Adfærd på internettet i tjenesten og privat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adfærd på internettet i tjenesten og privat"

Transkript

1 Adfærd på internettet i tjenesten og privat

2 Adfærd på internettet i tjenesten og privat De sociale medier er nye medier for ytringer. I virkeligheden er der ikke meget nyt under solen. De sociale medier åbner bare for nye måder at få andre i tale på, for nye måder at give konstruktive bidrag på og for nye måder at dele data på. Men også nye måder at dumme sig på, at være perfid på, at svine andre til på. Det er ikke ligegyldigt, hvordan man fører sig frem på internettet. Der må og kan stilles rimelige krav til, hvordan man til- og omtaler andre. Der er i den forbindelse 2 perspektiver: Hvordan bliver vi som offentligt ansatte genstand for andres ytringer, og hvordan ytrer vi os selv på internettet i tjenstligt øjemed og som private personer. FTF har i to år fra 2012 til 2014 haft en arbejdsgruppe til at analysere problemstillinger vedrørende chikane mod ansatte på de sociale medier. I arbejdet deltog en række FTF-organisationer, herunder Danmarks Lærerforening, som havde 2 medlemmer i arbejdsgruppen. Arbejdet mundede ud i en kortfattet guide til tillidsrepræsentanter og et mere udførligt idékatalog til organisationerne. Dokumenterne findes på FTF s hjemmeside. Fokus i FTF s pjece er håndtering af situationer, hvor ansatte bliver krænket af andre. Denne fremstilling er tænkt som et supplement til FTF s publikationer. Vi retter fokus mod, hvordan vi selv kan og bør bruge internettet til at ytre os på. Og vi vil give nogle eksempler på faldgruber. Eksemplerne er alle hentet fra den virkelige verden. De fleste har vi velvilligt fået fra Danmarks Lærerforenings kredse. Vi siger tak for bidragene.

3 Når du er privat Som privatperson har du som udgangspunkt ytringsfrihed. Selv om du er offentligt ansat, har du i princippet samme adgang som andre borgere til at give udtryk for dine holdninger og meninger. Du kan frit blande dig i den offentlige debat. Ytringsfriheden har vide rammer, men den har grænser. 1. Det følger af straffeloven, at ærekrænkende ytringer om andre kan straffes 2. Som offentligt ansat må du ikke bryde din tavshedspligt 3. Hvis du udtaler dig om dit eget arbejdsområde, må du ikke komme med åbenbart urigtige oplysninger 4. Chefer på topniveau nær de politiske beslutningstagere har ikke i samme grad frihed til at kritisere den politiske ledelse i kommunen Danmarks Lærerforening har både medlemmer, som er offentligt ansatte og medlemmer, som er privat ansatte. Der er en afgørende forskel på retsstillingen for de to grupper, når det handler om at gå ind i den offentlige debat med en kritik af sin arbejdsgiver. Det interessante spørgsmål er her: Har man når man deltager i den offentlige debat loyalitetspligt over for sin arbejdsgiver? Her har de offentligt ansatte videre rammer for kritiske ytringer end andre. Synspunktet er her, at det er i samfundets interesse, at de, som ved noget om tingene, ytrer sig i debatten og dermed påvirker den retning, udviklingen skal tage. Det er os alle sammen, der ejer samfundet. De privat ansatte er i en anden situation. Retspraksis giver den private arbejdsgiver en større ret til at kræve loyalitet af sine ansatte også når de ytrer sig i den offentlige debat. Det er ikke i orden at miskreditere sin arbejdsgiver. Vi belyser forskellen med 2 eksempler: Eksempel 1. Instruks til offentligt ansatte ledere I en kommune havde kommunalbestyrelsen vedtaget besparelser på 90 mio. kr. Kommunaldirektøren ville sikre sig fælles fodslag blandt kommunens ledere. Han skrev derfor et hyrdebrev til alle ledere i kommunen, hvori de blev instrueret om ikke at udtale sig kritisk om besparelserne. Kommunaldirektøren skrev blandt andet: Ledelsens opgave er at gennemføre besparelserne bedst muligt. Ledelsen er Byrådet, direktionen, institutions- og afdelingsledere.

4 Ledelsen må ikke udtale sig imod besparelserne, da byrådet fastlægger ledelsens standpunkt. Dette gælder uanset om lederen udtaler sig som repræsentant for kommunen eller som privatperson. Hvis lederen udtaler sig som repræsentant for kommunen skal han/ hun således udtale sig for at fremme Byrådets intentioner og beslutninger. Lederen kan heller ikke som privatperson udtale sig imod besparelserne det vil være ledelsessvigt, da opgaven er at gennemføre dem. Medarbejderindflydelse ligger i medsystemet og vedrører arbejdsforhold, ikke kommunens serviceniveau. Lederne har daglig adgang til direktionen og har herigennem mulighed for at påvirke indstillinger og beslutninger. Folketingets ombudsmand blev opmærksom på sagen, fordi den blev omtalt i Danmarks Lærerforenings medlemsblad, Folkeskolen. Ombudsmanden besluttede at undersøge sagen af egen drift. Da ombudsmanden gik ind i sagen, beklagede kommunaldirektøren sit hyrdebrev og erkendte, at det var udtryk for en uberettiget undertrykkelse af offentligt ansattes ytringsfrihed. For privatansatte gælder det, at ansatte skal være loyale over for virksomheden også når man ytrer sig som privatperson. Man må ikke gøre noget, som skader virksomhedens omdømme. Alt efter omstændighederne kan illoyalitet blive sanktioneret med opsigelse eller bortvisning. Vi kender ikke til eksempler fra de brancher, Danmarks Lærerforenings medlemmer arbejder i, så vi går til en anden del af arbejdsmarkedet. Eksempel 2 loyalitetskrav til privat ansatte En kvindelig ansat i et vagtselskab blev gravid, og arbejdsgiveren besluttede, at hun som gravid ikke skulle køre patruljekørsel om natten i forbindelse med alarmer, og hun fik i stedet til opgave at være fast dagvagt hos en kunde. Kort tid efter mistede hun barnet, og hun bad arbejdsgiveren om at få sin gamle vagt tilbage, men fik afslag på det. Det blev hun meget fortørnet over. Hun gik til sin fagforening og skrev om det på sin facebook-væg. Hun skrev: Nu kan det da være at man langt om længe får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen!!!! Game over, Vagt DK. En facebook-ven spurgte: Hva er du nu blevet træt af :)

5 Medarbejderen svarede: Det er slut, grænsen er nået og der er erklæret krig. En anden facebook-ven kommenterede: Den store 1 har lige fortalt kort hvad det drejer sig om GI DEN GAS!!!!!! Medarbejderen: Du kan dælme tro at den får gas :-) 2 dage senere blev medarbejderen bortvist. Arbejdsgiveren gav flere grunde, blandt andet illoyalitet. Sagen endte ved faglig voldgift. Opmanden fandt medarbejderens ytringer illoyale og tilstrækkeligt grundlag for en opsigelse af medarbejderen men ikke så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det var berettiget at bortvise medarbejderen. I sin kendelse gav opmanden denne begrundelse: Vedrørende As ytringer på Facebook om, at der er erklæret krig, game over, Vagt DK, nu kan det da være at man langt om længe får lidt for alle de penge, man har pumpet i fagforeningen, og du kan dælme tro at den får gas findes disse også selvom hun med rette måtte have været utilfreds med forløbet af de seneste måneder af sit ansættelsesforhold - at indeholde en negativ omtale af virksomheden til skade for dens anseelse udadtil, der gik ud over, hvad hun var berettiget til at udtale offentligt, og som var egnet til at drage hendes loyalitet over for indklagede i tvivl. Det må ved vurderingen af disse bemærkninger på Facebook tages i betragtning på den ene side, at brugere af Facebook anvender et sprog, der nærmer sig samtaleformen og for udenforstående kan virke mere stødende end tiltænkt og opfattet af brugerne, og på den anden side at selvom der var tale om et lukket forum, hvortil kun de af A accepterede venner havde adgang, så vidste hun, at nogle af disse venner var ansat i vagtbranchen hos indklagedes kunder, samarbejdspartnere og konkurrenter, der potentielt kunne have en interesse i at anvende oplysningerne på hendes Facebook til skade for indklagede. På denne baggrund findes As bemærkninger efter en samlet vurdering at indebære en misligholdelse af hendes loyalitetsforpligtelse i ansættelsesforholdet, som i den givne situation ville have berettiget indklagede til at opsige hende, men dog ikke en så grov misligholdelse, at den kunne begrunde en bortvisning. Konsekvensen af opmandens kendelse var, at medarbejderen ikke fik 1) Ved den store henvises til en medarbejder hos et konkurrerende vagtselskab.

6 godtgørelse for usaglig opsigelse, men hun fik løn i normalt opsigelsesvarsel. Det næste eksempel illustrerer et mønster, som ses hos mange offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgiveren vil gerne lægge låg på kritik, men ved godt, at det ikke er lovmedholdeligt. I eksempel 1 gik kommunaldirektøren på tilbagetog, så snart Ombudsmanden gik ind i sagen. I eksempel 3 trak kommunen sin instruks tilbage og beklagede, så snart der gik rygter om, at Danmarks Lærerforening var ved at gå ind i sagen. Eksempel 3 en lærers frustrationer på facebook En lærer skrev følgende på sin facebook-væg: Findes der noget værre end skolereformen for en lærer lige NU? Ja, rengøring af ISS på A-skolen. Jeg synes, det virker fuldstændigt surrealistisk, den måde ISS behandler sit personale på. Jeg føler mig mere og mere hensat til tiden i Østeuropa. Vi har gennem lang tid oplevet kvinder i uniform med emblemer på jakkesættet herse, skælde og smælde på rengøringsmedarbejderne på skolen. Medarbejdere, der altid har ydet en formidabel indsats, har været fleksible, samarbejdsvillige og har været særdeles afholdt af både børn og ansatte på skolen. I onsdag kulminerede det da en af Uniformerne råbte og skreg af to medarbejdere midt på gangen i 8-10 minutter, hvor flere elever sad og arbejdede, og ansatte passerede. Uniformen mente, da det blev påpeget af en leder, der blev hentet for at stoppe hendes råben, at det var hun i sin gode ret til at gøre. Det jeg, som ansat lærer oplever, er, at hver gang der er tilsyn fra kommunen af ISS, er der et stort antal ekstra medarbejdere fra ISS på skolen i dagene før. Det vrimler med rengøringspersonale, jeg aldrig har set før, og dørhåndtag, hylder etc. bliver pudset og rengjort. Medarbejderne har siden september gået fra at være kommunalt ansatte til at arbejde under ISS. Skolen har i den periode fået halveret vores timer fra ca. 160 timer til omkring 84 timer. Efterfølgende har det vist sig, at det areal ISS har beregnet vores rengøring efter i flere tilfælde har været forkert. A-hallens rengøring var bl.a. beregnet til omkring 550 kvadratmeter - i stedet for Vi skal have tilsyn igen mandag og i fredags var der 4 ekstra medarbejdere på skolen for at gøre rent. 2 i

7 uniformer dukkede op og truede en af skolens mangeårige og afholdte medarbejdere med en skriftlig advarsel, fordi hun ikke kunne nå det område, hun skulle nå inden for tidsrammen. Da hun viste ham de områder, hun skulle klare, blev advarsel trukket tilbage, og hun blev i stedet beordret til at blive på skolen til opgaven var løst. Hun mødte kl. 5 og gik hjem kl Personligt berører det mig meget, at man kan behandle andre mennesker på denne måde, og I der læser dette må meget dele det. Specielt jer der har venner med politisk indflydelse, der har mulighed for at ændre disse horrible forhold. Kæmpeknus til Lærke, Malene og Misjui (det er nok stavet forkert) der gør en kæmpe indsats og holder ud. [Dato og underskrift] Nogle dage senere blev læreren kaldt ind til skolelederen, som under instruktion fra kommunens personalechef bad hende om at fjene indlægget fra facebook. Hvis hun gjorde det, ville der ikke ske yderligere. Skolelederen indskærpede også, at medarbejderen ikke måtte udtale sig om forhold, hun har kendskab til fra sit arbejde på A-skolen. Konkret blev hun foreholdt, at hun havde udtalt sig om 1) Antallet af m 2, der er omfattet af rengøringsentreprisen 2) Timeresurser 3) Noget med en advarsel, der er trukket tilbage 4) Medarbejdere, omtalt ved navn Han betonede også, at det kunne være injurierende at henvise til rengøringsledernes uniformering. Da det blev kendt på skolen, at Danmarks Lærerforening var ved at gå ind i sagen, sendte personalechefen og skolelederen en beklagende til medarbejderen og erkendte, at hun ikke burde være bedt om at fjerne sit indlæg på facebook.

8 Når du er i tjeneste Din ytringsfrihed knytter sig til dig, når du ytrer dig som privatperson. Når du som lærer kommunikerer med forældre og elever, er det ikke et privat anliggende. Det samme gælder for andre medlemmer end lærere, der kommunikerer med institutionens brugere og/eller samarbejdspartnere. Som ansat er du underlagt arbejdsgiverens instruktioner. Ledelsen er berettiget til at give instruktioner om, hvad der skal kommunikeres til disse målgrupper og på hvilken måde. I disse tjenstlige relationer har du loyalitetspligt. De budskaber, som arbejdsgiveren ønsker formidlet, skal du loyalt videregive, og du har ikke frihed til at tage afstand fra dem. Lad os belyse med et par eksempler. Eksempel 4 Hvis medarbejderen i eksempel 3 havde udsendt sin mening om ISS-rengøringen på skoleintra, havde det været et problem. Skoleintra er skolens kommunikationskanal internt mellem medarbejderne og til skolens elever og deres forældre. Her har medarbejderen ikke ytringsfrihed, men er underlagt de instruktioner, arbejdsgiveren giver. Eksempel 5 En lærer udsender på skoleintra denne mail til en elevs forældre: Kære Vi fik ikke snakket eller skrevet sammen i sidste uge. Jeg har talt meget sammen med [ledelsen] om [elevens] trivsel i løbet af studie-ugen. Jeg fik så i torsdags at vide, at [eleven] flytter til 5. c. Jeg vil være helt ærlig og sige, at jeg ikke tror, at det er den bedste løsning for [eleven]. Jeg ved dog også, at I mener, at klasseflytningen var det eneste rigtige at gøre Læreren er på gale veje. Han eller hun har pligt til at være loyal i forhold til ledelsens beslutninger. En lærer er ikke privat praktiserende, men er del af skolens personale og er underlagt ledelsens instruktioner og beslutninger.

9 Venner med elever og forældre på facebook er man lærer eller privat? Hvis man som f.eks. lærer er venner med sine elever eller deres forældre på facebook, er man med til at udviske grænsen mellem det private og det professionelle. Relationen lærer-elev er pr. definition en professionel relation. Hvis man på facebook ytrer sig kritisk om f.eks. sin skoleledelses eller kommunalbestyrelsens dispositioner, kan man efter foreningens vurdering ikke påberåbe sig at være privatperson, hvis en betydelig del af vennekredsen er elever og/ eller deres forældre. Her følger en række eksempler på, hvad lærere har skrevet på sociale medier. Vi holder os til få og korte kommentarer, da indlæggene taler for sig selv. Eksempel 6 En mor ringede til skolen og var fortørnet over, at datterens lærer (8. klasse), som er venner med eleverne på facebook, havde skrevet på hendes væg vedr. en stavetest de havde haft i undervisningen. Han skrev, hvilke fejl hun havde haft i testen, og pigen var ret ulykkelig over, at alle kammeraterne kunne se det på facebook. Danmarks Lærerforenings kommentar: Selvfølgelig er det ikke i orden at udstille en elevs præstationer over for andre. Eksempel 7 I forbindelse med udtrækning af fag til afgangsprøverne i foråret fik lærerne på en skole at vide, hvilke fag deres elever skulle op i dagen før eleverne - med besked om at det var fortroligt indtil næste dag. Men et par lærere drøftede det alligevel på facebook om aftenen og nogle af eleverne så det. Danmarks Lærerforenings kommentar: Vær altid opmærksom på tavshedspligten Fortrolige oplysninger må ikke videregives til uvedkommende. Selv om det sker utilsigtet, er det stadig et brud på tavshedspligten. Eksempel 8 På en skole skrev nogle lærere efter forårets fagfordeling på facebook, at nu var de endelig sluppet af med den forfærdelige 6a (eller hvad det nu var for en klasse) og også nævnt irriterende elever ved navn. Danmarks Lærerforenings kommentar: Hvad du ikke ville stille dig op på en ølkasse og udbasunere det for alverden, skal du heller ikke skrive på sociale medier. Eksempel 9 En ansat skrev ufordelagtigt om en kollega på sin facebook-side. Samme kollega er meget aktiv via sin facebook-side og er venner med alle elever og forældre. Skolelederen fulgte op med kraftigt

10 at opfordre til, at man som lærer ikke bruger facebook som kommunikationsmiddel med elever og forældre. Dette skal ske via forældre/ elev-intra. Danmarks Lærerforenings kommentar: Ledelsen er i sin fulde ret til at instruere de ansatte om, at man ikke må have sine elever og deres forældre som venner på facebook. Relationerne lærer-elev og lærer-forældre er professionelle relationer ikke private. Ledelsens forbud gælder naturligvis ikke for personer, der har private relationer uafhængigt af arbejdet f.eks. familjetilknytning, fællesskab fra fodboldklubben eller skakklubben o.l. Eksempel 10 En lærer lod sin pc er stå åben. En kollega tog pc eren, gik ind på vedkommendes facebookprofil og inviterede til åbent hus. En forholdsvis harmløs spøg, men kollegaen holdt sig ikke til det. Han eller hun skrev også noget om druk - og dette var knap så heldigt. I løbet af få timer var skolebestyrelsen og skolens ledelse i alarmberedskab, og der blev udsendt et dementi.

11 10 gode råd om ansattes adfærd på internettet Opfør dig på de elektroniske medier, som du vil gøre på dit arbejde og i det offentlige rum i almindelighed. Udvis den samme respekt for andre, som du gør i et personligt møde Kommunikation på de sociale medier er at sammenligne med anden kommunikation i det offentlige rum På skoleintra eller på andre arbejdsgiverplatforme er du professionel. På facebook er du privat. Bland ikke de to ting sammen. Relationerne lærer elev og lærer forældre er en professionel relation ikke en privat. Det samme gælder, hvis du arbejder på andre arbejdspladser end skoler. Lad være med at udviske forskellen mellem det private og det professionelle Hvis du af en eller anden grund vil bruge facebook til arbejdsmæssige formål, så opret en særskilt facebook-konto med din professionelle identitet Hvis du sender s som privatperson, så lad være med at sende fra arbejdspladsens adresse. Det må ikke se ud, som om du (uberettiget) skriver på arbejdspladsens vegne Hvis du bruger din ytringsfrihed, f.eks. til at kritisere din offentlige arbejdsgiver, så sørg for, at det er tydeligt, at du ytrer dig som privatperson. Skriv f.eks. Jeg er lærer på XX skole, men udtaler mig her som privatperson Tænk dig om, før du lægger billeder ud overvej, om de skøre billeder fra julefrokosten nu også er sjove om et halvt år Tjek dine sikkerhedsindstillinger Vær opmærksom på tavshedspligten. Du må ikke afsløre andre personers private forhold. Private forhold er især oplysninger om sociale og økonomiske forhold, race, religion, politisk anskuelse, seksuelle forhold, strafbare forhold og helbredsoplysninger. Hvis du er privat ansat, kan der være oplysninger om interne forhold i virksomheden, du ikke må røbe. For eksempel forretningshemmeligheder, kundekreds eller samarbejdspartnere Hvis du har stærke følelser over for et indlæg på f.eks. sociale medier, så lad være med at kommentere med det samme. Sov på det og svar så nøgternt og sagligt, hvis du synes din mening skal frem. Du står stærkere, hvis du formår at give et konstruktivt svar på ukvalificeret brokkeri

12

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev December 2014 Reform og Lov 409 Kredsformand Grete Andersen Kredsstyrelsen har igennem den seneste tid været på løntjek på alle skoler, dette omtales senere, og derigennem

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001

15.11.2001. BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen. 01-1115 Mundtlig beretning årsmøde 2001 Side 1 af 11 15.11.2001 BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Skoledirektørforeningen Formandens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2001. En forening som Børne- og Kulturchefforeningen rummer p.g.a.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab

Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab Udredning nr. 7 Institut for Menneskerettigheder 2009 Nationale kontrolorganer 2 Diskrimination på grund af fagforeningsmedlemskab INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Av Ole Hasselbalch 1. Problemstillingen og almindelige principper Et ansættelsesforhold indebærer, at der skabes en relation mellem parterne, i hvilken lønmodtageren

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere