Fugtkursus Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning"

Transkript

1 Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side

2 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende fugtteori, fugttransportmekanismer og forståelse for vanddampdiagrammet. Foretage kvalificeret fugtanalyse af en konstruktion ved en steady-state diffusionsmodel dels ved grafisk analyse og dels ved anvendelse af beregningsprogram. Evaluering: Afleveringsopgave (afleveret og godkendt) medfører at kurset er bestået Side

3 Fugtkursus Webside Side

4 Bygningsreglement 2010 (BR10) Bygninger skal sikres mod skadelig akkumulering af kondensfugt som følge af fugttransport fra indeluften. Bygninger skal desuden sikres mod opsugning af fugt fra undergrunden. Kritisk fugtindhold Risiko for skimmelvækst Fugtteknisk dokumentation Side

5 BR10: Fugt og holdbarhed Fugt i bygningsdele og konstruktioner kan medføre skimmelvækst, nedbrydning af materialer, nedsat isoleringsevne mv. vandbelastning fra omgivelserne minimeres vand og fugt afledes fra bygningen konstruktionerne yder beskyttelse mod indtrængning af vand konstruktionerne kan modstå normale vand- og fugtpåvirkninger der ikke opstår skadelig kondens på og i konstruktioner; herunder på overflader. Side

6 BR10: Klimapåvirkninger under udførelse Våde fugtfølsomme materialer samt materialer og bygningsdele med skimmelsvamp skal ikke indbygges i opførelsesperioden undgå materialer og byggetekniske løsninger, der er unødigt fugtfølsomme. afsættes tid til udtørring af byggematerialer og -konstruktioner hensigtsmæssig opbevaring af byggematerialer. fælles faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer. opførelse under total inddækning cost-benefit analyse af totalinddækning af byggeriet under opførelsen Side

7 BR10: Kritisk fugtindhold Kritisk fugtindhold kan enten fås hos producenten eller leverandøren kritiske fugtindhold med hensyn til skimmelvækst for et materiale er kendt og dokumenteret ellers kan et fugtindhold i materialet, der er i ligevægt med en relativ luftfugtighed på 75 % på materialets overflade normalt anvendes som kritisk fugtindhold I byggetilladelsen kan stilles krav om at der foretages måling eller anden form for dokumentation fra en fugtsagkyndig, der efterviser opfyldelse af krav om kritisk fugtindhold i konstruktioner og materialer. Side

8 BR10: Kvalitetssikring Fugtmålinger og visuel inspektion for skimmelsvampe emballering og håndtering på fabrik transport til byggeplads opbevaring på byggeplads håndtering og indbygning udtørring og opvarmning dokumentation af kontrol Også materialer, der er mindre følsomme over for fugt bør løbende undersøges for fugtindhold, så det sikres, at aptering af fugtfølsomme materialer som tapet, trægulve og skabe ikke bygges ind før bygningen er tilstrækkeligt tør. Side

9 BR10: Fugtteknisk dokumentation forskrifter for kvalitetssikring som foreskrevet i projektets udførelsesgrundlag; herunder arbejdsbeskrivelser. kontroldokumentation af fugttekniske forhold under udførelsen resultater af fugtmålinger. Som supplement til den fugttekniske dokumentation kan gennemføres en systematisk visuel kontrol for skimmelvækst. Side

10 Fugtstrategiplan (Bygge og miljøteknik A/S) Dispositionsfasen Konstruktionsprincip og udførelsesmetode Projekteringsfasen Fugtkriterier, krav til dokumentation og kvalitetssikring Udførelsesfasen Fugtmålinger, udtørringsprincipper, dokumentation Driftsfasen Kontrolmålinger Desuden orienterende fugtkriterier Side

11 Husstøvmider Bedste leve- og formeringsvilkår ved C og 55-75% RF Lever af menneskeskel i din seng! Støvmideallergi: Tørret støvmideafføring Side

12 Skimmelsvamp Lever af dødt organisk materiale Elsker overflader med RF > 80% Allergiske reaktioner Kan udvikle astma Årsager til svamp: Gammel vandskade Utætheder Nye huse med for dårlig udluftning Indbygning af våde materialer Side

13 Fugtindhold i luft Forholdet mellem den mængde vanddamp, der er i luften og den mængde vanddamp luften maksimalt kan indehold ved en given temperatur. Relativ luftfugtighed RF [%] Side

14 Vanddampindhold og relativ luftfugtighed ude Luftens fugtighed varierer over året Sommer: RF 75% vanddampindhold 10 g/m³ Vinter: RF 90% vanddampindhold 5 g/m³ [g/m 3 ] % 12 95% 10 90% 8 85% 6 80% 4 75% 2 70% 0 65% Efterår Vinter Forår Sommer Side

15 Fugtudvikling ved brusebad Badeværelse Slukker bruseren Åbner vindue Humidity(%rh) High Alarm rh Tænder bruseren Side

16 Vanddampindhold i luft Vanddampindhold afhænger af temperatur og RF høj temperatur højt vanddampindhold høj RF højt vanddampindhold Vanddampindhold i g/m³ Vanddampindhold i g/m³ 100% RF % RF 60% RF 15 40% RF % RF Temperatur i i C ºC Side

17 Damptryk Damptryk i Pa Damptryk i Pa 100% RF % RF % RF % RF % RF Temperatur i ºC C Side

18 Relativ fugtighed inde RF inde afhænger af Tilstand ude (temperatur og RF) Indetemperatur Fugttilførsel inde % RF 80% RF Damptryk i Pa Damptryk i Pa % RF % RF 1500 fugttilførsel % RF inde 500 Opvarmning af udeluft Temperatur i i C ºC Side

19 Fugtighedsklasser (fugtbelastningsklasse) Fugtighedsklasse Bygningens anvendelse 1 Tørre lagerhaller 2 Kontorer og butikker 3 Industribygninger uden fugtproduktion Beboelsesbygninger med lav aktivitet 4 Beboelsesbygninger med høj aktivitet Skoler og institutioner Sportshaller Køkkener og kantiner 5 Svømmehaller Fugtig industri Bade- og omklædningsrum Side

20 Fugttransportmekanismer Diffusion Konvektion Kapillarsugning Side

21 Temperaturforløb gennem en konstruktion Lineært for hvert homogent lag Lineært hvis x-aksen er isolanser (R-værdier) Inde t i t 1 t 2 Ude Inde t i t 1 t 2 Ude t 3 t 4 t u t 3 t 4 t u R 1 =R io R 2 R 3 R 4 R uo Tegl Isolering Tegl Indv. overgang Udv. overgang Side

22 Damptrykforløb gennem en konstruktion Lineært for hvert homogent lag Lineært hvis x-aksen er dampdiffusionsmodstande (Z-værdier) Inde P i =P 1 Ude P 2 P3 P 4 =P u Z 2 Z 3 Z 4 Tegl Isolering Tegl Side

23 Grafisk bestemmelse af kondens Skæring mellem damptryk og mætningsdamptryk P m,i P m,1 Inde Ude P i P 1 P2 P m,2 Lag 1 Lag 2 Lag 3 P m,3 = P mu P 3 =P u Z 1 Z 2 Z 3 Side

24 Kondensberegning ved diffusion Side

25 Damptryk gennem konstruktionen Tryk i Pa Damptryk før evt. korrektion Damptryk (ko rrigeret) M ætningsdamptryk Tegl (indvendig) Isolering Tegl (udvendig) 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Dampdiffusionsmodstand, Z (GPa m² s/kg) Side

26 Fugtophobning c ophobning c ind c ud c ind Pi Z i hvor c ud P u Z u Damptryk og INDE Lag 1 Lag 2 Lag 3 UDE ΔP i Damptryk før korrektion Damptryk efter korrektion Mætningsdamptryk ΔP u Z i Z u Dampdiffusionsmodstand, Z Side

27 Udtørring Laggrænse med kondens fra foregående månded Tryk i Pa Damptryk før evt. korrektion M ætningsdamptryk Damptryk (ko rrigeret) ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Dampdiffusionsmodstand, Z (GPa m² s/kg) Side

28 DS/EN ISO DS/EN ISO beregningsmodel for fugtdiffusion En beregning for hver måned (med gennemsnit for udetemperatur og -RF) Startmåneden er den første der viser fugtophobning De efterfølgende måneder sættes RF til 100% dér hvor dugpunktet var i foregående måned Negativ fugtophobning svarer til udtørring Når den totale fugtophobning igen er 0 så beregnes herefter normalt Hvis fugtophobning efter 12 måneder så beskriv tiltag for at udtørre Desuden undersøges om RF på indvendige overflader overholder krav (som normalt er på max 75%) Benyt Moisture Analysis Side

29 DS/EN ISO Begrænsninger Diffusion er eneste fugttransport Der beregnes endimensionelt ingen inhomogene lag (dvs. ikke som energiberegning!) Der tages ikke højde for tyngdekraft eller fugtudledning på andre måder Modellen er statisk Konstante temperaturer og RF inde og ude som månedsgennemsnit Materialeparametre er uafhængige af temperatur og af fugtindhold Normalt vil en beregning altid være på den sikre side Hvis en beregning holder så er der ikke behov for yderligere tiltag Hvis beregning total set viser fugtakkumulering kan man i visse tilfælde beskrive tiltag for bedring Side

30 Moisture Analysis fugtakkumulering Side

31 Moisture Analysis - inddata Side

32 Moisture Analysis uddata, månedsværdier Side

33 Moisture Analysis uddata, oversigt Side

34 Spørgsmål 1. Hvorfor kan det være en fordel at kende dugpunktstemperaturen for indeluften? 2. Forklar ud fra vanddampdiagrammet hvorfor det en vinterdag kan betale sig at lufte ud selv om den relative luftfugtighed ude er højere end inde, måske på 100% RF Side

35 Øvelser i vanddampdiagrammet 1. Hvor meget vanddamp kan der indeholdes i 1 m³ luft ved 14 C 2. I en almindelig bolig med relativ fugtighed på 40% og rumtemperatur 20 C, hvad er da dugpunktstemperaturen? 3. En øl tages fra køleskabet ved 5 C. Flasken bliver fugtig (danner kondens). Rumtemperaturen er 18 C, hvad er den relative fugtighed i rummet? 4. En køletaske med en madpakke og køleelementer har indre en temperatur på 0 C og overfladetemperaturen er ca. gennemsnittet af rumtemperatur og den indre temperatur. Når rumtemperaturen er 20 C hvad skal rummets relative fugtighed så være for at der netop ikke dannes kondens på køletaskens overflade? 5. Et uisoleret koldtvandsrør med overfladetemperaturen 8 C befinder sig i et rum med relativ fugtighed på 45% Hvis der netop dannes kondens på røret hvad er så rumtemperaturen? 6. Rumtemperaturen sænkes til 15 C, stadig med relativ fugtighed på 45% Hvis røret kondenserer, hvad skal temperaturen på rørets overflade da være? Side

36 Grafisk bestemmelse af kondens Inde t i t 1 t 2 t 3 t 4 R 1 =R io R 2 R 3 R 4 t u R uo Ude Tegl Isolering Tegl Indv. overgang Udv. overgang Damptryk i Pa Damptryk i Pa 100% RF % RF % RF % RF % RF Temperatur i ºC C Inde P i =P 1 Ude P m,i P m,2 P i Ude P 2 P3 P 2 P3 P 4 =P u Inde P m,3 P m,4 = P m,u P 4 =P u Z 2 Z 3 Z 4 Z 1 Z 2 Z 3 Tegl Isolering Tegl Tegl Isolering Tegl Side

37 Øvelse bestem evt. kondens grafisk Indre overgangsisolans, R io = 0,25 Porebeton (100 mm): R = 0,45 (λ = 0,22) Z = 4,76 (d = 0,021) Mineraluld/Murbatts (100 mm): R = 2,56 (λ = 0,039) Z = 0,53 (d = 0,19) Tegl (108 mm): R = 0,14 (λ = 0,78) Z = 5,40 (d = 0,020) Ydre overgangsisolans, R uo = 0,04 Indre tilstand: 20 C, 60% RF Ydre tilstand: 0 C, 90% RF Inde Porebeton 100 mm Enheder: A-murbatts 100 mm λ: W/(mK), R: m²k/w Tegl 108 mm Ude d: kg/(gpa m s), Z: GPa m² s/kg Side

38 Øvelse bestem evt. kondens grafisk Indre overgangsisolans, R io = 0,25 Beton (100 mm): R = 0,10 (λ = 1,0) Z = 12,5 (d = 0,008) Mineraluld/Murbatts (100 mm): R = 2,56 (λ = 0,039) Z = 0,53 (d = 0,19) Tegl (108 mm): R = 0,14 (λ = 0,78) Z = 5,40 (d = 0,020) Ydre overgangsisolans, R uo = 0,04 Indre tilstand: 20 C, 60% RF Ydre tilstand: 0 C, 90% RF Inde Beton 100 mm Enheder: A-murbatts 100 mm λ: W/(mK), R: m²k/w Tegl 108 mm Ude d: kg/(gpa m s), Z: GPa m² s/kg Side

39 Øvelse evt. kondens, fugtophobning og -udtørring Overgangsisolanser Indre = 0,25 m²k/w Ydre = 0,04 m²k/w Tegl (108 mm): λ = 0,67 W/(mK) d = 0,019 kg/(gpa m s) Hulrum (125 mm): λ = 0,039 W/(mK) isolering λ = 0,625 W/(mK) ikke-vent. λ = 1,111 W/(mK) svagt vent. d = 0,19 kg/(gpa m s) Tegl (108 mm): λ = 0,78 W/(mK) d = 0,020 kg/(gpa m s) Inde Tegl 108 mm Hulrum 125 mm Tegl 108 mm Tilstand inde: 20 C og 60% RF Tilstand ude 0 C og 90% RF Ude Side

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære

4. Bygningsfysik. 4.1 Fugtlære 4. 4.1 Fugtlære Der vil altid være en vis mængde fugt til stede i materialerne i en bygningskonstruktion og i den omgivende luft. Hvis fugtniveauet bliver for højt, giver det risiko for alvorlige skader

Læs mere

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke Vejledning til bygherrer Indhold 1 Bygningsreglementets krav til fugtsagkyndige og fugtdokumentation... 2 1.1 Formål... 2 1.2

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Vejledning i bygningstermografi. December 2014

Vejledning i bygningstermografi. December 2014 Vejledning i bygningstermografi December 2014 December 2014 Forord Vejledningen tager udgangspunkt i DS/EN 13187 suppleret med viden fra andre relevante standarder, anvisninger og krav, samt erfaring

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet

Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet Evaluering af overfladetemperaturkrav i bygningsreglementet København, 11. august 2014 Jørgen M. Schultz Steensen & Varming ApS joergen.schultz@steensenvarming.com Henrik Sørensen henrik-innovation ApS

Læs mere

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ...

Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 ... ~..., ...,...,..., ... ... Bygningers fugtisolering SBI-ANVISNING 178. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1993 -.........,...........,...,..., -............... - 6 6 6666 66 666 Bygningers fugtisolering BYGNINGERS FUGTISOLERING NILS

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Vindues- og Facadedag 2015

Vindues- og Facadedag 2015 Vindues- og Facadedag 2015 Orientering om BR2015 og 2020 på baggrund af Energistyrelsens udsendte høringsudgave samt - lancering af den frivillige bæredygtighedsklasse Ved Niels Strange/Dansk Byggeri Sted:

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder

Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder Indvendig fugtisolering af ældre grundmuret kælder -Casestudie og teoretisk analyse af mineralske isoleringsplader Hovedrapport Biorid Dette felt ej malet Biorid Weber Ton Silikat Silikat Silikat Biorid

Læs mere

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere