Dagplejens mål for 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejens mål for 2015"

Transkript

1 Dagplejens mål for 2015 Science: (Ansvarlig: Heidi) Dagplejerne arrangerer fælles science i uge 39. Dagplejerne arrangerer naturuge i uge 25. Science arbejdes der med hver dag året rundt. I science ugen og naturugen inviterer dagplejerne forældre og samarbejdspartnere indenfor i legestuerne for at se hvad der er blevet arbejdet med, samt til fælles arrangementer i kommunen. Sprogkompetencer vi skal tilegne os: (Ansvarlig: Heidi) De daglige ledere fortsætter implementeringen af sprogkasserne. Dagplejerne arbejder løbende med understøttende sprogstrategier, sproglige læringsmiljøer og dialogisk læsning. Dagplejerne læser med børnene og fortæller historier. Fælles tema for 2014/2015 er Sprog i legestuerne: (Ansvarlig: Heidi) Dagplejerne og de daglige ledere arrangerer sproguge i uge 35. Dagplejerne arbejder dagligt med sprog. De daglige ledere arrangerer besøg af Tale-høre lærerne årligt i legestuerne samt individuelt besøg ved behov. De daglige ledere indfører gruppernes arbejde med sprog i mål- og styringskonceptet. Medielæringsstrategi:(Ansvarlig: Susanne) Alle dagplejerne bruger deres ipad aktivt både til pædagogiske aktiviteter og administrative opgaver. Susanne udarbejder mål for hvad hver enkelt dagplejer skal tilegne sig af viden, se Dagplejens Medielæringsstrategi. Dagplejerne har ansvar for at overholde indholdet i Medielæringsstrategien og opsøge vejledning ved behov. Susanne følger op på Dagplejens Medielæringsstrategi samt CSD s Medielæringsstrategi. Dagplejerne inviterer Kim Byrding ved behov for undervisning/sparring. Kim Byrding underviser på cafeaften den 17. september. De medieansvarlige står til rådighed for kolleger, der har behov for vejledning. De daglige ledere deltager ved Zonemøder i deres distrikt. Susanne indkøber nye ting til understøttelse af medielæringsstrategien f.eks. kamera, mikroskop, tastatur m.v. Inklusion: (Ansvarlig: Kirstine) De daglige ledere arrangerer årligt besøg i legestuen af inklusionsvejlederen. Dagplejerne skal have læst og talt om den nye inklusion handleplan. Dagplejerne har fokus på børn der er 2 sproget, i forhold til sociale relationer. Dagplejerne og de daglige ledere laver udviklings beskrivelse på det enkelte barn. De daglige ledere samarbejder med CSS om handicappede børn. Dagplejerne og de daglige ledere arbejder løbende med implementering af Dagplejens nye inklusions handleplan Intern kommunikation: (Ansvarlig: Christel + Alle) Vi har fokus på vores mundtlig og nonverbal kommunikation. Informationer ligges hurtigt på vores hjemmeside Vi har en kommunikationsstrategi. Vi har været på konflikthåndtering kursus. Vi følger op på både vores personlig og gruppe MBTI. Referater ligges ud på Egebørn hurtigst muligt, efter der er holdt interne møder. Vi har udviklet et spil vi kalder dilemmaer i dagplejen Vi holder 4 årlige møder med alle medarbejdere i dagplejen. Der holdes månedlige gruppe personale møder med undtagelse af juli og december Mål i Egedal Dagpleje. 1

2 Der holdes aftenmøder efter behov. Der holdes gruppekoordinator møder. Der holdes Med-møder hver 2 måned. Vi har en 1 årige kursusplan både for intern og eksterne kurser. Christel er på besøg hos den enkelte dagplejer. Vi laver et årshjul for hele dagplejen. Grupperne laver ligeledes deres eget årshjul. Vi har lavet mål for dagplejen. Vi skal alle have kendskab til de interne kommunikationsstrategi for Egedal Kommune Lean/Voksenorden: (Ansvarlig: Susanne) Dagplejerne arbejder på at blive mere Lean både i hjemmet og i legestuen. Der kan søges sparing hos den daglige leder og/eller hos inklusionskonsulenten. De daglige leder laver individuelle og fælles Lean tiltag i dagplejen Vi har alle fokus på voksenorden. Trivsel og sundhed: (Ansvarlig: Kirstine) De daglige ledere er tovholdere på 9 gange rytmik forløb + net undervisning. Dagplejerne og de daglige ledere implementerer grundpakkerne i forebyggelsespakkerne Dagplejerne sørger for at håndvask sedler hænges op i legestuerne. Hygiejnetilsyn 1 gange årligt i legestuerne af sundhedsplejerskerne. De daglige ledere aftaler at sundhedsplejersken kommer på besøg 1 gange årligt i hver legestuegruppe. Dagplejerne og de daglige ledere. Arrangerer hygiejne uge 38 Dagplejerne bruger glitterbug efter behov i legestuerne. Vi har alle fokus på vores egen sundhed (mad og motion og trivsel på arbejdet) Vi prøver at stille hold til DHL og skridttæller konkurrencer. De daglige ledere videreformidler tillbud om at sundhedsbussen holder i legestuerne 1 gang årligt. De daglige ledere videreformidler tilbud om rygestop og motions kursus i forhold til dagplejernes arbejdstider. De daglige leder arrangerer årligt besøg af fysioterapeut i forhold til arbejdsstillinger. Dagplejerne og de daglige ledere er ansvarlige for at retnings linjer for sundhed i dagplejen bliver overholdt. De daglige ledere arrangerer besøg af motorikkonsulent kommer på besøg årligt i hver legestuegruppe. Daglig leder ringer til Susse Burmester om kurser i legestuen efter behov for dagplejerne om løfteteknik. Dagplejerne og de daglige leder, arrangerer dagplejens motion uge i uge 41 Christel og arbejdsmiljørepræsentanten er på sikkerheds rundering 2 gange årligt i alle vores huse af AMR og Leder. Energi besparing: (Ansvarlig: Christel) Energi konsulent kommer ud i legestuerne, for at se om vi kan optimere vores energi forbrug. Nye vinduer Udskiftet toiletter Fået termostatstyret klima anlæg Tænd-sluk ure uden foran vores bygninger. Kigget på hvor vi kunne få nye besparende lyskilder og hvad det vil koste. Malet og muret Gammeldamsgård ude og indvendigt. Fået nyt skur i Solstrålen. Involvering af civilsamfundet: (Ansvarlig: Heidi) Dagplejerne og de daglige ledere, arrangerer gæstedag i legestuerne. Bruger forældre og bedsteforældres kompetencer. Områdeleder og daglig ledere, inviterer alle borger til mindst 1 arrangement årligt. Dagplejerne inviterer frivillige med på ture. Dagplejer og daglige leder inviterer, forældre og frivillige til at deltage i arrangementer og projekter. Eksempelvis science og traditioner Mål i Egedal Dagpleje. 2

3 I nogle af distrikterne samarbejder dagplejerne og den daglige leder med kirkerne der inviterer os til højtids arrangementer. Den gode historie om dagplejen: (Ansvarlig: Heidi) De daglige ledere, tager konktakt til avisen, ved arrangementer og særlige lejligheder. Dagplejerne og de daglige leder, sørger for at den gode historie fra hverdagen og pædagogisk dokumentation kommer på hjemmesiden. De daglige ledere sørger for afholdelse af åbent hus i legestuerne 2 gange årligt samt efter forældrenes behov. Åbent hus i de enkelte dagplejehjem ifølge aftale med en daglig leder. De daglige ledere deltager i åbent hus, hos sundhedsplejerskerne 2 gange årligt i alle distrikter. Pædagogiske læreplaner: (Ansvarlig: Susanne) Dagplejeren arbejder i forløb af 3 måneder. Der evalueres løbende og dokumentationen skal sendes til den daglige leder efter hvert forløb. Dagplejeren holder løbende forældrene orienteret om læringsmål, pædagogiske aktiviteter og resultatet af evalueringen. De daglige ledere udarbejder et idekatalog, der kan inspirere til aktiviteter indenfor de enkelte læreplanstemaer. Dagplejerne opfordres til at supplere med forslag. I december dokumenterer den daglige leder arbejdet med læreplaner ved hjælp af målskema, som lægges på Egebørn til forældrene. De grupper der er udtaget til Fremtidens Dagtilbud laver læreplaner efter dette koncept, se afsnit om Fremtidens Dagtilbud. Social kapital + langtidsfriskhed: (Ansvarlig: Alle) Der tilbydes foredrag om begge emner. Vi husker hinanden på vores trivsel og eget ansvar for sig selv. Vi prioriterer miljø og arbejdsmiljø. Vi investerer i hinanden. Vi værner om vores kunder. Alle ved hvad deres kerneopgaver er i dagligdagen. Vi ser fraværssamtaler som omsorg ikke kontrol. Vi måler på om vi har tillid, retfærdighed og samarbejdsevner i f.eks. (Trivsel og APV undersøgelserne samt MUS samtaler) Vi udvikler og anvender den enkeltes personlige og faglige kompetencer. Vi har fokus på målinger på vores sygefravær. Alle kender målene for dagplejen i 2015 samt dagplejens 6 grundsten. Styrket kultur: (Ansvarlig: Heidi + Susanne) Den daglige leder og dagplejerne udfylder overgangskema på børn, der udskrives af dagplejen. Skemaet afleveres til den nye institution. Dagplejerne besøger andre børneinstitutioner og inviterer selv besøgene. Vi byder samarbejdsparter velkommen og anerkender deres kompetencer. De daglige ledere og Christel deltager i netværksmøder med andre kommuner. Dagplejerne har besøg af forskellig fagpersonale i legestuegrupperne. Dagplejerne besøger hinanden og laver sociale arrangementer på tværs af legestuerne og distrikterne. Dagplejerne planlægger og deltager i Science konferencen sammen med andre institutioner. Dagplejekontoret deltager i det omfang det er muligt Mål i Egedal Dagpleje. 3

4 Kompetence udvikling af dagplejerne: (Ansvarlig: Alle) De daglige ledere udarbejder en individuel kompetencehandleplan på alle dagplejere. Der tilbydes cafeaftner med aktuelle emner 10 gange årligt. Der tilbydes weekendkursus i marts med fokus på dagplejens kerneopgave og sensitive børn. Dagplejerne tilbydes 7-8 AMU kurser årligt i samråd med den daglige leder. Dagplejerne får individuel vejledning fra den daglige leder på tilsyn, telefonisk samt i legestuen. Der gives vejledning fra vores samarbejdspartner efter behov og efter samråd med den daglige leder. Det gives vejledning af samarbejdsparter i legestuerne. Der tilbydes kurser internt i kommunen. Der gives 8 timers førstehjælpskursus i maj. Brandøvelser laves med beredskabet og dagplejerne laver Brandparat 1 gang årligt. Vi arbejder på at lave profildagplejere: Naturdagplejer, Kulturdagplejer, Motorik/idræts dagplejer, Musikdagplejer, Sprogdagplejer, Cittaslowdagplejer m.v. Alle dagplejer har kursus i for tidlig fødte børn Den daglige leder laver tilsynsnotat, når der har været tilsyn hos den enkelte dagplejer. Over ordnet mål i kommunen: Sundhed for alle i Egedal kommune.(forebyggelsespakkerne)(kirstine) Sundhed for alle i Egedal kommune. (Medarbejderne) (Medudvalget) Involvering af civilsamfundet.(heidi) Læsekompetence handleplan.(heidi) Lean/voksen orden.(susanne) Styrket kultur. (Heidi) Science. (Heidi) Medielæringsstrategi.(Susanne) Inklusion. (Kirstine) Forandringsevne i organisationen og blandt medarbejderne.(alle) Tværfagligt samarbejde, innovation og effektivisering.(alle) En ny normal.(alle) Fremtidens Dagtilbud (gælder kun udtrukne grupper): (Ansvarlig: Susanne) Dagplejere deltager i et lokalt kompetenceudviklingskursus. De daglige leder deltager i et centralt kompetenceudviklingskursus. De daglige leder deltager i netværksmøder med Rambøll. Dagplejerne tester alle børn i CDI og SEAM med støtte fra den daglige leder. Dagplejerne udarbejder kompetenceprofil på gruppen med støtte fra den daglige leder. Dagplejerne udarbejder læringsmiljøvurderinger med støtte fra den daglige leder. Dagplejerne planlægger og udfører aktivitetsforløb efter forskrifterne. Der søges vejledning hos den daglige leder efter behov. Dagplejerne og den daglige leder afholder statusmøder hver 5. uge. Der udsendes spørgeskema til deltagene forældre. Kirstine: Stenløse gruppe 1 /Janne Errebo Ølstykke gr. 3 /Pia Næsager Privatpasserne / Brigitt Andet: Traditionsudvalget + Legetøjsudvalget + Fondsøgning sammen med formanden + opdatere hjemmesiden. Heidi: Ølstykke gr.2 / Charlotte Hagel Ølstykke gr.4 /Helle Thomsen Ølstykke gr. 5/ Charlotte Andersen Mål i Egedal Dagpleje. 4

5 Andet: Science møder + Medmøder + opdatere Q-drevet. Susanne: Smørum gr.1 / Charlotte Kristensen Smørum gr.2/ Ann Andersen. Ganløse / Birgit Christensen Gæstehuset / Jette Christiansen Andet: Forældrebestyrelse + Medielæringsstrategimøder + opdatere hjemmesiden + Koncept for hvordan dagplejerne laver fortællinger samt hvordan de tager bedste pædagogiske billeder til forældre, Egebørn samt andre steder. Børnemål:( Christel mål ) Egedal kommunale dagpleje, ville ikke have været blevet så god, hvis ikke jeg havde gået her. Sådan skal alle børn kunne sige, når de stopper Mål i Egedal Dagpleje. 5

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 1 Kære Pædagogisk Leder I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for 2014, har vi valgt at bruge de lovpligtige tilsyn med alle børnehuse,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere