Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker"

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 496 af 22/04/2015 om uddannelsen til elektriker. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Elektrikeruddannelsen omlægges helt med nedenstående uddannelsesordning. Uddannelsens hidige specialer er blevet erstattet af to trin med to specialer på trin 2. Uddannelsen kan afsluttes efter trin 1 med en svendeprøve, der fører til titlen: installationsmontør. På trin 2 er der to specialer: elektriker 1 og elektriker 2. Begge specialer består af valgfrie specialefag (moduler), der sammensættes efter elevens og praktikvirksomhedens ønsker og giver eleven den relevante specialisering. Elektriker 2 indebærer en yderligere specialisering end elektriker 1. Der er indført mulighed for at gennemføre specialet elektriker 2 med talentspor. Uddannelsen kan fortsat gennemføres som eux på specialet elektriker 1. For elever på over 25 år ved begyndelsesspunktet af elektrikeruddannelsen, der har relevant forudgående erhvervserfaring eller gennemført uddannelse er der oprettet et særligt forløb for voksne (euv). For elever, der har en gennemført gymnasial eksamen med en særlig fagrække, inden begyndelsesspunktet af elektrikeruddannelsen, er der oprettet et særligt afkortet forløb. 3. Uddannelsens formål og opdeling Virksomhedernes forventninger til kompetencerne hos nyuddannede elektrikere bliver stadig mere komplekse og samig mere specialiserede på grund af branchens teknologiske, organisatoriske og markedsmæssige udvikling. Der er, med andre ord, brug for elektrikere med differentierede kompetenceprofiler, dvs. elektrikere med en traditionel specialisering inden for installationsteknik; elektrikere, der kan indgå i og projektstyre store komplekse tekniske entrepriser; og elektrikere, der kan designe og udvikle innovative hele el-tekniske løsninger, som tilgodeser og dækker kundens behov. Og der er brug for, at elektrikere hele en har den senest opdaterede viden, så de kan være på forkant med udviklingen og udfylde virksomhedernes kompetencebehov, efterhånden som det forandrer sig. 1

2 4. Uddannelsens struktur 5. Kompetencemål for hovedforløbet Uddannelsens trin 1 udgør den eltekniske grunduddannelse, hvor alle elever får de samme nødvendige og konstituerende kompetencer for at blive elektriker. Trin 1 har forskellig varighed og indhold for de forskellige elevtyper, jf. skema 1 og 2, men tilrettelægges så alle elever opnår samme slutkompetencer ved afslutningen af første skoleperiode i hovedforløbet. Trin 2 består for alle elever af valgfrie specialefag (moduler), der vælges af eleven og virksomheden. De valgfrie specialefag (modulerne) findes på tre forskellige progressionsniveauer med mulighed for at vælge talentniveau af de valgfrie specialefag (moduler) på højeste progressionsniveau (modulniveau 3). De valgfrie specialefag (modulerne) er tilrettelagt således, at der er faglig progression mellem de tre niveauer. De valgfrie specialefag (modulerne) på højere progressionsniveauer (modulniveau 2 og 3) forudsætter derfor bestemte forudgående faglige kompetencer. De specifikke faglige forudsætninger for at få kunne gennemføre de enkelte valgfrie specialefag (moduler) kan ses i skema 5. Uddannelsen tilrettelægges, så alle elever har mulighed for at vælge mellem alle valgfrie specialefag (moduler) på laveste progressionsniveau i første skoleperiode på en af elektrikeruddannelsens specialer, og at det er muligt for eleven at vælge valgfrie specialefag (moduler) på højeste progressionsniveau i løbet af trin 2, jf. skema Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Valgfrie specialefag (moduler) på trin 2 Alle elever, der gennemfører en af uddannelsens specialer, skal sammensætte sin uddannelse af moduler. Der er 28 valgfrie specialefag (moduler) på elektrikeruddannelsen og de er inddelt i 3 progressionsniveauer. Valgfrie specialefag (moduler) på modulniveau 3 kan tages som talentfag på ekspertniveau af elever, der ønsker at gennemføre uddannelsen som talentspor eller som ønsker at gennemføre et enkelt valgfrit specialefag (modul) på højeste niveau. 2

3 Elektriker 1 - valgfrie specialefag (moduler) Alle elever, uanset elevtype, der gennemfører specialet elektriker 1, skal vælge 4 valgfrie specialefag (moduler), der tilsammen opfylder slutene for uddannelsen. Elever, der ønsker at gennemføre uddannelsen med valgfrit højere præstationsniveau, kan vælge flere valgfrie specialefag (moduler) på højere progressionsniveauer, så længe eleven opfylder de faglige forudsætninger for at gennemføre de pågældende valgfrie specialefag (moduler). Den faglige sammenhæng mellem de valgfrie specialefag (moduler) fremgår af skema 5. Et enkelt af de fagligt forudgående valgfrie specialefag (moduler) er nok til at opnå de faglige forudsætninger til valgfrie specialefag (moduler) på højere progressionsniveauer. Elektriker 2 - valgfrie specialefag (moduler) Alle elever, uanset elevtype, der gennemfører specialet elektriker 2, skal vælge 5 valgfrie specialefag (moduler), der tilsammen opfylder slutene for uddannelsen. Elever, der ønsker at gennemføre uddannelsen med valgfrit højere præstationsniveau, kan vælge flere valgfrie specialefag (moduler) på højere progressionsniveauer, så længe eleven opfylder de faglige forudsætninger for at blive optaget på de pågældende moduler. Den faglige sammenhæng mellem de valgfrie specialefag (moduler) fremgår af skema 5. Et enkelt af de fagligt forudgående valgfrie specialefag (moduler) er nok til at opnå de faglige forudsætninger til valgfrie specialefag (moduler) på højere progressionsniveauer. Talentspor - valgfrie specialefag (moduler) Elever uanset elevtype (eud, euv, gym-baggrund), der gennemfører uddannelsens speciale elektriker 2, kan gennemføre uddannelsens talentspor. For at gennemføre uddannelsens talentspor skal: - 3 af de 5 valgfrie specialefag (moduler) gennemføres på højeste progressionsniveau (modulniveau 4) - Et af de valgfrie specialefag skal være Modul 4.1 Elteknisk entreprise- og projektstyring Eux - valgfrie specialefag (moduler) Elever, der gennemfører eux-uddannelsen har ikke frit valg af valgfrie specialefag, men kan vælge mellem den eller de kombinationer, skolen fastlægger i den lokale undervisningsplan. Standardmerit for elever med en forudgående gennemført gymnasial eksamen Elever med en forudgående gennemført gymnasial eksamen kan få standardiseret merit, hvis den er gennemført med følgende minimumsniveauer: Dansk C-niveau Matematik A-niveau Fysik B-niveau Elever med den pågældende baggrund får merit for: - 8 skoleuger af grundforløb 2-3 uger af trin 1, jf. skema 1 nedenfor - Praktik, så uddannelsen i alt har en varighed på 3 år for elektriker 1 og 3½ år for elektriker 2. 3

4 På grundforløb 2 får eleven merit for følgende kompetencer forud for optagelse i skoleundervisning i hovedforløbet, jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker. I 3, stk. 4, nr. 1, 2, 3 og 5: 1) forstå og anvende elektriske grundbegreber for spænding, strøm, modstand, kapacitet, induktion og effekt ved såvel DC som AC, herunder udføre beregninger og målinger på serie og parallelle kredsløb samt blandede forbindelser ved DC og AC, 2) anvende viden om induktion, magnetisme, frembringelse af vekselstrøm og forstå begreberne elektromotorisk kraft, frekvens, tilsyneladende, aktiv- og reaktiv effekt, cosinus og sinus, arbejde og virkningsgrad samt udføre enkle beregninger under anvendelse af disse grundbegreber, 3) udføre beregninger på induktive modstande og belastninger, herunder transformerens strømme, spændinger, omsætningsforhold og tab, Elever, der udover ovenstående har gennemført Teknik A (uanset retning) får yderligere: - 1 uges merit for følgende kompetencer forud for optagelse i skoleundervisning i hovedforløbet. I 3, stk. 4, nr. 5 og 16 5) redegøre for el-forsyningsnettets opbygning, samt produktion, transmission og distribution af elektrisk energi, og de miljømæssige konsekvenser heraf, 16) anvende viden om servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til at udføre en god kundeservice, såvel internt i virksomheden som eksternt hos kunder. Elever, der udover ovenstående har gennemført faget Teknik A Byggeri og Energi med Nøgletema: 4 Energi og miljø samt valgtemaerne: 6 Elinstallationer og 8 Bygningsautomatisering får yderligere: - 3 ugers merit for følgende kompetencer forud for optagelse i skoleundervisning i hovedforløbet. I 3, stk. 4, nr. 7 og 8: 7) dimensionere kabler og sikringer i overensstemmelse med gældende love, regler og standarder, 8) installere belysning, lysstyring og kraftinstallationer i boliger ud fra tegninger og beskrivelser, samt 1- og 3-fasede asynkrone motorinstallationer, herunder start- stopfunktion og reversering, efter gældende love, regler og standarder, Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Elevernes evne til at koble teori og praksis skal understøttes af praksisrelateret undervisning på uddannelsen. Praksisrelateret undervisning kan eksempelvis ske ved, at læreren systematisk bruger eksempler fra erhverv/branche eller gennemfører casearbejde, forsøg eller simulation. I undervisningen skal der endvidere lægges vægt på relevansen af at lære de forskellige ting, ligesom undervisningen skal relateres til elevernes praktikperioder. Undervisningen skal tilgodese, at eleverne får uddannelser med forskellige kompetenceprofiler, der retter sig mod virksomhedernes komplekse behov og fremige udvikling. Det vil sige, at der i undervisningen lægges vægt på både traditionel installationsteknik og samig på at udforme hele el-tekniske løsninger, der retter sig mod at tilgodese og dække kundens behov. 4

5 Der er særlige muligheder for en tydelig kobling af skole og praktik i overgangen mellem skole og praktik. Derfor skal der afsættes til, at lærerne systematisk forbereder eleverne på indholdet af den kommende praktikperiode, herunder hvordan den hænger sammen med den netop afsluttede skoleperiode og ligeledes samler op på elevernes læring efter en afsluttet praktikperiode. For at styrke sammenhængen mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen tilrettelægges trin 2 af uddannelsen som valgfrie specialefag (moduler), der vælges af virksomhed og elev og dermed kobles til de arbejdsområder og kompetencebehov, der findes i virksomheden. Praktikmålene knytter sig til de valgfrie specialefag (moduler), eleven og virksomheden vælger og undervisningen skal derfor tilrettelægges efter denne sammenhæng. Fagligt Udvalg for Elektrikeruddannelsen har udarbejdet praktikvejledninger, der skal bruges som dialogværktøj mellem skole, virksomhed og elev og dermed styrke sammenhængen mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Praktikvejledningerne kan hentes på og praktikmålene fremgår desuden af Elevplan. For at eleven kan nå målene for uddannelsen, skal praktikstedet tilrettelægge uddannelsen sådan, at eleven får mulighed for i slutningen af praktiken at arbejde selvstændigt under anvendelse af den viden og de færdigheder, der er erhvervet gennem praktikuddannelsens forskellige funktioner. Den praktiske oplæring skal desuden understøtte udviklingen af elevens personlige kvalifikationer og udvikle elevens evne til samarbejde og til at løse nye problemstillinger. I løbet af praktikperioden afholdes evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøveens udløb. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne og ajourføres løbende. Ved evalueringssamtalerne kan indholdet i kommende skoleperiode også drøftes. Bedømmelse og beviser mv. Afslutningsprøve for det fælles skoleforløb på trin 1 I den sidste del af det fælles skoleforløb på trin 1 udfører eleven, som en del af undervisningen, en praktisk og en skriftlig prøve, der omfatter elementer fra hovedforløbets uddannelsesspecifikke fag. Prøven skal dokumentere, at ene for trin 1 i elektrikeruddannelsen er opnået. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Repræsentanter for det faglige udvalg (skuemestre) kan gennemgå den udførte opgave sammen med læreren og eleven, inden læreren foretager den endelige bedømmelse. Lærerens endelige bedømmelse indgår som led i grundlaget for udstedelse af skolebevis. Skolen orienterer det faglige udvalg om prøven ved fremsendelse af klasselister ved skoleperiodens start. Det faglige udvalg og skolen aftaler spunkt for gennemgang af den udførte opgave. Svendeprøve (trin 1) Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Det faglige udvalg udpeger censorer (skuemestre) og giver skolen meddelelse om udpegelsen. Tidspunkt for bedømmelse af prøven aftales mellem skolen og det faglige udvalg. På skoleopholdet i forbindelse med svendeprøven skal lærlingen opnå kompetence til at kunne overlevere udført arbejde korrekt med tilhørende brugervejledning og dokumentation. 5

6 Svendeprøvens praktiske projekt skal indeholde følgende elementer: Opgaveplanlægning, herunder valg og bestilling af komponenter og materialer. Praktiske håndværksmæssige elementer, herunder montage og tilpasning af føringsveje, kabling og fortrådning samt placering og montering af komponenter til en bygningsinstallation indeholdende belysnings og automatiske komponenter, samt kommunikationsnetværk. Det udførte installationsarbejde skal dokumenteres og kvalitetssikres iht. gældende love og regler. Der skal udfærdiges en projektrapport som ud over teknisk dokumentation, brugervejledninger også indeholder måleresultaterne for de målinger som er taget før installationens idriftsættelse. Alle beregninger, der udføres i forbindelse med karaktergivningen ved den afsluttende prøve, foretages af skolen. Skolen indsender resultatet af beregningen og oplysninger om de enkelte karakterer til det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne Veludført Særdeles veludført og Fremragende. Udmærkelserne beregnes således: 1)»Veludført, når eleven har opnået 7-9,9 2)»Særdeles veludført«, når eleven har opnået 10,0-11,9 3)»Fremragende«, når eleven har opnået 12 Afslutningsprøver for valgfrie specialefag (moduler) på trin 2 Alle valgfrie specialefag (moduler) på trin 2 afsluttes med en prøve, der omfatter modulets indhold. Prøven stilles af skolen, der kan indhente bidrag fra det faglige udvalg. Bedømmelsen indgår som grundlag for udstedelse af skolevejledning. Svendeprøve (trin 2) alle specialer Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, sender skolen en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg og tilmelder eleverne til prøven på Opgavebeskrivelsens for den praktiske prøve kan udformes af eleven og skolen eller rekvireres i fagligt udvalgs prøvebank. Det faglige udvalg udpeger censorer (skuemestre) og giver skolen meddelelse om udpegelsen. Tidspunkt for bedømmelse af prøven aftales mellem skolen og det faglige udvalg. Hvis svendeprøven aflægges som gruppeprøve skal der være sammenhæng eller overlap mellem et eller flere af de pågældende elevers valgfrie specialefag (moduler), der indgår i prøven. Svendeprøvens praktiske projekt skal indeholde følgende elementer: Udformning af projektbeskrivelse inden den praktiske opgave igangsættes (2 dage). Projektbeskrivelsen skal indeholde: o Problemstilling og formål med projektet o Indhold af projektet, herunder mulige tekniske løsningsmodeller o Beskrivelse af opgave eller installationer, der vil blive udført, som kan demonstrere elevens håndværksmæssige kompetencer 6

7 o Forslag til dokumentation, kvalitetskontrol, vedligeholdelsesplan og brugervejledning for de valgte løsninger o Oversigt over hver elevs valgfrie specialefag (modulvalg) o Angivelse af hver elevs ansvarsdele af projektet Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i det praktiske projekt og skal både indeholde el-faglige og innovative elementer. Svendeprøven bedømmes efter en bedømmelsesplan, der er udformet af fagligt udvalg forud for svendeprøven. Alle beregninger, der udføres i forbindelse med karaktergivningen ved den afsluttende prøve, foretages af skolen. Vægtningen mellem de to karakterer, der gives er 80 % for opgavens el-faglige løsning og 20 % for opgavens innovative løsning. Skolen indsender resultatet af beregningen og oplysninger om de enkelte karakterer til det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne Veludført, Særdeles veludført og Fremragende. Udmærkelserne beregnes således: 1)»Veludført«, når eleven har opnået 7-9,9 2)»Særdeles veludført«, når eleven har opnået 10,0-11,9 3)»Fremragende«, når eleven har opnået 12 7

8 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Faget bidrager til følgende Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 16 uger 3 uger 4 uger Trin 1 installationsmontør El-installationer 1, 3, 4, 13, 14 Rutineret 4 X Dimensionering af elinstallationer* 2, 11 Rutineret 2 X El-installationer i automatiske 1, 2, 5, 7, 13 Rutineret 1,5 X anlæg Dimensionering af elinstallationer 5, 11 Rutineret 0,5 X i automa- tiske anlæg* Kommunikationsnetværk 2, 3, 6, 9, 10 Rutineret 1,5 X 8

9 Fagnavn Dimensionering af kommunikationsnetværk* Måleteknik og dokumentation Kvalitetssikring og elsikkerhed Kundeservice og salg af tekniske løsninger Introduktion til innovativt projektarbejde Specialet elektriker 2 Planlægning og udvikling Faget bidrager til følgende Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på 3, 11 Rutineret 0,5 X 7, 8, 13, 14 Rutineret 2 X 7, 9, 14 Avanceret 2 X 10, 11, 14 Rutineret 1 X 6, 8, 11, 12, 15 Rutineret 1 X 27 Avanceret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Specialet elektriker 1 og elektriker 2** Modul 1.1 Netværksog datakommunikation 15, 16, 17, 18, 19, 21, 9

10 Fagnavn Faget bidrager til følgende Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner 15, 16, 17, 18, 20, 21, Modul 1.3 Automatiske anlæg i bygninger 15, 16, 17, 18, 20, 21, Modul 1.4 Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle brugerflader 15, 16, 17, 18, 20, 21, Modul 1.5 AIA og TVovervågning 15, 16, 17, 18, 20, 21, Modul 1.6 Design og styring af lys 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 Modul 1.7 Vedvarende energiløsninger 15, 16, 17, 18, 20, 21, Modul 1.8 Elinstallationer i særlige områder 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 Modul 2.1 Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk 16, 17, 19, 20, 21, 22, 10

11 Fagnavn Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg Modul 2.3 Kommunikationssystemer på automatiske anlæg Modul 2.4 Regulering af klimaanlæg i bygninger Faget bidrager til følgende 22, 22, Modul 2.5 CTS-anlæg 22, Modul 2.6 Intelligente bygningsinstallationer (decentrale) og design af enkle brugerflader Modul 2.7 Integration af sikringsanlæg Modul 2.8 El-teknik i velfærdsteknologiske løsninger 22, 22, 16, 17, 19, 20, 21, 22, Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. 22, Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på 11

12 Fagnavn Modul 2.9 Fejlfinding og måleteknik Modul 2.10 El-teknik i kølesystemer Modul 2.11 El-teknik i elevatorer Faget bidrager til følgende Modul 2.12 Hvidevarer 16, 17, 19, 20, 21, 22, Modul 2.13 Skibsinstallationer Modul 2.14 Elinstallationer i Offshore Modul 3.1 Integrerede kommunikationsnetværk Modul 3.2 Integration og SCADA af procesanlæg 16, 17, 19, 20, 21, 22, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 16, 17, 19, 20, 21, 22,, 28 22,, 28 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. 22, 22, 16, 17, 19, 20, 21, 22, Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på 12

13 Fagnavn Modul 3.3 Robot-elteknik Modul 3.4 Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer Faget bidrager til følgende Modul 3.5 Cleantech 22,, 28 Modul 3.6 Teknisk entreprise- og projektstyring Modul 4.1 Integrerede kommunikationsnetværk Modul 4.2 Integration og SCADA af procesanlæg Modul 4.3 Robot-elteknik 22,, 27, 28 16, 17, 19, 20, 21, 22,, 28 22,, 28 22,, 28 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. 22,, 28 22,, 28 Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på Ekspert 4 X X Ekspert 4 X X Ekspert 4 X X 13

14 Fagnavn Modul 4.4 Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer Faget bidrager til følgende Modul 4.5 Cleantech 22,, 28 Modul 4.6 Teknisk entreprise- og projektstyring 22,, 27, 28 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. 22,, 28 Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på Ekspert 4 X X Ekspert 4 X X Ekspert 4 X X s valgfag Antal skoleuger i alt * EUX-elever og elever med en forudgående afsluttet gymnasial eksamen med nærmere præciseret fagkombination skal ikke følge fagene: Dimensionering af el-installationer, Dimensionering af el-installationer i automatiske anlæg og Dimensionering af kommunikationsnetværk. ** De valgfrie specialefag (moduler) vælges ud fra oversigten over valgfrie specialefag (moduler) i skema 5. Sammensætningen af valgfrie specialefag skal sikre, at eleven opfylder slutkompetencerne for det pågældende speciale. EUX-elever skal vælge et af de af skolen angivne valgfrie specialefagsspor (modulspor) Fag med valgfrit højere præstationsniveau 14

15 Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre valgfrie specialefag (moduler) på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Dette kan gøres ved at vælge valgfrie specialefag (moduler) på et højere progressionsniveau end det obligatoriske, jf. skema 5. Der lægges ikke ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. 15

16 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Fagnavn Faget bidrager til følgende Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 12 uger 3 uger 4 uger Trin 1 installationsmontør Dimensionering af elinstallationer 2, 11 Rutineret 2 X El-installationer i automatiske 1, 2, 5, 7, 13 Rutineret 1,5 X anlæg Dimensionering af elinstallationer 5, 11 Rutineret 0,5 X i automa- tiske anlæg Kommunikationsnetværk 2, 3, 6, 9, 10 Rutineret 1,5 X Dimensionering af 3, 11 Rutineret 0,5 X kommunikationsnetværk Måleteknik og dokumentation 7, 8, 13, 14 Rutineret 2 X 16

17 Fagnavn Kvalitetssikring og elsikkerhed Kundeservice og salg af tekniske løsninger Introduktion til innovativ projektarbejde Specialet elektriker 2 Planlægning og udvikling Faget bidrager til følgende Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på 7, 9, 14 Avanceret 2 X 10, 11, 14 Rutineret 1 X 6, 8, 11, 12, 15 Rutineret 1 X 27 Avanceret 1 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag Specialet elektriker 1 og elektriker 2*** Modul 1.1 Netværksog datakommunikation Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner Modul 1.3 Automatiske anlæg i bygninger Modul 1.4 Intelligente bygningsinstallationer 15, 16, 17, 18, 19, 21, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 17

18 Fagnavn Faget bidrager til følgende Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på (centrale) og design af enkle brugerflader Modul 1.5 AIA og TVovervågning 15, 16, 17, 18, 20, 21, Modul 1.6 Design og styring af lys 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 Modul 1.7 Vedvarende energiløsninger 15, 16, 17, 18, 20, 21, Modul 1.8 Elinstallationer i særlige områder 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26 Modul 2.1 Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk 16, 17, 19, 20, 21, 22, Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg 22, Modul 2.3 Kommunikationssystemer på automatiske anlæg 22, 18

19 Fagnavn Modul 2.4 Regulering af klimaanlæg i bygninger Faget bidrager til følgende Modul 2.5 CTS-anlæg 22, Modul 2.6 Intelligente bygningsinstallationer (decentrale) og design af enkle brugerflader Modul 2.7 Integration af sikringsanlæg Modul 2.8 El-teknik i velfærdsteknologiske løsninger Modul 2.9 Fejlfinding og måleteknik Modul 2.10 El-teknik i kølesystemer Modul 2.11 El-teknik i elevatorer 22, 22, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 16, 17, 19, 20, 21, 22, Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. 22, Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på 19

20 Fagnavn Faget bidrager til følgende Modul 2.12 Hvidevarer 16, 17, 19, 20, 21, 22, Modul 2.13 Skibsinstallationer Modul 2.14 Elinstallationer i Offshore Modul 3.1 Integrerede kommunikationsnetværk Modul 3.2 Integration og SCADA af procesanlæg Modul 3.3 Robot-elteknik Modul 3.4 Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer 16, 17, 19, 20, 21, 22, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 16, 17, 19, 20, 21, 22,, 28 22,, 28 22,, 28 22,, 28 Modul 3.5 Cleantech 22,, 28 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på 20

21 Fagnavn Modul 3.6 Teknisk entreprise- og projektstyring Modul 4.1 Integrerede kommunikationsnetværk Modul 4.2 Integration og SCADA af procesanlæg Modul 4.3 Robot-elteknik Modul 4.4 Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer Faget bidrager til følgende 22,, 28 22,, 28 22,, 28 Modul 4.5 Cleantech 22,, 28 Modul 4.6 Teknisk entreprise- og projektstyring 22,, 27, 28 Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. 22,, 27, 28 16, 17, 19, 20, 21, 22,, 28 Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på Ekspert 4 X X Ekspert 4 X X Ekspert 4 X X Ekspert 4 X X Ekspert 4 X X Ekspert 4 X X 21

22 Fagnavn Faget bidrager til følgende Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. Fx niveau C, D, E, F eller hvilket trin faget skal være gennemført på s valgfag Antal skoleuger i alt ** De valgfrie specialefag (moduler) vælges ud fra oversigten over valgfrie specialefag (moduler) i skema 5 Sammensætningen af valgfrie specialefag skal sikre, at eleven opfylder slutkompetencerne for det pågældende speciale. Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre de valgfrie specialefag (moduler) på højere præstationsniveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Dette kan gøres ved at vælge de valgfrie specialefag (moduler) på et højere progressionsniveau end det obligatoriske, jf. skema 5. Der lægges ikke ekstra til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. 22

23 SKEMA 3 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del på eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Fagnavn Skoleperiode 1 Skoleperiode 2 Skoleperiode 3 Skoleperiode 4 Fx niveau C, D, E, F eller hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Eux gymnasiale fag: ,6 Specialet elektriker 1 Dansk A 6,2 X X Engelsk B 4,8 X X Matematik B 5 X Fysik B 3,6 X Kemi C 2,4 X Teknik - Byggeri og A 4 X energi Valgfag A 4 X Stor skriftlig opgave 1 X Eksamensprojekt 0,6 X Antal skoleuger i alt ,6 23

24 Skema 4 Praktikuddannelsens bidrag til ene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende pr. praktikmål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. Praktikmål, trin 1 Efter grundforløb Installationsteknik 1 1, 2, 3, 4, 5 X Måleteknik og fejlfinding 1 7, 8, 13 X Sikkerhed, arbejdsmiljø og værktøjslære 9 X Efter hovedforløbets første skoleperiode Installations- og monteringsteknik 1, 2, 3, 4, 5 X Måleteknik og fejlfinding 2 7, 8, 9 X Kundeservice 10 X Elsikkerhed 9 X Alle specialer Installationsteknik (modulniveau 1+2) 16, 18, 20 X X Kvalitetssikring og dokumentation 17, 19, 24 X X Måleteknik og fejlfinding 17, 24 X X Kundeservice og planlægning 22, 23 X X 24

25 Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende pr. praktikmål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere. hvilket trin/speciale praktikmålet skal være nået på. Drift og vedligehold 23 X X Energieffektivisering 18, 20 X X Kun for specialet elektriker 2 Installationsteknik (modulniveau 3) 28 X X 25

26 SKEMA 5: Valgfrie specialefag (moduler) progressionssammenhæng og bidrag til Modulnavn Progressionssammenhæng Ét af de nævnte valgfrie specialefag (moduler) Modul 1.1 Netværks- og datakommunikation Modul 1.2 Automatiske anlæg på maskiner Modul 1.3 Automatiske anlæg i bygninger Modul 1.4 Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle brugerflader Faget bidrager til følgende Avanceret 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 Avanceret 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 Avanceret 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 Avanceret 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 Modul 1.5 AIA og TV-overvågning Avanceret 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 Modul 1.6 Design og styring af lys Avanceret 15, 16, 17, 18, 21, Modul 1.7 Vedvarende energiløsninger Modul 1.8 Elinstallationer i særlige områder Modul 2.1 Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk Modul 2.2 Styring og regulering af automatiske anlæg Avanceret 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 Avanceret 15, 16, 17, 18, 21, Avanceret Modul 1.1: Netværks- og datakommunikation 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Avanceret Modul 1.2: Automatiske anlæg på maskiner 22, 23, 24, Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger 25, 26 Modul 2.3 Kommunikationssystemer på automatiske anlæg Modul 2.4 Regulering af klimaanlæg i bygninger Avanceret Avanceret Modul 1.1: Netværks- og datakommunikation Modul 1.2: Automatiske anlæg på maskiner Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger Modul 1.2: Automatiske anlæg på maskiner Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger Modul 1.6: Design og styring af lys 22, 23, 24, 25, 26 22, 23, 24, 25, 26 26

27 Modulnavn Progressionssammenhæng Ét af de nævnte valgfrie specialefag (moduler) Modul 2.5 CTS-anlæg Avanceret Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger Modul 1.4: Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle brugerflader Modul 2.6 Intelligente bygningsinstallationer (decentrale) og design af enkle brugerflader Avanceret Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger Modul 1.4: Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle brugerflader Modul 1.5: AIA og TV-overvågning Modul 1.6: Design og styring af lys Modul 1.8: Særlige installationer og områder Faget bidrager til følgende 22, 23, 24, 25, 26 22, 23, 24, 25, 26 Modul 2.7 Integration af sikringsanlæg Avanceret Modul 1.5: AIA og TV-overvågning 22, 23, 24, 25, 26 Modul 2.8 El-teknik i velfærdsteknologiske løsninger Avanceret 1 trin-1-modul 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Modul 2.9 Fejlfinding og måleteknik Avanceret 1 trin-1-modul 22, 23, 24, 25, 26 Modul 2.10 El-teknik i kølesystemer Avanceret Modul 1.2: Automatiske anlæg på maskiner Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger 22, 23, 24, 25, 26 Modul 1.7: Vedvarende energiløsninger Modul 2.11 El-teknik i elevatorer Avanceret Modul 1.2: Automatiske anlæg på maskiner 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger Modul 2.12 Hvidevarer Avanceret Modul 1.2: Automatiske anlæg på maskiner Modul 1.3: Automatiske anlæg i bygninger Modul 1.4: Intelligente bygningsinstallationer (centrale) og design af enkle brugerflader 26 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Modul 2.13 Skibsinstallationer Avanceret 1 trin-1-modul 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Modul 2.14 Elinstallationer i Offshore Avanceret 1 trin-1-modul 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27

28 Modulnavn Modul 3.1 Integrerede kommunikationsnetværk Modul 3.2 Integration og SCADA af procesanlæg Avanceret Avanceret Progressionssammenhæng Ét af de nævnte valgfrie specialefag (moduler) Modul 2.1: Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk Modul 2.2: Styring og regulering af automatiske anlæg Modul 2.3: Kommunikationssystemer på automatiske anlæg Modul 3.3 Robot-elteknik Avanceret Modul 2.2: Styring og regulering af automatiske anlæg Modul 2.8: El-teknik i velfærdteknologiske løsninger Modul 3.4 Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer Avanceret Modul 2.4: Regulering af klimaanlæg i bygninger Modul 2.5: CTS-anlæg Modul 2.6: Intelligente bygningsinst. (decentral) og design af enkle brugerflader Modul 2.7: Integration af sikringsanlæg Faget bidrager til følgende 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 22, 23, 24, 25, 26, 28 22, 23, 24, 25, 26, 28 22, 23, 24, 25, 26, 28 Modul 3.5 Cleantech Avanceret 1 trin 2-modul 22, 23, 24, 25, 26, 28 Modul 3.6 Teknisk entreprise- og projektstyring Avanceret 1 trin 2-modul 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Modul 4.1 Integrerede kommunikationsnetværk Ekspert Modul 2.1: Programmering og opsætning af kommunikationsnetværk 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 Modul 4.2 Integration og SCADA af procesanlæg Ekspert 22, 23, 24, 25, 26, 28 Modul 2.2: Styring og regulering af automatiske anlæg Modul 2.3: Kommunikationssystemer på automatiske anlæg Modul 4.3 Robot-elteknik Ekspert Modul 2.2: Styring og regulering af automatiske anlæg 22, 23, 24, 25, 26, 28 28

29 Modulnavn Modul 4.4 Integration og energieffektivisering af Building Management Systemer Ekspert Progressionssammenhæng Ét af de nævnte valgfrie specialefag (moduler) Modul 2.8: El-teknik i velfærdteknologiske løsninger Modul 2.4: Regulering af klimaanlæg i bygninger Modul 2.5: CTS-anlæg Modul 2.6: Intelligente bygningsinst. (decentral) og design af enkle brugerflader Modul 2.7: Integration af sikringsanlæg Faget bidrager til følgende 22, 23, 24, 25, 26, 28 Modul 4.5 Cleantech Ekspert 1 trin 2-modul 22, 23, 24, 25, 26, 28 Modul 4.6 Teknisk entreprise- og projektstyring Ekspert 1 trin 2-modul 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN

INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN INDSTILLING NY ELEKTRIKER UDDANNELSEN 1 Indholdsfortegnelse Uddannelsens opbygning, handlingsplan m.m.... 3 Beskrivelse af udvalgets indstilling til bestyrelsen... 3 Ændringer i forhold til eksisterende

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker 1 Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 12. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 28/02/2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker BEK nr 496 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.98T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015 Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN 2. udgave 28. september 2015 1. udgave august 2015 Forord Den 1. august 2015 fik vi en ny elektrikeruddannelse. Den ny elektrikeruddannelse er resultatet af over 3 års

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 5. udgave - juni 2017

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 5. udgave - juni 2017 Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN 5. udgave - juni 2017 Forord Den 1. august 2015 fik vi en ny elektrikeruddannelse. Den ny elektrikeruddannelse er resultatet af over 3 års udviklingsarbejde. Dansk El-forbund

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Installationsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning, udføre lys- og kraftinstallationer, samt tele- og datainstallationer Under vejledning,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Elmontør

Elfagets Praktikvejledning Elmontør Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand Flemming Warth

Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand Flemming Warth Workshop 14 TR/AMR topmøde Nyborg strand 2016 Flemming Warth Trådte i kraft 1 augst 2015 EUD-reform Vision 2022 EUD-reformens mange elementer skal implementeres i elektrikeruddannelsen. Derfor overvejelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik

Elfagets Praktikvejledning Specialet Styrings- og reguleringsteknik Til brug for praktikperioden i virksomheden forud for Hovedforløbet. Praktik i virksomheden Eleven skal: Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer Under vejledning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere