Adfærd på internettet i tjenesten og privat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærd på internettet i tjenesten og privat"

Transkript

1 Adfærd på internettet i tjenesten og privat

2 Adfærd på internettet i tjenesten og privat De sociale medier er nye medier for ytringer. I virkeligheden er der ikke meget nyt under solen. De sociale medier åbner bare for nye måder at få andre i tale på, for nye måder at give konstruktive bidrag på og for nye måder at dele data på. Men også nye måder at dumme sig på, at være perfid på, at svine andre til på. Det er ikke ligegyldigt, hvordan man fører sig frem på internettet. Der må og kan stilles rimelige krav til, hvordan man til- og omtaler andre. Der er i den forbindelse 2 perspektiver: Hvordan bliver vi som offentligt ansatte genstand for andres ytringer, og hvordan ytrer vi os selv på internettet i tjenstligt øjemed og som private personer. FTF har i to år fra 2012 til 2014 haft en arbejdsgruppe til at analysere problemstillinger vedrørende chikane mod ansatte på de sociale medier. I arbejdet deltog en række FTF-organisationer, herunder Danmarks Lærerforening, som havde 2 medlemmer i arbejdsgruppen. Arbejdet mundede ud i en kortfattet guide til tillidsrepræsentanter og et mere udførligt idékatalog til organisationerne. Dokumenterne findes på FTF s hjemmeside. Fokus i FTF s pjece er håndtering af situationer, hvor ansatte bliver krænket af andre. Denne fremstilling er tænkt som et supplement til FTF s publikationer. Vi retter fokus mod, hvordan vi selv kan og bør bruge internettet til at ytre os på. Og vi vil give nogle eksempler på faldgruber. Eksemplerne er alle hentet fra den virkelige verden. De fleste har vi velvilligt fået fra Danmarks Lærerforenings kredse. Vi siger tak for bidragene.

3 Når du er privat Som privatperson har du som udgangspunkt ytringsfrihed. Selv om du er offentligt ansat, har du i princippet samme adgang som andre borgere til at give udtryk for dine holdninger og meninger. Du kan frit blande dig i den offentlige debat. Ytringsfriheden har vide rammer, men den har grænser. 1. Det følger af straffeloven, at ærekrænkende ytringer om andre kan straffes 2. Som offentligt ansat må du ikke bryde din tavshedspligt 3. Hvis du udtaler dig om dit eget arbejdsområde, må du ikke komme med åbenbart urigtige oplysninger 4. Chefer på topniveau nær de politiske beslutningstagere har ikke i samme grad frihed til at kritisere den politiske ledelse i kommunen Danmarks Lærerforening har både medlemmer, som er offentligt ansatte og medlemmer, som er privat ansatte. Der er en afgørende forskel på retsstillingen for de to grupper, når det handler om at gå ind i den offentlige debat med en kritik af sin arbejdsgiver. Det interessante spørgsmål er her: Har man når man deltager i den offentlige debat loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver? Her har de offentligt ansatte videre rammer for kritiske ytringer end andre. Synspunktet er her, at det er i samfundets interesse, at de, som ved noget om tingene, ytrer sig i debatten og dermed påvirker den retning, udviklingen skal tage. Det er os alle sammen, der ejer samfundet. De privat ansatte er i en anden situation. Retspraksis giver den private arbejdsgiver en større ret til at kræve loyalitet af sine ansatte også når de ytrer sig i den offentlige debat. Det er ikke i orden at miskreditere sin arbejdsgiver. Vi belyser forskellen med 2 eksempler: Eksempel 1. Instruks til offentligt ansatte ledere I en kommune havde kommunalbestyrelsen vedtaget besparelser på 90 mio. kr. Kommunaldirektøren ville sikre sig fælles fodslag blandt kommunens ledere. Han skrev derfor et hyrdebrev til alle ledere i kommunen, hvori de blev instrueret om ikke at udtale sig kritisk om besparelserne. Kommunaldirektøren skrev blandt andet: Ledelsens opgave er at gennemføre besparelserne bedst muligt. Ledelsen er Byrådet, direktionen, institutions- og afdelingsledere.

4 Ledelsen må ikke udtale sig imod besparelserne, da byrådet fastlægger ledelsens standpunkt. Dette gælder uanset om lederen udtaler sig som repræsentant for kommunen eller som privatperson. Hvis lederen udtaler sig som repræsentant for kommunen skal han/ hun således udtale sig for at fremme Byrådets intentioner og beslutninger. Lederen kan heller ikke som privatperson udtale sig imod besparelserne det vil være ledelsessvigt, da opgaven er at gennemføre dem. Medarbejderindflydelse ligger i medsystemet og vedrører arbejdsforhold, ikke kommunens serviceniveau. Lederne har daglig adgang til direktionen og har herigennem mulighed for at påvirke indstillinger og beslutninger. Folketingets ombudsmand blev opmærksom på sagen, fordi den blev omtalt i Danmarks Lærerforenings medlemsblad, Folkeskolen. Ombudsmanden besluttede at undersøge sagen af egen drift. Da ombudsmanden gik ind i sagen, beklagede kommunaldirektøren sit hyrdebrev og erkendte, at det var udtryk for en uberettiget undertrykkelse af offentligt ansattes ytringsfrihed. For privatansatte gælder det, at ansatte skal være loyale over for virksomheden også når man ytrer sig som privatperson. Man må ikke gøre noget, som skader virksomhedens omdømme. Alt efter omstændighederne kan illoyalitet blive sanktioneret med opsigelse eller bortvisning. Vi kender ikke til eksempler fra de brancher, Danmarks Lærerforenings medlemmer arbejder i, så vi går til en anden del af arbejdsmarkedet. Eksempel 2 loyalitetskrav til privat ansatte En kvindelig ansat i et vagtselskab blev gravid, og arbejdsgiveren besluttede, at hun som gravid ikke skulle køre patruljekørsel om natten i forbindelse med alarmer, og hun fik i stedet til opgave at være fast dagvagt hos en kunde. Kort tid efter mistede hun barnet, og hun bad arbejdsgiveren om at få sin gamle vagt tilbage, men fik afslag på det. Det blev hun meget fortørnet over. Hun gik til sin fagforening og skrev om det på sin facebook-væg. Hun skrev: Nu kan det da være at man langt om længe får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen!!!! Game over, Vagt DK. En facebook-ven spurgte: Hva er du nu blevet træt af :)

5 Medarbejderen svarede: Det er slut, grænsen er nået og der er erklæret krig. En anden facebook-ven kommenterede: Den store 1 har lige fortalt kort hvad det drejer sig om GI DEN GAS!!!!!! Medarbejderen: Du kan dælme tro at den får gas :-) 2 dage senere blev medarbejderen bortvist. Arbejdsgiveren gav flere grunde, blandt andet illoyalitet. Sagen endte ved faglig voldgift. Opmanden fandt medarbejderens ytringer illoyale og tilstrækkeligt grundlag for en opsigelse af medarbejderen men ikke så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det var berettiget at bortvise medarbejderen. I sin kendelse gav opmanden denne begrundelse: Vedrørende As ytringer på Facebook om, at der er erklæret krig, game over, Vagt DK, nu kan det da være at man langt om længe får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen, og du kan dælme tro at den får gas findes disse også selvom hun med rette måtte have været utilfreds med forløbet af de seneste måneder af sit ansættelsesforhold - at indeholde en negativ omtale af virksomheden til skade for dens anseelse udadtil, der gik ud over, hvad hun var berettiget til at udtale offentligt, og som var egnet til at drage hendes loyalitet over for indklagede i tvivl. Det må ved vurderingen af disse bemærkninger på Facebook tages i betragtning på den ene side, at brugere af Facebook anvender et sprog, der nærmer sig samtaleformen og for udenforstående kan virke mere stødende end tiltænkt og opfattet af brugerne, og på den anden side at selvom der var tale om et lukket forum, hvortil kun de af A accepterede venner havde adgang, så vidste hun, at nogle af disse venner var ansat i vagtbranchen hos indklagedes kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter, der potentielt kunne have en interesse i at anvende oplysningerne på hendes Facebook til skade for indklagede. På denne baggrund findes As bemærkninger efter en samlet vurdering at indebære en misligholdelse af hendes loyalitetsforpligtelse i ansættelsesforholdet, som i den givne situation ville have berettiget indklagede til at opsige hende, men dog ikke en så grov misligholdelse, at den kunne begrunde en bortvisning. Konsekvensen af opmandens kendelse var, at medarbejderen ikke fik 1) Ved den store henvises til en medarbejder hos et konkurrerende vagtselskab.

6 godtgørelse for usaglig opsigelse, men hun fik løn i normalt opsigelsesvarsel. Det næste eksempel illustrerer et mønster, som ses hos mange offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgiveren vil gerne lægge låg på kritik, men ved godt, at det ikke er lovmedholdeligt. I eksempel 1 gik kommunaldirektøren på tilbagetog, så snart Ombudsmanden gik ind i sagen. I eksempel 3 trak kommunen sin instruks tilbage og beklagede, så snart der gik rygter om, at Danmarks Lærerforening var ved at gå ind i sagen. Eksempel 3 en lærers frustrationer på facebook En lærer skrev følgende på sin facebook-væg: Findes der noget værre end skolereformen for en lærer lige NU? Ja, rengøring af ISS på A-skolen. Jeg synes, det virker fuldstændigt surrealistisk, den måde ISS behandler sit personale på. Jeg føler mig mere og mere hensat til tiden i Østeuropa. Vi har gennem lang tid oplevet kvinder i uniform med emblemer på jakkesættet herse, skælde og smælde på rengøringsmedarbejderne på skolen. Medarbejdere, der altid har ydet en formidabel indsats, har været fleksible, samarbejdsvillige og har været særdeles afholdt af både børn og ansatte på skolen. I onsdag kulminerede det da en af Uniformerne råbte og skreg af to medarbejdere midt på gangen i 8-10 minutter, hvor flere elever sad og arbejdede, og ansatte passerede. Uniformen mente, da det blev påpeget af en leder, der blev hentet for at stoppe hendes råben, at det var hun i sin gode ret til at gøre. Det jeg, som ansat lærer oplever, er, at hver gang der er tilsyn fra kommunen af ISS, er der et stort antal ekstra medarbejdere fra ISS på skolen i dagene før. Det vrimler med rengøringspersonale, jeg aldrig har set før, og dørhåndtag, hylder etc. bliver pudset og rengjort. Medarbejderne har siden september gået fra at være kommunalt ansatte til at arbejde under ISS. Skolen har i den periode fået halveret vores timer fra ca. 160 timer til omkring 84 timer. Efterfølgende har det vist sig, at det areal ISS har beregnet vores rengøring efter i flere tilfælde har været forkert. A-hallens rengøring var bl.a. beregnet til omkring 550 kvadratmeter - i stedet for Vi skal have tilsyn igen mandag og i fredags var der 4 ekstra medarbejdere på skolen for at gøre rent. 2 i

7 uniformer dukkede op og truede en af skolens mangeårige og afholdte medarbejdere med en skriftlig advarsel, fordi hun ikke kunne nå det område, hun skulle nå inden for tidsrammen. Da hun viste ham de områder, hun skulle klare, blev advarsel trukket tilbage, og hun blev i stedet beordret til at blive på skolen til opgaven var løst. Hun mødte kl. 5 og gik hjem kl Personligt berører det mig meget, at man kan behandle andre mennesker på denne måde, og I der læser dette må meget dele det. Specielt jer der har venner med politisk indflydelse, der har mulighed for at ændre disse horrible forhold. Kæmpeknus til Lærke, Malene og Misjui (det er nok stavet forkert) der gør en kæmpe indsats og holder ud. [Dato og underskrift] Nogle dage senere blev læreren kaldt ind til skolelederen, som under instruktion fra kommunens personalechef bad hende om at fjene indlægget fra facebook. Hvis hun gjorde det, ville der ikke ske yderligere. Skolelederen indskærpede også, at medarbejderen ikke måtte udtale sig om forhold, hun har kendskab til fra sit arbejde på A-skolen. Konkret blev hun foreholdt, at hun havde udtalt sig om 1) Antallet af m 2, der er omfattet af rengøringsentreprisen 2) Timeresurser 3) Noget med en advarsel, der er trukket tilbage 4) Medarbejdere, omtalt ved navn Han betonede også, at det kunne være injurierende at henvise til rengøringsledernes uniformering. Da det blev kendt på skolen, at Danmarks Lærerforening var ved at gå ind i sagen, sendte personalechefen og skolelederen en beklagende til medarbejderen og erkendte, at hun ikke burde være bedt om at fjerne sit indlæg på facebook.

8 Når du er i tjeneste Din ytringsfrihed knytter sig til dig, når du ytrer dig som privatperson. Når du som lærer kommunikerer med forældre og elever, er det ikke et privat anliggende. Det samme gælder for andre medlemmer end lærere, der kommunikerer med institutionens brugere og/eller samarbejdspartnere. Som ansat er du underlagt arbejdsgiverens instruktioner. Ledelsen er berettiget til at give instruktioner om, hvad der skal kommunikeres til disse målgrupper og på hvilken måde. I disse tjenstlige relationer har du loyalitetspligt. De budskaber, som arbejdsgiveren ønsker formidlet, skal du loyalt videregive, og du har ikke frihed til at tage afstand fra dem. Lad os belyse med et par eksempler. Eksempel 4 Hvis medarbejderen i eksempel 3 havde udsendt sin mening om ISS-rengøringen på skoleintra, havde det været et problem. Skoleintra er skolens kommunikationskanal internt mellem medarbejderne og til skolens elever og deres forældre. Her har medarbejderen ikke ytringsfrihed, men er underlagt de instruktioner, arbejdsgiveren giver. Eksempel 5 En lærer udsender på skoleintra denne mail til en elevs forældre: Kære Vi fik ikke snakket eller skrevet sammen i sidste uge. Jeg har talt meget sammen med [ledelsen] om [elevens] trivsel i løbet af studie-ugen. Jeg fik så i torsdags at vide, at [eleven] flytter til 5. c. Jeg vil være helt ærlig og sige, at jeg ikke tror, at det er den bedste løsning for [eleven]. Jeg ved dog også, at I mener, at klasseflytningen var det eneste rigtige at gøre Læreren er på gale veje. Han eller hun har pligt til at være loyal i forhold til ledelsens beslutninger. En lærer er ikke privat praktiserende, men er del af skolens personale og er underlagt ledelsens instruktioner og beslutninger.

9 Venner med elever og forældre på facebook er man lærer eller privat? Hvis man som f.eks. lærer er venner med sine elever eller deres forældre på facebook, er man med til at udviske grænsen mellem det private og det professionelle. Relationen lærer-elev er pr. definition en professionel relation. Hvis man på facebook ytrer sig kritisk om f.eks. sin skoleledelses eller kommunalbestyrelsens dispositioner, kan man efter foreningens vurdering ikke påberåbe sig at være privatperson, hvis en betydelig del af vennekredsen er elever og/ eller deres forældre. Her følger en række eksempler på, hvad lærere har skrevet på sociale medier. Vi holder os til få og korte kommentarer, da indlæggene taler for sig selv. Eksempel 6 En mor ringede til skolen og var fortørnet over, at datterens lærer (8. klasse), som er venner med eleverne på facebook, havde skrevet på hendes væg vedr. en stavetest de havde haft i undervisningen. Han skrev, hvilke fejl hun havde haft i testen, og pigen var ret ulykkelig over, at alle kammeraterne kunne se det på facebook. Danmarks Lærerforenings kommentar: Selvfølgelig er det ikke i orden at udstille en elevs præstationer over for andre. Eksempel 7 I forbindelse med udtrækning af fag til afgangsprøverne i foråret fik lærerne på en skole at vide, hvilke fag deres elever skulle op i dagen før eleverne - med besked om at det var fortroligt indtil næste dag. Men et par lærere drøftede det alligevel på facebook om aftenen og nogle af eleverne så det. Danmarks Lærerforenings kommentar: Vær altid opmærksom på tavshedspligten Fortrolige oplysninger må ikke videregives til uvedkommende. Selv om det sker utilsigtet, er det stadig et brud på tavshedspligten. Eksempel 8 På en skole skrev nogle lærere efter forårets fagfordeling på facebook, at nu var de endelig sluppet af med den forfærdelige 6a (eller hvad det nu var for en klasse) og også nævnt irriterende elever ved navn. Danmarks Lærerforenings kommentar: Hvad du ikke ville stille dig op på en ølkasse og udbasunere det for alverden, skal du heller ikke skrive på sociale medier. Eksempel 9 En ansat skrev ufordelagtigt om en kollega på sin facebook-side. Samme kollega er meget aktiv via sin facebook-side og er venner med alle elever og forældre. Skolelederen fulgte op med kraftigt

10 at opfordre til, at man som lærer ikke bruger facebook som kommunikationsmiddel med elever og forældre. Dette skal ske via forældre/ elev-intra. Danmarks Lærerforenings kommentar: Ledelsen er i sin fulde ret til at instruere de ansatte om, at man ikke må have sine elever og deres forældre som venner på facebook. Relationerne lærer-elev og lærer-forældre er professionelle relationer ikke private. Ledelsens forbud gælder naturligvis ikke for personer, der har private relationer uafhængigt af arbejdet f.eks. familjetilknytning, fællesskab fra fodboldklubben eller skakklubben o.l. Eksempel 10 En lærer lod sin pc er stå åben. En kollega tog pc eren, gik ind på vedkommendes facebookprofil og inviterede til åbent hus. En forholdsvis harmløs spøg, men kollegaen holdt sig ikke til det. Han eller hun skrev også noget om druk - og dette var knap så heldigt. I løbet af få timer var skolebestyrelsen og skolens ledelse i alarmberedskab, og der blev udsendt et dementi.

11 10 gode råd om ansattes adfærd på internettet Opfør dig på de elektroniske medier, som du vil gøre på dit arbejde og i det offentlige rum i almindelighed. Udvis den samme respekt for andre, som du gør i et personligt møde Kommunikation på de sociale medier er at sammenligne med anden kommunikation i det offentlige rum På skoleintra eller på andre arbejdsgiverplatforme er du professionel. På facebook er du privat. Bland ikke de to ting sammen. Relationerne lærer elev og lærer forældre er en professionel relation ikke en privat. Det samme gælder, hvis du arbejder på andre arbejdspladser end skoler. Lad være med at udviske forskellen mellem det private og det professionelle Hvis du af en eller anden grund vil bruge facebook til arbejdsmæssige formål, så opret en særskilt facebook-konto med din professionelle identitet Hvis du sender s som privatperson, så lad være med at sende fra arbejdspladsens adresse. Det må ikke se ud, som om du (uberettiget) skriver på arbejdspladsens vegne Hvis du bruger din ytringsfrihed, f.eks. til at kritisere din offentlige arbejdsgiver, så sørg for, at det er tydeligt, at du ytrer dig som privatperson. Skriv f.eks. Jeg er lærer på XX skole, men udtaler mig her som privatperson Tænk dig om, før du lægger billeder ud overvej, om de skøre billeder fra julefrokosten nu også er sjove om et halvt år Tjek dine sikkerhedsindstillinger Vær opmærksom på tavshedspligten. Du må ikke afsløre andre personers private forhold. Private forhold er især oplysninger om sociale og økonomiske forhold, race, religion, politisk anskuelse, seksuelle forhold, strafbare forhold og helbredsoplysninger. Hvis du er privat ansat, kan der være oplysninger om interne forhold i virksomheden, du ikke må røbe. For eksempel forretningshemmeligheder, kundekreds eller samarbejdspartnere Hvis du har stærke følelser over for et indlæg på f.eks. sociale medier, så lad være med at kommentere med det samme. Sov på det og svar så nøgternt og sagligt, hvis du synes din mening skal frem. Du står stærkere, hvis du formår at give et konstruktivt svar på ukvalificeret brokkeri

12

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

Sociale medier. v/morten Langer

Sociale medier. v/morten Langer Sociale medier v/morten Langer Sociale medier Er kommet for at blive De nye generationer på arbejdsmarkedet er (endnu) mere online og fremfor alt vokset op med det Kan anvendes til netværk og markedsføring

Læs mere

DI's HR- og personalejuridiske konference 2013

DI's HR- og personalejuridiske konference 2013 Sociale medier 29. maj 13 DI's HR- og personalejuridiske konference 2013 Ret og pligt ved brug af sociale medier - hvad siger ansættelsesretten? Emner Loyalitetspligten Tavshedspligten Ytringsfriheden

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Sociale medier B2B perspektiv. Erhvervsakademi Aarhus 7. marts 2012

Sociale medier B2B perspektiv. Erhvervsakademi Aarhus 7. marts 2012 Sociale medier B2B perspektiv Erhvervsakademi Aarhus 7. marts 2012 » Ytringsfriheden er absolut På nettet kan man sige, hvad man vil På nettet gælder ingen regler På nettet gælder særlige regler «2 På

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B156300C - LS UDSKRIFT F ØSTRE LNDSRETS DOMBOG D O M fsagt den 13. februar 2014 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Gitte Rubæk Pedersen, Bloch ndersen, og Malou Kragh Halling (kst.)). 12. afd.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. tjenestemand. er du. tjenestemand. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og tjenestemand er du tjenestemand og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver må overveje

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Tjenestemænd Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

Politik for adfærd på Sociale Medier

Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier I Frederikshavn kommune vil vi have sunde og Frederikshavn Kommune er en moderne og åben attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat

K E N D E L S E. i sag nr. 75/02. afsagt den ****************************** I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport, liftkort, skileje samt rabat 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 75/02 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Saalbach, Østrig, 8.2. 17.2.2002 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 9.510,- inkl. sovebustransport,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Morgenmøde 1. december 2011 Illoyalitet i ansættelsesforhold datagendannelse og bevissikring. Peter Brock Madsen, Deloitte & Mads Krarup, Bech-Bruun

Morgenmøde 1. december 2011 Illoyalitet i ansættelsesforhold datagendannelse og bevissikring. Peter Brock Madsen, Deloitte & Mads Krarup, Bech-Bruun Morgenmøde 1. december 2011 Illoyalitet i ansættelsesforhold datagendannelse og bevissikring Peter Brock Madsen, Deloitte & Mads Krarup, Bech-Bruun Program 09.00 09.05 09.05 10.00 10.00 10.15 10.15 11.00

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED

KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED INDHOLD FORORD............................. 15 KAPITEL 1 INFORMATIONS- OG YTRINGSFRIHED 1.1 Indledning.......................... 17 1.2 Grundrettigheder....................... 18 1.2.1 Konventioner og

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

SJ Law Gå hjemmøde om Misligholdelse. 31. maj 2012 hos FOA. www.sjlaw.dk Misligholdelse gå hjemmøde den 31. maj 2012

SJ Law Gå hjemmøde om Misligholdelse. 31. maj 2012 hos FOA. www.sjlaw.dk Misligholdelse gå hjemmøde den 31. maj 2012 SJ Law Gå hjemmøde om Misligholdelse 31. maj 2012 hos FOA Emner Generelt om misligholdelsesbegrebet i ansættelsesretten herunder væsentlighedskravet Betydningen af og formuleringen af misligholdelsesklausuler

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Kia Dollerschell. Bortvisning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bortvisning Kia Dollerschell Bortvisning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kia Dollerschell Bortvisning 1. udgave, 1. oplag Jurist-

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

I modtager denne orientering på baggrund af pressemeddelelse udsendt af DBU Bornholms bestyrelse d. 27/11 2014.

I modtager denne orientering på baggrund af pressemeddelelse udsendt af DBU Bornholms bestyrelse d. 27/11 2014. 3. december 2014 Til : De bornholmske fodboldklubber Emne : Orientering Ref. : DBU Bornholms pressemeddelelse d. 27/11 2014 Kære fodboldleder. I modtager denne orientering på baggrund af pressemeddelelse

Læs mere