Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov"

Transkript

1 Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Formål Baggrund Proces Bemærkninger Sammenfatning og anbefalinger Arbejdsgruppen: Samarbejdets forudsætninger og formål Etablering af samarbejde Vedligeholdelse af samarbejde Tema 1 Inddragelse i hinandens hverdag Tema 2 Principper for godt samarbejde Tema 3 Bedre brobygning Kommunikation Konkrete værktøjer Brobygningsskema Skema til forventningsafstemning inden brobygningsmøde Oversigt institutionens organisation m. billeder og navne Oversigt dagplejens organisation m. billeder og navne Samarbejdsaftale Arbejdsgruppen om samarbejde Arbejdsgruppens gode idéer... 21

3 1. Indledning I arbejdet med Turnus Dagtilbud indgår et delprojekt med fokus på samarbejde mellem dagpleje og daginstitutioner. Der er stor forskel på, hvordan samarbejdet foregår i dag i Slagelse Kommune. Mange steder er samarbejdet rigtig godt og har været det længe. Andre steder er der slet ikke noget samarbejde. Dette projekt er målrettet to distrikter, hvor samarbejdet er begrænset, og hvor der er et ønske om mere samarbejde. Det er de involverede dagplejere og daginstitutioner, der har viden om dagligdagen og dermed nøglen til et godt samarbejde. Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af i alt 10 personer fra de to distrikter samt en repræsentant fra Center for Dagtilbud. Dette notat, som er produktet, er udarbejdet på baggrund af i alt 3 arbejdsgruppemøder, som blev afholdt i april og maj Resultatet af møderne er en række anbefalinger, anvisninger og konkrete værktøjer, som fremgår af dette notat. Om end alle anbefalinger, anvisninger og konkrete værktøjer er udarbejdet til og af arbejdsgruppen kan det med fordel bredes ud til øvrige distrikter Formål For dagplejen og institutionerne er tidspunktet omkring brobygningen fra dagpleje til institution for det enkelte barn allerede oplagt fokusområde, hvor øget samarbejde kan øge kvaliteten for dagplejen, for institutionen og for barn og forældre. Formålet med samarbejde er, at der sker en sikring af kvalitet i arbejdet. Helt enkelt at udnytte den gevinst, der er i, at summen af de fælles faglige bidrag bliver større end de enkelte bidrag isoleret betragtet Baggrund Som opfølgning på temauge omkring kvalitet i dagtilbud blev det besluttet, at nedsætte forskellige arbejdsgrupper. Fokus for nedsættelse af denne arbejdsgruppe er samarbejde mellem daginstitutioner og dagplejen Proces Der er afholdt tre arbejdsgruppemøder i april og maj På møderne har arbejdsgruppen drøftet muligheder for samarbejde, udfordringer for samarbejde og konkret handlingsforslag. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i følgende formål og arbejdsspørgsmål Side1/23

4 Arbejdsgruppens formål er: Se på mulighederne for et samarbejde mellem dagpleje og lokale dagtilbud. Arbejdet skal munde ud i konkrete løsningsforslag til - og beskrivelser af - hvad et fremtidigt samarbejdet kan indeholde. Arbejdsgruppen skal tage afsæt i følgende arbejdsspørgsmål: Hvilke udfordringer er der for samarbejdet og hvordan kan udfordringerne beskrives med henblik på at blive løst? Udover det konkrete fysiske samvær hvad kan der i øvrigt samarbejdes om? Er der noget i de to fagkulturer, der forhindrer et samarbejde Hvordan kan forhindringer beskrives, med henblik på bedre forståelse/øget grad af samarbejde? Hvordan kan sparring og erfaringsudveksling på tværs sikres? Er der praktiske og/eller planlægningsmæssige forhindringer, der skal løses? - Kan der etableres nye samarbejder med f.eks. børnehaver eller institutioner legestue, sparring og læreplaner, brobygningsaktiviteter, erfaringsudveksling både den ene og den anden vej? På baggrund af drøftelserne er udarbejdet nærværende notat med samarbejdsaftale og konkrete værkstøjer, som anvendes fra maj Bemærkninger Styregruppen for Turnus Dagtilbud har gennemgået aftalen og udtrykker et ønske om at fokus på samarbejde mellem dagpleje op daginstitutioner udbredes til de øvrige distrikter. Med udgangspunkt i, at der er stor forskel i graden og kvaliteten af det nuværende samarbejde skal udbredelsen tage udgangspunkt i de enkelte distrikters nuværende situation Sammenfatning og anbefalinger Arbejdsgruppen har indgået en samarbejdsaftale, der forpligter medlemmerne fra maj 2012 til juni 2013 til at, - Deltage i arrangementer/invitere til arrangementer - Tage initiativ til /Tage imod spontane besøg i institutionerne - Anvende (nyt) brobygningsskema - Anvende skema: dagsorden til brobygningsmøde - Deltage i 4 årlige arbejdsgruppemøder Side2/23

5 Samarbejdet evalueres løbende. Evalueringen understøttes af pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud. Projektgruppen for Turnus Dagtilbud anbefaler, at de anvendte skemaer gøres tilgængelige på Slagelse Kommunes hjemmeside under Fremtidens Dagtilbud. Styregruppen for Turnus Dagtilbud anbefaler, at den udarbejdede ramme for samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje udbredes til alle distrikter efter behandling i MED udvalg. 2. Arbejdsgruppen: Arbejdsgruppen er udvalgt fra to distrikter og består af i alt 10 deltagere: Distrikt Antvorskov Tina Pedersen Dorthe Bøgh Claus Eskildsen Fadime Sahin Dagplejer Dagplejepædagog Leder Kongelyset Pædagog Kongelyset Distrikt Nymark Lotte Skougaard Tina Due Lene Sonne Annika Elgaard Olsen Dagplejer Dagplejepædagog Leder Børnehaven Skanderborgvej Souschef Børnehaven Skanderborgvej Dagtilbudsområdet Helle Frimann Helle Birkvad Rasmussen Afdelingsleder i dagplejen Pædagogisk konsulent i Center for Dagtilbud Arbejdsgruppen havde forventninger til resultatet, da de dukkede op til det første møde. Det var åbenlyst, at deltagerne alle havde et ønske om mere samarbejde. De konkrete forventninger er nedenfor opdelt i tre kategorier: 1) Denne gang skal det lykkes Samarbejde skal fungere Juhuu 3. gang er lykkens gang Side3/23

6 ..Logik for burhøns Det er vores fælles børn 1) Vi skal lære af hinanden og om hinanden Børn kan lære af og om hinanden Mennesker er forskellige Vi skal blive klogere på, hvad vi kan bruge hinanden til Åbne op for kompleksitet Få snakket om, hvordan samarbejde kan foregå helt praktisk Et godt kendskab til alle børnehaver i distriktet Dagplejeparat og børnehaveparat 2) Vi skal have noget konkret med hjem Brobygning på en god måde Mere end overlevering Vi skal have noget konkret vi kan arbejde med Hvad kan vi forvente af hinanden? Bedre sammenhæng mellem tilbud i dagpleje og tilbud i institutioner På baggrund af de første indledende drøftelser valgte arbejdsgruppen en arbejdstitel for resten af forløbet. Det blev besluttet, at der skal arbejdes hen imod en beskrivelse af, hvad det gode samarbejde indeholder hvordan kan det etableres og hvordan vedligeholder man det? Derudover lagde gruppen vægt på, at samarbejdet skulle være naturligt (samarbejdet skal fungere det er logik for burhøns), men også forpligtende (vi skal have noget konkret at arbejde videre med og vi skal vide, hvad vi kan forvente af hinanden). Hvad indeholder det gode samarbejde? - Etablering og vedligeholdelse - Forpligtende og naturligt Gensidig respekt og opbygget tillid er vejen til godt samarbejde på tværs Der var i arbejdsgruppen bred enighed om, at gensidig respekt og opbygget tillid er vejen til godt samarbejde, at samarbejde på tværs kun kan fungere, hvis parterne forstår, hvad Side4/23

7 hinanden kan. Derudover kræver godt samarbejde, at samarbejde prioriteres og der afsættes den fornødne tid. Nedenfor gennemgås først forudsætninger og formål for samarbejde, hvorefter arbejdsgruppens konkrete forslag til etablering af et forpligtende samarbejde er oplistet. Forslagene er opdelt i 3 temaer inddragelse i hinandens hverdag, bedre brobygning og principper for godt samarbejde Samarbejdets forudsætninger og formål Tværfagligt samarbejde kan være vanskeligt at igangsætte bl.a. pga. begrænsede ressourcer i form af tid, penge og arbejdskraft, og de grænser der eksisterer i form af fysisk og faglig afstand. Formålet med det tværfaglige samarbejde er, at der sker en sikring af kvalitet i arbejdet. Helt enkelt at udnytte den gevinst, der er i, at summen af de fælles faglige bidrag bliver større end de enkelte bidrag isoleret betragtet. For dagplejen og institutionerne er tidspunktet omkring overgang fra dagpleje til institution for det enkelte barn allerede oplagt fokusområde, hvor øget samarbejde kan øge kvaliteten for dagplejen for institutionen og for barn og forældre. Brobygning og overlevering er derfor et selvstændigt tema for arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen understreger samtidigt, at denne brobygning/overlevering kan optimeres/smidiggøres alene ved, at dagplejere og institutioner opnår et større kendskab til hinanden og hinandens hverdag, samt ved at principperne for godt samarbejde overholdes Etablering af samarbejde Når forudsætningerne for samarbejdet og dets formål er defineret, er spørgsmålet, hvordan kan det tværfaglige samarbejde etableres i praksis? Den fælles forståelse for forskelligheder er et stærkt udgangspunkt. Forskelle i kultur og opfattelse samt begrænset kendskab til hinandens hverdag kan give anledning til konflikt mellem fag og enemærker i forbindelse med at afgøre, hvad der er bedst for børnene selvom begge grupper har barnets bedste interesse i sinde. Imidlertid bunder vanskeligheder i samarbejde ofte i manglende eller misforstået kommunikation Derfor er det for arbejdsgruppen vigtigt, at samarbejdet i etableringsfasen tager udgangspunkt i helt konkrete tiltag herunder også redskab til forventningsafstemning Vedligeholdelse af samarbejde For at sikre et fortsat samarbejde er der aftalt opfølgning på samarbejde. Center for Dagtilbud sikrer koordinering af arbejdsmøder, overholdelse af aftaler og evaluering af pilotprojekt. Side5/23

8 For at sikre et fortsat samarbejde er det tillige aftalt, at arbejdsgruppen kommunikerer erfaringer og redskaber til andre institutioner og dagplejere. Arbejdsgruppen har påtaget sig et fælles ansvar for formidlingen på ledermøde og dagplejens personalemøde. 3. Tema 1 Inddragelse i hinandens hverdag Udfordring: Gensidig respekt og opbygget tillid er vejen til godt samarbejde. Samarbejde på tværs fungerer kun, hvis parterne forstår, hvad hinanden kan. Hvad står i vejen for løsninger?: - Vi har så meget i forvejen - Manglende ressourcer tid - Ting tager tid ikke en barriere, men et vilkår (dagplejen) - Det tager tid at planlægge - Mange småbørn hos dagplejeren lettere når man har både små og store Løsning: Der skal opbygges et kendskab til hinanden og hinandens hverdag. Helt konkret betyder det, at dagplejen/dagplejerne skal tænkes ind, når aktiviteter planlægges i institutionerne. Det betyder ikke, at dagplejen skal deltage i alle aktiviteter, men at dagplejen skal inviteres til at deltage i aktiviteter, hvor det giver mening for både dagpleje og institution hvor kontakten kan opbygges for både børn og voksne. Dagplejen/dagplejerne skal inviteres ind i institutionerne og inviteres til at bruge institutionens faciliteter. Tid er fra arbejdsgruppens side nævnt som en knap ressource. Det er vigtigt at respektere de vilkår, som hverdagen sætter for både dagplejere og institutioner. Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde principper for godt samarbejde (se tema 2). Når kendskabet til hinandens hverdag øges opnås med større sandsynlighed, at børnene ved overgang fra dagplejen er børnehaveparat og at institutionerne, når de modtager et barn fra dagplejen, er dagplejebarnparat. Praktiske anvisninger og handlingsforslag: 1) Fællesaktiviteter Institutionerne (Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej) skal formelt invitere dagplejere fra eget distrikt til fællesaktiviteter i institutionerne. Side6/23

9 2) Uformelle besøg Dagplejere, der indgår i arbejdsgruppen skal tage initiativ til spontane besøg i institutionen i distriktet. Institutionerne er, når dagplejeren tager initiativ til spontant besøg, forpligtet til at svare på forespørgslen. Såfremt det ikke kan lade sig gøre med besøg på det forespurgte tidspunkt skal der så vidt muligt laves aftale om alternativt tidspunkt. Spontane besøg er korte besøg uden planlagte aktiviteter, med det formål at gøre dagplejernes tilstedeværelse til en naturlig del af hverdagen for både dagplejere, personale i institutioner, børn og forældre. 3) Inddragelse af øvrige dagplejere og institutioner i de to distrikter Organisering af samarbejdet vil være lettere og udbyttet øges såfremt øvrige institutioner og dagplejere involveres i samarbejdet. Alle deltagere i arbejdsgruppen er forpligtet til at inddrage andre, hvor det er muligt. 4) Retten til at være med og gensidig respekt Arbejdsgruppen understreger, at et godt samarbejde kræver, at man følger principperne for godt samarbejde (se tema 2). 5) Kontaktliste En organiseringsoversigt for dagplejen og institutionen skal være tilgængelig. Det skal sikre, at man ved, hvem man skal henvende sig til. Ligeledes skal billeder af dagplejere, der indgår i samarbejdet, samt dagplejepædagoger og medarbejderne i institutioner være synlige i institutionen. Dette skal gøre den umiddelbare tilgængelig større og kan fungere som en del af informationen til forældrene omkring den ekstra aktivitet i institutionen. Kontaktliste/organiseringsoversigt kan med fordel lægges på institutionens hjemmeside. Generelt: Arbejdsgruppen ønsker at udarbejde en liste med kontaktpersoner, så dagplejen ved, hvem de skal henvende sig til i institutioner, hvor de ikke er kendte i forbindelse med overlevering også udenfor distriktet. Arbejdsgruppen foreslår, at der i hver institution udpeges en kontaktperson/ressourceperson, der har særligt fokus på brobygning fra dagpleje til institutioner. 6) Kommunikation/orientering Når institutionerne (Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej) udarbejder nyhedsbrev skal den sendes til dagplejepædagoger, som kan sørge for, at nyhedsbrevet bliver synligt for de dagplejere, der er involveret i samarbejdet. Arbejdsgruppen ønsker at lave et fælles oplæg på ledermøde i maj måned, hvor de vil fortælle om arbejdet med at definere samarbejdet. Formålet er her at inddrage flere interesserede institutioner. Side7/23

10 I overensstemmelse med arbejdsgruppens ønsker bliver der udarbejdet et fælles oplæg omkring status og proces på personalemøde i dagplejen og ledermøde i september måned. Generelt: Arbejdsgruppen ønsker, at der på hjemmesiden (Slagelse Kommune evt. under dagplejen) bliver muligt at orientere om aktiviteter i samarbejdet. 4. Tema 2 Principper for godt samarbejde Udfordring: Selv om samarbejde mellem dagpleje og institutioner umiddelbart er noget, der bare skal fungere og logik for burhøns og dagplejen og institutionerne reelt løser den samme opgave er der, som på så mange områder med forskellige faggrupper opbygget skel frem for samarbejdsrelationer. Disse skel er ofte uudtalte, men bunder i manglende kendskab til hinandens hverdag, udfordringer og kompetencer. Manglende kendskab resulterer ofte i mytedannelser, grupperinger i dem og os og i sidste ende fordomme. Derfor valgte arbejdsgruppen, at tema 1 skal være kendskab til hinandens hverdag. Det er overbevisningen i gruppen, at skal man have samarbejdet til at fungere til alles bedste (dagplejen, institutioner, børn og forældre) kræver det, at fordomme og gamle vaner udskiftes med kendskab til og interesse for hinandens hverdag og arbejde. Hvad står i vejen for løsninger?: - Vi har så meget i forvejen - Manglende ressourcer tid - Ting tager tid ikke en barriere, men et vilkår (dagplejen) - Manglende interesse hvorfor skal vi nu det? Løsning: Arbejdsgruppen tror på, at dette kendskab til hinanden skal udvikles med understøttelse fra nogle principper, som skal gøre det lettere at handle. Side8/23

11 Principper for godt samarbejde: - Vi hilser på hinanden - Vi overholder alle aftaler. - Såfremt vi aflyser en aftale, er det med en forklaring og et forslag til alternativ - Vi husker, at det vi siger, er en del af vores arbejde. - Vi passer på hinanden - Vi er gode gæster og gode værter - Vi husker, at vi ikke skal være enige om alt, men vi skal være enige om at samarbejde - Vi skal være nysgerrige på at lære hinanden at kende - Vi fortæller de gode historier - Vi hjælper hinanden med at huske principper for godt samarbejde. 5. Tema 3 Bedre brobygning Udfordring: Brobygning mellem dagpleje og daginstitution er ikke optimal. Der er ikke system i forbindelse med overleveringen: Der er flere grunde til dette. For det første overleverer den enkelte dagplejer ikke nødvendigvis til den samme institution hver gang, og overleveringen sker ofte til en institution, hvor dagplejeren ikke er kendt. Omvendt betyder det også, at institutionerne modtager børn fra mange forskellige dagplejere ofte dagplejere, institutionerne ikke kender. En god brobygning fra dagplejeren til den modtagende institution medvirker til at barnet får den bedst mulige start i sine nye omgivelser. Derudover er der manglende aftaler om opfølgning status om barnet til dagplejeren, som efterlader dagplejeren uforløst. Der er ingen feedback i forhold til den reelle indsats fra dagplejerens side. Der er i forbindelse med overlevering/brobygning en unik mulighed for at den enkelte dagplejer kan få en tilbagemelding omkring kvalitet af eget arbejde. Faste aftaler i forbindelse med overlevering og især forventningsafstemning omkring selve processen, vil understøtte, at dagplejeren kan arbejde hen mod at gøre barnet børnehaveparat, men også give børnehaven/institutionen en mulighed for at være dagplejebarnparat. Hvad står i vejen for løsninger: - Vi har så meget i forvejen - Manglende ressourcer tid - Ting tager tid ikke en barriere, men et vilkår (dagplejen) Side9/23

12 - Det tager tid at planlægge - Forældre får besked om plads fra pladsanvisning, institutioner kan hente informationer i ProKap, dagpleje ved hvornår børnene fylder 3 år (fælles information??) Løsning: Overlevering og brobygning har så stor betydning for barnet, at en god proces skal prioriteres. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at børn er forskellige og, at det derfor vil være forskelligt præcist, hvor megen tid, der er behov for i forbindelse med overdragelsen. Dagplejeren kender barnet og udarbejder løbende trivsel og udviklingsskema for det enkelte barn. Dette skema er en grundsten i et overleveringsforløb. Der er enighed om i arbejdsgruppen, at det er vigtigt, at dagplejen fortsat arbejder med kanon, så der for børnene allerede er noget velkendt i institutionen. Praktiske anvisninger og handlingsforslag 1) Kontaktliste (samme som pkt.5 i kendskab til hinandens hverdag) En organiseringsoversigt for dagplejen og institutionen skal være tilgængelig. Det skal sikre, at man ved, hvem man skal henvende sig til. Ligeledes skal billeder af dagplejere, der indgår i samarbejdet, samt dagplejepædagoger og medarbejderne i institutioner være synlige i institutionen. Dette skal gøre den umiddelbare tilgængelighed større og kan fungere som en del af informationen til forældrene omkring den ekstra aktivitet i institutionen. Kontaktliste/organiseringsoversigt kan med fordel lægges på institutionens hjemmeside. Generelt: Arbejdsgruppen ønsker at udarbejde en liste med kontaktpersoner, så dagplejen ved, hvem de skal henvende sig til i institutioner, hvor de ikke er kendte i forbindelse med overlevering også udenfor distriktet. Arbejdsgruppen foreslår, at der i hver institution udpeges en kontaktperson/ressourceperson, der har særligt fokus på brobygning fra dagpleje til institutioner. 2) Systematik i forbindelse med overlevering For at sikre, at overgangen fra dagpleje til børnehave/institution bliver så god en oplevelse for barnet som muligt har arbejdsgruppen besluttet, at der skal udarbejdes nogle værktøjer, der kan understøtte dette. Med udgangspunkt i brobygningsskema mellem daginstitution og skole udarbejdes et tilsvarende for brobygningen mellem dagpleje og daginstitution Brobygningsskema for dagpleje og institutioner i distrikt Antvorskov og distrikt Nymark udgøres i aftaleperioden af et skema, som er en kombination af dagplejens T&U skema for 3 årige og brobygningsskemaet, der i dag anvendes mellem daginstitutioner og skoler. Side10/23

13 I forbindelse med selve overleveringen skal der ske en forventningsafstemning, så både daginstitution og dagplejer samt eventuelt forældre er 100 % enige om, hvad der skal ske, hvornår det skal ske og hvilke informationer, der skal være tilgængelige for hvem.. hvornår. 3) Brobygningsaktiviteter Være fælles om at lave små projekter i de institutioner, som skal have et barn fra dagplejen. Hvis barnet allerede før overlevering får lov til at sætte et fysisk mærke i institutionen (udendørs f.eks. et arrangement af sten, indendørs f.eks. en tegning, et billede eller håndaftryk), har barnet allerede et tilhørsforhold før det starter. 4) Forældresamarbejde Forældresamarbejdet er en indikator på kvalitet i dagtilbud i Slagelse Kommune. Derudover er det vigtigt, at forældrene føler sig trygge i forhold til processen. Det er derfor vigtigt i forbindelse med overlevering og brobygning, at samarbejdet med forældrene koordineres. 6. Kommunikation Kommunikation er medtaget som et særligt punkt for at signalere, at kommunikation er afgørende omkring samarbejde. Det handler både om at få kendskab til hinanden gennem alt fra nyhedsbrev, til deltagelse på hinandens personalemøder og kontaktlister. Det handler også om forventningsafstemning. For at undgå misforståelser skal forventninger, tanker og planer udtrykkes. Endeligt handler det også om, at kommunikere den gode historie om samarbejde og effekterne af denne. Side11/23

14 7. Konkrete værktøjer 7.1. Brobygningsskema Brobygningsskema for dagpleje og institutioner i distrikt Antvorskov og distrikt Nymark udgøres i aftaleperioden af et skema, som er en kombination af dagplejens T&U skema for 3 årige og brobygningsskemaet, der i dag anvendes mellem daginstitutioner og skoler. Navn: Dato: Fødselsdato: Ja Nej Delvis Undersøges Alsidig personlig udvikling Forstår at spise selv fra en madkasse Kan skænke selv fra kande til kop Går på toilet/potte uden hjælp, men skal huskes på det ved leg Er renlig Kender eget køn Kan sige: jeg fryser, jeg sveder Kan klæde sig helt af og tage det meste tøj på selv Tager selv sko på Har en begyndende fornemmelse for tid, døgnrytme, årstid Kan lide at lave sjov Begynder at kunne tilsidesætte sig selv og egne behov i forhold til andre børn Bemærkninger og tegn på læring Sproglig udvikling Svare på simple spørgsmål, hvorfor, hvordan, hvornår Kan gøre sig forståelig med sammenhængende tale og hele sætninger Genfortæller historier, film og oplevelser Side12/23

15 Kender for og efternavn Viser forståelse for tekstens indhold i sang og historier Kender mange farver Lægger mærke til størrelsesforhold, fx jeg er stor, du er lille Anvender negativ bedømmelse, fx det er ikke en kniv Bemærkninger og tegn på læring Krop og bevægelse Begynder at klippe Bruger pedaler ved kørsel på trehjulet cykel Forsøger at udfylde et billede med farver, fx farvebøger Kan tegne cirkel, streg lodret og vandret efter fortegning Håndvask og tørring er blevet rutine før måltid og efter toiletbesøg/bleskift Kan følges hånd i hånd med et andet barn Bemærkninger og tegn på læring Natur og naturfænomener Har en begyndende retningsfornemmelse, fx foran, bagved, langt væk Begynder at forstå forskellen mellem hverdag og weekend Begynder at Interessere sig for hvad dyr spiser Udviser respekt for naturen, fx ikke at brække grene af buske og træer, skåner smådyr og insekter Udforske verden, fx bygge hule, lave sandkager Bemærkninger og tegn på læring Side13/23

16 Ja Nej Delvis Undersøges Kulturelle udtryksformer Er interesseret i bøger Er nysgerrig overfor omverdenen, fx cirkus, musik, teater Glæder sig til særlige begivenheder Udviser glæde ved at tegne, male o. lign. Bemærkninger og tegn på læring Sociale kompetencer Kan tilsidesætte egne behov, vente på tur Viser høflighed og hensynsfuldhed overfor andre Føler sig som en del af dagplejegruppen Udviser omsorg for andre børn Kan selv løse små konflikter Leger af sig selv med andre/ et andet barn Bruger sin fantasi i samspil med andre Bemærkninger og tegn på læring Relationer Ja Nej Møder barnet andre voksne de kender åbent og tillidsfuldt Møder barnet voksne de ikke kender tillidsfuldt, dog med forbehold Møder barnet, børn de kender, med åbenhed, glæde og tillid Møder barnet, børn de ikke kender, med interesse Knytter barnet venskaber Side14/23

17 Bemærkninger og tegn på læring Hvad motiverer barnet hvad vil barnet gerne? Hvilke vaner har barnet der skal tages hensyn til? Dagplejens bemærkninger Forældres bemærkninger: Dagplejer underskrift Pædagog underskrift Side15/23

18 Brobygningsskema Dagplejer: Udarbejdet af: Kompetencer og potentialer Kompetence er det, barnet kan selvstændigt. Kompetence er en positiv størrelse, idet barnet altid vil have kompetence i en eller anden udstrækning Potentiale er det, barnet præsterer, når han/hun får hjælp og støtte af en voksen. Potentialet bliver til en ny kompetence gennem støtten. Dagplejens beskrivelse: Dagplejens beskrivelse: Forældres (beskrivelse) kommentar: Forældres (beskrivelse) kommentar: Side16/23

19 Hvad gør forældrene videre frem: Hvad anbefaler Dagplejen at børnehaven arbejder med videre frem: Jeg giver tilladelse til at skemaet overleveres til andet dagtilbud Forældreunderskrift Side17/23

20 7.2. Skema til forventningsafstemning inden brobygningsmøde Skemaet nedenfor skal anvendes som tjekliste i forbindelse med brobygning. Både den afgivende og den modtagende part har ansvar for og del i at udarbejde dagsordenen. Det er dagplejeren, som tager initiativ. Barnets navn Institutionens navn 1. dag i institutionen Dagsorden til brobygningsmøde Dag og tidspunkt for overleveringsmøde 1 Hvor lang tid skal der sættes af til mødet? Hvem skal deltage på mødet? Hvad skal vi tale om på mødet? Hvilket materiale skal indgå på mødet? Hvem medbringer materiale? Aktiviteter før mødet? Aktiviteter efter møde? Aftale om opfølgningsmøde Aftale om status om barnet til dagplejer efter start i institution? Aftale om endelig dato for afsluttet overlevering? Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Kommentar: Side18/23

21 7.3. Oversigt institutionens organisation m. billeder og navne Udarbejdes og ophænges i institutionerne Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej Oversigt dagplejens organisation m. billeder og navne Udarbejdes og ophænges i institutionerne Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Aftalens parter Dagplejen repræsenteret ved: Helle Frimann, Lotte Skougaard, Tina Pedersen, Dorthe Bøgh og Tina Due Kongelyset repræsenteret ved Claus Eskildsen og Fadime Sahin Børnehaven Skanderborgvej repræsenteret ved Lenne Sonne og Annika Elgaard Olsen Center for Dagtilbud repræsenteret ved Helle Birkvad Rasmussen Samarbejdsområde Samarbejde mellem dagplejen og institutionerne i distrikterne Nymark og Antvorskov i Slagelse Kommune. Specifikt 1) Kendskab til hinandens hverdag 2) Principper for godt samarbejde 3) Bedre brobygning Tidsramme for samarbejdet maj 2012 juni 2013 Herefter evalueres samarbejdet og ny aftale indgås. Mål for samarbejdet: Evt. delmål: Hvad forpligtes dagplejen på at levere i samarbejdet?: Samarbejde formål er at forbedre kvaliteten i forbindelse med overgangen fra dagpleje til institution. Deltagelse i arrangementer Anvendelse af brobygningsskema Anvendelse af skema: dagsorden til brobygningsmøde Deltagelse i 4 årlige arbejdsgruppemøder Deltagelse på ledermøde (maj og september) Tage initiativ til spontane besøg i institutionerne Side19/23

22 Hvad forpligtes institutionerne Kongelyset og Børnehaven Skanderborgvej på at levere i samarbejdet?: Invitere til arrangementer Anvendelse af brobygningsskema Anvendelse af skema: dagsorden til brobygningsmøde Deltagelse i 4 årlige arbejdsgruppemøder Deltagelse på personalemøde (september) Tage imod spontane besøg af dagplejerne Hvad forpligtes Center for Dagtilbud til at levere på at levere i samarbejdet?: Indkaldelse til og deltagelse i 4 årlige arbejdsgruppemøder Løbende koordinering Ressource/kontaktperson for arbejdsgruppen Opfølgning og evaluering Hvordan og hvornår evalueres samarbejdet Samarbejdet evalueres løbende på arbejdsgruppemøde Rapportering & Dokumentation Aktiviteter dokumenteres løbende Specifikke tiltag aftales i distriktet Parternes underskrift og dato for aftalens indgåelse Helle Frimann Lotte Skougaard Tina Pedersen Dorthe Bøgh Tina Due Claus Eskildsen Fadime Sahin Lene Sonne Annika Elgaard Olsen Helle Birkvad Rasmussen Side20/23

23 8. Arbejdsgruppen om samarbejde Godt Opbygget tillid Prioritering og tid Planlægning og forberedelse Sammen er vi bedre Tryghed Lettere at sparre når man er 2 Kommunikation Ligeværdighed Ret til at være med Gensidig respekt Gøre tingene faglige Dårligt Mindst to skal ønske samarbejde kulturforskelle Manglende forventningsafstemning Kender ikke hinandens motiver/ usikkerhed Ingen god kommunikation Samarbejde er afhængigt af personer Fordomme Manglende tid 9. Arbejdsgruppens gode idéer Virkelig gode GODE IDEER 1. Lære hinanden at kende respekt a. Hvad sker der i dagplejen når.. generelt mere viden om hinanden b. Vi behandler hinanden med respekt og husker, at det er vigtigt at se og høre hinanden c. Overhold alle aftaler når det er nødvendigt at aflyse en aftale lav en ny med det samme d. Lyt til hinandens argumenter også der hvor der ikke er enighed - Vi behøver ikke at blive enige, men vi bør prøve at forstå hvor argumenterne kommer fra. 2. Invitere dagplejere fra distriktet på besøg a. Evt. sidste torsdag i måneden b. Evt. inddrage forældre, hvor børn snart skal i institution c. Husk dagplejepædagogen d. Eventuelt hos institutionerne på skift e. Familiecafé invitation til dagplejen f. Indtænke dagplejen i temauger ol. g. Invitere dagplejere (og dagplejepædagoger) til temamøder Evt. temamøder med bestyrelsen h. Årlig komsammen i institutionerne åben invitation til daglejere og pædagoger 3. Besøg af stuepædagog i dagplejehjem a. Evt. med børn fra institutionen b. Se børn i vante rammer før et eventuelt skifte 4. Forældresamarbejde a. Opfordre forældre til dagplejebørn, som snart skal skifte til at aflægge besøg i institutioner b. Udarbejde fælles information til forældre 5. Kommunikation Side21/23

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind

Forældreundersøgelse. Om dig. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;Ind Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højte fuldførte uddannelse? a. Folkkole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Hvad skal der konkret gøres?

Hvad skal der konkret gøres? Konkretisering af indsatsens aktiviteter i dagtilbuddet Følgende er en oversigt over de aktiviteter der igangsættes i Tvillingehuset i efteråret 2009 i forbindelse med projekt Negativ social arv. For hver

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave

Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Side 1 af 6 Dialogaftale for: Hvide Sande Nord Børnehave Indledning: DBA aftale 2009 Dagtilbudsområdet arbejder udfra Den fælles børne- og ungepolitik, herunder de politiske delmål. Der er desuden vedtaget

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Læreplan i dagplejen 2009

Læreplan i dagplejen 2009 Pædagogiske læreplaner 2009 1 Læreplan i dagplejen 2009 I Haderslev kommunale dagpleje har vi p.t 873 Dagplejen har ca. 873 indskrevne børn i alderen 0-3 år. Nogle børn har særlige behov: 2-sprogede, for

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

Værdigrundlag og læreplan

Værdigrundlag og læreplan Værdigrundlag og læreplan Fuglereden er en integreret institution, hvor vuggestuen og børnehaven blev sammenlagt i august 2010. At slå to institutioner, to personalegrupper, to kulturer og to faglige kontekster

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere