PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE"

Transkript

1 PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16 VEJLEDNING I PRAKTIKKEN 16 REFLEKSION 17 EVALUERINGER 17 PRAKTIKVEJLEDERENS ANSVAR 18 DIT ANSVAR SOM ELEV 18 PRAKTISKE FORHOLD 19 RETTIGHEDER OG PLIGTER 19 2

3 PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE PRAKTIKPERIODE 1 Praktikuddannelse er i alt 30 uger og er i kommunalt regi. Praktikuddannelsen er delt i 2 perioder. Hver praktikperiode er på 15 uger, hvor du arbejder frem mod stigende selvstændighed, således du til sidst i uddannelsen har nået uddannelsesordningens mål på slut niveau. Der skal arbejdes med alle målene fra Uddannelseordningen i både 1. og 2. praktik, men med niveaustigning. Nogle af målene lægger mere op til det der er lært i 1. skoleperiode og kan derfor være lettere at arbejde med det gives der eksempler på nedenfor. Emnerne og uddannelsesordningens mål arbejdes der videre med i 2. praktikperiode. Det vil dog være væsentligt at du i løbet af 1. praktik opnår en indsigt og et niveau, i forhold til dine personlige kompetencer og faglige viden og færdigheder, så dette kan være dig en hjælp til at opnå uddannelses slutmål. Emner som du har arbejdet med i 1. skoleperiode: Tema 1. At være under uddannelse: Uddannelsesintroduktion Læreprocesser Udviklingspotentiale Refleksiv skrivning Tema 5. Selvvalgt projektemne Forberedelse til praktikken EMNER OG MÅL FOR PRAKTIKPERIODE 1 Du skal derfor i praktikken primært arbejde med: Fælles mål og værdier på arbejdspladsen i forhold til din uddannelse. At udvise initiativ og medansvar i tilrettelæggelsen af de daglige læringsmuligheder og dit uddannelsesforløb i praktikken. At blive bevidst om din egen måde at lære på i praktikken, samt reflektere over egen læring og Uddannelsesordningens praktikmål: Under tema 1 og 2 er der primært fokus på udvikling af personlige kompetencer. At eleven udvikler: 1. initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se sin egen andel i udviklingen af 3

4 synliggøre dette mundtligt og skriftligt. At udvikle din evne til selvevaluering mundtligt og skriftligt. At være velforberedt og aktivt deltagende i vejledningssituationer og udvikle dine evner til at give og modtage konstruktiv feedback. Uddannelsesbogen og dens ajourføring, samt forberede skriftlige forudsætninger og forventninger til praktikperioden. At anvende logbogen gennem hele praktikperioden mellemmenneskelige relationer 2. evne til at yde omsorg for sig selv og for andre på en nærværende og professionel måde, 3. Udvikler forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis 4. Udvikler evnen til at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer. 5. Udvikler indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer. 4

5 Emner som du har arbejdet med i 1. skoleperiode: Tema 2. At være professionel i samarbejde med borgeren. Indlevelse Empati Kommunikation Livsformer Naturlig og professionel omsorg Tavshedspligt Etik Du skal derfor i praktikken primært arbejde med: Værdier og holdninger i en professionel rolle: Praktikstedets værdigrundlag og målsætninger, samt forholde dig til disses betydning for dit daglige arbejde. Samarbejde med borgerne og forholde dig til samarbejdet ud fra begreberne respekt, omsorg og etik. Overholdelse af tavshedspligten. At udvikle din evne til at reflektere over dine egne og andres handlinger ud fra etiske og fagligt teoretiske overvejelser. At udvikle din evne til at respektere borgerens ret til at bestemme over egne forhold og eget liv. At kunne respektere borgerens normer, Uddannelsesordningens praktikmål: 6. Udvikler sin nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser 7. kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, 8. har færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer 9. kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. 5

6 vaner, livsstil og holdninger. At udvikle din evne til at forholde dig til betydningen af din egen kulturelle baggrund, i forhold til at kunne etablere et respektfuldt samarbejde med andre. Kommunikation: Din bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation - og hvorledes dette påvirker samarbejdet med andre. At være nærværende i mødet med andre og aktivt lyttende i dit samvær med andre. Samarbejde: At indgå aktivt i samarbejde med andre og overveje betydningen af din egen og andres indsats. At søge vejledning og støtte i situationer, hvor du ikke har den nødvendige viden eller sikkerhed i forhold til opgaverne. 6

7 Emner som du har arbejdet med i 1. skoleperiode: Tema 3. At være professionel hos borgere, der har aldersbetinget behov for hjælp. Tema 4. At være professionel hos borgere med livsstilssygdomme. Sundhedsfremme og forebyggelse Praktisk hjælp Personlig hjælp og service Kost og væskebalance Elementære sygeplejeopgaver ved nedsat funktionsniveau Hygiejniske principper Aktivering Forflytningsprincipper ADL Dokumentation Du skal derfor i praktikken primært arbejde med: At arbejde støttende, vejledende og igangsættende vil sige: At medtænke sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i opgaveløsningen og i forhold til borgere med aldersbetingede behov for hjælp, samt deres livsstil. Praktisk hjælp og aktivering: At kunne planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og praktisk hjælp til udvalgte borgere med udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder. Støtte til aktiviteter, som understøtter borgerens livsudfoldelse og livskvalitet. Bevidst arbejde ud fra hjælp til selvhjælps principper. Hygiejne: Håndhygiejne, indsigt i smittemåder afbrydelse af Uddannelsesordningens praktikmål: I 1. praktikperiode er der primært fokus på følgende faglige mål. At eleven kan/opnår øvelse i: A) I samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes. C) At vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver, personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholder sig til kommunens kvalitetsstandarder. E) at arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik, samt forholde 7

8 smitteveje. Hjælp til personlig hygiejne hos udvalgte kendte borgere. Kost og væske: Varetage opgaver vedrørende borgernes behov for ernæring og væske. Forflytninger og arbejdsstillinger: Vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger. sig disses betydning for eget uddannelsesforløb og Social- og sundhedshjælperens rolle og arbejds- område. I) vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området. Vurdere og anvende hensigtsmæssige personforflytninger og hjælpemidler ud fra kommunens standarder og regler for området 8

9 PRAKTIKPERIODE 2 I praktikperiode 2 som varer 15 uger skal du arbejde videre med emnerne og mål fra praktikperiode 1. Du skal nu arbejde frem mod at nå alle målene på slutniveau, således du til slut i praktikken besidder de personlige og faglige kompetencer som er fælles med praktikperiode 1. Ligeledes skal du have opnået færdigheder i forhold til varetagelse af de beskrevne opgaver i både praktikperiode 1. og 2. hos såvel kendte som ukendte borgere. Emner som du har arbejdet med i 2. skoleperiode: Forberedelse til praktikken. Tema 7: At være professionel hos borgere med kroniske tilstande, der har brug for hjælp. På skolen har du arbejdet med: Anatomi og fysiologi Elementære sygeplejeopgaver i forbindelse med kroniske lidelser, gigt, osteoporose, apopleksi, livets afslutning Sundhedsfremme og forebyggelse At leve med en kronisk sygdom og fysiske, psykiske og sociale handicap EMNER OG MÅL FOR PRAKTIKPERIODE 2 Du skal derfor i løbet af praktikken opnå at du: Kan synliggøre og bevidst arbejde med dine styrker og udviklingsfelter i forhold til din egen og vejlederens slutevaluering fra praktikperiode 1. Selvstændigt kan vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og praktisk hjælp. Elementære sygeplejeopgaver: Kan observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgere Uddannelsesordningens praktikmål skal nås på slutniveau: Eleven skal have færdighed, i/kan: A) samarbejde med borgeren, arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes. 9

10 Problemløsningsmodellen Aktivitetsanalysen Bevægeapparatet, herunder hjælpemidler, genoptræning og vedligeholdelsestræning Sorg og krise Servicelov Plejeorlov Forsørgelse og medicintilskud Kan vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Aktiviteter og træning: Kan vejlede og være igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter Kan arbejde målrettet med vedligeholdelsesog genoptræning, med fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Kommunikation og dokumentation: Er i stand til mundtligt og skriftlig at synliggøre faglige overvejelser og begrundelser i samarbejdet med gruppen og øvrige samarbejdspartnere. B) observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren, samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret. C) vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver, personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholder sig til kommunens kvalitetsstandarder. 10

11 Tema 8 At være professionel i samarbejde med borgere psykosociale behov. Motivation Mestring Elementær sygepleje ved: - demens - psykisk lidelse - misbrug Magtanvendelse Umyndiggørelse Væresteder Botilbud Kommunikation Aktiviteter Selvstændigt kan dokumentere de opgaver du har udført ud fra kommunens metoder og redskaber. Formidle informationer: Har indsigt i kvalitetsstandarder og kunne formidle disse loyalt kunne arbejde ud fra kvalitetsstandarder Har indsigt i øvrigt kommunale, samt private tilbud, samt kunne formidle disse. Værdier og holdninger Er i stand til at reflektere over dine egne og andres handlinger ud fra etiske og fagligt teoretiske overvejelser, og medtænker dette i dine handlinger. Er i stand til at respektere borgerens ret til at bestemme over egne forhold og eget liv. Er i stand til at respektere borgerens D) formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud, samt vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov. E) arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik, samt forholde sig disses betydning for eget uddannelsesforløb og Social- og sundhedshjælperens rolle og arbejds- område. 11

12 Tema 6. Det gode arbejdsmiljø Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til dig selv Arbejdsmiljø og lovgivning Tværfagligt samarbejde Kommunikation og konfliktløsning Respekt og ligeværdigt samarbejde Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til dig selv Arbejdsmiljø og lovgivning Tværfagligt samarbejde Kommunikation og konfliktløsning Respekt og ligeværdigt samarbejde normer, vaner, livsstil og holdninger. Er i stand til at etablere og indgå i et respektfuldt samarbejde med borgeren og dennes pårørende, Er nærværende i mødet med andre og kan anvende aktivt lytning i dit samvær med andre. Kan efterleve arbejdspladsens værdier og kvalitetsstandard, samt forholde dig til disses betydning for dit daglige arbejde og borgerens behov og muligheder. Sundhedsfremme og forebyggelse: Kan vurdere, planlægge, udføre og evaluere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i forhold til menneskers psykiske og sociale velbefindende. Kan vejlede og informere om relevante F) arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt med henblik på kommunikation, formidling og videns søgning og udvikler færdighed i at forholde sig kritisk til informationerne. G) kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere, samt indgå i et tværfagligt samarbejde. 12

13 sundhedsfremmende og forebyggende initiativer og respektere borgerens valg af samme. Aktivitet: Bevidst kan arbejde ud fra hjælp til selvhjælps principper. Kan informere og vejlede borgeren om relevante kommunale og private tilbud. Kan medvirke til at fremme borgerens mestringsevne i forhold til livsudfoldelse og livskvalitet. Kommunikation og samarbejde: Kan anvende forskellige kommunikationsformer tilpasset den enkelte borger og situationen. Kan opbygge kontakt og samarbejde med borgeren og dennes netværk. H) alene og i samarbejde med andre, at tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særlig henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen I) Opnår færdighed i at vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: har indsigt i betydningen af at 13

14 udvikle og effektivt efterleve fælles mål og værdier på arbejdspladsen i forhold til arbejdsmiljøet. Bevidst bruge din egen krop og medtænke forebyggelse af belastnings-skader i forhold til dine arbejdsstillinger. Har indsigt i hvor du kan søge hjælp og vejledning i forhold til dit arbejdsmiljø. Er i stand til kritisk at reflektere over og bevidst vurdere og anvende APV udarbejdet hos borgerne. Har indsigt i Social- og sundhedshjælperes ansvars og kompetence områder og handle ud fra dette. Søger vejledning og støtte i situationer, hvor du ikke har den nødvendige viden eller sikkerhed i forhold til 14

15 opgaverne. Aktivt indgår i samarbejdet med andre og kritisk reflekterer over, vurdere og synliggør dine overvejelser i forhold til dit eget og andres arbejdsmiljø. Aktivt deltager i og udviser fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til den daglige arbejdstilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Selvstændigt og i samarbejde med andre tage initiativ, være igangsættende og ansvarligt følge op på egne og fælles opgaver. Selvstændigt at kunne prioriterer de opgaver der skal løses hos den enkelte borger i pressede situationer. 15

16 STANDPUNKTSBEDØMMELSE Ved slutningen af hver praktikperiode afholdes en standpunktsbedømmelse, hvor det vil blive vurderet, om du har nået målene for perioden. En standpunktsbedømmelse er en vurdering af din viden, dine færdigheder og dine holdninger i forhold til målene for den aktuelle periode. Oplysningerne munder ud i en konklusion på, om perioden er godkendt eller ikkegodkendt. Standpunktsbedømmelsen afgives af din vejleder, og du skal skrive under på, at du har fået den. Du skal også skrive under, selvom du eventuelt ikke er enig i bedømmelsen. Du vil derudover modtage en skriftlig begrundelse for det afgivne standpunkt. Det forventes, at du har udarbejdet en skriftlig selvevaluering i forhold til målene. Hvis konklusionen på standpunktsbedømmelsen er, at perioden ikke er godkendt, vil der sammen med skolen og ansættende myndighed blive truffet aftale om det videre forløb ved en helhedsevaluering. KLAGEMULIGHED Hvis man er uenig i de afgørelser, som praktikstedet træffer, kan der klages. Det skal gøres skriftligt til praktikstedet senest 14 dage efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis praktikstedet fastholder sin afgørelse, videresendes klagen automatisk til et klageudvalg, som arbejder videre med den. I det tilfælde får alle parter lejlighed til at kommentere sagen, inden den endelige afgørelse træffes af klageudvalget. VEJLEDNING I PRAKTIKKEN For at støtte dig i din læring i praktikken er der i hvert område ansat en eller flere praktikvejledere, som er særligt uddannede til at undervise og vejlede elever. Udover at deltage i plejen har disse praktikvejledere ansvar for, at du bliver introduceret til perioden og bliver vejledt og under-vist undervejs. For at kunne planlægge din periode ud fra dine forudsætninger, gøre status og give dig evaluering planlægger praktikvejlederen forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering. Der vil gennem hele forløbet være undervisning i de områder, som er specielle for praktikken, og som du ikke har tilstrækkelig viden om i forvejen. Du vil desuden få 16

17 vejledning, enten individuelt eller sammen med andre elever i større eller mindre grupper. Vejledningen kan finde sted, før du går i gang med en arbejdsopgave, den kan foregå, mens du løser opgaven, eller der kan være vejledning bagefter. I vejledningen forventes du at være den mest aktive, idet vejlederen vil spørge ind til din viden, dine holdninger og dine færdigheder. Her bliver du udfordret i forhold til mål og krav i praktikperioden. Det forventes, at du selv følger op på de udfordringer og problemstillinger, der rejses i vejledningen. REFLEKSION Ud over at gøre erfaringer i den direkte pleje og omsorg skal du også reflektere over din praksis. Din vejleder vil støtte og udfordre dig ved at stille spørgsmål og spørge ind til dine overvejelser, så du kan lære ved at skulle begrunde og forklare, hvad du vil gøre, har gjort eller kunne have gjort. Denne refleksion kan foregå i grupper. Refleksion kan også være skriftlig, og den måde, du har lært at bruge logbogen på i skoleperioden, vil blive fulgt op i praktikken. Vejlederen vil opmuntre dig til at skrive dine refleksioner i din logbog, så I kan tage udgangspunkt her, når du får individuel vejledning. Det anbefales, at du arbejder med din logbog mindst tre gange om ugen. Vejlederen vil kommentere det skrevne enten mundtligt eller skriftligt. EVALUERINGER Undervejs i praktikforløbet vil din vejleder og eventuelle kontaktpersoner fortælle dig, hvordan de mener, du arbejder i forhold til målene, hvad de oplever du er god til, og hvad du kan gøre anderledes / bedre. Denne evaluering gives for at støtte din læring undervejs. Det er væsentligt, at du selv bidrager med dine overvejelser over, hvordan du oplever, det går i forhold til dine lærings- mål beskrevet i uddannelsesplanen. Denne selvevaluering skal gøres skriftligt i logbogen, og begge evalueringer kan medføre justering af din uddannelsesplan. Hvis det viser sig, at du har vanskeligt ved at nå målene for perioden, kan der blive afholdt en helhedsevaluering. Her deltager, foruden dig, din vejleder, repræsentanter 17

18 fra den ansættende myndighed og fra skolen. Yderligere kan du tage en person efter eget valg med til at støtte dig. Ved samtalen drøftes, hvad der skal til, for at du kan fortsætte uddannelsen. PRAKTIKVEJLEDERENS ANSVAR Den praktikvejleder, du er tilknyttet, vil støtte og vejlede dig gennem hele praktikperioden. Hun planlægger dine daglige aktiviteter sammen med dig og sørger for, at du ved, hvem du arbejder sammen med. Praktikvejlederen sørger for, at du har en arbejdsplan, der tilgodeser såvel dine læringsbehov som dine overenskomstmæssige rettigheder. Dine aktiviteter skal hele tiden være afpasset efter, hvad du er i gang med at lære. Vejlederen vil således planlægge, at du deltager i arbejdsopgaver, som er relevante i forhold til din uddannelse og de forudsætninger, du har på det givne tidspunkt. Praktikvejlederen planlægger og afholder ugentlig vej- ledning, hvor I drøfter, hvordan du arbejder med målene for perioden. Her er det væsentligt, at du også selv er forberedt til at vurdere din egen indsats. DIT ANSVAR SOM ELEV Inden du starter i praktikken, skal du have læst det materiale, som omhandler perioden. Du skal selv finde oplysninger om praktikstederne på institutionernes hjemmesider. Desuden sender de fleste praktiksteder information til dig, inden du skal ud i praksisdagene. Du skal ligeledes have ajourført din personlige uddannelsesbog, da din praktikvejleder vil tage udgangspunkt i denne ved forventningssamtalen og løbende under praktikken. Hver gang der bliver lavet aftaler, som vedrører din praktik, dine læringsmål og dine evalueringer, skal du selv sørge for, at det bliver skrevet i din uddannelsesbog. Der er i det hele taget store forventninger til din egen indsats under praktikforløbet. Du skal: forberede dig skriftligt til forventningssamtalen, midtvejs- og slutevaleringen arbejde med selvevaluering skrive logbog arbejde med din personlige uddannelsesplan 18

19 være opsøgende i forhold til læringsmuligheder deltage positivt i praksisfællesskabet udfærdige en skriftlig evaluering til praktikstedet. PRAKTISKE FORHOLD I god tid inden en praktikperiode starter, vil du modtage besked om, hvor du skal møde og på hvilket tidspunkt. Der vil også være information om din tjenestetidsplan og navn på din vejleder samt andre praktiske forhold. På nogle praktiksteder vil du få udleveret en uniform. Andre steder går man i sit eget tøj, og så vil du få beklædningsgodtgørelse. Du skal følge praktikstedets politikker. RETTIGHEDER OG PLIGTER Da du er ansat som elev, har du samme rettigheder og pligter som de andre ansatte. Det betyder, at du har ret til ferie og omsorgsdage og fridage på særlige betingelser som det øvrige personale. Din ferie fremgår af skole-/praktikplanen. Du har pligt til at melde afbud til dit praktiksted ved fravær. Er du fraværende over længere tid, eller overholder du ikke de personalepolitikker, der er på arbejdspladsen, vil du blive indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor ansættelses- forholdet tages op til vurdering. Skulle det blive aktuelt med en sådan samtale, kan du tage en bisidder med til samtalen. I denne situation og i tilfælde, hvor du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, vil praktikstedets tillidsmand og dit eget fagforbund være dig behjælpelig. Mens du er elev, arbejder du under FOA s overenskomst for social- og sundhedspersonale. Her står reglerne for, hvor ofte du må arbejde aften, nat og weekender/ helligdage 1. Desuden skal du overholde 11 timers reglen i forhold til antal timer mellem to vagter. 1 Du må højst have aften- og natarbejde svarende til en tredjedel af din arbejdstid. I første periode af uddannelsen må du ikke have weekendvagt oftere end gennemsnitlig hver 4. weekend. I den anden periode må du gennemsnitligt arbejde hver 3. weekend. 19

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere