HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20"

Transkript

1 HØRINGSNOTAT januar 2017 LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 1

2 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar og forslag samt By og Miljøs vurdering Kopi af indkomne høringssvar og forslag 2

3 SAMLET INDSTILLING Forvaltningen anbefaler at de indkomne høringssvar giver anledning til følgende ændringer. Ordlyden af de ændrede bestemmelser kan læses i dagsordenspunktet og i lokalplanen: - Mulighed for at opføre faste hegn, hvor parkeringsarealer støder op til naboskel. - Mulighed for at opføre parkeringspladser ind til 0,5 meter fra skel. - Krav til opbygningen af parkeringsarealets befæstelse, hvis det opføres tættere på skel end 1,5 meter. - En mindre rettelse af principsnittet på side 21 i lokalplanen, der viser afstanden mellem de to bygninger i delområde II. Samt en tilføjelse af en ny bestemmelse, der regulerer den indbyrdes afstand mellem bygningerne i delområde II. 3

4 OVERSIGT OVER INDKOMNE HØRINGSSVAR OG FORSLAG Nr. 1 Lise-Lotte Abildgaard og Thomas Nielsen - s. 5 Nr. 2 Torben Braune Jørgensen - s. 7 Nr. 3 Torben Braune Jørgensen - s. 7 Nr. 4 Bygherre - s. 9 I resuméerne over høringssvarene er medtaget de punkter, der er relevante for Kommuneplantillægget og lokalplanen. Punkter der er relevante for andre afdelinger i forvaltningen er videregivet til disse afdelinger. 4

5 RESUMÉ OG VURDERING Nr. 1: Lise-Lotte Abildgaard og Thomas Nielsen Resumé: Høringsparterne kan som udgangspunkt se det positive i en byudvikling af Slangerupgade. Høringsparterne mener dog, at lokalplanen tillader at bygge for høje bygninger, og de mener, at bebyggelsen vil blive for høj i forhold til resten af bygningerne på Slangerupgade. Samtidig mener de, at der bliver tilladt at bygge for tæt op ad Slangerupgade, og derved bliver bebyggelsen, efter deres mening, for dominerende i bybilledet. Høringsparterne henstiller til, at der ikke gives tilladelse til at bygge i mere end 3 etager i lokalplanområdet. Høringssvaret omhandler desuden, at høringsparterne mener, at parkeringen ikke vil kunne klares internt på grunden. Derved vil der blive stor søgetrafik for parkeringsbåse tæt på boligerne, og derved mener høringsparterne at T-krydset vil blive ekstra trafikalt belastet, og de mener at det allerede er stærkt trafikeret. Høringsparterne ønsker at al tilkørsel til området skal ske direkte via Slangerupgade og ikke via Blytækkervej, som lokalplanforslaget foreskriver. Høringsparterne mener, at tilkørsel via Blytækkervej vil belaste et allerede meget trafikbelastet område med endnu mere trafik. De foreslår i stedet et 4-benet og evt. signalreguleret lyskryds på Slangerupgade i stedet for det eksisterende T-kryds. Vurdering: I forhold til at høringsparterne ønsker en bebyggelse på 3 etager i stedet for 4½ etager, så er det forvaltningens vurdering, at lokalplanens bestemmelser om tagform og bygningernes afstand til skel indpasser bebyggelsen på en sådan måde, at de kan opnå den ønskede højde på 4½ etager og samtidig være indpasset i nærområdet. Muligheden for den højere bygningshøjde er indført for at muliggøre en fortætning af Hillerød med baggrund i Hillerøds vision læring og livskraft, og skabe flere boliger i bymidten. I forhold til bebyggelsens placering og afstand til Slangerupgade, så er det forvaltningens vurdering, at lokalplanens bestemmelser regulerer bebyggelsens placering på en sådan måde, at bebyggelsen indpasses i området. I lokalplanprocessen har det været vigtigt for forvaltningen at finde frem til den bedste placering af bebyggelsen. Der findes en vejbyggelinje langs Slangerupgade, som dikterer at byggeri skal holdes 15 meter fra vejmidten. Denne er i lokalplanprocessen reduceret til 12 meter, da forvaltningen vurderer, at dette giver en passende afstand til vejen, fra den nye bebyggelse. Flere huse langs Slangerupgade ligger tættere på vejen end de 15 meter, der er fastsat med vejbyggelinjen. Men forvaltningen har været opmærksom på, at der i lokalplanområdet er tale om forholdsvis høje huse, så derfor er 5

6 vejbyggelinjen ikke reduceret yderligere end til 12 meter, som ellers var ønsket fra bygherre. Forvaltningen har ud fra perspektiver og skitser vurderet at 12 meter er passende for bebyggelse af denne højde. Dette skyldes blandt andet, at der er tale om bygninger, der alle vender med gavlen mod Slangerupgade, og gavlene er samtidig placeret skråt i forhold til gaden. Dette betyder, at der er tale om et kort stræk, hvor bygningerne står helt op til den nye byggelinje og ellers er de trukket længere tilbage. Samtidig er der indført bestemmelser i lokalplanen, der bevirker, at bebyggelsen i delområde II på den gamle tankstationsgrund skal placeres på en sådan måde, at der opstår en åbning imellem dem, som skal være forholdsvis åben set ude fra Slangerupgade. Efter den offentlige høringsperiode er der yderligere tilføjet en bestemmelse, der skal sikre minimum 20 meters afstand mellem bebyggelsen i delområdet. Til sidst skal det bemærkes, at for at opbløde overgangen fra bygningerne til vejen og fortovet, så skal der plantes vejtræer langs Slangerupgade. I forhold til antallet af parkeringsbåse i området, så er det ikke fastlagt hvor mange parkeringsbåse, der er nødvendigt at etablere. I lokalplanen er indsat en parkeringsnorm på 1 parkeringsbås pr. bolig og min. ½ bås pr. bolig under 40 m 2. Parkeringsbehovet for bebyggelsen afhænger derfor af størrelsen og derved antallet af de lejligheder, der opføres i området. Afhængig af antallet af boliger varierer kravet til parkering. Dette vil blive en del af byggesagsbehandlingen. Hvis det viser sig, at parkeringsbehovet ikke kan opfyldes inden for området, så er der en dispensationsmulighed i lokalplanen, der giver mulighed for at tilkøbe parkeringsareal uden for lokalplanområdet ved at benytte Hillerød Kommunes P-fond. Denne mulighed er indført for at muliggøre en fortætning af Hillerød med baggrund i Hillerøds vision læring og livskraft, om at fortætte byen og skabe flere boliger i bymidten. I forhold til, om søgetrafik efter parkeringsbåse vil belaste T-krydset på Slangerupgade med for meget trafik, så har forvaltningen under udarbejdelsen af lokalplanforslaget brugt de nyeste trafiktællinger for området. Tallene viser at Slangerupgade har ekstra kapacitet i forhold til at bære den ekstra trafik, som en udbygning med flere boliger i lokalplanområdet vil give. I forhold til høringsparternes forslag til at tilkørsel til lokalplanområdet skal foregå fra Slangerupgade og ikke fra Blytækkervej, så har denne løsning været undersøgt i lokalplanprocessen. Det er forvaltningens vurdering, at et 4-benet kryds eller et skævt kryds, der giver alle delområder direkte tilkørsel fra Slangerupgade vil betyde et risikofyldt kryds rent trafiksikkerhedsmæssigt. Den løsning, der er beskrevet i lokalplanen er den mest trafiksikkerhedsmæssige løsning for adgangsveje til de forskellige delområder. Anbefaling: Forvaltningen anbefaler at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer af lokalplanforslaget. 6

7 Nr Torben Braune Jørgensen Resumé: Høringsparten mener, at den mulige afstand af de nye bygninger i lokalplanområdet ikke overholder bygningsreglementets krav til afstand til skel, samt højdegrænseplanet. Høringsparten mener, at det er uheldigt, at der er placeret parkeringsplads op til skel til hans ejendom, da det vil betyde at lyskegler fra parkerende biler vil genere naboejendommen. Høringsparten foreslår derfor, at der træffes foranstaltninger med et plankeværk til at fange billygternes lys. Høringsparten mener, at det lokalplanforslag, der har været tilgængeligt på kommunens hjemmeside ikke har været i en læsbar eller printbar version, så han anmoder om en forlænget høringsperiode på 14 dage. Høringsparten mener, at skyggepåvirkningerne fra det fremtidige byggeri vil påvirke matr.nr 3ah og 14 således at udnyttelsesgraden af de to matrikler vil påvirkes væsentligt ved senere bebyggelsestiltag. Høringsparten klager over, at hans egne matrikler ikke er medtaget i kommuneplantillægget og ved samme lejlighed har fået en rammebestemmelse, der muliggør en lige så høj bebyggelsesprocent, som den højeste bebyggelsesprocent på 130, som der er givet i kommuneplantillæg nr. 20 i rammeområde SB.C.55, som ligger på den anden side af Slangerupgade end høringspartens ejendomme. Høringsparten mener ikke, at det passer ind i nærområdet med en så høj bebyggelsesprocent. Samtidig mener høringsparten, at Hillerød Kommune selv skulle have taget initiativ til at ændre rammebestemmelserne for hans ejendomme til en lignende høj bebyggelsesprocent. Høringsparten skriver, at han ikke kan acceptere en så høj bebyggelsesprocent, hvis han ikke samtidig også får mulighed for en bebyggelsesprocent på 130 og en bygningshøjde på 4½ etager. Vurdering: I forhold til bygningers afstand til skel, så kan en lokalplan tilsidesætte bygningsreglementets krav til f.eks. afstand til skel, som det er tilfældet i denne lokalplan. I forhold til at opføre et plankeværk i skel, så er det op til naboerne at blive enige om et fælleshegn. Forvaltningen har efter høringssvaret tilføjet, at der kan opføres faste hegn langs skel mod blandt andet høringspartens ejendom. I forhold til den version af lokalplanen, der har været tilgængelig på kommunens hjemmeside, så har det været en både læsbar og printbar version, så derfor har kommunen ikke efterkommet ønsket om en forlænget høringsperiode. 7

8 Med hensyn til skyggegener, så er det forvaltningens vurdering, at det nye byggeri ikke vil skygge mere, end hvad der er forventeligt i et bymæssigt centerområde i Hillerød bymidte, som der er tale om. Med hensyn til bebyggelsesprocenten på 130 og etageantallet på 4½, så er det forvaltningens vurdering, at en bebyggelse af en sådan karakter kan indpasses i nærområdet. Der er tale om delområde II med den gamle tankstation på den anden side af Slangerupgade end høringspartens ejendomme. Delområdet ligger nogenlunde for sig selv på hjørnet af Slangerupgade med langt til nabobygninger. De nærmeste boliger er Hillerød Kommunes egne boliger på Trollesbro. Der er i placeringen af bebyggelsen i delområdet taget højde for disse bygninger ved at placere parkeringspladsen mellem den nye bebyggelse og skel. På den måde opnås en passende afstand fra den nye bebyggelse til skel samtidig med at bygherre får mulighed for at byudvikle grunden. På samme side af Slangerupgade, som høringspartens ejendomme, ændres rammebestemmelserne ikke væsentligt. Der er tale om 3½ etager i stedet for 3 etager samt en bebyggelsesprocent på 80 i stedet for 75. Med de nye rammebestemmelser muliggøres det således at udnytte tagetagen til boligformål, hvad det ikke var med de eksisterende rammebestemmelser. Dette har en lille betydning for højden af byggeriet, da bygningens tag således kan opføres med en højde, der muliggør en udnyttelse af tagetagen til boligformål. Dvs. at bygningen kan opføres med en højere tagrejsning, end hvis det kun kunne bygges i 3 etager. Rammebestemmelsen har således ingen reel betydning for hvor høj facaden kan opføres, da det vil være det samme for en 3 etagers bygning, som for en 3½ etagers bygning. Bebyggelsesprocenten hæves udelukkende for at muliggøre at udnytte tagetagen til boligformål. Anbefaling: Forvaltningen anbefaler at høringssvaret giver anledning til en ændring af lokalplanforslaget, ved at give mulighed for at opføre faste hegn, hvor parkeringsarealer støder op til naboskel. Ud over dette anbefaler forvaltningen, at høringssvaret ikke giver anledning til yderligere ændringer af lokalplanen eller kommuneplantillægget. 8

9 Nr. 4 Bygherre Resumé: Høringssvaret er indkommet to dage efter høringsfristens udløb. Forvaltningen har valgt at medtage høringssvaret i behandlingen af lokalplanen, da høringssvaret er en opfølgning på et møde, som blev afholdt mellem bygherre og forvaltningen den 13. december, som var inden for høringsperioden. På dette møde blev samme ønske fremført fra bygherre, og forvaltningen tog referat af ønsket. Høringssvaret omhandler, at bygherre ønsker en mulighed for at opføre parkeringsarealer tættere på skel end det er muligt med bestemmelsen i lokalplanforslaget. Således ønsker de afstanden mellem naboskel og parkeringsplads reduceret fra 1,5 meter til 0,5 meter. Bygherre ønsker desuden at det er muligt at opføre bygningerne i delområde II tættere på hinanden end vist på principsnittet side 21 i redegørelsen. Vurdering: Det er forvaltningens vurdering at en reducering af afstanden for parkeringspladser til skel ikke vil have indflydelse på principperne for lokalplanens bestemmelser for indpasning af byggeriet i dets nære omgivelser. Der er tale om, at det tillades at anlægge parkeringsplads 0,5 meter fra skel i stedet for 1,5 meter. Der vil stadig være krav om et grønt hegn langs skel. Samtidig har det ingen indflydelse på bebyggelsens afstand til skel, der vil blive fastholdt som i lokalplanforslaget. For at sikre et plantebed til hæk eller til klatreplanter som f.eks. vedbend er det forvaltningens anbefaling, at der indføres en bestemmelse om opbygningen af parkeringsarealets befæstelse. I forhold til afstanden mellem bygningerne i delområde II er der ikke indført bestemmelser i lokalplanen omkring denne afstand. Det eneste sted en afstand er vist er på principsnittet på side 21. Principsnittet er som titlen antyder blot et princip for, hvordan bygningerne kan komme til at tage sig ud, så offentligheden kan danne sig et billede af de muligheder for bebyggelse, som lokalplanen giver. Forvaltningen vurderer at en afstand på 20 meter, som bygherre ønsker, vil kunne give et passende lysindfald i nabobygningerne i delområdet. For at sikre afstanden mellem bebyggelsen indføres en ny bestemmelse om afstandskrav de to bygninger imellem. Anbefaling: Forvaltningen anbefaler at høringssvaret giver anledning til en ændring af lokalplanforslaget, ved at give mulighed for at opføre parkeringsplads indtil 0,5 meter fra skel. Samtidig indføres krav til opbygningen af parkeringsarealets befæstelse, hvis parkeringsarealet opføres tættere på skel end 1,5 meter. 9

10 Forvaltningen anbefaler at høringssvaret giver anledning til at indføre en bestemmelse om afstanden mellem bebyggelse i delområde II. Denne afstand fastsættes til 20 meter for at sikre en afstand de to bygninger imellem for at sikre et passende lysindfald i boligerne i delområdet. 10

11 KOPI AF INDKOMNE HØRINGSSVAR OG FORSLAG På de efterfølgende sider er de indkomne høringssvar og forslag indsat med et nr., der svarer til nedestående liste. Nr. 1 Lise-Lotte Abildgaard og Thomas Nielsen - s. 12 Nr. 2 Torben Braune Jørgensen - s. 14 Nr. 3 Torben Braune Jørgensen - s. 18 Nr. 4 Bygherre - s

12 1 12

13 13

14 2 14

15 15

16 16

17 17

18 3 18

19 19

20 20

21 21

22 4 22

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 420 For Centerområde ved Frederiksværksgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 420 For Centerområde ved Frederiksværksgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 420 For Centerområde ved Frederiksværksgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar

Læs mere

HØRINGSNOTAT september LOKALPLANFORSLAG NR. 420 For Centerområde ved Frederiksværksgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19

HØRINGSNOTAT september LOKALPLANFORSLAG NR. 420 For Centerområde ved Frederiksværksgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 HØRINGSNOTAT september 2016 LOKALPLANFORSLAG NR. 420 For Centerområde ved Frederiksværksgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 438 For Åmosevej 19. Side 1/15

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 438 For Åmosevej 19. Side 1/15 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 438 For Åmosevej 19 Side 1/15 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar og forslag samt By og Miljøs vurdering Kopi

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2016 Forhøring Ændret anvendelse af en del af Ejby Mosevej 175 Kommunalbestyrelsen ønsker at afhænde den sydlige halvdel af matr. nr. 9b Ejby By, Ejby Mosevej 175, da der

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 285421 Brevid. 2715171 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger

Læs mere

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer Hvem har fremsendt Kort resume af indsigelsen, hvor af det Her skriver vi vores bemærkninger til de Evt. ændringsforslag i indsigelsen

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 1 INDHOLD Samlet indstilling Resumé af høringssvar og forslag samt forvaltningens

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Nyt rammeområde og ændring af bymidteafgrænsning ved ny dagligvarebutik på Hovedgaden, Svinninge. Holbæk Kommune har den

Læs mere

Lokalplan 1078 for boliger i Lellinge. Indsigelser og ændringsforslag

Lokalplan 1078 for boliger i Lellinge. Indsigelser og ændringsforslag Lokalplan 1078 for boliger i Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2021 Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 392 og af forslag til

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

LOKALPLAN 316.4 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING

LOKALPLAN 316.4 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING LOKALPLAN 316.4 DAGENS PROGRAM INDHOLD BYGGELINJER BYGGELINJER Byggelinjer som udgør begrænsninger vedopførelse af enfamilies huse på grunde i lokalplanområdet. Nuværende 316.2 og uændret i forslag til

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby.

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan 1116- Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsperiode: 10. oktober 2017 til 10. januar 2018

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har borgerne mulighed for at fremsende bemærkninger til indholdet. Det sker i høringsperioden, der finder sted, når lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse Dato 31-05-2018 Dok.nr. 40580-18 Sagsnr. 16/9854 Ref. SSTA Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan 04.01.L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse I

Læs mere

Notat - Vurdering af indsigelser

Notat - Vurdering af indsigelser Notat - Vurdering af indsigelser Laulundgade 3, 7400 - Opførelse af etageboliger Adresse: Laulundgade 3, 7400 Herning Dato: 16-05-2018 Sagsnr: 02.34.02-P19-107-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen Projektet

Læs mere

Lydia Nørrelykke og Niels Pram Gad, Gl. Flensborgvej. Kurt Wind, Gammel Flensborgvej , 6200 Aabenraa. Christian Henriksen, Gl.

Lydia Nørrelykke og Niels Pram Gad, Gl. Flensborgvej. Kurt Wind, Gammel Flensborgvej , 6200 Aabenraa. Christian Henriksen, Gl. KME Plan og Gis Dato: 20. januar 2017 Sagsnr.: 15/23404 Sagsbehandler: Kasper Espersen Direkte tlf.: 7376 6264 E-mail: kesp@aabenraa.dk Notat Bemærkninger til foroffentlighed, Kommuneplantillæg nr. 6.

Læs mere

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage).

Det ansøgte dobbelthus har 1 etage med udnyttet tagetage (1 ½ etage). KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 20-11-2017 Sagsnr. 2017-0355010 Bilag 8 Koreavej 8 Teknik- og Miljøforvaltningen har den 23. august 2017 modtaget en ansøgning om

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 47393 Brevid. 2195608 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby

Læs mere

Bygherres præsentation af projektet

Bygherres præsentation af projektet Startredegørelse for nye boliger på Skolegade 5 07. November 2018 Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan for området, de væsentlige problemstillinger

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 53 Boliger Demantsvej Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne

Læs mere

Side 1 af 10. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Fasanvej. Maj 2017 HØRINGSNOTAT

Side 1 af 10. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Fasanvej. Maj 2017 HØRINGSNOTAT Side 1 af 10 Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til nr. 317.3, Fasanvej HØRINGSNOTAT Maj 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til 317.3, Fasanvej har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Forslag til lokalplan , Udvidelse af Industrimuseet Gasvej, samt boliger Ny Havnegade, Horsens

Forslag til lokalplan , Udvidelse af Industrimuseet Gasvej, samt boliger Ny Havnegade, Horsens Plan og By Teknik og Miljø Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-21-16 Dato: 18.4.2018 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-28, Udvidelse af Industrimuseet Gasvej, samt boliger

Læs mere

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger HVIDBOG Lokalplan 2019 06 Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger Odsherred kommune har modtaget 6 høringssvar rettidigt. Et høringssvar nr. 4 er underskrevet af 12 beboere, fordelt på 6 ejendomme. Et

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 8 Forslag til besvarelse af indkomne høringssvar i offentlighedsfasen om forslag til Lokalplan nr. 1072 Blandet boligområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C og tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

FORELØBIG HELHEDSVURDERING

FORELØBIG HELHEDSVURDERING FORELØBIG HELHEDSVURDERING Sagsnummer: 02.34.02-P19-60-19 Ejendommen: Adresse Matrikel nr.: Ejendomsnr.: Sorøvej 23A, 7400 Herning 1ARL, Herningsholm, Herning Jorder 282313 TEKNIK OG MILJØ Byggeri og Ejendomsdata

Læs mere

Administrationens respons på høringssvar

Administrationens respons på høringssvar BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. april 2016 Sagsid: 01.02.05-A50-4-15 Administrationens respons på høringssvar I forbindelse med den offentlige høring er der indkommet 20 høringssvar, som fordeler sig på følgende

Læs mere

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32.

Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i naboorienteringen i forbindelse med ansøgning om dispensation fra lokalplan 32. NOTAT - Indkomne bemærkninger til ansøgning om dispensation til opførelse af bolig, dalgade 34 Teknik & Miljø 9. januar 2019 Sags-ID: 18/6147 Sagsbehandler: Helle Aarre Notatet indeholder et resumé af

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner:

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 266400 Brevid. 2199632 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandlig af høringssvar vedr. forslag til lokalplan 625 for social institution

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLAN NR. 2.05 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykninger... 5 Vej- og stiforhold...

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Bemærkninger i forbindelse med fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Alleé3

Bemærkninger i forbindelse med fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Alleé3 , Bemærkninger i forbindelse med fornyet forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 og Kirkebjerg Alleé3 Debatoplægget har været i høring fra den 15. maj 2018 til den 29. maj 2018 Ved høringsfristens

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018

Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Debatoplæg Glostrup Kommune Januar 2018 Cirkusgrunden med mulig nyt boligområde markeret med stipling Forhøring Ændring af afgrænsning af grønt område ved Cirkuspladsen i Hvissinge Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tillæg 25 til Kommuneplan Centererhverv ved Messingvej. Status: Vedtaget

Tillæg 25 til Kommuneplan Centererhverv ved Messingvej. Status: Vedtaget Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 - Centererhverv ved Messingvej Status: Vedtaget Offentliggørelse af forslag start: 18. marts 2019 Høringsperiode start: 18. marts 2019 Høringsperiode slut: 15. april 2019

Læs mere

Hjørring Kommuneplan 2016

Hjørring Kommuneplan 2016 Hjørring Kommuneplan 2016 www.kommuneplan2016.hjoerring.dk Indholdsfortegnelse Tillæg nr 14 - Boligområde, Emmersbæk, Hirtshals 3 Beskrivelse 4 Rammer 6 204.1110.01 - Boligområde, Emmersbæk, Hirtshals

Læs mere

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017

Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej Hvidovre (sendt til Mandag den 2. januar 2017 Hvidovre Komme Plan- og Miljøafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre (sendt til kmv@hvidovre.dk) 1 Mandag den 2. januar 2017 Høringssvar på ændring af kommuneplan for erhvervsområdet 1E3 Jeg har modtaget

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 5: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune På baggrund af de indkomne

Læs mere

Hjørring Kommune vil gerne høre din mening om planforslaget.

Hjørring Kommune vil gerne høre din mening om planforslaget. Tillæg nr. 29 - Etageboligbebyggelse, Strømgade 19, Vrå Hjørring Kommunes Byråd/Teknik- og Miljøudvalg har på møde den XX godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. XX. Hjørring Kommune vil gerne høre

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 38

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 38 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 38 Boligområde Engelstoftsgade Ændring af kommuneplanområde 0 Bymidten Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

NOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan Blandet bolig og erhverv i Kanalbyen - Oldenborggadekvarteret

NOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan Blandet bolig og erhverv i Kanalbyen - Oldenborggadekvarteret NOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan 364 - Blandet bolig og erhverv i Kanalbyen - Oldenborggadekvarteret Notatet indeholder et resumé af de bemærkninger der er indkommet i forbindelse med offentliggørelsen

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Startredegørelse Lokalplan for Slangerupgade 48 B-D

Startredegørelse Lokalplan for Slangerupgade 48 B-D Startredegørelse Lokalplan for Slangerupgade 48 B-D 26. februar 2019 Startredegørelsen beskiver i korte træk det konkrete projekt, baggrunden for at udarbejde en ny lokalplan for området, de væsentlige

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016

Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Debatoplæg Glostrup Kommune Oktober 2016 Forhøring Udvidet anvendelse af Erhvervsområde langs Sydvestvej mellem Tjalfesvej og kommunegrænsen mod Albertslund Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 36

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 36 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 36 Etageboligområde Rugårdsvej 33y Ændring af kommuneplanområde 0 Bymidten Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Venlig hilsen. Poul Arne Jensen Koncernchef Sct Mathiasgade 62,4 sal

Venlig hilsen. Poul Arne Jensen Koncernchef Sct Mathiasgade 62,4 sal Poul Arne Jensen 07-10-2009 11:50 To: cc: , Inge Bak , Pernille Strand Subject: Planområde Sct.Pederstræde

Læs mere

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017

Debatoplæg Glostrup Kommune Juni 2017 Debatoplæg Forhøring Ændring af boligområdet ved Østbrovej 14 Kommunalbestyrelsen ønsker at åbne mulighed for at et eksisterende parkeringsareal på ejendommen Kirkebjerg Allé 1 og Østbrovej 12 må udvides

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Ændring af ramme- områder ved Helligkorsvej

Ændring af ramme- områder ved Helligkorsvej Ændring af ramme- områder ved Helligkorsvej og Kildegården Tillæg 16 til Roskilde Kommuneplan 2013 4.BS.4 4.BS.7 4.D.2 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a.

Læs mere

Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13

Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13 Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. marts 2015 Mulighed for at kunne omdanne erhvervsbygninger til boliger ved Børglumvej 9-13 Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for at omdanne erhvervsbygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) Punkt 6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) 2017-027562 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Dato Dok.nr Sagsnr. 18/3716

Dato Dok.nr Sagsnr. 18/3716 Dato 06-11-2018 Dok.nr. 169889 Sagsnr. 18/3716 Ref. mars Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2017 og Forslag til lokalplan 07.02.L03 Henne Strand Camping samt vurdering

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 993, område til bolig- og erhvervsformål ved Thorsvej i Åbyhøj. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2015 Lokalplan 993, Bolig og erhverv ved Thorsvej 6A, Åbyhøj - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Høringssvar 1 fra Ribe Stift angiver, at stiftsøvrigheden ikke finder anledning til bemærkninger. Høringssvar 6, 8 og 13 er enslydende.

Høringssvar 1 fra Ribe Stift angiver, at stiftsøvrigheden ikke finder anledning til bemærkninger. Høringssvar 6, 8 og 13 er enslydende. Dato 26.09.2016 Dok.nr. 12855616 Sagsnr. 1515088 Ref. AGSC Resumé af indkomne bemærkninger i forbindelse med forhøring af lokalplan 23.01.L04 samt kommuneplantillæg 32 for Boliger på Storegade 2"4 (Opel"grunden)

Læs mere

Lokalplanforslag Indkomne indsigelser Bilag 2

Lokalplanforslag Indkomne indsigelser Bilag 2 Lokalplanforslag 19.04. Indkomne indsigelser Bilag 2 Holbæk Kommune Planafdelingen J.nr. 11 / 83563 Den 6. maj 2013 Forslag til Lokalplan 19.04 Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsperioden

Læs mere

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. marts 2016 Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Smedegården, Boliger i Hårlev. Lokalplan nr for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-25 Smedegården, Boliger i Hårlev Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. 1 Lokalplan nr. 1-25 for SMEDEGÅRDEN,

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø INDSIGELSER I FORBINDELSE MED: Kommuneplantillæg Høring Kpt. nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 Lokalplan Høring Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-805 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 1 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 340 for et rådhus ved Prinsens Allé i Viborg og tillæg nr. 5/2008 til Kommuneplan 2006 Rammebestemmelser for Viborg Kommune Sammenfattende miljøredegørelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 351 for et område til butikker og erhverv, Toldbodcentret i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006

Forslag til lokalplan nr. 351 for et område til butikker og erhverv, Toldbodcentret i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006 Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 351 for et område til butikker og erhverv, Toldbodcentret i Viborg samt forslag til tillæg nr. 22/2008 til Kommuneplan 2006 Der har

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø INDSIGELSER I FORBINDELSE MED: Kommuneplantillæg Høring Kpt. nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 Lokalplan Høring Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets

Læs mere