Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Per Roos (PR) V Bemærkninger Mødet starter med en besigtigelse på virksomheden "Atlantis". Afgang fra Teknisk Forvaltning kl

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Plan- og Agenda 21 strategi Endelig Forslag til lokalplan Boliger ved Søndervang mod Ådalen Lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 - Gartneri og planteskole ved Kastrupvej. Endelig Udstykning 51 Høm Byvej, Anlægsbevilling Høedvej 68 - Etableret vognmandsvirksomhed Cirkelhusene 28 - Kondemnering. Økonomi Orientering om byggesagsgebyrer Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Orientering om behandlede bemyndigelsessager Orientering fra formand og administration - November Salg af ejendom Nebsmøllevej 63 - Orientering om afgørelse Budgetrapport ultimo september Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indstilling Teknisk direktør indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

4 2. Plan- og Agenda 21 strategi Endelig Åben sag Sagsid: 11/28418 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 VS: Høringssvar til Strategi 2011 for plan og Lokal Agenda 21 - Udkast til høringssvar vedr. Ringsted Kommunes Udkast til Strategi 2011 for Plan- og Agenda 21( ).DOC (173003/11) 2 VS: Agenda 21 gruppen Ringsted ønsker at der indføres restriktionerfor brug af fyrværkeri i kommunen - Agenda 21 gruppen Ringsted ønsker at der indføres restriktionerfor brug af fyrværkeri i kommunen.pdf (173012/11) 3 VS: Strategi 2011 for Plan og Agenda 21 - bemærkningervedr.strategi2011.doc (173074/11) 4 VS: Bemærkninger til planstrategi Ringsted Kommune høringssvar Ringsted Kommune Planstrategi Agenda 21.doc (176512/11) 5 Plan- og Agenda strategi_dok# _v2.pdf (189139/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 21. juni 2011 forslag til Plan- og Agenda 21 strategi. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 9. august til den 7. oktober Forslaget fremlægges til endelig godkendelse. Beskrivelse af sagen Plan og Agenda 21 strategien beskriver Byrådets mål indenfor de særlige indsatsområder Byer og boliger, Erhverv og uddannelse, Grønne områder samt Organisation og service. På boligområdet vurderes placeringen af den fremtidige byvækst samt udformning af boligområder og sammenhæng mellem de enkelte byområder og det åbne land. På erhvervsområdet vurderes behovet for nye udlæg til erhvervsformål samt de eksisterende udlæg. Endvidere vurderes, hvordan eksisterende erhverv understøttes. På naturområdet angives mål til en beskyttelse af naturen, samt hvordan der kan anlægges ny natur og etableres gode adgangsforhold. På Agenda 21 området sættes mål for, hvordan der kan arbejdes helhedsorienteret med borgerinddragelse og bæredygtigt. Strategien indeholder endvidere forslag til en revision af Kommuneplan indenfor følgende områder. Natur, Landskab, Åben-land områder Biogas, Vand og Vindmøller Bymønster og Ferie & Fritid Planen kan ses på nettet via dette link: Høring Der er i forbindelse med høringen indkommet 4 indsigelser: Indsigelse fra Hjernesagen Ringsted:

5 I indsigelsen gøres der opmærksom på følgende forhold: 1: Det er meget vigtigt med vedvarende vedligeholdelsestræning, da der er tale om en kronisk sygdom når man bliver ramt i hjernen. Vedvarende træning vil være en besparelse for kommunen i det lange løb. 2: Vigtigt at lette adgangen til forskellige hjælpemidler, herunder handicapbil, som betyder bedre livskvalitet og gør borgerne mere selvhjulpne og dermed sparer kommunale udgifter. Indsigelse fra Agenda 21 Gruppen i Ringsted: Agenda gruppen oplyser, at man har drøftet problematikken omkring det omsiggribende og tilsyneladende uregulerede brug af fyrværkeri, der finder sted i byen og på landet i mange sammenhænge, når forskellige begivenheder skal markeres. Agenda gruppen foreslår derfor, at der anlægges en meget restriktiv administration af tilladelser til fyrværkeri og at visse områder helt friholdes for fyrværkeri. Indsigelse fra Region Sjælland: I indsigelsen gøres der opmærksom på, at strategien indeholder visioner og strategier og målsætninger, der generelt er i god overensstemmelse med målene for den ønskede, fremtidige udvikling i regionen. Region Sjælland bemærker således, at både region og kommune har fokus bl.a. på kollektiv trafik, erhvervsfremme, en bæredygtig udvikling, samarbejde med andre parter, kompetenceudvikling og innovative løsninger. Vedrørende sundhed gør Region Sjælland opmærksom på, at man savner fokus på det tværsektorielle samarbejde, som beskrevet i sundhedsaftalerne og i forløbsprogrammerne for mennesker med længerevarende sygdomme. Det er vigtigt for Region Sjælland, at borgerne oplever et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorerne generelt på sundhedsområdet og et godt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Indsigelser fra Landboforeningen Gefion: Gefion bemærker, at som langt den største forvalter af det åbne land varetager landbrugserhvervet en række samfundsmæssige interesser. Landbruget ønsker, at den opgave landbruget udfører i form af vedligeholdelse og pleje af det åbne land i højere grad anerkendes, og at erhvervet kender rammer og konsekvenser for forvaltningen. Det er vanskeligt at forestille sig et åbent land og landskabs-oplevelser uden et aktivt landbrug. Det synspunkt mener landboforeningen Gefion ikke er kommet tilstrækkeligt frem i Ringsted Kommunes planstrategi. Gefion foreslår følgende; At der udarbejdes en landbrugsstrategi for landbrugets eksistens og udviklingsmuligheder. At der udarbejdes en landdistriktspolitik som skal medvirke til, at der fortsat er fokus på og konkrete initiativer, som skal udvikle landdistrikterne. At der udarbejdes en jordbrugsredegørelse, som skal danne grundlag for, i samarbejde med erhvervet, at fastlægge en struktur- og erhvervsudvikling for de kommende årtier. Teknisk Forvaltnings bemærkninger og forslag til tilføjelser til planstrategien fremgår af vedlagte skemaer. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering

6 Teknisk Forvaltning vurderer, at der på baggrund af indsigelserne bør tilføjes bemærkning i strategien vedrørende landbruget, jf. vedlagte skema med indsigelser og bemærkninger. Landbruget er et vigtigt erhverv i kommunen og ændringer af kommuneplanen i det åbne land skal ske i dialog med landbrugets interesseorganisationer. Derudover tilføjes bemærkning om landområdernes mulighed for bed- og breakfast, gårdbutikker m.v. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til Plan- og Agenda 21 strategi godkendes endeligt med de i rettelsesskemaet angivne rettelser. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

7 3. Forslag til lokalplan Boliger ved Søndervang mod Ådalen Åben sag Sagsid: 10/30786 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Lokalplan 255, togstøj Notat_1.pdf (78159/11) 2 Forslag 255 FORSLAG TIL HØRING pdf (185908/11) Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 16. august 2011 at udarbejde lokalplan for området ved tidligere børneinstitution på Søndervang 28. Beskrivelse af sagen Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 på et areal, som tidligere husede en nu nedrevet børneinstitution på Søndervang 28. Endvidere inddrages et areal umiddelbart syd/vest for oven-nævnte ejendom, som i dag anvendes til landbrugsformål. Mod øst afgrænses arealet af eksisterende parcelhusbebyggelse og mod vest af en 150 meter beskyttelseslinje for Ringsted Å. Mod syd afgrænses området af eksisterende friareal og mod nord af et rensningsanlæg. Området foreslås vejbetjent fra Søndervang, og vil kunne udstykkes til ca. 6 grunde til parcelhuse à m2. Bygninger foreslås opført som lavenergibygning klasse 2015 ( /A) kwh/m² pr. år. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 og må højest opføres i 1 etage med en max. højde på 5,5 meter. Tage på boligerne skal udføres med fladt tag eller med ensidig taghældning på mellem 8 og 16 grader. Det er en forudsætning, at ny bebyggelse først tages i brug, når den enkelte bygnings ledningsanlæg er tilsluttet til et nyt regnvandsbassin/sø. Regnvandsbassinet foreslås etableret indenfor åbeskyttelseslinjen i umiddelbart nærhed til lokalplanområdet. Der kan ikke på regnes nedsivning pga. moræneler forekomster i underbunden. Ligeledes kan der heller ikke udledes direkte til Ringsted Å via de eksisterende udløbsledninger. I forbindelse med lokalplanforslag 255 har Dansk Akustik Rådgivning bestemt støjbelastningen fra jernbanetrafikken i lokalplanområdet. Konklusion på støjberegning er, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støj fra jernbanetrafik er overholdt i hele lokalplanområdet. Den interne boligvej udlægges som privat fællesvej i henhold til Vejloven. Høring Forslag til lokalplan 256 sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. december 2011 til og med 20. februar 2012.

8 Økonomi Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at der på grunden kan etableres 6 parcelhusgrunde. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: 1. forslag til lokalplan 255 godkendes og fremlægges til offentlig høring i 8 uger. 2. den interne boligvej udlægges som privat fællesvej i henhold til Vejloven. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

9 4. Lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 - Gartneri og planteskole ved Kastrupvej. Endelig. Åben sag Sagsid: 10/22398 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Indsigelse fra Kastrupvej 37 (143312/11) 2 Indsigelse fra Kastrupvej 59 (157056/11) 3 Indsigelse fra Kastrupvej 31 (157086/11) 4 Indsigelse fra Haraldstedvej 33 (157094/11) 5 Indsigelse fra Kastrupvej 43 (132482/11) 6 Bemærkninger fra Sydvestsjællands Museum (163822/11) 9 Forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg 9.PDF (163905/11) 10 Indsigelser og forvaltningens bemærkninger (165040/11) 11 Tekniske rettelser og ændringsforslag (165038/11) 7 Bemærkninger fra Landmålergården.pdf (169377/11) 8 Bemærkninger fra Naturstyrelsen.pdf (169378/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 21. juni 2011 forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 Gartneri og planteskole ved Kastrupvej. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 5. juli august Beskrivelse af sagen Lokalplanen omfatter et areal på ca m² og er beliggende i det åbne land ca. 900 m nord for Haraldsted. Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for, at virksomheden Atlantis kan drive og udvide erhvervsvirksomhed inden for lokalplanens rammer. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 249 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Med kommuneplantillægget fastsættes områdets anvendelse til Erhvervsområde ved Kastrupvej, benævnt område EL6. Høring Der er ved indsigelsesfristens udløb indkommet 8 indsigelser. Indsigelser fra 5 naboer vedrørende: øget trafik, store bygninger og drivhuse, sårbart område med å og mose, refleksgener fra drivhuse, blink og støj fra vindmølle, udsigt og ejendomsværdi forringes samt dårlig kommunikation mellem ejer og naboer. Indsigelser fra øvrige: Sydvestsjællands Museum anbefaler, at der indhentes udtalelse forud for jordarbejder. Landmålergården har bemærkninger til udstykning og landbrugspligt. Naturstyrelsen spørger ind til grundvandsbeskyttelse.

10 I møde den 23. september 2011 har ejer haft indsigelserne til udtalelse. Ejer bemærker følgende: Ejer vil orientere naboer om Atlantis, inden byggeriet igangsættes. Foreslår at beplantningsplanen kan indeholde stedsegrønne træer. Der ankommer kun 2-3 lastbiler om dagen i gennemsnit. Der ryddes op på ejendommen. Vedrørende fiskeproduktionen oplyses det, at der ikke bruges pesticider. Næringsstoffer kommer fra fiskeproduktion, men der er tale om et lukket kredsløb. Endvidere er der tilknyttet en biolog. At eksisterende bebyggelse får samme farvemæssige udtryk som nyt byggeri på ejendommen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning anbefaler, at forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 godkendes med bemærkninger og rettelser jf. vedlagte skemaer. Ændringerne vedrører udstykning af erhvervsarealer, bestemmelser om afskærmende beplantning og støj- og grundvandsbeskyttelse. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen udsættes, der gennemføres en besigtigelse på næste møde Supplerende sagsfremstilling Natur- og Miljøklagenævnet har med brev den 3. november 2011 meddelt, at man ikke kan give medhold i klage over Ringsted Kommunes afgørelse af 5. juli 2011 om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 249. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen udskydes med bemærkning om, at der indarbejdes et afsnit, der regulerer anvendelse af belysning om natten. Ikke til stede: Per Roos.

11 5. Udstykning 51 Høm Byvej, Anlægsbevilling Åben sag Sagsid: 11/28680 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Byrådet godkendte lokalplan 238 Boliger ved Høm Byvej, sagsid. 11/19905 i møde den 12. september Med henblik på realisering af lokalplanen, skal der i denne sag tages stilling til anlægsbevilling og detaljeringsgraden af byggemodningen. Beskrivelse af sagen Lokalplan 238 åbner mulighed for at udstykke 3 parcelhusgrunde med adgang fra henholdsvis Høm Byvej og Ditlevshøj. Udover en matrikulær udstykning er det ikke nødvendigt at udføre andre sædvanlige byggemodnings-arbejder i form af vej- og forsyningsanlæg. Etablering af stikledninger til hovedforsyningsledninger for kloak- vand m.v. kan udskydes, til der foreligger købsaftaler. Høring Ingen. Økonomi Der er afsat følgende rådighedsbeløb i investeringsoversigten: I alt Udgifter -0,1-0,5-0,1 0,1-0,6 Indtægter 0,8 0,4 1,2 Udlæg til tilslutningsafgifter ca. -0,3 mio. kr. i 2012 og mellemregning på 0,2 og 0,1 med købere i hhv og 2013 er indeholdt i rådighedsbeløbene for udgifter. Såfremt grundene kun udstykkes matrikulært vil investeringsoversigten se således ud: I alt Udgifter -0,1-0,2-0,3-0,6 Indtægter 0,8 0,4 1,2 Det anbefales kun at udstykke grundene matrikulært. Vurdering Det er vigtigt for Ringsted Kommunes udvikling, at der er attraktive grunde til rådighed og for de tre nævnte parcellers vedkommende, kan dette ske med en minimal udgift, såfremt grundene udstykkes og sælges uden forsyningstilslutning.

12 Høm er dermed indtil videre forsynet med enkelte byggegrunde, på den baggrund kan salgsmulighederne vurderes nærmere, og byggemodningen af udstykning 43 Høm Øst udskydes til 2014, hvilket er indregnet i investeringsoversigten. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: 1. der gives en udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. 2. der gives en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. 3. grundene ikke byggemodnes udover en matrikulær udstykning 4. investeringsoversigten justeres i overensstemmelse hermed. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

13 6. Høedvej 68 - Etableret vognmandsvirksomhed Åben sag Sagsid: 10/11289 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 (120123/10) 2 Bilag 2 (120122/10) 3 Bilag 3 (120154/11) 4 Bilag 4 (120138/11) 5 Bilag 7 (176179/11) 6 Bilag 5 (194110/11) 7 Bilag 6 (194126/11) Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 24. august 2010 at meddele afslag til en etableret vognmandsvirksomhed på Høedvej 68, da det blev vurderet, at vognmandsvirksomheden var til gene for naboer, skæmmer området samt, at etablering af virksomheden er i strid med natur og landskabsmæssige hensyn. På baggrund af nye oplysninger i sagen, herunder at der er etableret en randbeplantning omkring oplagspladsen og manglende partshøring, foreligges sagen til fornyet behandling. Beskrivelse af sagen På baggrund af Plan- og Boligudvalgets beslutning den 24. august 2010 meddelte Ringsted Kommune med brev den 30. august 2010 afslag til den etablerede vognmandsvirksomhed. Med brev den 23. september 2010 fremsender ejer klage over kommunens afgørelse. Efterfølgende giver klager dog udtryk for, at man hellere ser en genoptagelse af sagen efter Plan- og Boligudvalgets behandling af anden tilsvarende sag på Nebsmøllevej. Forvaltningen fremsender derfor ikke klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Forvaltningen meddeler efterfølgende ejer, at sagen kun vil kunne genoptages, såfremt der foreligger væsentligt nyt i sagen. Rådgivningsfirmaet Gefion har med mail den 10. maj 2011 oplyst, at man vurderer, at afslaget er ugyldigt, idet der ikke er foretaget en partshøring. Endvidere oplyses det, at ejer i foråret 2011 har foretaget en beplantning på ejendommen, da afslaget bl.a. var begrundet i, at virksomheden skæmmer området. Rådgivningsfirmaet Gefion har efterfølgende med mail den 30. maj 2011 fremsendt skitse af ny vildtbeplantning på ejendommen. Vildtbeplantningen er, oplyses det, 2,5 3,0 meter bred og indeholder arter, der kan blive mellem 0,5 25 meter høje. Beplantningen vil med tiden dække for indsigten til ejendommen fra Valsømaglevej og Valslølille Kirke, samt fra Høedvej. Gefion oplyser videre, at der vil blive plantet 8-10 træer på 5-6 meter nederst på skråningen rundt om pladsen. Af fremsendte fotos fremgår det, at der er etableret et beplantningsbælte nord og øst for oplagspladsen. Lovgrundlag: Jf. Planlovens 35 stk. 1, må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages

14 udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller foretages ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. Jf. kommuneplan er området udpeget til landskabsområde og ligger inden for kirkeomgivelserne til Valsølille kirke. Det betyder; at tekniske anlæg og bebyggelse, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, bør undgås i området, at eventuelle tekniske anlæg og/eller bebyggelser skal, i den udstrækning det er muligt, indpasses under hensyn til landskabelige forhold således, at der opnås en god helhedsvirkning, at de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal respekteres. Jf. Planlovens 51 stk. 5, skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Teknisk Forvaltning bemærker: Virksomheden er på nuværende tidspunkt en enkeltmandsvirksomhed med tre lastbiler. Ifølge ejer er den ene af 3 lastbiler ved at blive afhændet og den anden af 3 lastbiler kører hovedsageligt fra en ansats bopæl. Til virksomheden hører oplag i form af vogne, containere m.m. Ejendommens samlede grundareal udgør ca. 13. ha og drives som landbrug. Ejendommen ligger højt i terrænet langs et dalstrøg. En del af oplagspladsen ligger på et terrænreguleret areal nærmest ude i dalstrøget. Det betyder, at ejendommen og oplaget er meget synlig fra nordvestlige til nordøstlige retninger, se bilag 2. Trafikalt set er Høedvej en offentlig vej med en relativ smal bredde. Vejen er sidste år af politiet og vejmyndigheden i Ringsted Kommune blevet vurderet som særlig trafikfarlig for børn til og med 7. klasse. Uopfordret har nabo med brev, modtaget den 17. juni 2011, klaget over støj fra vognmandsvirksomheden. Klager oplyser, at man er meget generet af støj fra virksomheden, specielt når lastvognene startes op kl. 4 om morgenen samt støj fra maskiner og omlastninger på hverdage samt i weekender og helligdage. Høring Dagsordenspunktet med samtlige bilag har været sendt i partshøring hos ejer og dennes rådgiver fra den 15. august Forvaltningen har den 5. september 2011 modtaget høringssvar fra rådgiver. Høringssvaret (bilag 7) er delt op i følgende punkter. Bemærkninger til sagens forløb: Rådgiver anfægter den tidligere afgørelses gyldighed/lovlighed med henvisning til manglende notater i sagen samt, at sagen generelt er behandlet i modstrid med de generelle principper om god forvaltningsskik. Bemærkninger til driften af vognmandsvirksomheden: Rådgiver oplyser, at ejer har overtaget ejendommen i 2004 og har etableret vognmandsvirksomhed i Der er deltids-landbrugsdrift på ejendommen.

15 Virksomheden har tre ansatte - to chauffører og en bogholder. Der er tre lastbiler. Til hverdag starter der to lastbiler mellem kl. 5 og 5.30, disse returneres mellem kl. 16 og Ved start af lastbilerne køres der med det samme, så de ikke står i tomgang. Der er ingen planer om at udvide virksomhedens aktiviteter. Lastbilerne parkeres ved bygningerne på ejendommen, når de ikke er i brug. Den etablerede vendeplads bruges i lige så høj grad til landbrugsdriften som til vognmands-virksomheden. Efter at der er opført en mindre maskinhal til landbrugsdriften, er en del af landbrugsmaskinerne kommet ind i denne, så ejendommen fremstår mere ryddelig. Bemærkninger til støjklagen: Rådgiver stiller sig uforstående overfor vognmandsvirksomhedens støjgener, da der er tale om miljøcertificerede lastbiler, der ikke skal holde i tomgang og varme op inden der køres, samt at køre/hviletidsbestemmelserne gør det urentabelt at bruge lastbilerne i weekenderne. Derimod kan der være tale om nogen støjpåvirkning fra landbrugsdriften på ejendommen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at en beplantning omkring virksomheden over tid vil kunne afskærme virksomheden og synligheden af lastbiler og containere vil kunne mindskes. Pladsen er dog relativt højt beliggende i terrænet bl.a. på grund af den foretagne terrænregulering på 1-2 meter, og vil fortsat være meget synlig. Uanset beplantning er der tale om placering af en vognmandsvirksomhed i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et landskabsområde, hvor bebyggelse, der ikke relaterer sig til jordbrugserhvervet, bør undgås og hvor de naturmæssige og landskabelige værdier skal respekteres. Landskabsområderne er områder, der indeholder værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Etablering af en vognmandsvirksomhed samt den forholdsvise store terrænregulering strider således mod kommuneplanens intentioner og planlovens intentioner om at friholde det åbne land for bebyggelse og lign., der ikke relaterer sig til landbrugserhvervet. Endvidere vurderes det, at virksomheden er til gene for naboer, hvilket underbygges af en modtagen klage fra nabo til vognmandsvirksomheden. Det modtagne partshøringssvar fra rådgiver ændrer ikke væsentligt ved vurderingen af sagen. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at udvalget vurderer, at der ikke er væsentligt nyt i sagen og fastholder beslutningen i møde den 24. august Teknisk Forvaltning vil herefter påbyde ejer jf. planlovens 51 stk. 5 at flytte sin vognmandsvirksomhed fra ejendommen samt fjerne den etablerede plads m.v.. Indstilling Teknisk direktør indstiller,

16 1. at udvalget vurderer, at der ikke er væsentligt nyt i sagen og udvalget fastholder sin beslutning i møde den 24. august at ejer, jf. Planlovens 51 stk. 5, meddeles påbud om ophør af vognmandsvirksomheden på ejendommen samt fjernelse af oplagspladsen og den foretagne terrænregulering. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

17 7. Cirkelhusene 28 - Kondemnering. Økonomi Åben sag Sagsid: 11/29146 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 20. september 2011, at der jf. lov om byfornyelse nedlægges forbud mod beboelse på ejendommen Cirkelhusene 28. Udgiften til afholdelse af rådgivning og genhusning skønnes at udgøre kr., hvoraf staten yder 50 % i refusion. Beskrivelse af sagen Ejendommen er et parcelhus opført i 1943 med et boligareal på 90 m2. Det vurderes på baggrund af besigtigelse samt undersøgelse foretaget af Dansk Bygningsanalyse, at omfanget af skimmelsvamp gør ejendommen uegnet til ophold og beboelse og at ejendommen bør kondemneres. Via kommunens ordinære ramme til byfornyelse er der mulighed for 50 % statsrefusion til afholdte udgifter. Socialministeriet har den 15. april 2011 tildelt Ringsted Kommune en vejledende byfornyelsesramme til bygningsfornyelse, herunder kondemnering på 1,0 mill. kr. Lovgrundlag: Jf. Lov om byfornyelse 82; Stk. 1: Kommunalbestyrelsens udgifter til tilskud, erstatning, indgreb i bygningskonstruktioner og dækning af retableringsudgifter på naboejendomme efter dette kapitel afholdes af kommunal-bestyrelsen. Stk. 2: Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt betingelsen i 94, stk. 5 er opfyldt. Udgiften til kondemneringen skønnes at udgøre i alt kr. til henholdsvis rådgiver og genhusning. Heraf udgør udgiften til rådgiver ca kr. Den kommunale udgift vil efter tilskud fra staten udgøre kr. Høring Ingen. Økonomi Der søges om en anlægsbevilling på kr og en indtægt kr. Bevillingen foreslås finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til byfornyelse. Der resterer herefter kr. Vurdering Ingen.

18 Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der søges en anlægsbevilling på henholdsvis kr ,- i udgifter og kr ,- i indtægter. Bevillingen foreslås finansieret over afsatte midler til byfornyelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

19 8. Orientering om byggesagsgebyrer 2012 Åben sag Sagsid: 08/2658 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Byggesagsgebyrer (168677/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 10. oktober 2011 forslag til takster for byggesagsbehandling for 2012, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen. Takster for byggesagsbehandling forelægges til orientering. Beskrivelse af sagen I henhold til Byrådets beslutning den 10. oktober 2011 er byggesagsgebyret hævet med ca. 30 % i forhold til 2010 niveauet for derved at sikre en bedre dækning af de faktiske udgifter, der er forbundet med byggesagsbehandlingen. Det forventes, at det øgede gebyr for byggesagsbehandlingen vil betyde, at den årlige indtægt øges med skønsmæssigt kr. forudsat, at byggeaktiviteten i kommunen holder niveauet fra Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltningen vurderer, at stigningen i byggesagsgebyret ikke vil medføre, at antallet af ansøgninger om byggetilladelser falder. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Ikke til stede: Per Roos.

20 9. Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Åben sag Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Statestik for byggesager - Statestik for byggesager_ (176864/11) 2 statistik - Landzonesager 2011 til og med 3kvartal uden passive.pdf (176861/11) 3 Status Lokalplaner 3. kvartal (181082/11) Indledning Orientering om status for lokalplaner, landzonesager og byggesager i 3. kvartal. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tags til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning Ikke til stede: Per Roos.

21 10. Orientering om behandlede bemyndigelsessager Åben sag Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Behandlede bemyndigelsessager - byggelov/planlov (177283/11) Indledning Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. juli 30. september 2011 behandlet 8 ansøgninger om dispensation jf. vedlagte bilag. Der er meddelt 1 afslag og 7 dispensationer. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning Ikke til stede: Per Roos.

22 11. Orientering fra formand og administration - November 2011 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Afgørelse vedr. pyloner (183950/11) Indledning Rasteplads nord: Orientering vedrørende ny rasteplads på Vestmotorvejen. Stibro over motorvejen: Orientering om status. Opsætning af pylon ved Vestmotorvejen: Vejdirektoratet har med brev den 3. oktober 2011 meddelt, at den østlige pylon ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 21, idet det vurderes, at denne pylon ikke opsættes i åbent land. Vejdirektoratet vurderer derimod, at den vestlige pylon, opsat henholdsvis 900 meter eller 500 meter fra motorvejens krydsning med kommunevejen Roskildevej er omfattet af naturbeskyttelsesloven 21. Vurderingen er, at det vestlige område er at betragte som åbent land, hvor opsætning af reklamer ikke er tilladt. Degnebakken 20: Natur- og Miljøklagenævnet har med brev den 26. september 2011 ophævet Ringsted kommunes afgørelse af den 27. juni 2011 om påbud om lovliggørelse af carport. Natur- og Miljøklagenævnet begrunder afgørelsen med, at Ringsted Kommune har udvist passivitet i forbindelse med behandlingen af den i marts 2009 konstaterede servitutstridige placering af carporten. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Orientering fra Ejendomsstaben om PCB-fund på Sct. Georggårdens børnehave og vuggestue, om rådgivervalg på Campusskolen og videre proces, samt igangværende energiprojekter. Udvalget inviteres til en besigtigelse af vandtårnet umiddelbart før næste møde. Taget til efterretning Ikke til stede: Per Roos og Torben Lundsgaard

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende:

Referat. Mødedato: 18. januar 2006. Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Udsendelsesdato: 19.1.06. Afbud fra: Fraværende: Referat Mødedato: 18. januar 2006 Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Mødelokale: Kl. 18.00 Kl. 19.00 Byrådssalen, Tingvej 17, 8543 Hornslet Udsendelsesdato: 19.1.06 Afbud fra: Torben Langballe

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere