Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten"

Transkript

1 Bygge- og Miljøteknik A/S Dokumentationsrapport for fugttekniske målinger i demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten Projektet er gennemført som et led i energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under projektnummeret 75664/ Demonstrationsprojektet er beliggende: Havrebjergvej 34, Ringsted Juni 2002 R Projektet er gennemført i et samarbejde imellem firmaerne Egen Vinding og Datter ApS samt Bygge- og Miljøteknik A/S Staktoften 20 Telefon: Telefax: Giro: Reg.nr.: CVR: Homepage: DK-2950 Vedbæk (+45) (+45)

2 Dokumentationsrapport vedrørende fugttekniske målinger for byggeriet Havrebjergvej 34, Ringsted Projekt nr / Sag nr. R Forord Denne dokumentationsrapport har til formål at redegøre for de fugttekniske målinger, som har fundet sted i et større parcelhus, hvor ydervæggene er isoleret med celluloseuld eller hørgranulat imellem et bærende træskelet og en ikke-bærende bagvæg af ubrændte lersten. I ydervæggene har der været indbygget et større antal fugtmåleceller, og der er med dataloggere foretaget en registrering af indeklimaet. Bygningens konstruktioner er beskrevet i en tidligere rapport Dokumentationsrapport vedrørende byggetekniske løsninger som blev publiceret i november 2001 under samme sagsnummer. Fugtmålinger i ydervæggene samt registrering af indeklimaet har fundet sted igennem to vintre og er afsluttet i foråret Midler til projektets gennemførelse er som for den første rapportering stillet til rådighed igennem energistyrelsens udviklingsprogram vedrørende miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under projektnummeret 75664/ Juni 2002 David Udbjørg Cand.ark Egen Vinding og Datter ApS Georg Christensen Civilingeniør Bygge- og Miljøteknik A/S

3 Dokumentationsrapport vedrørende fugttekniske målinger for byggeriet Havrebjergvej 34, Ringsted Projekt nr / Sag nr. R Indholdsfortegnelse Baggrund Fugtteknisk interesse Fugtmåledyvlers placering Resultat af fugtmålinger Indeklimamålinger Konklusion Baggrund I forbindelse med opførelse af byggeri med anvendelse af alternative materialer er der ofte ønske om at anvende ubrændte lersten ikke alene som indervægge, men også som bagvæg i ydervægskonstruktionen. De i dette byggeri anvendte lersten har en tykkelse på 150 mm og en rumvægt på ca kg/m 3 og er leveret af firmaet Egen Vinding og Datter ApS, Ringsted. Med den høje rumvægt og med placeringen på ydervæggens inderside har konstruktionen gode varmeakkumulerende egenskaber, hvorved det muligvis kan forventes, at energiforbruget til opvarmning kan reduceres om end formentlig i beskedent omfang. I det mindste er energiforbruget til stenenes produktion væsentligt reduceret, da brænding undgås. Det skal bemærkes, at der endnu ikke i Danmark er tilstrækkelig dokumentation for de ubrændte lerstens bæreevne, hvorfor de ikke i dette byggeri indgår i husets bærende konstruktioner, som for ydervæggenes vedkommende er en traditionel træskeletvæg beklædt med en på to træbeklædning. Ved de videre fugttekniske betragtninger ses der bort fra denne beklædning, da den er udeluftventileret. I projektet er interessen knyttet til ydervæggen, hvor det 195 mm brede uimprægnerede træskelet udvendig er forsynet med en 9 mm vindgipsplade. Isoleringen i væggen afgrænses mod rumsiden af lerstensvæggen. De nærmere detaljer fremgår af den tidligere publicerede dokumentationsrapport. (1) Isoleringen i alle vægge er 195 mm celluloseuld på nær i et vægparti mod nord(vest), hvor der i stedet for celluloseuld er indblæst hørgranulat.

4 Dokumentationsrapport vedrørende fugttekniske målinger for byggeriet Havrebjergvej 34, Ringsted Projekt nr / Sag nr. R Fugtteknisk interesse Densiteten for henholdsvis celluloseuld og hørgranulat er opgivet til henholdsvis 55 kg/m 3 og 90 kg/m 3. En væg som ovenfor beskrevet udføres uden dampspærre eller dampbremse, idet det antages, at de ubrændte lersten i sig selv giver den fornødne fugttæthed. På basis af målinger i et projekt gennemført på DTU (2) med lersten produceret på samme fabrik kan det beregnes, at Z-værdien af bagvæggen af lersten mindst er 10 GPa m 2 s/kg. Det er imidlertid et problem, at de ubrændte lersten ved opmuringen indeholder store vandmængder, og at disse vandmængder ved opvarmning af huset vil blive drevet udefter og vil kunne give anledning til ophobning af uacceptable fugtmængder i den organiske isolering umiddelbart bag vindgipspladen samt i træskelettet. Væggens opbygning er vist på figur 1 og Glaserdiagrammer til vurdering af fugtforholdene i væggen under vinterforhold er vist på figur 2a og 2b. Se bilag D. Konstruktion af Glaserdiagrammer er nærmere omtalt i (3). Ved optegningen af Glaserdiagrammerne er anvendt følgende lambda værdier og Z-værdier: Lambdaværdier i W/mK Lersten 0,8 Celluloseuld 0,042 9 mm gipsplade 0,17 Z-værdier i GPa m 2 s/kg Lersten 10 Celluloseuld 1 9 mm gipsplade 0,4 Z-værdierne for celluloseuld og vindgipspladen fremgår af (3). Diagrammerne er optegnet under forudsætning af et gennemsnitligt udeklima om vinteren på 0 grader og 90 % RF og et indeklima på 20 grader og 50 % RF, som er i overkanten af rumklimaklasse 2 (almindeligt boligklima). Det ses på figur 2a i bilag D, at der ved disse betingelser og anvendelse af ét lag vindgips ikke optræder kondensation og dermed risiko for fugtophobning på bagsiden af vindgipspladen. Damptryk ved forskellige temperaturer samt beregningsmetoden fremgår af (3).

5 Dokumentationsrapport vedrørende fugttekniske målinger for byggeriet Havrebjergvej 34, Ringsted Projekt nr / Sag nr. R Placering af fugtmåleceller Da det af brandtekniske grunde er mere korrekt at anvende to lag vindgipsplader på væggens yderside er der på figur 2b vist et Glaserdiagram, hvor der i stedet for eet er regnet med to lag vindgipsplader dvs. en Z-værdi på 0,8. Det ses, at heller ikke under disse omstændigheder optræder der kondensation på bagsiden af vindgipsen og dermed risiko for fugtophobning. I dette tilfælde viser den stiplede linie, at der inde kan være et partialtryk på 2141 Pa svarende til en relativ luftfugtighed på 91 % før der optræder kondensation på skillefladen imellem isolering og vindgips. Der er således selv ved to lag vindgips en meget stor sikkerhed imod kondensation inde i væggen. Det er vigtigt at bemærke, at disse beregninger forudsætter, at lerstenene er nået i hygrotermisk ligevægt dvs. de er udtørret hvilket ikke er tilfældet den første vinter. De vil i den første fase kunne indeholde op til 20 vægtprocent fugt, hvilket er årsagen til, at det har været af betydning at gennemføre den nu afsluttede måleserie, for at se om fugt i den første opvarmningssæson ville blive opsamlet i den stærkt hygroskopiske isolering bag vindgipspladen. For at undersøge fugtforholdene i ydervæggens enkelte dele er der indbygget et sæt fugtmåleceller (fugtmåledyvler) i vægge mod alle de fire verdenshjørner. I den vestlige del af nordvæggen er der indbygget to sæt fugtmåledyvler, idet der også er indbygget fugtmåledyvler i et vægparti, som indeholder hørgranulat. Placeringen af fugtmåledyvler er vist på figur 3 i bilag D og 3 fotos fra indbygningen i bilag A. Nummereringen af fugtfølerne er følgende: 1. I bunden foran på lodret stolpe 2. I bunden bagtil på lodret stolpe 3. I isolering bag på vindgips ca. 200 mm over bund, midt i felt 4. Ved bund af lerstensvæggen 5. I bund af fodrem ca. 20 mm fra forkant 6. I toppen af væggen ca. 2 m over fodrem, i øvrigt som 1 7. I toppen af væggen ca. 2 m over fodrem, i øvrigt som 2 8. I toppen af væggen ca. 2 m over fodrem, i øvrigt som 3 9. I toppen af lerstensvæggen ca. 2 m over fodrem, i øvrigt som 4

6 Dokumentationsrapport vedrørende fugttekniske målinger for byggeriet Havrebjergvej 34, Ringsted Projekt nr / Sag nr. R Resultater af fugtmålinger Ved fugtmålingerne er der med et måleinstrument af typen COW 301 målt sammenhørende modstande og temperaturer i fugtmåledyvlerne. Målingerne er herefter med et PC-program blevet omsat til fugtindhold. Alle fugtmåleresultater er angivet i skemaet i bilag B. I bilag B er optegnet kurver for fugtvariationer i målepunkterne 3, 5, 8 og 9, som er de fugtteknisk mest interessante. Punkterne 3 og 8 er umiddelbart bag vindgipspladen henholdsvis ved bund og top af væg, og punkt 5 er på forsiden af fodrem. Herudover er vist fugtindhold i lerstensbagvæggen ca. 2 m over gulv. Når det kun er disse punkter, der er udvalgt, er det fordi de tre førstnævnte er de fugtteknisk kritiske, medens det sidste (9) viser den hastighed, hvormed lerstenene udtørrer. Det ses af skemaer og grafer i bilag B, at der i den første vintersæson er enkelte perioder, hvor fugtindholdet, som følge af byggefugtens udtørring, når op over det kritiske fugtindhold på 20 %. Dette fugtindhold kan betragtes som det kritiske både for celluloseisolering og træ. Der er imidlertid i perioder i løbet af vinteren, hvor temperaturen samtidig er under 5 grader, hvorfor fugtforholdene må betragtes som acceptable. Den nævnte overskridelse finder kun sted i den første vintersæson, hvor fugten i lerstenene skal tørre ud. Det skal bemærkes, at fugtindhold målt med fugtmåledyvler giver et fugtindhold som et stykke fyrretræ ville have haft placeret på det pågældende sted. Af et andet gennemført projekt (4) fremgår, at fugtindholdet målt i celluloseuld meget nær er det samme som i fyrretræ under samme fugtforhold i omgivelserne. Det ses af skemaer og figurer i bilag B, at fugtforholdene efter den første vinter og sommerperiodes forløb er mere gunstige, idet byggefugten er udtørret. Det skal afslutningsvis oplyses, at samtlige originalmålinger dvs. målinger inden bearbejdning i PC-programmet befinder sig i arkivet hos Bygge- og Miljøteknik.

7 Dokumentationsrapport vedrørende fugttekniske målinger for byggeriet Havrebjergvej 34, Ringsted Projekt nr / Sag nr. R Indeklimamålinger Konklusion Målinger af indeklimaet i boligens stueetage blev foretaget igennem to vintre med små batteridrevne dataloggere af typen Dickson TL 120. Formålet hermed var at undersøge, om eventuelle høje fugtindhold i konstruktionerne kunne føres tilbage til usædvanligt høje fugtindhold i boligen. Der blev i de to vintre målt med dataloggere placeret i en højde på ca. 2m over gulv i henholdsvis køkken/alrum og i et opholdsrum. Resultaterne er vist i bilagene C1-4. Det ses, at i den første vintersæson, er der i stuen (C1) i begyndelsen af vinteren registreret et indeklima på ca. 20 grader og en relativ luftfugtighed på ca. 60 %. I den sidste del af vinteren er temperaturen stort set den samme, men den relative luftfugtighed er faldet til ca. 45 %. Der er således sket en betydelig udtørring i den første del af vinterperioden. På C2 ses, at temperaturen i køkken/alrum har ligget på ca. 20 grader og 60 % RF i perioden frem til medio januar, hvor dataloggeren er ophørt med at fungere. De registrerede temperaturer på ca. 20 grader og 60 % RF har vist, at rumklimaet har været lige i overkanten af rumklimaklasse 2 dvs. med ca. 10 gram vand pr. m 3 luft. I den anden opvarmningsperiode er der i stuen (C3) registreret et rumklima på ca. 18 grader og en relativ luftfugtighed på ca. 45 %. I køkken/alrum (C4) har temperaturen ligget på ca. 20 grader og den relative luftfugtighed på ca. 45 %. Rumklimaet i huset i den anden opvarmningsperiode ligger således midt i rumklimaklasse 2. Da rumklimaet i første vinterperiode lå med et fugtindhold i luften på ca. 10 gram vand pr. m 3 luft og i anden vintersæson på 7-8 gram, er der således sket en betydelig udtørring. Det kan i denne forbindelse nævnes, at rumklimaet i boliger i Danmark normalt ansættes til imellem 5 og 10 gram vand pr. m 3 luft. Det må således fastslås, at de udførte fugtmålinger i vægkonstruktionerne har været udført under meget realistiske forhold. Målinger af fugtforhold i de træbeklædte træskeletvægge med celluloseisolering eller hørgranulat samt en bagvæg af ubrændte lesten dvs. uden traditionel dampbremse har vist, at fugtforholdene i ydervægskonstruktionen er helt forsvarlige også i løbet af den første kritiske vintersæson, hvor byggefugten tørrer ud.

8 Dokumentationsrapport vedrørende fugttekniske målinger for byggeriet Havrebjergvej 34, Ringsted Projekt nr / Sag nr. R Indeklimamålinger har vist temperatur- og fugtforhold, som ikke er afviger fra en bolig med helt traditionelle ydervægskonstruktioner. Det er således ikke muligt ved målingerne at konstatere, at der skulle være tale om et særligt gunstigt indeklima i et hus med ydervægge uden dampspærre. På basis af de i dette projekt gennemførte målinger af fugtindhold i ydervægskonstruktionerne samt målinger af indeklimaet har det ikke været muligt at påvise særlige fugtudjævnende forhold som følge af de ubrændte lersten i ydervæggen. Juni 2002 Georg Christensen Civilingeniør Bygge- og Miljøteknik A/S Referencer 1. Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte lersten. Energistyrelsens projekt 75664/ , Egen Vinding og Datter ApS. November DTU-BYG. Afgangsprojekt d Pressede lersten. Undersøgelser af fugttekniske og styrkemæssige egenskaber. Marts Bygningsdele med celluloseuld og høruld. Eksempler. Bygge- og Miljøteknik ApS og Dansk Brandteknisk Institut. Juni Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller, isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld. Energistyrelsens projekt 75664/ Bygge- og Miljøteknik. Juli 2001.

9 Bilag A Fotobilag

10 1 Bilag A Foto 1: Billede af forsøgshus set fra syd. Foto 2: Bærende træskeletvæg rejst. Opmuring af bagvæg begyndt. Fugtmåleudstyr ses til højre for overkant vindue.

11 2 Bilag A Foto 3: Fugtmåledyvler indbygget ved bund af væg. Ledninger føres igennem vindgips til målekasse fastgjort til fundament. Foto 4: Ved top af vindue. To måledyvler er indboret i 195 mm træstolpe. Een dyvel er fastgjort til vindgips og een vil blive anbragt i lersten, når muren er muret op til overkant af vindue.

12 Bilag B Skemaer og grafer

13 Bilag B aug-00 okt-00 dec-00 jan-01 mar-01 aug-01 okt-01 dec-01 feb-02 apr-02 Nordvest 1 17,2 18,4 19,6 20,3 19,4 16,1 17,8 17,5 22,8 16,4 2 18,1 17,9 17,8 17,6 16,3 13,4 13,9 13,6 12,6 12,4 3 17, ,9 21,3 19,4 15,9 16,6 16,9 16,2 15,2 4 18,9 17,1 16, ,7 10,9 10,5 9,5 9,5 5 17,4 18,8 20,1 19,9 19,1 16,2 17,3 18,6 16,9 16,2 6 14,8 16,5 17,2 15,5 16,6 11,3 15,1 15,7 14,4 13,9 7 15,9 16, ,6 14,8 11,7 12,3 12,5 11,6 11, ,7 19,9 17,8 14,2 15,8 16,5 15, ,3 17,6 16,8 15,8 13,4 11,2 9,4 11,7 10,6 9 Nordøst 1 16,1 17,1 18, , ,4 18,6 16, ,4 16,2 16,9 15,8 15,9 13,9 13,9 11,2 13,2 12,4 3 16,3 17,7 18,3 17,2 16,8 14,4 14, ,3 12,1 4 18,7 15,5 15,3 14,1 10,6 9,7 9,9 8,3 9,3 8,9 5 17,4 18,4 19,6 19,5 18,9 16,2 16,6 16,6 17,2 14,9 6 15,5 17, ,5 16,5 11,3 13,1 12,3 14,3 12,9 7 15,4 16,2 15,8 14,7 12,9 11,7 11,7 9,9 11,4 10,6 8 14,6 17,8 19,1 19,1 18,5 14,2 14,8 16,4 14,6 12,6 9 19,3 17,7 17,1 16,1 12,2 11,2 11,2 10,2 11,4 10,3 aug-00 okt-00 dec-00 jan-01 mar-01 aug-01 okt-01 dec-01 feb-02 apr-02 Øst 1 16, , ,6 13,9 15,4 16, ,6 2 18,8 15,9 15,9 14,1 13,3 11,1 11,3 11, ,2 3 15, ,7 21,7 19,9 14,2 15, ,5 12,7 4 14,7 10,8 9,8 9,8-9,1 7,6 8,3 6 7,3 5 16,8 16,9 17,9 18,4 17,7 13,9 15,5 16,6 16,4 13,6 6 15, ,3 15, ,8 12,3 12, ,7 7 17,4 14,8 14,4 13,1 10,9 10,2 10,3 9,9 9,4 9,3 8 14,6 16,8 20,4 20,1 17,9 12,7 14,6 16,4 14,6 11,5 9 20,2 16,7 15,1 13,7 11,2 10,5 10,7 10,1 9,5 9,4 Syd 1 17,6 17,6 19,6 19,1 17,9 13,6 15,6 16,5 16,1 13, , ,6 12,1 11,8 11,4 10,6 3 16,6 19,6 21,7 22,4 19,2 14,2 15,9 17,9 16,7 12,4 4 21,3 18,4 16, ,7 10,4 10,8 10,5 9,7 9,3 5 17,6 19, ,9 18,6 13,7 15,5 16,7 16,6 13,4 6 17,1 16,7 16,6 16,2 14, ,9 12,1 12,1 10,3 7 19,2 16,7 15,5 14,3 11,8 10,3 10,8 10,6 10,2 9,3 8 14,9 17,5 20,3 19,5 15,9 12,4 13,1 15, ,1 9 19,4 16,8 14,5 13,1 10,5 9,8 10,1 9,6 9,1 8,8 Vest 1 17,4 18,6 20,4 19, ,4 17,5 18,6 18,1 15, ,2 17,4 16,6 13,3 11,8 12,6 12,5 12,3 11, ,9 21,4 22,7 21,1 15,7 17,1 18,7 26,3 14, ,1 15, , ,3 9,8 9,2 8,7 5 18,8 19,7 20,5 20,3 19,5 16,3 17,6 18,4 19,9 16, ,8 16,1 15,3 13,9 12, ,3 13,1 11,6 7 16,1 15,5 14,4 12,7 10, ,4 10,5 10,9 9, , ,5 20,1 9,9 16, , ,4 14, ,5 9,7 10,3 10,7 11,4 8,7

14 Vest aug-00 okt-00 dec-00 feb-01 apr-01 jun-01 aug-01 okt-01 dec-01 feb-02 apr-02 Fugtindhold i % Nordvest aug-00 okt-00 dec-00 feb-01 apr-01 jun-01 aug-01 okt-01 dec-01 feb-02 apr-02 Fugtindhold i %

15 Nordøst aug-00 okt-00 dec-00 feb-01 apr-01 jun-01 aug-01 okt-01 dec-01 feb-02 apr-02 Fugtindhold i % Øst aug-00 okt-00 dec-00 feb-01 apr-01 jun-01 aug-01 okt-01 dec-01 feb-02 apr-02 Fugtindhold i %

16 Syd 25 Fugtindhold i % aug-00 okt-00 dec-00 feb-01 apr-01 jun-01 aug-01 okt-01 dec-01 feb-02 apr-02

17 Bilag C Indeklimamålinger

18

19

20

21

22 Bilag D Figur 1, 2a, 2b og 3

23 Figur 1

24 PARTIAL DAMPTRYK i Pa Z vindgips, 1 lag 0,4 GPa x s x m /kg 2 Z papiruld 1,0 GPa x s x m /kg Z lersten 10,0 GPa x s x m 2 /kg Figur 2a 100 0,4 1,0 10,0 2 Z-værdi ~ i GPa x s x m /kg

25 PARTIAL DAMPTRYK i Pa Z vindgips, 2 lag 0,8 GPa x s x m /kg 2 Z papiruld 1,0 GPa x s x m /kg Z lersten 10,0 GPa x s x m 2 /kg Figur 2b ,8 1,0 10,0 Z-værdi ~ i GPa x s x m /kg

26 Figur 3

Munksøgård. Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger

Munksøgård. Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger Bygge- og Miljøteknik A/S Munksøgård Fugtmålinger i tag og vægge i bebyggelse med 100 boliger Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering

Læs mere

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001

Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015. Sag nr.: R991-001-2. 4. juli 2001. Revideret den 14. september 2001 Bygge- og Miljøteknik ApS Laboratoriemålinger af varmeisolering og fugtforhold i mindre vægmodeller isoleret med celluloseisolering (papiruld) eller mineraluld Energistyrelsens projektnummer 75664/00 0015

Læs mere

Fugtmålinger i halmballehus

Fugtmålinger i halmballehus Bygge- og Miljøteknik A/S Fugtmålinger i halmballehus Fælleshus for ejerbogruppen på Munksøgård i Roskilde Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig

Læs mere

Egen Vinding og Datter ApS

Egen Vinding og Datter ApS Egen Vinding og Datter ApS Haslevvej 81 4100 Ringsted Tlf. 57617701 Fax 57671818 Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet: Indblæst papirisolering og hørgranulat i ydervæg med bagmur af ubrændte

Læs mere

Afcheckning af fugtmåleceller

Afcheckning af fugtmåleceller Bygge- og Miljøteknik ApS Afcheckning af fugtmåleceller Sag nr.: R767-001 30. december 1999 Rapport udarbejdet for Energistyrelsen under udviklingsprogrammet Miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering, ES-sagsnummer

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus

Fugt Studieenhedskursus 2011. Kursets mål og evaluering. Fugt Studieenhedskursus Fugt Studieenhedskursus 211 Dag 1: Introduktion (BR1, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Dag 2: Opgaver og beregning Dag 3: Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 Efterår 211 Kursets mål og evaluering

Læs mere

Halmballehus i Munksøgård

Halmballehus i Munksøgård Bygge- og Miljøteknik A/S Halmballehus i Munksøgård bebyggelsen erfaringer efter et Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01

Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.: KON145-R001 2015-07-01 Staktoften 22D CVR nr. 34 92 62 47 DK-2950 Vedbæk Danske Bank 4490-0011241972 Telefon (+45) 52 39 79 52 E-mail tbn@bunchbyg.dk Web www.bunchbyg.dk Galgebakken Beregning og vurdering af facader Sag nr.:

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Nordic Construction Solutions ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Att.: Brian Bjørnskov Ordre nr. Side 1 af 4 Bilag 1 Initialer AREH/HLH Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Notat Fugt i træfacader II Facadeelement Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Tabel 1. Beskrivelse af element udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt

Dampspærrer og fugtspærrer. Erik Brandt Dampspærrer og fugtspærrer Erik Brandt Byggeskader skyldes ofte fugttransport Diffusion: Transport sker gennem materialerne. Diffusion skyldes damptryksforskelle - der vil ske en udjævning mod samme niveau.

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet

Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet Bygge- og Miljøteknik ApS Dokumentationsrapport for demonstrationsprojektet Projektet er gennemført som et led i Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering under projektnummeret

Læs mere

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Træskeletvæg 240, 10 % træ U=0,19

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Træskeletvæg 240, 10 % træ U=0,19 Konstruktion. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 UDE INDE Dette er en skitse Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som

Læs mere

Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel

Facadeelement 3 Ventileret hulrum bag lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 3 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

Teknik / Fugt. 4.5 Fugt 4.5. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Fugt. 4.5 Fugt 4.5. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Fugt 4.5 Fugt 4.5 Gyproc Håndbog 9 461 Teknik / Fugt 4.5 Fugt Indhold 4.5.0 Indledning... 463 4.5.1 Fugttransportmekanismer... 464 4.5.2 Fugt i luft... 465 4.5.3 Rumklimaklasser... 468 4.5.4 Fugttransport

Læs mere

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Konstruktion 1. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 INDE Dette er en skitse Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som

Læs mere

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse Bevarings afdelingen KIRKERUP KIRKE Roskilde Kommune Region Sjælland Klimaundersøgelse Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Sagsansvarlig/Forskningschef

Sagsansvarlig/Forskningschef Prøvningsrapport Sag nr. For: Statens Byggeforskningsinstitut Dr. Neergaards Vej 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej DK-2970 Hørsholm T +4 486 33 F

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering

Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Uventilerede undertage Erfaringer fra langtids eksponering Erik Brandt, Igennem mange år var det praksis at udføre undertage som ventilerede konstruktioner I begyndelsen af 1990 erne kom der nye produkter

Læs mere

Måleprogrammet i Komforthusene

Måleprogrammet i Komforthusene Måleprogrammet i Komforthusene Komforthus Konference Aalborg, 10. november 2009 Tine S. Larsen Adjunkt, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk http://www.civil.aau.dk/~i6tsl/

Læs mere

Fugt Studieenhedskursus. Opgaver. Steffen Vissing Andersen

Fugt Studieenhedskursus. Opgaver. Steffen Vissing Andersen Fugt Studieenhedskursus Opgaver Side 1 Afleveringsopgave Mål Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende fugtteori, fugttransportmekanismer og forståelse for vanddampdiagrammet. Foretage kvalificeret fugtanalyse

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 1 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

Konstruktion 22. august 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Tegl1

Konstruktion 22. august 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Tegl1 Konstruktion 22. august 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 UDE INDE Anvendelse: Ydervæg Producent Navn Tykkelse [m], antal Lambda [W/(mK)] Q R [m²k/w] Rse 0,04 1 A/S Randers Tegl RT 441 (udv.)

Læs mere

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand

Tagkonstruktioner. Forandringers betydning for fugt og funktion. November 2014. Skimmelsvampe. Carsten Johansen Beton, Tilstand Tagkonstruktioner Forandringers betydning for fugt og funktion November 2014 Seniorkonsulent Cand. Scient., tømrer Teknologisk Institut, Byggeri & Anlæg Program - Den centrale problematik ved forandring

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg

Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg Tabel 1. Beskrivelse af element 17 udefra og ind. Facadebeklædning Type Puds 5 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Tabel 1. Beskrivelse af element 8 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 6 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Facadeelement 5 Uventileret hulrum bag en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 5 Uventileret hulrum bag en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 5 Uventileret hulrum bag en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 5 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri

Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri Vurdering af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyggeri - med henblik på forbedringer i fremtidens lavenergibyggeri Tine Steen Larsen Udarbejdet for: Erhvervs- og byggestyrelsen DCE Contract Report No. 100

Læs mere

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 15/6 Side 1 Forord: Dansk Bygningskontrol Vestjylland

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Isoleringsevne. Lad os få det på det rene. Build with ease

Isoleringsevne. Lad os få det på det rene. Build with ease Isoleringsevne Lad os få det på det rene Build with ease Få overblik over isoleringsevnen i din ydervæg Effektiv varmeisolering står højt på dagsordenen overalt, og alle i byggeriet er i dag opmærksomme

Læs mere

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Tabel 1. Beskrivelse af element 9 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker.

Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Det rigtige valg! Når naturen og miljøet er i dine tanker. Leverandør: Autoriserede CBI Danmark isolatører Isolatørerne Dagens aviser Morgendagens isolering Klimatopmøde: fokus på CO₂ Klimatopmødet i 2009:

Læs mere

Fugtkursus 2015. Opgaver. Steffen Vissing Andersen

Fugtkursus 2015. Opgaver. Steffen Vissing Andersen Fugtkursus 2015 Opgaver Side 1 2015 Afleveringsopgave Mål Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende fugtteori, fugttransportmekanismer og forståelse for vanddampdiagrammet. Foretage kvalificeret fugtanalyse

Læs mere

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem

Frede Christensen Ejnar Danø. Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Frede Christensen Ejnar Danø Brandmodstandsbidrag for alternative isoleringsmaterialer med fastholdelsessystem Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Juli 2001 Forord Nærværende rapport omhandler projektet

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering.

DET BEDSTE NATURLIGSTE ISOLERING I VERDEN. og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. DET BEDSTE og mest effektive produkt, vi nogensinde har udviklet er vores papirisolering. Det skal være det NATURLIGSTE at have et hus, der er behageligt køligt om sommeren og lunt og varmt om vinteren.

Læs mere

Facadeelement 7 Uventileret hulrum og vindspærre af krydsfiner

Facadeelement 7 Uventileret hulrum og vindspærre af krydsfiner Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 7 Uventileret hulrum og vindspærre af krydsfiner Tabel 1. Beskrivelse af element 7 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

Indvendig efterisolering af ældre etageejendomme af massivt murværk BILAG MED RESULTATER FOR SIMULERINGER

Indvendig efterisolering af ældre etageejendomme af massivt murværk BILAG MED RESULTATER FOR SIMULERINGER Indvendig efterisolering af ældre etageejendomme af massivt murværk - Simulering af væggens hygrotermiske forhold, med tilhørende risikoparametre BILAG MED RESULTATER FOR SIMULERINGER Afgangsprojekt for

Læs mere

BSim simulering af hygrotermiske forhold i tre huse

BSim simulering af hygrotermiske forhold i tre huse Carsten Rode BSim simulering af hygrotermiske forhold i tre huse DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport DTU Byg Byg SR-- ISSN 11-5 BSim simulering af hygrotermiske forhold i tre huse Carsten Rode DTU Byg

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer

U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer U-værditabel for alternative isoleringsmaterialer Udarbejdet med støtte fra Energistyrelsens udviklingsprogram for miljø- og arbejdsmiljøvenlig isolering af: Landsforeningen Økologisk Byggeri, Faggruppen

Læs mere

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke

Bevarings. afdelingen. Energiforbrug i middelalderkirker. Parameterstudie i Kippinge kirke Bevarings afdelingen Energiforbrug i middelalderkirker Parameterstudie i Kippinge kirke Bevaringsafdelingen, Forskning, Analyse og Rådgivning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33 47 35 02,

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

LITTERATURSTUDIE, MATERIALEDATA OG VURDERING AF EGNETHED FOR TEMPERATUR- OG FUGTFORHOLDSMODEL

LITTERATURSTUDIE, MATERIALEDATA OG VURDERING AF EGNETHED FOR TEMPERATUR- OG FUGTFORHOLDSMODEL LITTERATURSTUDIE, MATERIALEDATA OG VURDERING AF EGNETHED FOR TEMPERATUR- OG FUGTFORHOLDSMODEL Fugtteknisk grundlag for fastsættelse af designværdier for varmeledningsevnen ud fra deklarerede værdier for

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Manuskript udarbejdet i 2001-2003 Arbejdsmiljøinstituttet Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut DELTA Akustik & Vibration By og Byg Udviklingsprogrammet

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer

Alternativ isolering... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer ... - en håndbog med byggetekniske eksempler og detaljer Redaktionsgruppe: Jens Erik Gram, ArkiGram Georg Christensen, Bygge- og Miljøteknik ApS Jesper Ditlev, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

By og Byg Dokumentation 033 Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge

By og Byg Dokumentation 033 Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge By og Byg Dokumentation 033 Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge Fugtforhold i træfacader med letbeton bagvægge Birgitte Dela Stang By og Byg Dokumentation 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Snittegning og foto Side 2 af 7

Snittegning og foto Side 2 af 7 Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 14 Kompakt element med asfaltimprægneret træfiberplade som vindspærre Tabel 1. Beskrivelse af element 14 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm

Læs mere

Med henvisning til jeres henvendelse omkring besigtigelse af ovenstående ejendom, skal vi hermed vende tilbage i sagen.

Med henvisning til jeres henvendelse omkring besigtigelse af ovenstående ejendom, skal vi hermed vende tilbage i sagen. Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Allan Schmidt Dato: 20. november 2013 Deres ref.: Allan Schmidt Vores ref.: JK Vedr.: Sivvej 13, 4780 Stege Vandstand i mosehul/åløb

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til:

med følgende resultat: Z-værdien (vanddampdiffusionsmodstanden) for 40 mm tykke pudsprøveemner blev i forhold til ovennævnte metode bestemt til: Prøvningsrapport Sag nr. For: Dr. Neergaards Vej 15 2970 Hørsholm Afdelingen for Byggeteknik og Produktivitet P.O. Box 119 Dr. Neergaards Vej 15 DK-2970 Hørsholm T +45 4586 5533 F +45 4586 7535 E info@by-og-byg.dk

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Termografi af ydervægge

Termografi af ydervægge Firma Kontrolpers on Kuben Manegement A/S Gammel Køge Landevej 22 DK2500 Valby Ordregiver Albertslund Ungdomsboliger Morbærhaven 1741 2620 Albertslund Enhed testo 8752 Serienr. : 2282495 Objektiv: Vidvinkel

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere