Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser."

Transkript

1 GRØNLANDS HJEMMESTYRE Journal nr /000/001 Personaledirektoratet Cirkulære nr. 2/ februar 1995 CI RKULERE om feriefrirej ser Incihoidsfortegnelse 1. Optjening 2 2. Afvikling 3 3. Medarbejderens familie 4 4. Besteminelsessted 5 5. Ydelsens omfang 6. Forplejning 7 7. Bagage 7 8. Rejseforsikring 8 9. Frirejse ved àrskursus Feriefrirejse ved afsked og tjenestefrihed.. 9 I en lang række overenskomster og aftaler er indeholdt bestem melser om feriefrirejser. Dette cirkulære bes!:ver en række ge nerelle retningslinjer. Der kan være særlige bestemmelser i hver enkelt overenskomst/aftale. Brugere af cirkulæret skal være op mærksornme pâ, at cirkulærets retningslinjer ikke sætter særlige bestemmelser pâ enkeltomràder ud af kraft. Opmærksomheden henle des specielt på overgangsregler vedrørende iferiefrirejser for ansatte pr. 31. marts Cirkulæret gælder for ansatte under Grønlands Hjernmest.yie, inst tutior.er under Grønlands Hemmestyre, de grønlandske korruner samt for ansatte ved hjemmescyreejede virksomheder, som er ansat efter overenskomster eller aftaler med Grønlands Landsstyre som aftale eller overenskomstdart, der indeholder bestemmelser om feriefrireser.

2 2 1. Optjening Optjeningsperioden er den ansættelsesperiode, der skal tilba gelægges, for feriefrirejseretten er optjent. Længden pâ en optjeningsperiode er fastlagt i den enkelte overenskomst/aftale. Stk. 2. Første optjeningsperiode begynder ved ansættelsestids punktet, medmindre andet er angivet i den enkelte overens komst/aftale. Stk. 3. Deltidsansatte med en arbejdstid på 30 timer el er mere er optjeningsberettigede pà samme nåde som tuldtidsansatte. Andre deltidsansatte optjener ikke feriefrirejse. Stk. 4. Perioder med tjenestefrihed uden løn medregnes ikke i op tj eningsperioden. Stk. 5. Ved afsked fortabes optjente perioder, og optjening be gynder sàledes forfra ved genansættelse. Stk. 6. Ved direkte overgang fra et offentligt ansættelsesforhold til et andet offentligt ansættelsesforhold ned ansættelsesvilkâr indeholdende feriefrirejserez.tigheder, der har hjemmel i aflaler eller overenskomster med Grønlands Landsstyre som part, overføres optjente perioder til det nye ansættelsesforhold. Stk. 7. Beordret funktion i en stilling, hvis indehaver har anden opljeningsperiode, har incen indflydelse på cptjeningsperioden. Stk. 8. Når afholdelsen af en feriefrrejse udskydes eller frem rykkes, har det ingen effekt pa optjeningsperioden.

3 3 2. Afvikling Stk. 1. Feriefrirejse ydes i forbindelse med afholdelse af ferie efter en optjeningsperiode. Det er en forudsætning, at medarbej deren vender tilbage, til :jenestesledct. Stk. 2. Retten til feriefrirejse skal udnyttes senest 1 är efter, at den er optjent, de retten ellers bortfalder. Stk. 3. Der kan som hovedregel kun afholdes én sanne kalenderår. feriefrirejse i Stk. 4. Hvis der i et kalenderår er afholdt der ikke i samme kalenderår ydes feriefrirejse, fratrædelsesfrirejse ved kan fra træden, hvis der ikke er forløbet 10 måneder siden feriefrirej sen. Dette gælder dog ikke ved afsked på grund at pensionering. Stk. 5. Pædagogisk arbejdende tjenestemænd i fokeskolen kar, holde feriefrirejsen vedkommende har optjent over 15 måneder. af i forbindelse med skolesommerferien, hvis Stk.6. der, før For øvrige kan feriefrirejsen feriefrirejse er optjent. afholdes fra indtil 2 måne Stk. 7. I feriefrirejsen, tilfælde, hvor der ydes vil rejsetid under som arbejdstid i et omfang svarende rejsetid feriefrirejsen til i forbindelse med blive medregnet den hurtigsce befordring mellen tjenestestedet og København, dog højest 4 arbejdsdage pr. feriefrrejse. Ved trafikale forstyrrelser ning medregnes yderligere rejset.id i arbejdstiden. kan der efter ansog Stk. 8. Til pædagoaisk arbejdende tjenestemænd, som pålægges at arbejde i dele af skolens lukningsperiode, og som pålægges afvikle bejdstid efter hele ferien i skolesommerferien, ydes reglerne i stk. 7. rejsetid a som ar

4 Medarbejderens familie Hvis retten til feriefrirejse omfatter medarbejderens ægtefælle, sidestilles samiivsfcrhold med ægteskab under følgende betin gelser: I. Der er fælles barn med medarbejderen på den fælles tal keregisteradresse, eller 2. der er fælles fast ejendom på folkeregisteradressen med medarbejderen, eller 3. der har været fælles folkeregisteradresse med medarbej deren mindst et år forud for frirejsen. stk. 2. Med ægtefælle menes i det følgende også samlivspartner, jf. stk. 1. Stk. 3. Hvis retten til feriefrirejse omfatter medarbejderens børn, vil denne ret gælde for børn under 18 år, når disse indgår i husstanden. Det gælder også for ægtefællens børn i husstanden og børn i husstanden, for hvem der foreligger skriftlig plejetil ledelse, eller som er adopterede. For ansatte pr. 31. marts 1991 ansat pà tilkaldte vilkår gælder retten for barn under 20 år. Stk. Hvis feriefrirejsen omfatter medarbejderens familie, skal feriefrirejsen foretages samlet. Hvis hensyn til tjenesten eller ekstraordinære forhold i medarbejderens situation udelukker en samlet rejse, kan tjer.estestedet dispensere fra denne regel. stk.5. Arbejdsgiver kan forlange dokumentation tilfælde, hvor medarbejderen pàberåber sig ekstraordinære forhold efter stk. 4. Stk.6. Retten til feriefrirejse er personlig og kan ikke over drages, medmindre der er særlig aftalemæssig hjemmel dertil. Stk.7. Retten til feriefrirejse kan dog som besogsfrirejse over drages til medarbejderens børn under 18 àr efter ansøgning, hvas

5 medarbejderen ikke selv udnytter en optjent ret til feri efrirejse. Det gælder også, hvis forældrene lever adskilt, og den, hos hvem barnet normalt opholder sig, bor uden for tjene stestedet. For ansatte pr. 31. marts 1991 pä tilkaldte vilkår kan retten overdrages til den ansattes børn under 20 år. Stk. 8. Retten til feriefrirejse er betinget af, at den ansatte ikke i cptjeningsperioden cpnär feriefrirejse gennem de ansætte! sesvilkår, som ægtefællen er ansat efter. Er dette tilfældet, bortfalder den til optjeningsperioden tilknyttede ret til ferie frirejse, uanset om ægtefællen er offentligt eller privat ansat. Stk. 9. Såfremt hver ægtefælle har ret til feriefrirejse med sam me optjeningsperiode, kan de vælge at benytte den ret, der ind træder tørst, når denne er optjent. Stk. 10. Såfremt hver ægtefælle har ret til feriefrirejse med forskellig optjeningsperiode, kan de vælge at benytte den for dem mest gunstige ret, når denne er optjent. 4. Bes temmel ses sted Bestenunelsessted og rejserute vælges af den ansatte. Stk. 2. En feriefrireise afgår fra tjenestestede: til bestem melsesstedet og retur. 5. Ydelsens omfang Ydelse af ferefrirejse omfatter alene rejsehjemmel LII rejsen, bortset fra charterrejser, når det ikke lader sig gøre ar..sondre mel em udgifter til rejsehjemmel og ophold.

6 6 Stk.2. Arbejdsgiver betaler feriefrirejse med et maksimumbeløb svarende til normaiprisen for billetten på den hurtigste rute på turist /økonomiklasse fra tjenestestedet til København og retur. Stk. 3. Eventuelle rabatter fra rejsebureauet skal så vidt muligt udnyttes. Stk. 4. Ved rejser uanset rejserute og besternmelsessted, hvor billetprisen overstiger normaiprisen, jf. stk. 2, godtgøres alene udgifter svarende til normaiprisen. Stk. 5. Hvis medarbejderen ikke ønsker at rejse på turist /ø kono&klesco. afholdes de dermed fc rh. n.dne ekstra udgifter at medarbejderen selv, uanset om den samlede pris ikke overstiger de mulige maksimumbeløb. Stk. 6. Det er en forudsætning for ydelse at en given ferie trirejse, at. billetten udstedes som én samlet rejse. Der gives ikke ydelser til fornyet billetkøb under feriefrirejsen, idet fornyet billetkøb betragtes som en ny rejse uden relation til den ydede feriefrirejse. Stk. 7 Differencen mellem aktuel pris og det mulige maksirnumbeløb kan ikke udbetales kontant til medarbejderen. Taxakørsel, bille je, sommerhusleje og lignende som supplement ti! den udstedte billet godtgøres ikke. Stk. 8. De merudgifter, der er forbundet med ikke at rejse på turist /økonomiklasse, beregnes under dec :çonkrete billetkoh. Merudgiften omfatter differencen mellem prisen for billetten for den ønskede rejseklasse og den tilsvarende pris for billet p turist /økonomiklasse, fratrukket eventuelle rabatter i henholi til rejsebureauets regler. Stk. 9. Rejsehjemmel kcbes at medarbejderen på grundlag af en re kvisitionsblanket i et rejsebureau eller hos en rejsearrangor, som har indgået aftale med Grønlands Landsstyre om køb at rejse-

7 hjemmel på grndiag af rekvisitlonsblanket. Der er i øjeblikket sådan aftale med Vejle Rejser, Grønlands Rejsebureau og Polarrej ser. 6. Forplej ning ( ) For personale ansat pr. 31. marts 1991 ydes forplejning og hotel ophold ved fartplanbe:ingede overnatninger i c-røn!and på rejser oå den direkte rute fra tjenestestedec til Københavr., såfremt den pågældende er omfattet at overgangsbestemmelser, der henviser til reglerne pr. 31. marts Stk. 2. Forplejning, der ydes at arbejdsgiveren i forbindelse med feriefrirejse, ydes gennem udstedelse af rekvisition. Det overla des til medarbejderens vurdering på stedet og tjenestestedets efterfølgende vurdering ved den kontante afregning at anvendte rekvisitioner at afgøre, hvorvidt reglerne for ydelse at for plejning er overholdt. 7. Bagage : forbindelse med feriefrire:se kan der ikke medbringes mere ba gage, end billetten giver adgang til. Stk. 2. I visse overenskomster/aftaler gives for visse medar bejdere ansat pr. 31. marts 1991 ret til yderligere at sende ba gage med skib et nærmere angive: omfang. Den nævnte bagage omfatter bagage til ferieformål og må ikke omfatte egentligt flyttegods.

8 B 8. Rejsef orsikring Der ydes kun rejseforsikring inden for Grønland og på den direkte rute mellem Grønland og København. Ved rejse til andet bestemmel sessted må eventuel rejseforsikring afholdes af medarbejderen selv. Stk. 2. de enkelle overenskomsters bestemmelser vedrørende rejseforsikring vil omfanget af fcrsikringens dækning fremgå. 9. Frirejse ved àrskursus Ved frirejse i forbindelse med Arskursus kan den ansatte selv vælge ruten, der skal rèjses ad. skal være årskursusstedet. Det endelige bestenunelsessted Stk. 2. Frirejse i forbindelse med årskursusophold erstatter op jent ret til feriefrirejse. Stk. 3. Ved tiltræden til årskursus ydes et maksimumbeløb sva rende til normaiprisen for enkeltbilletten på den hurtigste rute på turist /økonomiklasse fra tjenesuestedet til København. Stk.4. Efter endt årskursus ydes et tilsvarende belob efter stk. 3, hvis den ansatte vender tilbage til tjeneste. stk. 5. Hvis de øvrige deltagere i frirejsearrangementet re turnerer til tjenestestedet ydes total rejsehjemruel inden fox et maksimumbeløb svarende til normalprisen for billet på turist-/ø konomiklasse på den hurtigste rute fra tjenestested til København og retur. Stk. 6. Hvis de øvrige deltagere følger med til årskursusstede: og forbliver der i årskursusperioder., ydes rejsc-hjemmel efter

9 sanune retningslinier som for den ansatte, jf. stk Feriefrirejse ved afsked og tjenestefrihed Ved afsked og tjenestefrihed, hvor der er optjent ret til ferie frirejse, og denne ret benyttes, ydes rejsehjemmel inden for et maksimumbeløb svarende til normalcrisen for enkeltbilletten pà turist /økonomiklasse pà den hurtigste rute fra tjer.estestedet til København. Stk. 2. Bestemxnelsessted og rejserute vælqes af den ansatte. Stk. 3. Ved genudrejse til tjeneste efter en periode med tje nestefrihed godtgøres udgifter svarende til normaiprisen for en keithilletten på den hurtigste rute på turist-/økonomiklasse fra København til tjenestestedet, såfremt der har været ydet ferie frirejse, jf. stk. 1, ved udrejsen fra tjenesten. Cirkulæret træder i kraft 13. februar 1995 og erstatter cirkulære nr. 6/94 af 13. oktober Nuuk, den 13. februar Grønlands Landsstyre e.b. _Æ - Ja:ot!Janussen --

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7

Grønlandsk. Lovsamling NALUNAARUTIT - Serie 0 11. i Overenskomstens område 5. 2 Ved ansættelsens begyndelse 6. 5 GrundlØn 7 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie 0 11 OVERENSKOMST mel lem Lægeforeningen og Naalakkersuisut for læger ansat i Grønlands Selvstyre for perioden 1. april 2011 til 31. marts 2015. Indholds fortegnelse

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST (N.P.IC.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 15. oktober 2013 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat for pædago gisk personale ved dag- døgninstitutioner i Grønland.

Læs mere

Serie C-II OVERENSKOMST

Serie C-II OVERENSKOMST NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Konstruktørforeningen for bygningskonstruktører i Grønland, der er uddannet i overensstemmelse med de fra 1970 gældende

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-03. Gældende fra 1. marts 2010 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-03 Gældende fra 1. marts 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25

KAP. 10. PENSIONSBIDRAG... 25 32 Pensionsbidrag og indbetaling heraf... 25 2 af 73 Afsnit A. KAP. 6. SPECIELT FOR MAGISTRE OG GYMNASIELÆRERE... 16 15 Ansatte ved Naturinstituttet... 16 16 Ansatte ved Det Socialpædagogiske Seminarium (SPS) i Ilulissat... 17 17 Gymnasielæreres

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010.

December 2010 / Side 1. Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 1 Pensionsreglement for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne af december 2010. Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1. Reglementets anvendelsesområde... 4 Kapitel

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008

3F Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 3F-03. Gældende fra 1.oktober 2008 3F Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. 3F-03 Gældende fra 1.oktober 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) 2014 Cirkulære af 17. juni 2014 Modst. nr.

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Funktionærloven 18. juli 2003

Funktionærloven 18. juli 2003 Funktionærloven 18. juli 2003 Resume Du bør kende dine rettigheder i forbindelse med dit ansættelsesforhold. Det gælder både i forhold til ansættelsesforholdets indgåelse, under ansættelsesforholdet og

Læs mere

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet)

5.60.01 O.13 31/2014 Side 1. Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) Side 1 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns Kommune (almenområdet) KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 5.60.01 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning...

Læs mere