GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED"

Transkript

1 VEJLE AMT. GODKENDELSE SOM SOCIALPACDAGOGISK OPHOLDSSTED Vejle Amt godkender hewed Porsgaard som socialpzdagogisk opholdssted i henhold ti1 lov om social sellrice $49, stk. 2. Opholdsstedet Porsgaard har ti1 huse Tinghusvej 4,8783 Homsyld. Opholdsstedet ejes af en fond med en bestyrelse. Forvaltningen widerrettes ved udskifining af bestyrelsesmedlemmer. Opholdsstedet ledes af Torben Kjeldsen. Udskifining af lederen skal altid godkendes af folvaltningen forinden tiltraedelse. Det forudszttes, at lederparret bor pi stedet. Godkendelsen er givet pi grutidlag af uidsendt projektbeshivelse af og godkendt ph socialudvalgets mede den 19/ Endvidere er det aftalte budget for 2001 med personaleoversigt en del af godkendelsen, dog siledes, at taksten revurderes pr. 1/7-01, nhr endelige kcibsbetingelser er fzerdigforhandlet. Opholdsstedet mi hjst modtage 7 unge. Porsgaard tilbyder ophold ti1 unge i alderen ir, der har brug for saerlig stme i et rnilje udenfor hjemmet, for at kume udvikle sig som hele memesker. MHlgmppen er: unge med sociale-, indlaeringsmressige-, adfardsm~ssige- og tilpasningsvanskeligheder. Unge, der har vseret udsat for olnsorgssvigt - og - som har brug for stabil oy:. moden voksenkontakt og stke. Unge med svag eller dirlig f&iliemaessig baggrund. Medarbejderstaben skal vrere sammensat pi en sedan mide, at den kan tilgodese de padagogiske milsatninger for de unge. Skcimes dette ikke muligt, vil godkendelsen blive taget op ti1 ny vurdering.

2 Vejle Arnt rekvirerer straffeattest pb alle medarbejdere. Personale kan farrst tiltraede, nir der foreligger svar vedr. straffeattest. Visitation: Det er opholdsstedets ansvar, at de unge falder indenfor den beskrevne mhlgruppe. Vejle Arnt forbeholder sig ret ti1 at godkende de visiterede unge forinden optagelse, hvis dette findes wdvendigt. Vejle Arnt skal underrettes om alle ind- og udskrivninger. Inden anbringelsen skal den unge have varet pa kontaktbesag pb Porsgaard, Tinghusvej 4,8783 Hornsyld, ligesom der inden anbringelsen skal indgbs sarnarbejdsaftale mellem Porsgaard og den anbringende kommune. Aflalen rned kommunerne skal vaere i overensstemmelse rned Amtets godkendelse. Nhr der modtages elever i den undervisningspligtige alder, skal der inden anbringelsen traffes aftale rned de stedlige skolemyndigheder om skolegang/undervisningstilbud. Vejle Arnt skal underrettes om alle andringer i she1 medarbejderstaben som mige andringer af opholdsstedet. Vasentlige andringer skal forhandles rned Amtets farnilieafdeling forinden ivaerks~ttelse. Vejle Arnt farer lrabende tilsyn rned Porsgaard. Tilsynet rned de unge fares af de anbringende kommuner. Vejle Arnt fmer tilsyn rned magtanvendelsen, jf. Socialministeriets bekendtgarrelse nr. 308 af 28. maj I tilf~lde af magtanvendelse skal opholdsstedet indberette ti1 Vejle Arnt jf. bekendtgnrrelsen. Opholdsstedet Porsgaard har bbent hele bret. 8. Opholdsstedet har ansvaret for, at der er tegnet de nnrdvendige forsikringer for de unge. Det er ligeledes opholdsstedets ansvar, at de driftsmassige forskrifter vedrarrende bygnings- og brandforhold m.v. opfyldes. Opholdsstedet skal pbse, at alle myndighedskrav respekteres.

3 Budget: Porsgaard fiemsender inden den 1. oktober hvert Ar budgetforslag for det kornrnende Br ti1 Vej le Amt. PB baggrund af budgettet fastszettes den mhedlige opholdsbetaling. I opholdstaksten er indeholdt samtlige ydelser, herunder toj- og lomrnepenge ti1 eleverne. Der kan ikke aftales betaling ud over den nodkendte domtakst uden godkendelse af Vejle Amts familieafdeling. Der kan ikke ske optagelse eller omlagning af 1An med konsekvenser for taksten uden godkendelse af Vejle Amt. Regnskabsaflreggelse: Porsgaard fiemsender inden den 1. april det Arlige reviderede regnskab ti1 Vejle Amt. Regnskabet skal indeholde: En af lederen udarbejdet Brsberetning indeholdende oplysninger om: * Udviklingen i Porsgaards okonomiske aktivitet og forhold. * Oplysninger om anvendte regnskabsprincipper. * Oplysninger om afiigelser i forhold ti1 det godkendte budget. * Oplysninger om afskrivningsgrundlag - fordelt pa arter indeholdende: Oprindeligt afskrivningsgrundlag. Afskrivningsgrundlag primo. Arets afskrivninger. Afskrivningsgrundlag ultimo. * Inventarfortegnelse. * Specifikation af galdsposter. * Oplysninger om eventuelle leasingforpligtigelser. Vejle Amt forbeholder sig ret ti1 indsigt i Porsgaards regnskabsbilaglmaterialer. Revision: Regnskabet skal vare forsynet med en revisionspitegning, hvoraf det fiemgar, at regnskabet er revideret.

4 Revisor skal i forbindelse rned revisionen pise, at besternmelserne omkring regnskabsaflaeggelsen er iagttaget, samt at der i henhold ti1 pkt. 9 i denne aftale er tegnet de nadvendige forsikringer. Vedrerende overskud: En del af overskuddet kan hensaettes ti1 senere anvendelse jf. nedenfor. *Der kan maksimalt hvert fir hensaettes sh stor en del af overskuddet, som svarer ti1 5% af opholdsstedets budget. *Den samlede hensaettelse kan maksimalt udmre 25 % af opholdsstedets budget. *Vejle Arnt skal godkende anbringelsen af pengene (placering og vilkir). Formdlet med hensottelserne tilsiger, at pengene skal kunne frigives rned kort varsel. *I forbindelse rned eventuel lukning af opholdsstedet, skal anvendelse af pengene godkendes af Vejle Amt, inden anvendelse. *De hensatte midler kan alene anvendes ti1 uundgielige personaleomkostninger, der ikke er forudsat i budgettet - f.eks. i forbindelse rned perioder rned fane anbragte barn, ti1 starrre uforudsete udgifter pi fast ejendom eller ti1 saerlige udviklingsaktiviteter. Anvendelse af pengene skal i alle tilfaelde godkendes af Vejle Amt. "Overskud, der overskrider de angivne procenter pi irlig og samlet overskud eller ikke benyttes ti1 de aftalte formil, benyttes ti1 nedsaettelse af opholdsbetalinnen for det efterf~lgende ir. -. "Hensaettelse af overskud skal fiemgi af opholdsstedets irsregnskab. 12. Vejle Amt forbeholder sig ret ti1 at aendre betingelserne for godkendelsen, sgfremt man finder det nardvendigt at stille krav om en bestemt organisationsform. Vejle Amt kan rned 6 mineders varsel tilbagekalde godkendelsen, sgfiemt man fmder, at forholdene pi opholdsstedet ikke laengere er i overensstemmelse rned det godkendte. Dog kan godkendelsen tilbagekaldes rned ojeblikkelig virkning, sifiemt forholdene pi opholdsstedet er uforsvarlige. Opholdsstedet kan rned 6 mineders varsel opsige aftalen.

5 For det socialpaedagogiske opholdssted: Godkendt af Vejle amts socialudvalg den 19/ leder d I Jan Friis Bolvinkel kontorchef I Aase Kjralh eksp.sekr.

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Økonomi og Det nye Socialtilsyn

Økonomi og Det nye Socialtilsyn Økonomi og Det nye Socialtilsyn LOS Landsmøde, 13. april 2015 John Cubbin 1 Lidt om os Trekroner Revision A/S 26 medarbejdere, heraf 20 revisorer, og 3 partnere Etableret i 1983, beliggende i Roskilde

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Aclvokatfirmaet Poul Schmith. mellem. Dato: 6. december 2010 J.nr.: 89-12533 SOF/TIN/GHV. tilbud i henhold til servicelovens 109

SAMARBEJDSAFTALE. Aclvokatfirmaet Poul Schmith. mellem. Dato: 6. december 2010 J.nr.: 89-12533 SOF/TIN/GHV. tilbud i henhold til servicelovens 109 Aclvokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 1561 15 Dato: 6. december 2010 J.nr.: 89-12533 SOF/TIN/GHV mau@poulschmith.dk www.poulschmith.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail:

cpr.nr. Folkeregisteradresse Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE BØRNEOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål Navn cpr.nr. Folkeregisteradresse Moderen:

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET

STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET STANDARDKONTRAKT PÅ BØRNEOMRÅDET Barnet/den unge Familieforhold/Værgemål [navn] [cpr.nr.] [Folkeregisteradresse] Moderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Faderen: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Angiv

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Del 2. Ydelseskatalog

Del 2. Ydelseskatalog Del 2 Ydelseskatalog Indholdsfortegnelse YDELSESKATALOG...3 2.1 TILVEJEBRINGELSE AF MULIGE ANBRINGELSESSTEDER...4 2.2 VISITATION...6 2.3 MATCHNING...8 2.4 IVÆRKSÆTTELSE...10 2.5 TILSYN...12 2.6 HJEMGIVELSE/OPHØR

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere