bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte"

Transkript

1 Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5 Ankenævnsafgørelser 6 Publikationer og kurser 7 H U S E F T E R S Y N N Y T 2/03 Nyt web-baseret indberetningssystem Sekretariatet udvikler et nyt system til indberetning af tilstandsrapporter. Systemet lever op til de krav, der stilles i den nye aftale om drift af sekretariatet for Huseftersynsordningen. Udviklingsarbejdet skrider frem efter planen og forventes klar til test og ibrugtagning i begyndelsen af Systemet bliver online web-baseret. Det betyder, at det er nødvendigt med en internetopkobling. Adgangen til systemet bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte bruger. Samme system, som man i dag kender fra den lukkede del af sekretariatets hjemmeside. Tilstandsrapporter bliver kvalitetssikret for de formelle fejl, der idag fører til ekstrabehandling før indberetning. Systemet forventes opbygget efter følgende principper, idet designudviklingen ikke er afsluttet endnu. Egen reference/sagsnummer som søgekriterium for søgning af egne tilstandsrapporter. Lettere hverdag med det nye edb-system: En gratis indtastningsfacilitet, der ikke kræver installation og opdatering. Automatisk håndtering af løbenummeradministrationen for konsulenterne. Relevante offentlige oplysninger fra OIS, BBR og HE-ordningen bliver direkte tilgængelige, ligesom relevante oplysninger vil kunne bruges direkte ved udfyldelsen af tilstandsrapporten. Data lagres hos Huseftersynsordningen og kan eksporteres til den enkelte bruger efter behov. Tilstandsrapporter leveret i PDF-format. Brugerkurser Det forventes, at der bliver tilbudt brugerkurser i nye systems anvendelse, så vi sikrer en nem og smidig overgang til det internet-baserede system. Sekretariatet anbefaler, at man som minimum har hastighed og opkobling til internettet der svarer til ISDN 64 Kb/s (en linje) optimalt ADSL/LAN (fra 256 Kb/s). Systemet kan afvikles på maskiner med Windows98, NT, 2000 eller XP, samt Internet Explorer 5.0 eller nyere. Det vil blive afviklet på servere, der til enhver tid lever op til de sikkerheds-, hastigheds- og stabilitetskrav, som ordningen stiller. HUSEFTERSYN NYT 2/03 1

2 AKTUELT Årsberetningen 2002 Huseftersyns årsberetning udkom før sommer. Læs hovedpunkterne her: Året var præget af stor aktivitet i og omkring ordningen. Efter regeringsskiftet blev der gennemført en større omstrukturering af ministerierne. Huseftersynsordningen blev ført til Økonomi- og Erhvervsministeriet (herunder Erhvervs og Boligstyrelsen) fra By- og Boligministeriet. Ny kontrakt med sekretariatet Næsten sideløbende med ministeriets omstrukturering, blev der gennemført en udbudsforretning omkring driften af ordningens sekretariat. 1. juni 2002 blev der indgået en aftale med Samarbejdsgruppen, som består af Byggecentrum og Teknologisk Institut, Byggeri, om sekretariatsdriften fra 1. juni 2002 til 31. december Forbedringer for ordningen I efteråret 2001 udarbejdede PriceWaterhouseCoopers (PWC) en inter- essentanalyse af ordningen. Resultaterne i PWC-rapporten pegede på en række forbedringsområder for ordningen. Økonomi- og Erhvervsministeriet offentliggjorde på baggrund af PWC-rapporten en handlingsplan for Huseftersynsordningen i december Handlingsplanen har været omdrejningspunkt for arbejdet omkring ordningen i 2002, Bedre information og kvalitet Der er især arbejdet med nye informationsmaterialer til forbrugerne og kvalitetsforbedring af rapporterne. Det er sket gennem bedre uddannelse, bedre værktøjer og skærpede krav til de bygningssagkyndige. De skærpede krav til de bygningssagkyndige er bl.a. gennemført ved en række ændringer i bekendtgørelsen om Huseftersynsordningen. Du kan downloade årsberetningen på: Hovedpunkterne i handlingsplanen: Øget information til offentligheden Øget kvalitetskontrol Konsekvenserne af dårligt arbejde skærpes Kravene til beskikkelse skærpes Skader på kviste beklædt med zink BYG-ERFA blad (37) gennemgår typiske skader, mulige årsager og forslag til, hvordan problemerne kan undgås. I forbindelse med nybyggeri, bygningsfornyelse og renovering beklædes mange nye kviste med zink på tag og lodrette sider (flunker). Forkert udførelse af zinkarbejdet og mangelfuld ventilation af konstruktionen har medført vandindtrængen og ophobning af fugt med deraf følgende skader. Årsagen er ofte, at de projekterende ikke har tilstrækkelig viden om udformning af kviste, og at kun få blikkenslagere har håndværksmæssig erfaring i zinkarbejde. Årsager til fugtophobning De væsentligste problemer med zinkbeklædte kviste skyldes: ning af tagvand, indtrængning af regnvand gennem utætte zinkoverflader, mangelfuld inddækning ved tagflade, mangelfuld ventilation af konstruktioner. Kvisttages afvanding er ofte kompliceret, og de store vandmængder, der skal ledes fra den overliggende tagflade til nedløb, medfører en kraftig belastning på både skotrender og inddækninger. Sammenbygningen af kvist med tagflade er meget afgørende for en vandtæt og holdbar løsning, da blæst kan presse regnvandet opad og ind ved forkert udførte samlinger. Uhensigtsmæssige materialer og detaljer omkring vinduer, kuldebroer, mangelfuld udluftning af bygningsdele og store fugtbelastninger fra bygningens anvendelse kan medføre ophobning af fugt. Uhensigtsmæssig disponering af kvisten på tagfladen, uhensigtsmæssig bortled- 2 HUSEFTERSYN NYT 2/03

3 OBLIGATORISK Forbehold Når der tages forbehold i en tilstandsrapport skal det være på relevant grundlag og ikke blot en standardtekst, der lægges ind i rapporten. Det er ikke så heldigt, at det i en markkontrol viser sig, at der taget forbehold for termoruder, når sådanne ruder slet ikke kan findes på ejendommen. Det samme gælder forbehold for tæpper, som gør, at gulve ikke er visuelt tilgængelige, når det viser sig, at der slet ikke er tæpper i huset, (som følge af allergi). At der tages standardforbehold for møbler må nok siges at være overflødigt, da de fleste huse plejer at indeholde sådanne genstande. Vejrudsigten i tilstandsrapporten taler vi ikke mere om. Klart grundlag for forbehold Skal der tages forbehold, skal det ske på klart grundlag, og forbeholdet skal som før omtalt være defineret og begrundet. Atypiske vejrforhold må derfor godt indgå i en tilstandsrapport, når denne har betydning for bedømmelsen af ejendommen. AKTUELT Præklusivt proklama hvad er det? Bag den latinske betegnelse gemmer der sig et begreb, som en beskikket bygningssagkyndig bør skrive sig bag øret. Med et Præklusivt proklama i Statstidende gør man offentligheden opmærksom på, at en person er afgået ved døden, og hvis nogen mener at have et økonomisk krav imod afdøde, skal man inden proklamafristens udløb gøre krav gældende over for boet efter afdøde. Krav der kommer efter fristens udløb er afdødes bo uvedkommende. Og så på dansk Sagt på almindeligt sprog, bør en beskikket bygningssagkyndig inden denne stiller træskoene sørge for, at der ved sin død omgående udstedes et Præklusivt proklama. Hermed afklares de økonomiske forhold for boet efter afdøde, når fristen for proklamaet er udløbet. Der vil så ikke senere kunne komme nye krav som de efterladte skal udrede i forbindelse med afdødes beskikkelse. Hvis ikke der udstedes præklusivt proklama, vil der kunne fremsendes krav i op til 6 år efter dødsfaldet. Det medfører, at familien ikke også i lang tid fremover skal belastes psykisk og økonomisk af uventede krav. Forbrugernes situation På nuværende tidspunkt er situationen ikke afklaret for forbrugeren. Præklusivt proklama kan give nogle problemer i forhold til forsikringsselskabet. Sekretariatet vender tilbage til dette emne, når en nærmere afklaring foreligger. Fugtproblemer i træhuse med letbetonbagvægge Statens Byggeforskningsinstitut har undersøgt træfacader med bagvægge af letbeton. Det har vist sig, at konstruktionen er følsom over for fugt, fordi der normalt ikke er dampspærre i denne konstruktion. Er der dampspærre er der ingen problemer. Undersøgelsen anbefaler at væggene pudses og males indvendigt, for at fugten ikke skal komme ud til trækonstruktionerne. Ved overfladebehandlede vægge er den målte træfugt (vægt%) i trækonstruktionen ca. 12 %, mens den ved ikke behandlede indvendige overflader ligger på ca. 30% afhængig af vind og vejr. Den fulde artikel Fugt i træfacader med bagvægge af letbeton kan læses på adressen: Dette bør også gøres bag skabe. HUSEFTERSYN NYT 2/03 3

4 AKTUELT ERFA-grupper og information På forårets obligatoriske møder blev der foretaget en spørgeundersøgelse blandt de bygningssagkyndige. Her er de resultaterne og sekretariatets konklusioner: Spørgeundersøgelsen fra de obligatoriske møder indeholdt: - generelle spørgsmål omkring de bygningssagkyndiges virke. - spørgsmål om aktiviteterne i ERFAgrupperne - spørgsmål om informationsopgaverne omkring Huseftersyn. Der var rigtig mange af de bygningssagkyndige, der benyttede lejligheden til at give deres besyv med. Over 90% af deltagerne svarede på skemaet (717 i alt), og resultatet af besvarelserne er et godt redskab i sekretariatets fremtidige arbejde omkring ERFA-grupper og information. Generelt Undersøgelsen viste blandt andet, at 52% af de bygningssagkyndige oplyste, at de arbejder som selvstændige, og 44% er ansatte i et firma. På figur 1 ses størrelsen af firmaerne. Desuden viste den, at 25% af de bygningssagkyndige er medlem af SBB; 21% er medlem af FRI og 19% er medlem af PAR/ADA. ERFA-grupper De bygningssagkyndige kan indeles i 3 næsten lige store grupper Gruppe 1: Ca. 1/3 har ikke udarbejdet tilstandsrapporter sidste år. De fleste af dem, er ikke med i en ERFA-gruppe. Gruppe 2: Ca. 1/3 udarbejder rapporter og er med i en ERFA-gruppe. Gruppe 3: Ca. 1/3 udarbejder rapporter, men er ikke med i en ERFA-gruppe. - Ca. halvdelen af de bygningssagkyndige mener, at deltagelse i ERFA-grupper bør være frivilligt, og ca. en ud af fem mener, det bør være obligatorisk. Resten har ikke taget stilling til spørgsmålet. - Ca. 85% af de eksisterende ERFAgrupper mødes mindst 2 gange årligt. Fremtidigt ERFA-arbejde Ved tilrettelæggelsen af det fremtidige ERFA-gruppearbejde er det mest relevant at se på de ønsker, der er fra de bygningssagkyndige, der deltager eller ønsker at deltage i en ERFA-gruppe. - Ca. 1/3 af de bygningssagkyndige i gruppe 1 og 3 er interesserede i at komme med i en eksisterende eller en ny ERFA-gruppe. 14 sagkyndige har vist interesse for selv at starte en gruppe op, resten synes, der er behov for sekretariatets hjælp til at sammensætte grupperne % af de bygningssagkyndige vil gerne have sekretariatets hjælp til at arrangere møder i grupperne eller til referentbistand. - Ca. 1/3 af de bygningssagkyndige 4 HUSEFTERSYN NYT 2/03 1/03

5 AKTUELT Fortsat synes, der er et meget stort eller stort behov for, at sekretariatet deltager med faglig kompetence eller giver ideer til emner, der kan drøftes i ERFA-grupperne. Der er også givet en række input fra de bygningssagkyndige til relevante emner. - 1/2-delen af de bygningssagkyndige synes, der er et meget stort eller stort behov for at konklusioner fra ERFAgrupperne sendes til sekretariatet og offentliggøres i HuseftersynNyt eller på hjemmesiden. Sekretariatet vil i løbet af efteråret tilrettelægge ERFA-gruppearbejdet med udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaerne. Der kommer mere information, når den endelige plan er klar. Information I foråret blev den nye hjemmeside og informationsfolder om Huseftersyn introduceret, og sekretariatet benyttede de obligatoriske møder til at få en evaluering af materialet fra de bygningssagkyndige. Resultatet af spørgeskemaerne er vist i fig Det fremgår af figurerne, at de fleste bygningssagkyndige finder den nye folder og hjemmeside meget god eller god. Men det fremgår også, at mange ikke har set det nye materiale. Til gengæld regner over halvdelen af de bygningssagkyndige med at henvise til den nye hjemmeside fremover. Druknede i mængden Vi blev i sekretariatet lidt overraskede over, at de bygningssagkyndige ikke kendte den nye folder og hjemmeside. De bygningssagkyndige var nemlig de første, der blev orienteret om de nye informationstiltag. Det skete med brev i januar måned. Men i det brev blev der også orienteret om nye gebyrsatser, ny tilstandsrapport og nyt edb-program. Vi tror derfor, at informationen om ny folder og hjemmeside druknede mellem de andre vigtige informationer. Det er måske ikke så mærkeligt: De nye gebyrsatser, tilstandsrapport og edb-program havde øjeblikkelig indflydelse på de bygningssagkyndiges hverdag. Folderen derimod skulle primært distribueres til huskøberne via ejendomsmæglere og boligadvokater. Og den nye hjemmeside blev først lanceret, da edb-programmet var indarbejdet. De bygningssagkyndige som ambassadører for ordningen Endelig blev de bygningssagkyndige i spørgeundersøgelsen spurgt om, hvilke hjælpemidler, de kunne forestille sig at bruge for at profilere ordningen, når de er ude og foretage huseftersyn. Visitkort og mappe med notatblok hittede. Du kan se flere grafer fra spørgeundersøgelsen på Husker du at henvise/linke til den nye hjemmeside? DEBATINDLÆG Efter drøftelse i følgegruppen giver SBB et oplæg til alternative tilstandsraporter Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? Alle aktører på markedet ved, hvad der gemmer sig bag begrebet tilstandsrapport. Det er en bygningsgennemgang udført i henhold til reglerne for Huseftersynsordningen. Mange beskikkede bygningssagkyndige udfører byggetekniske gennemgange på ejendomme, der ikke er omfattet af reglerne for Huseftersynsordningen, og ved udarbejdelsen af rapporten for ejendommen anvendes programmet for tilstandsrapporter i en tilrettet udgave. Dette forhold har skabt problemer i forhold til enkelte ejerskifteforsikringsselskaber. Sagen har været behandlet i Følgegruppen for Huseftersynsordningen, der udtaler, at den tidligere version 4.41 af Huseftersynsprogrammet kan anvendes, når følgende er opfyldt: Alt tekst, der relaterer sig til Huseftersynsprogrammet, skal være fjernet Logo og layout, der relaterer sig til Huseftersynsprogrammet, skal være fjernet De færdige rapporter kan ses i forskellige udgaver, hvor der er klippet og klistret for at fjerne layouts og tekst, der relaterer sig til Huseftersynsordningen. På hver side af den færdige rapport skal det tydeligt være angivet, at rapporten ikke er omfattet af Huseftersynsordningen. Af: Niels Christoffersen, Formand SBB HUSEFTERSYN NYT 2/03 5

6 JURA Ankenævnsafgørelser Definition af bygningsdele, der ikke er efterset Det er altid en god ide at præcisere hvilke bygningsdele, der ikke er blevet gennemgået i forbindelse med et huseftersyn. To ankesager understreger dette. I den første ankesag (J.nr af 7. april 2003) over utætte kviste havde den sagkyndige oplyst følgende i tilstandsrapporten: Kviste, K2; Træværket ved kvistene er ved at mangle vedligeholdelse, og der ses op-fugtet træværk. Desuden var følgende forbehold konkret beskrevet. Tagkonstruktionerne er kun besigtiget over hanebånd, da skunklemme er fastskruet. Tagbelægning på kvistene kan ikke besigtiges pga. stor højde. I dette tilfælde bliver den indklagede bygningssagkyndige frifundet for ansvar. I en anden afgørelse J.nr af 24. april 2003, blev den indklagede idømt ansvar for ustabil gavl, selv om der var et forbehold for gangbro. Ankenævnet finder ikke, at den sagkyndige ved oplysningen: Forbehold: der er ikke gangbro overalt som var anført i oplysningerne til ejerskifteforsikringen på nogen måde var tilstrækkeligt til at oplyse en køber om, at den svage gavl ikke var besigtiget. Som følge heraf skulle der ikke være ansvar for manglende afstivning og nedstyrtningsfare for gavlen. Utilstrækkelige oplysninger i en tilstandsrapport I ankenævnets afgørelse J. nr er en beskikket bygningssagkyndig blevet idømt ansvar ved stemmeflertal, som følge af svampeskadede gulve. I sagen havde den beskikkede bygningssagkyndige med karakteren K2 bemærket råd i dæk over krybekælderen ved entré (bjælker og brædder) og med karakteren K3 utilstrækkelig ventilation i krybekælder. I rapporten var der ingen oplysninger om andre skader i krybekælder. På dette grundlag afviste ejerskifteforsikringen at gå ind i sagen. Den beskikkede bygningssagkyndige blev pålagt et ansvar i ankenævnet, hvor det fremgår af afgørelsen, at den sagkyndige har undladt specifikt at skrive, at der var tale om svampeangreb. I afgørelsen blev der taget hensyn til, at der i rapporten var oplysninger om den manglende ventilation. Ankenævnet oplyser, at en kunde ikke forventes at kunne vide, at oplysninger om manglende ventilation kan afstedkomme svampeskader på gulve. Så det bør overvejes, at ved problematiske konstruktioner bør konsekvenserne for problemet oplyses i tilstandsrapporten, evt. under noter. Man skal ikke love mere end man kan holde I ankenævnets afgørelse J. nr havde den beskikkede bygningssagkyndige under gulve/belægninger givet karakteren K1 med noten: Parketgulve under faste væg til vægtæpper må forventes egnet til afslibning. Ankenævnet oplyste, at når denne tekst fremgår i en tilstandsrapport, og der ikke er taget forbehold, skaber det en forventning hos kunden om, at der faktisk findes et parket gulv egnet til afslibning. Dette viste sig efterfølgende ikke at være tilfældet. Ankenævnet mente, at der for så vidt var tale om et erstatningsgrundlag mod den bygningssagkyndige. Men på grund af et utilstrækkeligt grundlag for at fastslå at husets værdi og brugbarhed var nedsat, kunne fejlen ikke udløse erstatningsbeløb. 6 HUSEFTERSYN NYT 2/03

7 PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Fugt og skimmelsvampe er ødelæggende for bygninger og kan være sundhedsskadelige for brugerne. Effektiv afhjælpning og vurdering af skimmelsvampevækst i bygninger kræver en forudgående undersøgelse. Denne anvisning beskriver en metode til at gennemføre en tilstandsundersøgelse af bygninger for fugt og skimmelvampevækst. Den indeholder en række checkskemaer til praktisk brug ved undersøgelsen samt en vejledning i, hvordan man kan foretage en sundhedsmæssig og byggeteknisk vurdering af resultaterne. Skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn. By og Byg Anvisning 204. By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut sider. Kr.:220,00 ekskl. moms. Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Skimmelsvampe i bygninger kan være sundhedsskadelige for brugerne og ødelæggende for bygningen, og skal derfor fjernes. Anvisningen beskriver, hvordan man planlægger og gennemfører en renovering af bygninger angrebet af skimmelsvampe, samt hvilke midler og metoder, der findes til at fjerne skimmelsvampevækst fra materialer, konstruktioner og inventar i en bygning, der er angrebet af skimmelsvampe. Peter A. Nielsen, Anne Pia Koch. By og Byg. Anvisning 205. By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut sider. Kr.: 220,00 ekskl. moms. Begge udgivelser fås hos Byggecentrums boghandel på telefon Deltag også i kurserne om emnet! Læs mere under: Kurser og konferencer KURSER OG KONFERENCER Syn & Skøn Når en voldgiftssag eller en syns- og skønssag skal gennemføres, er det vigtigt for såvel sagens parter som for skønsmanden, at sagen bliver gennemført effektivt og korrekt. Du lærer på kurset at gennemføre en voldgiftssag eller en syns- og skønssag på en hensigtsmæssig og professionel måde, enten som skønsmand eller som rådgiver for en af sagens parter. På kurset orienteres du om den juridiske baggrund for at løse tvister ved voldgift eller syn og skøn. Der vil sluttelig blive gennemgået cases, så der bliver lejlighed til at prøve hele forløbet i en syns- og skønssag fra udmeldelse, gennemgang af sagsakter, indkaldelse af parterne, gennemførelse af skønsforretningen, udarbejdelse af skønserklæring og frem til afhjemling i retten. Tid og sted: februar 2004 hos Byggecentrum i Middelfart Pris: Kr ekskl. moms. Prisen er med overnatning. Undersøgelse af bygninger med skimmelsvamp Dette kursus kan øge dine muligheder for at gennemføre en effektiv bygningsinspektion til afklaring af det eventuelle omfang af skimmelsvampevækst i en bygning og risikoen for eksponering af bygningsbrugerne. Du kan efter kurset vurdere behovet for afhjælpende foranstaltninger og saneringsarbejder. Endvidere vil vi give dig optimale muligheder for at vurdere, hvilke konstruktioner, der er mest udsatte, og hvilke særlige undersøgelser, der skal gennemføres. Kurset tager udgangspunkt i den nye anvisning 204 Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger fra By og Byg. Tid og sted: 21. oktober 2003 hos Byggecentrum i Ballerup Pris: kr. ekskl. moms inkl. anvisning Renovering af bygninger med skimmelsvamp Vi ser på, hvordan krav til renoveringsarbejder skal stilles og på tiltag, der hindrer opfugtning og fornyet skimmelvækst i bygningerne. Du får viden om, hvordan en effektiv sanering af inficerede overflader, der skal bevares, gennemføres. Endelig bliver du bekendt med nogle særlige problemer i forbindelse med håndteringen af skimmelsager såsom sensibilisering af personer og risikokommunikation. Kurset tager udgangspunkt i den helt nye anvisning 205 Renovering af bygninger med skimmelvækst fra By og Byg. Tid og sted: 22. oktober 2003 hos Byggecentrum i Ballerup Pris: kr. ekskl. moms inkl. anvisning De omtalte kurser bestilles hos Byggecentrum på telefon HUSEFTERSYN NYT 2/03 7

8 STATISTIK Fra vor upålidelige kilde Denne lille klumme har en humoristisk tilgang til et alvorligt emne. Og det er ikke sidste gang, du finder den i Huseftersyn Nyt. Fra vor upålidelige kilde har vi hørt rygter om, at der muligvis skulle være nogle bygningssagkyndige personer, som fremsender kreditnotaer for rapporter, hvor ejendommen ikke blev solgt. Rygtet siger at, enkelte fik et sommerhus stillet til rådighed i stedet for. Vi mener, at det selvfølgelig må være tale om en misforståelse, og at det naturligvis ikke drejer sig om beskikkede bygningssagkyndige og deres udarbejdede tilstandsrapporter. For hvis dette er tilfældet vil Erhvervs- og Boligstyrelsen tage stilling til deres fortsatte beskikkelse, for: No Cure - No Pay giver No Beskikkelse. Skriv løs Redaktionen af Huseftersyn Nyt er meget interesseret i at få indlæg eller artikler til bladet. Har du en relevant artikel eller debatindlæg, så send materialet til os. Send til: Peter Troest Larsen Udgiver Sekretariatet for Huseftersynsordningen Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen/Charlotte Bigler Repro og tryk Quickly Tryk A/S Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Peter Troest Larsen Redaktionen er sluttet 2. sep Udkommer 4 gange årligt. Citater fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Telefon Telefax Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller Oplag Erhvervs- og Boligstyrelsens synspunkter og holdninger. 8 HUSEFTERSYN NYT 2/03 HUSEFTERSYN 3/02 Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersynsordningen, Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken ISSN

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi

1. Generelt. 2. Lovgrundlag. beskikkede bygningssagkyndige. 3. Huseftersynet. 4. Tilstandsrapport. Håndbog for. 5. Ståbi 1. Generelt 2. Lovgrundlag Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 3. Huseftersynet 4. Tilstandsrapport 5. Ståbi Udgiver: Huseftersynsordningen, marts 1998 Redaktion: Tilrettelæggelse og layout: Trykning:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Svendborg. Udløbsdato 11-06-2015. Lb. nr. H-14-01441-0193. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse Gyldenbjergsvej 29 Postnr. 5700 Dato 11-12-2014 By Svendborg Udløbsdato 11-06-2015 H-14-0-0193 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-35822 Matrikel/Ejerlav: 70L Sørup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 11-07-2015. Lb. nr. H-15-02061-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: lfred E. Mortensen dresse Hajstrupgade 23 Postnr. 6100 Dato 11-01-2015 y Haderslev Udløbsdato 11-07-2015 H-15-0-0003 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-5283 Matrikel/Ejerlav: 78 Hajstrup,

Læs mere