Initiativer på erhvervsrettet VEU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativer på erhvervsrettet VEU"

Transkript

1 Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig over forskellige AMU-kurser i dag. Effektevalueringer finder generelt positive beskæftigelseseffekter af AMU, mens løneffekterne er mere blandede. Der lægges på den baggrund op til en række initiativer på erhvervsrettet VEU, jf. boks 1. Boks 1 Oversigt over underinitiativer 2.1. Fra ufaglært til faglært Øget fokus på produktivitet og vækst i AMU Mere fleksibelt AMU Et AMU-system med afsæt i den enkeltes færdigheder En styrket voksenvejledning Bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring Et mere robust og fremtidssikret AMU-system Bedre Efteruddannelse.dk Midlertidig lempelse for deltagelse i AMU for personer med forældet uddannelse Fra ufaglært til faglært Med Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser etableres en erhvervsuddannelse for voksne (EUV). Dermed bliver vejen fra ufaglært til faglært mere gennemsigtig og målrettet, både for voksne med stærke og svage kvalifikationer. Et af de centrale elementer i EUV er således at styrke erfarne voksnes muligheder for at tage en erhvervsuddannelse, idet voksne med relevant erhvervserfaring fremover tilbydes en bedre og mere direkte adgang til en faglært kompetence, jf. boks 1. Derudover forbedres virksomhedernes tilskudsvilkår for de voksne, som tager en erhvervsuddannelse uden praktik. Sigtet er at understøtte virksomhedernes tilskyndelse til at tilbyde deres erfarne medarbejdere et uddannelsesløft også senere i livet.

2 Side 2 af 8 Tabel 1 Skoleundervisning og praktikuddannelse i EUV Målgruppebeskrivelse Grundforløb EUV-forløb i forhold til tilsvarende EUD Praktik Vej 1 Voksne, som på baggrund af RKV vurderes til at have minimum 2 års relevant erhvervserfaring skal have et EUV-forløb uden praktikuddannelse. Ikke mulighed for grundforløbselementer. Skoleundervisningen er i udgangspunktet 10 pct. kortere end det tilsvarende hovedforløb i EUD. Ingen praktik Vej 2 Voksne med erhvervserfaring eller tidligere gennemført uddannelse, som ikke eller kun delvist opfylder kravet om 2 års relevant erhvervserfaring har adgang til et EUV-forløb med både skole- og praktikuddannelse. Mulighed for 2. del af grundforløbet (20. uger). Skoleundervisningen er i udgangspunktet 10 pct. kortere end det tilsvarende hovedforløb i EUD. Maksimalt 2 år og kortere end praktik i en tilsvarende EUD. Vej 3 Voksne som mangler erhvervserfaring eller uddannelsesforudsætninger får adgang til et udvidet EUV-forløb, hvor skole- og praktikuddannelsen i høj grad svarer til det tilsvarende EUD-forløb. Mulighed for 2. del af grundforløbet (20. uger). Udvidet EUV-forløb med samme varighed som i EUD. Samme varighed som EUD. Erhvervsuddannelsesreformen udgør det centrale bidrag til regeringens målsætning om at løfte flere ufaglærte voksne til faglært niveau. Der kan med arbejdsmarkedets parter etableres et arbejde om udvikling af kompetencepakker og forløb i AMU, som via merit kan indgå som led i EUV-forløbene for voksne. Det vil kunne understøtte ufaglærtes muligheder for til en vis grad at stykke en erhvervsuddannelse sammen gennem AMU-pakker, som i højere grad kan tilrettelægges, når det passer i forhold til produktionen på arbejdspladsen. Det skal endvidere tydeliggøres, hvordan AMU kan afkorte den enkeltes vej til at opnå en faglært uddannelse, jf. nedenfor Øget fokus på produktivitet og vækst i AMU De afsatte VEU-midler skal i højere grad målrettes uddannelsesområder, som understøtter vækst og konkurrenceevne. Der lægges således op til en mindre midlertidig sænkelse af deltagerbetalingen på AMU på tekniske og merkantile kurser, herunder også certifikatkurser, som er nødvendige for, at ufaglærte og faglærte kan varetage en række opgaver i de danske virksomheder. Deltagerbetalingen sænkes med ca kr. pr. årselev for tekniske og merkantile kurser Mere fleksibelt AMU Manglende fleksibilitet i AMU kan bidrage til, at nogle grupper af ufaglærte og faglærte ikke har mulighed for at deltage i efteruddannelse. Der lægges således op til at øge fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af AMU ved at styrke muligheder for 1) virksomhedsforlagt undervisning, 2) mere brug af fjernundervisning og 3) AMU på alle tidspunkter. Ad 1. Virksomhedsforlagt undervisning. Der kan udmøntes en midlertidig takstforhøjelse til virksomhedsforlagt undervisning. Takstforhøjelsen udmøntes på

3 Side 3 af 8 områder, som er særligt udstyrstunge, herunder på transport- og svejseområdet og på højteknologiske områder, hvor anvendelse af ny teknologi er afgørende for kursernes relevans. Derved bliver det mere attraktivt for institutionerne at afholde AMU-kurser i virksomheder, hvor det produktionsrettede udstyr udvikles og digitaliseres i et højt tempo. Det skal også ses i sammenhæng med, at erhvervsskolerne kan have svært ved at foretage de nødvendige anskaffelser af tidsvarende undervisningsfaciliteter, særligt indenfor områder, hvor der sker en hurtig teknologisk udvikling, og hvor opdateret udstyr derfor er nødvendigt for at kunne tilbyde attraktiv efteruddannelse. Takstforhøjelsen vil blive udformet som en forsøgsordning, hvor aktiviteten følges tæt via tilsyn. Ad 2. Mere brug af fjernundervisning. Digital læring afholdt som fjernundervisning, kan bidrage til at skabe større fleksibilitet i AMU-systemet for virksomheder og kursister. Øget brug af digital læring vil bl.a. kunne forbedre mulighederne for at deltage i AMU. Fjernundervisning kan samtidig tiltrække nye målgrupper, som ikke har fundet de traditionelle afholdelsesformer attraktive. Det kan fx være personer, der er bosat og arbejder langt væk fra et relevant udbud af AMU eller personer, som i dag har vanskeligt ved at få arbejds- og familieliv samt uddannelse til at gå op i en højere enhed. Der afsættes en pulje, som kan benyttes til finansiering af henholdsvis udvikling af kurser til digital læring og styrkelse af lærerkompetencer til digital læring. Ad 3. AMU på alle tidspunkter. Institutionerne har i dag mulighed for at udbyde AMU på alle tidspunkter af døgnet alle ugens dage, men gør det kun i begrænset omfang. Det skyldes formentlig både et begrænset udbud og en begrænset efterspørgsel. Institutionerne kompenseres for at afholde AMU på alle tidspunkter. Der indføres en konkret tillægstakst, da institutionerne særligt på kort sigt må forventes at have højere udgifter til blandt andet lærerløn m.v. for AMU som afholdes udenfor skolernes normale åbningstid. Undervisningsministeriet vil i forsøgsperioden på 3 år følge udviklingen tæt. Deltagerbetalingen vil være på samme vilkår, og med samme deltagerbetaling på alle AMU kurser uanset det tidspunkt på døgnet eller ugen de foregår. AMU til alle tider er en understøttelse af et fleksibelt AMU-system som også vil blive udbudt og gennemført jf. udbudsforpligtelsen uden for dagtimerne, og dermed et supplement til de nuværende AMU-tilbud, hvor AMU typisk foregår i dagtimerne mellem Ved at give institutionerne bedre mulighed for at udbyde og gennemføre AMU-kurser på alle tidspunkter af døgnet og på alle ugens dage, er der mulighed for at tiltrække nye målgrupper, som i dag ikke har mulighed for eller ønsker at deltage i AMU.

4 Side 4 af Et AMU-system med afsæt i den enkeltes færdigheder Øget brug af standardmerit og realkompetencevurdering skal bidrage til, at den enkelte undgår dobbeltuddannelse samtidig med, at det i højere grad tydeliggøres, hvis et AMU-kursus giver merit til fx en erhvervsuddannelse. Sigtet er at sikre den enkelte et overskueligt uddannelsesforløb, hvor vedkommende i langt højere grad får godskrevet allerede opnåede kompetencer. Der lægges med EUV-konceptet op til at udbrede brugen af standardmeritter til AMU. Dermed bliver det tydeligere, hvilke AMU-kurser der giver merit til faglært niveau, ligesom standardmerit vil gøre det nemmere for institutionerne at udarbejde en realkompetecevurdering i forbindelse med deltagelse i AMU. Derudover skal der mere fokus på de muligheder, der er for, at den enkelte kan få et samlet kompetencebevis, som dels skal sikre den enkelte papir på faglige kompetencer, og dels kan indgå i en uddannelsesplan, hvis kursisten på et tidspunkt skulle ønske at tage en EUV. Der kan bl.a. ske ved at sætte mere fokus på det allerede eksisterende it-værktøj min kompetencemappe, som kan samle dokumenter for den enkelte person (og virksomhed) for at give et samlet overblik over den enkeltes kompetencer og vejen til uddannelse. Der lægges op til, at min kompetencemappe og de metoder og værktøjer, som min kompetencemappe indeholder revideres, med henblik på at smidigøre brugen heraf og skabe endnu bedre muligheder for, at borgere kan få beskrevet og dokumenteret deres realkompetencer. Målet er, at alle kursister elektronisk skal kunne se de arbejdsmarkedsuddannelser og AMU-beviser, de har opnået ved deltagelse i AMU. Undervisningsministeriet vil undersøge mulighederne for en mere automatisk registrering af deltagelse og gennemførelse af AMU mv. Hjemmesiden opdateres samtidig således, at hjemmesidens funktioner kan anvendes på flere elektroniske platforme (smartphones, tablets etc.). Det vurderes på den baggrund, at anvendelsen af min kompetencemappe fremmes betydeligt. Herudover foreslås det, at der igangsættes en informationskampagne om min kompetencemappe og mulighederne for at dokumentere realkompetencer. For at fremme brugen af min kompetencemappe og brugen af realkompetencevurdering yderligere, foreslås det endeligt at fjerne deltagerbetalingen til arbejdsmarkedsuddannelsen Den personlige uddannelses- og jobplan i en forsøgsperiode. Det vil gøre det mere attraktivt at arbejde med min kompetenceplan og understøtte, at flere får vurderet deres kompetencer En styrket voksenvejledning Kortuddannede deltager relativt mindre i voksen- og efteruddannelse end andre grupper på arbejdsmarkedets til trods for, at der findes en bred vifte af relevante tilbud. Der afsættes derfor midler til en styrket voksenvejledning i , som skal understøtte en etablering af et forbedret tilbud om individuel vejledning og rådgivning over for voksne kortuddannede.

5 Side 5 af 8 Inden initiativet udløber, skal der tages stilling til, om indsatsen skal fortsætte inden for VEU-centrenes ordinære bevilling Bedre kobling af læse-, skrive- og regnekurser til praktisk læring Der lægges som forsøg op til at afvikle deltagerbetaling på AMU-dansk og AMUmatematik for personer med behov, hvis kurset tages i sammenhæng med et andet AMU-kursus. Sigtet er at styrke den enkeltes almene kompetencer, hvilket samtidig kan bidrage til, at den enkelte oplever at få et større udbytte af et AMU-forløb. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at tidligere erfaringer har vist, at en sammenhæng mellem den almene og den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse kan være et godt redskab til at motivere voksne med læse-, skrive- og/eller regnevanskeligheder til at deltage i almen undervisning. Det skyldes bl.a., at den almene undervisning derved bliver mere anvendelsesorienteret og jobnær, idet der kan tages udgangspunkt i konkrete opgaver og problemstillinger fra arbejdspladsen. Forslaget skal ses i lyset af, at det kun i begrænset omfang er lykkedes at forbedre kursisters muligheder for at kombinere AMU og FVU. Det skyldes bl.a., at det ofte er forskellige uddannelsesinstitutioner, som udbyder forløbene, ligesom regler og rammebetingelser er forskellige. Dertil kommer, at FVU ofte består af længere forløb, mens AMU hovedsageligt udgøres af meget korte uddannelsesforløb. Det kan derfor være svært at kombinere AMU og FVU Et mere robust AMU-system I var aktiviteten på AMU høj. Samtidig var der en midlertidig takstforhøjelse på i alt 110 mio. kr. på AMU, som indebar store overskud i AMUsystemet. Med udgangen af 2010 bortfaldt 80 mio. kr. af takstforhøjelsen, mens der med udgangen af 2011 bortfaldt yderligere 30 mio. kr. Aktiviteten på AMU er faldet i 2011 og 2012, hvilket har medført, at der i dag er underskud hos mange af AMU-udbyderne. Det må forventes at underskuddet på sigt kan nedbringes i takt med, at skolerne tilpasser sig et lavere aktivitetsniveau, herunder også gennem en evt. tilpasning af skolernes samlede udbud. Det kan dog overvejes at indføre en midlertidig takstforhøjelse på 27 mio. kr. i 2014, 36 mio. kr. årligt på AMU i og ca. 18 mio. kr. i 2018 målrettet udvalgte kurser, jf. appendiks. Sigtet med den midlertidige takstforhøjelse er at sikre udbud, kvalitet og forsyningssikkerhed også i perioder med svingende aktivitet. Derudover lægges der op til at gennemføre et styringseftersyn af AMU, herunder et taksteftersyn. Det skal understøtte institutionernes arbejde for at opnå en holdbar økonomi også på længere sigt med henblik på at sikre et mere robust og fremtidssikret AMU-system, som er mindre følsomt over for store aktivitetsudsving. Styringsanalysen skal afdække hvilke tiltag, der kan bidrage til at styrke bæredygtigheden på længere sigt i AMU, og belyse effekterne af indsatsen. Der skal bl.a. fokus på, om der er nogle grundlæggende elementer af styringen, der kan håndtere de udfordringer, som AMU-området står over for. Det kan bl.a. undersøges, om

6 Side 6 af 8 taksterne kan indrettes på en mere hensigtsmæssig måde. Samtidig skal behovet for den geografiske spredning af AMU afdækkes. Endvidere kan det undersøges, om der er potentiale for øget brug af fjernundervisning og virksomhedsforlagt undervisning Bedre Efteruddannelse.dk Hjemmesiden Efteruddannelse.dk har gennem den seneste tid fået kritik for manglende brugervenlighed. UNI-C - Styrelsen for It og læring vil derfor igangsætte en brugerundersøgelse, hvor alle de forskellige brugere af siden inddrages. Sigtet er at få klarlagt brugerne behov og ønsker til funktionalitet. På baggrund af brugerundersøgelsen vil UNI-C foretage de nødvendige justeringer, så portalen bedre imødekommer brugernes behov. Det kan fx være en midlertidig virksomhedssupport, idet der tidligere har været ønsker om en central support. Brugerundersøgelsen vil evt. også pege på behovet for en ny indgang til Efteruddannelse.dk for små og mellemstore virksomheder, så siden bliver mere tilgængelig for dem. Det kan øge disse virksomheders tilskyndelse til at efter- og videreuddanne deres medarbejdere Midlertidig lempelse for deltagelse i AMU for personer med forældet uddannelse Reglen om fuld deltagerbetaling for personer med en forældet videregående uddannelse (uddannelsen har ikke været anvendt de sidste 5 år) ændres midlertidigt. Disse personer omfattes som et forsøg af de ordinære deltagerbetalingsniveauer på AMU i perioden Herved får personer med forældede videregående uddannelser bedre muligheder for brancheskift, idet omkostningen ved at sende disse medarbejdere på AMU-kurser vil svare til omkostningen for faglærte og ufaglærte medarbejdere, som i praksis udfører de samme jobfunktioner. Personer med forældet uddannelse kan modtage VEU-godtgørelse i dag. Tilsynsindsatsen styrkes samtidig for at sikre, at AMU-kursisterne og skolerne overholder reglen om, at kursisten ikke må have anvendt den videregående uddannelse de seneste 5 år og der lægges i den sammenhæng op til, at kursisten tilmeldes med en tro og loveerklæring, ligesom der vil blive lavet et stikprøvebaseret tilsyn på konkrete institutioner og kurser. Det skærpede tilsyn vil også omfatte udbetaling af VEU-godtgørelse til personer med forældet uddannelse. Økonomi Det skønnes foreløbigt og med væsentlig usikkerhed, at initiativerne vil øge aktiviteten på AMU med i alt godt kursister svarende til ca årselever og indebære merudgifter på i alt ca. 643 mio. kr. i , jf. tabel 2. Forbruget på de enkelte initiativer følges nøje, og mhp. på at understøtte udmøntningen kan det aftales at flytte bevilling mellem initiativer, hvis udviklingen afviger fra det forudsatte.

7 Side 7 af 8 Tabel 2 Økonomiske konsekvenser Mio. kr., 2014-pl I alt 2.1. Fra ufaglært til faglært Produktivitet og vækst i AMU Mere fleksibelt AMU, herunder: Virksomhedsforlagt undervisning Øget brug af fjernundervisning AMU på alle tidspunkter AMU med afsæt i den enkelte En styrket voksenvejledning Læse-, skrive- og regnekurser i AMU Robust og fremtidssikret AMU-system 1) Bedre efteruddannelse.dk Midlertidig lempelse for deltagelse i AMU I alt ) : Heri er indeholdt midler til tilsyn og systemudvikling mv. Kilde: Undervisningsministeriet.

8 Side 8 af 8 Appendiks: Et mere robust AMU-system Takstforhøjelsen fordeles mellem udvalgte kompetenceområder målrettet særligt industriens udstyrstunge erhverv, som i 2012 var underskudsgivende. Den samlede taksforhøjelse hertil udgør 27 mio. kr. Den foregår ved at flytte såkaldte familiegrupper en takstgruppe op. Takstforhøjelsen er placeret på følgende familiegrupper: El-området/automatik og styring (fra taksgruppe 5 til 6). Maskinbetjening, mindre maskiner/cad/cam/cnc/maskiner (fra takstgruppe 5 til 6). Bygning (fra takstgruppe 6 til 7). Svejseuddannelser (fra takstgruppe 10 til 11). Plastsvejsning (fra takstgruppe 11 til 12). Tilberedning/servering/ rengøring (fra takstgruppe 2 til 3). Montage/systemteknik (fra takstgruppe 5 til takstgruppe 6). Af de 20 mest anvendte AMU-kurser for industriens medarbejdere er 18 af kurserne placeret i takstgruppe 3, og heraf er 16 placeret i familiegrupperne teori og teori med øvelser. De to familiegrupper var i 2012 de to familiegrupper med størst underskud. Historisk set har der også været underskud på disse familiegrupper, hvorfor en relativt stor andel af takstforhøjelsen, som blev udmøntet af globaliseringsmidler i , blev placeret på takstgruppe 3. Udover den nævnte takstforhøjelse på 27 mio. kr. afsættes der yderligere 9 mio. kr. i til takstforhøjelser som udmøntes i efter konkret drøftelse med LO og DA. Udgangspunktet, er at de placeres i takstgruppe 3. Det er muligt, at revurdere placeringen af hele taksforhøjelsen på familiegrupper, dog så takstforhøjelsen holder sig inden for den samlede ramme på 36 mio. kr.

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Status, trends og udfordringer på VEU-området

Status, trends og udfordringer på VEU-området Status, trends og udfordringer på VEU-området Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Undervisningsministeriet VEU-konference Danske Erhvervsskoler 26-2-2015 Side 1 Dagsorden 1. Pejlemærker for VEU-indsatsen 2.

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab.

Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab. Orientering om FFL2015 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 26. august sit finanslovsforslag for 2015 (FFL2015) Et stærkere fællesskab. Der er tale om det første finanslovsforslag i mange år,

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Taksteftersyn Resultater på AMU Undervisningsministeriet December 2016

Taksteftersyn Resultater på AMU Undervisningsministeriet December 2016 Taksteftersyn Resultater på AMU 2012-2015 Undervisningsministeriet December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Formål med taksteftersynet... 3 1.2 Sammenfatning af resultater

Læs mere

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov

2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov 2. Hvad HAKL gør for at imødekomme aftagernes behov A. HAKL har truffet en strategisk beslutning om at skabe større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i kursusudbuddet: Digital læring skal gøre

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 160 Offentligt Aktstykke nr. 160 Folketinget 2013-14 160 Undervisningsministeriet. København, den 30. september 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne

Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder. v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne Brugen af RKV i vejledningsindsatsen - praksis, udfordringer og muligheder v/lone Gullmaj Græbe, VEU-koordinator, VEU-center Øst og Øerne RAR vejlederkonference, 7.12.2016 Vejen til job En anden vej Realkompetencer

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne - euv

Erhvervsuddannelse for voksne - euv Erhvervsuddannelse for voksne - euv Elevplanskonferencen 22. og 23. september 2014 Jakob Overgaard Jørgensen Fuldmægtig Undervisningsministeriet Side 1 Disposition Udfordringer for de voksne Formål med

Læs mere

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet

Erhvervsuddannelser for voksne - euv. v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Erhvervsuddannelser for voksne - euv v. Margrethe Nabe-Nielsen, Undervisningsministeriet Indhold 1. Afsæt for euv 2. Forskelle og ligheder mellem eud for unge og voksne 3. De tre uddannelsesveje i euv

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om. og -regulering på AMU-området. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets takstfastsættelse og -regulering på AMU-området December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15.

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. marts 2017 March 24, 2017 3-partsaftalen og uddannelsesordningerne Pulje

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen

Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Til erhvervsuddannelsesordførerne 4. december 2015 Behov for justeringer i erhvervsuddannelsesreformen Forligskredsen om erhvervsuddannelsesreformen mødes den 8. december for bl.a. at drøfte status på

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører AMU inden for det psykiatriske område Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører Statusnotat Maj 2010 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fælles samråd med Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014

Eud-reformen og produktionsskolerne. Vissenbjerg 9. december 2014 Eud-reformen og produktionsskolerne Vissenbjerg 9. december 2014 Stig Nielsen Kontor for Vejledning og Overgange 3392 5450 stnie1@uvm.dk Side 1 Produktionsskolernes styrkede rolle Side 2 Aftale om: Bedre

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Orientering om forventet ændring af Lov om erhvervsuddannelser samt den videre proces for ændring af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Til Erhvervsskoler Kopi: De faglige udvalg for erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk

Læs mere

Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesindsatsen

Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesindsatsen KKR Syddanmark Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesindsatsen Den 18. November 2016 Martin Svane Uddannelseskonsulent msv@esbjergkommune.dk Samarbejde på Uddannelsesområdet De Fællesfaglige udvalg De Lokale

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord December 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne

Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne 08-1230 - 23.2.2009 Voksenuddannede på KVU- og MVU-områderne Danmark står over for en periode med stigende ledighed. Der vil imidlertid fortsat være mangel på arbejdskraft i nogle sektorer. Der er dokumentation

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

AMU som springbræt til fortsat uddannelse

AMU som springbræt til fortsat uddannelse AMU som springbræt til fortsat uddannelse Oplæg på VEU-konferencen 2012 Ved Ida Marie Behr Bendiksen og Michael Andersen, VEU-enheden på EVA 13. december 2012 Disposition Den samfundsmæssige udfordring

Læs mere

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering

Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 14. februar 2006 Afrapportering fra Trepartsudvalget om livslang læring og opkvalificering for alle på arbejdsmarkedet Den 2. februar offentliggjorde

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store. ressourcer. Niveaudeling er stort set fraværende på erhvervsuddannelserne

Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store. ressourcer. Niveaudeling er stort set fraværende på erhvervsuddannelserne Organisation for erhvervslivet maj 2009 Niveaudeling i erhvervsskoler kan frigøre store ressourcer AF KONSULENT CLAUS ROSENKRANDS OLSEN, CLO@DI.DK Niveaudeling er stort set ikke eksisterende på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere