Budget Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet."

Transkript

1 Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade Odder Telefon Telefax hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag Torsdag Telefonen er åben alle hverdage fra kl BRUHN Grafisk håndværk ApS, tlf Budget 2012

2 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur 7 Politik for teknik og miljø 8 Sundhedspolitik 9-10 Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger Anvendte skøn over pris- og lønudvikling 27 Likvide aktiver 27 Bevillingsbinding Fastlæggelse af bevillingsbinding 29 Generelle regler for Odder Kommunes budget Selvforvaltningsvilkår for institutioner m.fl Retningslinier for lønsumsbudgettering 35 Institutioner/områder med overførselsadgang 36 Hovedoversigt Sammendrag af budget Budget 2012 på udgiftsarter (lønninger, varekøb m.v.) 45 Budget 2012 Bemærkninger Serviceudgifter (områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse Tunø teltplads Vej og Park Vintertjeneste Vejbelysning Trafiksikkerhed Grønne områder ved Spektrum Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Ungdomsklubber/ Klub Ungdomsskole Tilskud til idrætshaller Bibliotek

3 Indholdsfortegnelse Sidetal Musikskole Folkeoplysning Museum Diverse tilskud indenfor kultur og fritid Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, Fælles Skolebibliotekskonsulent Modersmålsundervisning Beskrivelse af tildelingsmodel SFO, Fælles Beskrivelse af tildelingsmodel 140 Tildeling af budget til de enkelte skoler undervisning og skolefritidsordning & 140 Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Ungepakken Børnepasning 0-5 årige Fælles børnepasning Dagplejen Fælles vuggestue Fælles børnehave Tildeling af budget til de enkelte børnehaver og vuggestuer Budgetteringsforudsætninger Fælles integrerede institutioner Tildeling af budget til integrerede institutioner Klubber - Forældrebetaling m.v Børne- og Familiecentret Budgetteringsforudsætninger 152 PPR Sundhedspleje Administration SSP Familieterapeuter, Egeknasten Budgetbeløb Folkeskolen, støttetimer, specialpulje mm Specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde Ældreområdet Budgetteringsforudsætninger Sundhedsudgifter Tildeling af budget til Ældreområdet Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem

4 Indholdsfortegnelse Sidetal Administration af hjælpemidler Visitationsteamet, administration Voksen handicappede Foranstaltninger for voksne handicappede Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Diverse boligudgifter og indtægter Økonomiudvalget: Kollektiv Trafik Hou Havn Redningsberedskab Arbejdsmarked Sundhed Byråd og Administration Fælles udgifter Byråd Administration Budgetpuljer Erhvervsfremme og Turisme Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer): Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg Økonomiudvalget: Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Fleksjob Driftsudgifter - kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse

5 Indholdsfortegnelse Sidetal Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Anlægsudgifter og indtægter Renter, finansiering, afdrag på lån og låneoptagelse Kommunale takster

6 Skatter, tilskud og udligning: administration og puljer 132,4 2,2 130,2 Kommunalt bidrag til ældreboligbyggeri 1,0 1,0 1Byråd, Anlæg: Indkomstskatter 0,8 763,9-763,1 Anlæg til fremme af udvikling 8,0 5,0 3,0 Ejendomskatter 113,6-113,6 Skoler 15,5 15,5 Selskabsskat 4,8-4,8 Ældreområdet og voksen handicap 3,3 3,3 Generelle tilskud fra staten og udligning 14,1 326,3-312,2 Daginstitutioner 1,1 1,1 Skatter, tilskud og udligning i alt 14, , ,7 Veje, broer, cykelstier, trafiksikkerhed 6,9 6,9 Kultur og fritid 1,8 1,8 Drift: Energibesparende anlægsarbejder 2,5 2,5 Indkomstoverførsler 449,4 193,9 255,5 Øvrige anlægsarbejder 6,1 6,1 Skoler 198,1 16,4 181,7 Byggemodning af parcelhusgrunde 3,6 12,1-8,5 Ældre 189,9 17,3 172,6 Anlæg i alt 48,8 17,1 31,7 Børnepasning 116,5 26,9 89,6 Afdrag på gæld til Odder spildevand a/s 1,3 1,3 Voksne handicappede og udsatte grupper 110,5 26,3 84,2 Udlån til idrætshal 1,3 1,3 Sundhed (sygehuse, sygesikring mm) 83,7 0,3 83,4 Afdrag på lån 14,1 14,1 Børne- og Familiecentret 80,3 5,0 75,3 Låneoptagelse 16,8-16,8 Veje og grønne områder 26,7 1,1 25,6 Finansforskydninger 5,3-5,3 Fritid, bibliotek og kultur 28,1 2,7 25,4 Lån og finansforskydninger i alt 17,7 22,1-4,4 Kollektiv trafik og havne 17,2 11,4 5,8 Beredskab 5,4 1,5 3,9 Samlet budgetresultat 1.546, ,8-11,9 Bygningsvedligeholdelse, udlejning mm 6,9 3,7 3,2 Erhvervsfremme og turisme 3,1 3,1 Budgetresultatet udviser en styrkelse af kassebeholdningen med 11,9 mio. kr. Arbejdsmarked 3,1 0,8 2,3 Miljø 2,5 0,7 1,8 Personskatten er fastsat uændret til 25,1 procent Drift i alt 1.453,8 310, ,6 Grundskyldspromillen er fastsat uændret il 30,32 Renter 9,1 0,8 8,3 Udviklingsbidrag til Region Midtjylland 2,6 2,6 Resultat af ordinær driftsvirksomhed 1.480, ,6-39,2 (Nettokolonnen: positivt tal angiver udgift, negativt tal angiver indtægt) Odder Kommunes budget for 2012 Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto Beløb i mio.kr. Udgift indtægt Netto

7

8 3 Odder Kommunes styringskoncept Byrådet vedtog i maj 2008 et nyt styringskoncept, som betyder, at der nu gælder en styringskæde med 3 led i Odder Kommune. Byrådets styring sker bl.a. gennem byrådets vision, 8 overordnede politikker og strategier/handlingsplaner. Direktionens styring sker bl.a. gennem ledelsesgrundlag, organisationspolitikker og strategier. Ledelsesaftaler virker som et centralt styringsværktøj i forhold til institutionerne. Byrådets Styringsværktøj Vision Politikker Strategier og handleplaner Direktionens styringsværktøj Ledelsesgrundlag Organisationspolitikker Organisationsstrategier Ledelsesaftale Institutionernes styringsværktøj Der er eller bliver udarbejdes en politik for hvert af de følgende 8 forskellige politikområder. 1. Kultur og Fritid 2. Børn og Unge 3. Voksenservice 4. Teknik og Miljø 5. Borgerservice og forvaltning 6. Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme 7. Sundhed og forebyggelse 8. Kommunikation og borgerinddragelse I første generation af styringskonceptet vurderer Byrådet, hvilke af de eksisterende politikker, der skal fortsætte, og hvilke politikker, der skal tilrettes eller formuleres på ny. Byrådet prioriterer rækkefølgen og ambitionsniveauet ved byrådsperiodens begyndelse. Politikkerne kan derudover justeres ad hoc på baggrund af den generelle udvikling og ændringer i beslutningsgrundlaget såvel lokalt som nationalt.

9 4 Det gælder for alle politikker, at de er Byrådets. Byrådet er altså afsender, mens borgerne er målgruppen. Samtidig fungerer politikkerne som retningslinje for forvaltningen overfor borgerne. Politikkerne sætter mål og rammer for den kommunale opgaveløsning, og beskriver det service-niveau, som borgerne kan forvente i forhold til de kommunale kerneopgaver. Politikkerne skal samtidig være kommunens svar på udfordringer og udviklingsbehov på de enkelte politikområder. Der er udarbejdet en fælles skabelon for, hvordan en politik i Odder Kommune er bygget op. Politikskabelonen indføres i takt med, at politikkerne tilrettes/nyformuleres. Således er sundhedspolitikken og udviklingspolitikken i det følgende ikke udarbejdet efter den nye én sides skabelon som de andre politikker, da de blev udarbejdet før det nye styringskoncept. Politik for voksne med særlige behov er p.t. under udarbejdelse og forventes vedtaget af Byrådet primo Politik for Borgerservice og forvaltning samt Politik for Beskæftigelse, erhvervsfremme og turisme vil blive udarbejdet i indeværende byrådsperiode. I det følgende er alene medtaget Byrådets overordnede politikker. Derudover kommer en række øvrige politikker, strategier og handlingsplaner, som fx Odder Kommunes udviklingspolitik, vækststrategi, turismestrategi, mad- og måltidspolitik, servicestrategi. Disse er tilgængelige på

10 Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 5 Politik for Kommunikation og Borgerinddragelse vedtaget af Byrådet den 20. april 2009 Byrådet ønsker et aktivt, deltagende, levende demokrati gennem åbenhed og dialog med borgerne Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Dialog Det vigtigste er mødet mellem borgere og byrådsmedlemmer. Åbenhed Det skal være nemt at få information om byrådets arbejde og give sin mening til kende Byrådet har fokus på, at borgerdemokratiet skal være overordnet brugerdemokratiet. Ved starten af ethvert projekt, en plan eller politik træffes der politisk beslutning om, hvordan borgerne inddrages. Byrådet vil være tydelig omkring hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet. Byrådet afprøver nye måder at inddrage på, f.eks. dannes midlertidige grupper med politisk deltagelse, som kan stille forslag til byrådet. Byrådet inviterer jævnligt interessegrupper og borgerforeninger til dialogmøder. Byrådet inddrager kommunens elektroniske borgerpanel i spørgsmål af bred relevans. Byrådet gør en indsats for at inddrage flere unge. Kommunen gør en aktiv indsats for at informere om kommunens virksomhed, byrådets arbejde og grundlaget for beslutninger. Kommunens information er effektiv og foregår i et let forståeligt, venligt og nutidigt sprog. Kommunens hjemmeside er et vigtigt redskab til formidling af nyheder, information og debat. Byrådets og udvalgs dagsordner og referater samt lister over post til/fra kommunen er tilgængelige på hjemmesiden. Odder NetTV fra byrådsmøder giver borgerne mulighed for at følge den politiske debat. Borgerne har mulighed for at debattere med hinanden og byrådsmedlemmer på hjemmesiden og ved møder. At borgerne og pressen oplever nem adgang til effektiv og let forståelig information At borgerne oplever, at kommunen værdsætter deres synspunkter og er tydelig omkring, hvad det er muligt at påvirke og hvad der allerede er besluttet At kommunens medarbejdere og byrådet oplever det som selvfølgeligt og værdifuldt, at der i alle kommunale beslutningsprocesser tages stilling til borgerinddragelse At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med nye inddragelsesformer At det er lykkedes at inddrage flere unge i de kommunale beslutningsprocesser

11 Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 6 Politik for Børn og Unge vedtaget af Byrådet den 11. maj 2009 I Odder Kommune ønsker vi, at børn og unge udvikler positivt selvværd og udfordres i de miljøer, de indgår i. Samtidig skal børn og unge opleve værdien af at bidrage til og være del af fællesskabet. Trivsel Medarbejderne tager udgangspunkt i, hvad børnene kan frem for hvad de ikke kan. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser. Det er afgørende, at børn får succesoplevelser Rummelighed Udfordrende læringsmiljøer Der skal være plads til alle men ikke til alt. Vi skal anerkende styrken i forskelligheder. Børn befinder sig altid i en form for læringsmiljø. Forældresamarbejde Tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere er grundlag for et godt samarbejde. Sammenhæng Der skal opleves sammenhæng og gode overgange mellem de kommunale tilbud. Børn og unge Der er særlig fokus på sårbare spædbørnsfamilier Der iværksættes en trivselsindsats i de kommunale tilbud, som skal forebygge mobning. Der skal sættes fokus på trivsel blandt de unge bl.a. igennem et opsøgende arbejde. Der arbejdes på tværs af dagplejen og daginstitutionerne med pædagogiske læreplaner Der arbejdes med elevplaner og portefølje i skolerne og med indholdsbeskrivelser i skolefritidsordningerne. Der arbejdes på, at børn og unge med særlige behov så vidt muligt integreres i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud Der skal gøres en særlig indsats for de to-sprogede børn på tværs af dagplejen, dagtilbud og skoler Skolerne har valgt at arbejde med læringsmiljøer og pædagogisk analyse ud fra LP-modellen (LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse) Dagplejen og daginstitutionerne har valgt at arbejde med relations- og ressourceorienteret pædagogik ud fra ICDP-modellen (ICDP står for International Child Development Program). Der iværksættes initiativer i forhold til at sikre, at flest mulige unge af en årgang tager en ungdomsuddannelse. Der igangsættes en særlig indsats i forhold til utilpassede unge Forældre Der skal skabes tydelige gensidige forventninger mellem forældre og medarbejdere med henblik på at skabe rammer for et åbent og tillidsfuldt samarbejdsforhold. Forældrenes ressourcer skal understøttes, så familierne i videst muligt omfang selv kan mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med at give børn en god opvækst. Der arbejdes med procedurer, som sikrer, at forældre med særlige behov eller forældre til børn med særlige behov, får den nødvendige hjælp så tidligt som muligt. Effektmål: At trivselsmålinger via kvalitetsrapporten om skolerne dokumenterer en generel trivsel blandt eleverne At der ved hjælp af børnemiljøvurderinger og evaluering af læreplaner dokumenteres en generel trivsel blandt børn i dagtilbud At der i ungdomsskolen igennem undersøgelser dokumenteres en generel trivsel blandt de unge samt gennemføres en undersøgelse i 7. og 8. klasserne om ungdomsskolebrugen, tilfredsheden med tilbuddene og de unges fritidsvaner. At der dokumenteres en forbedring i de to-sprogedes faglige præstation i skolerne At børn og unge med særlige behov så vidt muligt er integreret i almenmiljøet i fagligt kvalificerede tilbud At børn, forældre og medarbejdere oplever overgangene mellem de kommunale tilbud som trygge og med mindst muligt videnstab. At antallet af socialt udsatte og sårbare børn og unge nedbringes i Odder kommune At Odder Kommune opfylder regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse i 2015 Aktivitetsmål: At der er udviklet indholdsbeskrivelser for alle skolefritidsordninger At dagtilbuddene har haft fokus på følgende områder: Krop og bevægelse og sproglig udvikling Naturen og naturfænomener og Sociale kompetencer 2010 Alsidig personlig udvikling og Kulturelle udtryksformer og værdier At der er afprøvet og opsamlet erfaringer med faglige netværk på tværs af skolerne At daginstitutionerne har arbejdet med ICDP-modellen At skolerne har arbejdet med LPmodellen

12 Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 7 Politik for Fritid og Kultur vedtaget af Byrådet den 7. september 2009 Odder Kommune rummer et mangfoldigt foreningsliv, der retter sig mod alle. Odder Kommune rummer et mangfoldigt kulturliv, der giver oplevelser til både indbyggere og turister. Dialog og samarbejde - mellem Odder Kommune, foreningerne, kulturinstitutioner og erhvervsliv. Muligheder - for alle til at starte forening og søge tilskud. Aktivt fritidsliv Læring Det skal være muligt at lære nyt i sin fritid. Branding Kommunens fyrtårne og vækstlag profileres Sammenhæng i kulturtilbud Internettet Odder Kommunes hjemmeside viderebringer informationer. Der er åbenhed over for ny anvendelse af IT og web. Rådgivning Foreninger kan få råd og vejledning, bl.a. om lovgivning. Nærhed Kommunikationsvejen mellem foreninger og udvalg bliver kortest mulig. Hurtighed og smidighed Forslag om nye tiltag behandles hurtigt og ubureaukratisk. Kontakt Foreninger oplever interesse fra forvaltning og politikere. Fysiske rammer Odder Kommune sikrer, at rammerne for aktiviteter er til stede og tilbyder gode lokaler og faciliteter, også i lokalområderne. Fastholdelse Medlemmer i alle aldre fastholdes i foreningerne. Rugekasse Skabe interesse for talentudvikling. Netværk De sociale netværk styrkes gennem aktiviteterne. Udbud af fag Odder Kommune er en aktiv dialogpartner i forhold til fagudbuddet. Spektrum Spektrum brandes som kommunens kultur- og sportscenter. Idræt Talenter i landskendte foreninger støttes. Information Turister og tilflyttere gøres bekendt med forenings- og kulturlivet. Foreningsby Odder brandes som foreningsby. Regional Kulturaftale Odder Kommune deltager i Kulturring Østjylland. Rugekasse Aktiv talentudvikling. Samarbejde - mellem lokale tilbud/aktører. At Odder Kommunes tilskudsadministration opleves ubureaukratisk. At mindre bureaukrati gør det lettere at rekruttere til foreningsbestyrelser. At foreningernes bestyrelse og medlemmer kender forvaltningen og de relevante politikere. At man på Odder Kommunes hjemmeside let kan finde relevante foreninger og kontaktpersoner. At de kulturelle institutioner har åbningstider og aktiviteter, der imødekommer borgernes behov og ønsker. At haller, aktivitetssteder og grønne områder fastholdes. At idrætsmuligheder i oplandet bevares.

13 Resultatmål Indsatsområder Pejlemærker Vision 8 Politik for Teknik og Miljø vedtaget af Byrådet den 9. november 2009 Byrådet ønsker en attraktiv, mangfoldig og bæredygtig* kommune fuld af kvalitet, oplevelser og liv Rent vand til alle også de næste generationer Vi vil være en CO2-neutral kommune inden 2030 Naturen skal beskyttes, benyttes og genoprettes Byerne skal udvikles med grønt, blåt og liv Byrådet vil have rent vand både i fjord, kystvand, vandløb og grundvand For at sikre grundvandet skal der ske forebyggende indsatser fx skal der undersøges muligheder for skovrejsning Byrådet vil udarbejde en strategi for en bæredygtig forsyning af energi Byrådet ønsker at udarbejde en strategi for tilpasning til de forventede forandringer i klimaet Byrådet ønsker let adgang for alle til naturen fx attraktive stisystemer og mulighed for naturvejledning Kysten er kommunens største attraktion for både turister og borgere derfor skal den i særlig grad beskyttes Byrådet vil arbejde for naturgenopretning med udgangspunkt i projekter aftalt i samarbejde med Grønt Råd Byrådet ønsker høj kvalitet i byudviklingen med fokus på grønne kiler, blåt vand og liv Byerne skal præges af mangfoldighed, alternative byrum, sunde boligområder, trafiksikkerhed og attraktive oplevelser for alle At der forsat er rent vand i kommunen, herunder at der er undersøgt muligheder for skovrejsning for at sikre grundvandet At der er udarbejdet et CO 2 -regnskab for kommunen som virksomhed og kommunen som geografisk enhed At byrådet har vedtaget en strategi for bæredygtig energiforsyning At alle kommunale bygninger er energimærket og der er vedtaget en plan for investeringer i energibesparende tiltag At kommunen har kortlagt forventede konsekvenser af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for tilpasning hertil At der er vedtaget en Vindmølleplan At der er vedtaget en Kulturmiljøplan At der er lagt en plan for etablering af stisystem langs Norsminde Fjord At kommunens tilbud om naturvejledning opleves som attraktive At der er udpeget et eller flere naturområder, som skal genoprettes At planen for renovering af Midtbyen (Torvet og Polititorvet) i Odder er realiseret At der er vedtaget en arkitekturpolitik for kommunen At der er skabt attraktiv byudvikling, som har tiltrukket nye borgere * Bæredygtig udvikling defineres som: udvikling, som opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Brundtland rapporten, 1987)

14 9 Odder Kommunes sundhedspolitik Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne i kommunen og relativt få mennesker i Odder Kommune, som bliver ramt af livsstilssygdomme. Grundstenen for bedre sundhed i Odder Kommune Det er dit eget ansvar at få et sundt liv, men Odder Kommune vil gøre det lettere for dig at træffe de sunde valg. Værdier - hvilken vej vil vi gå? Vi vil satse på forebyggelse Vi vil styrke indsatsen tæt på borgerne Vi vil gøre det sunde valg lettere Vi vil støtte borgere som ønsker at leve sundere Vi vil have fokus på at styrke borgernes egne ressourcer Vi vil minimere uligheden i sundhed Vi vil tænke sundhed ind i alle kommunale beslutninger På kort sigt vil vi reducere de menneskelige og økonomiske omkostninger ved livsstilssygdommene På lang sigt vil indsatsen sikre, at færre borgere overhovedet bliver syge Fokus på kost og bevægelse i Det Nationale Råd for Folkesundhed anbefaler, at kommunen bør prioritere og have en plan for: Kost Rygning Alkohol Motion Giv borgerne et KRAM. Danske og udenlandske undersøgelser viser, at usund kost, tobaksrygning, for meget alkohol og fysisk inaktivitet er medvirkende årsager til langt de fleste af de sygdomme, vi dør for tidligt af. Odder Kommunes sundhedspolitik bygger på princippet om, at fokus skaber resultater. Vi vil fokusere på de vigtigste indsatsområder i to år, frem for at ville lidt af det hele på en gang. Det betyder ikke en nedprioritering af den eksisterende kommunale sundhedsindsats. Odder Kommune vil derfor i 2007 og 2010 fokusere på: kost bevægelse Indsatsen skal bygges på dokumenteret viden og indsatsen skal have en langsigtet effekt. Mål der batter Vi skal sikre, at vores indsats virker. Derfor skal der i forbindelse med initiering af alle kommende projekter i videst mulige omfang defineres SMARTE (Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbestemte, Evaluerbare) mål. Dette indebærer, at der ved

15 10 projektstart skal defineres, hvad der betragtes som succeskriterier, og hvorledes projektets resultater skal evalueres i forhold til de opstillede mål. Indsatsen omkring sunde kost og motionsvaner retter sig mod alle borgere i kommunen på tværs af alder, køn, tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhedstilstand mv. Vi vil tænke sunde kostvaner og fysisk aktivitet ind på alle niveauer i vores daglige liv: I hjemmene, på arbejdspladserne, når vi transporterer os rundt, i daginstitutionerne, i skolerne, i skolefritidsordningerne, i klubberne og også i de frivillige organisationer. Børnene Sunde kost og motionsvaner grundlægges allerede i barndommen. For at lave en langsigtet indsats skal de kommunale tilbud derfor være med til at grundlægge en sund livsstil for alle kommunens børn. Vi vil sikre, at børnene indtager sunde måltider, når de er i kommunens varetægt - i dagplejen, daginstitutioner, skoler eller lignende Vi vil tænke i utraditionelle baner i planlægning af børnenes hverdag, så bevægelse bliver en naturlig del af indlæring Vi vil skabe lige vilkår for gode kost - og motionsvaner og bryde den socialt ulighed. Personer med kroniske lidelser Usunde kostvaner og/eller for lidt motion fører til overvægt så enkelt er det. Og overvægt øger risikoen for/og forværrer en lang række kroniske lidelser såsom hjertekarsygdomme, Type 2 diabetes, visse kræftformer og knogleskørhed. Og det har store omkostninger for kronikkerne selv og for samfundet som helhed. Vi har derfor ekstra fokus på personer med kroniske lidelser. Vi vil give målrettet støtte og særlig vejledning til denne gruppe i samarbejde med de praktiserende læger. Vi vil udvikle forebyggende tilbud som er attraktive for mennesker med kroniske lidelser og sikre at de er let tilgængelige. Nåede vi det så? Der skal handlinger bag ellers når vi ingen vegne. Vi vil derfor i samarbejde med arbejdspladser, foreninger, råd og nævn, kommunale institutioner, de praktiserende læger og resten af byens borgere udarbejde et katalog med konkrete sundhedstiltag og oplysningskampagner. Tiltag, der udspringer fra politikkens retningslinier. Samtidig vil vi bruge den kommende sundhedsprofil, der udarbejdes af Region Midt, til at følge sundhedsudviklingen for kommunens borgere og på den baggrund vurdere, hvordan den fremtidige indsats skal tilrettelægges.

16 11 Generelle bemærkninger til budget Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 12. september og 10. oktober 2011 behandlet og godkendt budgettet for 2012, samt overslag for årene 2013 til Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Det vedtagne budget for Budgettet for 2012 blev vedtaget den 10. oktober 2011 af samtlige 19 medlemmer af Byrådet, og indeholder en uændret personskatteprocent på 25,1, og uændret grundskyldspromillen på 30,32. I 2011 blev personskatten forhøjet med 0,2 og grundskylden med 2,92. Endvidere blev der i i maj 2010 vedtaget en række besparelser på tilsammen 51 mio. kr. Besparelserne og skatteforhøjelserne i 2011 betyder mindreudgifter og merindtægter på tilsammen 66,4 mio. kr. Kassebeholdningen styrkes med 12,0 mio. kr. samt 10 mio. kr. fra budgetforbedringspuljen. Spareplan er nu fuldt indfaset. Anlægsbudgettet er på 48,8 mio. kr. i 2012, som fordeles således: 15,5 mio. kr. til folkeskolerne. 5,4 mio. kr. til indkøb af ipad s til folkeskolen (restfinansiering). 6,9 mio. kr. til veje, cykelstier, fortove, broer, trafiksikkerhed. 6,0 mio. kr. til polititorvet. 3,6 mio. kr. til byggemodninger. 3,3 mio. kr. til institutioner for voksenhandicap og ældreområdet. 2,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. 2,0 mio. kr. til Vitapark Odder. 1,8 mio. kr. til kultur og fritid. 1,1 mio. kr. til daginstitutionerne. 0,7 mio. kr. til større vedligeholdelsesarbejder på Rådhuset. Budget 2012 i hovedtal Mio. kr. Skatter -881,5 Generelle tilskud fra staten -309,5 Serviceudgifter 888,0 Indkomstoverførsler 255,5 Renteudgifter 8,2 Driftsoverskud -39,2 Anlægsudgifter 48,8 Anlægsindtægter -17,2 Låneoptagelse -16,8 Afdrag på lån 15,4 Finansforskydninger -3,0 Budgetresultat, styrkelse af kassebeholdningen 12,0

17 12 Driftsbudgettet indeholder en budgetforbedringspulje på 15,2 mio. kr. til bl.a. imødegåelse af uforudsete udgifter og styrkelse af kassebeholdningen med 10 mio. kr.. Endvidere er der afsat 1,9 mio. kr. til fremme af udvikling i Odder Kommune. Jordforsyningsområdet forventes at give en nettooverskud på 8,5 mio. kr. Der forventes udført byggemodning for 3,6 mio. kr. og grundsalget forventes at indbringe 12,1 mio. kr. Den strukturelle budgetbalance. Hovedoversigt i mio. kr Indtægter: Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Skatter -881,5-924,1-968,4-1006,7 Generelle tilskud m.v. -309,4-301,7-295,9-297,8 I alt indtægter , , , ,5 Driftsudgifter: Serviceudgifter 888,0 890,5 893,8 899,5 Overførsler 255,5 258,2 260,3 261,3 Renter 8,2 8,0 7,8 7,7 PL-regulering 29,8 60,8 93,0 I alt driftsudgifter 1.151, , , ,5 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -39,2-39,4-41,7-43,0 Lån mm Afdrag på lån 15,4 15,7 16,3 16,4 Låneoptagelse -16,8-7,5-7,5-7,5 Finansforskydninger -3,1-0,1-9,4-5,8 I alt lån mm -4,5 8,2-0,7 3,1 RESULTAT FØR ANLÆG -43,6-31,2-42,4-40,0 Skattefinansierede anlægsudgifter 40,2 31,3 39,1 44,2 Salg af bygninger RESULTAT AF DRIFT OG ANLÆG -03,5 0,1-03,3 04,3 Jordforsyning Salg af jord -12,1-14,0-12,2-10,0 Køb af jord og byggemodning 3,6 14,0 12,2 10,0 I alt jordforsyning -8,5 0,0 0,0 0,0 RESLUTAT (- = overskud) -12,0 0,1-3,3 4,3

18 13 Budget 2012 Hovedoversigt (netto) Udgifter ( + ) Indtægter ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 1.061, ,4 Anlægsvirksomhed 29,4 31,7 Renter 9,4 8,3 Afdrag på lån 13,3 14,1 Låneoptagelse -27,4-16,8 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 5,5-1,7 Udligningsordninger og tilskud fra staten -257,1-309,5 Skatter -835,0-881,5 Styrkelse af kassebeholdningen 0 12,0 Balance 0 0 Udgifter mio.kr. mio. kr. Driftsudgifter 1.392, ,7 Anlægsudgifter 64,0 48,8 Renteudgifter 9,4 9,3 Finansforskydninger 5,5-1,7 Afdrag på lån 13,3 14,1 Generelle tilskud og udligning 42,7 16,8 Skatter 29,2 0,8 Styrkelse af kassebeholdningen 0 12,0 Udgifter i alt 1.556, ,8 Indtægter mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 167,4 134,7 Renteindtægter 0 1,0 Generelle tilskud og udligning 299,9 326,3 Låneoptagelse 27,4 16,8 Refusioner 197,3 191,7 Skatter 864,3 882,3 Finansforskydninger 0 0 Kasseforbrug 0 0 Indtægter i alt 1.556, ,8

19 14 Fra serviceudgiftsbudget 2011 til serviceudgiftsbudget kr. Serviceudgifter i Pris- og lønudvikling fra 2011 til Serviceudgifter i 2011 i 2012 pris- og lønniveau Ungdomsråd 50 Kommunal medfinansiering af Frivilligcenter Odder 60 Psykiatri, øgede aktiviteter i Rosenhusets klubtilbud 396 Aktiv hverdag på ældreområdet Driftsudgifter til ipads i folkeksolen 225 Klimakommune 100 Mellemtrin på skoleområdet 600 Beskæftigelsesplan, ansættelse af personale og engangsudgifter Landdistriktspulje til medfinansiering af projekter 750 Uforbrugte uddannelsesmidler fra 2011 anvendes til finansiering af aktiv hverdag Reduktion af pulje til fremme af udvikling Demografi - færre folkeskoleelever -399 Demografi - færre børn i dagpasning 0-5 årige -407 Demografi - færre børn i skolefritidsordninger Demografi - fald i antal børn i aldersgruppen 0 17 år Børnetandplejen -16 Demografi - flere indbyggere og dermed stigende udgifter til sundhed 397 Demografi - flere ældre Besparelser på Fabos vedtaget af Byrådet den , helårsvirkning af besparelse -450 Billetindtægter fra bybussen, engangsudgift i 2011 til billetsystem udgår -115 Helårsvirkning af besparelser på 10 mio. kr. på folkeskoleområdet på arbejdstidsaftale mm Byrådet vedtog en reduktion af besparelsen på 10 mio. kr. på skoleområdet Lukning af 2 oplandsskoler, helårsvirkning Renoveringspulje til lysanlæg på idrætsbaner udgår fra Sommerferieåbent i SFO (besparelse kan ikke gennemføres) 83 Energibesparelser som følge af energihandleplan (50% af besparelsen inddrages) -192 Skolekort overgår til Midtrafik fra sommeren 2011, og dermed højere takster -118 Engangsudgifter i budget 2011 til flytning og tabt indskud i f.m. ombygning af ældreboliger -260 Forhøjelse af pulje til investeringer hos Beredskabet fra kr. til kr 150 Skolesejlads ophører fra sommerferien Oprettelse af privat daginstitution (forskel mellem tilskud til private og tilskud til institution) 849 Teletaxa for Gylling og Falling 80 Børne- og Familiecentret, tillægsbevilling i 2011 på 7,9 mio. kr Voksenhandicap og udsatte grupper, forventet mindreudgift på grundlag af regnskab Tilvækst i bygningskvadratmeter 242 Forbrug af tilgodehavende driftsmidler (fastlagt ud fra nettooverskud i 2010) Vejafvandingsbidrag på 8 % af anlægsudgifter på spildevandsområdet Huslejeindtægt fra 10 ældreboliger ved Ålykkecentret Tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringer -456 Valg til folketinget, ordinært valg engangsbeløb i Aftrapning af statslige servicearealtilskud til Åhusene og Stenslundcentret 68 Omlægning af aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet Justering af budgetforbedringspulje på baggrund af budgetaftale 2011 og afholdte udgifter Lovændringer Serviceudgifter i

20 15 Indkomstoverførsler og forsikrede ledige Udgifterne til indkomstoverførsler og forsikrede ledige er i 2012 budgetteret til 255,5 mio. kr. Det fremgår af nedenstående tabel, at udgifterne til indkomstoverførsler og udgifter til dagpenge mm til forsikrede ledige udgør 255,5 mio. kr. i Udgiften på 255,5 mio. kr. er Odder Kommunes nettoudgift, statens andel af udgifterne er fratrukket. Bruttoudgifterne udgør 449,5 mio. kr. heraf betaler staten 185,6 mio. kr. og øvrige indtægter udgør 8,4 mio. kr. Nettoudgiften for Odder Kommune udgør således 255,5 mio. kr. Bruttoudgiften på 449,5 mio. kr. svarer til at der gennemsnitlig udbetales kr. pr. indbygger i Indkomstoverførsler R2008 R2009 R2010 B2011 B2012 Nettoudgifter (statens andel er fratrukket) kr. Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram m.v Personlige tillæg til pensionister Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelser til pensionister Boligsikring Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Beskæftigelsesordninger Seniorjob 550 Forsikrede ledige indsats *) Dagpenge til forsikrede ledige *) I alt *) Kommunerne overtog den 1. august 2009 ansvaret for den fulde beskæftigelsesindsats og dermed også ansvaret for de forsikrede ledige. Ud over at overtage udgifterne til administration af den statslige del af jobcentret overtog kommunerne også udgifterne til: 1) Dagpenge. 2) Drift af aktivering af forsikrede ledige. 3) Hjælpemidler. 4) Befordringsgodtgørelse. 5) Løntilskud til forsikrede ledige. 6) Isbryderordning. 7) Handicappede i erhverv. 8) Handicappede under efter- og videreuddannelse.

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb

BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb BUDGETLÆGNING 2009-2012 OVERORDNET ØKONOMI ODDER RÅDHUS, 1. AUGUST 2008 Dok.nr.:1047178/jb Indholdsfortegnelse Hovedoversigt for det skattefinansierede budget 2009 2012... 1 Driftsoverskud på 13 mio.kr....

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016

Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 Budget 2013 2016 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2016 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Generelle bemærkninger til budget... 6 Det skattefinansierede og brugerfinansierede område... 18 Hovedoversigt

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Nærværende materiale indeholder budgetoplæg med supplerende bemærkninger mv. Materialet er udarbejdet til brug for Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24. og 25. august 2009 Budgetoplægget

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere