Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss"

Transkript

1 Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. AV Dir. tlf NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby 19. november 2015 I dette notat sammenfattes alle bemærkninger mv. fra lokalplanens høringsperiode fra den 12. juni til den 29. september Kommunen modtog 5 skriftlige høringssvar, hvoraf det ene repræsenterer 22 naboer til lokalplanområdet. Notatets indhold: 1. Resumé af høringssvar og sammenfatning af borgermøde 2. Behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og Plan og Teknikudvalgets vurdering Resumé Der blev afholdt borgermøde den 6. august I mødet deltog formand for Plan og Teknikudvalget Torben Jørgensen samt forvaltningen, og herudover deltog 34 borgere i mødet. De indkomne skriftlige bemærkninger og bemærkningerne på borgermødet handler primært om bebyggelsens højde, hvor der er bekymring for gener i form af skyggevirkning og indkig i haverne fra den nye bebyggelse. Derudover ønskes bestemmelser om hegning, som værn mod indkig. Der er også bekymring for om terrænforskellen i området vil medføre at den nye bebyggelses placering i terrænet vil forstærke gener og indkig. Endelig er der bekymring for om bebyggelsen vil forøge trafikproblemerne i området. Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde Flere naboer er bekymrede for at den planlagte bebyggelse vil medføre genevirkninger i form af skygge og indblik. Terrænfaldet fra nord mod syd menes at forstærke genevirkningerne. Flere beboere ønsker ikke en bebyggelse i 2 etager, men kun i 1-1½ etage. Især fremhæves de boliger, som ligger med facaden mod øst, idet problemerne med skygge og indblik her menes at være størst. Som en mulig løsning foreslås, at der bygges i 1-plan i det nordlige delområde 1, og i 1½-2 planer i det sydlige delområde 2, evt. med flere 1- etagers boliger i delområde 1, idet der både er grønt bælte og legeplads til småbørn i Emilsgave umiddelbart ved siden af den planlagte legeplads. Ligeledes er naboen mod syd bekymret for genevirkninger, da bebyggelsen ligger ned til 5m fra skel. Han henviser til, at der er 7m til naboskel i resten af planen og ønsker ligeledes dette mod syd. Er endvidere bekymret for at få 8 nye beboere som naboer. Endvidere foreslås, at fordelingen af boliger bør forskydes mod nord, så den sydlige del aflastes. Der henvises yderligere til, at tilkørslen til området sker i den sydlige del og tager dermed areal op ud over boligbebyggelsen.

2 Side2/6 Bygherre har fået udarbejdet skyggediagrammer, der viser, at enkelte af haverne vil være i delvis skygge om sommeren efter kl 19. Dog er de kommende bygninger lavere end beplantningen. For at imødekomme naboerne er afstanden til naboskel øget og bygningshøjden er reduceret. Herudover er der tilføjet bestemmelser om ikke at tillade tagterrasser og altaner. et en stor del af byggeriet ligger med gavlen mod øst, hvor de største nabogener vil forekomme med hensyn til aftensol. Mellem lokalplanområdet og naboejendommene mod øst ligger der et grønt bælte på 10m. Sammenholdt med den fastlagte byggelinje på 5m fra den planlagte bebyggelse til skel vil der således være en afstand på minimum 15m mellem den nye bebyggelse og naboskel. Herudover findes der i dag ret høj beplantning i skellet mod øst, som nogen steder er højere end den kommende bebyggelse vil komme til at give. Mod syd vurderes den planlagte bebyggelse dog at kunne give visse indbliksgener især for en af naboejendommene. Derimod vil den planlagte bebyggelse ikke give væsentlige skyggegener, da den ligger nord for naboen. Mod vest ligger bebyggelsen i den nordlige del af området med gavlene mod naboerne og vurderes derfor ikke at kunne give hverken væsentlige skygge- eller indbliksgener, selv med en terrænforskel, som beskrevet i indsigelsen. Herudover er der planlagt en vej mellem den nye bebyggelse og naboeejendommene. I den sydlige del mod vest ligger bebyggelsen med facaden ud mod Industrivej og vil ikke kunne genere nogen naboer her. Med hensyn til, om bebyggelsen kan opføres i 1 eller 1½ etage vurderes dette ikke som en hensigtsmæssig løsning, idet dette med en bebyggelsesprocent på 40 - vil medføre et større bebygget areal, som igen vil medføre mangel på fælles opholdsarealer. Tilbuddet om at dele Emils Gaves opholdsarealer er en generøs, men ikke nogen rimelig eller mulig løsning, idet det er et krav, at friarealer skal være indenfor egen grund, og i umiddelbar nærhed til boligerne. Det er en del af at skabe et attraktivt boligområde. Med hensyn til fordelingen af boligernes antal i mellem den sydlige og nordlige del af området vurderer forvaltningen, at den udarbejdede plan er den bedst mulige i forhold til de betingelser, som kan stilles mht. solorientering, opholdsarealer og trafik samt lokalplanområdets form. Der ses ikke nogen fordel ved eller mulighed for at ændre dette uden at forringe planens kvalitet. Bemærkningerne medfører følgende ændringer af lokalplanen: Der fastlægges bestemmelser i lokalplanens kortbilag3 om at der mod vest i den nordlige del af lokalplanområdet og mod de sydligste naboer skal sikres at byggeafstanden på 5m ændres til minimum 7m fra naboskel. Herudover reduceres den maksimalt tilladte bygningshøjde fra 8,5m til 7,5m i lokalplanens 6.3. For at reducere muligheden for indbliksgener indarbejdes en bestemmelse under 7 om, at der ikke må placeres altaner eller tagterrasser på bebyggelsens facader og tage og på fritstående gavle, må der kun etableres vinduer i stueetagen. 2. Beplantning, hegn og terrænforhold Flere naboer er bekymrede for at beplantningen vil blive fældet. Endvidere ønskes trådhegn mod Emils Gave bevaret og det ønskes sikret, at der etableres plankeværk i skel mod de 3 nordligst beliggende ejendomme mod Industrivej mod vest. Naboen mod syd ønsker at bevare et 4m højt plankeværk mod en del af naboskel og mener, at det ikke er præciseret nok, hvorfra terrænet måles. Mener, at terrænet skal måles fra nuværende terræn i skel mellem hans ejendom matr. Nr. 9cm og lokalplanområdet. Ønsker at der etableres et beplantningsbælte mellem hans ejendom og lokalplanområdet. En borger foreslår, at der ikke tillades plantet birketræer af hensyn til allergikere.

3 Side3/6 Ønskerne om hegning mod naboskel er meget forskelligartede alt efter hvilke dele af området der er tale om. Forvaltningen har valgt at fastlægge bestemmelser herom, for at opnå ensartet beplantning mod naboskel. Da det meget individuelt hvilken hegning der er hensigtsmæssig hvor og hvilke ønsker der er til det samt hvilke muligheder der er for hegningen foreslås bestemmelsen om hegning mod naboskel udtaget af lokalplanen. Det vil derfor være nødvendigt at bygherre og naboer aftaler disse forhold individuelt evt. med udgangspunkt i hegnsloven. Derimod fastholdes bestemmelserne om hegning inden for lokalplanområdet, som skal sikre en grøn, åben og imødekommende bebyggelse. En fastholdelse af et trådhegn mod Emils Gave vil forhindre, at de fremtidige beboere vil kunne benytte beplantningsbæltet og skabe kontakt til Emils Gaves beboere, hvilket ville være synd, men godt naboskab og god kontakt kan ikke fastlægges i en lokalplan. Ønsket om at der etableres et beplantningsbælte i den sydligste del af lokalplanområdet vurderes ikke at være hensigtsmæssigt idet dette ikke vil kunne få en bredde på mere end 2m. Det vil således være vanskeligt at anvende og vedligeholde. Den 2 meters bræmme vil derfor indgå i bebyggelsens opholdsareal. Dette vurderes, at være tilstrækkeligt for at sikre at byggeafstanden til naboskel ikke kommer under 7m, som beskrevet under punkt. Med hensyn til terrænregulering er der i 8.3 fastlagt bestemmelse om, at der ikke må terrænreguleres mere end 0,5m og ikke nærmere naboskel end 1m. Bestemmelsen tager udgangspunkt i eksisterende terræn, hvilket kan præciseres i 8.3. Bemærkningerne medfører følgende ændring af lokalplanen: I første sætning af 8.4 indføjes bortset fra hegn i skel mod eksterne naboer 8.3 præciseres, så ordlyden bliver: terrænet må ikke reguleres med mere end + - 0,50 meter fra eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 1,00 meter. I 8.1 og 8.4 tages birk (Betula) ud af bestemmelserne. 3. Trafikale forhold Der udtrykkes bekymring for den forøgede trafikmængde fra det nye byggeri ud på Dalen. Mener ikke det er tilstrækkeligt med parkeringsareal på 1,25. Det er forvaltningen vurdering, at den forøgede trafikmængde fra det planlagte byggeri ikke vil skabe væsentlige trafikale problemer i området. Belastningen vil svare til de forhold, som der er i andre lignende boligområder. Med hensyn til kravet om parkeringspladser er der i lokalplanen fastlagt et mindre antal anlagte parkeringspladser end normalt i et tilsvarende boligområde, idet området ligger stationsnært. Parkeringsbehovet vil derfor være mindre end i et boligområde, der ikke ligger stationsnært. Der er dog udlagt flere p-pladser, som kan anlægges, hvis der viser sig behov for det. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændring af lokalplanen

4 Side4/6 4. Forsyning Viby antenne ønsker at der i lokalplanen sikres, at der til alle boliger fremføres de nødvendige forsyninger af rør og kabler (fiber, telefon, antenne mm) fra alle de i området værende udbydere af bredbåndstjenester og TV, således at nye beboere kan opnå fuld valgfrihed af produkt valg, og samtidig opnå mulighed for en billig løsning, nedlæggelse og fremføring kan/bør ske sammen med øvrige forsyningsledninger som f.eks. EL og vand og mener, at bygherre skal som minimum kontakte alle leverandører om ønske til fællesgravning. De anførte forhold kan ikke reguleres i en lokalplan, men det er en rigtig god idé at tænke disse forhold ind i planlægningen fra starten. Bemærkningerne sendes videre til bygherren, der opfordres til at medtage bemærkningerne i planlægningen af bebyggelsen. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændring af lokalplanen 5. Forurening Bemærkning: En nabo spørger til om der bliver foretaget oprensning af forurenet jord på ejendommen. Forvaltningens bemærkninger: Bygherren har fået udarbejdet en indledende forureningsundersøgelse af området. Der har vist sig en del forurenet jord i den sydvestlige del af området. Dette har medført, at bebyggelsesplanen har måttet ændres noget således, at der byttes om på det sydligste opholdsareal og den sydvestligste del af bebyggelsen. Derudover har det været nødvendigt, at ændre på parkeringsforholdene, så der i hele området vil blive en større andel af fælles parkering, hvilket ikke vil få indflydelse på de omkringboende i forhold til den oprindelige bebyggelsesplan. Bygherren skal inden byggeriet igangsættes gøre rede for hvorledes forureningen vil blive håndteret, så det er muligt at bo i området uden gener. Bemærkningerne giver anledning til ændring af lokalplanen således, at bebyggelsesplanen ændres: Bebyggelsesplanen på kortbilag 4 ændres og byggelinierne på korbilag 3 erstattes af byggefelter for at opnå større fleksibilitet i forhold til projekteringen af bebyggelsen. Delområderne ophæves, da der ikke er behov for dem, idet den ændrede bebyggelsesplan medfører at forholdene i de to områder vil være ens. 6. Belysning Lokalplanens bestemmelser om afskærmning af lyskilder ønskes præciseret, så det sikres, at alle naboer fra Industrivej og Emilsgave omfattes af bestemmelsen. Forvaltningens bemærkninger: Bestemmelsen om afskærmning af belysning gælder for alle omkringboende naboer og er således præcis nok. Bemærkningerne giver ikke anledning til ændring af lokalplanen 7. Forringelse af ejendomsværdi Flere mener, at byggeriet vil medføre værdiforringelse af de omkringliggende ejendomme og ønsker erstatning herfor. Forvaltningen Vurdering:

5 Side5/6 Med hensyn til om en ejendoms værdi forringes (eller forbedres) pga. det fremtidige byggeri, vil der ikke kunne opnås erstatning, idet planlægning herunder lokalplanlægning er erstatningsfri regulering. Bemærkningerne medfører ikke ændringer af lokalplanforslaget. Forvaltningen har ud over ovennævnte ændringer, foretaget enkelte redaktionelle ændringer i lokalplanen. Ændringerne af lokalplanen er af en karakter, som ikke medfører at planen skal udsendes i fornyet høring jf. planlovens 27 stk. 2. Indsigers navn Indhold af bemærkning Evt. ændringer i planerne 1. Teddy Krongaard Naboerne er bekymrede for at den Der fastlægges bestemmelser i planlagte bebyggelse vil medføre lokalplanens kortbilag 3 om at der Industrivej 6 genevirkninger i form af skygge og mod vest i den nordlige del af På egne og 22 naboers indblik. Terrænfaldet fra nord mod lokalplanområdet og mod de vegne syd menes at forstærke genevirkningerne. Flere beboere ønsker ikke en bebyggelse i 2 etager, men kun i 1-1½ etage. Især fremhæves de boliger, som ligger med facaden mod øst, idet problemerne med skygge og indblik her menes at være størst. Som en mulig løsning foreslås, at der bygges i 1-plan i det nordlige delområde 1, og i 1½-2 planer i det sydlige delområde 2, evt. med flere 1-etagers boliger i delområde 1, idet der både er grønt bælte og legeplads til småbørn i Emilsgave umiddelbart ved siden af den planlagte legeplads. sydligste naboer skal sikres at byggeafstanden på 5m ændres til minimum 7m fra naboskel. Herudover reduceres den maksimalt tilladte bygningshøjde fra 8,5m til 7,5m i lokalplanens 6.3. For at reducere muligheden for indbliksgener indarbejdes en bestemmelse under 7 om, at der ikke må placeres altaner eller tagterrasser på bebyggelsens facader og tage og på fritstående gavle, må der kun etableres vinduer i stueetagen. 2. Grundejerforeningen Emilsgave 4130 Viby Sj. v. Bjarne Jensen 3. Birthe og Flemming Nielsen Dalen Viby Sj. Indholdet i bemærkningerne er identiske med bemærkningerne under punkt 1. herudover ønskes det eksisterende trådhegn ind mod Emilsgave bevaret. Har samme bemærkninger som under punkt 1. Herudover, at byggeriet vil medføre værdiforringelse af de omkringliggende ejendomme og ønsker erstatning herfor. Ønsker desuden flere p-pladser inden for lokalplanområdet. Bekymring for forøgelse af trafikbelastningen. Mener ikke bestemmelserne vedrørende tærræn er præcise nok. Se under punkt 1. Mht. hegning ændres første sætning af 8.4, hvor der indføjes bortset fra hegn i skel mod eksterne naboer Se under punkt 1 og 2 Herudover præciseres 8.3med tilføjelsen: fra eksisterende terræn 4. Viby antenne Viby antenne ønsker at der i Ingen ændringer

6 Side6/6 v/ John Farre Kløverengen Viby Sj 5. Nanna Feld og Lars Gregersen Emilsgave Viby Sj. lokalplanen sikres, at der til alle boliger fremføres de nødvendige forsyninger af rør og kabler (fiber, telefon, antenne mm) fra alle de i området værende udbydere af bredbåndstjenester og TV, således at nye beboere kan opnå fuld valgfrihed af produkt valg, og samtidig opnå mulighed for en billig løsning, nedlæggelse og fremføring kan/bør ske sammen med øvrige forsyningsledninger som f.eks. EL og vand og mener, at bygherre skal som minimum kontakte alle leverandører om ønske til fællesgravning. Har samme bemærkninger som under punkt 1. Herudover, at byggeriet vil medføre værdiforringelse af de omkringliggende ejendomme og ønsker erstatning herfor. Endelig er der bekymring for om der er forurening på grunden. Se under punkt 1 og 3. På grund af forurening ændres bebyggelsesplanen på kortbilag 4 og byggelinierne på korbilag 3 erstattes af byggefelter for at opnå større fleksibilitet i forhold til projekteringen af bebyggelsen. Delområderne ophæves, da der ikke er behov for dem, idet den ændrede bebyggelsesplan medfører, at forholdene i de to områder vil være ens.

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner:

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 266400 Brevid. 2199632 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandlig af høringssvar vedr. forslag til lokalplan 625 for social institution

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 285421 Brevid. 2715171 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Oversigt over indsigelser vedr. forslag til lokalplan

Oversigt over indsigelser vedr. forslag til lokalplan Oversigt over indsigelser vedr. forslag til lokalplan 0816-12 Nr. Afsender Høringssvar og indsigelser Bygherres kommentarer 1. Pierre Ejendomme A/S (Bygherre) Bygherre ønsker at benytte græsarmering af

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

Partshøring og naboorientering

Partshøring og naboorientering 1 - Partshøring og naboorientering TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf.

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger

Lokalplan Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger HVIDBOG Lokalplan 2019 06 Vestervangsparken, Asnæs, Tæt-lav boliger Odsherred kommune har modtaget 6 høringssvar rettidigt. Et høringssvar nr. 4 er underskrevet af 12 beboere, fordelt på 6 ejendomme. Et

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 269243 Brevid. 2397709 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer Hvem har fremsendt Kort resume af indsigelsen, hvor af det Her skriver vi vores bemærkninger til de Evt. ændringsforslag i indsigelsen

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 279681 Brevid. 2510331 Ref. LAHN Dir. tlf. larshn@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Klintedalsvej Indhold Lokalplan nr. 2.1-4 for et boligområde ved Klintedalsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion

Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Lokalplan 1062 for et multihus på Lellinge Stadion Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 HØRINGSNOTAT januar 2017 LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Opsamling fra indledende offentlig høring

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Opsamling fra indledende offentlig høring Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 218170 Brevid. 1559147 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Opsamling fra indledende offentlig høring

Læs mere

Notat - Vurdering af indsigelser

Notat - Vurdering af indsigelser Notat - Vurdering af indsigelser Laulundgade 3, 7400 - Opførelse af etageboliger Adresse: Laulundgade 3, 7400 Herning Dato: 16-05-2018 Sagsnr: 02.34.02-P19-107-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen Projektet

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 269649 Brevid. 2537559 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 631 for Det Høje C på Musicon 7. april

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

Henvendelse fra Metroselskabet Metroselskabet har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 3. maj 2019 Bilag 5 til høringssvar I forbindelse med byggeansøgning om indretning af i alt 32 ungdomsboliger og etablering tagterrasse

Læs mere

I det følgende gives et resumé af disse høringssvar, lige som administrationen knytter sine bemærkninger til indholdet i høringssvarene.

I det følgende gives et resumé af disse høringssvar, lige som administrationen knytter sine bemærkninger til indholdet i høringssvarene. Hvidbog om indkomne høringssvar til forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde 1A6 ved Landlystvej NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Leder af Plan: Henrik Nielsen Sagsnr.:

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Notat: Indsigelser til lokalplanforslag nr To parcelhuse på Elmevej Teknik- og Planudvalget den 8. november 2016

Notat: Indsigelser til lokalplanforslag nr To parcelhuse på Elmevej Teknik- og Planudvalget den 8. november 2016 Notat: Indsigelser til lokalplanforslag nr. 1-139 To parcelhuse Teknik- og Planudvalget den 8. november 2016 Indsigelser 1. fra Grundejerforeningen Parkvej Indsiger Indsigelser Forvaltningens bemærkninger

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen Høring til 28. oktober 2017 Oversigt over høringssvar til lokalplan 50 for små og fleksible boliger på Kratkær/Brændekær Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse 1. Novafos, vandselskab Væsentligste indhold

Læs mere

Overblik. NOTAT: Høringsnotat

Overblik. NOTAT: Høringsnotat Plan og Udvikling Sagsnr. 313638 Brevid. 3257726 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Høringsnotat 2. september 2019 Overblik Lokalplan 685 for Hørhusene og tillæg 18 til Kommuneplan

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med indkomne bemærkninger til forslag til lokalplan 13.6 og forslag til kommuneplantillæg 8 - Blokland Kommunen har modtaget i alt 8 høringssvar. Denne hvidbog indeholder samtlige høringssvar,

Læs mere

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner:

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 242322 Brevid. 1950698 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 613 for Kamstrup landsby 4. august

Læs mere

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø

Dato 20. november Nr. INDSIGELSER MOD KPT. NR /9651-xx v./ Cecilie Bülow Møller Miljøstyrelsen Haraldsgade København Ø INDSIGELSER I FORBINDELSE MED: Kommuneplantillæg Høring Kpt. nr. 8 til Kommuneplan 2013-25 Lokalplan Høring Lokalplan GL80.5 for etageboliger og offentlige formål på hjørnet af Sydvestvej og Kildevældets

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 392 og tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2009-2021 Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 392 og af forslag til

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra Nørrevang 35 Indsigelse fra Nørrevang 37 Indsigelse fra Præstegårdvej 14 Indsigelse fra Præstegårdvej 16 Indsigelse fra Præstegårdvej

Læs mere

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld

Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-1-12 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 31.3.2014 Indsigelsesnotat forslag til lokalplan 1076 for et boligområde ved Engparken i Hornsyld Afsender Arne og Bodil Dam Rasmussen

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 5: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune På baggrund af de indkomne

Læs mere

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord DATO 29.08.2017 Indsigelse vedr. lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen Nord Calum har som bygherre fremsendt en række punkter i lokalplanprocessen, som forvaltningen ikke har reageret på inden

Læs mere

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95825 Brevid. 1275690 Ref. spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved

Læs mere

Lokalplan 1078 for boliger i Lellinge. Indsigelser og ændringsforslag

Lokalplan 1078 for boliger i Lellinge. Indsigelser og ændringsforslag Lokalplan 1078 for boliger i Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Oversigt over høringssvar vedr. forslag til lokalplan Boliger ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34

Oversigt over høringssvar vedr. forslag til lokalplan Boliger ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34 Oversigt over høringssvar vedr. forslag til lokalplan 1013-13 Boliger ved Tvedvej og kommuneplantillæg 34 Afsender Høringssvar og indsigelser Forvaltningens kommentarer Ændringer 1. Bente Hansen, a. Bebyggelsen

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (2. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Det offentliggjorte lokalplanforslag nr. 358 kan se på

Det offentliggjorte lokalplanforslag nr. 358 kan se på Bilag nr. 4 Forslag til ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 358 for et centerområde ved Vesterbrogade og Jernbanegade i Viborg I høringsperioden kom der 2 høringssvar

Læs mere

Fald i ejendomsværdi Gerda og Arne Siig mener, at deres ejendom vil falde i værdi som resultat af manglende privatliv på ejendommen.

Fald i ejendomsværdi Gerda og Arne Siig mener, at deres ejendom vil falde i værdi som resultat af manglende privatliv på ejendommen. Dato 10.03.2017 Dok.nr. 234417 Sagsnr. 164793 Ref. SSTA/AGSC Resumé af indkomne bemærkninger til høring af Tillæg 42 til Kommuneplan 2013 og Forslag til lokalplan 23.02.L14 for boliger på Lerpøtvej i Varde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg

Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Bilag 1: Høringssvar Forudgående offentlighed Forslag til lokalplan nr. 372 for et institutionsområde ved Lupinmarken i Viborg Der har været gennemført forudgående offentlig høring fra den 13.08.09 til

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr for butik og boliger ved Blovstrød Kro

Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr for butik og boliger ved Blovstrød Kro NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Plan og Byg Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag nr. 1-132 for butik og boliger

Læs mere

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Teknisk Udvalg besluttede den 5. januar 2011 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for en omlægning

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Side 1 af 10. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Fasanvej. Maj 2017 HØRINGSNOTAT

Side 1 af 10. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr , Fasanvej. Maj 2017 HØRINGSNOTAT Side 1 af 10 Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Plan og Byg Forslag til Tillæg nr. 1 til nr. 317.3, Fasanvej HØRINGSNOTAT Maj 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til 317.3, Fasanvej har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Administrationens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Høringssvar til Lokalplan nr.

Administrationens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Høringssvar til Lokalplan nr. Administrationens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Høringssvar til Lokalplan nr. Med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 Boligområde og blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen

Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens kommentarer Ændringsforslag 1 John Kristensen, Grundejerforeningen Notatark Sagsnr. 01.02.00-P16-4-17 Sagsbehandler By & Landskab 4.7.2018 Notat over bemærkninger lokalplan 1117 for boligområde ved Thyras Vænge i Lindved. Nr. Navn, Adresse Bemærkningens resumé Administrationens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Forvaltningens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Høringssvar til Lokalplan nr.

Forvaltningens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Høringssvar til Lokalplan nr. Forvaltningens oplæg til Syddjurs Byråds vurderinger af Høringssvar til Lokalplan nr. Med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 Boligområde og blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025

NOTAT. Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ NOTAT Emne: Til: Høringsnotat om Lokalplan 323.5, Erhverv, sports- og kulturfaciliteter på Lerbækvej med Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 438 For Åmosevej 19. Side 1/15

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 438 For Åmosevej 19. Side 1/15 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 438 For Åmosevej 19 Side 1/15 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar og forslag samt By og Miljøs vurdering Kopi

Læs mere

Ejeren, Ulla Lindstrøm (UL), er sendt et høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Ejeren, Ulla Lindstrøm (UL), er sendt et høringssvar, der er vedlagt som bilag. Partshøring Forslag til lokalplan 424 har været i offentlig høring i perioden 5. december 2017 til 29. januar 2018. Der indkom i perioden fire høringssvar. Høringssvarene samt forvaltningens vurdering

Læs mere

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer:

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer: Bilag 4 Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 318 for et boligområde ved Vordevej og Villumhøj i Løgstrup samt Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg Kommune

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby.

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan 1116- Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsperiode: 10. oktober 2017 til 10. januar 2018

Læs mere

Behov for boliger til ældre. Blandet bo-miljø. Bemærkning Indstilling fra forvaltning

Behov for boliger til ældre. Blandet bo-miljø. Bemærkning Indstilling fra forvaltning 1 Behov for boliger til ældre Ønske om, at lokalplanområdet kommer til at indeholde boliger egnet til ældre eller gangbesværede og har derfor et ønske om, at husene ikke skal indeholde trapper, og at der

Læs mere

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan

INDSIGELSESDOKUMENT. Lokalplan nr. 11.C34.1 for Centerområde ved Møllegade, Danasvej og Møl- Kommuneplantillæg nr 55 til Herning Kommuneplan INDHOLD Høringssvar af den 28. marts 2019 fra Norconsult- Skovhus Arkitekter på vegne af bygherre Resume af det indkomne ændringsforslag Forvaltningens kommentarer INDSIGELSESDOKUMENT Lokalplan nr. 11.C34.1

Læs mere

Bilag 4. Prioritering af ansøgning om lokalplan for boligbebyggelse på Lundemarksvej 24 i Holbæk HOLBÆK KOMMUNE

Bilag 4. Prioritering af ansøgning om lokalplan for boligbebyggelse på Lundemarksvej 24 i Holbæk HOLBÆK KOMMUNE HOLBÆK KOMMUNE Dato: 24.01.2019 Sagsb.: Jørgen Rasmussen Sagsnr.: 19/ E-mail: plan@holb.dk Bilag 4 Prioritering af ansøgning om lokalplan for boligbebyggelse på Lundemarksvej 24 i Holbæk Dato for modtagelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse Dato 31-05-2018 Dok.nr. 40580-18 Sagsnr. 16/9854 Ref. SSTA Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan 04.01.L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse I

Læs mere

Hvidbog - behandling af høringssvar

Hvidbog - behandling af høringssvar Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning A. A 1. A 1.1. A 1.1.1. Linette Jensen Lundeparken 4 Linette Jensen er utilfreds med, at der bygges så høje huse så centralt. Mener, at

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger s1 Lind og Risør A/S v/ Thomas Uldall Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup Lind og Risør A/S ejer Linde Alle 21, matr. 4bq Nærum By, Nærum og matriklerne 32a o 32b Nærum By, Nærum placeret på hjørnet mellem

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) Punkt 6. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.046 og Lokalplan 1-3-119 Boliger, Porthusgade, Vestbyen (2. behandling) 2017-027562 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

"BIRKEDOMMERVEJ" Forslag til lokalplan i supplerende høring

BIRKEDOMMERVEJ Forslag til lokalplan i supplerende høring "BIRKEDOMMERVEJ" Forslag til lokalplan i supplerende høring I denne pjece kan du læse om ændringer til forslaget og dine muligheder for at fremsende bemærkninger Supplerende høring fra 15. december 2009

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan.

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan. NOTAT Deltagere: Martin Løbel, Skibsegen 102 Sigurd Nielsen, Skibsegen 77, repræsentant Grundejerforeningen Skibsegen Helene Kreutzfeldt, P. W. Tegners Vej, repræsentant Grundejerforeningen Borupgård Vest

Læs mere

Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej

Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget

Læs mere

Foreløbig helhedsvurdering

Foreløbig helhedsvurdering 1 - Foreløbig Helhedsvurdering TEKNIK OG MILJØ Foreløbig helhedsvurdering Vedr.: Ejendommen Østre Kirkevej 25A, 7400 Herning. Matrikel nr.: 547H, Herning Bygrunde Sagsnr.: 02.34.02-P19-583-16 Byggeri,

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 8 Forslag til besvarelse af indkomne høringssvar i offentlighedsfasen om forslag til Lokalplan nr. 1072 Blandet boligområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C og tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2016-008444 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Notat - Forvaltningens gennemgang af de udtalelser modtaget ved naboorienteringer om byggeri på Trekroner Centervej 50

Notat - Forvaltningens gennemgang af de udtalelser modtaget ved naboorienteringer om byggeri på Trekroner Centervej 50 Emner i nabo-udtalelser Parkeringsforhold Forvaltningens bemærkninger I forbindelse med første naboorientering var der væsentlig flere bemærkninger angående parkeringsforhold. Der er modtaget færre bemærkninger

Læs mere