Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15"

Transkript

1 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska Lehnert (KFL) I Per Roos (PR) V Lisbeth Andersen (LA) A Torben Lundsgaard (TL) F Fraværende Per Roos (PR) V Bemærkninger Mødet starter med en besigtigelse på virksomheden "Atlantis". Afgang fra Teknisk Forvaltning kl

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side

3 2. Plan- og Agenda 21 strategi Endelig Forslag til lokalplan Boliger ved Søndervang mod Ådalen Lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 - Gartneri og planteskole ved Kastrupvej. Endelig Udstykning 51 Høm Byvej, Anlægsbevilling Høedvej 68 - Etableret vognmandsvirksomhed Cirkelhusene 28 - Kondemnering. Økonomi Orientering om byggesagsgebyrer Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Orientering om behandlede bemyndigelsessager Orientering fra formand og administration - November Salg af ejendom Nebsmøllevej 63 - Orientering om afgørelse Budgetrapport ultimo september Åben sag Sagsid: 10/5200 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: Indstilling Teknisk direktør indstiller, at dagsordenen godkendes. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

4 2. Plan- og Agenda 21 strategi Endelig Åben sag Sagsid: 11/28418 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 VS: Høringssvar til Strategi 2011 for plan og Lokal Agenda 21 - Udkast til høringssvar vedr. Ringsted Kommunes Udkast til Strategi 2011 for Plan- og Agenda 21( ).DOC (173003/11) 2 VS: Agenda 21 gruppen Ringsted ønsker at der indføres restriktionerfor brug af fyrværkeri i kommunen - Agenda 21 gruppen Ringsted ønsker at der indføres restriktionerfor brug af fyrværkeri i kommunen.pdf (173012/11) 3 VS: Strategi 2011 for Plan og Agenda 21 - bemærkningervedr.strategi2011.doc (173074/11) 4 VS: Bemærkninger til planstrategi Ringsted Kommune høringssvar Ringsted Kommune Planstrategi Agenda 21.doc (176512/11) 5 Plan- og Agenda strategi_dok# _v2.pdf (189139/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 21. juni 2011 forslag til Plan- og Agenda 21 strategi. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 9. august til den 7. oktober Forslaget fremlægges til endelig godkendelse. Beskrivelse af sagen Plan og Agenda 21 strategien beskriver Byrådets mål indenfor de særlige indsatsområder Byer og boliger, Erhverv og uddannelse, Grønne områder samt Organisation og service. På boligområdet vurderes placeringen af den fremtidige byvækst samt udformning af boligområder og sammenhæng mellem de enkelte byområder og det åbne land. På erhvervsområdet vurderes behovet for nye udlæg til erhvervsformål samt de eksisterende udlæg. Endvidere vurderes, hvordan eksisterende erhverv understøttes. På naturområdet angives mål til en beskyttelse af naturen, samt hvordan der kan anlægges ny natur og etableres gode adgangsforhold. På Agenda 21 området sættes mål for, hvordan der kan arbejdes helhedsorienteret med borgerinddragelse og bæredygtigt. Strategien indeholder endvidere forslag til en revision af Kommuneplan indenfor følgende områder. Natur, Landskab, Åben-land områder Biogas, Vand og Vindmøller Bymønster og Ferie & Fritid Planen kan ses på nettet via dette link: Høring Der er i forbindelse med høringen indkommet 4 indsigelser: Indsigelse fra Hjernesagen Ringsted:

5 I indsigelsen gøres der opmærksom på følgende forhold: 1: Det er meget vigtigt med vedvarende vedligeholdelsestræning, da der er tale om en kronisk sygdom når man bliver ramt i hjernen. Vedvarende træning vil være en besparelse for kommunen i det lange løb. 2: Vigtigt at lette adgangen til forskellige hjælpemidler, herunder handicapbil, som betyder bedre livskvalitet og gør borgerne mere selvhjulpne og dermed sparer kommunale udgifter. Indsigelse fra Agenda 21 Gruppen i Ringsted: Agenda gruppen oplyser, at man har drøftet problematikken omkring det omsiggribende og tilsyneladende uregulerede brug af fyrværkeri, der finder sted i byen og på landet i mange sammenhænge, når forskellige begivenheder skal markeres. Agenda gruppen foreslår derfor, at der anlægges en meget restriktiv administration af tilladelser til fyrværkeri og at visse områder helt friholdes for fyrværkeri. Indsigelse fra Region Sjælland: I indsigelsen gøres der opmærksom på, at strategien indeholder visioner og strategier og målsætninger, der generelt er i god overensstemmelse med målene for den ønskede, fremtidige udvikling i regionen. Region Sjælland bemærker således, at både region og kommune har fokus bl.a. på kollektiv trafik, erhvervsfremme, en bæredygtig udvikling, samarbejde med andre parter, kompetenceudvikling og innovative løsninger. Vedrørende sundhed gør Region Sjælland opmærksom på, at man savner fokus på det tværsektorielle samarbejde, som beskrevet i sundhedsaftalerne og i forløbsprogrammerne for mennesker med længerevarende sygdomme. Det er vigtigt for Region Sjælland, at borgerne oplever et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sektorerne generelt på sundhedsområdet og et godt samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Indsigelser fra Landboforeningen Gefion: Gefion bemærker, at som langt den største forvalter af det åbne land varetager landbrugserhvervet en række samfundsmæssige interesser. Landbruget ønsker, at den opgave landbruget udfører i form af vedligeholdelse og pleje af det åbne land i højere grad anerkendes, og at erhvervet kender rammer og konsekvenser for forvaltningen. Det er vanskeligt at forestille sig et åbent land og landskabs-oplevelser uden et aktivt landbrug. Det synspunkt mener landboforeningen Gefion ikke er kommet tilstrækkeligt frem i Ringsted Kommunes planstrategi. Gefion foreslår følgende; At der udarbejdes en landbrugsstrategi for landbrugets eksistens og udviklingsmuligheder. At der udarbejdes en landdistriktspolitik som skal medvirke til, at der fortsat er fokus på og konkrete initiativer, som skal udvikle landdistrikterne. At der udarbejdes en jordbrugsredegørelse, som skal danne grundlag for, i samarbejde med erhvervet, at fastlægge en struktur- og erhvervsudvikling for de kommende årtier. Teknisk Forvaltnings bemærkninger og forslag til tilføjelser til planstrategien fremgår af vedlagte skemaer. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering

6 Teknisk Forvaltning vurderer, at der på baggrund af indsigelserne bør tilføjes bemærkning i strategien vedrørende landbruget, jf. vedlagte skema med indsigelser og bemærkninger. Landbruget er et vigtigt erhverv i kommunen og ændringer af kommuneplanen i det åbne land skal ske i dialog med landbrugets interesseorganisationer. Derudover tilføjes bemærkning om landområdernes mulighed for bed- og breakfast, gårdbutikker m.v. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til Plan- og Agenda 21 strategi godkendes endeligt med de i rettelsesskemaet angivne rettelser. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

7 3. Forslag til lokalplan Boliger ved Søndervang mod Ådalen Åben sag Sagsid: 10/30786 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Lokalplan 255, togstøj Notat_1.pdf (78159/11) 2 Forslag 255 FORSLAG TIL HØRING pdf (185908/11) Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 16. august 2011 at udarbejde lokalplan for området ved tidligere børneinstitution på Søndervang 28. Beskrivelse af sagen Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 på et areal, som tidligere husede en nu nedrevet børneinstitution på Søndervang 28. Endvidere inddrages et areal umiddelbart syd/vest for oven-nævnte ejendom, som i dag anvendes til landbrugsformål. Mod øst afgrænses arealet af eksisterende parcelhusbebyggelse og mod vest af en 150 meter beskyttelseslinje for Ringsted Å. Mod syd afgrænses området af eksisterende friareal og mod nord af et rensningsanlæg. Området foreslås vejbetjent fra Søndervang, og vil kunne udstykkes til ca. 6 grunde til parcelhuse à m2. Bygninger foreslås opført som lavenergibygning klasse 2015 ( /A) kwh/m² pr. år. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 og må højest opføres i 1 etage med en max. højde på 5,5 meter. Tage på boligerne skal udføres med fladt tag eller med ensidig taghældning på mellem 8 og 16 grader. Det er en forudsætning, at ny bebyggelse først tages i brug, når den enkelte bygnings ledningsanlæg er tilsluttet til et nyt regnvandsbassin/sø. Regnvandsbassinet foreslås etableret indenfor åbeskyttelseslinjen i umiddelbart nærhed til lokalplanområdet. Der kan ikke på regnes nedsivning pga. moræneler forekomster i underbunden. Ligeledes kan der heller ikke udledes direkte til Ringsted Å via de eksisterende udløbsledninger. I forbindelse med lokalplanforslag 255 har Dansk Akustik Rådgivning bestemt støjbelastningen fra jernbanetrafikken i lokalplanområdet. Konklusion på støjberegning er, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støj fra jernbanetrafik er overholdt i hele lokalplanområdet. Den interne boligvej udlægges som privat fællesvej i henhold til Vejloven. Høring Forslag til lokalplan 256 sendes i 8 ugers offentlig høring i perioden 27. december 2011 til og med 20. februar 2012.

8 Økonomi Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at der på grunden kan etableres 6 parcelhusgrunde. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: 1. forslag til lokalplan 255 godkendes og fremlægges til offentlig høring i 8 uger. 2. den interne boligvej udlægges som privat fællesvej i henhold til Vejloven. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

9 4. Lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 - Gartneri og planteskole ved Kastrupvej. Endelig. Åben sag Sagsid: 10/22398 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Indsigelse fra Kastrupvej 37 (143312/11) 2 Indsigelse fra Kastrupvej 59 (157056/11) 3 Indsigelse fra Kastrupvej 31 (157086/11) 4 Indsigelse fra Haraldstedvej 33 (157094/11) 5 Indsigelse fra Kastrupvej 43 (132482/11) 6 Bemærkninger fra Sydvestsjællands Museum (163822/11) 9 Forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg 9.PDF (163905/11) 10 Indsigelser og forvaltningens bemærkninger (165040/11) 11 Tekniske rettelser og ændringsforslag (165038/11) 7 Bemærkninger fra Landmålergården.pdf (169377/11) 8 Bemærkninger fra Naturstyrelsen.pdf (169378/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 21. juni 2011 forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 Gartneri og planteskole ved Kastrupvej. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 5. juli august Beskrivelse af sagen Lokalplanen omfatter et areal på ca m² og er beliggende i det åbne land ca. 900 m nord for Haraldsted. Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for, at virksomheden Atlantis kan drive og udvide erhvervsvirksomhed inden for lokalplanens rammer. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 249 er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Med kommuneplantillægget fastsættes områdets anvendelse til Erhvervsområde ved Kastrupvej, benævnt område EL6. Høring Der er ved indsigelsesfristens udløb indkommet 8 indsigelser. Indsigelser fra 5 naboer vedrørende: øget trafik, store bygninger og drivhuse, sårbart område med å og mose, refleksgener fra drivhuse, blink og støj fra vindmølle, udsigt og ejendomsværdi forringes samt dårlig kommunikation mellem ejer og naboer. Indsigelser fra øvrige: Sydvestsjællands Museum anbefaler, at der indhentes udtalelse forud for jordarbejder. Landmålergården har bemærkninger til udstykning og landbrugspligt. Naturstyrelsen spørger ind til grundvandsbeskyttelse.

10 I møde den 23. september 2011 har ejer haft indsigelserne til udtalelse. Ejer bemærker følgende: Ejer vil orientere naboer om Atlantis, inden byggeriet igangsættes. Foreslår at beplantningsplanen kan indeholde stedsegrønne træer. Der ankommer kun 2-3 lastbiler om dagen i gennemsnit. Der ryddes op på ejendommen. Vedrørende fiskeproduktionen oplyses det, at der ikke bruges pesticider. Næringsstoffer kommer fra fiskeproduktion, men der er tale om et lukket kredsløb. Endvidere er der tilknyttet en biolog. At eksisterende bebyggelse får samme farvemæssige udtryk som nyt byggeri på ejendommen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning anbefaler, at forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 godkendes med bemærkninger og rettelser jf. vedlagte skemaer. Ændringerne vedrører udstykning af erhvervsarealer, bestemmelser om afskærmende beplantning og støj- og grundvandsbeskyttelse. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen udsættes, der gennemføres en besigtigelse på næste møde Supplerende sagsfremstilling Natur- og Miljøklagenævnet har med brev den 3. november 2011 meddelt, at man ikke kan give medhold i klage over Ringsted Kommunes afgørelse af 5. juli 2011 om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 249. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 249 og kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Sagen udskydes med bemærkning om, at der indarbejdes et afsnit, der regulerer anvendelse af belysning om natten. Ikke til stede: Per Roos.

11 5. Udstykning 51 Høm Byvej, Anlægsbevilling Åben sag Sagsid: 11/28680 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Byrådet godkendte lokalplan 238 Boliger ved Høm Byvej, sagsid. 11/19905 i møde den 12. september Med henblik på realisering af lokalplanen, skal der i denne sag tages stilling til anlægsbevilling og detaljeringsgraden af byggemodningen. Beskrivelse af sagen Lokalplan 238 åbner mulighed for at udstykke 3 parcelhusgrunde med adgang fra henholdsvis Høm Byvej og Ditlevshøj. Udover en matrikulær udstykning er det ikke nødvendigt at udføre andre sædvanlige byggemodnings-arbejder i form af vej- og forsyningsanlæg. Etablering af stikledninger til hovedforsyningsledninger for kloak- vand m.v. kan udskydes, til der foreligger købsaftaler. Høring Ingen. Økonomi Der er afsat følgende rådighedsbeløb i investeringsoversigten: I alt Udgifter -0,1-0,5-0,1 0,1-0,6 Indtægter 0,8 0,4 1,2 Udlæg til tilslutningsafgifter ca. -0,3 mio. kr. i 2012 og mellemregning på 0,2 og 0,1 med købere i hhv og 2013 er indeholdt i rådighedsbeløbene for udgifter. Såfremt grundene kun udstykkes matrikulært vil investeringsoversigten se således ud: I alt Udgifter -0,1-0,2-0,3-0,6 Indtægter 0,8 0,4 1,2 Det anbefales kun at udstykke grundene matrikulært. Vurdering Det er vigtigt for Ringsted Kommunes udvikling, at der er attraktive grunde til rådighed og for de tre nævnte parcellers vedkommende, kan dette ske med en minimal udgift, såfremt grundene udstykkes og sælges uden forsyningstilslutning.

12 Høm er dermed indtil videre forsynet med enkelte byggegrunde, på den baggrund kan salgsmulighederne vurderes nærmere, og byggemodningen af udstykning 43 Høm Øst udskydes til 2014, hvilket er indregnet i investeringsoversigten. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at: 1. der gives en udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. 2. der gives en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. 3. grundene ikke byggemodnes udover en matrikulær udstykning 4. investeringsoversigten justeres i overensstemmelse hermed. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

13 6. Høedvej 68 - Etableret vognmandsvirksomhed Åben sag Sagsid: 10/11289 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Bilag 1 (120123/10) 2 Bilag 2 (120122/10) 3 Bilag 3 (120154/11) 4 Bilag 4 (120138/11) 5 Bilag 7 (176179/11) 6 Bilag 5 (194110/11) 7 Bilag 6 (194126/11) Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 24. august 2010 at meddele afslag til en etableret vognmandsvirksomhed på Høedvej 68, da det blev vurderet, at vognmandsvirksomheden var til gene for naboer, skæmmer området samt, at etablering af virksomheden er i strid med natur og landskabsmæssige hensyn. På baggrund af nye oplysninger i sagen, herunder at der er etableret en randbeplantning omkring oplagspladsen og manglende partshøring, foreligges sagen til fornyet behandling. Beskrivelse af sagen På baggrund af Plan- og Boligudvalgets beslutning den 24. august 2010 meddelte Ringsted Kommune med brev den 30. august 2010 afslag til den etablerede vognmandsvirksomhed. Med brev den 23. september 2010 fremsender ejer klage over kommunens afgørelse. Efterfølgende giver klager dog udtryk for, at man hellere ser en genoptagelse af sagen efter Plan- og Boligudvalgets behandling af anden tilsvarende sag på Nebsmøllevej. Forvaltningen fremsender derfor ikke klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Forvaltningen meddeler efterfølgende ejer, at sagen kun vil kunne genoptages, såfremt der foreligger væsentligt nyt i sagen. Rådgivningsfirmaet Gefion har med mail den 10. maj 2011 oplyst, at man vurderer, at afslaget er ugyldigt, idet der ikke er foretaget en partshøring. Endvidere oplyses det, at ejer i foråret 2011 har foretaget en beplantning på ejendommen, da afslaget bl.a. var begrundet i, at virksomheden skæmmer området. Rådgivningsfirmaet Gefion har efterfølgende med mail den 30. maj 2011 fremsendt skitse af ny vildtbeplantning på ejendommen. Vildtbeplantningen er, oplyses det, 2,5 3,0 meter bred og indeholder arter, der kan blive mellem 0,5 25 meter høje. Beplantningen vil med tiden dække for indsigten til ejendommen fra Valsømaglevej og Valslølille Kirke, samt fra Høedvej. Gefion oplyser videre, at der vil blive plantet 8-10 træer på 5-6 meter nederst på skråningen rundt om pladsen. Af fremsendte fotos fremgår det, at der er etableret et beplantningsbælte nord og øst for oplagspladsen. Lovgrundlag: Jf. Planlovens 35 stk. 1, må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages

14 udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller foretages ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse eller ubebyggede arealer. Jf. kommuneplan er området udpeget til landskabsområde og ligger inden for kirkeomgivelserne til Valsølille kirke. Det betyder; at tekniske anlæg og bebyggelse, der ikke tjener det lokale jordbrugserhverv, bør undgås i området, at eventuelle tekniske anlæg og/eller bebyggelser skal, i den udstrækning det er muligt, indpasses under hensyn til landskabelige forhold således, at der opnås en god helhedsvirkning, at de naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og rekreative værdier skal respekteres. Jf. Planlovens 51 stk. 5, skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Teknisk Forvaltning bemærker: Virksomheden er på nuværende tidspunkt en enkeltmandsvirksomhed med tre lastbiler. Ifølge ejer er den ene af 3 lastbiler ved at blive afhændet og den anden af 3 lastbiler kører hovedsageligt fra en ansats bopæl. Til virksomheden hører oplag i form af vogne, containere m.m. Ejendommens samlede grundareal udgør ca. 13. ha og drives som landbrug. Ejendommen ligger højt i terrænet langs et dalstrøg. En del af oplagspladsen ligger på et terrænreguleret areal nærmest ude i dalstrøget. Det betyder, at ejendommen og oplaget er meget synlig fra nordvestlige til nordøstlige retninger, se bilag 2. Trafikalt set er Høedvej en offentlig vej med en relativ smal bredde. Vejen er sidste år af politiet og vejmyndigheden i Ringsted Kommune blevet vurderet som særlig trafikfarlig for børn til og med 7. klasse. Uopfordret har nabo med brev, modtaget den 17. juni 2011, klaget over støj fra vognmandsvirksomheden. Klager oplyser, at man er meget generet af støj fra virksomheden, specielt når lastvognene startes op kl. 4 om morgenen samt støj fra maskiner og omlastninger på hverdage samt i weekender og helligdage. Høring Dagsordenspunktet med samtlige bilag har været sendt i partshøring hos ejer og dennes rådgiver fra den 15. august Forvaltningen har den 5. september 2011 modtaget høringssvar fra rådgiver. Høringssvaret (bilag 7) er delt op i følgende punkter. Bemærkninger til sagens forløb: Rådgiver anfægter den tidligere afgørelses gyldighed/lovlighed med henvisning til manglende notater i sagen samt, at sagen generelt er behandlet i modstrid med de generelle principper om god forvaltningsskik. Bemærkninger til driften af vognmandsvirksomheden: Rådgiver oplyser, at ejer har overtaget ejendommen i 2004 og har etableret vognmandsvirksomhed i Der er deltids-landbrugsdrift på ejendommen.

15 Virksomheden har tre ansatte - to chauffører og en bogholder. Der er tre lastbiler. Til hverdag starter der to lastbiler mellem kl. 5 og 5.30, disse returneres mellem kl. 16 og Ved start af lastbilerne køres der med det samme, så de ikke står i tomgang. Der er ingen planer om at udvide virksomhedens aktiviteter. Lastbilerne parkeres ved bygningerne på ejendommen, når de ikke er i brug. Den etablerede vendeplads bruges i lige så høj grad til landbrugsdriften som til vognmands-virksomheden. Efter at der er opført en mindre maskinhal til landbrugsdriften, er en del af landbrugsmaskinerne kommet ind i denne, så ejendommen fremstår mere ryddelig. Bemærkninger til støjklagen: Rådgiver stiller sig uforstående overfor vognmandsvirksomhedens støjgener, da der er tale om miljøcertificerede lastbiler, der ikke skal holde i tomgang og varme op inden der køres, samt at køre/hviletidsbestemmelserne gør det urentabelt at bruge lastbilerne i weekenderne. Derimod kan der være tale om nogen støjpåvirkning fra landbrugsdriften på ejendommen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at en beplantning omkring virksomheden over tid vil kunne afskærme virksomheden og synligheden af lastbiler og containere vil kunne mindskes. Pladsen er dog relativt højt beliggende i terrænet bl.a. på grund af den foretagne terrænregulering på 1-2 meter, og vil fortsat være meget synlig. Uanset beplantning er der tale om placering af en vognmandsvirksomhed i et område, der i kommuneplanen er udpeget som et landskabsområde, hvor bebyggelse, der ikke relaterer sig til jordbrugserhvervet, bør undgås og hvor de naturmæssige og landskabelige værdier skal respekteres. Landskabsområderne er områder, der indeholder værdifulde naturområder, bevaringsværdige landskaber og kulturhistoriske værdier. Etablering af en vognmandsvirksomhed samt den forholdsvise store terrænregulering strider således mod kommuneplanens intentioner og planlovens intentioner om at friholde det åbne land for bebyggelse og lign., der ikke relaterer sig til landbrugserhvervet. Endvidere vurderes det, at virksomheden er til gene for naboer, hvilket underbygges af en modtagen klage fra nabo til vognmandsvirksomheden. Det modtagne partshøringssvar fra rådgiver ændrer ikke væsentligt ved vurderingen af sagen. Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at udvalget vurderer, at der ikke er væsentligt nyt i sagen og fastholder beslutningen i møde den 24. august Teknisk Forvaltning vil herefter påbyde ejer jf. planlovens 51 stk. 5 at flytte sin vognmandsvirksomhed fra ejendommen samt fjerne den etablerede plads m.v.. Indstilling Teknisk direktør indstiller,

16 1. at udvalget vurderer, at der ikke er væsentligt nyt i sagen og udvalget fastholder sin beslutning i møde den 24. august at ejer, jf. Planlovens 51 stk. 5, meddeles påbud om ophør af vognmandsvirksomheden på ejendommen samt fjernelse af oplagspladsen og den foretagne terrænregulering. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

17 7. Cirkelhusene 28 - Kondemnering. Økonomi Åben sag Sagsid: 11/29146 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Plan- og Boligudvalget besluttede i møde den 20. september 2011, at der jf. lov om byfornyelse nedlægges forbud mod beboelse på ejendommen Cirkelhusene 28. Udgiften til afholdelse af rådgivning og genhusning skønnes at udgøre kr., hvoraf staten yder 50 % i refusion. Beskrivelse af sagen Ejendommen er et parcelhus opført i 1943 med et boligareal på 90 m2. Det vurderes på baggrund af besigtigelse samt undersøgelse foretaget af Dansk Bygningsanalyse, at omfanget af skimmelsvamp gør ejendommen uegnet til ophold og beboelse og at ejendommen bør kondemneres. Via kommunens ordinære ramme til byfornyelse er der mulighed for 50 % statsrefusion til afholdte udgifter. Socialministeriet har den 15. april 2011 tildelt Ringsted Kommune en vejledende byfornyelsesramme til bygningsfornyelse, herunder kondemnering på 1,0 mill. kr. Lovgrundlag: Jf. Lov om byfornyelse 82; Stk. 1: Kommunalbestyrelsens udgifter til tilskud, erstatning, indgreb i bygningskonstruktioner og dækning af retableringsudgifter på naboejendomme efter dette kapitel afholdes af kommunal-bestyrelsen. Stk. 2: Staten refunderer 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter stk. 1, såfremt betingelsen i 94, stk. 5 er opfyldt. Udgiften til kondemneringen skønnes at udgøre i alt kr. til henholdsvis rådgiver og genhusning. Heraf udgør udgiften til rådgiver ca kr. Den kommunale udgift vil efter tilskud fra staten udgøre kr. Høring Ingen. Økonomi Der søges om en anlægsbevilling på kr og en indtægt kr. Bevillingen foreslås finansieret af det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til byfornyelse. Der resterer herefter kr. Vurdering Ingen.

18 Indstilling Teknisk direktør indstiller, at der søges en anlægsbevilling på henholdsvis kr ,- i udgifter og kr ,- i indtægter. Bevillingen foreslås finansieret over afsatte midler til byfornyelse. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Anbefales godkendt. Ikke til stede: Per Roos.

19 8. Orientering om byggesagsgebyrer 2012 Åben sag Sagsid: 08/2658 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Byggesagsgebyrer (168677/11) Indledning Byrådet godkendte i møde den 10. oktober 2011 forslag til takster for byggesagsbehandling for 2012, idet administrationen dog bemyndiges til at justere relevante takster som konsekvens af budgetvedtagelsen. Takster for byggesagsbehandling forelægges til orientering. Beskrivelse af sagen I henhold til Byrådets beslutning den 10. oktober 2011 er byggesagsgebyret hævet med ca. 30 % i forhold til 2010 niveauet for derved at sikre en bedre dækning af de faktiske udgifter, der er forbundet med byggesagsbehandlingen. Det forventes, at det øgede gebyr for byggesagsbehandlingen vil betyde, at den årlige indtægt øges med skønsmæssigt kr. forudsat, at byggeaktiviteten i kommunen holder niveauet fra Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Teknisk Forvaltningen vurderer, at stigningen i byggesagsgebyret ikke vil medføre, at antallet af ansøgninger om byggetilladelser falder. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning. Ikke til stede: Per Roos.

20 9. Orientering om status for lokalplaner, landzonesager samt byggesager Åben sag Sagsid: 10/11739 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Statestik for byggesager - Statestik for byggesager_ (176864/11) 2 statistik - Landzonesager 2011 til og med 3kvartal uden passive.pdf (176861/11) 3 Status Lokalplaner 3. kvartal (181082/11) Indledning Orientering om status for lokalplaner, landzonesager og byggesager i 3. kvartal. Høring Ingen Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tags til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning Ikke til stede: Per Roos.

21 10. Orientering om behandlede bemyndigelsessager Åben sag Sagsid: 05/12296 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Behandlede bemyndigelsessager - byggelov/planlov (177283/11) Indledning Plan- og Boligudvalget har bemyndiget Teknisk Forvaltning til at træffe afgørelser i forbindelse med ansøgning om dispensation fra Byggeloven med dertil knyttede regulativer, deklarationer samt bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplaner. Udvalget besluttede den 21. februar 2006, at der hvert kvartal orienteres om periodens afslag. Beskrivelse af sagen Forvaltningen har i perioden 1. juli 30. september 2011 behandlet 8 ansøgninger om dispensation jf. vedlagte bilag. Der er meddelt 1 afslag og 7 dispensationer. Høring Ingen. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Ingen. Indstilling Teknisk direktør indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Taget til efterretning Ikke til stede: Per Roos.

22 11. Orientering fra formand og administration - November 2011 Åben sag Sagsid: 10/125 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1 Afgørelse vedr. pyloner (183950/11) Indledning Rasteplads nord: Orientering vedrørende ny rasteplads på Vestmotorvejen. Stibro over motorvejen: Orientering om status. Opsætning af pylon ved Vestmotorvejen: Vejdirektoratet har med brev den 3. oktober 2011 meddelt, at den østlige pylon ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens 21, idet det vurderes, at denne pylon ikke opsættes i åbent land. Vejdirektoratet vurderer derimod, at den vestlige pylon, opsat henholdsvis 900 meter eller 500 meter fra motorvejens krydsning med kommunevejen Roskildevej er omfattet af naturbeskyttelsesloven 21. Vurderingen er, at det vestlige område er at betragte som åbent land, hvor opsætning af reklamer ikke er tilladt. Degnebakken 20: Natur- og Miljøklagenævnet har med brev den 26. september 2011 ophævet Ringsted kommunes afgørelse af den 27. juni 2011 om påbud om lovliggørelse af carport. Natur- og Miljøklagenævnet begrunder afgørelsen med, at Ringsted Kommune har udvist passivitet i forbindelse med behandlingen af den i marts 2009 konstaterede servitutstridige placering af carporten. Beslutning i Plan- og Boligudvalget den Orientering fra Ejendomsstaben om PCB-fund på Sct. Georggårdens børnehave og vuggestue, om rådgivervalg på Campusskolen og videre proces, samt igangværende energiprojekter. Udvalget inviteres til en besigtigelse af vandtårnet umiddelbart før næste møde. Taget til efterretning Ikke til stede: Per Roos og Torben Lundsgaard

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2011 Mødedato: tirsdag den 25-10-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Dette er hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse. Lokalplan 249 Gartneri og planteskole ved Kastrupvej, Haraldsted Bilag til Plan- og Boligudvalgsmødet den 25. oktober 2011 Indsigelser og forvaltningens bemærkninger Dette er hovedindholdet i de indkomne

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2011 Mødedato: tirsdag den 17-05-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol

Miljø- og Teknikudvalget. Beslutningsprotokol Miljø- og Teknikudvalget Beslutningsprotokol Dato: 05. maj 2011 Lokale: Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 7:00-7:15 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hans Chr. Holst (V) Ole Bruun (A) Hildo Rasmussen (A)

Læs mere

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Lovliggørende Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 221 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Kløvermarken 5, 6300 Gråsten

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Referat. fra Økonomiudvalget

Referat. fra Økonomiudvalget Referat fra Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 23. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00-10:30 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup (V), Jesper Frost Rasmussen (V), Henrik Vallø (C),

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2011 Mødedato: tirsdag den 20-12-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan

Tillæg nr. 15 til Kommuneplan Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej September 2017 Biogasanlæg på Mulstrup Møllevej Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 19:00-21:15 UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Referat Møde nr.: 1/2010 Mødedato: torsdag den 21-01-2010 Mødetidspunkt: 19:00-21:15 Mødested: UPPR mødelokale på Hækkerupsvej Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Daniel Nørhave

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

(&# )# "#$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1

(&# )# #$%&*+##&%&#%&!! #!- %&%##!!#&#%$&!%#$+ &%,111#$%&%!,%&!! 2%& Side 1 !"#$%&'"#$%&% (&# )# "#$%&*+##&%&#%&!!,-#&&#&%,&#.#,$+& #!- *+#/%#!&%,&#$#$+& -#%#0##&,#$+#%#!! #0#&&!%-#&-## *+#/%#$!&#%&!!,-%$ %&%##!!#&#%$&!%#$+ &##!-&,#& &%,111#$%&%!,%&!! $$&%#&*&###2,111#$%&%34*&5

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals

22-02-2013 12/66658. Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals 22-02-2013 12/66658 Jørn Rexen Thomsen Nørre Landevej 78 Kegnæs 6470 Sydals Landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan KE 10 til at opføre solceller på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 562v

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2012 Dannet den: Onsdag den 23-05-2012 Mødedato: Tirsdag den 22-05-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse TBF Ejendomme Aps v/ Thom Frank Pjedstedvej 93 7000 Fredericia Landzonetilladelse til opførelse af garage- og værkstedshal, samt arealoverførelse 2-10-2013 Sags id.: 13/1577 Sagsbehandler: Lars Kronborg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 7/2010. Mødedato: tirsdag den 24-08-2010. Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Referat Møde nr.: 7/2010 Mødedato: tirsdag den 24-08-2010 Mødetidspunkt: 16:30-19:30 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 9/2012 Dannet den: Torsdag den 20-09-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-09-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016.

Hvornår og hvor længe er tilladelsen gyldig Kommunen offentliggør landzonetilladelsen på vores hjemmeside den 11. februar 2016. Michael Vestbjerg Bogøvej 19 4060 Kirke Såby Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939 E-mail: chyu@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted

Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende Bedstedvej 92, 4100 Ringsted Niels Berner-Magnusson Bedstedvej 92 Bedsted 4100 Ringsted Dato: 24. november 2016 Landzonetilladelse til etablering af solcelleanlæg på ejendommen matr.nr. 2 f, Bedsted Overdrev, Kværkeby, beliggende

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg

Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 4. juli 2014 Byggemodning af område til boliger på Elevvej, Lisbjerg Kommunale arealer i, Lisbjerg landsby foreslås byggemodnet, udstykket

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 8/2011 Mødedato: tirsdag den 20-09-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 8/2011 Mødedato: tirsdag den 20-09-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 8/2011 Mødedato: tirsdag den 20-09-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 14/2012 Dannet den: Onsdag den 19-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 18-12-2012 Mødetidspunkt: 17:15-18:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

/ Anne og Jan Bossen Færgevej 55A 6430 Nordborg

/ Anne og Jan Bossen Færgevej 55A 6430 Nordborg 20-08-2013 13/20203 Anne og Jan Bossen Færgevej 55A 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at udstykke 2 byggegrunde på hver ca. 800 m² på ejendommen matr.nr. 301 Mjels, Oksbøl, der ligger Færgevej 55a,

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1.

Indstilling Aarhus Kommune Byggemodning af område til boliger i Sabro (lokalplan 904) MTM-TOV/Anlæg og Drift/Byggemodning 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 4. marts 2014 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 904, boligbebyggelse øst for Sabrovej i Sabro foreslås byggemodnet, udstykket og solgt

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Afslag på dispensationsansøgning til bibeholdelse af fast hegn mod vej og afslag på dispensationsansøgning om opførelse af nyt fast hegn mod vej.

Afslag på dispensationsansøgning til bibeholdelse af fast hegn mod vej og afslag på dispensationsansøgning om opførelse af nyt fast hegn mod vej. Saml din post ét sted - tilmeld dig digital post på borger.dk Ejer Bente Juhl Nielsen (Nr. 224) E-mail: bentejuhlnielsen@hotmail.com Ejere Malin Charlotta Ulfsdotter og Jakob Ruwai Kesje (Nr. 222) Öresundsvägen

Læs mere