Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov"

Transkript

1 Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Formål Baggrund Proces Bemærkninger Sammenfatning og anbefalinger Arbejdsgruppen: Samarbejdets forudsætninger og formål Etablering af samarbejde Vedligeholdelse af samarbejde Tema 1 Inddragelse i hinandens hverdag Tema 2 Principper for godt samarbejde Tema 3 Bedre brobygning Kommunikation Konkrete værktøjer Brobygningsskema Skema til forventningsafstemning inden brobygningsmøde Oversigt institutionens organisation m. billeder og navne Oversigt dagplejens organisation m. billeder og navne Samarbejdsaftale Arbejdsgruppen om samarbejde Arbejdsgruppens gode idéer... 21

3 1. Indledning I arbejdet med Turnus Dagtilbud indgår et delprojekt med fokus på samarbejde mellem dagpleje og daginstitutioner. Der er stor forskel på, hvordan samarbejdet foregår i dag i Slagelse Kommune. Mange steder er samarbejdet rigtig godt og har været det længe. Andre steder er der slet ikke noget samarbejde. Dette projekt er målrettet to distrikter, hvor samarbejdet er begrænset, og hvor der er et ønske om mere samarbejde. Det er de involverede dagplejere og daginstitutioner, der har viden om dagligdagen og dermed nøglen til et godt samarbejde. Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af i alt 10 personer fra de to distrikter samt en repræsentant fra Center for Dagtilbud. Dette notat, som er produktet, er udarbejdet på baggrund af i alt 3 arbejdsgruppemøder, som blev afholdt i april og maj Resultatet af møderne er en række anbefalinger, anvisninger og konkrete værktøjer, som fremgår af dette notat. Om end alle anbefalinger, anvisninger og konkrete værktøjer er udarbejdet til og af arbejdsgruppen kan det med fordel bredes ud til øvrige distrikter Formål For dagplejen og institutionerne er tidspunktet omkring brobygningen fra dagpleje til institution for det enkelte barn allerede oplagt fokusområde, hvor øget samarbejde kan øge kvaliteten for dagplejen, for institutionen og for barn og forældre. Formålet med samarbejde er, at der sker en sikring af kvalitet i arbejdet. Helt enkelt at udnytte den gevinst, der er i, at summen af de fælles faglige bidrag bliver større end de enkelte bidrag isoleret betragtet Baggrund Som opfølgning på temauge omkring kvalitet i dagtilbud blev det besluttet, at nedsætte forskellige arbejdsgrupper. Fokus for nedsættelse af denne arbejdsgruppe er samarbejde mellem daginstitutioner og dagplejen Proces Der er afholdt tre arbejdsgruppemøder i april og maj På møderne har arbejdsgruppen drøftet muligheder for samarbejde, udfordringer for samarbejde og konkret handlingsforslag. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i følgende formål og arbejdsspørgsmål Side1/23

4 Arbejdsgruppens formål er: Se på mulighederne for et samarbejde mellem dagpleje og lokale dagtilbud. Arbejdet skal munde ud i konkrete løsningsforslag til - og beskrivelser af - hvad et fremtidigt samarbejdet kan indeholde. Arbejdsgruppen skal tage afsæt i følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke udfordringer er der for samarbejdet og hvordan kan udfordringerne beskrives med henblik på at blive løst? Udover det konkrete fysiske samvær hvad kan der i øvrigt samarbejdes om? Er der noget i de to fagkulturer, der forhindrer et samarbejde Hvordan kan forhindringer beskrives, med henblik på bedre forståelse/øget grad af samarbejde? Hvordan kan sparring og erfaringsudveksling på tværs sikres? Er der praktiske og/eller planlægningsmæssige forhindringer, der skal løses? - Kan der etableres nye samarbejder med f.eks. børnehaver eller institutioner legestue, sparring og læreplaner, brobygningsaktiviteter, erfaringsudveksling både den ene og den anden vej? På baggrund af drøftelserne er udarbejdet nærværende notat med samarbejdsaftale og konkrete værkstøjer, som anvendes fra maj Bemærkninger Styregruppen for Turnus Dagtilbud har gennemgået aftalen og udtrykker et ønske om at fokus på samarbejde mellem dagpleje op daginstitutioner udbredes til de øvrige distrikter. Med udgangspunkt i, at der er stor forskel i graden og kvaliteten af det nuværende samarbejde skal udbredelsen tage udgangspunkt i de enkelte distrikters nuværende situation Sammenfatning og anbefalinger Arbejdsgruppen har indgået en samarbejdsaftale, der forpligter medlemmerne fra maj 2012 til juni 2013 til at, - Deltage i arrangementer/invitere til arrangementer - Tage initiativ til /Tage imod spontane besøg i institutionerne - Anvende (nyt) brobygningsskema - Anvende skema: dagsorden til brobygningsmøde - Deltage i 4 årlige arbejdsgruppemøder Side2/23

5 Samarbejdet evalueres løbende. Evalueringen understøttes af pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud. Projektgruppen for Turnus Dagtilbud anbefaler, at de anvendte skemaer gøres tilgængelige på Slagelse Kommunes hjemmeside under Fremtidens Dagtilbud. Styregruppen for Turnus Dagtilbud anbefaler, at den udarbejdede ramme for samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje udbredes til alle distrikter efter behandling i MED udvalg. 2. Arbejdsgruppen: Arbejdsgruppen er udvalgt fra to distrikter og består af i alt 10 deltagere: Distrikt Antvorskov Tina Pedersen Dorthe Bøgh Claus Eskildsen Fadime Sahin Dagplejer Dagplejepædagog Leder Kongelyset Pædagog Kongelyset Distrikt Nymark Lotte Skougaard Tina Due Lene Sonne Annika Elgaard Olsen Dagplejer Dagplejepædagog Leder Børnehaven Skanderborgvej Souschef Børnehaven Skanderborgvej Dagtilbudsområdet Helle Frimann Helle Birkvad Rasmussen Afdelingsleder i dagplejen Pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud Arbejdsgruppen havde forventninger til resultatet, da de dukkede op til det første møde. Det var åbenlyst, at deltagerne alle havde et ønske om mere samarbejde. De konkrete forventninger er nedenfor opdelt i tre kategorier: 1) Denne gang skal det lykkes Samarbejde skal fungere Juhuu 3. gang er lykkens gang Side3/23

6 ..Logik for burhøns Det er vores fælles børn 1) Vi skal lære af hinanden og om hinanden Børn kan lære af og om hinanden Mennesker er forskellige Vi skal blive klogere på, hvad vi kan bruge hinanden til Åbne op for kompleksitet Få snakket om, hvordan samarbejde kan foregå helt praktisk Et godt kendskab til alle børnehaver i distriktet Dagplejeparat og børnehaveparat 2) Vi skal have noget konkret med hjem Brobygning på en god måde Mere end overlevering Vi skal have noget konkret vi kan arbejde med Hvad kan vi forvente af hinanden? Bedre sammenhæng mellem tilbud i dagpleje og tilbud i institutioner På baggrund af de første indledende drøftelser valgte arbejdsgruppen en arbejdstitel for resten af forløbet. Det blev besluttet, at der skal arbejdes hen imod en beskrivelse af, hvad det gode samarbejde indeholder hvordan kan det etableres og hvordan vedligeholder man det? Derudover lagde gruppen vægt på, at samarbejdet skulle være naturligt (samarbejdet skal fungere det er logik for burhøns), men også forpligtende (vi skal have noget konkret at arbejde videre med og vi skal vide, hvad vi kan forvente af hinanden). Hvad indeholder det gode samarbejde? - Etablering og vedligeholdelse - Forpligtende og naturligt Gensidig respekt og opbygget tillid er vejen til godt samarbejde på tværs Der var i arbejdsgruppen bred enighed om, at gensidig respekt og opbygget tillid er vejen til godt samarbejde, at samarbejde på tværs kun kan fungere, hvis parterne forstår, hvad Side4/23

7 hinanden kan. Derudover kræver godt samarbejde, at samarbejde prioriteres og der afsættes den fornødne tid. Nedenfor gennemgås først forudsætninger og formål for samarbejde, hvorefter arbejdsgruppens konkrete forslag til etablering af et forpligtende samarbejde er oplistet. Forslagene er opdelt i 3 temaer inddragelse i hinandens hverdag, bedre brobygning og principper for godt samarbejde Samarbejdets forudsætninger og formål Tværfagligt samarbejde kan være vanskeligt at igangsætte bl.a. pga. begrænsede ressourcer i form af tid, penge og arbejdskraft, og de grænser der eksisterer i form af fysisk og faglig afstand. Formålet med det tværfaglige samarbejde er, at der sker en sikring af kvalitet i arbejdet. Helt enkelt at udnytte den gevinst, der er i, at summen af de fælles faglige bidrag bliver større end de enkelte bidrag isoleret betragtet. For dagplejen og institutionerne er tidspunktet omkring overgang fra dagpleje til institution for det enkelte barn allerede oplagt fokusområde, hvor øget samarbejde kan øge kvaliteten for dagplejen for institutionen og for barn og forældre. Brobygning og overlevering er derfor et selvstændigt tema for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen understreger samtidigt, at denne brobygning/overlevering kan optimeres/smidiggøres alene ved, at dagplejere og institutioner opnår et større kendskab til hinanden og hinandens hverdag, samt ved at principperne for godt samarbejde overholdes Etablering af samarbejde Når forudsætningerne for samarbejdet og dets formål er defineret, er spørgsmålet, hvordan kan det tværfaglige samarbejde etableres i praksis? Den fælles forståelse for forskelligheder er et stærkt udgangspunkt. Forskelle i kultur og opfattelse samt begrænset kendskab til hinandens hverdag kan give anledning til konflikt mellem fag og enemærker i forbindelse med at afgøre, hvad der er bedst for børnene selvom begge grupper har barnets bedste interesse i sinde. Imidlertid bunder vanskeligheder i samarbejde ofte i manglende eller misforstået kommunikation Derfor er det for arbejdsgruppen vigtigt, at samarbejdet i etableringsfasen tager udgangspunkt i helt konkrete tiltag herunder også redskab til forventningsafstemning Vedligeholdelse af samarbejde For at sikre et fortsat samarbejde er der aftalt opfølgning på samarbejde. Center for Dagtilbud sikrer koordinering af arbejdsmøder, overholdelse af aftaler og evaluering af pilotprojekt. Side5/23

8 For at sikre et fortsat samarbejde er det tillige aftalt, at arbejdsgruppen kommunikerer erfaringer og redskaber til andre institutioner og dagplejere. Arbejdsgruppen har påtaget sig et fælles ansvar for formidlingen på ledermøde og dagplejens personalemøde. 3. Tema 1 Inddragelse i hinandens hverdag Udfordring: Gensidig respekt og opbygget tillid er vejen til godt samarbejde. Samarbejde på tværs fungerer kun, hvis parterne forstår, hvad hinanden kan. Hvad står i vejen for løsninger?: - Vi har så meget i forvejen - Manglende ressourcer tid - Ting tager tid ikke en barriere, men et vilkår (dagplejen) - Det tager tid at planlægge - Mange småbørn hos dagplejeren lettere når man har både små og store Løsning: Der skal opbygges et kendskab til hinanden og hinandens hverdag. Helt konkret betyder det, at dagplejen/dagplejerne skal tænkes ind, når aktiviteter planlægges i institutionerne. Det betyder ikke, at dagplejen skal deltage i alle aktiviteter, men at dagplejen skal inviteres til at deltage i aktiviteter, hvor det giver mening for både dagpleje og institution hvor kontakten kan opbygges for både børn og voksne. Dagplejen/dagplejerne skal inviteres ind i institutionerne og inviteres til at bruge institutionens faciliteter. Tid er fra arbejdsgruppens side nævnt som en knap ressource. Det er vigtigt at respektere de vilkår, som hverdagen sætter for både dagplejere og institutioner. Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde principper for godt samarbejde (se tema 2). Når kendskabet til hinandens hverdag øges opnås med større sandsynlighed, at børnene ved overgang fra dagplejen er børnehaveparat og at institutionerne, når de modtager et barn fra dagplejen, er dagplejebarnparat. Praktiske anvisninger og handlingsforslag: 1) Fællesaktiviteter Institutionerne (Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej) skal formelt invitere dagplejere fra eget distrikt til fællesaktiviteter i institutionerne. Side6/23

9 2) Uformelle besøg Dagplejere, der indgår i arbejdsgruppen skal tage initiativ til spontane besøg i institutionen i distriktet. Institutionerne er, når dagplejeren tager initiativ til spontant besøg, forpligtet til at svare på forespørgslen. Såfremt det ikke kan lade sig gøre med besøg på det forespurgte tidspunkt skal der så vidt muligt laves aftale om alternativt tidspunkt. Spontane besøg er korte besøg uden planlagte aktiviteter, med det formål at gøre dagplejernes tilstedeværelse til en naturlig del af hverdagen for både dagplejere, personale i institutioner, børn og forældre. 3) Inddragelse af øvrige dagplejere og institutioner i de to distrikter Organisering af samarbejdet vil være lettere og udbyttet øges såfremt øvrige institutioner og dagplejere involveres i samarbejdet. Alle deltagere i arbejdsgruppen er forpligtet til at inddrage andre, hvor det er muligt. 4) Retten til at være med og gensidig respekt Arbejdsgruppen understreger, at et godt samarbejde kræver, at man følger principperne for godt samarbejde (se tema 2). 5) Kontaktliste En organiseringsoversigt for dagplejen og institutionen skal være tilgængelig. Det skal sikre, at man ved, hvem man skal henvende sig til. Ligeledes skal billeder af dagplejere, der indgår i samarbejdet, samt dagplejepædagoger og medarbejderne i institutioner være synlige i institutionen. Dette skal gøre den umiddelbare tilgængelig større og kan fungere som en del af informationen til forældrene omkring den ekstra aktivitet i institutionen. Kontaktliste/organiseringsoversigt kan med fordel lægges på institutionens hjemmeside. Generelt: Arbejdsgruppen ønsker at udarbejde en liste med kontaktpersoner, så dagplejen ved, hvem de skal henvende sig til i institutioner, hvor de ikke er kendte i forbindelse med overlevering også udenfor distriktet. Arbejdsgruppen foreslår, at der i hver institution udpeges en kontaktperson/ressourceperson, der har særligt fokus på brobygning fra dagpleje til institutioner. 6) Kommunikation/orientering Når institutionerne (Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej) udarbejder nyhedsbrev skal den sendes til dagplejepædagoger, som kan sørge for, at nyhedsbrevet bliver synligt for de dagplejere, der er involveret i samarbejdet. Arbejdsgruppen ønsker at lave et fælles oplæg på ledermøde i maj måned, hvor de vil fortælle om arbejdet med at definere samarbejdet. Formålet er her at inddrage flere interesserede institutioner. Side7/23

10 I overensstemmelse med arbejdsgruppens ønsker bliver der udarbejdet et fælles oplæg omkring status og proces på personalemøde i dagplejen og ledermøde i september måned. Generelt: Arbejdsgruppen ønsker, at der på hjemmesiden (Slagelse Kommune evt. under dagplejen) bliver muligt at orientere om aktiviteter i samarbejdet. 4. Tema 2 Principper for godt samarbejde Udfordring: Selv om samarbejde mellem dagpleje og institutioner umiddelbart er noget, der bare skal fungere og logik for burhøns og dagplejen og institutionerne reelt løser den samme opgave er der, som på så mange områder med forskellige faggrupper opbygget skel frem for samarbejdsrelationer. Disse skel er ofte uudtalte, men bunder i manglende kendskab til hinandens hverdag, udfordringer og kompetencer. Manglende kendskab resulterer ofte i mytedannelser, grupperinger i dem og os og i sidste ende fordomme. Derfor valgte arbejdsgruppen, at tema 1 skal være kendskab til hinandens hverdag. Det er overbevisningen i gruppen, at skal man have samarbejdet til at fungere til alles bedste (dagplejen, institutioner, børn og forældre) kræver det, at fordomme og gamle vaner udskiftes med kendskab til og interesse for hinandens hverdag og arbejde. Hvad står i vejen for løsninger?: - Vi har så meget i forvejen - Manglende ressourcer tid - Ting tager tid ikke en barriere, men et vilkår (dagplejen) - Manglende interesse hvorfor skal vi nu det? Løsning: Arbejdsgruppen tror på, at dette kendskab til hinanden skal udvikles med understøttelse fra nogle principper, som skal gøre det lettere at handle. Side8/23

11 Principper for godt samarbejde: - Vi hilser på hinanden - Vi overholder alle aftaler. - Såfremt vi aflyser en aftale, er det med en forklaring og et forslag til alternativ - Vi husker, at det vi siger, er en del af vores arbejde. - Vi passer på hinanden - Vi er gode gæster og gode værter - Vi husker, at vi ikke skal være enige om alt, men vi skal være enige om at samarbejde - Vi skal være nysgerrige på at lære hinanden at kende - Vi fortæller de gode historier - Vi hjælper hinanden med at huske principper for godt samarbejde. 5. Tema 3 Bedre brobygning Udfordring: Brobygning mellem dagpleje og daginstitution er ikke optimal. Der er ikke system i forbindelse med overleveringen: Der er flere grunde til dette. For det første overleverer den enkelte dagplejer ikke nødvendigvis til den samme institution hver gang, og overleveringen sker ofte til en institution, hvor dagplejeren ikke er kendt. Omvendt betyder det også, at institutionerne modtager børn fra mange forskellige dagplejere ofte dagplejere, institutionerne ikke kender. En god brobygning fra dagplejeren til den modtagende institution medvirker til at barnet får den bedst mulige start i sine nye omgivelser. Derudover er der manglende aftaler om opfølgning status om barnet til dagplejeren, som efterlader dagplejeren uforløst. Der er ingen feedback i forhold til den reelle indsats fra dagplejerens side. Der er i forbindelse med overlevering/brobygning en unik mulighed for at den enkelte dagplejer kan få en tilbagemelding omkring kvalitet af eget arbejde. Faste aftaler i forbindelse med overlevering og især forventningsafstemning omkring selve processen, vil understøtte, at dagplejeren kan arbejde hen mod at gøre barnet børnehaveparat, men også give børnehaven/institutionen en mulighed for at være dagplejebarnparat. Hvad står i vejen for løsninger: - Vi har så meget i forvejen - Manglende ressourcer tid - Ting tager tid ikke en barriere, men et vilkår (dagplejen) Side9/23

12 - Det tager tid at planlægge - Forældre får besked om plads fra pladsanvisning, institutioner kan hente informationer i ProKap, dagpleje ved hvornår børnene fylder 3 år (fælles information??) Løsning: Overlevering og brobygning har så stor betydning for barnet, at en god proces skal prioriteres. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at børn er forskellige og, at det derfor vil være forskelligt præcist, hvor megen tid, der er behov for i forbindelse med overdragelsen. Dagplejeren kender barnet og udarbejder løbende trivsel og udviklingsskema for det enkelte barn. Dette skema er en grundsten i et overleveringsforløb. Der er enighed om i arbejdsgruppen, at det er vigtigt, at dagplejen fortsat arbejder med kanon, så der for børnene allerede er noget velkendt i institutionen. Praktiske anvisninger og handlingsforslag 1) Kontaktliste (samme som pkt.5 i kendskab til hinandens hverdag) En organiseringsoversigt for dagplejen og institutionen skal være tilgængelig. Det skal sikre, at man ved, hvem man skal henvende sig til. Ligeledes skal billeder af dagplejere, der indgår i samarbejdet, samt dagplejepædagoger og medarbejderne i institutioner være synlige i institutionen. Dette skal gøre den umiddelbare tilgængelighed større og kan fungere som en del af informationen til forældrene omkring den ekstra aktivitet i institutionen. Kontaktliste/organiseringsoversigt kan med fordel lægges på institutionens hjemmeside. Generelt: Arbejdsgruppen ønsker at udarbejde en liste med kontaktpersoner, så dagplejen ved, hvem de skal henvende sig til i institutioner, hvor de ikke er kendte i forbindelse med overlevering også udenfor distriktet. Arbejdsgruppen foreslår, at der i hver institution udpeges en kontaktperson/ressourceperson, der har særligt fokus på brobygning fra dagpleje til institutioner. 2) Systematik i forbindelse med overlevering For at sikre, at overgangen fra dagpleje til børnehave/institution bliver så god en oplevelse for barnet som muligt har arbejdsgruppen besluttet, at der skal udarbejdes nogle værktøjer, der kan understøtte dette. Med udgangspunkt i brobygningsskema mellem daginstitution og skole udarbejdes et tilsvarende for brobygningen mellem dagpleje og daginstitution Brobygningsskema for dagpleje og institutioner i distrikt Antvorskov og distrikt Nymark udgøres i aftaleperioden af et skema, som er en kombination af dagplejens T&U skema for 3 årige og brobygningsskemaet, der i dag anvendes mellem daginstitutioner og skoler. Side10/23

13 I forbindelse med selve overleveringen skal der ske en forventningsafstemning, så både daginstitution og dagplejer samt eventuelt forældre er 100 % enige om, hvad der skal ske, hvornår det skal ske og hvilke informationer, der skal være tilgængelige for hvem.. hvornår. 3) Brobygningsaktiviteter Være fælles om at lave små projekter i de institutioner, som skal have et barn fra dagplejen. Hvis barnet allerede før overlevering får lov til at sætte et fysisk mærke i institutionen (udendørs f.eks. et arrangement af sten, indendørs f.eks. en tegning, et billede eller håndaftryk), har barnet allerede et tilhørsforhold før det starter. 4) Forældresamarbejde Forældresamarbejdet er en indikator på kvalitet i dagtilbud i Slagelse Kommune. Derudover er det vigtigt, at forældrene føler sig trygge i forhold til processen. Det er derfor vigtigt i forbindelse med overlevering og brobygning, at samarbejdet med forældrene koordineres. 6. Kommunikation Kommunikation er medtaget som et særligt punkt for at signalere, at kommunikation er afgørende omkring samarbejde. Det handler både om at få kendskab til hinanden gennem alt fra nyhedsbrev, til deltagelse på hinandens personalemøder og kontaktlister. Det handler også om forventningsafstemning. For at undgå misforståelser skal forventninger, tanker og planer udtrykkes. Endeligt handler det også om, at kommunikere den gode historie om samarbejde og effekterne af denne. Side11/23

14 7. Konkrete værktøjer 7.1. Brobygningsskema Brobygningsskema for dagpleje og institutioner i distrikt Antvorskov og distrikt Nymark udgøres i aftaleperioden af et skema, som er en kombination af dagplejens T&U skema for 3 årige og brobygningsskemaet, der i dag anvendes mellem daginstitutioner og skoler. Navn: Dato: Fødselsdato: Ja Nej Delvis Undersøges Alsidig personlig udvikling Forstår at spise selv fra en madkasse Kan skænke selv fra kande til kop Går på toilet/potte uden hjælp, men skal huskes på det ved leg Er renlig Kender eget køn Kan sige: jeg fryser, jeg sveder Kan klæde sig helt af og tage det meste tøj på selv Tager selv sko på Har en begyndende fornemmelse for tid, døgnrytme, årstid Kan lide at lave sjov Begynder at kunne tilsidesætte sig selv og egne behov i forhold til andre børn Bemærkninger og tegn på læring Sproglig udvikling Svare på simple spørgsmål, hvorfor, hvordan, hvornår Kan gøre sig forståelig med sammenhængende tale og hele sætninger Genfortæller historier, film og oplevelser Side12/23

15 Kender for og efternavn Viser forståelse for tekstens indhold i sang og historier Kender mange farver Lægger mærke til størrelsesforhold, fx jeg er stor, du er lille Anvender negativ bedømmelse, fx det er ikke en kniv Bemærkninger og tegn på læring Krop og bevægelse Begynder at klippe Bruger pedaler ved kørsel på trehjulet cykel Forsøger at udfylde et billede med farver, fx farvebøger Kan tegne cirkel, streg lodret og vandret efter fortegning Håndvask og tørring er blevet rutine før måltid og efter toiletbesøg/bleskift Kan følges hånd i hånd med et andet barn Bemærkninger og tegn på læring Natur og naturfænomener Har en begyndende retningsfornemmelse, fx foran, bagved, langt væk Begynder at forstå forskellen mellem hverdag og weekend Begynder at Interessere sig for hvad dyr spiser Udviser respekt for naturen, fx ikke at brække grene af buske og træer, skåner smådyr og insekter Udforske verden, fx bygge hule, lave sandkager Bemærkninger og tegn på læring Side13/23

16 Ja Nej Delvis Undersøges Kulturelle udtryksformer Er interesseret i bøger Er nysgerrig overfor omverdenen, fx cirkus, musik, teater Glæder sig til særlige begivenheder Udviser glæde ved at tegne, male o. lign. Bemærkninger og tegn på læring Sociale kompetencer Kan tilsidesætte egne behov, vente på tur Viser høflighed og hensynsfuldhed overfor andre Føler sig som en del af dagplejegruppen Udviser omsorg for andre børn Kan selv løse små konflikter Leger af sig selv med andre/ et andet barn Bruger sin fantasi i samspil med andre Bemærkninger og tegn på læring Relationer Ja Nej Møder barnet andre voksne de kender åbent og tillidsfuldt Møder barnet voksne de ikke kender tillidsfuldt, dog med forbehold Møder barnet, børn de kender, med åbenhed, glæde og tillid Møder barnet, børn de ikke kender, med interesse Knytter barnet venskaber Side14/23

17 Bemærkninger og tegn på læring Hvad motiverer barnet hvad vil barnet gerne? Hvilke vaner har barnet der skal tages hensyn til? Dagplejens bemærkninger Forældres bemærkninger: Dagplejer underskrift Pædagog underskrift Side15/23

18 Brobygningsskema Dagplejer: Udarbejdet af: Kompetencer og potentialer Kompetence er det, barnet kan selvstændigt. Kompetence er en positiv størrelse, idet barnet altid vil have kompetence i en eller anden udstrækning Potentiale er det, barnet præsterer, når han/hun får hjælp og støtte af en voksen. Potentialet bliver til en ny kompetence gennem støtten. Dagplejens beskrivelse: Dagplejens beskrivelse: Forældres (beskrivelse) kommentar: Forældres (beskrivelse) kommentar: Side16/23

19 Hvad gør forældrene videre frem: Hvad anbefaler Dagplejen at børnehaven arbejder med videre frem: Jeg giver tilladelse til at skemaet overleveres til andet dagtilbud Forældreunderskrift Side17/23

20 7.2. Skema til forventningsafstemning inden brobygningsmøde Skemaet nedenfor skal anvendes som tjekliste i forbindelse med brobygning. Både den afgivende og den modtagende part har ansvar for og del i at udarbejde dagsordenen. Det er dagplejeren, som tager initiativ. Barnets navn Institutionens navn 1. dag i institutionen Dagsorden til brobygningsmøde Dag og tidspunkt for overleveringsmøde 1 Hvor lang tid skal der sættes af til mødet? Hvem skal deltage på mødet? Hvad skal vi tale om på mødet? Hvilket materiale skal indgå på mødet? Hvem medbringer materiale? Aktiviteter før mødet? Aktiviteter efter møde? Aftale om opfølgningsmøde Aftale om status om barnet til dagplejer efter start i institution? Aftale om endelig dato for afsluttet overlevering? Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Side18/23

21 7.3. Oversigt institutionens organisation m. billeder og navne Udarbejdes og ophænges i institutionerne Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej Oversigt dagplejens organisation m. billeder og navne Udarbejdes og ophænges i institutionerne Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Aftalens parter Dagplejen repræsenteret ved: Helle Frimann, Lotte Skougaard, Tina Pedersen, Dorthe Bøgh og Tina Due Kongelyset repræsenteret ved Claus Eskildsen og Fadime Sahin Børnehaven Skanderborgvej repræsenteret ved Lenne Sonne og Annika Elgaard Olsen Center for Dagtilbud repræsenteret ved Helle Birkvad Rasmussen Samarbejdsområde Samarbejde mellem dagplejen og institutionerne i distrikterne Nymark og Antvorskov i Slagelse Kommune. Specifikt 1) Kendskab til hinandens hverdag 2) Principper for godt samarbejde 3) Bedre brobygning Tidsramme for samarbejdet maj 2012 juni 2013 Herefter evalueres samarbejdet og ny aftale indgås. Mål for samarbejdet: Evt. delmål: Hvad forpligtes dagplejen på at levere i samarbejdet?: Samarbejde formål er at forbedre kvaliteten i forbindelse med overgangen fra dagpleje til institution. Deltagelse i arrangementer Anvendelse af brobygningsskema Anvendelse af skema: dagsorden til brobygningsmøde Deltagelse i 4 årlige arbejdsgruppemøder Deltagelse på ledermøde (maj og september) Tage initiativ til spontane besøg i institutionerne Side19/23

22 Hvad forpligtes institutionerne Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej på at levere i samarbejdet?: Invitere til arrangementer Anvendelse af brobygningsskema Anvendelse af skema: dagsorden til brobygningsmøde Deltagelse i 4 årlige arbejdsgruppemøder Deltagelse på personalemøde (september) Tage imod spontane besøg af dagplejerne Hvad forpligtes Center for Dagtilbud til at levere på at levere i samarbejdet?: Indkaldelse til og deltagelse i 4 årlige arbejdsgruppemøder Løbende koordinering Ressource/kontaktperson for arbejdsgruppen Opfølgning og evaluering Hvordan og hvornår evalueres samarbejdet Samarbejdet evalueres løbende på arbejdsgruppemøde Rapportering & Dokumentation Aktiviteter dokumenteres løbende Specifikke tiltag aftales i distriktet Parternes underskrift og dato for aftalens indgåelse Helle Frimann Lotte Skougaard Tina Pedersen Dorthe Bøgh Tina Due Claus Eskildsen Fadime Sahin Lene Sonne Annika Elgaard Olsen Helle Birkvad Rasmussen Side20/23

23 8. Arbejdsgruppen om samarbejde Godt Opbygget tillid Prioritering og tid Planlægning og forberedelse Sammen er vi bedre Tryghed Lettere at sparre når man er 2 Kommunikation Ligeværdighed Ret til at være med Gensidig respekt Gøre tingene faglige Dårligt Mindst to skal ønske samarbejde kulturforskelle Manglende forventningsafstemning Kender ikke hinandens motiver/ usikkerhed Ingen god kommunikation Samarbejde er afhængigt af personer Fordomme Manglende tid 9. Arbejdsgruppens gode idéer Virkelig gode GODE IDEER 1. Lære hinanden at kende respekt a. Hvad sker der i dagplejen når.. generelt mere viden om hinanden b. Vi behandler hinanden med respekt og husker, at det er vigtigt at se og høre hinanden c. Overhold alle aftaler når det er nødvendigt at aflyse en aftale lav en ny med det samme d. Lyt til hinandens argumenter også der hvor der ikke er enighed - Vi behøver ikke at blive enige, men vi bør prøve at forstå hvor argumenterne kommer fra. 2. Invitere dagplejere fra distriktet på besøg a. Evt. sidste torsdag i måneden b. Evt. inddrage forældre, hvor børn snart skal i institution c. Husk dagplejepædagogen d. Eventuelt hos institutionerne på skift e. Familiecafé invitation til dagplejen f. Indtænke dagplejen i temauger ol. g. Invitere dagplejere (og dagplejepædagoger) til temamøder Evt. temamøder med bestyrelsen h. Årlig komsammen i institutionerne åben invitation til daglejere og pædagoger 3. Besøg af stuepædagog i dagplejehjem a. Evt. med børn fra institutionen b. Se børn i vante rammer før et eventuelt skifte 4. Forældresamarbejde a. Opfordre forældre til dagplejebørn, som snart skal skifte til at aflægge besøg i institutioner b. Udarbejde fælles information til forældre 5. Kommunikation Side21/23

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015.

Kvalitetsstandarden for heldagslegestue i Sorø Kommune træder i kraft 1. januar 2015. Kvalitetsstandard: Heldagslegestue Heldagslegestue er et af tre indsatsområder i Sorø Dagplejes udviklingsprojekt Den Gode Dagpleje. Projektet har som formål at skabe én fælles organisation, der garanterer

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen

det enkelte dagtilbud udarbejdes en pædagogisk læreplan tages hensyn til sammensætningen de to aldersgrupper ½-2 år og 3 år til skolealderen Læreplan Indholdsfortegnelse: Lovgrundlaget Indledning Dokumentation og evaluering De 6 temaer Børn med særlige behov Årsplan Litteraturliste Godkendt af bestyrelsen i Børnehaven Mælkebøtten LOVGRUNDLAGET

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle

Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Kommunefortælling/ Slagelse kommune KL-projekt Udsatte børn Lokalt projekt Udvikling til alle Center for dagtilbud Bente Jørgensen bente@slagelse.dk 13. august 2010 1. Udfordringen Den Sammenhængende Børne

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS

Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i. Slagelse Kommune - KIDS Arbejde med Kvalitet I Dagtilbud i Slagelse Kommune - KIDS Mandag den 23.1.2012 Turnusanalyse på dagtilbudsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Workshop det vi fik med... 2 2.1. Hvordan kan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Natur og naturfænomener i dagtilbud

Natur og naturfænomener i dagtilbud Natur og naturfænomener i dagtilbud Stærke rødder og nye skud I denne undersøgelse kaster Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) lys over arbejdet med læreplanstemaet natur og naturfænomener i danske dagtilbud.

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Arbejdet med førskole i Sneglehuset

Arbejdet med førskole i Sneglehuset Arbejdet med førskole i Sneglehuset Den Gode Overgang Vejle Kommune SNEGLEHUSET \\Vejle.dk\nvk\BU\ Dagtilbud\ Aldersint. Inst. Sneglehuset\Lene og Ebbas mappe\politikker\arbejdet med førskole i Sneglehuset.docx

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod fire år

Mål og indikatorer på vej mod fire år Mål og indikatorer på vej mod fire år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst.

Læreplan. Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Læreplan Tydeliggørelse af det pædagogiske arbejde i Børnehaven Sølyst. Med lov om pædagogiske læreplaner har socialministeriet udarbejdet en beskrivelse af, hvilke mål der er styrende for arbejdet i dagtilbuddet.

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. Godkendt i skolebestyrelsen 1. nov. 2010. Mål og indholdsbeskrivelse for SFO på Højmarkskolen. mod OG EVALERING LEKTIESTØTTE Mål - og indholdsbeskrivelse 0. 1. 2. og 3. årg. skal tilbydes lektiestøtte,

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet - Bilag

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet - Bilag Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Kvalitetsrapport 2014-2015 Dagtilbudsområdet - Bilag KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Bilag 1: Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014

DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014 DAGTILBUD NORDVEST Afrapportering af læreplaner 2013-2014 Svalereden Kulturelle udtryksformer: Punkt 7 De pædagogiske læringsmål Sammenhæng: Vi har 32 børn i alderen 3-5 år. De er delt på 2 stuer, vi vil

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til lederen INDHOLDS- FORTEGNELSE Strukturen for samtalen: Samtalehjulet 7 Sådan får du succes med samtalen 8 Før samtalen 8 Under samtalen 9 Efter samtalen

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere