Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program"

Transkript

1 Indhold Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig ERFA-grupperne prioriteres op Nyt hjemmesideafsnit på Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Kommunikation i 2005 Nye regler for Ankenævnet for Huseftersyn Notitser Publikationer og udgivelser Kurser og konferencer Statistik H U S E F T E R S Y N N Y T Ny tilstandsrapport og nyt EDB-program 3/04 Den 15. oktober 2004 trådte et nyt edbprogram for bygningssagkyndige og en ny version af tilstandsrapporten i kraft. Efter en periode med indkøringsvanskeligheder arbejdes der nu på at ændre og forbedre en række af programmets funktionaliteter. Ny tilstandsrapport Den nye tilstandsrapport er udarbejdet i samarbejde med en bred kreds af ordningens interessenter og testet i forbrugerfokusgrupper. Rapporten har tillige være forelagt følgegruppen. Nyt edb-program Det nye edb-program er baseret på online inddatering og udskrivning af tilstandsrapporter. Programmet har været længe undervejs, og tidsplanen har været forlænget i flere omgange. Formålet med det nye edb-program er at sikre, at de bygningssagkyndige altid benytter et opdateret edb-program og at kvaliteten øges, idet eventuelle formelle fejl i rapporten fanges ved den elektroniske kontrol og kan rettes allerede inden, rapporten udskrives til kunden. De bygningssagkyndige har også mulighed for at hente BBR-oplysninger direkte fra Online-løsningen har den fordel, at eventuelle fremtidige ændringer af programmet kan gennemføres smidigt. Tilstandsrapporterne indberettes omgående i sekretariatets database (i modsætning til tidligere, hvor indberetningstiden var 14 dage), og rapporterne leveres fra de bygningssagkyndige i pdf-format. Erfaringer med brug af det nye program Da det nye edb-program blev taget i brug i fuld skala, viste der sig nogle problemer, som ikke var afdækket ved testningen. Fortsættes side 2 Udskrifts-problemer En lang udskriftskø kombineret med interne netværksproblemer, som følge af et virusangreb på TI s server, gjorde programmet utilgængeligt de første par dage. HUSEFTERSYN NYT 3/04 1

2 Fortsat fra forsiden En midlertidig fjernelse af udskrivningsmodulet til kladdeudskrivning, fik programmet til at fungere igen, dog med lange svartider på tilstandsrapportudskrivningen. De efterfølgende dage blev brugt til at udskille driften af udskriftsfaciliteten til en anden server, samt til at etablere en bedre udskriftstyring. Her kan du også finde en oversigt over de gennemførte rettelser. Ventetiden for udskrifter ved normal drift er i dag mindre end 2 minutter. TI s netværk er fortsat under kraftige virusangreb, hvilket i kortere perioder kan betyde forøgede ventetider, eller ustabil drift. Ændringer og forbedringer af programmet Som reaktion på driftsproblemerne og de bygningssagkyndiges reaktioner på systemets forskellige funktionaliteter har Erhvervs- og Byggestyrelsen iværksat en såkaldt usability-test, som er gennemført af firmaet UserMinds. Usability-testen har omfattet 10 brugere (bygningssagkyndige og sekretærer), der kommenterede programmet i forbindelse med løsningen af en konkret opgave. Erhvervs- og Byggestyrelsen har på baggrund af Usability-testen og tilbagemeldinger fra en række bygningssagkyndige og firmaer bedt sekretariatet om at foretage en række ændringer og forbedringer i systemet. Det er styrelsens målsætning med det nye system, at det skal leve op til brugernes forventninger herunder samlet set udgøre en klar forbedring i forhold til det hidtil gældende indberetningssystem. Primære ændringer i den nye tilstandsrapport Tilpasning til Erhvervs- og Byggestyrelsens nye design Indføjelse af et felt til at angive, om der er konstateret åbenlyse afvigelser i forhold til BBR-oplysningerne (side 4) Mulighed for at angive rekvirenten (på siden med oplysninger om den bygningssagkyndige) Ændring af begrebet karakterskala til karakterer Flere omstruktureringer i rapporten, der øger læsbarheden og overskueligheden for forbrugeren, bl.a.: registrerede skader angives på samme side som eventuelle noter til skaden (fra side 6). den tidligere versions Uddybende kommentarer til pkt. 1-4 er flyttet, så oplysningerne gives direkte under de bygningsdele/bygninger, der nævnes under Bemærkninger pkt. 1-5 (side 4). flytning af karakterforklaringen fra side 2 til side 5. flytning og omformulering af enkelte spørgsmål i sælgeroplysningsskemaet. De bygningssagkyndige orienteres løbende om den daglige driftsstatus og programændringer på under menupunktet For sagkyndige. Ny håndbog og bekendtgørelse En ny tilstandsrapport og et nyt edbprogram gjorde det nødvendigt at revidere håndbog og bekendtgørelse. Den reviderede håndbog (inkl. den nye bekendtgørelse) kan ses på ( For Sagkyndige under Værktøjer ). 2 HUSEFTERSYN NYT 3/04

3 Husk udmeldelse ved ophør som bygningssagkyndig Sekretariatet oplever, at en del bygningssagkyndige bruger de obligatoriske informationsmøder til at melde sig ud ved ikke at dukke op. Men det sætter et stort maskineri i gang. Hvert år afholdes de obligatoriske Informationsmøder for bygningssagkyndige. I den forbindelse er der en del bygningssagkyndige, der undlader at deltage eller at melde tilbage, at de ønsker at ophøre som beskikket bygningssagkyndig. Dette medfører, at en større procedure sættes i gang. Øget administration Det første, der sker, er, at Sekretariatet sender en rykker ud til den bygningssagkyndige, om at han eller hun ikke har deltaget i det obligatoriske informationsmøde, samt ny dato for det opsamlende informationsmøde. Hvis den bygningssagkyndige ikke deltager i det opsamlende møde, skal sekretariatet fremsende en indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen om inddragelse af beskikkelsen på grund af manglende deltagelse i informationsmøderne. Efterfølgende indleder Erhvervs- og Byggestyrelsen en høringsrunde blandt de bygningssagkyndige, der er indstillet til inddragelse af beskikkelsen ligesom Følgegruppen for Huseftersynsordningen inddrages. Først herefter kan der tages endelig stilling til om beskikkelsen skal inddrages. En opfordring! Hvis beskikkelse ikke ønskes mere, melder man sig ud af ordningen ved at skrive et kort brev til Sekretariatet om, at man ikke ønsker at deltage i informationsmødet og ønsker at melde sig ud af Huseftersynsordningen. Dette kan passende ske i det øjeblik, man modtager indkaldelsen til de obligatoriske informationsmøder og så tager stilling til, om man fortsat ønsker at være beskikket. Herved kan spares meget tid med brevveksling mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen og den beskikkede bygningssagkyndige, og samtidig spares der ressourcer både hos den bygningssagkyndige, i sekretariatet og i Erhvervsog Byggestyrelsen ressourcer, som kan komme huseftersynsordningen til gode. ERFA-grupperne prioriteres op Der vil fortsat være fokus på ERFAgruppe-arbejdet. På sidste års obligatoriske informationsmøder blev gennemført en spørgeundersøgelse om de bygningssagkyndiges ERFAsamarbejde. På baggrund af svarene har sekretariatet sammensat 26 mulige ERFA-grupper, og mange af de nye grupper er nu i gang. Der er således i alt 64 etablerede ERFA-grupper. Grupperne kan ses på under ERFAgrupper. På informationsmøderne blev tillige efterspurgt en drejebog for ERFA-grupper, som især skulle fungere som støtte for nye ERFA-grupper. Drejebogen er færdig og kan også findes hjemmesiden sekretariat.hesyn.dk. Tilgængelige referater Endelig ønskede de bygningssagkyndige, at referater fra ERFA-grupperne skulle være tilgængelige på hjemmesiden. Vi har derfor bedt grupperne udarbejde et kort referat af deres møder og indsende dem til sekretariatet, så vi har mulighed for at videregive dem til andre ERFA-grupper og bygningssagkyndige via hjemmesiden. Vi har imidlertid kun modtaget ganske få referater og vil derfor gerne gentage opfordringen her! Referaterne sendes til hvorefter de lægges op på hjemmesidens lukkede område for bygningssagkyndige. Husk, at sekretariatet kan være behjælpelig med den praktiske opstart af grupperne og gerne deltager i møderne for en drøftelse af aktuelle emner. HUSEFTERSYN NYT 3/04 3

4 Nyt hjemmesideafsnit på Den gamle hjemmeside, er erstattet af en ny mere overskuelig hjemmeside for de sagkyndige. Siden findes på klik på For Sagkyndige i øverste højre hjørne. I hovedtræk er de mange nyttige elementer fra blevet overført til men oplysningerne er organiseret anderledes. På forsiden er der de vigtigste nyheder, som er relevante for beskikkede bygningssagkyndige. Man finder rundt på hjemmesiden via to hovedmenuer En topmenu og en sidemenu. Topmenuen Topmenuen indeholder blandt andet Nyheder inkl. Huseftersyn Nyt, og Kalender inkl. liste over interessante kurser for sagkyndige og plan over foredrag for forbrugerne. Ønsker man et hurtigt overblik over siden, kan det findes under Sitemap. Endelig er der med linket, For Private adgang til forbrugernes afsnit af hjemmesiden. Sidemenuen I sidemenuen findes det faglige indhold. Øverst er der Log ind til indberetningssystemet. Der er et fast punkt, Driftsstatus der beskriver hvorvidt der er driftsforstyrrelser i selve indberetningssystemet. I afsnittet Om huseftersyn findes bekendtgørelser, oplysninger om sekretariatet, statistik og meget andet. Under Værktøjer findes håndbogen, gennemgangsskema og andre dokumenter, som kan være relevante i det daglige arbejde som bygningssagkyndig. I denne menu finder man også en oversigt over ERFAgrupperne og deres medlemmer. Hesyn og indberetningsprogrammet På forsiden af afsnittet for bygningssagkyndige er der en driftsstatus på indberetningssystemet. Denne status vil beskrive aktuelle problemer. Det er vigtigt at holde sig for øje, at og indberetningssystemet er uafhængige systemer så hvis det uheldige skulle ske, at er nede, kan man stadig arbejde i indberetningsprogrammet ved at logge sig direkte ind på denne adresse, Det ny hjemmesideafsnit for bygningssagkyndige gik i luften den 1. september og havde besøg i september, besøg i oktober, og holder den foreløbige prognose, vil de sagkyndiges afsnit runde besøg i november. Byggeordbog til glæde for sagkyndige og forbrugere Ny byggeordbog på kan også spare tid for sagkyndige. Forbrugere kan henvises til hjemmesiden, hvis de er usikre over for tekniske ord i tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten er et juridisk dokument, og bygningssagkyndige skal anvende de mest præcise ord for en sprosse er nu engang en sprosse. Men forbrugerne kan have lidt svært ved at forstå de tekniske betegnelser, og det er et velkendt fænomen, at mange forbrugere vender sig mod de sagkyndige, der så igen skal bruge tid på at tale i telefon og forklare de tekniske definitioner. I forbindelse med sidste efterårs forbrugerundersøgelser omkring brugervenligheden i tilstandsrapporten var der flere forbrugere, som ønskede lidt hjælp, når de svære tekniske ord i tilstandsrapporten skulle forklares. Resultatet blev, at der er kommet en henvisning til hjemmesiden i tilstandsrapportens sælgeroplysninger, og at har fået en byggeteknisk ordbog. Ordbogsteksterne er fra Illustreret Byggeordbog fra forlaget Huset Hovmand. 4 HUSEFTERSYN NYT 3/04

5 Kommunikation i 2005 Det nye år vil bringe nye tiltag, som skal hjælpe forbrugerne til en større forståelse af ordningens styrker og fordele og ikke mindst begrænsninger. Det store slag i 2005 kommer til at foregå på internettet. Interaktiv tilstandsrapport Efter lanceringen af med nyt design den 1. maj er tiden gået med at opbygge afsnittet for beskikkede bygningssagkyndige. Nu er tiden kommet til at tilføre nye features, som forbrugerne kan have gavn af. Introduktionen af de nye afsnit, vil forløbe i to faser, hvor den første påregnes at gå i luften i slutningen af 2004 og den næste midt i Første fase vil blandt andet indeholde en interaktiv version af tilstandsrapporten, hvor forbrugerne kan få en forklaring til hvad de enkelte hovedafsnit i tilstandsrapporten betyder. I den anden fase vil der desuden laves en interaktiv version af Pas På Dit Hus. Foredragsrækken fortsætter I løbet af det næste år planlægger sekretariatet og Erhvervs- og Byggestyrelsen at fortsætte de meget succesrige foredrag rundt omkring i landet. Foreløbigt er der planlagt at afholde foredrag på fortrinsvis biblioteker i hele landet. Alle Dansk Ejendomsmæglerforenings medlemmer samt Danske Boligadvokater får også tilbuddet om gratis foredrag for forbrugerne. Bibliotekerne er dog de store aftagere af foredragene. Kommunikationsinspiration I løbet af 2005 vil alle sagkyndige også modtage et inspirationskatalog omkring god kommunikation til forbrugerne. Kataloget vil fx blive fulgt op med kommunikationsforedrag til informationsmøderne og på optagelseskurserne og et større hæfte tilgængeligt på hjemmesiden. Hæftet er fyldt med gode råd om, hvordan man kan optimere sin kommunikation med forbrugerne, så forventningerne til huseftersynet bliver realistiske. Øvrige aktiviteter Ud over de nævnte større aktiviteter forventer vi i 2005 at arbejde med forskellige pressemeddelelser og artikler, at genoptrykke og ajourføre ordningens informationsfoldere samt at holde en løbende information til de bygningssagkyndige. Sekretariatet har modtaget dette indlæg fra Ankenævnet for Huseftersyn Nye regler for Ankenævnet for Huseftersyn Ministeren for familie- og forbrugeranliggender har den 30. september 2004, for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2007, godkendt nye regler for Ankenævnet for Huseftersyns virke og ansvar for udenretlig bilæggelse af tvister. Reglerne erstatter de tidligere gældende vedtægter for Ankenævnet for Huseftersyn godkendt af Forbrugerklagenævnet den 13. september Bemærk, at vedtægterne nu er omdøbt til regler. Af væsentlige ændringer i forhold til de hidtil gældende vedtægter bemærkes, at klagegebyret er sat op fra 250 kr. til 275 kr. Hidtil er alle afgørelser, der er lagt ud på nævnets hjemmeside blevet fuldstændig anonymiseret. Med de nye regler er dette ændret således, at den bygningssagkyndiges navn alene anonymiseres, når klager ikke har fået medhold i klagen. Klagers navn anonymiseres fortsat i alle sager. Såfremt en afgørelse er indbragt for retten, kan offentliggørelse dog ikke ske, før endelig afgørelse fra retten foreligger. Såfremt der er sket offentliggørelse af navnet på en bygningssagkyndig, og afgørelsen efterfølgende efterleves, skal oplysningerne om den bygningssagkyndige slettes fra listen. Det er bestemt, at oplysninger om en sag ikke kan fremgå af listen i mere end et år. Klager dateret frem til 30. september 2004 behandles efter vedtægterne godkendt 13. september Klager dateret den 1. oktober 2004 eller senere behandles efter reglerne godkendt for perioden 1. oktober 2004 til 30. september Endvidere skal Ankenævnet på hjemmesiden offentliggøre en liste med navne på de bygningssagkyndige, som ikke inden 30 dage efter afgørelsens dato efterlever nævnets afgørelser eller har givet meddelelse om, at de ikke vil efterleve nævnets afgørelser. Læs reglernes fulde ordlyd på Ankenævnets hjemmeside: HUSEFTERSYN NYT 3/04 5

6 Tilstoppede afløb VVS-installationers funktion er ikke omfattet af et huseftersyn. Men tilstopning kan være en forklaring på problemer med afløbet. Mange oplever kloakstop, efter at de har skiftet deres gamle wc ud med et nyt vandbesparende kloset med stort og lille skyl. Hvis folk kun bruger det lille skyl, så er der ikke altid vand nok til at holde afløbssystemet rent, og så opstår der forstoppelse. I VA-godkendelsen for alle kombinationsklosetter står der: Den reducerede skyllevandsmængde (det lille skyl) må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Kilde: Teknologisk Institut Koten ændres Den 1. januar 2005 får alle landets højdefikspunkter en ny kote. Det nye højdeniveau i Danmark hedder DVR90 og står for Dansk Vertikal Reference DVR90 afløser det gamle Dansk Normal Nul (DNN). Det betyder at også afløbskoter skifter til DVR90 den 1. januar 2005 Hvad er forskellen? Forskellen mellem det gamle højdeniveau og DVR90 varierer over landet fra +2 cm til 14 cm. Koter og et huseftersyn? Generelt er kontrol af koter på bygninger og afløb ikke omfattet af et huseftersyn, men da ændringen kan give en mulighed for skader i forbindelse med forkert udførelse af afløbsinstallationer i fremtiden, ønsker sekretariatet at orientere de beskikkede bygningssagkyndige om koteændringen. Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen I Årsberetning 2003 fra Ankenævn for huseftersyn er der flere interessante artikler for beskikkede bygningsagkyndige: Sekretariatet vil gerne fremhæve to af disse: kapitel 3 Nedslidte tage og kapitel 7 Nedtoning af karakterskalaen. Nedslidte tage Skader på tage er fortsat det, der klages over i de fleste sager. Det drejede sig også i 2003 om ca. 60 % af klagerne. Ankenævnet fastslår: Hvis et tag er nedslidt, således at det, selvom det endnu er tæt, for en bygningssagkyndig må være en realistisk mulighed, at det når som helst kan blive utæt, men at der på den anden side også er mulighed for, at det kan holde tæt i endnu måske 2-3 år, skal dette bemærkes i tilstandsrapporten. Det er hermed slået fast, at bygningssagkyndige ikke kan vælge at beskrive et forhold med en mindre alvorlig karakter end forholdet rettelig tilsiger og blot frigøre sig for at ifalde ansvar ved i en note at anføre en retvisende tekst (som burde have medført en anden alvorligere karakter). Det er Ankenævnets opfattelse, at det er anvendelsen af alvorlige karaktertegn, der i første række vækker en købers opmærksomhed. Nævnet lægger vægt på, at anvendelsen af disse advarselstegn ikke nedtones. Nedtoning af karakterskalaen Ankenævnet har bemærket at adskillige af de behandlede sager handler om nedtonede karakterer: I årsberetningen skriver nævnet blandt andet: Det er imidlertid ikke kun hensynet til køberen, den bygningssagkyndige skal have i tankerne ved karaktergivningen, men også sit eget erstatningsansvar. Er der tale om en åbenlys forkert karakteranvendelse, udsættes den bygningssagkyndige tilmed for risikoen for, at ansvarsforsikringsselskabet gør regres gældende for grov uagtsomhed. I så fald kan den sagkyndige komme til at betale ikke alene svarende til sin selvrisiko, men hele erstatningsbeløbet! Læs hele årsberetningen på 6 HUSEFTERSYN NYT 3/04

7 Begroninger ikke altid direkte skadelige Teknologisk Institut har gennemført en undersøgelse af begroninger på mursten, tegl- og betontagsten, som ikke kunne påvise, at begroninger skader disse materialer i hvert fald ikke i den levetid, man normalt kan forvente på de byggematerialer, der er tale om. Undersøgelsen konkluderer dog, at kraftige mospuder på tage i overlap mellem sten bør fjernes ved håndplukning eller blid afbørstning, hvis der er risiko for, at mosset kan tilbageholde vand og dermed foranledige vandindtrængning. Kilde: Teknologisk Institut/Miljøstyrelsen Miljøprojekt kan findes på (Foto: BYG-ERFA) PUBLIKATIONER OG UDGIVELSER Ejerskifteforsikringer i praksis Bogen behandler ikke blot emnet ejerskifteforsikringer, men også en gennemgang af lov om forbrugerbeskyttelse og mangler ved fast ejendom er nærmere beskrevet tillige med et kapitel om ansvar. Der er medtaget mange kendelser og domme, hvorfor bogen henvender sig til alle, der i deres dagligdag beskæftiger sig med omsætning af fast ejendom. Ejerskifteforsikringer i praksis, Jytte Holm-Larsen, Lene Dahl Jacobsen. Nyt Juridisk Forlag sider. Artikelnr.:DBKUD466 ISBN: Kr.:480,00 ekskl. moms KURSER OG KONFERENCER Fugt i bygninger Få indgående indsigt i fugttekniske forhold, herunder fugt i loft, fugt i materialer og konstruktioner, fugttransport etc. Styrk dine kompetencer til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden. Der vil blive vist praktiske eksempler på løsning af fugttekniske opgaver, fx vedrørende kældre, gulve, tage og badeværelser. Tid og sted: august 2005 hos Byggecentrum i Middelfart. Pris: kr. ekskl. moms (inkl. overnatning) Vådrum alt det nyeste Praktisk anvendelse af By og Byg Anvisning 200 Vådrum (afløseren for SBIanvisning 169). Nyeste erfa-blade og publikationer fra bl.a. BYG-ERFA og BvB. Indføring i forskellige belastningsklasser og deres anvendelse samt i installationer, herunder gennemføringer og gulvafløb i vådrum Tid og sted: 27. januar 2005 hos Byggecentrum i Ballerup. Pris: Kr ekskl. moms (inkl. anvisningen) De nye energibestemmelser Omkring årsskiftet foreligger et nyt energikapitel i BR og en helt ny beregningsmetode. Byggecentrum holder i begyndelsen af det nye år kurser om de nye energibestemmelser. Du kan blive orienteret (uforpligtende) om kurset. Send mail til med Nye energibestemmelser i emnefeltet så vil du modtage mail, så snart der foreligger endeligt program, tidspunkt og sted. De omtalte kurser bestilles hos Byggecentrum på telefon HUSEFTERSYN NYT 3/04 7

8 STATISTIK Mangler vi din adresse? For at kunne forbedre vores informationsservice til de beskikkede bygningssagkyndige vil vi gerne opfordre til at skrive din adresse ind i indberetningsprogrammet. Sådan gør du: Log ind på indberetningsystemet gennem På forsiden under Personlige oplysninger finder du fanebladet Kontakt. På dette faneblad kan du rette eller indtaste din adresse. På forhånd tak. Udgiver Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon: Telefax: Layout Byggecentrum Gitte Pedersen Redaktion Rie Mayland Nielsen (ansvarshavende) Bjarne Leander Poulsen Lars Tangaa-Andersen Erik Tollstorff Peter Troest Larsen Redaktionen er sluttet 29. nov Udkommer 4 gange årligt. Citation fra Nyhedsbrevet skal ske med tydelig kildeangivelse. Kan læses på og downloades fra som også omfatter mange andre praktiske værktøjer for bygningssagkyndige. Adresser og telefonnumre Henvendelser om rapportløbenumre og kurser bedes rettet til Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup Telefon Telefax Repro og tryk Quickly Tryk A/S Artikler udefra udtrykker ikke nødvendigvis Sekretariatets eller Oplag Erhvervs- og Byggestyrelsens synspunkter og holdninger. 8 HUSEFTERSYN NYT 1/03 HUSEFTERSYN 3/02 Faglige spørgsmål bedes rettet til Sekretariatet for Huseftersyn, Postboks 141, 2630 Taastrup Telefon Telefax mandag-torsdag klokken 8-16 fredag klokken 8-12 ISSN

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk.

(DE) om den fremtidige administration af ordningen. Aftalens fulde ordlyd er gengivet på www.hesyn.dk. Indhold Bygningssagkyndiges deltagelse i syn og skøn ved Ankenævnet for Huseftersyn Ny bekendtgørelse om huseftersynsordningen Levetider i tilstandsrapporten Indberetning af krav En halv million tilstandsrapporter

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag

2/04. Ændret administration af Huseftersynsordningen. Indhold. Afskallede nye eternitplader. Historien om Olsens tag Indhold Afskallede nye eternitplader Historien om Olsens tag Stor interesse for at høre om Huseftersynsordningen Problembarnet kældre Tilbud til de bygningssagkyndige fra BYG-ERFA Ankenævnet for Huseftersyn

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne

Læs mere

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår?

0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager!!! vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Hvis ja, hvilke og hvornår? 199 1 af 8 Sælgers oplysninger om ejendommen Sælgers opmærksomhed henledes på, at forkerte oplysninger vil kunne være ansvarspådragende. Sælger skal derfor afgive oplysningerne efter bedste overbevisning

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol.

af tilstandsrapporterne. Færre allonger udarbejdes i forbindelse med kontrolarbejdet, og færre konsulenter udtages til anden og tredje markkontrol. Indhold Et liv som bygningssagkyndig 2 Obligatorisk 3 Aktuelt 4 Jura 6 Spørgsmål og svar 7 Kurser og konferencer 7 Publikationer og udgivelser 7 Statistikker 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 3/02 Ny kontrakt

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk Dit brugernavn som skal bruges til log in Hvordan kommer jeg på? 1. Åbn din browser til internettet (f.eks. Internet Explorer), i adressefeltet øverst skriver du: 2. Du er nu på Dagtilbud Aarhus hjemmeside.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13093 Besigtigelsesdato: Torsdag den 19. september 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13074 Besigtigelse d. 16. august 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Bf BE. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendt til boliglov@mbbl.dk

Bf BE. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendt til boliglov@mbbl.dk Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Sendt til boliglov@mbbl.dk Høring vedr. håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Nedenfor er BfBEs kommentarer til det udsendte høringsmateriale. Vores kommentarer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt NOTAT 3. maj 2013 Opfølgning på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 19. december 2012 om opfølgning på beretning om bestilling af

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Udbud af sekretariatsfunktionen Teknologisk Institut og Byggecentrum har drevet sekretariatsfunktionen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Okt. Jan. Jan. Apr. Juli 3/1 fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Forbrugernes tillid? Forbrugerne skal kunne have tillid til tilstandsrapporten, de bygningssagkyndige

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider

Solgte ejendomme. Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Juli. På de næste sider huseftersyn nyt 4/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Ændring af spørgsmål til sælger Ved indførelse af den nye tilstandsrapport

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Nye retsafgørelser huseftersyn nyt 1/ fra Sekretariatet for til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Tilstandsrapport v.4. Fra 1. april med en overgangsperiode frem til 15. maj skal en ny tilstandsrapport

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

FirstIVR Brugervejledning version 1.2

FirstIVR Brugervejledning version 1.2 FirstIVR Brugervejledning version 1.2 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion til FirstIVR... 2 3. Kom godt i gang... 2 4. Menuen Objekter: Oprette lyde, køer, telefonsvarere m.v.... 3 4.1. Lyde...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer

I dette nyhedsbrev. Kurser. Arbejdsgrupper NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED. CSC Scandihealth orienterer Nr. 5, maj 2004 NYHEDER OG ÆNDRINGER I LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev Orientering tilkøbs-funktionaliteter Næste version Ny e-mailadresse Ny hjemmeside design Mailservice CSC Scandihealth orienterer

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

www.munkebjergskolen.odense.dk

www.munkebjergskolen.odense.dk ForældreIntra er del af Munkebjergskolens hjemmeside. Her åbnes op for en større, direkte kontakt mellem skole og hjem. ForældreIntra er et lukket univers, som forældrene skal angive brugernavn og adgangskode

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere