Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Per Roos (PR) V Bemærkninger Mødet starter med en besigtigelse på virksomheden "Atlantis". Afgang fra Teknisk Forvaltning kl

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Plan- og Agenda 21 strategi Endelig Forslag til lokalplan Boliger ved Søndervang mod Ådalen Lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 - Gartneri og planteskole ved Kastrupvej. Endelig Udstykning 51 Høm Byvej, Anlægsbevilling Høedvej 68 - Etableret vognmandsvirksomhed Cirkelhusene 28 - Kondemnering. Økonomi Orientering om byggesagsgebyrer Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Orientering om behandlede bemyndigelsessager Orientering fra formand og administration - November Salg af ejendom Nebsmøllevej 63 - Orientering om afgørelse Budgetrapport ultimo september Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indstilling Teknisk direktør indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

4 2. Plan- og Agenda 21 strategi Endelig Åben sag Sagsid: 11/28418 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 VS: Høringssvar til Strategi 2011 for plan og Lokal Agenda 21 - Udkast til høringssvar vedr. Ringsted Kommunes Udkast til Strategi 2011 for Plan- og Agenda 21( ).DOC (173003/11) 2 VS: Agenda 21 gruppen Ringsted ønsker at der indføres restriktionerfor brug af fyrværkeri i kommunen - Agenda 21 gruppen Ringsted ønsker at der indføres restriktionerfor brug af fyrværkeri i kommunen.pdf (173012/11) 3 VS: Strategi 2011 for Plan og Agenda 21 - bemærkningervedr.strategi2011.doc (173074/11) 4 VS: Bemærkninger til planstrategi Ringsted Kommune høringssvar Ringsted Kommune Planstrategi Agenda 21.doc (176512/11) 5 Plan- og Agenda strategi_dok# _v2.pdf (189139/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 21. juni 2011 forslag til Plan- og Agenda 21 strategi. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 9. august til den 7. oktober Forslaget fremlægges til endelig godkendelse. Beskrivelse af sagen Plan og Agenda 21 strategien beskriver Byrådets mål indenfor de særlige indsatsområder Byer og boliger, Erhverv og uddannelse, Grønne områder samt Organisation og service. På boligområdet vurderes placeringen af den fremtidige byvækst samt udformning af boligområder og sammenhæng mellem de enkelte byområder og det åbne land. På erhvervsområdet vurderes behovet for nye udlæg til erhvervsformål samt de eksisterende udlæg. Endvidere vurderes, hvordan eksisterende erhverv understøttes. På naturområdet angives mål til en beskyttelse af naturen, samt hvordan der kan anlægges ny natur og etableres gode adgangsforhold. På Agenda 21 området sættes mål for, hvordan der kan arbejdes helhedsorienteret med borgerinddragelse og bæredygtigt. Strategien indeholder endvidere forslag til en revision af Kommuneplan indenfor følgende områder. Natur, Landskab, Åben-land områder Biogas, Vand og Vindmøller Bymønster og Ferie & Fritid Planen kan ses på nettet via dette link: Høring Der er i forbindelse med høringen indkommet 4 indsigelser: Indsigelse fra Hjernesagen Ringsted:

5 I indsigelsen gøres der opmærksom på følgende forhold: 1: Det er meget vigtigt med vedvarende vedligeholdelsestræning, da der er tale om en kronisk sygdom når man bliver ramt i hjernen. Vedvarende træning vil være en besparelse for kommunen i det lange løb. 2: Vigtigt at lette adgangen til forskellige hjælpemidler, herunder handicapbil, som betyder bedre livskvalitet og gør borgerne mere selvhjulpne og dermed sparer kommunale udgifter. Indsigelse fra Agenda 21 Gruppen i Ringsted: Agenda gruppen oplyser, at man har drøftet problematikken omkring det omsiggribende og tilsyneladende uregulerede brug af fyrværkeri, der finder sted i byen og på landet i mange sammenhænge, når forskellige begivenheder skal markeres. Agenda gruppen foreslår derfor, at der anlægges en meget restriktiv administration af tilladelser til fyrværkeri og at visse områder helt friholdes for fyrværkeri. Indsigelse fra Region Sjælland: I indsigelsen gøres der opmærksom på, at strategien indeholder visioner og strategier og målsætninger, der generelt er i god overensstemmelse med målene for den ønskede, fremtidige udvikling i regionen. Region Sjælland bemærker således, at både region og kommune har fokus bl.a. på kollektiv trafik, erhvervsfremme, en bæredygtig udvikling, samarbejde med andre parter, kompetenceudvikling og innovative løsninger. Vedrørende sundhed gør Region Sjælland opmærksom på, at man savner fokus på det tværsektorielle samarbejde, som beskrevet i sundhedsaftalerne og i forløbsprogrammerne for mennesker med længerevarende sygdomme. Det er vigtigt for Region Sjælland, at borgerne oplever et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorerne generelt på sundhedsområdet og et godt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Indsigelser fra Landboforeningen Gefion: Gefion bemærker, at som langt den største forvalter af det åbne land varetager landbrugserhvervet en række samfundsmæssige interesser. Landbruget ønsker, at den opgave landbruget udfører i form af vedligeholdelse og pleje af det åbne land i højere grad anerkendes, og at erhvervet kender rammer og konsekvenser for forvaltningen. Det er vanskeligt at forestille sig et åbent land og landskabs-oplevelser uden et aktivt landbrug. Det synspunkt mener landboforeningen Gefion ikke er kommet tilstrækkeligt frem i Ringsted Kommunes planstrategi. Gefion foreslår følgende; At der udarbejdes en landbrugsstrategi for landbrugets eksistens og udviklingsmuligheder. At der udarbejdes en landdistriktspolitik som skal medvirke til, at der fortsat er fokus på og konkrete initiativer, som skal udvikle landdistrikterne. At der udarbejdes en jordbrugsredegørelse, som skal danne grundlag for, i samarbejde med erhvervet, at fastlægge en struktur- og erhvervsudvikling for de kommende årtier. Teknisk Forvaltnings bemærkninger og forslag til tilføjelser til planstrategien fremgår af vedlagte skemaer. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering

6 Teknisk Forvaltning vurderer, at der på baggrund af indsigelserne bør tilføjes bemærkning i strategien vedrørende landbruget, jf. vedlagte skema med indsigelser og bemærkninger. Landbruget er et vigtigt erhverv i kommunen og ændringer af kommuneplanen i det åbne land skal ske i dialog med landbrugets interesseorganisationer. Derudover tilføjes bemærkning om landområdernes mulighed for bed- og breakfast, gårdbutikker m.v. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til Plan- og Agenda 21 strategi godkendes endeligt med de i rettelsesskemaet angivne rettelser. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

7 3. Forslag til lokalplan Boliger ved Søndervang mod Ådalen Åben sag Sagsid: 10/30786 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Lokalplan 255, togstøj Notat_1.pdf (78159/11) 2 Forslag 255 FORSLAG TIL HØRING pdf (185908/11) Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 16. august 2011 at udarbejde lokalplan for området ved tidligere børneinstitution på Søndervang 28. Beskrivelse af sagen Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 på et areal, som tidligere husede en nu nedrevet børneinstitution på Søndervang 28. Endvidere inddrages et areal umiddelbart syd/vest for oven-nævnte ejendom, som i dag anvendes til landbrugsformål. Mod øst afgrænses arealet af eksisterende parcelhusbebyggelse og mod vest af en 150 meter beskyttelseslinje for Ringsted Å. Mod syd afgrænses området af eksisterende friareal og mod nord af et rensningsanlæg. Området foreslås vejbetjent fra Søndervang, og vil kunne udstykkes til ca. 6 grunde til parcelhuse à m2. Bygninger foreslås opført som lavenergibygning klasse 2015 ( /A) kwh/m² pr. år. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 og må højest opføres i 1 etage med en max. højde på 5,5 meter. Tage på boligerne skal udføres med fladt tag eller med ensidig taghældning på mellem 8 og 16 grader. Det er en forudsætning, at ny bebyggelse først tages i brug, når den enkelte bygnings ledningsanlæg er tilsluttet til et nyt regnvandsbassin/sø. Regnvandsbassinet foreslås etableret indenfor åbeskyttelseslinjen i umiddelbart nærhed til lokalplanområdet. Der kan ikke på regnes nedsivning pga. moræneler forekomster i underbunden. Ligeledes kan der heller ikke udledes direkte til Ringsted Å via de eksisterende udløbsledninger. I forbindelse med lokalplanforslag 255 har Dansk Akustik Rådgivning bestemt støjbelastningen fra jernbanetrafikken i lokalplanområdet. Konklusion på støjberegning er, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støj fra jernbanetrafik er overholdt i hele lokalplanområdet. Den interne boligvej udlægges som privat fællesvej i henhold til Vejloven. Høring Forslag til lokalplan 256 sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. december 2011 til og med 20. februar 2012.

8 Økonomi Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at der på grunden kan etableres 6 parcelhusgrunde. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: 1. forslag til lokalplan 255 godkendes og fremlægges til offentlig høring i 8 uger. 2. den interne boligvej udlægges som privat fællesvej i henhold til Vejloven. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

9 4. Lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 - Gartneri og planteskole ved Kastrupvej. Endelig. Åben sag Sagsid: 10/22398 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Indsigelse fra Kastrupvej 37 (143312/11) 2 Indsigelse fra Kastrupvej 59 (157056/11) 3 Indsigelse fra Kastrupvej 31 (157086/11) 4 Indsigelse fra Haraldstedvej 33 (157094/11) 5 Indsigelse fra Kastrupvej 43 (132482/11) 6 Bemærkninger fra Sydvestsjællands Museum (163822/11) 9 Forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg 9.PDF (163905/11) 10 Indsigelser og forvaltningens bemærkninger (165040/11) 11 Tekniske rettelser og ændringsforslag (165038/11) 7 Bemærkninger fra Landmålergården.pdf (169377/11) 8 Bemærkninger fra Naturstyrelsen.pdf (169378/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 21. juni 2011 forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 Gartneri og planteskole ved Kastrupvej. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 5. juli august Beskrivelse af sagen Lokalplanen omfatter et areal på ca m² og er beliggende i det åbne land ca. 900 m nord for Haraldsted. Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for, at virksomheden Atlantis kan drive og udvide erhvervsvirksomhed inden for lokalplanens rammer. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 249 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Med kommuneplantillægget fastsættes områdets anvendelse til Erhvervsområde ved Kastrupvej, benævnt område EL6. Høring Der er ved indsigelsesfristens udløb indkommet 8 indsigelser. Indsigelser fra 5 naboer vedrørende: øget trafik, store bygninger og drivhuse, sårbart område med å og mose, refleksgener fra drivhuse, blink og støj fra vindmølle, udsigt og ejendomsværdi forringes samt dårlig kommunikation mellem ejer og naboer. Indsigelser fra øvrige: Sydvestsjællands Museum anbefaler, at der indhentes udtalelse forud for jordarbejder. Landmålergården har bemærkninger til udstykning og landbrugspligt. Naturstyrelsen spørger ind til grundvandsbeskyttelse.

10 I møde den 23. september 2011 har ejer haft indsigelserne til udtalelse. Ejer bemærker følgende: Ejer vil orientere naboer om Atlantis, inden byggeriet igangsættes. Foreslår at beplantningsplanen kan indeholde stedsegrønne træer. Der ankommer kun 2-3 lastbiler om dagen i gennemsnit. Der ryddes op på ejendommen. Vedrørende fiskeproduktionen oplyses det, at der ikke bruges pesticider. Næringsstoffer kommer fra fiskeproduktion, men der er tale om et lukket kredsløb. Endvidere er der tilknyttet en biolog. At eksisterende bebyggelse får samme farvemæssige udtryk som nyt byggeri på ejendommen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning anbefaler, at forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 godkendes med bemærkninger og rettelser jf. vedlagte skemaer. Ændringerne vedrører udstykning af erhvervsarealer, bestemmelser om afskærmende beplantning og støj- og grundvandsbeskyttelse. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen udsættes, der gennemføres en besigtigelse på næste møde Supplerende sagsfremstilling Natur- og Miljøklagenævnet har med brev den 3. november 2011 meddelt, at man ikke kan give medhold i klage over Ringsted Kommunes afgørelse af 5. juli 2011 om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 249. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen udskydes med bemærkning om, at der indarbejdes et afsnit, der regulerer anvendelse af belysning om natten. Ikke til stede: Per Roos.

11 5. Udstykning 51 Høm Byvej, Anlægsbevilling Åben sag Sagsid: 11/28680 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Byrådet godkendte lokalplan 238 Boliger ved Høm Byvej, sagsid. 11/19905 i møde den 12. september Med henblik på realisering af lokalplanen, skal der i denne sag tages stilling til anlægsbevilling og detaljeringsgraden af byggemodningen. Beskrivelse af sagen Lokalplan 238 åbner mulighed for at udstykke 3 parcelhusgrunde med adgang fra henholdsvis Høm Byvej og Ditlevshøj. Udover en matrikulær udstykning er det ikke nødvendigt at udføre andre sædvanlige byggemodnings-arbejder i form af vej- og forsyningsanlæg. Etablering af stikledninger til hovedforsyningsledninger for kloak- vand m.v. kan udskydes, til der foreligger købsaftaler. Høring Ingen. Økonomi Der er afsat følgende rådighedsbeløb i investeringsoversigten: I alt Udgifter -0,1-0,5-0,1 0,1-0,6 Indtægter 0,8 0,4 1,2 Udlæg til tilslutningsafgifter ca. -0,3 mio. kr. i 2012 og mellemregning på 0,2 og 0,1 med købere i hhv og 2013 er indeholdt i rådighedsbeløbene for udgifter. Såfremt grundene kun udstykkes matrikulært vil investeringsoversigten se således ud: I alt Udgifter -0,1-0,2-0,3-0,6 Indtægter 0,8 0,4 1,2 Det anbefales kun at udstykke grundene matrikulært. Vurdering Det er vigtigt for Ringsted Kommunes udvikling, at der er attraktive grunde til rådighed og for de tre nævnte parcellers vedkommende, kan dette ske med en minimal udgift, såfremt grundene udstykkes og sælges uden forsyningstilslutning.

12 Høm er dermed indtil videre forsynet med enkelte byggegrunde, på den baggrund kan salgsmulighederne vurderes nærmere, og byggemodningen af udstykning 43 Høm Øst udskydes til 2014, hvilket er indregnet i investeringsoversigten. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: 1. der gives en udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. 2. der gives en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. 3. grundene ikke byggemodnes udover en matrikulær udstykning 4. investeringsoversigten justeres i overensstemmelse hermed. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

13 6. Høedvej 68 - Etableret vognmandsvirksomhed Åben sag Sagsid: 10/11289 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 (120123/10) 2 Bilag 2 (120122/10) 3 Bilag 3 (120154/11) 4 Bilag 4 (120138/11) 5 Bilag 7 (176179/11) 6 Bilag 5 (194110/11) 7 Bilag 6 (194126/11) Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 24. august 2010 at meddele afslag til en etableret vognmandsvirksomhed på Høedvej 68, da det blev vurderet, at vognmandsvirksomheden var til gene for naboer, skæmmer området samt, at etablering af virksomheden er i strid med natur og landskabsmæssige hensyn. På baggrund af nye oplysninger i sagen, herunder at der er etableret en randbeplantning omkring oplagspladsen og manglende partshøring, foreligges sagen til fornyet behandling. Beskrivelse af sagen På baggrund af Plan- og Boligudvalgets beslutning den 24. august 2010 meddelte Ringsted Kommune med brev den 30. august 2010 afslag til den etablerede vognmandsvirksomhed. Med brev den 23. september 2010 fremsender ejer klage over kommunens afgørelse. Efterfølgende giver klager dog udtryk for, at man hellere ser en genoptagelse af sagen efter Plan- og Boligudvalgets behandling af anden tilsvarende sag på Nebsmøllevej. Forvaltningen fremsender derfor ikke klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Forvaltningen meddeler efterfølgende ejer, at sagen kun vil kunne genoptages, såfremt der foreligger væsentligt nyt i sagen. Rådgivningsfirmaet Gefion har med mail den 10. maj 2011 oplyst, at man vurderer, at afslaget er ugyldigt, idet der ikke er foretaget en partshøring. Endvidere oplyses det, at ejer i foråret 2011 har foretaget en beplantning på ejendommen, da afslaget bl.a. var begrundet i, at virksomheden skæmmer området. Rådgivningsfirmaet Gefion har efterfølgende med mail den 30. maj 2011 fremsendt skitse af ny vildtbeplantning på ejendommen. Vildtbeplantningen er, oplyses det, 2,5 3,0 meter bred og indeholder arter, der kan blive mellem 0,5 25 meter høje. Beplantningen vil med tiden dække for indsigten til ejendommen fra Valsømaglevej og Valslølille Kirke, samt fra Høedvej. Gefion oplyser videre, at der vil blive plantet 8-10 træer på 5-6 meter nederst på skråningen rundt om pladsen. Af fremsendte fotos fremgår det, at der er etableret et beplantningsbælte nord og øst for oplagspladsen. Lovgrundlag: Jf. Planlovens 35 stk. 1, må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages

14 udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller foretages ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. Jf. kommuneplan er området udpeget til landskabsområde og ligger inden for kirkeomgivelserne til Valsølille kirke. Det betyder; at tekniske anlæg og bebyggelse, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, bør undgås i området, at eventuelle tekniske anlæg og/eller bebyggelser skal, i den udstrækning det er muligt, indpasses under hensyn til landskabelige forhold således, at der opnås en god helhedsvirkning, at de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal respekteres. Jf. Planlovens 51 stk. 5, skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Teknisk Forvaltning bemærker: Virksomheden er på nuværende tidspunkt en enkeltmandsvirksomhed med tre lastbiler. Ifølge ejer er den ene af 3 lastbiler ved at blive afhændet og den anden af 3 lastbiler kører hovedsageligt fra en ansats bopæl. Til virksomheden hører oplag i form af vogne, containere m.m. Ejendommens samlede grundareal udgør ca. 13. ha og drives som landbrug. Ejendommen ligger højt i terrænet langs et dalstrøg. En del af oplagspladsen ligger på et terrænreguleret areal nærmest ude i dalstrøget. Det betyder, at ejendommen og oplaget er meget synlig fra nordvestlige til nordøstlige retninger, se bilag 2. Trafikalt set er Høedvej en offentlig vej med en relativ smal bredde. Vejen er sidste år af politiet og vejmyndigheden i Ringsted Kommune blevet vurderet som særlig trafikfarlig for børn til og med 7. klasse. Uopfordret har nabo med brev, modtaget den 17. juni 2011, klaget over støj fra vognmandsvirksomheden. Klager oplyser, at man er meget generet af støj fra virksomheden, specielt når lastvognene startes op kl. 4 om morgenen samt støj fra maskiner og omlastninger på hverdage samt i weekender og helligdage. Høring Dagsordenspunktet med samtlige bilag har været sendt i partshøring hos ejer og dennes rådgiver fra den 15. august Forvaltningen har den 5. september 2011 modtaget høringssvar fra rådgiver. Høringssvaret (bilag 7) er delt op i følgende punkter. Bemærkninger til sagens forløb: Rådgiver anfægter den tidligere afgørelses gyldighed/lovlighed med henvisning til manglende notater i sagen samt, at sagen generelt er behandlet i modstrid med de generelle principper om god forvaltningsskik. Bemærkninger til driften af vognmandsvirksomheden: Rådgiver oplyser, at ejer har overtaget ejendommen i 2004 og har etableret vognmandsvirksomhed i Der er deltids-landbrugsdrift på ejendommen.

15 Virksomheden har tre ansatte - to chauffører og en bogholder. Der er tre lastbiler. Til hverdag starter der to lastbiler mellem kl. 5 og 5.30, disse returneres mellem kl. 16 og Ved start af lastbilerne køres der med det samme, så de ikke står i tomgang. Der er ingen planer om at udvide virksomhedens aktiviteter. Lastbilerne parkeres ved bygningerne på ejendommen, når de ikke er i brug. Den etablerede vendeplads bruges i lige så høj grad til landbrugsdriften som til vognmands-virksomheden. Efter at der er opført en mindre maskinhal til landbrugsdriften, er en del af landbrugsmaskinerne kommet ind i denne, så ejendommen fremstår mere ryddelig. Bemærkninger til støjklagen: Rådgiver stiller sig uforstående overfor vognmandsvirksomhedens støjgener, da der er tale om miljøcertificerede lastbiler, der ikke skal holde i tomgang og varme op inden der køres, samt at køre/hviletidsbestemmelserne gør det urentabelt at bruge lastbilerne i weekenderne. Derimod kan der være tale om nogen støjpåvirkning fra landbrugsdriften på ejendommen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at en beplantning omkring virksomheden over tid vil kunne afskærme virksomheden og synligheden af lastbiler og containere vil kunne mindskes. Pladsen er dog relativt højt beliggende i terrænet bl.a. på grund af den foretagne terrænregulering på 1-2 meter, og vil fortsat være meget synlig. Uanset beplantning er der tale om placering af en vognmandsvirksomhed i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et landskabsområde, hvor bebyggelse, der ikke relaterer sig til jordbrugserhvervet, bør undgås og hvor de naturmæssige og landskabelige værdier skal respekteres. Landskabsområderne er områder, der indeholder værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Etablering af en vognmandsvirksomhed samt den forholdsvise store terrænregulering strider således mod kommuneplanens intentioner og planlovens intentioner om at friholde det åbne land for bebyggelse og lign., der ikke relaterer sig til landbrugserhvervet. Endvidere vurderes det, at virksomheden er til gene for naboer, hvilket underbygges af en modtagen klage fra nabo til vognmandsvirksomheden. Det modtagne partshøringssvar fra rådgiver ændrer ikke væsentligt ved vurderingen af sagen. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at udvalget vurderer, at der ikke er væsentligt nyt i sagen og fastholder beslutningen i møde den 24. august Teknisk Forvaltning vil herefter påbyde ejer jf. planlovens 51 stk. 5 at flytte sin vognmandsvirksomhed fra ejendommen samt fjerne den etablerede plads m.v.. Indstilling Teknisk direktør indstiller,

16 1. at udvalget vurderer, at der ikke er væsentligt nyt i sagen og udvalget fastholder sin beslutning i møde den 24. august at ejer, jf. Planlovens 51 stk. 5, meddeles påbud om ophør af vognmandsvirksomheden på ejendommen samt fjernelse af oplagspladsen og den foretagne terrænregulering. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

17 7. Cirkelhusene 28 - Kondemnering. Økonomi Åben sag Sagsid: 11/29146 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 20. september 2011, at der jf. lov om byfornyelse nedlægges forbud mod beboelse på ejendommen Cirkelhusene 28. Udgiften til afholdelse af rådgivning og genhusning skønnes at udgøre kr., hvoraf staten yder 50 % i refusion. Beskrivelse af sagen Ejendommen er et parcelhus opført i 1943 med et boligareal på 90 m2. Det vurderes på baggrund af besigtigelse samt undersøgelse foretaget af Dansk Bygningsanalyse, at omfanget af skimmelsvamp gør ejendommen uegnet til ophold og beboelse og at ejendommen bør kondemneres. Via kommunens ordinære ramme til byfornyelse er der mulighed for 50 % statsrefusion til afholdte udgifter. Socialministeriet har den 15. april 2011 tildelt Ringsted Kommune en vejledende byfornyelsesramme til bygningsfornyelse, herunder kondemnering på 1,0 mill. kr. Lovgrundlag: Jf. Lov om byfornyelse 82; Stk. 1: Kommunalbestyrelsens udgifter til tilskud, erstatning, indgreb i bygningskonstruktioner og dækning af retableringsudgifter på naboejendomme efter dette kapitel afholdes af kommunal-bestyrelsen. Stk. 2: Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt betingelsen i 94, stk. 5 er opfyldt. Udgiften til kondemneringen skønnes at udgøre i alt kr. til henholdsvis rådgiver og genhusning. Heraf udgør udgiften til rådgiver ca kr. Den kommunale udgift vil efter tilskud fra staten udgøre kr. Høring Ingen. Økonomi Der søges om en anlægsbevilling på kr og en indtægt kr. Bevillingen foreslås finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til byfornyelse. Der resterer herefter kr. Vurdering Ingen.

18 Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der søges en anlægsbevilling på henholdsvis kr ,- i udgifter og kr ,- i indtægter. Bevillingen foreslås finansieret over afsatte midler til byfornyelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

19 8. Orientering om byggesagsgebyrer 2012 Åben sag Sagsid: 08/2658 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Byggesagsgebyrer (168677/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 10. oktober 2011 forslag til takster for byggesagsbehandling for 2012, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen. Takster for byggesagsbehandling forelægges til orientering. Beskrivelse af sagen I henhold til Byrådets beslutning den 10. oktober 2011 er byggesagsgebyret hævet med ca. 30 % i forhold til 2010 niveauet for derved at sikre en bedre dækning af de faktiske udgifter, der er forbundet med byggesagsbehandlingen. Det forventes, at det øgede gebyr for byggesagsbehandlingen vil betyde, at den årlige indtægt øges med skønsmæssigt kr. forudsat, at byggeaktiviteten i kommunen holder niveauet fra Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltningen vurderer, at stigningen i byggesagsgebyret ikke vil medføre, at antallet af ansøgninger om byggetilladelser falder. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Ikke til stede: Per Roos.

20 9. Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Åben sag Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Statestik for byggesager - Statestik for byggesager_ (176864/11) 2 statistik - Landzonesager 2011 til og med 3kvartal uden passive.pdf (176861/11) 3 Status Lokalplaner 3. kvartal (181082/11) Indledning Orientering om status for lokalplaner, landzonesager og byggesager i 3. kvartal. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tags til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning Ikke til stede: Per Roos.

21 10. Orientering om behandlede bemyndigelsessager Åben sag Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Behandlede bemyndigelsessager - byggelov/planlov (177283/11) Indledning Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. juli 30. september 2011 behandlet 8 ansøgninger om dispensation jf. vedlagte bilag. Der er meddelt 1 afslag og 7 dispensationer. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning Ikke til stede: Per Roos.

22 11. Orientering fra formand og administration - November 2011 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Afgørelse vedr. pyloner (183950/11) Indledning Rasteplads nord: Orientering vedrørende ny rasteplads på Vestmotorvejen. Stibro over motorvejen: Orientering om status. Opsætning af pylon ved Vestmotorvejen: Vejdirektoratet har med brev den 3. oktober 2011 meddelt, at den østlige pylon ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 21, idet det vurderes, at denne pylon ikke opsættes i åbent land. Vejdirektoratet vurderer derimod, at den vestlige pylon, opsat henholdsvis 900 meter eller 500 meter fra motorvejens krydsning med kommunevejen Roskildevej er omfattet af naturbeskyttelsesloven 21. Vurderingen er, at det vestlige område er at betragte som åbent land, hvor opsætning af reklamer ikke er tilladt. Degnebakken 20: Natur- og Miljøklagenævnet har med brev den 26. september 2011 ophævet Ringsted kommunes afgørelse af den 27. juni 2011 om påbud om lovliggørelse af carport. Natur- og Miljøklagenævnet begrunder afgørelsen med, at Ringsted Kommune har udvist passivitet i forbindelse med behandlingen af den i marts 2009 konstaterede servitutstridige placering af carporten. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Orientering fra Ejendomsstaben om PCB-fund på Sct. Georggårdens børnehave og vuggestue, om rådgivervalg på Campusskolen og videre proces, samt igangværende energiprojekter. Udvalget inviteres til en besigtigelse af vandtårnet umiddelbart før næste møde. Taget til efterretning Ikke til stede: Per Roos og Torben Lundsgaard

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Referat Møde nr.: 7/2010 Mødedato: tirsdag den 24-08-2010 Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns.

Afgørelse i sag om Stevns kommunes lovliggørende tilladelse til entreprenørvirksomhed, Maglebyvej 19, matr. 25e Magleby by, Magleby-Stevns. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. maj 2011 J.nr.: NMK-31-00094 (tidl. NKN-31-02102) Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om Stevns kommunes

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 7/2012 Dannet den: Onsdag den 20-06-2012 Mødedato: Tirsdag den 19-06-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger )

Andelsboligforeningen Lillenæs 1, beliggende Lillenæs fra nr. 33-61 ( 14 boliger ) Bent Keisig [bkan35@gmail.com] Sendt: 22. april 203 07:50 Emne: sag nr. 2 /887 Vedr. byggesagen Lillenæs 69 og 65 Andelsboligforeningen Lillenæs, beliggende Lillenæs fra nr. 33-6 ( 4 boliger ) Andelsboligforeningen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde

AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed i Torslunde Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. februar 2013 J.nr.: NMK-31-00852 Ref.: BAB AFGØRELSE i sag om midlertidig landzonetilladelse til eksisterende vognmandsvirksomhed

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus,

AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse til hønsehus/udhus, Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 12. november 2013 J.nr.: NMK-31-00875 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Frederikssund Kommunes afslag på lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. november 2009 til en advokat: Du har på vegne af X klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Odense Kommunes tilsyn med overholdelsen af byplanvedtægten

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere