Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~"

Transkript

1 ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet) igen i tion, for at tr~de aktionerende arbejdere under fode. 0.K. havde tilkaldt politiet for at få fjernet 7 s~m~nd på MS. PATULA, m strejkede mod underbemanding. Politiet m~dte den kl. 22 talst~rkt op (40 mand + hunde), og sl~bte s~m~ndene fra borde, for derefter at lade skibet afsejle ved hj~lp af skruebr~kkere. Dette overgreb kunne selvf~lgelig ikke stå uimo.dsagt!!! Is~r ikke efter at politiet, for blot et år siden på ligende måde havde taget parti i en f aglig konflikt på Esbjerg Havn. Dengang ud - f~rte de også deres svinestreger mod aktionerende s~folk på 0.K. skibet MS. CEDRELA, og på det tidspunkt tog F~llesorga rt isationen i Esbjerg i skarpe vendi nger af stand fra politiets overf ald på de aktion.erende arbejdere.

2 2 På denne baggrund indkaldte SID AFD. TRANSPORT til tillidsmandsm~de onsdag den 17 kl. 13, og på m~det blev der besluttet, at indkalde til f~llesm~de n~ste morgen kl 9, for at tage stilling til situationen. Torsdag morgen m~dte ca. 400 mand op, og der blev der taget beslutning om straks at nedl~gge arbejdet til og med s~ndag den 21~10. Samtidig tog man p& m~det af stand fra F~llesorganisation~ns vage holdning i forbindelse med konflikten. Den havde indkaldt til demonstration fredag eftermiddag kl 13, istedet for at f~lge den tidligere presseudtalelse, som l~d: Hvis en aktion skal have effekt, er der bred enighed om at aktionen skal iv~rks~ttes spontant og straks. Resultatet af aktionen var stor, hele Esbjerg Havn og rutebådstrafikken til England var lammet. - Og desforuden optrådte s~m~ndene denne gang solidarisk med vi andre, hvad de f ~r nogle gange har haft lidt sv~rt ved. Det skal lige slås fast, ~t aktionen. ikke var en sympatiaktion fors~m~ndene, men en aktion mod POLITI VOLD på ha-vnen. HAVNEARBEJDERNE ESBJERG Esbjerg v1ser ve1en Den tradition de i Esbjerg, efterhånden er ved at f ~ op at stå i forbindelse med politiovergreb, har meget langtr~kkende perspektiver. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan få arbejdsgiverne til at afholde sig fra, at bruge ordensmagten på deres side i arbejdskampe. Vi ser konstant hvordan politiet tar stilling mod almindelige menneskers beretigede krav, hvadenten det g~ider boligmarkedet, arbejdspladserne eller andre institutioner i samfundet. Hvis disse overgreb ikke skal g7ibe om sig, er det n~dvendigt, at Vl konsekvent er rede til at nedl~ge a:bejdet, når kapitalistsvinenes lakajer g~r deres entre. Gennem de senere år er det blevet mer7 ~g m7re almindeligt, at s~tte pol1t1e~ ind mod strejkende arbejdere. Pa trods af at så godt som samt~ige '.strejker udspringer af a:bejdsgivernes overgreb på enten s1kkerheds-, bemandings eller l~ - aftaler. n

3 3 Den krise som kapitalismen befinder sig i, er ikke vores problem. Men ikke desto mindre f ors~ger de konstant, at få os til at b~re omkostningerne, så de selv kan skunne fl~den. Rationaliseringer, som dem vi har oplevet både i f orbindelse med KFK i Århus og DLG i Esbjerg, er bare et led i deres st~rre og st~rre profitbeg~r. Men hvem skal betale omkostningerne af en stadig voksende arbejdsl~shed k~???? Det skal vi sgu selv!!!! Det er derfor, det er så satans vigtigt, at vi tar ved l~re af dne holdning de har i Esbjerg angående politiindgreb i faglige konflikter. O.M. HAVNEARBEJDERSTREJKEN I ROTTERDAM I Holland strejkede havnearbejder.. i Rotterdam her i efteråret. Om denne strejke har vi modtaget et brev fra strejkekommiteen. Her i efteråret har vi strejket i 4 uger fra d. 27 august til den 4 september. Baggrunden for denne strejke var uenighed op til overenskomstforhandlingerne ( i Holland har vi 1 årige overenskomster, som tr~der i kraft 1. januar). Til overenskomsten for 1979 stillede vi en r~kke krav: I august var man stadig ikke nået til enighed \ mellem FNV og arbejdsgiverne. Vi frygtede mere og mere, at der ville blive holdt udsalg af vores krav, og besluttede derfor at gå i strejke. Den 27 august nedlagde havnearbejderne på stykgodshavnen i Rotterdam arbejdet. FNV tog afstand fra strejken og : modarbejdede den direkte de n~ste 4 uger. Vi kom derfor til at k~pe på flere fronter. Imod FNV, der straks lukkede for strejkekassen. Imod arbejdsgiverne. Imod myndighederne, der id~mte os bod, og hvis politi f~ngslede vore kammerater og udf~rte strejkebryderarbejde. 1) 30 gylden (81kr) mere om ugen. ) Penssionsalderen ned til 60 år. 3) 25 dages ferie om året. 4) 5 holdsskift når der arbejdes i d~gndrift. Disse krav blev ikke bakket op af vores f agforbund FNV ( FNV er et landsomf attende transportarbejder forbund i Holland). Og når de ikke gjorde det, så hang det sammen med at de andre transportforbund, der var med i FNV ikke stillede så radikale krav, som vi gjorde, samt at FNV er styret af socialdemokraterne i Holland. Socialdemoatiet har s~gt at begr~nse kravene til 1979 overenskomsten.

4 Overfor dette organiserede havnearbej derne sig. Vi valgte en strejkekornite blandt de menige havnearbejdere. Vi organiserede strejkeog blokadevagter. Vi sarnlede penge ind over hele landet. Og havnearbejdernes koner organiserede sig og lavede st~ttearbejde. Den 4 september blev FNV og 'arbej sgiverne enige om en -ny overenskornst. Denne var irnidlertid langt dårligere, end den vi havde kr~vet Derfor forkastede vi den, og udvidede strejken. i et fors~g på at l~gge pres på FNV og arbejdsgiverne. Containerterminalen korn med i strejken, og vi besatte arbejdsgivernes bygning og FNVs kontor i Rotterdarn. Den 7 september afholdtes et stort m~de på FEYNORD STADION i Rotterdam, hvor vi, med 70% for og 30% imod, besluttede at forts~tte strejken. Men de n~ste 14 dage ~gedes presset mod os. Politiet besatte den mest centrale del af havnen, nernlig containerhavnen. Og efter 6 dages strejke, gik man i arbejde igen på denne del af havnen, der ekspederer 90% af godsm~ngden. Hermed var grunden lagt til at resten af de strejkende i den traditionelle del af havnen kunne sultes ud. I strejkens sidste uger optrådte politiet hårdere og hårdere. Der var provokationer overfor for os hver dag. Politiet arresterede 19 personer, heri~landt 4 strejkeledere. Og som det sidste beskidte trick, lovede FNV 550gylden(1500k til hver havnearbejder, der gik igang med at arbejde. Denne lokkemad var - is~r vendt i~od de havnearbejdere, der boede

5 i parcelhus udenfor seive Rotterdam, og som sad hårdest i det ' ~kcnomisk. Det var 80% af os, og kun 20% boede i selve Rotterdam. Mange greb lokkemaden. 0konomien havde brudt modstanden og sammenholdet. Den 24 september blev strejken afbl~st. Hvordan vuderer vi så strejken?? Vandt vi eller tabte vi?? 5. 0konomisk tabte vi. Moralsk vandt vi.vores krav blev ikke opfyldt, men på grund af strejken, måtte arbejdsgiverne give nogle indr~mmelser nemlig: 1) 28!gylden mere om ugen for beskidt arbejde. 2) Pensionsalderen blev nedsat med 1 år til 62 år. 3) To da~es extra ferie. Samt hvad der er meget vigtigt, vi fik lagt grunden til yderligere aktioner på havnen, f. eks. i form af. slow-down og sikkerhedsaktioner. Det er også en slags basis for bedre aaftaler om arbejdsforholdene i U. Shevinga. Stat te til bladet Svendborg Esbjerg Kolding VI VIL HERMED RETTE VI VIL HERMED RETTE, VI VIL HERMED RETTE EN VARM KAMMERATLIG EN VARM KAMMERATLIG EN VARM KAMMERATLIG TAK TIL GUTTERNE I TAK TIL GUTTERNE I TAK TIL GUTTERNE I SVNEDBORG; FOR DEN ESBJERG, FOR DEN KOLDING, FOR DEN 0KONBMISKE ST0TTE 0KONOMISKE ST0TTE 0KONOMISKE ST0TTE RED, RED, RED,

6 L, j~ bet er sgu for meget! ~ ~. TCJ2nk at det er muligt at vcere uenige om at holde for regn. Man må fandme sige, at stevedorens overgreb på kutymen i containerterminalen og på sugerne har sat sine, meget dybe spor. ~Jf, Men det er helt sikkert. Når det ~~~ - regner holder man. Og hvis det så :--;c?t~~- skulle Va:!re n<;t>dvendigt med en dis.a.! Q,} 1 ku'ssion om hvor mange regndråber pr J/." cm2 i 21 time der skal til, for at.;'fti:~- d~t regner, så må diskussionen f<;t>- 1 $es i lce ( f.eks. varmestuen). t -~ ~.'." ::;;:,:,_". 'oer burde ingen tvivl vcere, for r :~~?'"'t.7..:ger er grunde nok til at holde for ~. ~..,_~ regn:?;. 'J':,... ~~,._. 1,. Sikkerhed. DCEk sko, ha:!nder, red- ~; $kaber, lejder og gods, alt bliver (-N~ m0get til, glat og skide farligt at ~ ~~ omgås. Dertil kommer, at alle be - l:;,,.:,; l:>rillede VCEsner absolut udg<;t>r en (./ / en fare for dem selv og omgivelser ~ ~ ne, når brillerne dugger og bliver : våde. ', ;f.. -~ 2. SundhedsmCEssigt. Når t<;t>jet bli ~;*' ~ ver gennembl<;t>dt og brisen er på 12 '.,wj ;' fra <;t>st, så er der et idel t grund \ 'i~ lag for en fors trakt muskel eller ~ _diskopolaps.og det er ikke ligefrem ~~' ri<;t>dvendigt at forsta:!rke, det i for ' vejen meget nedslidende arbejde. 3. Det er komplet umuligt at b<t>ffe rundt med 60 kg. scekke eller andet småtteri, if<t>rt stevedorens pludrebuksermed indlagt blesnipper. Det t<;t>j er til at stå stille i og ikke en skid andet, Det skulle da lige vcere, at man kan vralte nogenlunde t<;t>r over til varmestuen. 4. Vi er vel lige så meget VCErd som det gods vi håndtere. For når god- set ikke kan tåle vand, så skal lugerne fandme nok blive smcekket i, ved de f<;t>rste regndråber. ~ - I. \".. J..... HVIS VI ER PASSIVE, PAR Vl IltJCE VORES IOtAV IGmnlDI. 5. Hvis prioriteterne i iarcelhu~ ikke kan klares med ventetidsbeta ling, så er det rigtige, at forlange den sat op, og ikke bare knokle l<t>s og skide på alt andet. Husk på kutymen er. noget, der er tilkcl2mpet gennem mange år. Den må sgu ikke scelges sådan uden videre. Men desvcerre, ikke alle er enige Nogle gange svinger det fra hold til hold i samme båd. Derfor er det n<;t>dvendigt, at der bliver indkaldt til skurm<;t>de omkring problemerne ved regnvejr. (Hva' med en dag det pisser ned??) Derefter skal afdelingen samle de forskellige lugemc12nd for at g<t>re dem helt klart: HVORNÅR - HVORFOR - OG HVORDAN MAN TACKLER REGNEN. Men det hele haster en smule. REGNTIDEN ER OVER OS!!! J.N.

7 1 / 0. - t Uro.,pa havnen i Kabenhavn Havnearbejderne vil lkke arbejde sålsenge arbejdsglveren nsegter at ITlflJnstre bestemte folk Siden tirsdag middag har der Vll!l"et uro i Kebenhavns havn. Ca. 250 havnearbejdere, der alle arbejder for K benhavns Frihavns og Stevedoreeelskab, nedla:gde tirsdag arbejdet - ferst og fremmest i protest mod at de ikke kunne fa udbetalt et bestemt smudstillseg. Efter at arbejdsgiveren ea onsdag fyrede en af de ll!ldre havnear bejdere, er konflikten for alvor optrappet. Der har ikke v..-et arbejdet siden, hver ken i Frihavnen eller hos A/S Holger Jergensen og BiHler geterminalen i Nordhavnen. - Jeg m! erkende, at ar bejds~lserne har vset overenskomststridige tirsdag og onsdag, men si den da ~ der ikke vljbl'et ta le om, at vore folk har gjort noget forkert eller ulovligt, siger formanden for havne arbejdernes fagforening i Kebenhavii, Carl Haneen, til Socialistisk Dagblad. - Torsdag og fredag har bavnearbejderne stillet til menstring forts&ltter Carl.Haneen. - De vilda gerne \. arbejde. Men når så firmaet har naegtet at Dl811Btre visse ' folk, så har resten naturlig- 1 vis naegtet at gå i arbejde. Den slags accepterer de ik ke. Arbejdsgivernes sortlist ning af nogle af havnearbejderne er kun en del af årsa gentil uroen på havnen.for tiden. En lige si vaesentlig årsag er den nye overen skomst, som Carl Hansen for nogen tid siden under skrev med arbejdsgiveren helt uden at sperge havnear bejderne eelv fwst. Der er meget stor utilfredshed med Carl Haneen pi grund af det te -- ligesom der generelt er utilfredshed med den nye overenskomllt. Hvor hlvnlarbejderne tid ligere havde sj&kakkord. er der med den nye overenskomst indfert en - i princippet - fll!llesakkord for hele havneområdet. På generalforsamlingen i Havnearbejdernes Fagforening fomylig blev Carl Hansen skarpt kritiseret for det te. Et flertal af de frelllld8d te vedtog en miatillidserklering til ham, hvorefter besty _relsen trak sig. Resultatet af en urafstem ning blandt havnearbejder ne til valg af ny bestyrelse forelå fredag og fremgår af en anilonce i dagena avia. Carl Hamen blev pnvalgt med 452 stemmer. Modkan didaten Preben FristrlRD fik 194 stemmer. De kånhavnllke havnearbejdere vil ikke acceptere at kam merater bliver aortliatet. ' Havnearbejdernes faellesforbund Urafstemnlngen d. 20/11 23/11 har givet felgende resultat: Der er i alt indieveret 678 stemmesedler, hvoraf 2 blanke og 1 ugyidig. De gyldlge stemmer fordeler sig således: Formancl: Carl Hansen 452 sl Preben Frlstrem 194 st. Kauerer: Knud ~ Hensen 487 sl Uffe Witt 165 st. 10 bestyrelsesmedlemmer. Hugo Jensen 483 sl Henning J. J.,.gensen 474sl Leo BJergsted 470 sl Jttrgen J..-gensen 457 sl Leif &.tkj r 437 sl Svend H. Jensen 412 sl 88fl:!1Y Kombro 396 sl Lelf'Anctersen 381 sl Martin Seerup 351 st. B)9m L Larsen 291 sl Derefter havde Wm. Vinter berg 184 st., Svend G. Mo-. gensen 166 st., Kjartan Gudmundsson 146 st., S. ren Nyegaard 146 st., Elo Madsen 140 st., Peter 01 sen 137 st. og Lau Laugesen 106 st. På stemmeudvalgets vegne Frode Mattsson HAVNEARB&JDERNES FAU.ESFORBUND afholder ontm.r generalfonamliag 1.-deg d. rr. okt kl. 10 i Oeterbrotrkden (Blegdamavej/ved Trianglell) DAGSORDEN: U Protokol og beretriing 21 IndkÖmne forslag: al BeVilling til Land og Folk bl Forslag om at arbejde for et Transportarbejder Forbund cl Forslag om at medlemmer der er fyldt 67 år, kun kan m8lllltres i sslige tilill!lde. Gyldig medlemskort giver adgang. p.f.v. Carl. L. Ha1111en

8 lnlapnillianill HilUnahanll!Pl!RBI! i BilPaalanil Den 12, 13 og 14 oktober, blev den tredie Internationale Havnearbejderkonference afholdt i Barcelona. For at slå det fast, når man på en af disse internationale konf erencer stemmer for et forslag, stemmer man for at ville gå hjem og arbejde for dets gennemf~relse. Hver enkelt havn har selvf~lgelig deres suver~nitet, til selv at afg~rer hvilken beslu ' ninger de kan bakke op om. Konf erencen havde 3 hovedtemaer til diskus s :icm...., 1) Opbygning af en internationc havnearbejder koordinering 2) Arbejdernes stilling overfor container trafikken og rollon. 3) Havnearbejderstrejken i Rottedam. Til p~nkt 1. var der enighed om at f ~lge den linie der blev lagt på den forudgående konference i marts 1979 i London, nemlig at opbygge en decentraliseret international havnearbejder koordinering, som skal varetages af havnearbejderne selv, samt '=it dele Europa op i 4 zoner: Nordisk Zone: Sverige, Norge, Finland Island og Danmark, Repr~senteret af Sverige. ~ F~lgende lande var repr~senteret på konferencen: Italien, Tyskland, Danmark, Holland, Sverige, England, Irland, Spanien, Belgien og Frankrig. Engelsk Zo ne: England, Skotland og Irland. Repr~senteret af England. Desuden del tog S~m~ndenes forbund fr2. Danmark, De spanske S~m~nd, KAIA samt 3 latinamerikanske delegationer henholdsvis Chile, Uruguay og Agentina, samt en delegation fra den lokale afdeling CNT i Barcelona -(den Nationale arbejdersammenslutn~ng). Fra Danmark var der repr~sentanter fra Esbjerg, KBH og Århus.

9 g. Center Zone: Tyskland, Belgien, og Holland. Repr~senteret af Tyskland. Syd Zone: Spanien, Frankrig og Italien. Repr~senteret af _Spanien. Ideen bag opdelingen i 4 zoner, er de realistiske muligheder for omdirigering, af boykottet eller strejkeramt gods. Vi blev også enige om nogle retningslinier hvo~efter samarbejdet i det daglige skulle fungerer. Under punkt 2. Omtalte hovedparten af lerne, konsekvensen af indf~relse af containertrafikken og roll- on. Om hvordan vores indflydelse og styrk(~ smuldre v~k mellem h~nderne på os, f ordi container-systemet skaber stor bejdsl~shed, og ~get profit til arejdsgiverne, samtidlig med at t~mning og fyldning af container flyttes uden for havneområderne. Vi havde herefter 14 forslag til afstemning om hvad vi kunne g~re for at ~ndre denne udvikling. Under punkt 3. Redegjorde den Holland ske delegation, om deres 4 uger lange strejke, hvor havnea~bejderer deltog. Om hvordan de ikke blot måtte k~pe mod myndighederne, men også mod f agforeningerne som ikke st~tted e strejken. Herefter redegjorde kvindekommiten fra strejken, om hvordan de havde deltaget i kampen. CONGllE.. tio EUllOPEO HE PIJEll'l,OS Det efter vores opfattelse, vigtigste forslag som blev vedtaget, var at man i de 55 europ~iske havne som deltog, skulle ihv~rks~tte en 1 times a~bejdsnedl~ggelse i samtlige containerterminaler, for at udtrykke vores modstand mod de forringelser, som er et resultat af indf~relsen af den nye teknil<. Under punkt 4. Redegjorde delegationer fra Chile. Uruguay og Argentina, om den helt umenneskelige undertrykkelse og forf ~lgelser der foregår i disse lande, og gav eksembler på tilf~lde af forsvundne og f~n gslede havnearbejderer fra alle 3 lande. De bad konferencen om at give en solidaritets tilkendegivelse til arbejdernes kamp i Chile, Uruguay og Argentina, og opfordrede alle de tilstedev~rend e lande, til at boykotte al våbentransport til de 3 lande. Dette blev enstemmigt vedtaget.

10 ID Under punkt 5. vedtog vi hvilken punkter, der skal behandles på den n~ste konference, som afholdes April 1980 i G~teborg: 1) Retn~ngslinier for den internationale samarbejde. 2) Financiering. 3) Offentlig~relse 4) Losning/Lastning af farlig gods., 5) Forholdet til de ~vrige arbejderer inden for transport området. (S~m~ndene). Konferencen sluttede med at delegation en fra Rottedam, sammen med del- tagernes taktfaste klappen, sang i deres kampsang imod de politi over- i greb de oplevede under deres strejke. j Til slut blev INTERNATIONALE sunget af repsentanter fra 55 europ~iske havne, på 9 forskellige sprog. Om 'kort tid går rapporten om Barcelona konferencen i trykken. Rapporten kan bestilles på redaktionens adresse. Helst samlet bestilling fra hver havn. I I ' J I I I I f 1 I~vrigt bevilligede genneral~ f orsamlingen IOOO kr til de spanske arrang~rer af konf erencen

11 Il Nu HAR VEJERNE PÅ HAVNEN, STÅET SOLIDARISK MED OS UNDER DE SIDSTE AKTIONER, DE VAR OGSÅ MED DA DER SKULLE BETALES BOD, DET MÅ SÅ V.{RE EN NATURLIG TING AT VI ST0TTER VEJERNE I DERES, UHOLDBARE SITUATION, HVOR DE STÅR OVERFOR DLG OG KFK, SOM IKKE VIL. BENYTTE VEJER SOM ER MEDLEMMER AF HAVNEARBEJDERNES FAGFORENING. FIRMAERNE PR0VER SIMPELTHEN PÅ AT REDUCERER MANDSKABSANTALLET, VED AT GÅ UDENOM AFDELINGENS MEDLEMMER, VI KAN IKKE ACCEPTERER AT DETTE ARBEJDE VI ALTID HAR HAFT GÅR OS AF HIENDE, I/ I r,, ~': ')D /!~ B C...' E :lg OG KFKs STADI G s ~ 0R R E BE STRkBELS ER PÅ AT BORTRAT T O"JAl~ISERER os. LlERFOR B0R VI NOK DISKUTERER OM HVORVIDT SUGERNE OVERHOVEDET KAN K0RER UDEN AT DET ER VORE KAMMERATER DER STÅR VED VkGTEN, RED, slal uejerne SIKKERHED VED GONDOLEN. Jeg ved ikke om der er andre, der deler samme angst for gondolen som jeg. Jeg kunne godt t~nke mig at foreslå at der blev gjort en virer fast i bunden i hver ene af gondolen, som man så kunne h~gte fast i et ~je i åget. For jeg vil påstå, at hvis gondolen h~nger halvt inde over en co~tainer, og båden 1igger og ruller lidt, så den tr~der, så kan den sgu' udl~ses manuelt. Endvidere var det vel en god ide at have 2 gondoler, så vi bliver skånet for de meningsl~se ulykker, eksempelvis som i COLUMBUS. G.L.L. -

12 1 FORMJEND HOLD NALDERNE.FRA GODSET Il Da jeg efterhånden gentagne gange har bem~rket form~ndenes, is~r Vagn Nielsen, ih~rdige indsats under udf~relsen af arbejdet, mener jeg at der snart må s~ttes en stopper for deres aktive deltagelse i arbejdet. Mandag den 29 okt. under tr~losning af "Eider" udf~rte ovenforn~vnte formand arbejde, som ellers ville have kr~vet adskellige extraf o lk. Snart farer han rundt og l~g ger str~ ud, dern~st et nap me d pressenning og desforuden ordnede han også de tr~l~nger hvor stålbåndet var sprunget. Hvis det e r n~dvendigt for arbejdet, at det absolut skal foregå i et så opskruet tempo, må der antages extraf olk. i et omfang så behovet k a n d~kke s. F orm ~n dene må til at holde nalderne f ra a rbejdet, med den smule arbejde der e r på havnen kan det ikke v ~r e meningen at vi også s kal f inde os i, at fo rm~ndene s t j ~ler arbejdet fra a dskellige havnearbejdere. Er der ikke andre muligheder for at stoppe deres arbejdsiver, må - vi til aktivt at tage skridt mod deres åbenlyse overenskomstbrud. Så derfor: N~ste gang en formand tar del i arbejdet, så må vi s~tte os på r~ven indtil han holder nalderne fra vores arbejde. O.M. - Hvor mange rigtige tror De, jeg har på min tipskupon denne uge, hr. direkter? TIP EN 13' TIL BLADET Her er en lidt anden måde, hvorpå man kan st~tte "HAVNEARBEJDEREN", idet vi opfordre bladets l~sere til at tippe en 13'. Det kan g~res på den måde at man tipper 1, 2 eller 3 r~kker eller lige så mange man vil og så sender den ind i bladets navn, som er: HAVNEARBEJDEREN c/o Lund 0stergade Århus C. Skulle der v~re nogle, der måske ville ~rgre sig over at ha' tippet en 13 til bladet, vi vil da opfordre folk til at smide genparten v~k, når de har afleveret kuponen. God forn~jelse. RED.

13 MANIPULATION -13 Det f ~lgende er ikke noget referat af hvad der blev sagt på generalfor samlingen, det vil nok f~re for langt ud i ' tovene. Jeg vil derfor indskr~nke mig til at n~vne et enkelt urent slag under ~~ltestedet. Under indkomne forslag var f ~rste forslag forh~jelse af kontingentet med en tier.bestyrelsens begrundel ;e v ar, at det var n~dvendigt på grund af forh~jelse af kontingentet til forbundet, h~jere varmeregning, priserne på lokumspapir var steget osv-osv...l -- En t ier om ugen er selvf~lgelig meget, men forslaget blev da vedtaget. Selvf~lgelig skal de ikke bruge lokumspapiret 2 gange, så derfor stemte de fleste for. Desv~rre var. det bare ikke det,det drejede sig om - det viste det nceste forslag. Det hed nemlig forh~jelse af l~nnen på kontoret. Jamen hva' så var der nogen der sagde, sa skal kontingentet forh~jes yderligere. - Naili- hej kom det s~ fra kasseren, det var der faktisk taget h~jde for, i den forh~jelse der lige var blevet vedtaget. Men det var der altså ikke blevet n~nt med et ord, og hvis den fremgangsmåde ikke er manipulation, så er det luskeri. Forslaget om.en femmer mere i time til formanden og kasseren blev vedtaget, men hvis det nu ikke var blevet. Hvad ville bestyrelsen så ha' brugt de 350 kr. om ugen til? ( Velf~rdskassen???) M. S. BETALINGSBALLANCEN Havnearbejderen er på nuv~rende idspunkt kraftigt hieiluilet af en tom pengekasse. 0konomien tr~nger til e n ordenlig saltvandsindspr~jtning, og st~ttefesten som lige er ~lev e t holdt var desv~rre ikke nok il at sikre bladets ~konomi det n~ste år. Festen gav et overskud på ca kr. og det var lige nok til at beta le for det forrige nummer og andre ubetalte regninger, så i ~jeblikket har vi ikke en klejne. De b idrag vi har medtaget f ra andre havne har hjulpet godt, lige så vel som de har v~ret med til at sikre bladets udgivelse, men vi må se i ~jnene at det ikke slår til. Der har v~ret megen diskussion i bladgruppen angående bladets f remtidige ~konomi; men vi er alle enig e om at " HAVNEARBEJDEREN" skal 0 udkomme uanset ~hvordan pengene sa end skal skaffe~. - Men derfor vil vi alligevel opfodre folk til at gi~ en sk~rv en gang i mellem, for det kan godt blive lidt dyrt for bladgruppen selv at dcekke udgifterne til trykning og porto, som hvergang udg~r ca kr. MEN HAVNEARBEJDEREN HOLDER UD TIL DET SIDSTE!!!! ST0TTE TIL BLADET Udover at rette en tak, til alle de folk der m~dte op til vores fest for at st~tte bladet. Vil vi også rette en tak til Vagn fra Carlsberg som st~ttede os med 2 kasser ~1, - samt en tak til Ndr. varmestue som st~ttede os med 200 kr. RED. --- ' \

14 . lallnalagians. slaua allar 'bua? Den moderne elektronik og teknik holder sit sejrrige indtog på havnen, uden vi arbejdere har vceret h~rt om vores syn om dette. Et foderstoff irma har opstillet en ny og smart palleteringsmaskine på havnen. Et andet foderstoffirme ~nsker/ har ~nsket at opf~re en 78 m. h~j foderstoffabrik på 0sthavnen. Firmaet hcevder det vil' skaf fe 40 nye arbejdspladser, samtidig med at det praler af at ville bruge alskens nymodens elektroteknik og anden ny teknik. Vi skal ikke vcere "Maskinstormer" eller Jeronimusser der scetter sig hen i en krog og ncegter at medvirke til at g~re havnen tidsvarende og funktions dygtig. Tvcertimod skal vi i samarbejde med vores tillidsreprcesentanter vcere medvirkende til havnens videre udvikling. Vi må unders~ge om den nye elektroteknik og anden teknik, ved f. eks. den 78 m. h~je foderstoffabrik ikke istedet for 40 nye arbejdspladser, snare vil overfl~digg~re arbejdspladser. Det må også unders~ges hvad den ny palleteringsmaskine har, betydet for beskceftigelsen, har den kostet arbejdspladser? Vi skal ikke passivt lade teknikens og dens ukritiske fortaler k~re havnens udvikling. Vi må og skal have det k~rt der hen, så vi også får gavn af tekniken, så at sige holde den under kontrol. Sker det ikke oplever vi måske at vores f agforening-. skontor en dag passes af en datamat, der kun skal fodres med cirkulcere og forordninger for at fungere. 0sthavnen er et glimrende eksempel på en måske mindre god styring af havnen. Vi ved alle at containertraf ikken og andre nye f ragtformer lider under dårlige pladsforhold på havnen. 0sthavnen vil kunne afhjcelpe dette, men ikke desto mindre var/er der planer om at brtige en del af denne plads til en 78 m. h~j foderstoffabrik, desudagtet dens placering. klods op ad benzinhavnen er så uforsvarligt som noget kan vcere. Skulle den eksplodere hvilket efter kompetente myndigheders öplysninger ikke kan udelukkes, vil den kunne forårsage f ~lge eksplosioner på benzinhavnen. Hvilket meget vel kan betyde at det meste af Århus by, bliver jcevnet med jorden. TIL' M.MIUILOf.R PÅ HAVtflM Udnytter vi 0sthavnen rigtigt, med ~ vcegten lagt på containertraf ikken og de andre nye fragtformer, vil det betyde at vejen mellem producenten og aftageren bliver kortere, nemmere og hurtigere. Virksomheder bl.a. dep lettere industri og de landbrugsfo cedlende virksomheder, vil kunne for ~ge kapaciteten og dermed konkurrenceevnen, hvilket igen vil betyde ~get beskcef tigelse i virksomhederne og på havnen. Ved dette har vi ikke blot vundet noget lokalt, men også på landsplan. Århus havn er med dens naturlige indsejling og vanddybde et uvurdeligt aktiv for landet, og som arbejder på havnen må vi vcere med til at styre dette aktiv. Det g~res bedst gennem en stcerk og engageret f agbevcegelse, der har medlemmernes opbakning, en opbakning der er fri for Jeronimusseri og vcere sig selv nok mentalitet. Pi'kas.

15 . ',,. ~ :....,.. 'I ' -. ~. : sven$kerlandskampel1 1i t' ' -... L Vi har k~pet m~d ves~jyderne f ra Esbjerg og ruist~ft '.. :f~~ : Rus land, som vi for ~v~i~t - ttej~ae 1-1, og så fik de endda. iöv ti.1. at låne karnrnerat Niel$> -. S0n\ känpeå.e bravt ude på -stfl-je~ -, sl ~aft var ved at vcere i tvi\11 "oil\i' httern han holdt med. -Da vi fortsat ~$rne v~l holde os il de internatiohale :klassekarnpe, sendte vi bud. oter : På : ~~ri. anden side af 0resurtd 1 hvot vi fik kontakt med G-tebot'q. 04..;då der ikke ar nogen der havde. -råd til at age til sv:e~ic;.. ' "': - ~~~.~~ ' de jo komme her til--, ~tmtt - ~,~.::.. ' ~. ~ 't l.r.~ p~,. Kampen blev fl~jtet op, og der gik ikke mange minutter f~r, D~ssing måtte pille bolden ud af rusen. Men da Carsten fandt ud af, at ham han plejer at skeendes med ikke var på holdet, ja så tog fanden ved harn. Han bragte os foran 3-1 med et cegte hattrick. Ind 1 anden halvleg bed svenskerne fra sig igen og reducereqe til 3-2, men da der manglede -lo.min. af kampen slog Gert sejren fast, 4-2 til H.I.K. ~ Vi endte S611l sarlvanlig neae yed S~ren W. hvor vi fik alt godt mellem kindbenene. ' BORDTENNEIS I kan fortsat spille bordtennis på pier Il ved frokoststuen. 09'.n~g~e kan hentes ved den h-je.v~lil'~~ Stue. Turneringen starter d. 13. å?, 79 Tilmelding lo kr. inden d. ~ dec. til Gert L. Laursen. 1.

16 Si lua lians bi Ilade HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Det laves af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm~derne er åbne for alle havnearbejde~e. Tid og sted står i hvert nummer. Alle indl~g optages uden cencur. Anonyme indl~g tryki~ kes kun, hvis navnet er redaktionen bekendt. Ind- {,,~ l~g til nr. 33 skal sendes til HAVNEARBEJDEREN, ~~ ~ 0stergade 46 senest 15. januar 1980., l ~N~ste bladm~de holdes tirsdag d. 4 december kl. 2o. 0stergade 46.

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der

2. juni Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der SOLITAIRE 2. juni 2003 Mogens Esrom Larsen Indledning. Solitaire spilles med pinde, der pa gurerne er angivet som sorte pletter. Der kan sta en eller ingen pind i et felt, som pa guren er angivet som et

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

-SUGERNE ENDNU EN GANG

-SUGERNE ENDNU EN GANG . "I NR24 SEPT.78.Ä.bent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m -SUGERNE ENDNU EN GANG Der blev ud over den skriftlige aftale, indgået en mundtlig. Det var aftalen om, at der

Læs mere

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23

TIGER * En idé var født IVÆRKSÆTTEREN 23 tiger En på spring TIGER * Som en rigtig købmand startede Lennart Lajboschitz med at sælge paraplyer på et kræmmermarked. Siden blev det til en rigtig butik og så til flere. I dag står han bag den ekspanderende

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

German Junior Open 2010

German Junior Open 2010 German Junior Open 2010 Day 1 Danmark var repræsenteret af Thomas, Lasse og Marcus fra henholdsvis Kolding, Kolding og Sport92 i U15 rækken ved dette års German Junior Open. Lasse og Marcus skulle spille

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Paradokser og opgaver Gamma 142 To kroner stder til to af de tre til samme side, og udenpa dem stder den sidste krone til begge de to. Nu kunne det se

Paradokser og opgaver Gamma 142 To kroner stder til to af de tre til samme side, og udenpa dem stder den sidste krone til begge de to. Nu kunne det se Paradokser og Opgaver Mogens Esrom Larsen () og Silja Heilmann (HE) Vi modtager meget gerne lserbesvarelser af opgaverne, samt forslag til nye opgaver enten per mail (gamma@nbi.dk) eller per almindelig

Læs mere

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe

Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Referat af 3. ordinære generalforsamling i Dansk T E X-brugergruppe Palle Jørgensen 29. september 2001 Til stede Thomas M. Widmann, Thorsten Nielsen, Peter B. Frederiksen, Peter J. Christiansen, Thomas

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn

Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Vedtægter for Ejendomsfunktionærenes Fagforening Fyn Formålsparagraf: Fagforeningens formål er i samvirke med Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning og Serviceforbundet at søge alle, der

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56.

Som udgangspunkt var denne foretaget med henblik på, at man vil lave en afstemning om hvorvidt man ville anke retssagen i mod os i have 56. Min forundring Når jeg læser skrivelse fra Strandparkens advokat ser jeg han blandt har skrevet: Under henvisning til Rettens fristudsættelse skal jeg oplyse at bestyrelsen hos min klient delvist er fratrådt(min

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010

Referat af bestyrelsesmødet. onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården. 5. møde 2009/2010 Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 25. november kl. 16.00-18.00 i præstegården 5. møde 2009/2010 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af

Læs mere

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig.

~ aunt a,rbtjbtt tu. r30 juni 79 PROFITFRJESEREN ESBJERG. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn. ikke skriftlig. ~ aunt a,rbtjbtt tu J r30 juni 79 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig oyerfor presseloven Niels rn PROFITFRJESEREN ESBJERG SUGESTREJKE HOS DLG ESBJERG: Ja så må vi igen se hvordan arbejdsgi verne,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted

Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst og billeder 1890-1990 Af Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted Redaktion: Gerd Callesen, Henning Grelle,

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen.

SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7. Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. SUPERVETERANERNE NR. 26 JULI 2012 ÅRGANG 7 Så gik den første halvsæson med ny formand, endda en spillende en af slagsen. Han har med stor ihærdighed forsøgt at skabe lidt mere diciplin på holdet, så nu

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DET EUROP~ISKE RAD FORMANDSKABETS KONKLUSIONER

DET EUROP~ISKE RAD FORMANDSKABETS KONKLUSIONER - 1 - DET EUROP~ISKE RAD den 14. og 15. DECEMBER 1990 i ROM FORMANDSKABETS KONKLUSIONER ( 2. de 1) vedr0rende forbindelserne med Sovjetunionen og landene i Central- og 0steuropa SN 428/90 DK - 2 - Forbindelserne

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

FJERDE DEL HVOR VI BESKRIVER EN RÆKKE MÅDER, HVORPÅ HUMANA PEOPLE TO PEOPLE INDSAMLER OG TJENER MIDLER TIL SIT VIRKE

FJERDE DEL HVOR VI BESKRIVER EN RÆKKE MÅDER, HVORPÅ HUMANA PEOPLE TO PEOPLE INDSAMLER OG TJENER MIDLER TIL SIT VIRKE FJERDE DEL HVOR VI BESKRIVER EN RÆKKE MÅDER, HVORPÅ HUMANA PEOPLE TO PEOPLE INDSAMLER OG TJENER MIDLER TIL SIT VIRKE HUMANA PEOPLE TO PEOPLE sætter en ære i at udvikle sig videre ad sin valgte vej som

Læs mere

DET EUROPA':ISKE rui.d DEN 1, og 2. APRIL FOR!YlANDSKABETS KONKLUSIONER

DET EUROPA':ISKE rui.d DEN 1, og 2. APRIL FOR!YlANDSKABETS KONKLUSIONER FRANSK ORIGINAL Bruxelles,, den 13. april 1976 DET EUROPA':ISKE rui.d DEN 1, og 2. APRIL 1976 FOR!YlANDSKABETS KONKLUSIONER Det europreiske Rad opfordrede Rao.et ( finans- og 0konomiministrene) til at

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget

Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Mange flere EU-borgere kan stemme til kommunalvalget Siden kommunalvalget i 2013 er antallet af EU-borgere, der kan stemme, steget med 32 procent, men der er store forskelle på udviklingens hast kommunerne

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger:

bekræfter jeg hermed forløbet af den mundtlige forhandling mv. den 3. juli 2009 som følger: 1 Tilkendegivelse Som opmand i den faglige voldgiftssag: DI Overenskomst 1 v/di for Ferrosan A/S (advokat Sannie Skov Tvermoes) mod CO industri for Fagligt Fælles Forbund for fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Christiansbjerg Grundejerforening

Christiansbjerg Grundejerforening Christiansbjerg Grundejerforening Referat fra bestyrelsesmødet den 12. marts 2015 kl. 19.00 Hos: Erik Bonderup, Thorshavnsgade 15A Til stede var: Birgit, Sandra, Gert, Lars, Jens Chr., Tommy og Erik. Med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning.

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Skak Unions 9. hovedkreds, onsdag d. 10. februar 2016, Kaj Munks Vænget 21, 7400 Herning. Deltagere: Morten Fabrin, Aksel Hansen, Jesper Dürr Christiansen, Steen Juul

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen

Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen Ordinært afdelingsmøde i Vildtbanegård I torsdag den 29/5 2008 kl. 19.00 på Gildbroskolen 30 lejemål til stede 60 stemmer Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af stemmetællere (3) 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Referat af femte ordinære generalforsamling

Referat af femte ordinære generalforsamling Referat af femte ordinære generalforsamling Arne Jørgensen 27. september 2003 Til stede Palle Jørgensen (næstformand), Kaja Christiansen (formand), Morten Høgholm, Kåre Fiedler Christiansen, Arne Jørgensen

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850)

Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark. Tekst 1. H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) Kapitel 3 Opgave B. Tre tekster om Danmark Tekst 1 H. C. Andersen: Danmark, mit Fædreland (1850) 1. I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går. Du danske sprog, du

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 19. april 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2006 i Langhårsklubben Fredag den 16. juni 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup, HB Svend

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Afgangseksamen nærmer sig!

Afgangseksamen nærmer sig! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Afgangseksamen nærmer sig! Mens foråret så småt meldte sig, fik vi hold på terminsprøverne for de 24 afgangselever. Der er nu en god måned til at finpudse fagligheden

Læs mere

GENERALFORSAMLING Mandag d. 21. marts 19.30 ÅRSBERETNING for 2015

GENERALFORSAMLING Mandag d. 21. marts 19.30 ÅRSBERETNING for 2015 GENERALFORSAMLING Mandag d. 21. marts 19.30 ÅRSBERETNING for 2015 Fodboldåret 2015 var et meget spændende år. Mange af vores hold var med i toppen, og for mange af dem lykkedes det at sikre en oprykning,

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN Januar 2012 Indhold Bestyrelsen side 3 Formanden har ordet side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Præmieskydningen side 6 Præmieskydningen side 7 Præmieskydningen side 8 Første rævejagt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler

Keld har ordet.. Så nærmer turen til Idre Fjäll sig med hastige skridt. Skole/hjemsamtaler Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 3: En hilsen fra Miljøministeriet side 5-6: Fastelavnsbilleder side 7: Turen går til Idre Fjäll side 8: Kalenderen side 9: Indkaldelse til Forældrekredsmøde

Læs mere

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB

Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Interviewperson: Mona Knudsen MK Primær Interviewer: Peter Glipstrup-Bonde PGB Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. (...) - Minimal tilpasning for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia

Referat af Budget Beboermøde. 1. Velkomst. 2. Formalia Referat af Budget Beboermøde. Afholdt den 30. oktober 2006 kl. 19.00 i Mosegårdshallen, Spindestræde 82. 1. Velkomst Henning Bjerre bød velkommen. 2. Formalia Valg af dirigent: Valg af referent: Fra VA

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015

Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Referat fra Generalforsamling i SF-Gladsaxe Partiforening fredag den 13.marts 2015 Dagsorden for generalforsamlingen 1. Valg af dirigent Carsten blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe.

Træner og leder: Niels Dall, Ole Gammelgaard, Jakob Freil, Gitte Karlshøj og Alan B. Grønkjær samt Team Danmark konsulent Nicolaj Holmboe. VM finder sted i Belek, Antalya i Tyrkiet i denne uge. Danmark stiller med dette hold: Compound Martin Damsbo Patrick Laursen Stephan Hansen Camilla Søemod Recurve Maja Jager Anne Marie Laursen Carina

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere