Forsøgsplatform og imprægnering J. nr / & Substitution af Bor- afprøvninger J.nr /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøgsplatform og imprægnering J. nr. 75664/99-0008 & Substitution af Bor- afprøvninger J.nr. 75664/00-0064"

Transkript

1 Forsøgsplatform og imprægnering J. nr / & Substitution af Bor- afprøvninger J.nr / Et forskningsprojekt under Energistyrelsen. Slutrapport Udført af Miljø Isolering ApS Postbox 1 DK-3400 Hillerød Papiruld med nye imprægneringsmidler påvirkes af gasflamme ved C Hans Dollerup & Claus Skov

2 Forord I Danmark har der gennem en årrække været en stigende interesse for alternativer til mineraluld. Papiruld, hør, fåreuld og hamp er fremstillet af organiske materialer, derfor tilsættes som regel imprægneringsmidler. Dette gøres for at øge modstandsevnen over for biologisk nedbrydning samt brand. Bor har gennem tiden ofte været anvendt til dette formål idet det er et billigt, effektivt og rimeligt miljøneutralt imprægneringsmidde. Borsyre og Borax er p.t. optaget på "Listen over uønskede stoffer", det bliver afgjort i EU om stofferne evt. skal mærkes som reproduktions-toksisk (Rep2 el. 3) hvilket betyder at stofferne optages på "Listen over farlige stoffer. For at dokumentere lovende alternattiver blev projekt "Forsøgsplatform og imprægnering" og efterfølgende "Substitution af Bor- afprøvninger" bevilliget af Energistyrelsen. Beskyttelse af organiske materialer mod brand og biologisk nedbrydning er et meget komplekst kemisk fænomen hvor der mangler teoretisk basisviden. Når forudsætningen er fravalg af miljø og sundhedsfarlige stoffer bliver opgaven ikke mindre. De valgte alternative imprægneringsmidler er dokumenteret i forhold til mikrobiologi, fugtteknik, brand, emissioner, korrosion, isoleringsevne, og miljø i selvstændige undersøgelser. Undersøgelserne er refereret i denne rapport. Hvert undersøgelsesfelt indledes med en generel indføring. Det er tilstræbt at de enkelte afsnit kan læses særskilt. Data fra undersøgelser af andre isoleringsmaterialer fx mineraluld anvendes løbende som reference. Rapportens målgruppe er primært producenter og andre professionelle i branchen. Tak til Harry Bertelsen, Niels O. Breum, samt medarbejdere ved BYG DTU, Teknologisk Institut, Hussvamp Laboratoriet ApS, Eurofins og DBI samt vores altid hjælpsomme leverandør Jesper Fisher fra Brøste A/S. Hans Dollerup, projektleder Skanderborg november 2004 Rev. juli 2005 Efter afslutning af projektets forsøgsrækker er der dukket en ny, umiddelbart lovende, brandhæmmer op på markedet under navnet Apyrum se Ingeniøren , og

3 Indeks Forord...1 Indeks...2 Resume...4 Forsøgsplatform og imprægnering... 4 Substitution af Bor- afprøvninger... 4 Forsøgsplatform og imprægnering...7 Indledning... 7 Diskussion... 9 Konklusion... 9 Substitution af Bor- afprøvninger...11 Fremgangsmåde Brandtekniske undersøgelser...12 Indledning Undersøgelsens formål Fremgangsmåde Prøvningsmetoder Måleresultater Diskussion Alternativt brandforsøg på Friland Konklusion Emissioner brand...21 Indledning Undersøgelsens formål Prøvemateriale Fremgangsmåde Analyseresultater Diskussion Konklussion Fugttekniske undersøgelser...24 Indledning Sorptionsisotermer Diskussion Vanddamppermeabilitet (kopforsøg) Diskussion Kapillarsugning Diskussion Konklusion Mikrobiologisk test af Papiruld...32 Indledning Undersøgelsens formål Fremgangsmåde, indledende forsøg Resultater Diskussion Konklusion Korrosionsforhold for murbindere mm. i Papiruld...37 Indledning Undersøgelsens formål Fremgangsmåde I. Papirulds virkning på de metalliske komponenter

4 II. ph-forhold i ovennævnte 3 typer Papiruld III. 6 uorganiske stoffers virkning på de metalliske komponenter Delresultaterne fremgår af følgende tabeller Diskussion Konklusion Isolans...46 Indledning Basisvarmeledningsevne for Papiruld Beregninger, fastsættelse af λ-deklareret Fastsættelse af λ (-design) Diskussion Konklusion Miljøvurdering af stoffer til substitution af Bor i Papiruld...50 Indledning Undersøgelsens formål Fremgangsmåde Farlighedsidentifikation...51 Akkumulerbarhed Farlighedsvurdering Risikokarakterisering Diskussion Konklusion: Bilag 1, Uddrag af forsøgsprotokollen:...56 Bilag 2 Beregning af varmetab m.m...61 Bilag 3, LCA...67 Bilag 4. Farlighedsidentifikation...68 Bilag 5. Farlighedskvotient...76 Anvendt litteratur

5 Resume Forsøgsplatform og imprægnering Projektet omfattede dels opbygning af en imprægneringsenhed der skulle kunne håndtere såvel pulver som væske. Dels udvælgelse af lovende miljø- og arbejdsmiljørigtige formuleringer af flammehæmmere og biocider med henblik på substitution af Bor, primært i Papiruld. Mulige stoffer blev vurderet og der blev gennemført flere indikerende brand og fungicid forsøg. To formuleringer blev udpeget som særligt anvendelige; imprægneringsmidlerne blev tilført i en våd proces. Substitution af Bor- afprøvninger Det lykkedes ikke at få imprægneringsenheden til at fungere tilfredsstillende i forbindelse med våd-imprægnering i en produktionssituation, idet fibrene klumpede sammen. Imprægnering i de to formuleringer blev i stedet tilført som granulat. Indikerende brandforsøg viste imidlertid, at den imponerende brandbeskyttelse ikke længere var til stede! Hele processen med udvælgelses og indikerende forsøg måtte således gentages, koncentreret om stoffer egnet til tør -samt max 3% våd imprægnering. Der blev valgt en ny formulering af imprægneringen i Papiruld bestående af stofferne 12 vægt% Magnesiumsulfat, 12 vægt% Alun og 3 vægt% Natrium benzoat, alle på pulverform. Følgende test blev iværksat: Mikrobiologi; forsøg med 11 forskellige fungicid-imprægneringer, uimprægnetet Papiruld samt 2 x mineraluld. Fugtteknisk; Sorptionsisotermer, vanddamppermeabilitet og kapillarsugning for alternativt saltmix samt nuværende salgskvalitet. Sorptionsisotermer for de tre stoffer i den nye formulering. Brand; Alternativt saltmix samt nuværende salgskvalitet. Emisioner; Alternativt saltmix, nuværende salgskvalitet samt Papiruld uden imprægnering. Korrosion; Alternativt saltmix samt de tre imprægneringsstoffer, nuværende salgskvalitet, de tre imprægneringsstoffer samt Papiruld uden imprægnering. Lambda; Alternativt saltmix samt nuværende salgskvalitet Miljø; Alternativt saltmix samt nuværende salgskvalitet Konklusion Det lykkedes ikke at finde en kombination af stoffer, der kan håndteres i produktionsanlægget med en rimelig økonomi, med en bedre eller tilsvarende performance sammenlignet med Borax/ Borsyre. Enkelte imprægneringsmidler som fx Protox Svamp har en bedre effekt, men er kostbart. Såfremt udfaldskravet i forbindelse med substitution af bor er en tilsvarende eller evt. bedre effekt, betyder det sandsynligvis en overgang til våd imprægnering. 4

6 Mikrobiologi Standarden EN113 har vist sig uanvendelig i forbindelse med dokumentation af Papirulds modstandsdygtighed over for svamp og skimmel. Modstandsdygtigheden er i stedet forsøgt dokumenteret ved prøver placeret direkte på træ inficeret med skimmelsporer fra naturen. Inkuberet ved 20 C og 98% relativ fugtighed, samt forsøg i glas med 100% relativ luftfugtighed. De to bedste alternativer til fungicidet i den nuværende salgskvalitet er hhv. Protox Svamp, kaliumsorbat samt natrium benzoat. Fugtteknik Magnesiumsulfat og natrium benzoat optager meget fugt ved høj RF. Den forøgede andel af imprægneringsstoffer samt den periodevise forøgede fugtoptagelse vil forøge vægten af isoleringslaget. Det er usikkert om Papiruldens egenskaber mth. sætning ændres. Vandamppermabiliteten og dermed Z-værdien (fugtmodstandstallet) for Papiruld imprægneret med hhv. nyt saltmix og eksisterende bor-imprægnering ligger på samme niveau. Kapillarsugningen for Papirulder imprægneret med den nye formulering er mindre end for Papiruld imprægneret med den hidtil anvendte bor-imprægnering. Brand Klassifikation af den nuværende salgskvalitet blev E, for Papiruld med alternativt saltmix blev klassifikationen F. Det er egentligt uvæsentligt om klassificeringen er E eller F idet isoleringsmaterialer skal klassificeres som mindst Klasse B-s1,d0 for at opnå lempelige beklædningskrav. Emissioner Emissionen af skadelige stoffer fra de tre undersøgte materialer virker ikke alarmerende. Emissionen af skadelige stoffer fra Papiruld med nyt saltmix er mindre end emissionen fra Papiruld i den nuværende salgskvalitet. Emissionen fra Papiruld uden imprægnering er større for alle stoffer med undtagelse af borsyre. Emissionen af skadelige stoffer fra isoleringsmaterialer er grundigt dokumenteret men kun enkelte undersøgelser er offentliggjort. Korrosion Papiruld anvendes til isolering, især efterisolering af bl.a. murværkskonstruktioner. Der er isoleret ca bygninger på denne måde i Danmark. Hverken i forbindelse med fx 5. års kontroleftersyn fra Byggeskadefonden eller i forbindelse med videnskabelige undersøgelser er der fundet kritiske forhold. Undersøgelsen falder i tre dele: I. Korrosion forårsaget af 3 forskellige typer Papiruld Ingen af de tre typer Papiruld virker korroderende på de murbindere der normalt er anvendt I byggeriet efter For alle typer ses korrosion af især armeringsstål, men også af galvaniserede overflader. Denne korrosion adskiller sig næppe fra den vand alene ville forårsage. Den korrosive effekt forårsaget af de tre typer Papiruld adskiller sig kun minimalt. II. ph-forhold Papiruld med det nye saltmix er nærmest neutral. Uimprægneret Papiruld er en smule basisk. Papiruld i den nuværende salgskvalitet er basisk med en ph på 8,11. III. Korrosion forårsaget af imprægneringsmidler. De valgte stoffer kan deles op I tre grupper; hhv. den midterste hvor borsyre og natriumbenzoat har samme korrosive effekt som rent postevand. Borax, dette stof har en mindre korrosiv effekt. Samt en gruppe hvor magnesiumsulfat, aluminiumhydroxid og alun (I nævnte rækkefølge) har en større korrosiv effekt. 5

7 Lambda λd for Papiruld i nuværende salgskvalitet kan fastsættes til 0,041 W/(mK), tilsvarende kan λd for Papiruld med nyt salt mix fastsættes til 0,042 W/(mK). Miljø Resultater af den toksikologiske og økotoksikologiske vurdering af de anvendte kemikalier i hhv. den nuværende salgskvalitet af Papiruld og de foreslåede alternativer adskiller sig ikke signifikant. Dette forhold vil ændre sig såfremt Bor optages på listen over farlige stoffer som reproduktionstoksisk. Det er yderst problematisk at der kun findes spredte/ ingen data for langt de fleste kemikalier. 6

8 Forsøgsplatform og imprægnering Indledning I Danmark har der gennem en årrække været en stigende interesse for alternativer til mineraluld, f.eks. EPS, exlerklinker, ekspanderet perlite, hør, hamp, uld og papiruld. Disse produkter benævnes under ét "Alternative isoleringsmaterialer". Papiruld, hør, fåreuld og hamp er fremstillet af organiske materialer, derfor tilsættes ofte imprægneringsmidler for at øge modstandsevnen over for biologisk nedbrydning samt brand. Bor er gennem tiden ofte anvendt til dette formål. Borsyre og Borax er p.t. optaget på "Listen over uønskede stoffer", det bliver afgjort i EU om stofferne skal mærkes som reproduktions-toksisk (Rep 2 evt. 3) hvilket betyder at stofferne optages på "Listen over farlige stoffer. I modsat fald fjernes Borsyre og Borax fra listen i forbindelse med 30. tilpasning ultimo For at dokumentere lovende alternativer blev projekt "Forsøgsplatform og imprægnering" Journalnr.75664/ samt "Substitution af Bor- afprøvninger" J.nr / iværksat. Projektets formål var at udvælge to lovende miljø- og arbejdsmiljørigtige formuleringer af flammehæmmer og biocider med henblik på substitution af Bor primært i Papiruld. Til dette arbejde blev der nedsat en tværfaglig projektgruppe. Projektet var opdelt i en del A og en del B der blev afviklet sideløbende. Fremgangsmåde Del A omfattede opbygning af en forsøgsenhed der efter afstøvning af Papirulden skulle kunne imprægnere isoleringen med forskellige imprægneringsmidler, såvel i pulver som i væskeform. Der blev gennemført omforandringer på det eksisterende produktionsanlæg. Afstøvningsenheden fungerer meget tilfredsstillende, idet der fjernes 3-5 vægt % fint støv fra produktionen. Materialet transporteres med luft, via en cyklon og en cellesluse, ned i afstøvningsenheden. Her bliver materialet gennemblæst og det fineste støv stiger højest. Hvorefter det suges bort fra toppenfiltreres og komprimeres. Det har vist sig meget vanskeligt af få imprægneringsenheden til at fungere tilfredsstillende i forbindelse med våd-imprægnering, idet fibrene klumper sammen. Det er ikke lykkedes at løse dette problem. I stedet blev der benyttet en mere simpel spray- on teknologi til forsøg. Del B omfattede indsamling af viden, indikerende forsøg og udvælgelse/ sammensætning af imprægneringsstoffer. 1 Miljøstyrelsen: Telefonisk oplysning. 7

9 Stofliste og første screening På basis af (også ældre) litteratur bl.a. 2, 3, 4, 5, 6 blev der udarbejdet en liste med mulige stoffer. Screeningen foregik således at hvert stof blev vurderet, hvor der kunne være eller opstå problemer i forhold til miljø og arbejdsmiljø- blev stofferne fravalgt. Det skal særligt bemærkes at ammonium gruppen blev fravalgt selvom den anvendes i flere alternative isoleringsmaterialer og den ved brandforsøg har en god effekt. Undersøgelse af alternative isoleringsmaterialers korrosive effekt på murbindere 7 har vist, at hør imprægneret med ammonium, bliver nedbrudt såfremt det opfugtes. Efter første screening var der 21 stoffer tilbage på listen. Anden screening Der blev under dette forløb tilvalgt yderligere 6 stoffer. Dvs. 27 stoffer blev undersøgt og beskrevet. Boraks, Borsyre og Aluminium Hydroxyd anvendes som reference i hele forløbet. Der blev samlet et "produkt datablad", hvor alle fundne referencer blev kopieret og vedhæftet. Der blev foretaget endnu en udvælgelse af de stoffer som projektgruppen anså for bedst egnede. Herunder blev også taget højde for ph værdier på de endelige formuleringer, af hensyn til arbejdsmiljø, bygningsfysiske forhold og indeklima påvirkninger. Der blev udvalgt i alt 16 stoffer. Disse blev sammensat i 9 formuleringer og 2 koncentrationer, der blev fremstillet prøver af Papiruld med tilsætning af midlerne og der blev gennemført flere indikerende brandforsøgs serier. Fungicid effekt Der blev ligeledes iværksat forsøg med de 9 formuleringer i forhold til fungicid effekt. Prøverne blev udført på vand/soda opløst løbekasein og podet med Blå skimmelsvamp, Hvid tømmersvamp og Aspergillus Niger. Efter inkubationstiden blev tilføjet 2,5 gram af de udvalgte formuleringer. Prøverne blev alle gennemvædet med postevand. Efter applikationen henstod prøverne i lukkede glas- petriskåle ved 20 C. Forventningen var at væksten af fungi stoppede i en vis afstand fra Papirulds prøven. Projektgruppen udvalgte 2 af de 9 formuleringer. Brandprøver Som reference blev der ligeledes gennemført brandforsøg på Isover, Rockwool, almindelig Papiruld og den særligt gode formulering- prøve nr. 7. Alle brandprøvninger er foretaget i et kar af rustfrit stål på 150 x 150 x 100 mm med 50mm prøvemateriale. Gasflammen ca C under en vinkel på 45 grader, afstand ca. 100 mm i 20 sek. (se forside) Isover, gennembrændingen efter 7 sek.. Rockwool, gennembrændingen efter 18 sek. Papiruld, nedbrænding efter 200sek. på ca. 12 mm, fugt 101,7 %RF Prøve nr.7, nedbrænding efter 600 sek. på ca.15 mm, fugt 100,5 %RF i bunden af karret. 2 TOX-info s. 455, Karl Meyer's Vareleksikon s.511, MCMLII 4 Tømrerarbejde i praksis, s Byggematerialer 2. bind, s. 40, ÖKO-HAUS, Ökotest Dämstoffe, s.47, 1/98 7 Konsekvenser for murværkskonstruktioner ved anvendelse af miljø- og arbejdsmiljøvenlige isoleringsmaterialer 8

10 LØB- faggruppen for alternativ isolering mødtes hos Miljø isolering således at deltagerne kunne se maskinerne og produktions forløbet. Diskussion Brandbeskyttelse af organiske materialer er et meget komplekst kemisk fænomen hvor der generelt mangler teoretisk basisviden. Det samme gælder for beskyttelse mod biologisk nedbrydning af organisk materiale. Når forudsætningen er fravalg af alle miljø og sundhedsfarlige stoffer bliver opgaven ikke mindre. Det var svært at sammensætte projektgruppen og det var svært at finde personer og institutioner uden for denne der ville dele deres viden (uden vederlag). Den meget problematiske miljøprofil på de af Miljøstyrelsen anbefalede biocider (godkendt til plantebeskyttelse) overraskede projektgruppen. Konklusion Ud fra resultaterne af de indledende forsøg, var projektgruppen overbevist om at Bor kan substitueres som flammehæmmer og biocid i isoleringsmaterialer af organisk oprindelse. Det blev besluttet at anbefale basisprøve 6 og 7. Basisprøve 6, sammensætning: Papiruld 69% Amylum 10% Kaliumsilikat 10% Urea 5 % Natriumbenzöeat 4 % Magnesiumsulfat 2 % Billede af formulering nr uger efter inkubation. Denne formulering er fravalgt, men viser tydeligt de veludviklede fungi Basisprøve 7, sammensætning: Papiruld 74% Amylum 10% Aluminiukkaliumsulfat 5 % Urea 5 % Natriumbenzöeat 3 % Natriumklorid 3 % Billede af formulering nr. 7 Ingen vækst af fungi. 9

11 Liste over kendte og nye imprægneringsmidler, samt 7stoffer udvalgt af Miljøstyrelsen Stof Brand Biocid Valgt (Valgt efterfølgende) Alkanna X - - Aloin X - - Aluminium Kalium Sulfat (Alun) X + + Ammonium phosphat X - - Ammonium sulfat X - - Ammoniumklorid (salmiak)?? - - Amulum (Kartoffelstivelse)?? + - Atamon X - - Benzoe X - - Casein Ca X - - Cement X - - Citrinsyre X - - Dekstrin? - - Di- ammonium sulfat X - - Gips X - - Glykose - - Glimmer X - - Hydratkalk X X - - Jern Oxyd X X - - Kalium Silikat (Vandglas) X X + - Kaliumhydrogentartrat (vinsten)?? - - Kitosan X - - Kitin X - - Kridt X - - Lerjord X - - Lignosulfat X - - Magnesit X - - Magnesium Hydroxid X - - Magnesium Sulfat (Epsom Salt) X + + Mersan?? - - Natriumbenzoat X + + Natriumklorid (Kogesalt) X + - Natriumthiosulfat?? - - Phosfat X - - Soda X X - - Svovl X - Urea (Carbamid) X + - Valle - - Vandglas X X - - 2,2-dibrom-2-cyanoacetamid X - - Bronopol 2-bromo-2-nitropropan X - - IPCB X - - Permethrin X - - Propicornazol X - - Tebuconazol X - - Triazolmetaboliter X - - Magma Firestop X - - Reference/ Aluminium Hydroxid X - Boraks X X - Borsyre X X - 10

12 Substitution af Bor- afprøvninger Som beskrevet tidligere lykkedes det ikke at få imprægneringsenheden til at fungere tilfredsstillende i forbindelse med våd-imprægnering ( 3% væske) i produktionsprocessen, idet fibrene klumpede sammen. Da andelen af imprægnering i formuleringen 6 og 7 var væsentlig større, blev det besluttet at tilføre de udvalgte imprægneringsstoffer som fint granulat. Imprægneringsstofferne tilsættes papirfibrene for at øge modstanden mod biologisk nedbrydning samt brand. Indikerende brandforsøg viste imidlertid at den imponerende brandbeskyttelse ikke længere var til stede! Hele processen med udvælgelses og indikerende forsøg måtte således gentages, koncentreret om stoffer egnet til tør -samt max 3% våd imprægnering. Fremgangsmåde Der blev valgt en ny formulering af imprægneringen i Papiruld bestående af stofferne 12 vægt% Magnesiumsulfat, 12 vægt% Alun og 3 vægt% Natrium benzoat (211), alle på pulverform. (se bilag 1) Det var oprindeligt forudsat, at der skulle foretages en støvningstest på Arbejds Miljø Instituttet (AMI). Denne test, hvor isoleringsmaterialet roterer i en tromle (som i tombola), egner sig næppe til sammenligning mellem forskellige materialer, men er fortrinlig til at vurdere hhv. forbedringer/ forringelse i forbindelse med produktionsændringer. AMI udfører desværre ikke denne test længere. Indeklimamærkning udgik ligeledes idet der pt. ikke findes en standart på området. Følgende test blev iværksat: Mikrobiologi; En række forsøg med 11 forskellige fungicid-imprægneringer; reference: uimprægnetet Papiruld samt 2 x mineraluld. Fugtteknisk; Fugttekniske undersøgelser omfattende målinger af sorptionsisotermer, vanddamppermeabilitet og kapillarsugende egenskaber for alternativt saltmix; reference: nuværende salgskvalitet samt separate sorptionsisotermer for de tre imprægneringsstoffer i den nye formulering. Brand; Alternativt saltmix; reference: nuværende salgskvalitet. Emisioner; Alternativt saltmix; reference: nuværende salgskvalitet samt Papiruld uden imprægnering. Korrosion; Alternativt saltmix samt de tre imprægneringsstoffer; reference: nuværende salgskvalitet og de ter imprægneringsstoffer samt Papiruld uden imprægnering. Lambda; Alternativt saltmix; reference: nuværende salgskvalitet. Miljø; Alternativt saltmix; reference: nuværende salgskvalitet. Resultaterne af ovennævnte undersøgelser og test findes i de respektive afsnit. 11

13 Brandtekniske undersøgelser Indledning Brand og eksplosion hører til de mest alvorlige ulykker der kan ramme en bygning og de personer der opholder sig i eller ved bygningen. Når et materiale indgår en kemisk forbindelse med ilt, siger man at det iltes. Da atmosfærisk luft indeholder ilt (O 2 ), kan dette finde sted. Ved iltning opstår altid varme. Hvis iltning fremkalder flammer, er der opstået ild. Brand er ild der er opstået utilsigtet. Brand er et meget komplekst fysisk og kemisk fænomen, hvor der generelt mangler teoretisk basisviden. Det er udbredt, og stærkt forenklet, at visualisere brandforudsætningerne som en trekant brandtrekanten. For at en iltningsproces skal kunne frembringe ild, skal følgende betingelser være til stede: 1. Brændbart materiale 2. Materialet skal være opvarmet til dets antændelsestemperatur (for træ C) 3. Den fornødne iltmængde (Flammebrand over ca. 15%, glødebrand over ca. 9%) Antændelses temperatur Oxygen Brændbart materiale Hvis blot en af betingelserne ikke længere er opfyldt, vil branden slukkes. Forbrænding der hurtigt dør ud karakteriseres som forpufning. Såfremt branden fortsætter men ikke bryder ud i flammer, er der tale om en glødebrand. For alle kemiske reaktioner gælder, at bestemte vægtforhold af grundstoffer går i forbindelse med hinanden. Det blandingsforhold, hvori antændelsen kan finde sted, begrænses af hhv. den nedre og øvre antændelsesgrænse. Når et materiale brænder med flamme, er det ofte de brændbare gasser, der dannes under opvarmning, der brænder, idet flammernes fortsatte beståen beror på en kædereaktion, hvor ilden springer fra molekyle til molekyle. Flammebeskyttelsesmidler gør ikke et materiale ubrændbart, men mindsker risikoen for brand og anvendes enten i eller udenpå et brændbart materiale. Imprægneringen besværliggør antænding ved opvarmning eller ved elektriske kortslutninger og mindsker brandens udbredelse. 12

14 Flammebeskyttelses- imprægneringen fungerer ved at fjerne et af benene i brandtrekanten. (Sænke temperaturen, fortrænge /forbruge ilten, indkapsle det brændbare materiale eller forhindre føromtalte kædereaktion i forbrændingszonen (en inhibitor) Flammebeskyttelses- imprægneringen anvendes i store mængder og i en lang række produkter, fx hydraulikolier, tekstiler, elektronik, plast og isoleringsmaterialer Vigtige grupper af flammebeskyttelsesmidler: Organiske bromerede forbindelser fx haloner; PBB og PBDE og TBBP A Organiske phosphorforbindelser Organiske chlorerede forbindelser fx PCB Uorganiske metalforbindelser fx aluminiumhydroxid Andre fx Melamin og Bor Mange flammebeskyttelsesmidler er giftige og eller afgiver giftige stoffer ved opvarmning og brand. De alvorlige miljøproblemer ved brandhæmmere indeholdende hhv. brom, phosphor og klor er velkendte. Papiruld indeholder ikke disse stoffer, hverken i den nuværende salgskvalitet eller i forbindelse med det alternative saltmix. En brand forplanter sig opefter med stor hastighed, til siderne med relativ mindre hastighed og nedefter med meget lille hastighed. Med Tillæg 3 til Bygningsreglement for småhuse 1998 har Erhvervs- og Boligstyrelsen i 2002 introduceret de nye fælleseuropæiske brandklasser. For materialer gælder følgende: Europæisk klasse A2-s1,d0 B-s1,d0 D-s2,d2 E - F Hidtidig klasse Ubrændbart Klasse A Klasse B uklassificeret Med Tillæg 6 til Bygningsreglement for småhuse 1998 har Erhvervs- og Boligstyrelsen med virkning fra 1. dec ændret bygningsreglementet. For isoleringsmaterialer gælder fx: Isoleringsmaterialer må ikke anvendes på en sådan måde, at det medfører en øget brandrisiko. Ved et isoleringsmateriale forstås i denne sammenhæng ethvert materiale, der har en densitet,som er mindre end 300 kg/m³. Dette afsnit omfatter ikke andre plastbaserede byggevarer, f.eks. eldåser og rør, faldstammer, ventilationsdele, pexrør, kabelisolering, montageskum og lignende. På denne baggrund kan: Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] anvendes uden begrænsninger. Isoleringsmaterialer, der opfylder kravene til materiale klasse D- s2,d2 [klasse B materiale], anvendes med de begrænsninger, der i den konkrete sammenhæng gælder for alle andre materialer. Isoleringsmaterialer, der ikke opfylder kravene til materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale], kan: anvendes ovenpå etageadskillelser,som er mindst bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 [BSbygningsdel 60], anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 30], 13

15 anvendes i tagkonstruktioner, såfremt den underliggende del af tagkonstruktionen er mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] eller opfylder kravene i afsnit , anvendes i terrændæk og i krybekælderdæk, anvendes i bygninger, når isoleringsmaterialet er afdækket med mindst beklædning klasse K 1 10 Bs1,d0 [klasse 1 beklædning] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel, såfremt der ikke er hulrum mellem isoleringsmaterialet og beklædningen, anvendes, såfremt isoleringsmaterialet er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] langs begge sider af en lodret bygningsdel og langs undersiden af en vandret eller skråtstillet bygningsdel. Efter flere hundrede år med præskriptive (forskriftsmæssige) brandkrav, åbnede nye brandbestemmelser i bygningsreglementet 1. juni op for en funktionsbaseret byggesagsbehandling. Det er således muligt at vælge mellem de gældende brandkrav i bygningsreglementet 8 eller at eftervise at et tilsvarende sikkerhedsniveau kan opfyldes på anden vis 9. Brandkapitlet i bygningsreglementet er langt det mest omfattende og tillige svært tilgængeligt, ikke mindst såfremt det drejer sig om isoleringsmaterialer der ikke opfylder kravet til klasse A materialer. I forbindelse med isoleringspuljen er der derfor udarbejdet to vejledninger 10. Disse anvisninger har været flittigt anvendt. I dette kapitel præsenteres resultaterne af brandtekniske undersøgelser af Papiruld med en ny formulering af imprægneringen 11, 12. Den nye formulering består af imprægneringsstofferne 12 vægt% Magnesiumsulfat, 12 vægt% Alun og 3 vægt% Natrium benzoat. (%af det samlede produkt) Imprægneringsstofferne tilsættes papirfibrene som beskyttelse mod biologisk nedbrydning og som brandhæmmer. Den imprægnerede Papiruld er et løsfyldprodukt, og imprægneringsstofferne er på pulverform. Undersøgelsens formål Ifølge den europæiske standard EN , part 1, inddeles brændbare materialer i klasserne B,C,D og E samt F med hensyn til deres reaktion på brand egenskaber ud fra resultater opnået ved prøvning efter: EN 13823:2002 (SBI testen) og EN ISO (11925:2002 Small Flame testen). Det var undersøgelsens formål at fremskaffe data der muliggør en sammenligning af de brandtekniske egenskaber for Papiruld i den nuværende salgskvalitet sammenlignet med Papiruld imprægneret med et alternativt saltmix. Fremgangsmåde Der er udført 5 SBI tests og 12 Small Flame tests på Dansk Brand og sikringsteknisk Instituts laboratorium. SBI test: Papirulden blev indblæst i 5 sæt stålkasser med målene 1500 x 1100 x 100 mm og 1500 x 500 x 100 mm, som hhv. den lange og den korte vinge i SBI udstyret. Tykkelse af produkt: mm. 8 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Erhvervs og boligstyrelsen april Information om brandteknisk dimensionering, Erhvervs og boligstyrelsen april Bygningsdele med celluloceuld og høruld, Eksempler. Bygge- og miljøteknik ApS & DBI 2000, samt Alternativ isolering..-en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer. 11 DBI Prøvningsrapport, , Sag nr.: PF11923a Løbe nr.: DBI Prøvningsrapport, , Sag nr.: PF11923b, Løbe nr.:

16 Papirulden i stålkasserne blev fastholdt i horisontal retning med 0,9 mm ståltråd pr. 200 mm på begge stålkasser. På den store stålkasse var der yderligere fastholdelse pr. 100 mm i den nedre del. I stålkasserne var der monteret underlagsplader af 10 mm kalciumsilikatplader. Prøvelegemerne blev anbragt i et konditioneringsrum med relativ luftfugtighed 50 ± 5% ved temperaturen 23 ± 2 0 C. Prøvelegemerne opbevaredes i konditioneringsrummet indtil fugtligevægt var opnået, jf. afsnit 4.2 i EN

17 Small Flame testen: For at fastholde papirulden anvendtes en net med 12 mm maskevidde foldet til en kasse med målene 250 x 90 x 40 mm og med den eksponerede side og kant frilagt. Der er efter bedste evne forsøgt at opnå samme densitet som for SBI prøveemnerne. Prøvningsmetoder Prøvningerne blev udført efter: EN 13823:2002 Reaction to fire tests for building products. Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item. EN ISO :2002 Reaction to fire tests. Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame. Part 2 Single-flame source test. Måleresultater Afrapporteringen er delt i to, hhv. Papiruld i den nuværende salgskvalitet: Aluminiumhydroxid CAS nr % Borsyre CAS nr & Borax decahydrat CAS nr % Granuleret avispapir 85% Densiteten af produktet i stålkasserne før konditionering blev bestemt til 64 kg/m³. Middel fugtindholdet i papirulden; 12,2 % (i % af tørvægten) efter 24 timers tørring ved 105 C. Papiruld med alternativt saltmix: Magnesium Sulfat CAS nr % Aluminium Kalium Sulfat CAS nr % Natriumbenzoat CAS nr % Granuleret avispapir 73% Densiteten af produktet i stålkasserne før konditionering blev bestemt til 79 kg/m³. Middel fugtindholdet i papirulden blev bestemt til 9,6 % (i % af tørvægten) efter 24 timers tørring ved 105 C. SBI test: Gennemsnitsværdierne af 3 prøvninger på Papiruld i nuværende salgskvalitet hhv. med nyt saltmix. Klassifikationsværdier Nuværende salgskvalitet Nuværende salgskvalitet tidligere undersøgelse 13 Med nyt saltmix FIGRA 0,2MJ (W/s) FIGRA 0,4MJ (W/s) THR 600S (MJ) 8,4 5,9 13,5 SMOGRA (m 2 /s 2 ) 13 0,4 26 TSP 600S (m 2 ) ,7 230 FDP f 10S (ja/nej) Nej - Ja FDP f 10S (ja/nej) Nej Nej Nej LFS til kant(ja/nej) ja Nej ja FDP f 10S: FDP f 10S: LFS: Flammende dråber/partikler brændende mindre end 10 sekunder Flammende dråber/partikler brændende mere end 10 sekunder Sideværts flammespredning på den lange vinge af prøvelegemerne 13 Alternative isoleringsmaterialer i SBI test og Smale Flame test Fase 2 16

18 Small Flame test: Prøvelegeme, målinger på hhv. langs og på tværs Antændelse (ja/nej) F s 150mm (Ja/nej) Tid når 150mm mærket nås (s) Antændelse af filterpapir (ja/nej) Nuværende salgskvalitet ja nej - nej Nuværende salgskvalitet nej nej - nej tidligere undersøgelse 14 Alternativt saltmix ja ja 8 nej Overfladeflamme eksponering iht. Afsnit 7.4.1, 15 sekunders flammeeksponering Klassifikation af den nuværende salgskvalitet kan således fastlægges til klasse E Papiruld med nyt saltmix til klasse F. SBI test Til venstre Testopstillingen inden afprøvning. Gasflammen brænder nedefra i hjørnet I midten. Papiruld i nuværende salgskvalitet, efter 20 minutters brandpåvirkning. Det ses tydeligt at isoleringen er røgsværtet i vandrette striber. For dette prøvelegeme er ilden løbet på overfladen hvor ståltråden er placeret (tråden har revet overfladen op, i forbindelse med håndtering af emnerne) Til højre Papiruld med alternativt saltmix. Det er desværre tydeligt at dette materiale har dårligere brandtekniske egenskaber. 14 Alternative isoleringsmaterialer i SBI test og Smale Flame test Fase 2 17

19 Diskussion Figraværdierne fastsættes således at varmeafgivelsen inden for de første sekunder vægtes langt højere end varmeafgivelsen i de efterfølgende minutter. Denne målemetode straffer således produkter med brændbare småfibre på overfladen. De to gasflammer i prøvekammeret kan ikke tændes udefra. Det blev observeret at spidsen på FIGRA-kurven tilsyneladende falder sammen med det tidspunkt hvor operatøren bevæger sig ind og ud af prøvekammeret for at tænde 2. flamme. Klassificeringen afgøres typisk af figraværdierne. Det er ligeledes uheldigt, men svært at undgå, at den ståltråd der er anvendt til at fastgøre isoleringen og de lægter der anvendes til opklodsning af prøveemnerne under konditioneringen, løsner fibrene. Klassifikation af den nuværende salgskvalitet blev E (samme klasse som EPS) Ved en vejledende test er den nuværende salgskvalitet tidligere testet (vejledende) på DBI som D-s1, d0 og rullemåtter i Hør fra Heraflax som Klasse F. Samme produkt klassificeres nu efter samme standarder men af et andet prøvningsinstitut som B-s2, d0. 15 EN 13823:2002 anviser ikke en entydig metode til fastholdelse af isoleringen. Det er tydeligt at fastholdelsen har en stor indflydelse på klassificeringen. 15 Klassifizierungsbericht OIB, MA39-VFA , Wien

20 Alternativt brandforsøg på Friland Alternativt brandforsøg i forbindelse med udsendelse i TV2 fra landsbyen Friland ved Feldballe på Djursland. Her er ikke tale om en måling af isoleringsmaterialernes reaktion på brand som ved SBI og Small Flame testen, men en tilnærmet end use test. (Se ligeledes 16 ) Rammerne var opbygget af 25 x 100 mm fyr, felterne målte 100 x 500 x 575 mm. Der blev afprøvet fire forskellige isoleringsmaterialer, de var alle fastholdt med fintmasket kyllingenet. Halmplade fra BIOCORE i Skærbæk, 2 x 50 mm, ingen beklædning. (Ulovlig konstruktion) PAPIRULD fra Miljøisolering i Hillerød, 100 mm løsuld, beklædt med 19 x 125 mm fyr loftpanel, ludbehandlet. (Ulovlig konstruktion) Glasuld fra ISOVER, 2 x 50 mm rullemåtte beklædt med 19 x 125 mm fyr loftpanel, ludbehandlet. (Lovlig konstruktion) Ålegræs (Søgræs) fra Lolland, beklædt med 2 x 13 mm Danogips Plank (Lovlig konstruktion) Der blev anvendt fire stk. 11 kg. nyfyldte gasflasker fra Primagaz Danmark A/S, Højtryksregulatorer, 2 m slanger samt 32 mm brændere. Flammetemperaturen blev målt til 1203 o C i 100 mm afstand, med et digitalt termometer mrk. Viking Brænderen var placeret i brandfeltets nederste 1/3, i en vandret afstand af 60 mm. Flammen var rettet opad i en vinkel på 45 o. Brænderne blev lukket efter 30 min, efter ca. 45 min. blev der slukket med vand. Brandforsøget blev afviklet med henblik på optagelse af TV. Efter ca. 25 min brændte halmpladerne (t.v.) igennem. Da brænderne blev lukket gik ilden ud, og der var da brændt et konisk hul. Ø ca. 170mm mod brænderen og Ø ca. 100 mm på bagsiden. Stativet var fuldstendigt uskadt. Efter 30 min., da brænderne blev lukket, var der ca. 40mm. tilsyneladende uskadt Papiruld (nr. to fra v.) tilbage umiddelbart foran brænderen. En del af beklædningen var tilbage og hele stativet var ubeskadiget. Beklædningen og evt. isoleringen bag denne fortsatte med at brænde ganske svagt frem til slukningen. 16 Rapport over sammenlignende brandforsøg, DBI

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD

TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD TEKNISK DOKUMENTATION PAPIRULD CO2-udslip under produktion Brug af dampspærre Isoleringsevne/lambdaværdi Lydisolerende egenskaber Borsaltes påvirkning af murbindere Brandhæmmende egenskaber Papiruld er

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked.

CBI Danmark A/S er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. November 2014 Nutidens isolering der findes andet end mineraluld. er eneforhandler af det papirbaserede isoleringsmateriale CBI/Isocell på det danske marked. Kort fortalt: Fugtbestandigt materiale fugt

Læs mere

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer

Brandklasser. Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Klasser: Hidtidlige danske klassifikationssystem og de nye europæiske klassifikationer Både klasse 1- og klasse 2 skal i et vist tidsrum, fastsat til 10 minutter, kunne beskytte brændbart materiale bag

Læs mere

De nye europæiske brandklasser

De nye europæiske brandklasser De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Isoleringsprodukter med ny teknologi

Isoleringsprodukter med ny teknologi Isoleringsprodukter med ny teknologi Om denne rapport Denne rapport har form af et notat. Det et løbende litteraturstudium, der undersøger lette effektive isoleringsmaterialer baseret på nye teknologier.

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Valg af isoleringsmaterialer

Valg af isoleringsmaterialer Produktguide Produktguide: Valg af isoleringsmaterialer NOVEMBER 2011 - REVIDERET juni 2012 Valg af isoleringsmaterialer Når du skal vælge isoleringsmateriale til et projekt, er der en række vigtige faktorer

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden

Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Ammoniak i flyveaske Bestemmelse af afdampningshastigheden Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Claus Pade Taastrup, 30. juni 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS

Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvning af rottespærre fabrikat PipeSec ApS Prøvningsrapport Ordrenummer: 575387 Udført for: PipeSec ApS Nørregade 7B 1165 København K Att. Michael Rasmussen Emneord: Afløbssystemer, rottestop, rottespærre

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement.

Element til randfundering opbygget af EPS og fibercement. Prøvningsrapport Sag nr. 7-115 Afprøvning af element til randfundament opbygget af EPS og fibercement egnet til lette ydervægge For: Jackon AS, Sørkilen 3, Gressvik, Postboks 11, N-1 Fredrikstad, Norge

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land)

DOM. Rockwool A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. Papiruld Danmark. (Advokat Jane Frederikke Land) DOM Afsagt den 29. oktober 2013 V-62-11 Rockwool A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod Papiruld Danmark (Advokat Jane Frederikke Land) Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er oprindelig anlagt

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College

6. Sem. Maskiningeniørstuderende. Forår 2009. Efterisolering og energibesparelse. VIA University College 6. Sem. Maskiningeniørstuderende Forår 2009 Efterisolering og energibesparelse VIA University College Udarbejdet af Marianne Gudnor & Vejleder: Åge Bredahl Eriksen Faraidon K. ahab Faraidon ahab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre

PAPIRISOLERING. Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med. Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre PAPIRISOLERING Thermofloc papirisolering med garanti! 20 års erfaring med papirisolering Det grønneste isoleringsprodukt Håndplukkede håndværksmestre MILJØRIGTIGT KVALITET ERFARING GARANTI HÅNDVÆRK Et

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering

Spar energi med garanti. - ideer til sikker isolering Spar energi med garanti - ideer til sikker isolering Indledning I denne lille brochure kan du få et overblik over mulighederne for efterisolering med Rockwool stenuldsgranulat og de deraf følgende energibesparelser.

Læs mere

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering

KEIM Mycal. Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering KEIM Mycal Skimmelsvampe i bygninger effektiv forebyggelse, bæredygtig sanering Risikoområde skimmelsvampevækst Relativ luftfugtighed i % 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 12 70 60 11 10 ph-værdi

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI

INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI INSTITUT FOR BÆRENDE KONSTRUKTIONER OG MATERIALER INSTITUT FOR BYGNINGER OG ENERGI Hovedrapport Varme- og fugttekniske undersøgelser af alternative isoleringsmaterialer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DECEMBER

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere