Barrierer for selvstændige og iværksættere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Barrierer for selvstændige og iværksættere"

Transkript

1 juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere. Hvordan vurderer de fremtiden, hvem er deres vigtigste samarbejdspartnere, hvor får de den nyeste viden fra, og har de oplevet særlige barrierer ved opstart af virksomhed osv. Navnlig i en krisesituation er det særlig nødvendigt at være opmærksom på, hvordan vores små og mellemstore virksomheder klarer sig og oplever verden. Derigennem kan vi sikre ordentlige udviklingsbetingelser for vores mindre virksomheder og det er samtidig den gruppe af virksomheder, der udgør fundamentet for, at vi som land kan komme helskindet ud af den globale krise. Ny viden, netværk og loyale kunder er nogle af ingredienserne for at komme helskindet over på den anden side af krisen. Denne IDA-analyse har derfor valgt at fokusere på især disse elementer i undersøgelsen. Hovedkonklusionen er, at den primære årsag til at blive selvstændig er erfaringer hentet fra tidligere arbejdspladser og at det især er den private sektor, som leverer nye iværksættere. De selvstændige har brug for ny viden, og den hentes typisk blandt private kunder og leverandører ofte i netværk. Den ny viden kommer sjældent fra offentlige kunder og videninstitutioner, og måske som konsekvens af dette bruges det offentlige innovationssystem sjældent. Afgørende faktorer for at komme ud af krisen er udbuddet af veluddannet arbejdskraft, adgang til kapital, ny viden og nye kunder herunder efterlyses særligt nye kunder fra den offentlige sektor.

2 IDA anbefaler Analyseresultaterne dokumenterer, at det primært er inden for det offentlige, at de store og hurtige resultater kan hentes i forhold til nye iværksættere, ny viden via netværk, innovationstilskud og nye innovative kunder. IDA anbefaler følgende: At 2 procent af de offentlige indkøb inden for udvalgte offentlige områder afsættes til SMV er (små og mellemstore virksomheder), samt at der oprettes en national indkøbsportal, hvor mindre, offentlige indkøb udbydes særligt til iværksættere eller mindre virksomheder. Ovenstående og 10 andre konkrete forslag til, hvordan vi sikrer mere offentlig-privat samarbejde og innovative offentlige indkøb kan findes i Ingeniørforeningens Politik for mere offentlig-privat samspil. At de store kommuner og regioner formulerer en særlig iværksætterpolitik, som er målrettet de offentlige ansatte. At virksomhederne gøres mere opmærksomme på tilbuddene i det offentlige innovationssystem, samt at det gøres mere enkelt og overskueligt at søge offentligt tilskud til innovationsaktiviteter og -netværk især for de helt små virksomheder. Selvstændige erhvervsdrivende, iværksættere samt innovative personer og miljøer er en væsentlig drivkraft for vækst og udvikling i Danmark. Især nyere virksomheder bidrager med dynamik i erhvervslivet og er medvirkende til at skabe vækst via skabelse af nye jobs, nye produkter og serviceydelser og fornyelse af etablerede og kendte produktionsprocesser. Ingeniørforeningen har undersøgt, hvordan vilkårene er for iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende med teknologisk og naturvidenskabeligt afsæt. Hensigten med undersøgelsen er at få belyst, hvilke barrierer disse selvstændige møder i deres daglige virke, for herigennem at pege på mulige forbedringer og tiltag, der kan fremme vækst og innovation. Undersøgelsen er gennemført blandt de medlemmer af Ingeniørforeningen, som ejer eller driver egen virksomhed. Hovedparten af disse selvstændige er selvsagt ingeniører, men der findes i gruppen af selvstændige også øvrige naturvidenskabeligt uddannede personer (primært cand.scient.er). Der findes i alt ca selvstændige i Danmark, svarende til ca. 6,7 procent af samtlige beskæftigede (Danmarks Statistik, 2008). Ca af de selvstændige har en mellemlang eller lang videregående teknisk uddannelse som ingeniør eller nært beslægtet fagområde. Side 2

3 Profil af de selvstændige Ingeniørforeningens undersøgelse viser, at de selvstændige ingeniører langt fra er nogen homogen gruppe. Ud fra undersøgelsen kan der peges på følgende dominerende profiler af selvstændige: A: Enkeltmandsvirksomheder uden ansatte, primært inden for rådgivende ingeniørvirksomhed, ingen ambitioner om vækst. B: Etablerede virksomheder med god økonomi og fremtidsudsigter. Dog ikke planer om væsentlige forandringer. Er tættest på eventuelt generationsskifte eller salg. C: Vækstorienterede virksomheder med ansatte, etableret for nogle år siden, nogle med professionel bestyrelse og spredt ejerforhold. Mål om vækst og handling bag i form af strategier m.m. Profilerne er formuleret ud fra en række deskriptive forhold om de selvstændige og deres virksomhed. I kort form er det kendetegnende for de selvstændige og deres virksomheder, at: 41 procent af virksomhederne er relativt nystartede (0-3 år). 25 procent af virksomhederne er ældre end 10 år. 47 procent af virksomhedslederne er over 50 år. 92 procent er mænd. 24 procent af virksomhedslederne har erfaringer med drift af selvstændig virksomhed fra tidligere. 44 procent af virksomhederne er såkaldte enkeltmandsvirksomheder (personligt eget virksomhed). 39 procent er etableret som anpartsselskab og 16 procent som aktieselskab. 14 procent af virksomhederne har en professionel bestyrelse. 74 procent af virksomhedslederne er eneejere af virksomheden. 57 procent af virksomheden drives af lederen alene og har ingen ansatte. 9 procent af virksomhederne har mere end 10 ansatte. 82 procent af virksomhederne har haft overskud seneste regnskabsår. 52 procent af virksomhederne har en årlig omsætning mellem og 3 mio. kr. 24 procent omsætter for mindre end og 23 procent for mere end 3 mio. kr. Side 3

4 47 procent af virksomhederne tilhører branchen af rådgivende ingeniørvirksomheder. 30 procent af virksomhederne er beskæftiget med it. 22 procent af virksomhederne kan karakteriseres som vækstiværksættere, som i en toårig periode har haft mindst 60 procent vækst i antal ansatte eller omsætning. 49 procent af virksomhederne er lokaliseret i hovedstadsregionen. Barrierer og byrder for de selvstændige Det gennemgående indtryk af de selvstændige er, at de klarer sig godt og er tilfredse med den selvstændige virksomhed. Alle har dog kunnet pege på arbejdsmæssige barrierer, som de og deres virksomhed aktuelt står overfor eller tidligere har oplevet. De mest udbredte barrierer er vanskeligheder med at finde offentlige kunder samt besværligheder med administrative byrder i form at skat, regnskab m.v. 51 procent af virksomhedslederne giver udtryk for, at de i høj eller nogen ser disse forhold som en barriere for virksomheden. Side 4

5 Figur 1: Barrierer for virksomheden Vanskeligt at finde offentlige kunder 51 Administrative byrder i form af skat og regnskab mv. 51 Manglende kollegialt fællesskab 48 Vanskeligt at finde private kunder 42 Usikkerhed om prisfastsættelse af ydelser 39 Manglende indsigt i love og regler Manglende kontakt og kendskab til andre iværksættere - private eller professionelt Manglende indsigt i administration og økonomi Manglende viden om hvordan en virksomhed startes og føres ud i livet Manglende kontakt og kendskab til offentlig iværksætterservice som fx iværksættermiljøer og kommunale iværksætterhuse Usikkerhed omkring egen løn Manglende kontakt og kendskab til offentlige vidensinstitutioner (fx Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, universiteter, forskerparker etc.) Usikkerhed/manglende finansieringsmuligheder Tiltrække eksterne investorer eller ekstern finansiering 15 Ledelsesmæssige forhold 11 Manglende barselsvilkår 9 Besvær med at finde egnede lokaler En anden væsentlig type barriere er knyttet til de selvstændiges omverdensrelationer i form af kontakt og kendskab til offentlige instanser, iværksætterservice og videninstitutioner samt kendskab til andre selvstændige eller manglende kollegialt fællesskab. Således er det 48 procent af virksomhedslederne, som nævner fraværet af kollegialt fællesskab som en barriere. I lyset af at størsteparten af virksomhederne netop er enkelmandsvirksomheder, er det dog ikke så overraskende. Men netop det forhold må formodes også at lægge betydningsfulde hindringer i vejen for, at virksomheden har overskud til fx at udnytte nogle af de offentlige servicetilbud, der er målrettet de selvstændige virksomheder. Eksempelvis kontakt og kendskab til iværksættermiljøer, Side 5

6 kommunale iværksætterhuse og offentlige videninstitutioner, som mellem hver fjerde og tredje virksomhed ser en barriere i at anvende. På det personlige plan er det kun den selvstændiges manglende økonomiske sikkerhedsnet i sammenligning med en fast ansættelse, som reelt fremhæves som en barriere. 23 procent ser i høj eller meget dette som en barriere i forbindelse med opstart og drift af egen virksomhed. Tabel 1: Hvilke personlige barrierer har du oplevet i forbindelse med opstart og det at drive selvstændig virksomhed? I meget høj I høj I nogen I mindre Manglende opbakning fra familien 2% 3% 8% 15% 72% 100% Tvivl om egne kompetencer 0% 3% 18% 35% 44% 100% Frygt for at projektet ikke lykkes 1% 8% 28% 41% 22% 100% Manglende sikkerhedsnet sammenlignet med en fastansættelse Slet ikke I alt 5% 18% 21% 32% 24% 100% Livet som selvstændig Livet som selvstændig er - selvstændigt. Over halvdelen (53 procent) siger, at det forhold, at man er sin egen chef, i meget høj har betydning for dem som selvstændige. Det forhold, at man som selvstændig kan være med til at skabe noget nyt og er stillet over for udfordringer, har også stor betydning, men er dog langt fra så betydningsfuldt som det at være sin egen chef. Således svarer sammenlagt 39 procent, at det nyskabende element kun i nogen eller derunder har betydning for dem. Tilsvarende lav betydning har udfordring og udfoldelse af egne lederevner for 49 procent af de selvstændige. Tabel 2: Hvilken betydning har følgende forhold for det at være selvstændig? I meget høj I høj I nogen I mindre Slet ikke Man er sin egen chef 53% 31% 13% 2% 1% 100% Økonomisk frihed 25% 39% 24% 8% 4% 100% Udfordring og udfoldelse af egne lederevner I alt 20% 31% 28% 17% 4% 100% Man skaber noget nyt 29% 32% 25% 12% 2% 100% Det kunne indikere, at den selvstændige beskæftigelse for nogles vedkommende primært er attraktiv, fordi man er herre i eget hus og selv bestemmer. Og at Side 6

7 det for denne gruppe har mindre betydning, at der skabes noget nyt eller mødes udfordringer. Således er der 42 procent af de selvstændige, som kun i nogen eller derunder, karakteriserer deres daglige arbejde som nyskabende og motiverende. Tabel 3: Hvilke af følgende begreber karakteriserer bedst dit daglige arbejde som selvstændig? I meget høj I høj I nogen I mindre Slet ikke Ansvarsfuldt 42% 47% 9% 1% 1% 100% Resultatorienteret 37% 46% 14% 3% 0% 100% Udfordrende 32% 49% 17% 3% 0% 100% Selvstændigt 50% 40% 9% 1% 0% 100% Stressende 8% 12% 38% 36% 6% 100% Handlefrihed 44% 36% 17% 3% 0% 100% Nyskabende og motiverende 22% 36% 32% 9% 1% 100% I alt Der er dog intet der tyder på, at de selvstændige er utilfredse med deres situation. Størsteparten ser deres arbejde som ansvarsfuldt, resultatorienteret og udfordrende. Dertil kommer, at der i arbejdet er stor handlefrihed og kun i mindre er kilder til stress. Det er også kun et fåtal (10 procent) som har aktuelle planer om at skifte den selvstændige tilværelse ud med en ansættelse i den private eller offentlige sektor. Hver fjerde har på et tidspunkt imidlertid overvejet denne mulighed, uden dog at have aktuelle planer. Tabel 4: Har du overvejelser om at arbejde som ansat (privat eller offentlig) i stedet for at være selvstændig? Ja, aktuelle planer 10% Ja, har overvejet, men ingen aktuelle planer 27% Nej, ingen planer om at blive ansat 63% I alt 100% Størsteparten (63 procent) har dog ingen planer om at blive ansat igen. Stort set alle de selvstændige har på et tidligere tidspunkt været i ansat i den private (84 procent) eller offentlige (11 procent) sektor. Side 7

8 Tabel 5: Hvad var din beskæftigelse, inden du blev selvstændig? Privat ansat 84% Offentlig ansat 11% Studerende 2% Ikke i arbejde 3% I alt 100% Det er gennem deres tidligere ansættelser, at de har tilegnet sig en stor del af de kompetencer, de som selvstændige har brug for. Hver anden (48 procent) af de selvstændige peger på deres tidligere ansættelse i en rådgivende ingeniørvirksomhed som medvirkende årsag og inspirationskilde til, at de startede egen virksomhed. Tabel 6: Hvilke erfaringer har du gjort dig i din (eventuelle) tidligere beskæftigelse, som kan have inspireret dig til at blive selvstændig? Siddet i rådgivende virksomhed 48% Arbejdet med kunderelationer 38% Projektanalyse 24% Arbejdet i produktion 21% Arbejdet i udlandet 21% Arbejdet i forskningsmiljø 15% Andet 25% Anm.: Mulighed for flere svar En del af de selvstændige har fra deres forudgående ansættelser også høstet erfaringer med kunderelationer, projektarbejde, produktion, udlandsophold og forskning. Der er ikke én dominerende enkeltfaktor, som har været udslagsgivende for, at man valgte at blive selvstændig. Det er en gængs opfattelse, at mange bliver selvstændige, fordi de får en god idé, som de vil forsøge at udnytte forretningsmæssigt med henblik på at tjene godt. Det er imidlertid kun hver fjerde (26 procent) af de selvstændige i undersøgelsen, som peger på den gode idé som en udløsende faktor for, at de blev selvstændige. Og det er kun hver femte (19 procent), som blev motiveret af udsigten til en stor fortjeneste. Side 8

9 Tabel 7: Hvad var den/de udløsende faktor for, at du blev selvstændig? Havde en god ide 26% Manglende job 22% Udsigt til stor fortjeneste 19% Andet 60% Anm.: Mulighed for flere svar For en tilsvarende stor gruppe på 22 procent var det at blive selvstændig nok så meget udløst af aktuel ledighed. At starte som selvstændig var dermed et reelt alternativ til enten aktuel eller snarlig ledighed. Virksomheden En større andel på sammenlagt 41 procent af de selvstændige virksomheder er under 4 år gamle. De fleste af disse nyere virksomheder (22 procent) er mellem 2 og 3 år gamle. Generelt set har hver femte (25 procent) virksomhedsejer drevet sin nuværende virksomhed i mindst 10 år. Tabel 8: Hvor lang tid har du drevet din nuværende virksomhed? Under opstart 7% 1 år 12% 2-3 år 22% 4-5 år 17% 6-9 år 18% 10 år+ 25% I alt 100% Side 9

10 Næsten halvdelen (47 procent) af virksomhederne er beskæftiget med rådgivende ingeniørvirksomhed. 30 procent befinder sig i it-branchen og 9 procent i den elektroniske industri. Der er kun meget få selvstændige ingeniørvirksomheder i de øvrige brancher. Tabel 9: Hvilken branche tilhører virksomheden? Rådgivende ingeniørvirksomhed 47% It 30% Elektronisk industri 9% Byggeri og anlægsvirksomhed 8% Maskin-, jern- og metalindustri 7% Miljø/energi/klima 7% Biotek og medicinalindustri 4% Handelsvirksomhed 4% Tele og transport 3% Forretnings- og finansvirksomhed 2% Forsyning 1% Kemisk industri 1% Anden 15% Anm.: Mulighed for flere svar Halvdelen (49 procent) af virksomhederne i undersøgelsen er beliggende i Hovedstadsregionen, mens de øvrige virksomheder fordeler sig nogenlunde jævnt over resten af landet, dog med Nordjylland som den mindst repræsenterede region.. Tabel 10: Beliggenhed, I hvilken region ligger virksomheden? Hovedstad 49% Sjælland 16% Syddanmark 10% Midtjylland 16% Nordjylland 8% I alt 100% Side 10

11 57 procent af virksomheden drives af lederen alene og har ingen ansatte. 9 procent af virksomhederne har mere end 10 ansatte. Tabel 11: Antal ansatte i virksomheden ud over virksomhedslederen selv? 0 57% % % % 21 eller derover 5% I alt 100% Tilførsel af viden til de selvstændige For størsteparten af de selvstændige er det vigtigt for virksomhedens udvikling, at de løbende får tilført viden om nye teknologiske og innovative løsninger. Sammenlagt 79 procent af virksomhedslederne er enten enige eller meget enige heri. En større gruppe virksomheder står dermed over for en udfordring, som ikke alle har lige nemt ved at løse. Således oplever hver femte virksomhed, at de har vanskeligheder med at få tilført den nødvendige nye viden om teknologiske og innovative løsninger og nyskabelser, som kunne være relevante for virksomheden. Det er lige under halvdelen af virksomhedslederne, som ikke ser noget problem, hvad dette angår. Sammenlagt 49 procent er enten uenige eller meget uenige heri. Tabel 12: Betydning af videntilførsel Meget enig Enig Hverken eller Det er vigtigt for min virksomheds udvikling, at jeg løbende får tilført ny viden om nye teknologiske/innovative løsninger, der er relevante for virksomhedens drift og udvikling. Jeg har vanskeligt ved at få tilført viden til min virksomhed om nye teknologiske/innovative løsninger, som kunne være relevante for virksomhedens drift og udvikling. Uenig Meget uenig 37% 42% 15% 5% 1% 2% 17% 32% 32% 17% Side 11

12 Når man kigger regionalt på virksomhederne, er der nogle forskelle i, hvor vanskeligt virksomheden har ved at få tilført viden om nye teknologiske og innovative løsninger. I Midtjylland og Syddanmark findes den relativt største andel af virksomheder, som har vanskeligheder hermed. Bedst ser det ud for virksomhederne i Hovedstadsregionen. Tabel 12.a: Vanskeligheder med at få tilført viden, regionalt Jeg har vanskeligt ved at få tilført viden til min virksomhed om nye teknologiske/ innovative løsninger, som kunne være relevante for virksomhedens drift og udvikling. Enig Hverken eller Uenig I alt Hovedstad 15% 30% 55% 100% Sjælland 22% 31% 47% 100% Syddanmark 25% 36% 39% 100% Midtjylland 29% 25% 45% 100% Nordjylland 21% 50% 29% 100% I alt 20% 32% 48% 100% Virksomhedernes kunderelationer er ubetinget den største kilde til ny viden i virksomheden. 70 procent af de selvstændige svarer i undersøgelsen, at de får, eller i nær fremtid forventer at få, mest ny viden fra deres kunder. Tabel 13: Kilder til ny viden Kunder 70% Underleverandører 39% Brancheorganisationer m.m. 29% Konkurrenter 24% Andre 21% Medarbejdere gennem fx nyansættelser 20% Offentlige forskningsinstitutioner 18% Offentlige myndigheder 13% Offentlige uddannelsesinstitutioner 11% Offentlige institutioner 1% Anm.: Mulighed for flere svar Side 12

13 Offentlige institutioner og myndigheder rangerer lavest på listen over de selvstændige virksomheders kilder til ny viden. Der er en tendens i retning af, at det især er de mindre virksomheder, der anvender offentlige instanser som kilde til ny viden. Tabel 13.a: Kilder til ny viden 0 ansatte 1-3 ansatte 4-10 ansatte Over 10 ansatte I alt Kunder 73% 72% 58% 68% 70% Underleverandører 35% 36% 50% 59% 39% Brancheorganisationer m.m. 34% 23% 24% 24% 29% Konkurrenter 21% 29% 29% 26% 24% Andre 25% 23% 16% 3% 21% Medarbejdere gennem fx nyansættelser 6% 22% 47% 59% 20% Offentlige forskningsinstitutioner 19% 19% 16% 9% 18% Offentlige myndigheder 14% 15% 8% 9% 13% Offentlige uddannelsesinstitutioner 11% 6% 16% 12% 10% Offentlige institutioner 2% 1% 1% Det er også kun en beskeden gruppe af selvstændige (9 procent), som har benyttet nogle af de konkrete offentlige tilskudsordninger som findes i form af fx "Regionale videnpiloter", "Erhvervs ph.d.er", "Innovationskonsortier", "Regionale væksthuse" og lignende. Tabel 14: Har virksomheden benyttet offentlige tilskudsordninger? Ja 9% Nej 91% I alt 100% Side 13

14 Selvstændiges netværk og rådgivningskilder Næsten samtlige selvstændige peger på, at faglige og personlige netværk er vigtige i forbindelse med opstart og drift af egen virksomhed. Tabel 15: Hvordan vurderer du vigtigheden af faglige og personlige netværk i forbindelse med opstart og drift af egen virksomhed? Meget vigtigt 53% Vigtigt 38% Mindre vigtigt 9% Ikke vigtigt 0% Slet ikke vigtigt 0% I alt 100% Næsten samtlige, 89 procent, nævner virksomhedens kunder som betydningsfulde aktører i deres netværk. Dernæst er det underleverandører og konkurrenter, som for ca. halvdelens vedkommende indgår i netværk. Tabel 16: Er følgende aktører repræsenteret i dine netværk med betydning for din virksomheds drift og udvikling? Kunder 89% Underleverandører 49% Konkurrenter 46% Brancheorganisationer m.m. 26% Offentlige myndigheder 17% Andre 17% Offentlige forskningsinstitutioner 15% Offentlige uddannelsesinstitutioner 10% Offentlige institutioner 5% Anm.: Mulighed for flere svar Det er kun de færreste selvstændige, som indgår i netværk med repræsentanter fra offentlige myndigheder og institutioner. Det kan muligvis hænge sammen med, at de selvstændige også nævner, at det især er de uformelle netværk, som har været særligt vigtige for virksomhedens udvikling og drift. 85 procent tillægger uformelle netværk større betydning end formelle netværk. Side 14

15 Vækst og kunder grænser for vækst Halvdelen af de selvstændige virksomheder sælger deres ydelser eller produkter direkte til slutproducenter. For hver fjerde virksomhed udgør underleverandører et vigtigt kundesegment. For hver fjerde selvstændige virksomhed er offentlige myndigheder og/eller offentlige institutioner også blandt virksomhedens vigtigste kunder. Tabel 17: Hvilke kundesegmenter er de vigtigste for din virksomhed? Slutproducenter 50% Konsulentvirksomheder/formidlingsbureauer 32% Andre 32% Underleverandører 26% Offentlige myndigheder 24% Offentlige institutioner 8% Brancheorganisationer m.m. 8% Offentlige forskningsinstitutioner 6% Anm.: Mulighed for flere svar Hvad angår virksomhedens fremtidige vækst og udvikling deler virksomhedslederne sig i to næsten lige store grupper. 54 procent har ikke planer eller ønsker om, at virksomheden skal vokse væsentligt fremover. De øvrige 46 procent af virksomhederne har derimod ambitioner om vækst. Tabel 18: Har du planer/ønsker om, at din virksomhed skal vokse væsentligt fremover? Ja 46% Nej 54% I alt 100% Side 15

16 Der er en ret entydig tendens i retning af, at jo større virksomhederne er (målt på antal ansatte), jo mere udbredt er planer/ønsker om vækst. Tabel 18.a: Planer/ønsker om vækst for virksomheden, virksomhedsstørrelse 0 ansatte 1-3 ansatte 4-10 ansatte Over 10 ansatte Har du planer/ønsker om, at din Ja 29% 56% 76% 85% 46% virksomhed skal vokse væsentligt fremover? Nej 71% 44% 24% 15% 54% I alt I alt 100% 100% 100% 100% 100% Godt hver femte virksomhed (22 procent) er allerede godt i gang med at vokse og har inden for de seneste år udviklet sig som vækst-iværksættere ved enten at øge antal ansatte eller omsætning med mindst 60 procent. Tabel 19: Kan virksomheden karakteriseres som "vækst-iværksætter", dvs. at den over en toårig periode har haft mindst 60 % vækst i antal ansatte eller omsætning? Ja 22% Nej 78% I alt 100% Disse resultater vidner om, at der blandt de selvstændige ingeniørvirksomheder findes en gruppe virksomheder, som både har planer om vækst og samtidig også besidder evnerne til at realisere disse ambitioner og få omsat dem til konkret og konstaterbar vækst. I relation til virksomhedens udvikling peger virksomhedslederne på en række barrierer, som kan lægge hindringer i vejen for den fremtidige vækst. En stor del af virksomhederne peger i den sammenhæng på konjunkturfølsomme forhold. Halvdelen (46 procent) nævner således vanskeligheder med at rekruttere den ønskede arbejdskraft. For mange at disse ingeniørbaserede virksomheder er behovet rettet mod højtuddannede og ofte specialiserede medarbejdere, ofte ingeniører, der aktuelt stadig er mangel på. Side 16

17 Tabel 20: Hvilke barrierer ser du for din virksomheds fremtidige vækst og udvikling? Manglende dygtig og veluddannet arbejdskraft 46% Manglende højkonjunkturer 39% Manglende kapital til ekspansion 30% Manglende viden fra og dialog med kunder og brugere af dit produkt/services 26% Vanskeligt at få den offentlige sektor som kunde af dine produkter og services 25% Manglende ny og relevant viden fra videninstitutioner 8% Manglende offentlig service på iværksætterområdet 6% Manglende offentlig rådgivning om og støtteordninger til innovation og forskning 6% Anm.: Mulighed for flere svar. Spørgsmålet er kun stillet til virksomheder, der har planer/ønsker om væsentlig vækst fremover. På det mere virksomhedsnære niveau nævner hver fjerde virksomhed (26 procent) også manglende viden fra kunder/brugere om virksomhedens produkter og services som en barriere for fremtidig vækst og udvikling. Hver fjerde virksomhed (25 procent) udpeger også vanskelighederne med at få den offentlige sektor som kunde som en betydningsfuld barriere. Omfanget af barrierer er meget varierende afhængig af virksomhedens størrelse. Således peger langt de fleste af de større virksomheder på, at manglende dygtig og veluddannet arbejdskraft udgør en barriere for virksomhedens fremtidige vækst og udvikling. Tabel 20.a: Barrierer for virksomhedens fremtidige vækst og udvikling, virksomhedsstørrelse Manglende dygtig og veluddannet arbejdskraft 0 ansatte 1-3 ansatte 4-10 ansatte Over 10 ansatte I alt 18% 51% 69% 86% 46% Manglende højkonjunkturer 42% 35% 34% 45% 39% Manglende kapital til ekspansion 24% 30% 31% 41% 30% Manglende viden fra og dialog med kunder og brugere af dit produkt/services 42% 21% 14% 7% 26% Vanskeligt at få den offentlige sektor som kunde af dine produkter og services Manglende ny og relevant viden fra videninstitutioner Manglende offentlig service på iværksætterområdet Manglende offentlig rådgivning om og støtteordninger til innovation og forskning 31% 28% 14% 14% 25% 9% 5% 10% 7% 8% 5% 9% 10% 6% 7% 5% 7% 7% 6% Side 17

18 Endelig er virksomhedslederne blevet bedt om at pege på, hvad de ser som de væsentligste kriterier eller forudsætninger for, at virksomheden er succesfuld. I den forbindelse fremhæves igen betydningen af at have et godt netværk. 75 procent ser det som en forudsætning for succesfuld drift af virksomheden. Dernæst fremhæves betydningen af at have en kundestrategi samt en velfunderet forretningsplan for virksomheden. Tabel 21: Hvad ser du som de væsentligste kriterier eller forudsætninger for, at din virksomhed er succesfuld? Har et netværk 75% Har en kundestrategi 59% Der er en god forretningsplan 38% Har en markedsføringsstrategi 24% Har en vækst strategi 18% Har en professionel bestyrelse 11% Har en strategi for ledelseskompetence 6% Tilførsel af ekstern kapital 5% Andet 15% Anm.: Mulighed for flere svar Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til politisk konsulent René Thomsen tlf.: ) eller journalist Ole Haun tlf.: ). Metode Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse blandt ingeniører med selvstændig virksomhed. 366 personer/virksomheder har deltaget i undersøgelsen. De udgør 21 procent af de i alt ca virksomhedsledere, som er medlem af Ingeniørforeningen. Data er indsamlet i efteråret Side 18

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Vækstiværksættere. med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Vækstiværksættere. med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Vækstiværksættere med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Januar 2017 Sammenfatning Vækstiværksættere er en vigtig del af en effektiv markedsøkonomi. De udfordrer eksisterende virksomheder med nye produkter

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere

Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere marts 2009 Lederpanel runde 10 Ledelse af videnmedarbejdere I denne runde af lederpanelet har vi spurgt ind til tre emner: netværk, rammevilkår og udflytning af værdikædeaktiviteter til udlandet. Netværk

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger?

Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? marts 20110 Sociale medier i erhvervslivet Et redskab lederne bruger? Resume En del af trafikken på internettet flytter i stigende grad fra de traditionelle medier over til de sociale medier. Og i pressen

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09

Rapport på Iværk-undersøgelse Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Rapport på Iværk-undersøgelse 2009 Arrangeret af Multidata og sponsorer af Iværk&Vækst09 Indholdsfortegnelse Indhold side Formål 3 Om undersøgelsen 4 Summary 5-13 Resultater 14-62 Kontakt 63-64 Formål

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv.

Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. 2. oktober 2008 Midtjyske virksomheder venligt stemt over for ansatte, der starter for sig selv. Midtjyske iværksættere. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland har oplevet at ansatte starter virksomhed

Læs mere

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft

Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft 16. december 2010 Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft Udenlandsk arbejdskraft. Hver femte virksomhed har udenlandsk arbejdskraft ansat, og den udenlandske arbejdskraft udgør omkring 3 procent

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Videnrådgivernes internationale aktiviteter

Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI VIDENRÅDGIVERNE - ANALYSE September 2014 Videnrådgivernes internationale aktiviteter DI Videnrådgiverne har i medlemsundersøgelsen fra maj/juni 2014 spurgt medlemmerne om deres internationale aktiviteter.

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt?

Jagten på talent. Hvad gør årets gazeller rigtigt? Jagten på talent Hvad gør årets gazeller rigtigt? Vi fungerer godt i en krisetid, da vi er svaret på krisen Gazelleejer Hvad kan vi lære af årets gazelleundersøgelse? Gazellerne har opskriften på at fordoble

Læs mere