PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:"

Transkript

1 NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber eller andre som der på nuværende tidspunkt er indgået et samarbejde med. PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: oss klub (Drop out) Der er i bilag til Styrelsesvedtægt for UngSlagelse pr. 27. februar 2012 lagt op til, at Ungdomsskolen selv lægger serviceniveauet. Her står, at Bestyrelsen for UngSlagelse fastlægger

2 undervisningens indhold og omfang inden for de virksomhedsområder, som Byrådet har besluttet, dvs. alle kan- og skal-opgaver med undtagelse af Andre aktiviteter og Undervisning i dansk som andetsprog. Mange af ungdomsskolens tilbud er gratis for de unge. Der er dog visse aktiviteter, hvor der er brugerbetaling. Med samarbejdspartnere får ungdomsskolen mulighed for at tilbyde de unge aktiviteter, som de ikke ellers ville kunne deltage i. Slagelse Kommune har også andre tilbud end Ungdomsskolen, der hjælper unge i forbindelse med fritidsaktiviteter. Et eksempel er projektet Hel Fritid, der tilbyder støtte til børn og unge i alderen 6-18 år i at få et aktivt fritidsliv. Projektet er målrettet de børn og unge der står uden for foreningslivet, og som har brug for en hjælpende hånd til at komme i gang. I dette projekt er UngSlagelse/Ungdomsskolen også andelshavende. Folkeskolereform Ungdomsskolens samarbejde med folkeskolen er i dag begrænset. Ledelsen i Ungdomsskolen har oplevet, at det har været svært at få lov til at komme ud på skolerne, og at mange skoler i det hele taget ikke har virket interesseret. Ved indgangen af skoleåret 2013/2014 har medarbejdere fra Ungdomsskolen dog besøgt alle folkeskoler i Slagelse Kommune med elever i målgruppen fra 7. klasse og opefter, og dermed åbnet op for et forbedret samarbejde - og potentialer og muligheder for et sådan samarbejde er mange. Med den nye folkeskolereform får alle folkeskolens elever flere timer og en mere varieret skoledag med blandt andet tidligere fremmedsprogsundervisning, flere timer i dansk og matematik, mere musik og ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen. Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Reformen indeholder i alt 16 punkter som skal være med til at skabe stærk faglighed, motion og trivsel samt nye tilgange. 1 Folkeskolereformens indhold 1. En længere og mere varieret skoledag 2. Understøttende undervisning 3. Mere idræt, motion og bevægelse 4. Lektiehjælp 5. Bedre undervisning 6. Flere timer i dansk og matematik 7. Styrket fremmedsprog 8. Nye fag: Håndværk og design samt Madkundskab 9. Den åbne skole 10. En bedre udskoling 11. Få, klare mål for folkeskolen 12. Kompetenceudvikling 13. Bedre undervisningsmiljø og ro i klassen 14. Korps af læringskonsulenter 15. Styrket forældreindflydelse og øget elevinddragelse 16. Regelforenklinger 1 Undervisningsministeriet, I fokus, Aftale om et fagligt løft af folkeskolen, Overblik over reformen, 20. juni 2013

3 I forbindelse med den nye folkeskolereform, der træder i kraft i august 2014, er det oplagt at overveje hvorvidt Ungdomsskolen kan bidrage i arbejdet med at skabe stærk faglighed, motion og trivsel samt nye tilgange. Undervisningsministeren har i Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, Lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love (udkast af 21. august 2013) lagt op til, at ungdomsskoler og folkeskoler skal indgå partnerskaber. Ungdomsskolens ledelse ser selv mange muligheder for ungdomsskolens potentiale og inddragelse i den videre planlægning af folkeskolereformen i Slagelse Kommune. Fremmedsprog I dag tilbyder Ungdomsskolen allerede almen- og specialundervisning i fremmedsprog, og det er derfor oplagt at overveje Ungdomsskolens rolle i forbindelse med undervisning i andet fremmedsprog fra 5. klasse og mulighed for tredje fremmedsprog (som valgfag) fra 7. klasse. Ifølge Ungdomsskolelovens 2, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen beslutte, at unge under 14 år og over 18 år kan optages i Ungdomsskolen. Ønsker man fra Ungdomsskolens side at tilbyde undervisning i andet fremmedsprog fra 5. klasse, kræves derfor en politisk beslutning om udvidelse af målgruppen, som i dag er fra 7. klasse eller 13 år. Valgfag Med punktet Den åbne skole lægges blandt andet op til, at folkeskolelederne kan give tilladelse til, at elever kan opfylde deres undervisningspligt ved at deltage i undervisning i Ungdomsskolen i fag der findes inden for folkeskolens fagrække. Fordelen ved at lade Ungdomsskolen tilbyde valgfag i samarbejde med folkeskolerne er, at Ungdomsskolen kan etablere specielle hold ved at samle elever fra flere skoler hold som ikke ville kunne etableres på de enkelte skoler grundet for få tilmeldte. Dermed kan Ungdomsskolen bidrage til, at folkeskoleeleverne får et bredere udvalg af fag, som i højere grad kan tilpasses den enkeltes interesser. De fag der tilbydes af Ungdomsskolen vil skulle fremgå af elevens afgangsbevis. Lektiehjælp For at styrke elevernes faglighed skal alle folkeskoler fra skoleåret 2014/2015 tilbyde lektiehjælp. I dag varetages denne opgave af blandt andet Ungdomsskolen, der har lektiecafeer i Slagelse, Korsør og Skælskør. Motion og bevægelse Ungdomsskolen har i dag adskillige samarbejdsaftaler i forbindelse med motions- og bevægelsesaktiviteter. Heriblandt kan nævnes Slagelse Bowling Club, Vægtløfterklubben og Slagelse In-Line Klub. Når eleverne fra næste skoleår skal have mere idræt, motion og bevægelse, vil folkeskolerne kunne have gavn af ungdomsskolens arrangementer. Inklusion, motivation og trivsel I forbindelse med Ungdomsskolens arbejde med folkeskolereformen kræves et intensivt og fleksibelt samarbejde med folkeskolerne om blandt andet inklusions- og motivationsdagsordenen. Ifølge regeringens udspil til reformen Et fagligt løft af folkeskolen kan en mere afvekslende skoledag være med til at øge elevernes trivsel i skolen og deres motivation til at lære. Med de nye aktivitetstimer inkluderes også de børn, som i dag ikke benytter sig af fritidstilbud. Ønsket er dermed også at opnå en større inklusion, blandt andet af børn med anden etnisk baggrund end dansk. Et større udvalg af valgfag vil give eleverne indblik i nye fag, hvor de kan afprøve andre interesser. Dette kan være med til at fastholde elevernes motivation og interesse for at lære.

4 Ungdomsskolen har i dag primært undervisning om aftenen, da de fleste undervisere typisk har et 8-16 job. Derfor vil Ungdomsskolen have svært ved at bidrage med valgfag mv. i skoletiden. Dette betyder at de unge, hvis de ønsker at følge et valgfag der udbydes af ungdomsskolen, også skal gå i skole om aftenen. Med en folkeskole hvor elever fra 7. klasse har en 35 timers skoleuge, kan det blive problematisk at tiltrække de unge til også at gå i skole om aftenen. Kan Ungdomsskolen derimod tilbyde valgfag inden for skoletiden, vil chancen for at tiltrække flere alt andet lige være større. Dette vil dog medføre et koordineringsbehov skolerne imellem, da Ungdomsskolens valgfag kan følges af elevere fra 7. klasse og opefter fra alle folkeskoler i Slagelse Kommune. 95 % målsætning Af regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgår det, at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse (erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse). Det er den såkaldte 95-procent-målsætning. For at opfylde denne målsætning er det ikke nok alene at betragte ungdomsuddannelserne. Folkeskolen og vejledningen i folkeskolen spiller også en vigtig rolle. Folkeskolerne opgave består i den forbindelse i opfølgning på fravær, vejledning og ikke mindst at motivere de unge til at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsskolen har, udover at tilbyde lektiehjælp gennem fritidsundervisningen, allerede igangværende projekter (og flere på vej), som kan hjælpe de unge videre i uddannelsessystemet. Flere af disse projekter er målrettet unge, som af forskellige grunde har brug for mere eller andet end hvad folkeskole kan tilbyde. Det er ifølge ungdomsskolens ledelse dog ikke alle unge, der kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og derfor bør man være åben for alternative ideer. Heltidsundervisning Ungdomsskolens heltidsundervisning er målrettet unge klasser, som af forskellige grunde ikke kan inkluderes i folkeskolen. Der kan eksempelvis være tale om unge med psykiske eller adfærdsmæssige behov, misbrugere mv. Da heltidsundervisningen er en del af ungdomsskolelovgivning er den underlagt mere fleksible krav end den almene folkeskole, og undervisningen kan derfor i højere grad tilpasses den enkelte elevs behov. Der tilbydes udover de almene fag som dansk, matematik og engelsk også undervisning i sociale kompetencer og praktik. I samarbejde med klasselærer og UU-vejleder tilpasses et program/fremtidig plan for den enkelte elev. Produktionsskoler (dagskole) Til elever på Slagelse og Korsør Produktionsskole tilbyder ungdomsskolen i dag folkeskolens afgangsprøve (FSA) i dansk, matematik og engelsk til de elever, der af forskellige grunde ikke allerede har afsluttet disse fag. Dette giver dem mulighed for bagefter at komme ind på en ungdomsuddannelse. Partnerskab med Misbrugscenteret Som noget nyt starter Ungdomsskolen et samarbejde med Misbrugscenteret, målrettet unge hashmisbrugere primært i aldersgruppen år. Her skal tre af ungdomsskolens medarbejder (fra heltidsundervisningen) levere to dages undervisning om ugen i fagene dansk, matematik og engelsk. De resterende dage undervises af pædagoger. Formålet med projektet er at engagere de unge ved at skabe en hverdag, der giver plads til udvikling og læring. Det langsigtede mål er, at få de unge ud af deres misbrug. Ungdomsskolen kan i projektet løbende vurdere/tilpasse sig de unges behov, eksempelvis ved at oprette specialhold.

5 Projektet starter i midten af oktober 2013, og skal foreløbig køre indtil sommerferien Projekt fremmedsprog med flere overbygningsskoler i kommunen Ungdomsskolen samarbejder i øjeblikket med Marievangsskolen, Nymarksskolen, Baggesensskolen, Skælskør skole og CFS om et projekt målrettet unge fremmedsprogede, der sent ankommer til Danmark. Planen er at etablere et førsprogskole -hold bestående af sent ankomne fremmedsprogede elever i alderen år. UU Pilotprojekter-Drop out UU har i forbindelse med et pilotprojekt vedrørende udsatte unge søgt og fået tildelt satspuljemidler. Projektet er målrettet udsatte unge, som ikke passer ind i systemet, og formålet er at finde en nødplan til disse unge. Ungdomsskolen skal i den forbindelse bistå UU med undervisning af de unge. Jobcenteret-UTA Der samarbejdet pt. om forskellige tilbud målrettet unge i aktiveringstilbud for at give dem de nødvendige sociale- og personlige kompetencer til at kunne påbegynde enten forløb på Produktionsskoler eller i ordinære forløb på Selandia. Ny erhvervsskolereform Som nye tiltag nævnes en 10. EUD og en ny fleksuddannelse som sammen med de eksisterende tilbud, EGU og STU, gerne skulle sikre flere unge en ungdomsuddannelse. I begge de nye tiltag kan Ungdomsskolen med fordel indtænkes som aktør.

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

- med ungdomsskolen! Ungdomsskolerne og folkeskolereformen

- med ungdomsskolen! Ungdomsskolerne og folkeskolereformen Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Ungdomsskolerne og folkeskolereformen Vi ønsker gyldne timer Af Søren Myrup, Holbæk, Formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Gør en god skole bedre. Sådan

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen

Den åbne skole. v. Specialkonsulent Hong Quang Ha. Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Den åbne skole v. Specialkonsulent Hong Quang Ha Undervisningsministeriet, Ressourcecenter for Folkeskolen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 5 Disposition Kort om Ressourcecenter

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015

Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Kvalitetsrapport for Middelfart Ungdomsskole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015 Indledning Sidst vi lavede kvalitetsrapport, var det for en lille del af Ungdomsskolens

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere