Adfærd på internettet i tjenesten og privat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærd på internettet i tjenesten og privat"

Transkript

1 Adfærd på internettet i tjenesten og privat

2 Adfærd på internettet i tjenesten og privat De sociale medier er nye medier for ytringer. I virkeligheden er der ikke meget nyt under solen. De sociale medier åbner bare for nye måder at få andre i tale på, for nye måder at give konstruktive bidrag på og for nye måder at dele data på. Men også nye måder at dumme sig på, at være perfid på, at svine andre til på. Det er ikke ligegyldigt, hvordan man fører sig frem på internettet. Der må og kan stilles rimelige krav til, hvordan man til- og omtaler andre. Der er i den forbindelse 2 perspektiver: Hvordan bliver vi som offentligt ansatte genstand for andres ytringer, og hvordan ytrer vi os selv på internettet i tjenstligt øjemed og som private personer. FTF har i to år fra 2012 til 2014 haft en arbejdsgruppe til at analysere problemstillinger vedrørende chikane mod ansatte på de sociale medier. I arbejdet deltog en række FTF-organisationer, herunder Danmarks Lærerforening, som havde 2 medlemmer i arbejdsgruppen. Arbejdet mundede ud i en kortfattet guide til tillidsrepræsentanter og et mere udførligt idékatalog til organisationerne. Dokumenterne findes på FTF s hjemmeside. Fokus i FTF s pjece er håndtering af situationer, hvor ansatte bliver krænket af andre. Denne fremstilling er tænkt som et supplement til FTF s publikationer. Vi retter fokus mod, hvordan vi selv kan og bør bruge internettet til at ytre os på. Og vi vil give nogle eksempler på faldgruber. Eksemplerne er alle hentet fra den virkelige verden. De fleste har vi velvilligt fået fra Danmarks Lærerforenings kredse. Vi siger tak for bidragene.

3 Når du er privat Som privatperson har du som udgangspunkt ytringsfrihed. Selv om du er offentligt ansat, har du i princippet samme adgang som andre borgere til at give udtryk for dine holdninger og meninger. Du kan frit blande dig i den offentlige debat. Ytringsfriheden har vide rammer, men den har grænser. 1. Det følger af straffeloven, at ærekrænkende ytringer om andre kan straffes 2. Som offentligt ansat må du ikke bryde din tavshedspligt 3. Hvis du udtaler dig om dit eget arbejdsområde, må du ikke komme med åbenbart urigtige oplysninger 4. Chefer på topniveau nær de politiske beslutningstagere har ikke i samme grad frihed til at kritisere den politiske ledelse i kommunen Danmarks Lærerforening har både medlemmer, som er offentligt ansatte og medlemmer, som er privat ansatte. Der er en afgørende forskel på retsstillingen for de to grupper, når det handler om at gå ind i den offentlige debat med en kritik af sin arbejdsgiver. Det interessante spørgsmål er her: Har man når man deltager i den offentlige debat loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver? Her har de offentligt ansatte videre rammer for kritiske ytringer end andre. Synspunktet er her, at det er i samfundets interesse, at de, som ved noget om tingene, ytrer sig i debatten og dermed påvirker den retning, udviklingen skal tage. Det er os alle sammen, der ejer samfundet. De privat ansatte er i en anden situation. Retspraksis giver den private arbejdsgiver en større ret til at kræve loyalitet af sine ansatte også når de ytrer sig i den offentlige debat. Det er ikke i orden at miskreditere sin arbejdsgiver. Vi belyser forskellen med 2 eksempler: Eksempel 1. Instruks til offentligt ansatte ledere I en kommune havde kommunalbestyrelsen vedtaget besparelser på 90 mio. kr. Kommunaldirektøren ville sikre sig fælles fodslag blandt kommunens ledere. Han skrev derfor et hyrdebrev til alle ledere i kommunen, hvori de blev instrueret om ikke at udtale sig kritisk om besparelserne. Kommunaldirektøren skrev blandt andet: Ledelsens opgave er at gennemføre besparelserne bedst muligt. Ledelsen er Byrådet, direktionen, institutions- og afdelingsledere.

4 Ledelsen må ikke udtale sig imod besparelserne, da byrådet fastlægger ledelsens standpunkt. Dette gælder uanset om lederen udtaler sig som repræsentant for kommunen eller som privatperson. Hvis lederen udtaler sig som repræsentant for kommunen skal han/ hun således udtale sig for at fremme Byrådets intentioner og beslutninger. Lederen kan heller ikke som privatperson udtale sig imod besparelserne det vil være ledelsessvigt, da opgaven er at gennemføre dem. Medarbejderindflydelse ligger i medsystemet og vedrører arbejdsforhold, ikke kommunens serviceniveau. Lederne har daglig adgang til direktionen og har herigennem mulighed for at påvirke indstillinger og beslutninger. Folketingets ombudsmand blev opmærksom på sagen, fordi den blev omtalt i Danmarks Lærerforenings medlemsblad, Folkeskolen. Ombudsmanden besluttede at undersøge sagen af egen drift. Da ombudsmanden gik ind i sagen, beklagede kommunaldirektøren sit hyrdebrev og erkendte, at det var udtryk for en uberettiget undertrykkelse af offentligt ansattes ytringsfrihed. For privatansatte gælder det, at ansatte skal være loyale over for virksomheden også når man ytrer sig som privatperson. Man må ikke gøre noget, som skader virksomhedens omdømme. Alt efter omstændighederne kan illoyalitet blive sanktioneret med opsigelse eller bortvisning. Vi kender ikke til eksempler fra de brancher, Danmarks Lærerforenings medlemmer arbejder i, så vi går til en anden del af arbejdsmarkedet. Eksempel 2 loyalitetskrav til privat ansatte En kvindelig ansat i et vagtselskab blev gravid, og arbejdsgiveren besluttede, at hun som gravid ikke skulle køre patruljekørsel om natten i forbindelse med alarmer, og hun fik i stedet til opgave at være fast dagvagt hos en kunde. Kort tid efter mistede hun barnet, og hun bad arbejdsgiveren om at få sin gamle vagt tilbage, men fik afslag på det. Det blev hun meget fortørnet over. Hun gik til sin fagforening og skrev om det på sin facebook-væg. Hun skrev: Nu kan det da være at man langt om længe får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen!!!! Game over, Vagt DK. En facebook-ven spurgte: Hva er du nu blevet træt af :)

5 Medarbejderen svarede: Det er slut, grænsen er nået og der er erklæret krig. En anden facebook-ven kommenterede: Den store 1 har lige fortalt kort hvad det drejer sig om GI DEN GAS!!!!!! Medarbejderen: Du kan dælme tro at den får gas :-) 2 dage senere blev medarbejderen bortvist. Arbejdsgiveren gav flere grunde, blandt andet illoyalitet. Sagen endte ved faglig voldgift. Opmanden fandt medarbejderens ytringer illoyale og tilstrækkeligt grundlag for en opsigelse af medarbejderen men ikke så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det var berettiget at bortvise medarbejderen. I sin kendelse gav opmanden denne begrundelse: Vedrørende As ytringer på Facebook om, at der er erklæret krig, game over, Vagt DK, nu kan det da være at man langt om længe får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen, og du kan dælme tro at den får gas findes disse også selvom hun med rette måtte have været utilfreds med forløbet af de seneste måneder af sit ansættelsesforhold - at indeholde en negativ omtale af virksomheden til skade for dens anseelse udadtil, der gik ud over, hvad hun var berettiget til at udtale offentligt, og som var egnet til at drage hendes loyalitet over for indklagede i tvivl. Det må ved vurderingen af disse bemærkninger på Facebook tages i betragtning på den ene side, at brugere af Facebook anvender et sprog, der nærmer sig samtaleformen og for udenforstående kan virke mere stødende end tiltænkt og opfattet af brugerne, og på den anden side at selvom der var tale om et lukket forum, hvortil kun de af A accepterede venner havde adgang, så vidste hun, at nogle af disse venner var ansat i vagtbranchen hos indklagedes kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter, der potentielt kunne have en interesse i at anvende oplysningerne på hendes Facebook til skade for indklagede. På denne baggrund findes As bemærkninger efter en samlet vurdering at indebære en misligholdelse af hendes loyalitetsforpligtelse i ansættelsesforholdet, som i den givne situation ville have berettiget indklagede til at opsige hende, men dog ikke en så grov misligholdelse, at den kunne begrunde en bortvisning. Konsekvensen af opmandens kendelse var, at medarbejderen ikke fik 1) Ved den store henvises til en medarbejder hos et konkurrerende vagtselskab.

6 godtgørelse for usaglig opsigelse, men hun fik løn i normalt opsigelsesvarsel. Det næste eksempel illustrerer et mønster, som ses hos mange offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgiveren vil gerne lægge låg på kritik, men ved godt, at det ikke er lovmedholdeligt. I eksempel 1 gik kommunaldirektøren på tilbagetog, så snart Ombudsmanden gik ind i sagen. I eksempel 3 trak kommunen sin instruks tilbage og beklagede, så snart der gik rygter om, at Danmarks Lærerforening var ved at gå ind i sagen. Eksempel 3 en lærers frustrationer på facebook En lærer skrev følgende på sin facebook-væg: Findes der noget værre end skolereformen for en lærer lige NU? Ja, rengøring af ISS på A-skolen. Jeg synes, det virker fuldstændigt surrealistisk, den måde ISS behandler sit personale på. Jeg føler mig mere og mere hensat til tiden i Østeuropa. Vi har gennem lang tid oplevet kvinder i uniform med emblemer på jakkesættet herse, skælde og smælde på rengøringsmedarbejderne på skolen. Medarbejdere, der altid har ydet en formidabel indsats, har været fleksible, samarbejdsvillige og har været særdeles afholdt af både børn og ansatte på skolen. I onsdag kulminerede det da en af Uniformerne råbte og skreg af to medarbejdere midt på gangen i 8-10 minutter, hvor flere elever sad og arbejdede, og ansatte passerede. Uniformen mente, da det blev påpeget af en leder, der blev hentet for at stoppe hendes råben, at det var hun i sin gode ret til at gøre. Det jeg, som ansat lærer oplever, er, at hver gang der er tilsyn fra kommunen af ISS, er der et stort antal ekstra medarbejdere fra ISS på skolen i dagene før. Det vrimler med rengøringspersonale, jeg aldrig har set før, og dørhåndtag, hylder etc. bliver pudset og rengjort. Medarbejderne har siden september gået fra at være kommunalt ansatte til at arbejde under ISS. Skolen har i den periode fået halveret vores timer fra ca. 160 timer til omkring 84 timer. Efterfølgende har det vist sig, at det areal ISS har beregnet vores rengøring efter i flere tilfælde har været forkert. A-hallens rengøring var bl.a. beregnet til omkring 550 kvadratmeter - i stedet for Vi skal have tilsyn igen mandag og i fredags var der 4 ekstra medarbejdere på skolen for at gøre rent. 2 i

7 uniformer dukkede op og truede en af skolens mangeårige og afholdte medarbejdere med en skriftlig advarsel, fordi hun ikke kunne nå det område, hun skulle nå inden for tidsrammen. Da hun viste ham de områder, hun skulle klare, blev advarsel trukket tilbage, og hun blev i stedet beordret til at blive på skolen til opgaven var løst. Hun mødte kl. 5 og gik hjem kl Personligt berører det mig meget, at man kan behandle andre mennesker på denne måde, og I der læser dette må meget dele det. Specielt jer der har venner med politisk indflydelse, der har mulighed for at ændre disse horrible forhold. Kæmpeknus til Lærke, Malene og Misjui (det er nok stavet forkert) der gør en kæmpe indsats og holder ud. [Dato og underskrift] Nogle dage senere blev læreren kaldt ind til skolelederen, som under instruktion fra kommunens personalechef bad hende om at fjene indlægget fra facebook. Hvis hun gjorde det, ville der ikke ske yderligere. Skolelederen indskærpede også, at medarbejderen ikke måtte udtale sig om forhold, hun har kendskab til fra sit arbejde på A-skolen. Konkret blev hun foreholdt, at hun havde udtalt sig om 1) Antallet af m 2, der er omfattet af rengøringsentreprisen 2) Timeresurser 3) Noget med en advarsel, der er trukket tilbage 4) Medarbejdere, omtalt ved navn Han betonede også, at det kunne være injurierende at henvise til rengøringsledernes uniformering. Da det blev kendt på skolen, at Danmarks Lærerforening var ved at gå ind i sagen, sendte personalechefen og skolelederen en beklagende til medarbejderen og erkendte, at hun ikke burde være bedt om at fjerne sit indlæg på facebook.

8 Når du er i tjeneste Din ytringsfrihed knytter sig til dig, når du ytrer dig som privatperson. Når du som lærer kommunikerer med forældre og elever, er det ikke et privat anliggende. Det samme gælder for andre medlemmer end lærere, der kommunikerer med institutionens brugere og/eller samarbejdspartnere. Som ansat er du underlagt arbejdsgiverens instruktioner. Ledelsen er berettiget til at give instruktioner om, hvad der skal kommunikeres til disse målgrupper og på hvilken måde. I disse tjenstlige relationer har du loyalitetspligt. De budskaber, som arbejdsgiveren ønsker formidlet, skal du loyalt videregive, og du har ikke frihed til at tage afstand fra dem. Lad os belyse med et par eksempler. Eksempel 4 Hvis medarbejderen i eksempel 3 havde udsendt sin mening om ISS-rengøringen på skoleintra, havde det været et problem. Skoleintra er skolens kommunikationskanal internt mellem medarbejderne og til skolens elever og deres forældre. Her har medarbejderen ikke ytringsfrihed, men er underlagt de instruktioner, arbejdsgiveren giver. Eksempel 5 En lærer udsender på skoleintra denne mail til en elevs forældre: Kære Vi fik ikke snakket eller skrevet sammen i sidste uge. Jeg har talt meget sammen med [ledelsen] om [elevens] trivsel i løbet af studie-ugen. Jeg fik så i torsdags at vide, at [eleven] flytter til 5. c. Jeg vil være helt ærlig og sige, at jeg ikke tror, at det er den bedste løsning for [eleven]. Jeg ved dog også, at I mener, at klasseflytningen var det eneste rigtige at gøre Læreren er på gale veje. Han eller hun har pligt til at være loyal i forhold til ledelsens beslutninger. En lærer er ikke privat praktiserende, men er del af skolens personale og er underlagt ledelsens instruktioner og beslutninger.

9 Venner med elever og forældre på facebook er man lærer eller privat? Hvis man som f.eks. lærer er venner med sine elever eller deres forældre på facebook, er man med til at udviske grænsen mellem det private og det professionelle. Relationen lærer-elev er pr. definition en professionel relation. Hvis man på facebook ytrer sig kritisk om f.eks. sin skoleledelses eller kommunalbestyrelsens dispositioner, kan man efter foreningens vurdering ikke påberåbe sig at være privatperson, hvis en betydelig del af vennekredsen er elever og/ eller deres forældre. Her følger en række eksempler på, hvad lærere har skrevet på sociale medier. Vi holder os til få og korte kommentarer, da indlæggene taler for sig selv. Eksempel 6 En mor ringede til skolen og var fortørnet over, at datterens lærer (8. klasse), som er venner med eleverne på facebook, havde skrevet på hendes væg vedr. en stavetest de havde haft i undervisningen. Han skrev, hvilke fejl hun havde haft i testen, og pigen var ret ulykkelig over, at alle kammeraterne kunne se det på facebook. Danmarks Lærerforenings kommentar: Selvfølgelig er det ikke i orden at udstille en elevs præstationer over for andre. Eksempel 7 I forbindelse med udtrækning af fag til afgangsprøverne i foråret fik lærerne på en skole at vide, hvilke fag deres elever skulle op i dagen før eleverne - med besked om at det var fortroligt indtil næste dag. Men et par lærere drøftede det alligevel på facebook om aftenen og nogle af eleverne så det. Danmarks Lærerforenings kommentar: Vær altid opmærksom på tavshedspligten Fortrolige oplysninger må ikke videregives til uvedkommende. Selv om det sker utilsigtet, er det stadig et brud på tavshedspligten. Eksempel 8 På en skole skrev nogle lærere efter forårets fagfordeling på facebook, at nu var de endelig sluppet af med den forfærdelige 6a (eller hvad det nu var for en klasse) og også nævnt irriterende elever ved navn. Danmarks Lærerforenings kommentar: Hvad du ikke ville stille dig op på en ølkasse og udbasunere det for alverden, skal du heller ikke skrive på sociale medier. Eksempel 9 En ansat skrev ufordelagtigt om en kollega på sin facebook-side. Samme kollega er meget aktiv via sin facebook-side og er venner med alle elever og forældre. Skolelederen fulgte op med kraftigt

10 at opfordre til, at man som lærer ikke bruger facebook som kommunikationsmiddel med elever og forældre. Dette skal ske via forældre/ elev-intra. Danmarks Lærerforenings kommentar: Ledelsen er i sin fulde ret til at instruere de ansatte om, at man ikke må have sine elever og deres forældre som venner på facebook. Relationerne lærer-elev og lærer-forældre er professionelle relationer ikke private. Ledelsens forbud gælder naturligvis ikke for personer, der har private relationer uafhængigt af arbejdet f.eks. familjetilknytning, fællesskab fra fodboldklubben eller skakklubben o.l. Eksempel 10 En lærer lod sin pc er stå åben. En kollega tog pc eren, gik ind på vedkommendes facebookprofil og inviterede til åbent hus. En forholdsvis harmløs spøg, men kollegaen holdt sig ikke til det. Han eller hun skrev også noget om druk - og dette var knap så heldigt. I løbet af få timer var skolebestyrelsen og skolens ledelse i alarmberedskab, og der blev udsendt et dementi.

11 10 gode råd om ansattes adfærd på internettet Opfør dig på de elektroniske medier, som du vil gøre på dit arbejde og i det offentlige rum i almindelighed. Udvis den samme respekt for andre, som du gør i et personligt møde Kommunikation på de sociale medier er at sammenligne med anden kommunikation i det offentlige rum På skoleintra eller på andre arbejdsgiverplatforme er du professionel. På facebook er du privat. Bland ikke de to ting sammen. Relationerne lærer elev og lærer forældre er en professionel relation ikke en privat. Det samme gælder, hvis du arbejder på andre arbejdspladser end skoler. Lad være med at udviske forskellen mellem det private og det professionelle Hvis du af en eller anden grund vil bruge facebook til arbejdsmæssige formål, så opret en særskilt facebook-konto med din professionelle identitet Hvis du sender s som privatperson, så lad være med at sende fra arbejdspladsens adresse. Det må ikke se ud, som om du (uberettiget) skriver på arbejdspladsens vegne Hvis du bruger din ytringsfrihed, f.eks. til at kritisere din offentlige arbejdsgiver, så sørg for, at det er tydeligt, at du ytrer dig som privatperson. Skriv f.eks. Jeg er lærer på XX skole, men udtaler mig her som privatperson Tænk dig om, før du lægger billeder ud overvej, om de skøre billeder fra julefrokosten nu også er sjove om et halvt år Tjek dine sikkerhedsindstillinger Vær opmærksom på tavshedspligten. Du må ikke afsløre andre personers private forhold. Private forhold er især oplysninger om sociale og økonomiske forhold, race, religion, politisk anskuelse, seksuelle forhold, strafbare forhold og helbredsoplysninger. Hvis du er privat ansat, kan der være oplysninger om interne forhold i virksomheden, du ikke må røbe. For eksempel forretningshemmeligheder, kundekreds eller samarbejdspartnere Hvis du har stærke følelser over for et indlæg på f.eks. sociale medier, så lad være med at kommentere med det samme. Sov på det og svar så nøgternt og sagligt, hvis du synes din mening skal frem. Du står stærkere, hvis du formår at give et konstruktivt svar på ukvalificeret brokkeri

12

Din ytringsfrihed. selvsagt en berigelse for den offentlige debat, at de personer, som har forstand på tingene, deltager aktivt i debatten.

Din ytringsfrihed. selvsagt en berigelse for den offentlige debat, at de personer, som har forstand på tingene, deltager aktivt i debatten. 1 Din ytringsfrihed Din ytringsfrihed 2 Alle ved, at I Danmark har vi ytringsfrihed. Det er endda noget, vi bryster os af. Og ytringsfriheden gælder også, når vi taler dem imod, der har magt til at træffe

Læs mere

Når børn og unge chikanerer elektronisk

Når børn og unge chikanerer elektronisk Når børn og unge chikanerer elektronisk Når børn og unge chikanerer elektronisk De sociale medier er nye medier for ytringer. I virkeligheden er der ikke meget nyt under solen. De sociale medier åbner

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

DI's HR- og personalejuridiske konference 2013

DI's HR- og personalejuridiske konference 2013 Sociale medier 29. maj 13 DI's HR- og personalejuridiske konference 2013 Ret og pligt ved brug af sociale medier - hvad siger ansættelsesretten? Emner Loyalitetspligten Tavshedspligten Ytringsfriheden

Læs mere

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private

DM en fagforening for højtuddannede. Ytringsfrihed. for ansatte i det private DM en fagforening for højtuddannede Ytringsfrihed for ansatte i det private Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel

Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel F O A f a g o g a r b e j d e Sig din mening, og del din viden på dit arbejde det gør en forskel 1 Udtal dig trygt Med denne pjece ønsker FOA at støtte dig som medlem i at bruge din ytringsfrihed og sige

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013 Ytringsfrihed RegionsTRmøde 28. maj 2013 Start Hvornår har du sidst været i tvivl om din ytringsfrihed? Hvornår har du sidst stået med et politisk problem? Summegruppesnakketing Det er februar måned. Fire

Læs mere

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune

1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune 1.0 Brug af Facebook og andre sociale medier - anbefalinger til medarbejdere i Gribskov Kommune "Kan det jeg skriver på Facebook, om kommunen, mine chefer og mine kollegaer, få konsekvenser for min ansættelse?"

Læs mere

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet:

SOCIALE MEDIER. Eksempler på adfærd, som kan udgøre brud på medarbejderens forpligtelser i ansættelsesforholdet: SOCIALE MEDIER Loyalitetspligten og sociale medier I et ansættelsesforhold er medarbejderen underlagt en loyalitetsforpligtelse, som indebærer, at medarbejderen skal optræde loyalt og ikke udvise en adfærd,

Læs mere

De sociale medier og arbejdspladsen. TR-konferencen 1.-2. oktober 2013

De sociale medier og arbejdspladsen. TR-konferencen 1.-2. oktober 2013 De sociale medier og arbejdspladsen TR-konferencen 1.-2. oktober 2013 Workshop - program Oplæg om ansættelsesretlige problemstillinger Oplæg om udhængning Case-arbejde i grupper om handlemuligheder Case-arbejde

Læs mere

Sociale medier. v/morten Langer

Sociale medier. v/morten Langer Sociale medier v/morten Langer Sociale medier Er kommet for at blive De nye generationer på arbejdsmarkedet er (endnu) mere online og fremfor alt vokset op med det Kan anvendes til netværk og markedsføring

Læs mere

Sociale medier en guide for læger

Sociale medier en guide for læger Sociale medier en guide for læger 2012 SOCIALE MEDIER ER ALLE DIGITALE TJENESTER OG SIDER, HVOR BRUGEREN KAN BIDRAGE MED INDHOLD OG DELE DET MED VENNER OG RESTEN AF OMVERDENEN. DET GÆLDER FACEBOOK, LINKEDIN,

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed

SIG DET HØJT OG FAGLIGT. Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed F O A f a g o g a r b e j d e SIG DET HØJT OG FAGLIGT Sig din mening det gør en forskel og så er det tilmed en rettighed 1 Grundloven giver dig ytringsfrihed Den danske grundlov beskytter retten til at

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER

RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER RETNINGSLINJE OM YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIER Vedtaget af Hovedudvalget maj 2016 GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK / RETNINGSLINJE OM / YTRINGSFRIHED OG BRUGEN AF SOCIALE MEDIE R SIDE 2 /

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012.

Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet nov.2012. Gennemgang af regler om tavshedspligt samt oplysningspligt i den offentlige forvaltning. Seminar om ældreområdet 27-29. nov.2012. Tavshedspligt for offentligt ansatte. HR: Ytringsfrihed- man kan deltage

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K 28-06-2016. Ytringsfrihed i Forsvaret

Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K 28-06-2016. Ytringsfrihed i Forsvaret Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M

H Ø R I N G O V E R B E T Æ N K N I N G N R. 1 5 5 3 / 2 0 1 5 O M Justitsministeriet Stats- og Menneskeretskontoret jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T S. D K M E N

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed

DET TALTE ORD GÆLDER. FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Forsvarsudvalget 2015-16 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER FOU samrådsspørgsmål N vedrørende forsvarschefens udtalelser og offentligt ansattes ytringsfrihed Torsdag

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Sociale medier på. Lisbeth Walthersdorf Katafai. 18. jun. 14. arbejdspladsen. Velkommen

Sociale medier på. Lisbeth Walthersdorf Katafai. 18. jun. 14. arbejdspladsen. Velkommen Velkommen Lisbeth Walthersdorf Katafai Introduktion til sociale medier Sociale medier: Facebook - nr. 2 LinkedIn - nr. 12 Twitter - nr. 10 Instagram nr. 32 mv. Kilde: http://www.alexa.com/topsites 3 Sociale

Læs mere

Forsvarschefens udtalelser i en tale var misvisende og kunne skabe usikkerhed om de ansattes ret til at ytre sig kritisk

Forsvarschefens udtalelser i en tale var misvisende og kunne skabe usikkerhed om de ansattes ret til at ytre sig kritisk 2016-31 Forsvarschefens udtalelser i en tale var misvisende og kunne skabe usikkerhed om de ansattes ret til at ytre sig kritisk Under et oplæg for de ansatte på en af Forsvarets kaserner anførte forsvarschefen,

Læs mere

Offentligt ansattes ytringsfrihed

Offentligt ansattes ytringsfrihed Offentligt ansattes ytringsfrihed I. Regler om åbenhed Ytringsfrihed, grundlovens 77, EMK artikel 10 Aktindsigt, offentlighedsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger Mødeoffentlighed Projektoffentlighed

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

til ulovlig praksis! 2

til ulovlig praksis! 2 Sig nej 1 til ulovlig praksis! 2 Brug din ytringsfrihed Ledelsen i en kommune fortæller socialrådgiverne, at de ikke må anbringe flere børn i år, fordi kassen er tom. Socialrådgiverne i et jobcenter føler

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere

God adfærd og etik i anklagemyndigheden

God adfærd og etik i anklagemyndigheden God adfærd og etik i anklagemyndigheden En guide om god adfærd og etik for ansatte i anklagemyndigheden Rigsadvokaten, september 2015 Indhold 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 15 Indledning Fremtoning Sprogbrug

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Serviceforbundet. for. (Evelyn Jørgensen) mod. Vagt DK A/S. (advokat Michael Meldgaard)

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Serviceforbundet. for. (Evelyn Jørgensen) mod. Vagt DK A/S. (advokat Michael Meldgaard) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.129) Serviceforbundet for A (Evelyn Jørgensen) mod Vagt DK A/S (advokat Michael Meldgaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 22 i Standard

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv.

Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. Hvad må jeg sige og skal jeg sige fra? Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed mv. Forord Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er vedtaget af Borgerrepræsen tationen. Ordningen giver kommunens

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES?

DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT HVEM SKAL INVOLVERES? DIALOG # 6 LÆREREN OG FORÆLDRENE HAR EN KONFLIKT OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Når der ikke er arbejde nok til alle

Når der ikke er arbejde nok til alle Når der ikke er arbejde nok til alle Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Der kan være flere grunde til, at der skal skæres ned i antallet

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Politik for adfærd på Sociale Medier

Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier Politik for adfærd på Sociale Medier I Frederikshavn kommune vil vi have sunde og Frederikshavn Kommune er en moderne og åben attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ulovlig praksis

Baggrundsnotat vedr. ulovlig praksis Baggrundsnotat vedr. ulovlig praksis - Ytringsfrihed, tavshedspligt og reaktionsmuligheder Demokrati og åbenhed er grundlæggende værdier i den offentlige sektor, og det er derfor både naturligt og vigtigt,

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

FACEBOOK I BUF - RETNINGSLINJER, VEJLEDNING OG ANBEFALINGER Juni 2017

FACEBOOK I BUF - RETNINGSLINJER, VEJLEDNING OG ANBEFALINGER Juni 2017 FACEBOOK I BUF - RETNINGSLINJER, VEJLEDNING OG ANBEFALINGER Juni 2017 Denne vejledning beskriver, hvordan vi i BUF bruger Facebook som kommunikationskanal. Det vil sige, at du her finder retningslinjer

Læs mere

Hverken tillidshverv eller loyalitetspligt indskrænkede ytringsfrihed. Ansats kritik af DR-program var dog i urimeligt grov form

Hverken tillidshverv eller loyalitetspligt indskrænkede ytringsfrihed. Ansats kritik af DR-program var dog i urimeligt grov form 2018-8 Hverken tillidshverv eller loyalitetspligt indskrænkede ytringsfrihed. Ansats kritik af DR-program var dog i urimeligt grov form 22. marts 2018 En medarbejder i DR, der arbejdede som planlægger

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Når vi færdes på sociale medier Personalepolitisk vejledning

Når vi færdes på sociale medier Personalepolitisk vejledning Når vi færdes på sociale medier Personalepolitisk vejledning Forord Fredensborg Kommune ønsker at være en professionelt kommunikerende organisation, som benytter mulighederne for interaktiv dialog med

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

God adfærd i Horsens Kommune

God adfærd i Horsens Kommune God adfærd i Horsens Kommune hr og jura God adfærd i Horsens Kommune I Horsens Kommune har vi et fælles ansvar for at respektere de forvaltningsretslige principper, når vi udfører vores arbejde og leverer

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Ytringsfrihed den juridiske vinkel.

Ytringsfrihed den juridiske vinkel. Ytringsfrihed den juridiske vinkel. FTF Region Hovedstaden TR netværk den 31. marts 2014. v/ advokat Helle Hjorth Bentz 1. Regelgrundlaget. 2. Loyalitetspligt. 3. Gode råd inden ytringen. 4. FTF s undersøgelser.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND?

DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND? DIALOG # 8 MAN TAGER PJÆK PÅ FERSK GERNING GRIBER MAN IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen.

Jeg har udtalt mig om sagen på baggrund af Odder Kommunes brev af 6. maj 2010 med kopi af instruksen. Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed loyalitetspligt ikke relevant

Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed loyalitetspligt ikke relevant 2017-1 Grov kommentar overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed loyalitetspligt ikke relevant En seniorjobber i en kommune skrev nogle kommentarer på Facebook til en artikel om fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 137 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd UDU alm. del, samrådsspørgsmål Z-Ø Folketingets

Læs mere

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden

facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden facebook på jobbet - en guide til facebook-politik på virksomheden Facebook på jobbet Facebook er blevet utrolig populært i Danmark - også på arbejdspladsen. De sidste tal viser at knapt 2 mio. danskere

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse

Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse Arbejdstimer for 7 år udbetalt efter misforståelse Oprettet: 19-08-2010 4.635 arbejdstimer i en timebank skulle udbetales, selvom de kun stod der, fordi medarbejderne havde misforstået en lokalaftale I

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN?

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det?

DIALOG # 3. Eleverne taler grimt til hinanden hvordan takler man det? DIALOG # 3 Eleverne taler grimt til hinanden Om trivsel på spil en god dialog De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT?

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere