bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte"

Transkript

1 Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5 Ankenævnsafgørelser 6 Publikationer og kurser 7 H U S E F T E R S Y N N Y T 2/03 Nyt web-baseret indberetningssystem Sekretariatet udvikler et nyt system til indberetning af tilstandsrapporter. Systemet lever op til de krav, der stilles i den nye aftale om drift af sekretariatet for Huseftersynsordningen. Udviklingsarbejdet skrider frem efter planen og forventes klar til test og ibrugtagning i begyndelsen af Systemet bliver online web-baseret. Det betyder, at det er nødvendigt med en internetopkobling. Adgangen til systemet bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte bruger. Samme system, som man i dag kender fra den lukkede del af sekretariatets hjemmeside. Tilstandsrapporter bliver kvalitetssikret for de formelle fejl, der idag fører til ekstrabehandling før indberetning. Systemet forventes opbygget efter følgende principper, idet designudviklingen ikke er afsluttet endnu. Egen reference/sagsnummer som søgekriterium for søgning af egne tilstandsrapporter. Lettere hverdag med det nye edb-system: En gratis indtastningsfacilitet, der ikke kræver installation og opdatering. Automatisk håndtering af løbenummeradministrationen for konsulenterne. Relevante offentlige oplysninger fra OIS, BBR og HE-ordningen bliver direkte tilgængelige, ligesom relevante oplysninger vil kunne bruges direkte ved udfyldelsen af tilstandsrapporten. Data lagres hos Huseftersynsordningen og kan eksporteres til den enkelte bruger efter behov. Tilstandsrapporter leveret i PDF-format. Brugerkurser Det forventes, at der bliver tilbudt brugerkurser i nye systems anvendelse, så vi sikrer en nem og smidig overgang til det internet-baserede system. Sekretariatet anbefaler, at man som minimum har hastighed og opkobling til internettet der svarer til ISDN 64 Kb/s (en linje) optimalt ADSL/LAN (fra 256 Kb/s). Systemet kan afvikles på maskiner med Windows98, NT, 2000 eller XP, samt Internet Explorer 5.0 eller nyere. Det vil blive afviklet på servere, der til enhver tid lever op til de sikkerheds-, hastigheds- og stabilitetskrav, som ordningen stiller. HUSEFTERSYN NYT 2/03 1

2 AKTUELT Årsberetningen 2002 Huseftersyns årsberetning udkom før sommer. Læs hovedpunkterne her: Året var præget af stor aktivitet i og omkring ordningen. Efter regeringsskiftet blev der gennemført en større omstrukturering af ministerierne. Huseftersynsordningen blev ført til Økonomi- og Erhvervsministeriet (herunder Erhvervs og Boligstyrelsen) fra By- og Boligministeriet. Ny kontrakt med sekretariatet Næsten sideløbende med ministeriets omstrukturering, blev der gennemført en udbudsforretning omkring driften af ordningens sekretariat. 1. juni 2002 blev der indgået en aftale med Samarbejdsgruppen, som består af Byggecentrum og Teknologisk Institut, Byggeri, om sekretariatsdriften fra 1. juni 2002 til 31. december Forbedringer for ordningen I efteråret 2001 udarbejdede PriceWaterhouseCoopers (PWC) en inter- essentanalyse af ordningen. Resultaterne i PWC-rapporten pegede på en række forbedringsområder for ordningen. Økonomi- og Erhvervsministeriet offentliggjorde på baggrund af PWC-rapporten en handlingsplan for Huseftersynsordningen i december Handlingsplanen har været omdrejningspunkt for arbejdet omkring ordningen i 2002, Bedre information og kvalitet Der er især arbejdet med nye informationsmaterialer til forbrugerne og kvalitetsforbedring af rapporterne. Det er sket gennem bedre uddannelse, bedre værktøjer og skærpede krav til de bygningssagkyndige. De skærpede krav til de bygningssagkyndige er bl.a. gennemført ved en række ændringer i bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen. Du kan downloade årsberetningen på: Hovedpunkterne i handlingsplanen: Øget information til offentligheden Øget kvalitetskontrol Konsekvenserne af dårligt arbejde skærpes Kravene til beskikkelse skærpes Skader på kviste beklædt med zink BYG-ERFA blad (37) gennemgår typiske skader, mulige årsager og forslag til, hvordan problemerne kan undgås. I forbindelse med nybyggeri, bygningsfornyelse og renovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker). Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af konstruktionen har medført vandindtrængen og ophobning af fugt med deraf følgende skader. Årsagen er ofte, at de projekterende ikke har tilstrækkelig viden om udformning af kviste, og at kun få blikkenslagere har håndværksmæssig erfaring i zinkarbejde. Årsager til fugtophobning De væsentligste problemer med zinkbeklædte kviste skyldes: ning af tagvand, indtrængning af regnvand gennem utætte zinkoverflader, mangelfuld inddækning ved tagflade, mangelfuld ventilation af konstruktioner. Kvisttages afvanding er ofte kompliceret, og de store vandmængder, der skal ledes fra den overliggende tagflade til nedløb, medfører en kraftig belastning på både skotrender og inddækninger. Sammenbygningen af kvist med tagflade er meget afgørende for en vandtæt og holdbar løsning, da blæst kan presse regnvandet opad og ind ved forkert udførte samlinger. Uhensigtsmæssige materialer og detaljer omkring vinduer, kuldebroer, mangelfuld udluftning af bygningsdele og store fugtbelastninger fra bygningens anvendelse kan medføre ophobning af fugt. Uhensigtsmæssig disponering af kvisten på tagfladen, uhensigtsmæssig bortled- 2 HUSEFTERSYN NYT 2/03

3 OBLIGATORISK Forbehold Når der tages forbehold i en tilstandsrapport skal det være på relevant grundlag og ikke blot en standardtekst, der lægges ind i rapporten. Det er ikke så heldigt, at det i en markkontrol viser sig, at der taget forbehold for termoruder, når sådanne ruder slet ikke kan findes på ejendommen. Det samme gælder forbehold for tæpper, som gør, at gulve ikke er visuelt tilgængelige, når det viser sig, at der slet ikke er tæpper i huset, (som følge af allergi). At der tages standardforbehold for møbler må nok siges at være overflødigt, da de fleste huse plejer at indeholde sådanne genstande. Vejrudsigten i tilstandsrapporten taler vi ikke mere om. Klart grundlag for forbehold Skal der tages forbehold, skal det ske på klart grundlag, og forbeholdet skal som før omtalt være defineret og begrundet. Atypiske vejrforhold må derfor godt indgå i en tilstandsrapport, når denne har betydning for bedømmelsen af ejendommen. AKTUELT Præklusivt proklama hvad er det? Bag den latinske betegnelse gemmer der sig et begreb, som en beskikket bygningssagkyndig bør skrive sig bag øret. Med et Præklusivt proklama i Statstidende gør man offentligheden opmærksom på, at en person er afgået ved døden, og hvis nogen mener at have et økonomisk krav imod afdøde, skal man inden proklamafristens udløb gøre krav gældende over for boet efter afdøde. Krav der kommer efter fristens udløb er afdødes bo uvedkommende. Og så på dansk Sagt på almindeligt sprog, bør en beskikket bygningssagkyndig inden denne stiller træskoene sørge for, at der ved sin død omgående udstedes et Præklusivt proklama. Hermed afklares de økonomiske forhold for boet efter afdøde, når fristen for proklamaet er udløbet. Der vil så ikke senere kunne komme nye krav som de efterladte skal udrede i forbindelse med afdødes beskikkelse. Hvis ikke der udstedes præklusivt proklama, vil der kunne fremsendes krav i op til 6 år efter dødsfaldet. Det medfører, at familien ikke også i lang tid fremover skal belastes psykisk og økonomisk af uventede krav. Forbrugernes situation På nuværende tidspunkt er situationen ikke afklaret for forbrugeren. Præklusivt proklama kan give nogle problemer i forhold til forsikringsselskabet. Sekretariatet vender tilbage til dette emne, når en nærmere afklaring foreligger. Fugtproblemer i træhuse med letbetonbagvægge Statens Byggeforskningsinstitut har undersøgt træfacader med bagvægge af letbeton. Det har vist sig, at konstruktionen er følsom over for fugt, fordi der normalt ikke er dampspærre i denne konstruktion. Er der dampspærre er der ingen problemer. Undersøgelsen anbefaler at væggene pudses og males indvendigt, for at fugten ikke skal komme ud til trækonstruktionerne. Ved overfladebehandlede vægge er den målte træfugt (vægt%) i trækonstruktionen ca. 12 %, mens den ved ikke behandlede indvendige overflader ligger på ca. 30% afhængig af vind og vejr. Den fulde artikel Fugt i træfacader med bagvægge af letbeton kan læses på adressen: Dette bør også gøres bag skabe. HUSEFTERSYN NYT 2/03 3

4 AKTUELT ERFA-grupper og information På forårets obligatoriske møder blev der foretaget en spørgeundersøgelse blandt de bygningssagkyndige. Her er de resultaterne og sekretariatets konklusioner: Spørgeundersøgelsen fra de obligatoriske møder indeholdt: - generelle spørgsmål omkring de bygningssagkyndiges virke. - spørgsmål om aktiviteterne i ERFAgrupperne - spørgsmål om informationsopgaverne omkring Huseftersyn. Der var rigtig mange af de bygningssagkyndige, der benyttede lejligheden til at give deres besyv med. Over 90% af deltagerne svarede på skemaet (717 i alt), og resultatet af besvarelserne er et godt redskab i sekretariatets fremtidige arbejde omkring ERFA-grupper og information. Generelt Undersøgelsen viste blandt andet, at 52% af de bygningssagkyndige oplyste, at de arbejder som selvstændige, og 44% er ansatte i et firma. På figur 1 ses størrelsen af firmaerne. Desuden viste den, at 25% af de bygningssagkyndige er medlem af SBB; 21% er medlem af FRI og 19% er medlem af PAR/ADA. ERFA-grupper De bygningssagkyndige kan indeles i 3 næsten lige store grupper Gruppe 1: Ca. 1/3 har ikke udarbejdet tilstandsrapporter sidste år. De fleste af dem, er ikke med i en ERFA-gruppe. Gruppe 2: Ca. 1/3 udarbejder rapporter og er med i en ERFA-gruppe. Gruppe 3: Ca. 1/3 udarbejder rapporter, men er ikke med i en ERFA-gruppe. - Ca. halvdelen af de bygningssagkyndige mener, at deltagelse i ERFA-grupper bør være frivilligt, og ca. en ud af fem mener, det bør være obligatorisk. Resten har ikke taget stilling til spørgsmålet. - Ca. 85% af de eksisterende ERFAgrupper mødes mindst 2 gange årligt. Fremtidigt ERFA-arbejde Ved tilrettelæggelsen af det fremtidige ERFA-gruppearbejde er det mest relevant at se på de ønsker, der er fra de bygningssagkyndige, der deltager eller ønsker at deltage i en ERFA-gruppe. - Ca. 1/3 af de bygningssagkyndige i gruppe 1 og 3 er interesserede i at komme med i en eksisterende eller en ny ERFA-gruppe. 14 sagkyndige har vist interesse for selv at starte en gruppe op, resten synes, der er behov for sekretariatets hjælp til at sammensætte grupperne % af de bygningssagkyndige vil gerne have sekretariatets hjælp til at arrangere møder i grupperne eller til referentbistand. - Ca. 1/3 af de bygningssagkyndige 4 HUSEFTERSYN NYT 2/03 1/03

5 AKTUELT Fortsat synes, der er et meget stort eller stort behov for, at sekretariatet deltager med faglig kompetence eller giver ideer til emner, der kan drøftes i ERFA-grupperne. Der er også givet en række input fra de bygningssagkyndige til relevante emner. - 1/2-delen af de bygningssagkyndige synes, der er et meget stort eller stort behov for at konklusioner fra ERFAgrupperne sendes til sekretariatet og offentliggøres i HuseftersynNyt eller på hjemmesiden. Sekretariatet vil i løbet af efteråret tilrettelægge ERFA-gruppearbejdet med udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaerne. Der kommer mere information, når den endelige plan er klar. Information I foråret blev den nye hjemmeside og informationsfolder om Huseftersyn introduceret, og sekretariatet benyttede de obligatoriske møder til at få en evaluering af materialet fra de bygningssagkyndige. Resultatet af spørgeskemaerne er vist i fig Det fremgår af figurerne, at de fleste bygningssagkyndige finder den nye folder og hjemmeside meget god eller god. Men det fremgår også, at mange ikke har set det nye materiale. Til gengæld regner over halvdelen af de bygningssagkyndige med at henvise til den nye hjemmeside fremover. Druknede i mængden Vi blev i sekretariatet lidt overraskede over, at de bygningssagkyndige ikke kendte den nye folder og hjemmeside. De bygningssagkyndige var nemlig de første, der blev orienteret om de nye informationstiltag. Det skete med brev i januar måned. Men i det brev blev der også orienteret om nye gebyrsatser, ny tilstandsrapport og nyt edb-program. Vi tror derfor, at informationen om ny folder og hjemmeside druknede mellem de andre vigtige informationer. Det er måske ikke så mærkeligt: De nye gebyrsatser, tilstandsrapport og edb-program havde øjeblikkelig indflydelse på de bygningssagkyndiges hverdag. Folderen derimod skulle primært distribueres til huskøberne via ejendomsmæglere og boligadvokater. Og den nye hjemmeside blev først lanceret, da edb-programmet var indarbejdet. De bygningssagkyndige som ambassadører for ordningen Endelig blev de bygningssagkyndige i spørgeundersøgelsen spurgt om, hvilke hjælpemidler, de kunne forestille sig at bruge for at profilere ordningen, når de er ude og foretage huseftersyn. Visitkort og mappe med notatblok hittede. Du kan se flere grafer fra spørgeundersøgelsen på Husker du at henvise/linke til den nye hjemmeside? DEBATINDLÆG Efter drøftelse i følgegruppen giver SBB et oplæg til alternative tilstandsraporter Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? Alle aktører på markedet ved, hvad der gemmer sig bag begrebet tilstandsrapport. Det er en bygningsgennemgang udført i henhold til reglerne for Huseftersynsordningen. Mange beskikkede bygningssagkyndige udfører byggetekniske gennemgange på ejendomme, der ikke er omfattet af reglerne for Huseftersynsordningen, og ved udarbejdelsen af rapporten for ejendommen anvendes programmet for tilstandsrapporter i en tilrettet udgave. Dette forhold har skabt problemer i forhold til enkelte ejerskifteforsikringsselskaber. Sagen har været behandlet i Følgegruppen for Huseftersynsordningen, der udtaler, at den tidligere version 4.41 af Huseftersynsprogrammet kan anvendes, når følgende er opfyldt: Alt tekst, der relaterer sig til Huseftersynsprogrammet, skal være fjernet Logo og layout, der relaterer sig til Huseftersynsprogrammet, skal være fjernet De færdige rapporter kan ses i forskellige udgaver, hvor der er klippet og klistret for at fjerne layouts og tekst, der relaterer sig til Huseftersynsordningen. På hver side af den færdige rapport skal det tydeligt være angivet, at rapporten ikke er omfattet af Huseftersynsordningen. Af: Niels Christoffersen, Formand SBB HUSEFTERSYN NYT 2/03 5

6 JURA Ankenævnsafgørelser Definition af bygningsdele, der ikke er efterset Det er altid en god ide at præcisere hvilke bygningsdele, der ikke er blevet gennemgået i forbindelse med et huseftersyn. To ankesager understreger dette. I den første ankesag (J.nr af 7. april 2003) over utætte kviste havde den sagkyndige oplyst følgende i tilstandsrapporten: Kviste, K2; Træværket ved kvistene er ved at mangle vedligeholdelse, og der ses op-fugtet træværk. Desuden var følgende forbehold konkret beskrevet. Tagkonstruktionerne er kun besigtiget over hanebånd, da skunklemme er fastskruet. Tagbelægning på kvistene kan ikke besigtiges pga. stor højde. I dette tilfælde bliver den indklagede bygningssagkyndige frifundet for ansvar. I en anden afgørelse J.nr af 24. april 2003, blev den indklagede idømt ansvar for ustabil gavl, selv om der var et forbehold for gangbro. Ankenævnet finder ikke, at den sagkyndige ved oplysningen: Forbehold: der er ikke gangbro overalt som var anført i oplysningerne til ejerskifteforsikringen på nogen måde var tilstrækkeligt til at oplyse en køber om, at den svage gavl ikke var besigtiget. Som følge heraf skulle der ikke være ansvar for manglende afstivning og nedstyrtningsfare for gavlen. Utilstrækkelige oplysninger i en tilstandsrapport I ankenævnets afgørelse J. nr er en beskikket bygningssagkyndig blevet idømt ansvar ved stemmeflertal, som følge af svampeskadede gulve. I sagen havde den beskikkede bygningssagkyndige med karakteren K2 bemærket råd i dæk over krybekælderen ved entré (bjælker og brædder) og med karakteren K3 utilstrækkelig ventilation i krybekælder. I rapporten var der ingen oplysninger om andre skader i krybekælder. På dette grundlag afviste ejerskifteforsikringen at gå ind i sagen. Den beskikkede bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar i ankenævnet, hvor det fremgår af afgørelsen, at den sagkyndige har undladt specifikt at skrive, at der var tale om svampeangreb. I afgørelsen blev der taget hensyn til, at der i rapporten var oplysninger om den manglende ventilation. Ankenævnet oplyser, at en kunde ikke forventes at kunne vide, at oplysninger om manglende ventilation kan afstedkomme svampeskader på gulve. Så det bør overvejes, at ved problematiske konstruktioner bør konsekvenserne for problemet oplyses i tilstandsrapporten, evt. under noter. Man skal ikke love mere end man kan holde I ankenævnets afgørelse J. nr havde den beskikkede bygningssagkyndige under gulve/belægninger givet karakteren K1 med noten: Parketgulve under faste væg til vægtæpper må forventes egnet til afslibning. Ankenævnet oplyste, at når denne tekst fremgår i en tilstandsrapport, og der ikke er taget forbehold, skaber det en forventning hos kunden om, at der faktisk findes et parket gulv egnet til afslibning. Dette viste sig efterfølgende ikke at være tilfældet. Ankenævnet mente, at der for så vidt var tale om et erstatningsgrundlag mod den bygningssagkyndige. Men på grund af et utilstrækkeligt grundlag for at fastslå at husets værdi og brugbarhed var nedsat, kunne fejlen ikke udløse erstatningsbeløb. 6 HUSEFTERSYN NYT 2/03

7 PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Fugt og skimmelsvampe er ødelæggende for bygninger og kan være sundhedsskadelige for brugerne. Effektiv afhjælpning og vurdering af skimmelsvampevækst i bygninger kræver en forudgående undersøgelse. Denne anvisning beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger for fugt og skimmelvampevækst. Den indeholder en række checkskemaer til praktisk brug ved undersøgelsen samt en vejledning i, hvordan man kan foretage en sundhedsmæssig og byggeteknisk vurdering af resultaterne. Skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn. By og Byg Anvisning 204. By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut sider. Kr.:220,00 ekskl. moms. Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Skimmelsvampe i bygninger kan være sundhedsskadelige for brugerne og ødelæggende for bygningen, og skal derfor fjernes. Anvisningen beskriver, hvordan man planlægger og gennemfører en renovering af bygninger angrebet af skimmelsvampe, samt hvilke midler og metoder, der findes til at fjerne skimmelsvampevækst fra materialer, konstruktioner og inventar i en bygning, der er angrebet af skimmelsvampe. Peter A. Nielsen, Anne Pia Koch. By og Byg. Anvisning 205. By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut sider. Kr.: 220,00 ekskl. moms. Begge udgivelser fås hos Byggecentrums boghandel på telefon Deltag også i kurserne om emnet! Læs mere under: Kurser og konferencer KURSER OG KONFERENCER Syn & Skøn Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt. Du lærer på kurset at gennemføre en voldgiftssag eller en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde, enten som skønsmand eller som rådgiver for en af sagens parter. På kurset orienteres du om den juridiske baggrund for at løse tvister ved voldgift eller syn og skøn. Der vil sluttelig blive gennemgået cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og frem til afhjemling i retten. Tid og sted: februar 2004 hos Byggecentrum i Middelfart Pris: Kr ekskl. moms. Prisen er med overnatning. Undersøgelse af bygninger med skimmelsvamp Dette kursus kan øge dine muligheder for at gennemføre en effektiv bygningsinspektion til afklaring af det eventuelle omfang af skimmelsvampevækst i en bygning og risikoen for eksponering af bygningsbrugerne. Du kan efter kurset vurdere behovet for afhjælpende foranstaltninger og saneringsarbejder. Endvidere vil vi give dig optimale muligheder for at vurdere, hvilke konstruktioner, der er mest udsatte, og hvilke særlige undersøgelser, der skal gennemføres. Kurset tager udgangspunkt i den nye anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger fra By og Byg. Tid og sted: 21. oktober 2003 hos Byggecentrum i Ballerup Pris: kr. ekskl. moms inkl. anvisning Renovering af bygninger med skimmelsvamp Vi ser på, hvordan krav til renoveringsarbejder skal stilles og på tiltag, der hindrer opfugtning og fornyet skimmelvækst i bygningerne. Du får viden om, hvordan en effektiv sanering af inficerede overflader, der skal bevares, gennemføres. Endelig bliver du bekendt med nogle særlige problemer i forbindelse med håndteringen af skimmelsager såsom sensibilisering af personer og risikokommunikation. Kurset tager udgangspunkt i den helt nye anvisning 205 Renovering af bygninger med skimmelvækst fra By og Byg. Tid og sted: 22. oktober 2003 hos Byggecentrum i Ballerup Pris: kr. ekskl. moms inkl. anvisning De omtalte kurser bestilles hos Byggecentrum på telefon HUSEFTERSYN NYT 2/03 7

8 STATISTIK Fra vor upålidelige kilde Denne lille klumme har en humoristisk tilgang til et alvorligt emne. Og det er ikke sidste gang, du finder den i Huseftersyn Nyt. Fra vor upålidelige kilde har vi hørt rygter om, at der muligvis skulle være nogle bygningssagkyndige personer, som fremsender kreditnotaer for rapporter, hvor ejendommen ikke blev solgt. Rygtet siger at, enkelte fik et sommerhus stillet til rådighed i stedet for. Vi mener, at det selvfølgelig må være tale om en misforståelse, og at det naturligvis ikke drejer sig om beskikkede bygningssagkyndige og deres udarbejdede tilstandsrapporter. For hvis dette er tilfældet vil Erhvervs- og Boligstyrelsen tage stilling til deres fortsatte beskikkelse, for: No Cure - No Pay giver No Beskikkelse. Skriv løs Redaktionen af Huseftersyn Nyt er meget interesseret i at få indlæg eller artikler til bladet. Har du en relevant artikel eller debatindlæg, så send materialet til os. Send til: Peter Troest Larsen Udgiver Sekretariatet for Huseftersynsordningen Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen/Charlotte Bigler Repro og tryk Quickly Tryk A/S Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Peter Troest Larsen Redaktionen er sluttet 2. sep Udkommer 4 gange årligt. Citater fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Telefon Telefax Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller Oplag Erhvervs- og Boligstyrelsens synspunkter og holdninger. 8 HUSEFTERSYN NYT 2/03 HUSEFTERSYN 3/02 Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken ISSN

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger

Undersøgelse og vurdering. skimmelsvampe i bygninger Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger By og Byg Anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger 1. udgave, 2003 Effektiv afhjælpning og vurdering af

Læs mere

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på www.hesyn.dk Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol.

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol. Indhold Et liv som bygningssagkyndig 2 Obligatorisk 3 Aktuelt 4 Jura 6 Spørgsmål og svar 7 Kurser og konferencer 7 Publikationer og udgivelser 7 Statistikker 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 3/02 Ny kontrakt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13015 Besigtigelsesdato: Mandag, den 29. april 2013, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

rundt omkring i landet. Her skal en sagkyndig besvare spørgsmål fra publikum.

rundt omkring i landet. Her skal en sagkyndig besvare spørgsmål fra publikum. Indhold Utilstrækkelig ventilation under gangbro 2 Præklusivt proklama 2 Ulovligt limtræ og et huseftersyn 2 Sekundære bygninger 3 Forbehold for gulve 3 Sælgeroplysninger 3 Tagkassetter 4 Kondens på glasflader

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12174 Besigtigelsesdato: Torsdag den 21. marts 2013, kl. 10.00 & Tirsdag den 23. april 2013, kl. 10.00 genbesigtigelse, grundet snedækning af taget ved første besøg. Ejendommen: Klager:

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14075 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 28. august 2014 i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 15.45 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vamdrup. Udløbsdato 03-04-2011. Lb. nr. H-10-01302-0097. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Starup dresse Lindegade 5F Postnr. 6580 Dato 03-10-2010 By Vamdrup Udløbsdato 03-04-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-254584 Matrikel/Ejerlav: 14DF V. Vamdrup By, Vamdrup Internt

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11012 Besigtigelsesdato: 27.04.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder SKØNSERKLÆRING J.nr. 10039 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Der trænger vand op gennem kældergulvet. Aftræk fra emhætte er ikke ført op gennem taget. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ved

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 27. juni Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 27. juni 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14040 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10113 Besigtigelsesdato: Den 17.01.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11044 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 1. december 2011 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 13.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Lars Hyldgaard Sallinggade 2 7800 Skive Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udleveret en ikke gyldig tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr

SKØNSERKLÆRING: J.nr SKØNSERKLÆRING: J.nr. 16049 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) x Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9064 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Stråtaget på boligens vinkel mod gård er i meget dårlig forfatning, ligesom der er problemer ved udbygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086

Skønsmandens erklæring J. nr. 8086 J. nr. 8086 Oversigt over klagepunkter: 1. Fejlagtige oplysninger om ydervægskonstruktion. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vi klager over, at den byggesagkyndige ikke har videregivet

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Besigtigelse foretaget den: 25.01.2011 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10106 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Til stede ved mødet: Bilag: d. Navn: Aalborg den: 07.02.2011

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Beder. Udløbsdato 28-02-2009. Lb. nr. H-08-01982-0186. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ole Jacobsen dresse Byagervej 123 Postnr. 8330 Dato 28-08-2008 By Beder Udløbsdato 28-02-2009 H-08-0-0186 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-751141 Matrikel/Ejerlav: 8Ø Beder By, Beder Internt

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab

Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Referat Orienterende beboermøde i afdeling 1 De Vanføres Boligselskab Vedrørende: Sted: Orienterende beboermøde Hovergården, 7100 Vejle Dato: Den 29. april 2014, kl. 19.00 Deltagere: 39 beboere Rune T.

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere