Byggeriets Energianalyse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeriets Energianalyse 2015"

Transkript

1 Byggeriets Energianalyse 215 1

2 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering Energiforbrug i bygninger Bygningernes stand Fokus på sektorer Private boliger Den almene sektor Den offentlige sektor Virkemidler til energirenovering Incitamentsordninger Energiselskabernes indsats Energimærkning af bygninger 3.4. Vejledning og rådgivning om energiforbedringer Fjernvarmetariffen Bygningsreglementets energikrav Vedvarende energi og bygninger Udviklingen i vedvarende energi Udfasning af olie- og gasfyr 3 5. Vækst og beskæftigelse Omfang af energirenovering Værdiskabelse ved energirenovering 34 Yderligere information

3 Forord Dansk Byggeri ønsker med Byggeriets Energianalyse at sætte fokus på bygningers rolle i omstillingen til et fossilfrit energisystem. Der er bred politisk enighed om at effektivisere energiforbruget og basere energiforsyningen på 1 % vedvarende energi i 25. Skal denne omstilling af energisystemet ske omkostningseffektivt, skal vi fokusere på tre hovedområder: Energieffektivisering Produktion af vedvarende energi Fleksibilitet i energisystemet På alle tre områder spiller bygninger en helt central rolle. For det første skal der større fokus på realisering af de mange potentialer for energibesparelser i bygningerne, som i dag står for ca. 4 % af energiforbruget. For det andet kan bygningerne bidrage med decentral forsyning af vedvarende energi. Og for det tredje kan bygningerne være med til at sikre fleksibilitet i energisystemet ved at balancere energiforbruget fra den stigende mængde energiproduktion fra vind og sol. I denne analyse samles data om energi og bygninger for første gang i en publikation. Hensigten er at opdatere analysen løbende for at kunne vurdere fremskridt i forhold til en lang række emner relateret til bygninger og energi. Analysen består af en række udvalgte parametre, som omhandler potentialerne for energirenovering af bygninger, fokus på særlige sektorer, effekten af virkemidler, vedvarende energi i relation til bygninger og betydningen af energirenoveringer for vækst og beskæftigelse. Dertil uddybes et tema, som i år handler om energifaglig kompetenceudvikling hos byggeriets aktører. Dansk Byggeri håber, at Byggeriets Energianalyse vil blive et vigtigt bidrag til debatten om, hvordan omstillingen til et samfund uafhængigt af fossile brændsler sker mest hensigtsmæssigt. 2 I fremtidens energisystem vil en bygning ikke bare være en bygning. Den vil være en nøglebrik i det intelligente energisystem; energieffektiv og fleksibel både som producent af energi og som lager for den svingende vedvarende energiproduktion. Mere energieffektive bygninger rummer utrolig mange fordele. De bidrager til et Danmark fri af fossile brændsler og en stærkere forsyningssikkerhed. De kan forbedre bygningernes indeklima og dermed øge sundhedsniveauet, så er der selvfølgelig komfortfordele og besparelser på varmeregningen i tillæg. Torben Liborius, erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri Energiforbedring af bygningerne er også positivt for vækst og beskæftigelse, og der er ingen tvivl om, at bygge- og anlægsbranchen er klar til at levere og udvikle mange af de løsninger, der skal til. 3

4 Tema: Kompetenceudvikling De overordnede mål for energieffektivitet og COC-reduktion udstikkes af politikerne. Men i praksis er det op til håndværkerne og rådgiverne i byggebranchen at omsætte regler og målsætninger til konkrete, målbare energibesparelser. Det giver massevis af faglige udfordringer, både hvad angår design af løsninger, den praktiske udførelse og integration af vedvarende energi. Der er heldigvis mange gode initiativer i gang, som er med til at løfte vidensniveauet hos de udførende i byggebranchen. I dette tema er der fokus på fem centrale initiativer: Projektet "Energi på tværs" Videncenter for energibesparelser i bygninger Energivejlederuddannelsen BedreBolig-ordningen AMU-uddannelserne. Centret står blandt andet bag de populære energiløsninger, der beskriver, hvordan man praktisk og konkret udfører forskellige former for energitiltag på korrekt vis. Der er nu 7 forskellige energiløsninger til enfamiliehuse og etagebyggeri. De forskellige materialer benyttes af håndværkerne i marken samt en bred gruppe af andre aktører, blandt andet i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse på erhvervsskolerne og i AMU-regi. I stedet for at alle aktører bruger massive ressourcer på at udvikle deres egne materialer og metoder, er der således skabt en fælles platform og forståelse for energieffektive løsninger gennem videncentrets omfattende viden- og materialebank. Udover de initiativer, som kort beskrives i det efterfølgende, er der en lang række lokale tiltag, typisk igangsat af en kommune. Her kan for eksempel nævnes ProjectZero i Sønderborg, Energibyen Frederikshavn og Gate 21. "Energi på tværs" udbredes på erhvervsskolerne Der skal tages fat på at styrke kompetencerne indenfor energirenovering og energieffektivt nybyggeri, og det skal ske allerede når håndværkerne og rådgiverne er på deres grunduddannelse. Projektet "Energi på Tværs" har netop til formål at ruste nuværende og kommende elever på de bygge- og installationsfaglige grunduddannelser til at agere på et voksende marked for energieffektiviseringer. VIDENCENTER FOR ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER Videncenter for energibesparelser i bygninger er etableret som led i den energipolitiske aftale fra februar 28 og indtil videre forlænget frem til og med 215 som en del af energiaftalen fra marts 212. Målet er at medvirke til at realisere flere energibesparelser i bygninger. Videncentret ligger under Energistyrelsen og drives af et konsortium med Teknologisk Institut i spidsen bakket op af Statens Byggeforskningsinstitut, KommunikationsKompagniet A/S, Viegand Maagøe og DTU. Læs mere på I projektet er der udviklet et fælles undervisningsmodul med et klima- og energimæssigt fokus, som nu står overfor en udbredelse til landets erhvervsskoler. Hensigten er at sikre en tværfaglig forståelse, der vil give eleverne en mere helhedsorienteret tilgang til opgaverne, når der skal energirenoveres i den eksisterende bygningsmasse. Bag projektet står erhvervsorganisationerne Dansk Byggeri og TEKNIQ samt erhvervsskolerne Tradium, EUC Nord og Tech College Aalborg. Projektet er støttet af Energifonden. Videncenter gør kompetenceløftet muligt Videncentret for energibesparelser i bygninger udvikler værktøjer, viden og materialer til kompetenceudvikling af byggebranchens aktører. 4

5 Godt 3. uddannede energivejledere En energivejleder er en håndværker eller installatør, som har valgt at efteruddanne sig til at kunne vejlede bredt og tværfagligt om de tekniske muligheder for at spare energi i en bygning. En uddannet energivejleder er dermed i stand til at identificere, hvor der er oplagte energibesparelsespotentialer i en konkret bygning. Målet er at give boligejerne og ejere af mindre erhvervsbygninger adgang til håndværkere, der er i stand til at give en helhedsvurdering af, hvor det kan betale sig at sætte ind for at spare på energien i stedet for at kigge på enkelte komponenter eller bygningsdele hver for sig. Ny BedreBolig-ordning med fokus på energi BedreBolig er en ny og helhedsorienteret tilgang til energirenovering. I BedreBolig uddannes fagfolk fra byggeriet til at yde kvalificeret og helhedsorienteret rådgivning til boligejere gennem renoveringsprojekter. En BedreBolig-rådgiver har gennemgået en særlig efteruddannelse og er godkendt af Energistyrelsen til at gennemgå en bolig fra kælder til tag og give en komplet oversigt over, hvilke tiltag der kan forbedre boligens energimæssige tilstand. Efter gennemgangen kan boligejeren få en Bedre- Bolig-plan, der både beskriver de enkelte tiltag, indeholder et budget samt en beregning af den forventede besparelse. En energivejleder kan have enten installationer eller klimaskærme (vinduer, tag mv.) som sit primære arbejdsområde. Ved hjælp af energivejlederuddannelsen har han suppleret sin byggetekniske viden inden for sit fagområde til også at kunne vejlede på tværs om energibesparende løsningsmuligheder, teknologier og produkter. Med en BedreBolig-plan kan boligejeren prioritere og langtidsplanlægge forbedringerne af boligen. BedreBolig-rådgiveren anvender et beregningsværktøj, der er udviklet til ordningen til beregning af omkostninger for hvert tiltag samt den forventede besparelse på varmeregningen. ENERGIVEJLEDERUDDANNELSEN Energivejledere er uddannet til at samarbejde med andre fagentreprenører og underentreprenører om en løsning, der dækker flere fagområder og sikrer ejeren af bygningen en energioptimal løsning. Desuden er uddannelsen som energivejleder med til at kvalificere til Energistyrelsens uddannelse som Bedre- Bolig-rådgiver. Læs mere på BEDREBOLIG-RÅDGIVERE For mange husejere er en renoveringsproces uoverskuelig. Her kan en BedreBolig-rådgiver hjælpe ved også at tilbyde projektstyring og byggeledelse samt varetage indhentning af tilbud, koordinering af de udførende håndværkere samt sikring af de faglige leverancer. Læs mere på AMU-uddannelser med energifokus Udover de to uddannelser som energivejleder og BedreBoligrådgiver er der udviklet en lang række arbejdsmarkedsuddannelser, de såkaldte AMU-kurser, der har til hensigt at opkvalificere de udførende håndværkere til energirenoveringer mv. AMU-uddannelserne med fokus på energi er samlet i tre uddannelsespakker: Den praktiske klimavejleder Energi - isolering Energioptimering - isolering ENERGI PÅ AMU-KURSERNE I 213 blev der i alt gennemført 57 AMU-forløb inden for energirenovering. Læs mere på kursuspakker-og-jobprofiler.aspx 5

6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler Dansk Byggeris analyse giver anledning til en række konkrete anbefalinger. Disse er: POTENTIALER FOR ENERGIRENOVERING Fastsættelse af politisk mål om reduktion af energiforbruget i eksisterende bygninger med 5 % frem mod 25 Klar handlingsplan med milepæle for, hvordan målet frem mod 25 nås Fremme af bygningsejernes incitament til at tænke energi ind, når der alligevel renoveres Totaløkonomisk vurdering af energirenovering af bygningen i forhold til potentiel nedrivning FOKUS PÅ SEKTORER Private boliger Etablering af økonomiske virkemidler til energirenovering som for eksempel tilskuds- og fradragsordninger Udbredelse og forbedring af informationsaktiviteter, kampagner, rådgivning mv. til boligejerne Den almene sektor Øget renoveringsaktivitet i den almene sektor ved forhøjelse af Landsbyggefondens ramme frem mod 22 Den offentlige sektor Mål og handlingsplaner for energirenovering af statslige, regionale og kommunale bygninger Krav til større synliggørelse og registrering af energiforbruget i offentlige bygninger VIRKEMIDLER TIL ENERGIRENOVERING Incitamentsordninger Genetablering af BoligJob-ordningen fra 215 og frem med et højere fradrag BoligJob-ordningen skal kunne bruges til fællesprojekter i fx lejer- og andelsboliger Energiselskabernes indsats Opstilling af mål for andelen af energibesparelser relateret til klimaskærme - herunder vinduer Større grad af belønning af energibesparelser med lange levetider, når energiselskaberne opgør besparelser Øget gennemsigtighed af selskabernes indsats - herunder mulighederne for tilskud Energimærkning af bygninger Udvikling af et energimærke med en langsigtet handlingsplan for energibesparelser og mulighed for digital opdatering efter energiforbedringer Aktiv anvendelse af energimærkerne når pengeinstitutterne giver lån til bygningsejere Vejledning og rådgivning om energiforbedringer Forlængelse og forøgelse af bevillingen til Videncenteret for energibesparelser i bygninger efter 215 Fjernvarmetariffen Velkonsoliderede fjernvarmeværker bør afskaffe den faste andel af fjernvarmetariffen. For alle andre værker sættes et loft på 2 % for den faste andel For urentable værker etableres en afviklingspulje Bygningsreglementets energikrav Rettidigt samarbejde med byggebranchen om fastsættelse af energikrav i bygningsreglementet til eksisterende bygninger og nybyggeri VEDVARENDE ENERGI I BYGNINGER Vedvarende energianlæg tilknyttet bygninger bør tillægges en større rolle i omstillingen til et fossilfrit energisystem Etablering af stabile, økonomiske vilkår for vedvarende energianlæg i tilknytning til bygninger Information til boligejerne om alternativer ved udskiftning af olie- og gasfyr Boligejerne skal have fokus på energirenovering ved udskiftning af varmekilde VÆKST OG BESKÆFTIGELSE Omfanget af reparation og vedligehold skal øges, så værdien af den eksisterende bygningsmasse bevares Investeringerne i ressourcebesparelser bør øges i den private, offentlige og almene sektor via virkemidler som krav, incitamentsordninger og informations- aktiviteter 6

7 1. Potentialer for energirenovering 7

8 1.1. Energiforbrug i bygninger Omtrent 4 % af energiforbruget i Danmark anvendes til opvarmning og brug af apparater i bygningerne. I mange af de eksisterende bygninger er der store potentialer for energibesparelser, også selvom en række bygninger allerede er energiforbedret. I regeringens strategi for energirenovering fra 214 fastlægges en række initiativer til at reducere energiforbruget i bygninger med 35 % frem mod 25. Dette vurderes ikke særligt ambitiøst i forhold til potentialerne og målet om fossil uafhængighed i Nybyggeriet mødes med skrappe energikrav i bygningsreglementet og er her og nu ikke den største udfordring i forhold til at reducere energiforbruget i bygninger. Der er dog et historisk lavt niveau for nybyggeri, hvilket medvirker til, at bygningsmassen samlet set bliver ældre. I kombination med at renovering ikke stiger tilsvarende, bliver behovet for energirenovering løbende større. DANSK BYGGERI ANBEFALER Fastsættelse af et politisk mål for reduktion af energiforbruget i de eksisterende bygninger frem mod 25 på 5 % i forhold til i dag Udarbejdelse af en klar handlingsplan med milepæle for, hvordan målet frem mod 25 nås FIG BYGNINGSAREAL I 214 FORDELT PÅ BYGNINGSANVENDELSE OG OPFØRELSESÅR af hele bygningsmassen Handel, transport, service o. lign. Helårsbeboelse Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Kulturelle Produktion formål og og lager institutioner Før Andet Der er et stort potentiale for energieffektivisering i den eksisterende bygningsmasse, da 67 % af bygningsarealet er opført før 1979 og dermed inden, der blev indført krav til bygningernes energiforbrug i bygningsreglementet. Det ses, at inden for bygninger til helårsbeboelse kan der forventes særligt store potentialer. - MICHAEL H. NIELSEN, direktør, Dansk Byggeri "Der er rigtig mange energibesparelser at komme efter i de eksisterende bygninger, men skal markedet for alvor rykke, er det helt afgørende, at der træffes klare politiske beslutninger, der peger frem mod en markant reduktion af energiforbruget i vores bygningsmasse." 8

9 FIG ENDELIGT ENERGIFORBRUG FORDELT PÅ SEKTORER, PJ Transport Produktionserhverv Handelsog serviceerhverv Husholdninger Anm.: Endeligt energiforbrug udtrykker forbruget leveret til slutbrugerne, dvs. private og offentlige erhverv samt husholdninger. Kilde: Energistyrelsens årsstatistik Fra 199 til 213 er det endelige energiforbrug fordelt på sektorer vokset,7 %. Forbruget i husholdningerne er samlet set faldet med,7 % i perioden, mens forbruget i produktionserhverv er faldet med 19,8 %. Forbruget i handels- og serviceerhvervene er vokset med 6,7 %. Forbruget til transport er vokset med 18,8 % i perioden. Opgøres det endelige energiforbrug i husholdningerne i forhold til antallet af husholdninger er det faldet med 14,2 % pr. husholdning i 213 i forhold til 199. FIG PÅBEGYNDT NYBYGGERI I PERIODEN 1985 TIL 215 Mio. mc ,4 9, , , Kilde: Dansk Byggeri, Konjunkturupdate oktober ,2 6, Gennemsnit ,2 4,4 215S Nybyggeriet er på et lavt niveau. Der blev opført blot 4,2 mio. mc i 214. Det svarer til,65 % af den samlede bygningsmasse. Nybyggeri efter dagens bygningsreglement (BR1) er 25 % mere energieffektivt i forhold til 26-niveauet. Nybyggeri skal fra ultimo 215 opføres efter Lavenergiklasse 215, som er 5 % mere energieffektivt i forhold til 26, mens nybyggeri efter 22-klassen, er 75 % mere energieffektivt i forhold til 26-niveauet. 9

10 1.2. Bygningernes stand I 213 udgjorde de danske bygninger en formue på ca mia. kr. Dermed er hele 65 % af landets formue bundet i bygninger, som skal vedligeholdes, hvis værdien af nationalformuen skal opretholdes. En del renoveringsarbejde vil automatisk medføre energiforbedringer, men det indebærer ikke nødvendigvis, at det fulde potentiale realiseres. Omkostningerne ved at energirenovere falder ellers, når det sker i forbindelse med almindelig vedligehold eller ombygning af bygningen. Desværre kender mange boligejere ikke den energimæssige stand af deres hus, og der er således risiko for, at bygningsværdien udhules på grund af manglende investeringer i energirenoveringer. Et brugbart værktøj for mange større private og offentlige bygningsejere er livscyklus-vurdering af en bygning på baggrund af totaløkonomiske betragtninger om forskellige energirenoveringsløsninger - herunder eventuelt nedrivning som alternativ. 2 DANSK BYGGERI ANBEFALER Fokus på virkemidler, som fremmer bygningsejernes incitament til at energirenovere, når der alligevel foretages renoveringer Er det ud fra en totaløkonomisk betragtning ikke rentabelt at lave en større energirenovering, bør nedrivning af bygningen og efterfølgende nybyggeri overvejes FIG FREMSKRIVNING AF RENOVERING OG NEDRIVNING AF BYGNINGSMASSEN Nedrevet Renoveret Ikke renoveret Anm.: Figuren er alene en illustration af udviklingen frem mod 25 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Bygninger har en lang levetid, og de allerede eksisterende bygninger vil udgøre en stor del af det samlede bygningsareal i 25. I dag udgør den samlede danske bygningsmasse ca. 65 mio. mc. Mange bygningskomponenter bliver nedslidte de næste 3-5 år. Derfor vil størstedelen af den eksisterende bygningsmasse skulle renoveres eller rives ned frem til 25. FIG ANTALLET AF BOLIGER OG ERHVERVSBYGNINGER FORDELT PÅ ENERGIMÆRKER, A B C D E F G Erhvervsbygninger Boliger Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri Ca. 42. bygninger er energimærkede, og knapt 18. har et energimærke på E eller dårligere. Det indikerer, at der er rigtig mange bygninger med potentiale for energibesparelser. Parcelhuse udgør 71 % af de dårligst energimærkede boliger, hvilket er en svag overrepræsentation set i forhold til deres samlede andel af de energimærkede boliger. 1

11 FIG ANDEL BOLIGEJERE, SOM VURDERER DERES BOLIG SOM ENERGIMÆSSIG DÅRLIG OG ANDEL "DÅRLIGE" ENERGIMÆRKER, % Boligejernes vurdering 42 % Energimærker Anm.: E, F og G klassificeres som dårlige energimærker. Boligejere som vurderer, at deres bolig er i dårlig eller meget dårlig energimæssig stand, er medtaget. Gennemført oktober 214. Kilde: SBi, Energistyrelsen samt YouGov og Dansk Byggeri 1 % af husejerne vurderer, at deres boligs energimæssige tilstand er dårlig. Men hele 42 % af boligerne har energimærke E eller værre og vurderes dermed i dårlig energimæssig stand. Flere husejere overvurderer således deres boligs energimæssige tilstand. FIG BAGGRUNDEN FOR BOLIGEJERENS VALG OM ENERGIFORBEDRING AF BOLIGEN 2 % 48 % 32 % I gennemsnit har 48 % af boligejerne valgt at energiforbedre boligen, når de alligevel skulle foretage et større vedligeholdelsesarbejde eller til-/ombygningsarbejde i boligen. Energioptimering førte til gennemførelse af yderligere forbedringer i min bolig Andre tiltag førte til energioptimering af min bolig Ved ikke Kilde: Bolius Boligejeranalyse 214 Planlagt energiforbedring førte til yderligere forbedring af boligen for 32 % af boligejerne. De resterende 2 % kender ikke baggrunden for energiforbedringen af boligen. 11

12 2. Fokus på sektorer 12

13 2.1. Private boliger Privatejede bygninger til helårsbeboelse udgør 27 mio. mc svarende til 42 % af den samlede bygningsmasse, og en stor del af potentialerne for energibesparelser findes her. Både i enfamiliehuse og etageboliger er der store besparelser at komme efter. Særligt varmeforbruget er interessant, da det fortsat står for langt størstedelen af energiforbruget i boligerne. I 213 fordelte energiforbruget i husholdninger sig således på ca. 82 % til opvarmning og ca. 18 % til apparater og lys jf. Energistyrelsen. Interessen for energiforbedringer er stor blandt boligejerne, men desværre er det få, der rent faktisk har udført eller påtænker at udføre energirenoveringer. 2 DANSK BYGGERI ANBEFALER En målrettet indsats for energirenovering i boligerne ved etablering af langsigtede, økonomiske virkemidler som for eksempel tilskuds- og fradragsordninger Udbredelse og forbedring af informationsaktiviteter, kampagner, rådgivning mv., der blandt andet øger boligejernes viden om mulighederne for og fordelene ved energirenovering, som bedre indeklima, sundhed, øget komfort og funktionalitet, færre udgifter til opvarmning og øget salgspris FIG BOLIGEJERNES INTERESSE FOR ENERGI- FORBEDRINGER I BOLIGEN Lav/ingen interesse Hverken /eller Kilde: Bolius Boligejeranalyser, Interesseret/ meget interesseret Ved ikke I 214 udviste over 7 % boligejere interesse eller meget interesse for energiforbedringer af boligen. Der har været et mindre fald siden 212, hvor knapt 8 % udviste interesse. Faldet kan blandt andet skyldes forringelsen og usikkerheden om solcelleordningen. Interessen er dog stadig på et meget højt niveau. FIG UDFØRT OG PÅTÆNKT HÅNDVÆRKSARBEJDE I HENHOLDSVIS 214 OG Energirenovering - Bygningens rammer Energirenovering - Tekniske installationer Anden vedligeholdelse Anm.: Mulighed for flere svar. Gennemført oktober 214. Kilde: YouGov og Dansk Byggeri Intet arbejde Ved ikke 17 % af boligejerne har udført eller påtænker at udføre energirenovering i 214 svarende til 37 % af det samlede håndværksarbejde. 15 % af boligejerne har planlagt at energirenovere det kommende år. Det er et fald på 11 procentpoint i forhold til sidste års undersøgelse om forventningen til 214. Forskellen kan blandt andet skyldes den nedlagte BoligJob-ordning. Der er dog fortsat 19 %, der endnu ikke ved, om de vil få foretaget håndværksarbejde i

14 2.2. Den almene sektor Almene boliger udgør ca. 2 % af boligbestanden, og en undersøgelse udført for Landsbyggefonden viser, at der er betydelige potentialer for energibesparelser i den almene boligsektor. Boligorganisationerne tilkendegiver, at energiaspektet i overvejende grad overvejes i forbindelse med renoveringsprojekter. Landsbyggefondens pulje til renovering blev med boligaftalen fra 214 øget, så der afsættes nye 14 mia. kr. til renovering frem mod 22, hvoraf de 4,4 mia. udgør en reel forhøjelse fordelt på 215 og 216. Rammen for 215 og 216 ender dermed på 4,2 mia. kr. pr. år. Samlet fører det til investeringer på 18 mia. kr. frem mod 22, som også bør medføre mange energiforbedringer af de almene boliger. Af den samlede ramme er op til 35 mio. kr. reserveret til gennemførelse af vidtgående energieffektiviseringsprojekter. 2 DANSK BYGGERI ANBEFALER Der er et stort behov for øget renoveringsaktivitet i den almene sektor, og Landsbyggefondens ramme bør forhøjes, da behovet for energirenoveringer er højere end de bevilgede midler frem mod 22 FIG INDIVIDUELT VARMEFORBRUG I DEN ALMENE SEKTOR EFTER EJENDOMMENS ALDER kwh/m² år år 4 år og derover Kilde: Landsbyggefonden, 211 Det gennemsnitlige varmeforbrug i den almene boligsektor er estimeret til 119 kwh/mc. Der er dog stor variation på tværs af ejendomme. En af de mest betydningsfulde faktorer til forklaring af det individuelle varmeforbrug er ejendommens alder. Jo ældre en bygning jo højere et varmeforbrug. FIG AFLEDTE INVESTERINGER I ENERGIRENOVE- RING AF LANDSBYGGEFONDENS TILSAGN OM RENOVERING Mia. kr. 215-priser Anden renovering Energirenovering Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Dansk Byggeri Landbyggefondens tilsagn om investeringer i renovering har været jævnt stigende fra 23 frem mod i dag. Trods forhøjelse af Landsbyggefondens ramme til 4,2 mia. kr. i både 215 og 216 er det en reduktion fra de seneste års aktivitetsniveau, hvor rammen blev øget for at modvirke konjunkturudviklingen. Af den samlede renovering estimeres energirenovering til at udgøre ca. 35 %. "Det er sund fornuft at give den gas med at renovere nedslidte, almene boliger, når det går trægt med økonomien. Det giver bedre boliger, færre udgifter til dagpenge og flere skatter i statskassen." - BENT MADSEN, adm. direktør, Boligselskabernes Landsforening 14

15 2.3. Den offentlige sektor Regeringen har i 214 besluttet, at energiforbruget i staten skal reduceres med 14 % i 22 i forhold til i 26. En opgørelse fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet viser, at der fra 26 til 213 kun er sket en reduktion af energiforbruget med 1,8 % i statens bygninger og det er på trods af et reduktionsmål på 1 % i 21. Så der er lang vej endnu, hvis staten skal opfylde sit mål. EU-Direktivet om Energieffektivitet fastsætter, at staten hvert år skal energirenovere 3 % af det samlede etageareal, en forpligtelse der kan udvides til kommuner og regioner. Danmark har dog valgt en alternativ tilgang i direktivet, og har ikke fastsat mål for de statslige bygninger. Der forventes heller ikke mål for energirenovering af bygningerne i den kommende frivillige aftale om energibesparelser i regioner og kommuner. 2 DANSK BYGGERI ANBEFALER Den offentlige sektor bør gå foran og udarbejde mål og handlingsplaner for energirenoveringen af de statslige, regionale og kommunale bygninger Krav til en større synliggørelse og registrering af energiforbruget i de offentlige bygninger FIG DEN OFFENTLIGE SEKTORS BYGNINGSAREAL I 214 FORDELT PÅ OPFØRELSESÅR Mio. m² Kommuner Regioner Staten Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Før 1979 Samlet udgør den offentlige bygningsmasse ca. 6 % af det samlede bygningsareal i Danmark, hvilket tæller både opvarmet og uopvarmet areal. Af den offentlige bygningsmasse udgør de kommunale bygninger knapt 73 %, de regionale bygninger knapt 14 % og statens 13 %. Potentialerne for besparelser i den offentlige bygningsmasse er store, da 69 % er opført i perioden før FIG UDVIKLING I FORBRUG AF EL OG VARME PR. MC I UDVALGTE MINISTERIER FRA 26 TIL Finansministeriet Erhvervs- og Vækstmin Forsvarsministeriet 2 Justitsministeriet -2 Udd.- og Forskn.min. Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri Miljøministeriet Økonomi- og indenrigsmin. Min. f. Fødev., Landbrug, ect. Transportministeriet Statsministeriet Fire ministerier har siden 26 øget deres energiforbrug til el og varme pr. mc, mens de øvrige 16 ministerier har reduceret. Transport- og Statsministeriet står for den største reduktion på henholdsvis 41 % og 43 % set i forhold til 26. Den markante stigning i Finansministeriet skyldes blandt andet et øget antal medarbejdere og overtagelse af statens servere, som udgør en betydelig del af ministeriets elforbrug. 15

16 3. Virkemidler til energirenovering 16

17 3.1. Incitamentsordninger Der skal flere virkemidler i spil for at fremme borgernes efterspørgsel efter energiforbedringer af bygningen. Et af de helt centrale er økonomiske incitamentsordninger, der erfaringsmæssigt kan medvirke til at rykke bygningsejere. rammer, da fradraget er personligt. BoligJob-ordningen bortfaldt med udgangen af 214, og derved er der kun energiselskabernes ordninger for tilskud til energibesparelser tilbage. 2 I 213 brugte 56. personer BoligJob-ordningens mulighed for at trække op til 15. kroner af udgifterne til arbejdsløn fra i skat. En tredjedel af renoveringerne indeholdt energibesparende tiltag, og det skønnes at svare til, at mindst 65. boliger alene i 213 for eksempel blev hulmursisoleret, fik isoleret tag eller skiftet vinduer. BoligJob-ordningen kunne dog ikke benyttes af lejere og andelsboligejere, der bor i flerfamiliehuse, til større renoveringsprojekter af bygningens ydre DANSK BYGGERI ANBEFALER Genetablering af BoligJob-ordningen fra 215 og frem i den nuværende form, men med et højere fradrag, eventuelt målrettet energirenovering BoligJob-ordningen skal kunne bruges til fællesprojekter i fx lejer- og andelsboliger FIG FORHOLD DER MOTIVERER TIL IGANGSÆTTELSE AF ENERGIRENOVERING, 214 Økonomi Bedre komfort og indeklima Fremtidssikre boligen 32 Miljømæssige overvejelser Tilfredsstillelse ved at man ikke taber penge Positivt i forbindelse med fremtidigt salg Uafhængighed af store energiselskaber og fossile brændstofspriser Anm.: Mulighed for flere svar Kilde: Bolius Boligejeranalyse 214 Andet Intet Et af de vigtigste forhold der motiverer boligejerne til at igangsætte energirenovering er "økonomi" med 67 %. Dertil har "bedre komfort og indeklima" med 47 % samt "fremtidssikring af boligen" med 32 % også væsentlig betydning. FIG BOLIGEJERNES KENDSKAB TIL OG BRUG AF TILSKUDSORDNINGER, BoligJobordningen Har aldrig hørt om ordningen Ved ikke Energiselskabernes tilskud til energibesparelser Har benyttet ordningen Kender, men har ikke benyttet ordningen Anm.: Gennemført oktober 214. Kilde: YouGov og Dansk Byggeri Andet, fx gratis energivejledning 94 % af boligejerne kender BoligJob-ordningen, mens 66 % kender energiselskabernes tilskud til energibesparelser. Kendskabet til mulighederne for tilskud fra både Bolig- Job-ordningen og energiselskabernes tilskud ligger på niveau med sidste år, mens kendskab til andre ordninger som gratis rådgivning fra energivejledere eller håndværkere er steget fra 44 % til 58 %. 17

18 FIG RENOVERINGENS GENNEMFØRELSE HVIS TILSKUDSORDNINGERNE IKKE HAVDE EKSISTERET, BoligJobordningen Gennemført på samme måde Energiselskabernes tilskud til energibesparelser Gennemført, men i mindre omfang Ved ikke Anm.: Gennemført oktober 214. Kilde: YouGov og Dansk Byggeri Gratis energivejledning Gennemført sort Ikke gennemført For gennemsnitligt 17 % af boligejerne ville forbedringen af bygningen ikke være sket uden brug af en tilskuds- eller fradragsordning, og for 28 % ville arbejdet være blevet gennemført, men i mindre omfang. Særligt for de, der benytter energiselskabernes tilskud, giver tilskuddet merarbejde. 7 % af de som har anvendt BoligJob-ordningen angiver, at arbejdet var blevet gennemført sort uden ordningen. FIG HUSEJERE MED ENERGIRENOVERINGSPRO- JEKTER DE VILLE GENNEMFØRE MED ET TILSKUD/FRADRAG PÅ 5. KR., % 3 % 53 % Har projekter Har ikke projekter Ved ikke Anm.: Gennemført oktober 214. Kilde: YouGov og Dansk Byggeri Hvis man forestiller sig en tilskudsordning, hvor husejeren får et tilskud på op til 5. kr., mod selv at betale et tilsvarende beløb (minder om den svenske ordning), svarer 3 % af husejerne i 214, at de har konkrete projekter, som ville blive gennemført, hvis dette tilskud var muligt. "Der er et klart klimabehov for at videreføre den velkendte BoligJob-ordning. Hvis fradragsbeløbet fra den nuværende ordning samtidig øges fra 15. kr. til 25. kr. pr. person pr. år, vil det give langt flere husstande et incitament til at sætte større energirenoveringsprojekter i gang." - TORBEN LIBORIUS, erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri 18

19 Udenlandske incitamentsordninger Danmark halter efter vores nabolande, når det drejer sig om at fremme det økonomiske incitament for bygningsejerne til at energirenovere eller bygge nye energieffektive huse. Både Tyskland, Storbritannien, Sverige og Norge har etableret incitamentsordninger specifikt målrettet mere energieffektive bygninger, og Danmark kunne med fordel lære af de positive erfaringer. 2 FIG INCITAMENTSORDNINGER TIL ENERGIFORBEDRINGER I TYSKLAND, STORBRITANNIEN, SVERIGE OG NORGE NORGE: REFUSIONSORDNING - ENOVA ENOVA er en statslig refusionsordning på typisk 2 % af de samlede omkostninger (op til et makismalt støttebeløb) for alt fra mindre energirenoveringer, energirådgivning til dybdegående energirenovering af eksisterende boliger samt energieffektivt nybyggeri. Kommuner kan også få støtte til energirenovering af egne bygninger. Finansiering af ENOVA sker gennem en fond som pr. januar 214 var på 4 mia. NOK, svarende til 33 mia. danske kroner. Fonden ventes styrket med 5 mia. NOK i 215, og yderligere 5 mia. NOK i 216. Kilde: SVERIGE: TILSKUDSORDNING - ROT Med et årligt tilskud på 5 % af lønomkostningerne for håndværkere i forbindelse med renovering, ombygning og tilbygning af boliger, minder den svenske ordning meget om den danske BoligJob-ordning. Det maksimale tilskud er på 5. SEK pr. person, svarende til 4. danske kroner. I Danmark er det ca. 5. kr. I modsætning til den danske model betaler myndighederne halvdelen af lønomkostningerne direkte til håndværkervirksomheden. Det er dog en forudsætning, at personens samlede skattebetaling overstiger tilskuddet, så man ikke får mere tilbage, end man skal betale i skat. Kilde: STORBRITANNIEN: REFUSIONSORDNING - GDHIF Green Deal Home Improvement Fund er en opfølgning på den tidligere Green Deal ordning. Der er oprettet en pulje på mio. pund fordelt på to omgange i løbet af 214 og 215. Med den nye refusionsordning kan hver husstand få op mod 7.6 pund, svarende til godt 7. danske kroner, i refusion for energieffektive forbedringer i hjemmene. Tilskuddet gives ud fra en nærmere specificeret liste over forbedringstyper. Ordningen er en stor succes, og midlerne fra den første omgang blev hurtigt afsat. Kilde: TYSKLAND: LÅNEORDNING - KFW Med statsgaranterede lavtforrentede lån og tilskud for op mod 1,8 mia. EUR om året har energirenoveringer i boliger fået et kæmpe boost i Tyskland. Den enkelte ejer kan låne op til 75. EUR pr. bolig for en energirenovering af hele huset, svarende til knapt 56. danske kroner. Låneordningen er progressiv; jo højere klasse for energieffektivitet der renoveres til, jo større en procentdel gives i lån, max 17,5 %. Alternativt til lånet kan der ydes et tilskud til energirenovering, max 18,75 EUR. En husstand kan låne op til 5. EUR for enkelt-renoveringstiltag, hvis omkostningerne ved en helheds-energirenovering, hvor der opgraderes til en energiklasse, er for omfattende. Kilde: 19

20 3.2. Energiselskabernes indsats Som følge af en aftale med klima-, energi- og bygningsministeren skal net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie medvirke til at gennemføre energibesparelser på i alt 1,7 PJ årligt i 213 og 214, svarende årligt til 1,8 % af energiforbruget i 213. I perioden hæves målet til 12,2 PJ årligt, svarende årligt til 2 % af energiforbruget i 213. Energiselskaberne når deres mål ved at realisere energibesparelser blandt andet i erhvervslivet, husholdningerne og den offentlige sektor. Energiselskabernes indsats bør i endnu højere grad målrettes energibesparelser i bygninger, der ofte har lange levetider, men som også kan være dyrere end de lavest hængende frugter i industrien. 2 DANSK BYGGERI ANBEFALER Opstilling af mål for andelen af energibesparelser relateret til klimaskærme - herunder vinduer Større belønning af energibesparelser med lange levetider for eksempel gennem Energistyrelsens standardværdikatalog for energibesparelser eller justerede prioriteringsfaktorer Mere gennemsigtig indsats ved større åbenhed om tilskud og om muligheden for aftaler med eksterne energispareaktører FIG ENERGISELSKABERNES REALISEREDE ENERGI- BESPARELSER I 213, FORDELINGEN AF INDSATSEN PÅ FORBRUGSSEKTORER Produktionserhverv 23 Husholdninger 13 Konvertering 9 Handel og service Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri 7 Offentlig sektor Ledningsoptimering Kollektiv sol Transport Størstedelen af energiselskabernes energibesparelser blev i 213 realiseret i produktions-erhvervene med 41 %, efterfulgt af husholdningerne med 23 % og konvertering med 13 %. Hovedparten af konverteringerne finder sted i husholdningerne som for eksempel skift fra oliefyr til fjernvarme, naturgas eller anden opvarmningskilde. FIG ENERGISELSKABERNES REALISEREDE ENERGI- BESPARELSER I 213, FORDELINGEN AF INDSATSEN PÅ TEKNOLOGI Procesudstyr Kedler Klimaskærm Varmeanlæg Ventilation Belysning Vinduer 11 8,5 19,9 17,5 17,3 3,1 2,8 Mindre energiforbrugende 2,7 apparater Elvarme - rumvarme 2 Køling 1,7 Trykluft,7 Pumper,5 Elmotorer- og transmission til intern transport,2 Øvrige 12, Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri Energiselskaberne henter størstedelen af deres energibesparelser i virksomhedernes procesudstyr, efterfulgt at kedler og klimaskærme (ekskl. vinduer). Samlet set blev ca. 2 % af besparelserne realiseret i bygningers klimaskærme og vinduer i 214 mod ca. 1 % i

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Københavns Erhvervsakademi Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Potentiale Bygningsbestanden fordelt på opførelsestidspunkt og udviklingen i BRs energikrav

Læs mere

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk Teknisk baggrundsnotat Byggeriets Energianalyse 2015 Indhold 1. Potentialer for energirenovering... 3 1.1. Energiforbrug i bygninger... 3 1.2. Bygningernes stand... 4 2. Fokus på sektorer... 6 2.1. Private

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Videncenter for energibesparelser i bygninger v/vagn Holk Lauridsen De næste 30 min. Kort introduktion til Videncentret Hvor langt er vi? Hvad

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Energirenovering blandt husejere

Energirenovering blandt husejere Energirenovering blandt husejere Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, sommeren 2013 Energirenovering blandt husejere 1. august 2013 side 2/7 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens målgruppe... 3 Boligernes

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2017

Byggeriets Energianalyse 2017 Byggeriets Energianalyse 2017 Byggeriets Energianalyse 2017 Redaktion: Dansk Byggeri/Camilla Damsø Pedersen og Nura Nursen Deveci Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Hulrumsisolering på

Læs mere

Tjen penge på energirenovering

Tjen penge på energirenovering Tjen penge på energirenovering Videncenter for energibesparelser i bygninger er til for dig Vil du gerne slå to fluer med ét smæk? Vil du gerne ha mere at lave og samtidig sænke CO 2 -udslippet? Hvis du

Læs mere

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1 BR15 Bygningsreglement 2015 Udsendes primo august Ikrafttræden 1. januar 2016 02-07-2015 1 BR15 Agenda Den byggepolitiske agenda Hvordan er BR15 kommet til verden? Primære ændringer i BR15 Lavenergiklasse

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Energistyrelsens bud på initiativer frem mod 2020 Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Agenda Energieffektivitet Nuværende EE-initiativer EE-initiativer frem mod 2020 Energieffektivisering afgørende

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Debat på Christiansborg, Fællessalen, tirsdag den 28. februar 2017

Debat på Christiansborg, Fællessalen, tirsdag den 28. februar 2017 Debat på Christiansborg, Fællessalen, tirsdag den 28. februar 2017 8:00 Registrering med morgenmad 9:00 Velkomst v/mikkel Dencker (DF), energi- og klimaordfører 9:10 Hvilken rolle skal bygninger spille

Læs mere

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger

Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Danskerne og energibesparelser adfærd og holdninger Potentialer for energibesparelser i danskernes boliger. Konkrete og enkle energispareforslag fra TEKNIQ din installatør gir dig råd Danskerne og energibesparelser

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

Klima og energibesparelser i bygninger

Klima og energibesparelser i bygninger November 2009 Klima og energibesparelser i bygninger Energiforbruget i bygninger, boliger og erhvervsbyggeri udgør i dag mere end 40 pct. af det samlede danske energiforbrug og koster godt 45 milliarder

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Energivejlederen -del af det kommunale projekt

Energivejlederen -del af det kommunale projekt Energivejlederen -del af det kommunale projekt Energivejlederen er en naturlig del af det lokale netværk. Bedre bygninger Bedre klima - Bedre beskæftigelse Projekt Styr Energien - et projekt fra Gate21

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende bygninger

Energibesparelser i eksisterende bygninger Energibesparelser i eksisterende bygninger Økonomisk støtte, mærkningsordninger mv. Chefkonsulent Peter Bach LavEByg konference den 22. april 2009 Langsigtet mål Langsigtede mål at Danmark skal være 100

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi.

Genindfør BoligJobordningen Men målret fradraget til energieffektivisering og vedvarende energi. Til Statsminister Helle Thorning-Schmidt Finansminister Bjarne Corydon Økonomiminister Margrethe Vestager Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Læs mere

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder Energieffektiviseringer vvs erne muligheder DGF s Gastekniske Dage 2014 Per Jensen Afdelingschef HMN Naturgas I/S 20-05-2014 1 Agenda Hvorfor energieffektiviseringer? Hvilke initiativer er etableret? Samarbejder

Læs mere

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference

Analyse af praktiske. Klik for at redigere i. erfaringer med. energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. master. Midtvejskonference Klik for at redigere i erfaringer med master Analyse af praktiske energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Midtvejskonference 6. Februar 2013 AGENDA Formål Metode Foreløbige resultater Problemstilliner

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1

1. Læsevejledning Håndbogens indhold og struktur...1 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål med energimærkningsordningen... 1 3. Bygninger der kan energimærkes uden bygningsgennemgang... 1 4. Energimærkningsrapportens

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv.

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Fynsvej 5, 54 Bogense, 6481161 22-3-217 1 Periode: 1-1-216-31-12-216 Indberetningsskema 1: 779.97,22 kwh Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Biomasse Øvrigt Husholdninger Specifik opgørelse Standardværdier

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 ENERGIMÆRKNING UDEN BYGNINGS- GENNEMGANG Gyldig fra den 1. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning... 1 1.1. Håndbogens indhold og struktur...1 2. Formål

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering

Energirenovering. Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering Energirenovering Christian Schultz Tænketanken for bygningsrenovering 1 Kommissorium for Tænketank om Bygningsrenovering Drøfte udfordringerne og potentialerne for bygningsrenovering i Danmark samt komme

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere

Sønderborgs store omstilling

Sønderborgs store omstilling Sønderborgs store omstilling Grøn Boligkontrakt følgegruppemøde 4. september 2013 Peter Rathje ZEROfamilien 115 deltagende familier (2009) Resultater - 25% energibesparelser - 45% vandbesparelser ProjectZero

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Præstegårdsvej 39 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. februar 2012 til den 21. februar 2022. Energimærkningen er

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted>

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Oversigt over bygningsmasse

Oversigt over bygningsmasse N O T AT 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-3053 Ref. PB Energieffektivisering Oversigt over bygningsmasse Bygningsbestand Den samlede bygningsbestand fordelt på anvendelser og ejerformer fremgår af tabel 1.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for.

Svar: Jeg synes, det er rigtigt fint, at der sættes fokus på energiområdet med de stillede spørgsmål. Dét vil jeg gerne kvittere for. Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Svar på Spørgsmål 302 Offentligt Socialministeriet 26. april 2010 Almen bolig & Boligøkonomi Det talte ord gælder Samrådsspørgsmål AJ: Vil ministeren på baggrund af artiklen

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG SOLGT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger En service til byggeriets parter v. Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger En service til byggeriets parter v. Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Videncenter for Energibesparelser i Bygninger En service til byggeriets parter v. Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Formål og arbejdsområder Formålet med videncentret

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM KLIMA OG ENERGI Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Fakta om klima og energi

Læs mere