Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)"

Transkript

1 Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling ) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus C. Stk. 3 Foreningen er en af fire selvstændige lokalforeninger under Avalak. De øvrige lokalforeninger er: Avalak København Avalak Odense Avalak Aalborg 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er at virke til gavn for medlemmernes almene forhold; såvel socialt, økonomisk og uddannelsesmæssigt. Foreningen varetager medlemmernes interesser ved: a) Sin repræsentation i Avalak. b) Samarbejde med de øvrige lokalforeninger og Det Grønlandske Hus i Aarhus. c) Selvstændigt at udtrykke foreningens holdninger til forskellige spørgsmål. d) Arbejde internt i foreningen. e) Videreudvikle Avalak Aarhus som forening. 3 Medlemskab Stk. 1 Alle har ret til at blive medlem i Avalak. Stk. 2 Enhver med bopæl i Region Midtjylland, kan blive medlem af Avalak Aarhus. Stk. 3 Medlemskab oprettes på og vedligeholdes ved at betale kontingent. a) Ved nyt medlemskab betales kontingent ved brug af fremsendte girokort. Stk. 4 Medlemskab ophører ved: a) Manglende kontingentbetaling til Avalak jf. 4, stk. 1. b) Manglende kontingentbetaling til Avalak Aarhus jf. 4 stk. 1. Stk. 5 Ved tyveri, vold eller lignende adfærd kan bestyrelsen udmelde eller give karantæne til vedkommende person, dette meddeles skriftligt til personen. Bestyrelsen vurderer graden af konsekvensen ved hvert enkelt tilfælde. Ved karantæne eller udmelding refunderes kontingentet ikke 4 Kontingent Stk. 1 Medlemskabet vedligeholdes ved, at fortsat betale kontigent til Avalak, hvorfra betaling til Avalak Aarhus sker. Stk. 2 Medlemmer oprettes ved, at indbetale 3 måneders kontigent til Avalak. Stk. 3 Medlemskabet ophøres ved standsning af betaling. Stk.4 Medlemskab oprettes på hvorefter girokort fremsendes. Betaling finder sted hvert kvartal.

2 Stk. 5 Ved foreningens opløsning, betales der fortsat kontingent til Avalak, medmindre medlemmet afmelder selv standser betalingen. Stk. 4 Stk. 6 5 Generalforsamling Stk. 1 Foreningen afholder hvert efterår en ordinær generalforsamling. Det tilstræbes at afholde generalforsamlingen i september og umiddelbart før Avalak afholder generalforsamling. Generalforsamlingen skal have et rimeligt antal fremmødte medlemmer for at være beslutningsdygtige. Er der til generalforsamlingen for få fremmødte aflyses mødet. Bestyrelsen skal herefter inden en uge, på et bestyrelsesmøde tage stilling til eventuel genindkaldelse. Under forudsætning af, at dagsordenen er uændret, behøver genindkaldelse ikke at overholde formalia beskrevet i 5, stk. 2. Stk. 2 Foreningens bestyrelse indkalder til generalforsamling, senest 3 uger før forsamlingens afholdelse. En uge før generalforsamlingen skal der foreligge endelige dagsorden. Dagsordenen udfærdiges af formanden. Stk. 3 Stemmeret på generalforsamlingen kan kun udøves af fremmødte medlemmer jf. 3, stk. 3. På generalforsamlingen behandles følgende punkter: a. Præsentation af den siddende bestyrelse, valg af ordstyrer, godkendelse af dagsordenen samt tilføjelse af eventuelle tillæg. b. Bestyrelsen fremlægger årsberetning og regnskab for det forløbne år. Endvidere fremlægges årsberetning vedrørende foreningens arbejde i Avalaks regi. c. Bestyrelsen orienterer om planlagte aktiviteter; og bør anspore medlemmerne til at tage del i foreningens arbejde med forslag til arrangementer mv. d. Generalforsamlingen vælger nu bestyrelse jf. 6, stk. 1. e. Der vælges 5 delegerede til deltagelse i Avalak hovedbestyrelsens generalforsamling.disse bør være formanden, næstformanden, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer f. Generalforsamlingen som besluttende myndighed kan kun stemme om forslag, der er optaget på dagsordenen. Forsamlingen kan dog udmærket vedtage ændringer i indkomne dagsordensforslag og komme med indstillinger til bestyrelsen, repræsentanter mv. g. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, og skal godkendes med mindst 2/3 flertal jf. 5, stk. 1, 1. pkt. Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis bestyrelsen eller 2/3 af medlemmerne ønsker det. Ved ekstraordinær generalforsamling kan 5. stk. 2 og 4 a-f undlades. 6 Bestyrelsen

3 a Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af minimum 6, jf. 5, stk. 4, pkt d. Bestyrelsen vælges for et år af gangen. De valgte bestyrelsesmedlemmer vælger blandt hinanden, hvem der skal besætte følgende poster: Formand, Næstformand, kasserer, repræsentant for Det Grønlandske Hus i Århus, Avalak hovedbestyrelsens repræsentanter, 1-2 mailkorrespondance ansvarlige,menige bestyrelsesmedlemmer samt evt. suppleanter til hovedbestyrelsen. Formanden; har det overordnede ansvar for foreningens drift. Ved kassererens fravær, har formanden ansvaret for foreningens økonomi og har endvidere ansvaret, for afvikling af bestyrelsesmøderne. Næstformanden; overtager formandens opgaver i dennes fravær. Næstformanden bliver proforma formand ved denne udtræden af bestyrelsen eller manglende nærvær. Har desuden tilsynspligt med foreningens kasse. Assisterer og aflaster i øvrigt formanden efter behov. Kassereren; varetager foreningens økonomiske drift. Fremlægger regnskab på generalforsamlingen jf. 5, stk. 4 og 7, stk. 1. Repræsentanten i Det Grønlandske Hus; er Avalaks talerør overfor Det Grønlandske Hus som kultur- og aktivitetshus, og kan også benyttes som medie hvis medlemmerne har kritik af, eller ønsker, til husets personale eller funktioner. Repræsentanterne i Avalaks hovedbestyrelse; er foreningens kontaktperson i forhandlingsarbejdet som foregår mellem Avalak og Namminersornerullutik Oqartussat. Mail korrespondance ansvarlige; har det overordnede ansvar for at tjekke foreningens mail og besvare disse på bedste vis, i samråd med bestyrelsen hvis nødvendigt. samt sørge for autorespons, ved længere tids fravær i forbindelse med sommerferie og juleferie. Stk. 2 Bestyrelsen varetager foreningens administrative opgaver. Bestyrelsen træffer afgørelser vedrørende foreningens almindelige forretninger og har ansvaret for foreningens økonomi. Stk. 3 Et bestyrelsesmedlem kan udmærket besætte mere end én post. Dette gælder også selv om bestyrelsen måtte bestå af flere medlemmer end de fem, der kunne give én post til hvert medlem. Dog kan et bestyrelsesmedlem kun have én af de to følgende poster; formand og kasserer. Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer, der ikke besætter nogen af de 6 poster, jf. 6, stk. 2 benævnes menigt bestyrelsesmedlem. Stk. 5 Bestyrelsens arbejde skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer der ved henvendelse kan få adgang til de oplysninger de ønsker. Dog kan bestyrelsen ved kvalificeret flertal på 2/3 vedtage at hemmeligholde følsomme oplysninger. Foreningens medlemmer kan ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem, eller skriftlig, anmode om at få behandlet sager på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen afholder møder efter behov. I rimelige tid inden mødet bør der være oplyst om dagsordenen og mødets afholdelsestidspunkt. b Sager, i hvilke der kan træffes en beslutning kan afgøres i mindelighed eller bringes til afstemning. Ved almindelige bestyrelsesforretninger afgøres sagerne med simpelt flertal. c Ved stemmelighed, kan formanden gøre brug af sin veto ret, som udløser en ekstra stemme.

4 d Bestyrelsesmedlemmer, der i sager kan anses for at være inhabil, eller erklærer sig selv inhabil skal forlade mødelokalet indtil den pågældende sag er afgjort. a Et simpelt flertal afgør om et givet forslag skal være hemmelig. Ved stemmelighed skal sagen underkastes yderligere behandling, indtil et flertal kan afgøre sagen. Bestyrelsens medlemmer har alle kun én stemme. Bestyrelsesmedlemmernes stemmeafgivelse i åbne afstemninger protokolleres. Et mindretal på 1 /3 kan kræve afstemningen om et forslag udsat til næste bestyrelsesmøde. Udsættelse kan kun kræves én gang. Stk. 6 Bestyrelsen kan med kvalificeret flertal på 2/3 udtale mistillid til enkelte bestyrelsesmedlemmer. Medlemmet kan ikke selv deltage i mistillidsafstemningen. Personer til hvem der er udtalt mistillid, udtræder straks af bestyrelsen, og sagen protokolleres. Personer der ekskluderes af bestyrelsen jf. 6, stk. 6, 1. pkt. kan ikke genindtræde i bestyrelsen, dog med undtagelse af 6, stk. 6, b b Et ekskluderet bestyrelsesmedlem kan komme med indsigelser til bestyrelsen inden 4 uger fra eksklusionstidspunktet, såfremt det ekskluderede bestyrelsesmedlem føler sig forurettet. Herefter er det bestyrelsens pligt hurtigst muligt at tage stilling til indsigelsen, og oplyse om bestyrelsens standpunkt i den pågældende sag. Gives der medhold i indsigelsen kan bestyrelsesmedlemmet genindtræde sin post i bestyrelsen, ellers fastholdes eksklusionen, og sagen protokolleres. Stk. 7 Et mindretal på 1/3 af bestyrelsen kan kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Stk. 8 Bestyrelsesmedlemmerne har uindskrænket adgang til oplysninger om foreningens økonomi, og kan stille forespørgsler til kassereren og formanden herom. Stk. 9 Kan bestyrelsen ikke længere fungere efter vedtægterne, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Hvor ny bestyrelse vælges. Stk. 10 Er der ikke tilstrækkeligt antal fremmødte, jf. 5, stk. 1, 1. pkt. kan bestyrelsen vælge at opløse foreningen. Opløses foreningen varetages medlemmernes interesse af Avalak, jf. 4, stk Foreningens kasse Stk. 1 Foreningens kasse administreres af kassereren. Regnskabsåret går fra 1. september til den 31. august. I kassererens fravær overtages kassererens hverv af formanden jf. 6, stk. 1, 1. pkt. Stk. 2 Stk. 3 Kassereren er ansvarlig overfor bestyrelsen for korrektheden af foreningens regnskab. Misbrug af foreningens midler anmeldes til rette myndighed. Stk. 4 Kun bestyrelsen kan afholde udgifter på foreningens vegne. Dog kan kassereren på forventet efterbevilling afholde skyldige beløb på foreningens vegne jf. 7, stk. 2. Medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld og forpligtigelse og har ikke krav på andel af foreningens formue Stk. 5 Ved foreningens opløsning ophører kassererens bemyndigelse til at råde over foreningens midler, og er i øvrigt ansvarlig efter 7, stk. 2 og 7 stk. 3.

5 Stk. 6 Kassereren er pligtig til, at oplyse om foreningens økonomiske status ved hvert bestyrelsesmøde. 8 Foreningens arbejde Stk. 1 Aktiviteter og planlægning af disse skal i videst omfang overlades dertil oprettede udvalg. Ethvert medlem af foreningen kan deltage i udvalgsarbejde. Udvalgene kan indkalde det bestyrelsesmedlem til møde, som det via medlemmets bestyrelsespost måtte være relevant at samarbejde særligt med. Udvalgene kan ikke uden bestyrelsens samtykke forpligte foreningens økonomisk eller udtrykke holdninger på foreningens vegne. Stk. 2 Alle foreningens aktiviteter skal være tilgængelige for medlemmerne og skal være offentliggjorte. 9 Foreningens opløsning Stk. 1 Foreningens opløsning vedtages ved generalforsamling jf. 5, stk. 1, 1. pkt. Stk. 2 Ophør kan også ske efter 6, stk. 10, og hvis generalforsamlingen ikke er i stand til at sammensætte en ny bestyrelse. Stk. 3 Når foreningen på generalforsamlingen er blevet erklæret ophørt, hengår et år, af hvilket 6 enkeltmedlemmer har mulighed for, på ny at indkalde til generalforsamling, i forsøget på at danne en ny bestyrelse. Hengår et år uden der er fundet en ny bestyrelse, erklærer den sidst valgte formand foreningen for opløst. Samtlige aktiver henstår herefter til Avalaks disposition. Disse vedtægter erstatter alle tidligere vedtægter og er godkendt på generalforsamlingen den Daisy J. Iversen Kikkik Olsen Nicki Abelsen Formand Næstformand Kasserer

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere