Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~"

Transkript

1 ~ aunt ttrbtibtr tn NR 32 -' I Abent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Ole M.I Aktion) mod politivold på Esbjerg Hav~ Tirsdag den trådte arbejdsgi. 'rnes lakajer (politiet) igen i tion, for at tr~de aktionerende arbejdere under fode. 0.K. havde tilkaldt politiet for at få fjernet 7 s~m~nd på MS. PATULA, m strejkede mod underbemanding. Politiet m~dte den kl. 22 talst~rkt op (40 mand + hunde), og sl~bte s~m~ndene fra borde, for derefter at lade skibet afsejle ved hj~lp af skruebr~kkere. Dette overgreb kunne selvf~lgelig ikke stå uimo.dsagt!!! Is~r ikke efter at politiet, for blot et år siden på ligende måde havde taget parti i en f aglig konflikt på Esbjerg Havn. Dengang ud - f~rte de også deres svinestreger mod aktionerende s~folk på 0.K. skibet MS. CEDRELA, og på det tidspunkt tog F~llesorga rt isationen i Esbjerg i skarpe vendi nger af stand fra politiets overf ald på de aktion.erende arbejdere.

2 2 På denne baggrund indkaldte SID AFD. TRANSPORT til tillidsmandsm~de onsdag den 17 kl. 13, og på m~det blev der besluttet, at indkalde til f~llesm~de n~ste morgen kl 9, for at tage stilling til situationen. Torsdag morgen m~dte ca. 400 mand op, og der blev der taget beslutning om straks at nedl~gge arbejdet til og med s~ndag den 21~10. Samtidig tog man p& m~det af stand fra F~llesorganisation~ns vage holdning i forbindelse med konflikten. Den havde indkaldt til demonstration fredag eftermiddag kl 13, istedet for at f~lge den tidligere presseudtalelse, som l~d: Hvis en aktion skal have effekt, er der bred enighed om at aktionen skal iv~rks~ttes spontant og straks. Resultatet af aktionen var stor, hele Esbjerg Havn og rutebådstrafikken til England var lammet. - Og desforuden optrådte s~m~ndene denne gang solidarisk med vi andre, hvad de f ~r nogle gange har haft lidt sv~rt ved. Det skal lige slås fast, ~t aktionen. ikke var en sympatiaktion fors~m~ndene, men en aktion mod POLITI VOLD på ha-vnen. HAVNEARBEJDERNE ESBJERG Esbjerg v1ser ve1en Den tradition de i Esbjerg, efterhånden er ved at f ~ op at stå i forbindelse med politiovergreb, har meget langtr~kkende perspektiver. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan få arbejdsgiverne til at afholde sig fra, at bruge ordensmagten på deres side i arbejdskampe. Vi ser konstant hvordan politiet tar stilling mod almindelige menneskers beretigede krav, hvadenten det g~ider boligmarkedet, arbejdspladserne eller andre institutioner i samfundet. Hvis disse overgreb ikke skal g7ibe om sig, er det n~dvendigt, at Vl konsekvent er rede til at nedl~ge a:bejdet, når kapitalistsvinenes lakajer g~r deres entre. Gennem de senere år er det blevet mer7 ~g m7re almindeligt, at s~tte pol1t1e~ ind mod strejkende arbejdere. Pa trods af at så godt som samt~ige '.strejker udspringer af a:bejdsgivernes overgreb på enten s1kkerheds-, bemandings eller l~ - aftaler. n

3 3 Den krise som kapitalismen befinder sig i, er ikke vores problem. Men ikke desto mindre f ors~ger de konstant, at få os til at b~re omkostningerne, så de selv kan skunne fl~den. Rationaliseringer, som dem vi har oplevet både i f orbindelse med KFK i Århus og DLG i Esbjerg, er bare et led i deres st~rre og st~rre profitbeg~r. Men hvem skal betale omkostningerne af en stadig voksende arbejdsl~shed k~???? Det skal vi sgu selv!!!! Det er derfor, det er så satans vigtigt, at vi tar ved l~re af dne holdning de har i Esbjerg angående politiindgreb i faglige konflikter. O.M. HAVNEARBEJDERSTREJKEN I ROTTERDAM I Holland strejkede havnearbejder.. i Rotterdam her i efteråret. Om denne strejke har vi modtaget et brev fra strejkekommiteen. Her i efteråret har vi strejket i 4 uger fra d. 27 august til den 4 september. Baggrunden for denne strejke var uenighed op til overenskomstforhandlingerne ( i Holland har vi 1 årige overenskomster, som tr~der i kraft 1. januar). Til overenskomsten for 1979 stillede vi en r~kke krav: I august var man stadig ikke nået til enighed \ mellem FNV og arbejdsgiverne. Vi frygtede mere og mere, at der ville blive holdt udsalg af vores krav, og besluttede derfor at gå i strejke. Den 27 august nedlagde havnearbejderne på stykgodshavnen i Rotterdam arbejdet. FNV tog afstand fra strejken og : modarbejdede den direkte de n~ste 4 uger. Vi kom derfor til at k~pe på flere fronter. Imod FNV, der straks lukkede for strejkekassen. Imod arbejdsgiverne. Imod myndighederne, der id~mte os bod, og hvis politi f~ngslede vore kammerater og udf~rte strejkebryderarbejde. 1) 30 gylden (81kr) mere om ugen. ) Penssionsalderen ned til 60 år. 3) 25 dages ferie om året. 4) 5 holdsskift når der arbejdes i d~gndrift. Disse krav blev ikke bakket op af vores f agforbund FNV ( FNV er et landsomf attende transportarbejder forbund i Holland). Og når de ikke gjorde det, så hang det sammen med at de andre transportforbund, der var med i FNV ikke stillede så radikale krav, som vi gjorde, samt at FNV er styret af socialdemokraterne i Holland. Socialdemoatiet har s~gt at begr~nse kravene til 1979 overenskomsten.

4 Overfor dette organiserede havnearbej derne sig. Vi valgte en strejkekornite blandt de menige havnearbejdere. Vi organiserede strejkeog blokadevagter. Vi sarnlede penge ind over hele landet. Og havnearbejdernes koner organiserede sig og lavede st~ttearbejde. Den 4 september blev FNV og 'arbej sgiverne enige om en -ny overenskornst. Denne var irnidlertid langt dårligere, end den vi havde kr~vet Derfor forkastede vi den, og udvidede strejken. i et fors~g på at l~gge pres på FNV og arbejdsgiverne. Containerterminalen korn med i strejken, og vi besatte arbejdsgivernes bygning og FNVs kontor i Rotterdarn. Den 7 september afholdtes et stort m~de på FEYNORD STADION i Rotterdam, hvor vi, med 70% for og 30% imod, besluttede at forts~tte strejken. Men de n~ste 14 dage ~gedes presset mod os. Politiet besatte den mest centrale del af havnen, nernlig containerhavnen. Og efter 6 dages strejke, gik man i arbejde igen på denne del af havnen, der ekspederer 90% af godsm~ngden. Hermed var grunden lagt til at resten af de strejkende i den traditionelle del af havnen kunne sultes ud. I strejkens sidste uger optrådte politiet hårdere og hårdere. Der var provokationer overfor for os hver dag. Politiet arresterede 19 personer, heri~landt 4 strejkeledere. Og som det sidste beskidte trick, lovede FNV 550gylden(1500k til hver havnearbejder, der gik igang med at arbejde. Denne lokkemad var - is~r vendt i~od de havnearbejdere, der boede

5 i parcelhus udenfor seive Rotterdam, og som sad hårdest i det ' ~kcnomisk. Det var 80% af os, og kun 20% boede i selve Rotterdam. Mange greb lokkemaden. 0konomien havde brudt modstanden og sammenholdet. Den 24 september blev strejken afbl~st. Hvordan vuderer vi så strejken?? Vandt vi eller tabte vi?? 5. 0konomisk tabte vi. Moralsk vandt vi.vores krav blev ikke opfyldt, men på grund af strejken, måtte arbejdsgiverne give nogle indr~mmelser nemlig: 1) 28!gylden mere om ugen for beskidt arbejde. 2) Pensionsalderen blev nedsat med 1 år til 62 år. 3) To da~es extra ferie. Samt hvad der er meget vigtigt, vi fik lagt grunden til yderligere aktioner på havnen, f. eks. i form af. slow-down og sikkerhedsaktioner. Det er også en slags basis for bedre aaftaler om arbejdsforholdene i U. Shevinga. Stat te til bladet Svendborg Esbjerg Kolding VI VIL HERMED RETTE VI VIL HERMED RETTE, VI VIL HERMED RETTE EN VARM KAMMERATLIG EN VARM KAMMERATLIG EN VARM KAMMERATLIG TAK TIL GUTTERNE I TAK TIL GUTTERNE I TAK TIL GUTTERNE I SVNEDBORG; FOR DEN ESBJERG, FOR DEN KOLDING, FOR DEN 0KONBMISKE ST0TTE 0KONOMISKE ST0TTE 0KONOMISKE ST0TTE RED, RED, RED,

6 L, j~ bet er sgu for meget! ~ ~. TCJ2nk at det er muligt at vcere uenige om at holde for regn. Man må fandme sige, at stevedorens overgreb på kutymen i containerterminalen og på sugerne har sat sine, meget dybe spor. ~Jf, Men det er helt sikkert. Når det ~~~ - regner holder man. Og hvis det så :--;c?t~~- skulle Va:!re n<;t>dvendigt med en dis.a.! Q,} 1 ku'ssion om hvor mange regndråber pr J/." cm2 i 21 time der skal til, for at.;'fti:~- d~t regner, så må diskussionen f<;t>- 1 $es i lce ( f.eks. varmestuen). t -~ ~.'." ::;;:,:,_". 'oer burde ingen tvivl vcere, for r :~~?'"'t.7..:ger er grunde nok til at holde for ~. ~..,_~ regn:?;. 'J':,... ~~,._. 1,. Sikkerhed. DCEk sko, ha:!nder, red- ~; $kaber, lejder og gods, alt bliver (-N~ m0get til, glat og skide farligt at ~ ~~ omgås. Dertil kommer, at alle be - l:;,,.:,; l:>rillede VCEsner absolut udg<;t>r en (./ / en fare for dem selv og omgivelser ~ ~ ne, når brillerne dugger og bliver : våde. ', ;f.. -~ 2. SundhedsmCEssigt. Når t<;t>jet bli ~;*' ~ ver gennembl<;t>dt og brisen er på 12 '.,wj ;' fra <;t>st, så er der et idel t grund \ 'i~ lag for en fors trakt muskel eller ~ _diskopolaps.og det er ikke ligefrem ~~' ri<;t>dvendigt at forsta:!rke, det i for ' vejen meget nedslidende arbejde. 3. Det er komplet umuligt at b<t>ffe rundt med 60 kg. scekke eller andet småtteri, if<t>rt stevedorens pludrebuksermed indlagt blesnipper. Det t<;t>j er til at stå stille i og ikke en skid andet, Det skulle da lige vcere, at man kan vralte nogenlunde t<;t>r over til varmestuen. 4. Vi er vel lige så meget VCErd som det gods vi håndtere. For når god- set ikke kan tåle vand, så skal lugerne fandme nok blive smcekket i, ved de f<;t>rste regndråber. ~ - I. \".. J..... HVIS VI ER PASSIVE, PAR Vl IltJCE VORES IOtAV IGmnlDI. 5. Hvis prioriteterne i iarcelhu~ ikke kan klares med ventetidsbeta ling, så er det rigtige, at forlange den sat op, og ikke bare knokle l<t>s og skide på alt andet. Husk på kutymen er. noget, der er tilkcl2mpet gennem mange år. Den må sgu ikke scelges sådan uden videre. Men desvcerre, ikke alle er enige Nogle gange svinger det fra hold til hold i samme båd. Derfor er det n<;t>dvendigt, at der bliver indkaldt til skurm<;t>de omkring problemerne ved regnvejr. (Hva' med en dag det pisser ned??) Derefter skal afdelingen samle de forskellige lugemc12nd for at g<t>re dem helt klart: HVORNÅR - HVORFOR - OG HVORDAN MAN TACKLER REGNEN. Men det hele haster en smule. REGNTIDEN ER OVER OS!!! J.N.

7 1 / 0. - t Uro.,pa havnen i Kabenhavn Havnearbejderne vil lkke arbejde sålsenge arbejdsglveren nsegter at ITlflJnstre bestemte folk Siden tirsdag middag har der Vll!l"et uro i Kebenhavns havn. Ca. 250 havnearbejdere, der alle arbejder for K benhavns Frihavns og Stevedoreeelskab, nedla:gde tirsdag arbejdet - ferst og fremmest i protest mod at de ikke kunne fa udbetalt et bestemt smudstillseg. Efter at arbejdsgiveren ea onsdag fyrede en af de ll!ldre havnear bejdere, er konflikten for alvor optrappet. Der har ikke v..-et arbejdet siden, hver ken i Frihavnen eller hos A/S Holger Jergensen og BiHler geterminalen i Nordhavnen. - Jeg m! erkende, at ar bejds~lserne har vset overenskomststridige tirsdag og onsdag, men si den da ~ der ikke vljbl'et ta le om, at vore folk har gjort noget forkert eller ulovligt, siger formanden for havne arbejdernes fagforening i Kebenhavii, Carl Haneen, til Socialistisk Dagblad. - Torsdag og fredag har bavnearbejderne stillet til menstring forts&ltter Carl.Haneen. - De vilda gerne \. arbejde. Men når så firmaet har naegtet at Dl811Btre visse ' folk, så har resten naturlig- 1 vis naegtet at gå i arbejde. Den slags accepterer de ik ke. Arbejdsgivernes sortlist ning af nogle af havnearbejderne er kun en del af årsa gentil uroen på havnen.for tiden. En lige si vaesentlig årsag er den nye overen skomst, som Carl Hansen for nogen tid siden under skrev med arbejdsgiveren helt uden at sperge havnear bejderne eelv fwst. Der er meget stor utilfredshed med Carl Haneen pi grund af det te -- ligesom der generelt er utilfredshed med den nye overenskomllt. Hvor hlvnlarbejderne tid ligere havde sj&kakkord. er der med den nye overenskomst indfert en - i princippet - fll!llesakkord for hele havneområdet. På generalforsamlingen i Havnearbejdernes Fagforening fomylig blev Carl Hansen skarpt kritiseret for det te. Et flertal af de frelllld8d te vedtog en miatillidserklering til ham, hvorefter besty _relsen trak sig. Resultatet af en urafstem ning blandt havnearbejder ne til valg af ny bestyrelse forelå fredag og fremgår af en anilonce i dagena avia. Carl Hamen blev pnvalgt med 452 stemmer. Modkan didaten Preben FristrlRD fik 194 stemmer. De kånhavnllke havnearbejdere vil ikke acceptere at kam merater bliver aortliatet. ' Havnearbejdernes faellesforbund Urafstemnlngen d. 20/11 23/11 har givet felgende resultat: Der er i alt indieveret 678 stemmesedler, hvoraf 2 blanke og 1 ugyidig. De gyldlge stemmer fordeler sig således: Formancl: Carl Hansen 452 sl Preben Frlstrem 194 st. Kauerer: Knud ~ Hensen 487 sl Uffe Witt 165 st. 10 bestyrelsesmedlemmer. Hugo Jensen 483 sl Henning J. J.,.gensen 474sl Leo BJergsted 470 sl Jttrgen J..-gensen 457 sl Leif &.tkj r 437 sl Svend H. Jensen 412 sl 88fl:!1Y Kombro 396 sl Lelf'Anctersen 381 sl Martin Seerup 351 st. B)9m L Larsen 291 sl Derefter havde Wm. Vinter berg 184 st., Svend G. Mo-. gensen 166 st., Kjartan Gudmundsson 146 st., S. ren Nyegaard 146 st., Elo Madsen 140 st., Peter 01 sen 137 st. og Lau Laugesen 106 st. På stemmeudvalgets vegne Frode Mattsson HAVNEARB&JDERNES FAU.ESFORBUND afholder ontm.r generalfonamliag 1.-deg d. rr. okt kl. 10 i Oeterbrotrkden (Blegdamavej/ved Trianglell) DAGSORDEN: U Protokol og beretriing 21 IndkÖmne forslag: al BeVilling til Land og Folk bl Forslag om at arbejde for et Transportarbejder Forbund cl Forslag om at medlemmer der er fyldt 67 år, kun kan m8lllltres i sslige tilill!lde. Gyldig medlemskort giver adgang. p.f.v. Carl. L. Ha1111en

8 lnlapnillianill HilUnahanll!Pl!RBI! i BilPaalanil Den 12, 13 og 14 oktober, blev den tredie Internationale Havnearbejderkonference afholdt i Barcelona. For at slå det fast, når man på en af disse internationale konf erencer stemmer for et forslag, stemmer man for at ville gå hjem og arbejde for dets gennemf~relse. Hver enkelt havn har selvf~lgelig deres suver~nitet, til selv at afg~rer hvilken beslu ' ninger de kan bakke op om. Konf erencen havde 3 hovedtemaer til diskus s :icm...., 1) Opbygning af en internationc havnearbejder koordinering 2) Arbejdernes stilling overfor container trafikken og rollon. 3) Havnearbejderstrejken i Rottedam. Til p~nkt 1. var der enighed om at f ~lge den linie der blev lagt på den forudgående konference i marts 1979 i London, nemlig at opbygge en decentraliseret international havnearbejder koordinering, som skal varetages af havnearbejderne selv, samt '=it dele Europa op i 4 zoner: Nordisk Zone: Sverige, Norge, Finland Island og Danmark, Repr~senteret af Sverige. ~ F~lgende lande var repr~senteret på konferencen: Italien, Tyskland, Danmark, Holland, Sverige, England, Irland, Spanien, Belgien og Frankrig. Engelsk Zo ne: England, Skotland og Irland. Repr~senteret af England. Desuden del tog S~m~ndenes forbund fr2. Danmark, De spanske S~m~nd, KAIA samt 3 latinamerikanske delegationer henholdsvis Chile, Uruguay og Agentina, samt en delegation fra den lokale afdeling CNT i Barcelona -(den Nationale arbejdersammenslutn~ng). Fra Danmark var der repr~sentanter fra Esbjerg, KBH og Århus.

9 g. Center Zone: Tyskland, Belgien, og Holland. Repr~senteret af Tyskland. Syd Zone: Spanien, Frankrig og Italien. Repr~senteret af _Spanien. Ideen bag opdelingen i 4 zoner, er de realistiske muligheder for omdirigering, af boykottet eller strejkeramt gods. Vi blev også enige om nogle retningslinier hvo~efter samarbejdet i det daglige skulle fungerer. Under punkt 2. Omtalte hovedparten af lerne, konsekvensen af indf~relse af containertrafikken og roll- on. Om hvordan vores indflydelse og styrk(~ smuldre v~k mellem h~nderne på os, f ordi container-systemet skaber stor bejdsl~shed, og ~get profit til arejdsgiverne, samtidlig med at t~mning og fyldning af container flyttes uden for havneområderne. Vi havde herefter 14 forslag til afstemning om hvad vi kunne g~re for at ~ndre denne udvikling. Under punkt 3. Redegjorde den Holland ske delegation, om deres 4 uger lange strejke, hvor havnea~bejderer deltog. Om hvordan de ikke blot måtte k~pe mod myndighederne, men også mod f agforeningerne som ikke st~tted e strejken. Herefter redegjorde kvindekommiten fra strejken, om hvordan de havde deltaget i kampen. CONGllE.. tio EUllOPEO HE PIJEll'l,OS Det efter vores opfattelse, vigtigste forslag som blev vedtaget, var at man i de 55 europ~iske havne som deltog, skulle ihv~rks~tte en 1 times a~bejdsnedl~ggelse i samtlige containerterminaler, for at udtrykke vores modstand mod de forringelser, som er et resultat af indf~relsen af den nye teknil<. Under punkt 4. Redegjorde delegationer fra Chile. Uruguay og Argentina, om den helt umenneskelige undertrykkelse og forf ~lgelser der foregår i disse lande, og gav eksembler på tilf~lde af forsvundne og f~n gslede havnearbejderer fra alle 3 lande. De bad konferencen om at give en solidaritets tilkendegivelse til arbejdernes kamp i Chile, Uruguay og Argentina, og opfordrede alle de tilstedev~rend e lande, til at boykotte al våbentransport til de 3 lande. Dette blev enstemmigt vedtaget.

10 ID Under punkt 5. vedtog vi hvilken punkter, der skal behandles på den n~ste konference, som afholdes April 1980 i G~teborg: 1) Retn~ngslinier for den internationale samarbejde. 2) Financiering. 3) Offentlig~relse 4) Losning/Lastning af farlig gods., 5) Forholdet til de ~vrige arbejderer inden for transport området. (S~m~ndene). Konferencen sluttede med at delegation en fra Rottedam, sammen med del- tagernes taktfaste klappen, sang i deres kampsang imod de politi over- i greb de oplevede under deres strejke. j Til slut blev INTERNATIONALE sunget af repsentanter fra 55 europ~iske havne, på 9 forskellige sprog. Om 'kort tid går rapporten om Barcelona konferencen i trykken. Rapporten kan bestilles på redaktionens adresse. Helst samlet bestilling fra hver havn. I I ' J I I I I f 1 I~vrigt bevilligede genneral~ f orsamlingen IOOO kr til de spanske arrang~rer af konf erencen

11 Il Nu HAR VEJERNE PÅ HAVNEN, STÅET SOLIDARISK MED OS UNDER DE SIDSTE AKTIONER, DE VAR OGSÅ MED DA DER SKULLE BETALES BOD, DET MÅ SÅ V.{RE EN NATURLIG TING AT VI ST0TTER VEJERNE I DERES, UHOLDBARE SITUATION, HVOR DE STÅR OVERFOR DLG OG KFK, SOM IKKE VIL. BENYTTE VEJER SOM ER MEDLEMMER AF HAVNEARBEJDERNES FAGFORENING. FIRMAERNE PR0VER SIMPELTHEN PÅ AT REDUCERER MANDSKABSANTALLET, VED AT GÅ UDENOM AFDELINGENS MEDLEMMER, VI KAN IKKE ACCEPTERER AT DETTE ARBEJDE VI ALTID HAR HAFT GÅR OS AF HIENDE, I/ I r,, ~': ')D /!~ B C...' E :lg OG KFKs STADI G s ~ 0R R E BE STRkBELS ER PÅ AT BORTRAT T O"JAl~ISERER os. LlERFOR B0R VI NOK DISKUTERER OM HVORVIDT SUGERNE OVERHOVEDET KAN K0RER UDEN AT DET ER VORE KAMMERATER DER STÅR VED VkGTEN, RED, slal uejerne SIKKERHED VED GONDOLEN. Jeg ved ikke om der er andre, der deler samme angst for gondolen som jeg. Jeg kunne godt t~nke mig at foreslå at der blev gjort en virer fast i bunden i hver ene af gondolen, som man så kunne h~gte fast i et ~je i åget. For jeg vil påstå, at hvis gondolen h~nger halvt inde over en co~tainer, og båden 1igger og ruller lidt, så den tr~der, så kan den sgu' udl~ses manuelt. Endvidere var det vel en god ide at have 2 gondoler, så vi bliver skånet for de meningsl~se ulykker, eksempelvis som i COLUMBUS. G.L.L. -

12 1 FORMJEND HOLD NALDERNE.FRA GODSET Il Da jeg efterhånden gentagne gange har bem~rket form~ndenes, is~r Vagn Nielsen, ih~rdige indsats under udf~relsen af arbejdet, mener jeg at der snart må s~ttes en stopper for deres aktive deltagelse i arbejdet. Mandag den 29 okt. under tr~losning af "Eider" udf~rte ovenforn~vnte formand arbejde, som ellers ville have kr~vet adskellige extraf o lk. Snart farer han rundt og l~g ger str~ ud, dern~st et nap me d pressenning og desforuden ordnede han også de tr~l~nger hvor stålbåndet var sprunget. Hvis det e r n~dvendigt for arbejdet, at det absolut skal foregå i et så opskruet tempo, må der antages extraf olk. i et omfang så behovet k a n d~kke s. F orm ~n dene må til at holde nalderne f ra a rbejdet, med den smule arbejde der e r på havnen kan det ikke v ~r e meningen at vi også s kal f inde os i, at fo rm~ndene s t j ~ler arbejdet fra a dskellige havnearbejdere. Er der ikke andre muligheder for at stoppe deres arbejdsiver, må - vi til aktivt at tage skridt mod deres åbenlyse overenskomstbrud. Så derfor: N~ste gang en formand tar del i arbejdet, så må vi s~tte os på r~ven indtil han holder nalderne fra vores arbejde. O.M. - Hvor mange rigtige tror De, jeg har på min tipskupon denne uge, hr. direkter? TIP EN 13' TIL BLADET Her er en lidt anden måde, hvorpå man kan st~tte "HAVNEARBEJDEREN", idet vi opfordre bladets l~sere til at tippe en 13'. Det kan g~res på den måde at man tipper 1, 2 eller 3 r~kker eller lige så mange man vil og så sender den ind i bladets navn, som er: HAVNEARBEJDEREN c/o Lund 0stergade Århus C. Skulle der v~re nogle, der måske ville ~rgre sig over at ha' tippet en 13 til bladet, vi vil da opfordre folk til at smide genparten v~k, når de har afleveret kuponen. God forn~jelse. RED.

13 MANIPULATION -13 Det f ~lgende er ikke noget referat af hvad der blev sagt på generalfor samlingen, det vil nok f~re for langt ud i ' tovene. Jeg vil derfor indskr~nke mig til at n~vne et enkelt urent slag under ~~ltestedet. Under indkomne forslag var f ~rste forslag forh~jelse af kontingentet med en tier.bestyrelsens begrundel ;e v ar, at det var n~dvendigt på grund af forh~jelse af kontingentet til forbundet, h~jere varmeregning, priserne på lokumspapir var steget osv-osv...l -- En t ier om ugen er selvf~lgelig meget, men forslaget blev da vedtaget. Selvf~lgelig skal de ikke bruge lokumspapiret 2 gange, så derfor stemte de fleste for. Desv~rre var. det bare ikke det,det drejede sig om - det viste det nceste forslag. Det hed nemlig forh~jelse af l~nnen på kontoret. Jamen hva' så var der nogen der sagde, sa skal kontingentet forh~jes yderligere. - Naili- hej kom det s~ fra kasseren, det var der faktisk taget h~jde for, i den forh~jelse der lige var blevet vedtaget. Men det var der altså ikke blevet n~nt med et ord, og hvis den fremgangsmåde ikke er manipulation, så er det luskeri. Forslaget om.en femmer mere i time til formanden og kasseren blev vedtaget, men hvis det nu ikke var blevet. Hvad ville bestyrelsen så ha' brugt de 350 kr. om ugen til? ( Velf~rdskassen???) M. S. BETALINGSBALLANCEN Havnearbejderen er på nuv~rende idspunkt kraftigt hieiluilet af en tom pengekasse. 0konomien tr~nger til e n ordenlig saltvandsindspr~jtning, og st~ttefesten som lige er ~lev e t holdt var desv~rre ikke nok il at sikre bladets ~konomi det n~ste år. Festen gav et overskud på ca kr. og det var lige nok til at beta le for det forrige nummer og andre ubetalte regninger, så i ~jeblikket har vi ikke en klejne. De b idrag vi har medtaget f ra andre havne har hjulpet godt, lige så vel som de har v~ret med til at sikre bladets udgivelse, men vi må se i ~jnene at det ikke slår til. Der har v~ret megen diskussion i bladgruppen angående bladets f remtidige ~konomi; men vi er alle enig e om at " HAVNEARBEJDEREN" skal 0 udkomme uanset ~hvordan pengene sa end skal skaffe~. - Men derfor vil vi alligevel opfodre folk til at gi~ en sk~rv en gang i mellem, for det kan godt blive lidt dyrt for bladgruppen selv at dcekke udgifterne til trykning og porto, som hvergang udg~r ca kr. MEN HAVNEARBEJDEREN HOLDER UD TIL DET SIDSTE!!!! ST0TTE TIL BLADET Udover at rette en tak, til alle de folk der m~dte op til vores fest for at st~tte bladet. Vil vi også rette en tak til Vagn fra Carlsberg som st~ttede os med 2 kasser ~1, - samt en tak til Ndr. varmestue som st~ttede os med 200 kr. RED. --- ' \

14 . lallnalagians. slaua allar 'bua? Den moderne elektronik og teknik holder sit sejrrige indtog på havnen, uden vi arbejdere har vceret h~rt om vores syn om dette. Et foderstoff irma har opstillet en ny og smart palleteringsmaskine på havnen. Et andet foderstoffirme ~nsker/ har ~nsket at opf~re en 78 m. h~j foderstoffabrik på 0sthavnen. Firmaet hcevder det vil' skaf fe 40 nye arbejdspladser, samtidig med at det praler af at ville bruge alskens nymodens elektroteknik og anden ny teknik. Vi skal ikke vcere "Maskinstormer" eller Jeronimusser der scetter sig hen i en krog og ncegter at medvirke til at g~re havnen tidsvarende og funktions dygtig. Tvcertimod skal vi i samarbejde med vores tillidsreprcesentanter vcere medvirkende til havnens videre udvikling. Vi må unders~ge om den nye elektroteknik og anden teknik, ved f. eks. den 78 m. h~je foderstoffabrik ikke istedet for 40 nye arbejdspladser, snare vil overfl~digg~re arbejdspladser. Det må også unders~ges hvad den ny palleteringsmaskine har, betydet for beskceftigelsen, har den kostet arbejdspladser? Vi skal ikke passivt lade teknikens og dens ukritiske fortaler k~re havnens udvikling. Vi må og skal have det k~rt der hen, så vi også får gavn af tekniken, så at sige holde den under kontrol. Sker det ikke oplever vi måske at vores f agforening-. skontor en dag passes af en datamat, der kun skal fodres med cirkulcere og forordninger for at fungere. 0sthavnen er et glimrende eksempel på en måske mindre god styring af havnen. Vi ved alle at containertraf ikken og andre nye f ragtformer lider under dårlige pladsforhold på havnen. 0sthavnen vil kunne afhjcelpe dette, men ikke desto mindre var/er der planer om at brtige en del af denne plads til en 78 m. h~j foderstoffabrik, desudagtet dens placering. klods op ad benzinhavnen er så uforsvarligt som noget kan vcere. Skulle den eksplodere hvilket efter kompetente myndigheders öplysninger ikke kan udelukkes, vil den kunne forårsage f ~lge eksplosioner på benzinhavnen. Hvilket meget vel kan betyde at det meste af Århus by, bliver jcevnet med jorden. TIL' M.MIUILOf.R PÅ HAVtflM Udnytter vi 0sthavnen rigtigt, med ~ vcegten lagt på containertraf ikken og de andre nye fragtformer, vil det betyde at vejen mellem producenten og aftageren bliver kortere, nemmere og hurtigere. Virksomheder bl.a. dep lettere industri og de landbrugsfo cedlende virksomheder, vil kunne for ~ge kapaciteten og dermed konkurrenceevnen, hvilket igen vil betyde ~get beskcef tigelse i virksomhederne og på havnen. Ved dette har vi ikke blot vundet noget lokalt, men også på landsplan. Århus havn er med dens naturlige indsejling og vanddybde et uvurdeligt aktiv for landet, og som arbejder på havnen må vi vcere med til at styre dette aktiv. Det g~res bedst gennem en stcerk og engageret f agbevcegelse, der har medlemmernes opbakning, en opbakning der er fri for Jeronimusseri og vcere sig selv nok mentalitet. Pi'kas.

15 . ',,. ~ :....,.. 'I ' -. ~. : sven$kerlandskampel1 1i t' ' -... L Vi har k~pet m~d ves~jyderne f ra Esbjerg og ruist~ft '.. :f~~ : Rus land, som vi for ~v~i~t - ttej~ae 1-1, og så fik de endda. iöv ti.1. at låne karnrnerat Niel$> -. S0n\ känpeå.e bravt ude på -stfl-je~ -, sl ~aft var ved at vcere i tvi\11 "oil\i' httern han holdt med. -Da vi fortsat ~$rne v~l holde os il de internatiohale :klassekarnpe, sendte vi bud. oter : På : ~~ri. anden side af 0resurtd 1 hvot vi fik kontakt med G-tebot'q. 04..;då der ikke ar nogen der havde. -råd til at age til sv:e~ic;.. ' "': - ~~~.~~ ' de jo komme her til--, ~tmtt - ~,~.::.. ' ~. ~ 't l.r.~ p~,. Kampen blev fl~jtet op, og der gik ikke mange minutter f~r, D~ssing måtte pille bolden ud af rusen. Men da Carsten fandt ud af, at ham han plejer at skeendes med ikke var på holdet, ja så tog fanden ved harn. Han bragte os foran 3-1 med et cegte hattrick. Ind 1 anden halvleg bed svenskerne fra sig igen og reducereqe til 3-2, men da der manglede -lo.min. af kampen slog Gert sejren fast, 4-2 til H.I.K. ~ Vi endte S611l sarlvanlig neae yed S~ren W. hvor vi fik alt godt mellem kindbenene. ' BORDTENNEIS I kan fortsat spille bordtennis på pier Il ved frokoststuen. 09'.n~g~e kan hentes ved den h-je.v~lil'~~ Stue. Turneringen starter d. 13. å?, 79 Tilmelding lo kr. inden d. ~ dec. til Gert L. Laursen. 1.

16 Si lua lians bi Ilade HAVNEARBEJDEREN er et arbejdspladsblad. Det laves af havnearbejdere på Århus Havn og uddeles gratis til alle på havnen. Bladm~derne er åbne for alle havnearbejde~e. Tid og sted står i hvert nummer. Alle indl~g optages uden cencur. Anonyme indl~g tryki~ kes kun, hvis navnet er redaktionen bekendt. Ind- {,,~ l~g til nr. 33 skal sendes til HAVNEARBEJDEREN, ~~ ~ 0stergade 46 senest 15. januar 1980., l ~N~ste bladm~de holdes tirsdag d. 4 december kl. 2o. 0stergade 46.

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn

NR27 JAN. 79. De skal af med dynen. Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn NR27 JAN. 79 ~ - - ~ --- :!-- Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels rn De skal af med dynen Århus havn er den billigste i Norden, som der stod i et nummer af 11 /'1'."hus

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j

~ aljnt ttrbtjbtt tn. Det beskidte dusin. i aktion NR. 28 FEB 79. p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j ~ aljnt ttrbtjbtt tn NR. 28 FEB 79 t-å_b_e_n_t_d_e_b.._a_t_b_l_a_d_f_o_r_h_a_vn e_a_r_b_e_j-. d_e_r_e_._ A_?: ; ~~.1 ~--~ -i _g_o_v_e_r_f_o_r p_r_e_s_s e_l_o_v_e_n N_i_e_l_s_m...,j Det beskidte dusin i

Læs mere

. Sådan gik det til...

. Sådan gik det til... NR. 14 76 'AKTIONEN Af indholdet i dette nr kan nawnes: Sugeaktionens forlfb s. 2. Hvad varder galt s. 5. Hvad ender det med. s 8. Gateborgs havn s. 9. Porcelamsstrejken s. 12. 2. Sådan gik det til...

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER.

~ aune ttrbtibtttn. havnekonferencen. NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ~ aune ttrbtibtttn NR.I3 juni. 76 VI HOLDER 1 MDR SOMMERFERIE, DERFOR ET UDVIDET NUMMER. ansvarlig ov~rfor presseloven: Palle J havnekonferencen I week-enden d. 8/9 maj, blev havnearbejderkonferencen afviklet

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af

Herudover deltog borgmester Morten Slotved 1 den f0rste 1/2 time af Notat Redegorelse for styrir2gsdialogm0de den 1- oktober 2013 mellem Andelsboligforeningen H0rsholm BCokkedaB og H0rsiioim Kommune Redeg0relsen er udarbejdet i forlabngelse af styringsdialogm0det den 1.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011

AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011 I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne

Læs mere

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden

Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden Referat af 3. ordin~re generalforsamling Grundejerforeningen S0nderlunden f 6. marts 2012 kl. 19:00 ved Kolding Golf Club, Egtved Aile 10, 6000 Kolding Tilstede: Nummer 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN April 2013 Fra vores telt 1. maj i Gryden og Bjarne Overgaard, Formand for 3F Transport-Esbjerg Indhold: - Referat fra generalforsamling (Lokalkontingent) - Sæt

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

PBU PaBdagogernes Pensionskasse

PBU PaBdagogernes Pensionskasse PBU PaBdagogernes Pensionskasse VEDT/EGTER for Pensionskassen for B0rne- og Ungdomspaedagoger 30. april 2014 Vedtaegter for PBU Side 2 af 6 1 Pensionskassens formal Pensionskassens formal er at drive pensionskasse-

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

~ a.unt a,r btjbtt tn

~ a.unt a,r btjbtt tn ~ a.unt a,r btjbtt tn ', I NR. 18. MAJ 77 Åbent debatblad for havnearbejdere. Ansvarlig overfor presseloven Niels m FRA 1. MAJ 1976. FRA FIRMA '!'UR NER INGENS A FSLUTNING 1976.~.. Af indhold i bladet

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Lille Trines Tænketank. John Lindbom.

Lille Trines Tænketank. John Lindbom. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 5. 2013. Lille Trines Tænketank. John Lindbom. DTR og fremtiden? Det af regeringen nedsatte Transportudvalg kommer snart med en eller anden betænkning til at

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt

Dagens Vrinsk. Venner p rkke. Dine hnder fortller alt Hjallerup Marked 2010, 4. 6. juni Dagens Vrinsk Venner p rkke Dine hnder fortller alt P campingpladsen fandt vi 7 vennepar p rkke. De havde indhegnet deres campingvogn, s de sm hoveder kan rende frit omkring.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14

BYENS STØRSTE UDVALG I MØNTER m.m. finder du hos: JØRN STEN JOHANSEN. Møllevej 9-9400 Nørresundby - Telefon 98 17 31 14 aalborg møntsamler forening LISTE NR. 321 336 Februar 2012 Maj 2010 MEDLEMSMØDE tirsdag den 7. februar 2012 i Vejgårdhallens restaurant. Materiale til formidlingssalg er fremlagt til eftersyn fra kl. 19.

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forenin gen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Vestjysk Landbofor ening. Landboforeningen er dannet den 1. januar 2000 ved en sammenslutning af Ringkjøbing-Ulfborg Egnens Landbofor ening, stiftelse

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Landsrapport 2013 2014, Island

Landsrapport 2013 2014, Island Landsrapport 2013 2014, Island Universitetslærernes fagforening (UF) Baggrunden for overenskomstforhandlingerne Helt fra arbejdsårets start stod det klart, at 2013 2014 ville stå i overenskomstforhandlingernes

Læs mere

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst.

Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Kald 4: Hvad er dit behov lige nu. Nu er det tid til at ligge ønskerne lidt væk. Vid at de arbejder i dig og at du hele tiden kan gå tilbage til dem, når du har lyst. Men i dag skal vi tale om dit behov.

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Emmaus Express nr. 29 marts 2015

Emmaus Express nr. 29 marts 2015 Emmaus Express nr. 29 marts 2015 - oversat fra engelsk til dansk af Émilie Motte - fodnoter af Jørgen Olsen. Side 1 Rettigheder for alle. Måden hvorpå Emmaus-grupper i fællesskab sætter gang i bevægelsens

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab. Tid: 3. marts kl. 19-21.30 Sted: Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg. Der var mødt ca. 25 medlemmer op. Aftenens dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup.

RESUL TATLfZJNSK. mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Social- og Sundhedsskolen RESUL TATLfZJNSK TRAKT mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted Viborg og direkt0r Jens Kolstrup. Baggrund Denne kontrakt er udfcerdiget med baggrund i Undervisningsministeriets

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk.

Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. Vedtægter for Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk. 1. Foreningens navn. Foreningens navn er: Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk (L.F.D.B.). Foreningens formål er at arbejde for fælles regler

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999.

Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Grundejerforeningen TRANKÆR af 7. maj 1997 31. maj 1999 Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. maj 1999. Ad. 1 Velkomst og valg af dirigent. Bestyrelsesformand Arnold Bruun bød velkommen

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde.

Som det ses herover er der forsat nogle kollegaer der køre overarbejde. Aktionsgruppens Mailservice nr. 84 Indhold 1. Meddelelse fra redaktøren 2. Skriver du et læserbrev eller har lyst til det 3. Tal 4. Overarbejde 5. Støtte kronerne skal fordeles 6. Må vi få kammertonen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere