PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE"

Transkript

1 PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16 VEJLEDNING I PRAKTIKKEN 16 REFLEKSION 17 EVALUERINGER 17 PRAKTIKVEJLEDERENS ANSVAR 18 DIT ANSVAR SOM ELEV 18 PRAKTISKE FORHOLD 19 RETTIGHEDER OG PLIGTER 19 2

3 PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE PRAKTIKPERIODE 1 Praktikuddannelse er i alt 30 uger og er i kommunalt regi. Praktikuddannelsen er delt i 2 perioder. Hver praktikperiode er på 15 uger, hvor du arbejder frem mod stigende selvstændighed, således du til sidst i uddannelsen har nået uddannelsesordningens mål på slut niveau. Der skal arbejdes med alle målene fra Uddannelseordningen i både 1. og 2. praktik, men med niveaustigning. Nogle af målene lægger mere op til det der er lært i 1. skoleperiode og kan derfor være lettere at arbejde med det gives der eksempler på nedenfor. Emnerne og uddannelsesordningens mål arbejdes der videre med i 2. praktikperiode. Det vil dog være væsentligt at du i løbet af 1. praktik opnår en indsigt og et niveau, i forhold til dine personlige kompetencer og faglige viden og færdigheder, så dette kan være dig en hjælp til at opnå uddannelses slutmål. Emner som du har arbejdet med i 1. skoleperiode: Tema 1. At være under uddannelse: Uddannelsesintroduktion Læreprocesser Udviklingspotentiale Refleksiv skrivning Tema 5. Selvvalgt projektemne Forberedelse til praktikken EMNER OG MÅL FOR PRAKTIKPERIODE 1 Du skal derfor i praktikken primært arbejde med: Fælles mål og værdier på arbejdspladsen i forhold til din uddannelse. At udvise initiativ og medansvar i tilrettelæggelsen af de daglige læringsmuligheder og dit uddannelsesforløb i praktikken. At blive bevidst om din egen måde at lære på i praktikken, samt reflektere over egen læring og Uddannelsesordningens praktikmål: Under tema 1 og 2 er der primært fokus på udvikling af personlige kompetencer. At eleven udvikler: 1. initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, for på den baggrund at kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se sin egen andel i udviklingen af 3

4 synliggøre dette mundtligt og skriftligt. At udvikle din evne til selvevaluering mundtligt og skriftligt. At være velforberedt og aktivt deltagende i vejledningssituationer og udvikle dine evner til at give og modtage konstruktiv feedback. Uddannelsesbogen og dens ajourføring, samt forberede skriftlige forudsætninger og forventninger til praktikperioden. At anvende logbogen gennem hele praktikperioden mellemmenneskelige relationer 2. evne til at yde omsorg for sig selv og for andre på en nærværende og professionel måde, 3. Udvikler forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis 4. Udvikler evnen til at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer. 5. Udvikler indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer. 4

5 Emner som du har arbejdet med i 1. skoleperiode: Tema 2. At være professionel i samarbejde med borgeren. Indlevelse Empati Kommunikation Livsformer Naturlig og professionel omsorg Tavshedspligt Etik Du skal derfor i praktikken primært arbejde med: Værdier og holdninger i en professionel rolle: Praktikstedets værdigrundlag og målsætninger, samt forholde dig til disses betydning for dit daglige arbejde. Samarbejde med borgerne og forholde dig til samarbejdet ud fra begreberne respekt, omsorg og etik. Overholdelse af tavshedspligten. At udvikle din evne til at reflektere over dine egne og andres handlinger ud fra etiske og fagligt teoretiske overvejelser. At udvikle din evne til at respektere borgerens ret til at bestemme over egne forhold og eget liv. At kunne respektere borgerens normer, Uddannelsesordningens praktikmål: 6. Udvikler sin nysgerrighed, kreativitet, åbenhed og lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser 7. kan håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, 8. har færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer 9. kan anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. 5

6 vaner, livsstil og holdninger. At udvikle din evne til at forholde dig til betydningen af din egen kulturelle baggrund, i forhold til at kunne etablere et respektfuldt samarbejde med andre. Kommunikation: Din bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation - og hvorledes dette påvirker samarbejdet med andre. At være nærværende i mødet med andre og aktivt lyttende i dit samvær med andre. Samarbejde: At indgå aktivt i samarbejde med andre og overveje betydningen af din egen og andres indsats. At søge vejledning og støtte i situationer, hvor du ikke har den nødvendige viden eller sikkerhed i forhold til opgaverne. 6

7 Emner som du har arbejdet med i 1. skoleperiode: Tema 3. At være professionel hos borgere, der har aldersbetinget behov for hjælp. Tema 4. At være professionel hos borgere med livsstilssygdomme. Sundhedsfremme og forebyggelse Praktisk hjælp Personlig hjælp og service Kost og væskebalance Elementære sygeplejeopgaver ved nedsat funktionsniveau Hygiejniske principper Aktivering Forflytningsprincipper ADL Dokumentation Du skal derfor i praktikken primært arbejde med: At arbejde støttende, vejledende og igangsættende vil sige: At medtænke sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i opgaveløsningen og i forhold til borgere med aldersbetingede behov for hjælp, samt deres livsstil. Praktisk hjælp og aktivering: At kunne planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og praktisk hjælp til udvalgte borgere med udgangspunkt i kommunens kvalitetsstandarder. Støtte til aktiviteter, som understøtter borgerens livsudfoldelse og livskvalitet. Bevidst arbejde ud fra hjælp til selvhjælps principper. Hygiejne: Håndhygiejne, indsigt i smittemåder afbrydelse af Uddannelsesordningens praktikmål: I 1. praktikperiode er der primært fokus på følgende faglige mål. At eleven kan/opnår øvelse i: A) I samarbejde med borgeren arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes. C) At vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver, personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholder sig til kommunens kvalitetsstandarder. E) at arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik, samt forholde 7

8 smitteveje. Hjælp til personlig hygiejne hos udvalgte kendte borgere. Kost og væske: Varetage opgaver vedrørende borgernes behov for ernæring og væske. Forflytninger og arbejdsstillinger: Vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger. sig disses betydning for eget uddannelsesforløb og Social- og sundhedshjælperens rolle og arbejds- område. I) vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området. Vurdere og anvende hensigtsmæssige personforflytninger og hjælpemidler ud fra kommunens standarder og regler for området 8

9 PRAKTIKPERIODE 2 I praktikperiode 2 som varer 15 uger skal du arbejde videre med emnerne og mål fra praktikperiode 1. Du skal nu arbejde frem mod at nå alle målene på slutniveau, således du til slut i praktikken besidder de personlige og faglige kompetencer som er fælles med praktikperiode 1. Ligeledes skal du have opnået færdigheder i forhold til varetagelse af de beskrevne opgaver i både praktikperiode 1. og 2. hos såvel kendte som ukendte borgere. Emner som du har arbejdet med i 2. skoleperiode: Forberedelse til praktikken. Tema 7: At være professionel hos borgere med kroniske tilstande, der har brug for hjælp. På skolen har du arbejdet med: Anatomi og fysiologi Elementære sygeplejeopgaver i forbindelse med kroniske lidelser, gigt, osteoporose, apopleksi, livets afslutning Sundhedsfremme og forebyggelse At leve med en kronisk sygdom og fysiske, psykiske og sociale handicap EMNER OG MÅL FOR PRAKTIKPERIODE 2 Du skal derfor i løbet af praktikken opnå at du: Kan synliggøre og bevidst arbejde med dine styrker og udviklingsfelter i forhold til din egen og vejlederens slutevaluering fra praktikperiode 1. Selvstændigt kan vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og praktisk hjælp. Elementære sygeplejeopgaver: Kan observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgere Uddannelsesordningens praktikmål skal nås på slutniveau: Eleven skal have færdighed, i/kan: A) samarbejde med borgeren, arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes. 9

10 Problemløsningsmodellen Aktivitetsanalysen Bevægeapparatet, herunder hjælpemidler, genoptræning og vedligeholdelsestræning Sorg og krise Servicelov Plejeorlov Forsørgelse og medicintilskud Kan vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Aktiviteter og træning: Kan vejlede og være igangsættende i forhold til borgerens dagligdag og deltagelse i aktiviteter Kan arbejde målrettet med vedligeholdelsesog genoptræning, med fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Kommunikation og dokumentation: Er i stand til mundtligt og skriftlig at synliggøre faglige overvejelser og begrundelser i samarbejdet med gruppen og øvrige samarbejdspartnere. B) observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren, samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og selvbestemmelsesret. C) vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver, personlig og praktisk hjælp ud fra hensigtsmæssige miljøvalg og med respekt for borgerens ressourcer og i den sammenhæng forholder sig til kommunens kvalitetsstandarder. 10

11 Tema 8 At være professionel i samarbejde med borgere psykosociale behov. Motivation Mestring Elementær sygepleje ved: - demens - psykisk lidelse - misbrug Magtanvendelse Umyndiggørelse Væresteder Botilbud Kommunikation Aktiviteter Selvstændigt kan dokumentere de opgaver du har udført ud fra kommunens metoder og redskaber. Formidle informationer: Har indsigt i kvalitetsstandarder og kunne formidle disse loyalt kunne arbejde ud fra kvalitetsstandarder Har indsigt i øvrigt kommunale, samt private tilbud, samt kunne formidle disse. Værdier og holdninger Er i stand til at reflektere over dine egne og andres handlinger ud fra etiske og fagligt teoretiske overvejelser, og medtænker dette i dine handlinger. Er i stand til at respektere borgerens ret til at bestemme over egne forhold og eget liv. Er i stand til at respektere borgerens D) formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud, samt vejlede den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov. E) arbejde ud fra lokale institutioners værdigrundlag og voldspolitik, samt forholde sig disses betydning for eget uddannelsesforløb og Social- og sundhedshjælperens rolle og arbejds- område. 11

12 Tema 6. Det gode arbejdsmiljø Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til dig selv Arbejdsmiljø og lovgivning Tværfagligt samarbejde Kommunikation og konfliktløsning Respekt og ligeværdigt samarbejde Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til dig selv Arbejdsmiljø og lovgivning Tværfagligt samarbejde Kommunikation og konfliktløsning Respekt og ligeværdigt samarbejde normer, vaner, livsstil og holdninger. Er i stand til at etablere og indgå i et respektfuldt samarbejde med borgeren og dennes pårørende, Er nærværende i mødet med andre og kan anvende aktivt lytning i dit samvær med andre. Kan efterleve arbejdspladsens værdier og kvalitetsstandard, samt forholde dig til disses betydning for dit daglige arbejde og borgerens behov og muligheder. Sundhedsfremme og forebyggelse: Kan vurdere, planlægge, udføre og evaluere sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i forhold til menneskers psykiske og sociale velbefindende. Kan vejlede og informere om relevante F) arbejde med redskaber til elektronisk kommunikation, der anvendes lokalt med henblik på kommunikation, formidling og videns søgning og udvikler færdighed i at forholde sig kritisk til informationerne. G) kommunikere og dokumentere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere, samt indgå i et tværfagligt samarbejde. 12

13 sundhedsfremmende og forebyggende initiativer og respektere borgerens valg af samme. Aktivitet: Bevidst kan arbejde ud fra hjælp til selvhjælps principper. Kan informere og vejlede borgeren om relevante kommunale og private tilbud. Kan medvirke til at fremme borgerens mestringsevne i forhold til livsudfoldelse og livskvalitet. Kommunikation og samarbejde: Kan anvende forskellige kommunikationsformer tilpasset den enkelte borger og situationen. Kan opbygge kontakt og samarbejde med borgeren og dennes netværk. H) alene og i samarbejde med andre, at tilrettelægge, udføre og reflektere over arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder med særlig henblik på forebyggelse af vold på arbejdspladsen I) Opnår færdighed i at vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: har indsigt i betydningen af at 13

14 udvikle og effektivt efterleve fælles mål og værdier på arbejdspladsen i forhold til arbejdsmiljøet. Bevidst bruge din egen krop og medtænke forebyggelse af belastnings-skader i forhold til dine arbejdsstillinger. Har indsigt i hvor du kan søge hjælp og vejledning i forhold til dit arbejdsmiljø. Er i stand til kritisk at reflektere over og bevidst vurdere og anvende APV udarbejdet hos borgerne. Har indsigt i Social- og sundhedshjælperes ansvars og kompetence områder og handle ud fra dette. Søger vejledning og støtte i situationer, hvor du ikke har den nødvendige viden eller sikkerhed i forhold til 14

15 opgaverne. Aktivt indgår i samarbejdet med andre og kritisk reflekterer over, vurdere og synliggør dine overvejelser i forhold til dit eget og andres arbejdsmiljø. Aktivt deltager i og udviser fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til den daglige arbejdstilrettelæggelse af arbejdsopgaver. Selvstændigt og i samarbejde med andre tage initiativ, være igangsættende og ansvarligt følge op på egne og fælles opgaver. Selvstændigt at kunne prioriterer de opgaver der skal løses hos den enkelte borger i pressede situationer. 15

16 STANDPUNKTSBEDØMMELSE Ved slutningen af hver praktikperiode afholdes en standpunktsbedømmelse, hvor det vil blive vurderet, om du har nået målene for perioden. En standpunktsbedømmelse er en vurdering af din viden, dine færdigheder og dine holdninger i forhold til målene for den aktuelle periode. Oplysningerne munder ud i en konklusion på, om perioden er godkendt eller ikkegodkendt. Standpunktsbedømmelsen afgives af din vejleder, og du skal skrive under på, at du har fået den. Du skal også skrive under, selvom du eventuelt ikke er enig i bedømmelsen. Du vil derudover modtage en skriftlig begrundelse for det afgivne standpunkt. Det forventes, at du har udarbejdet en skriftlig selvevaluering i forhold til målene. Hvis konklusionen på standpunktsbedømmelsen er, at perioden ikke er godkendt, vil der sammen med skolen og ansættende myndighed blive truffet aftale om det videre forløb ved en helhedsevaluering. KLAGEMULIGHED Hvis man er uenig i de afgørelser, som praktikstedet træffer, kan der klages. Det skal gøres skriftligt til praktikstedet senest 14 dage efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis praktikstedet fastholder sin afgørelse, videresendes klagen automatisk til et klageudvalg, som arbejder videre med den. I det tilfælde får alle parter lejlighed til at kommentere sagen, inden den endelige afgørelse træffes af klageudvalget. VEJLEDNING I PRAKTIKKEN For at støtte dig i din læring i praktikken er der i hvert område ansat en eller flere praktikvejledere, som er særligt uddannede til at undervise og vejlede elever. Udover at deltage i plejen har disse praktikvejledere ansvar for, at du bliver introduceret til perioden og bliver vejledt og under-vist undervejs. For at kunne planlægge din periode ud fra dine forudsætninger, gøre status og give dig evaluering planlægger praktikvejlederen forventningssamtale, midtvejs- og slutevaluering. Der vil gennem hele forløbet være undervisning i de områder, som er specielle for praktikken, og som du ikke har tilstrækkelig viden om i forvejen. Du vil desuden få 16

17 vejledning, enten individuelt eller sammen med andre elever i større eller mindre grupper. Vejledningen kan finde sted, før du går i gang med en arbejdsopgave, den kan foregå, mens du løser opgaven, eller der kan være vejledning bagefter. I vejledningen forventes du at være den mest aktive, idet vejlederen vil spørge ind til din viden, dine holdninger og dine færdigheder. Her bliver du udfordret i forhold til mål og krav i praktikperioden. Det forventes, at du selv følger op på de udfordringer og problemstillinger, der rejses i vejledningen. REFLEKSION Ud over at gøre erfaringer i den direkte pleje og omsorg skal du også reflektere over din praksis. Din vejleder vil støtte og udfordre dig ved at stille spørgsmål og spørge ind til dine overvejelser, så du kan lære ved at skulle begrunde og forklare, hvad du vil gøre, har gjort eller kunne have gjort. Denne refleksion kan foregå i grupper. Refleksion kan også være skriftlig, og den måde, du har lært at bruge logbogen på i skoleperioden, vil blive fulgt op i praktikken. Vejlederen vil opmuntre dig til at skrive dine refleksioner i din logbog, så I kan tage udgangspunkt her, når du får individuel vejledning. Det anbefales, at du arbejder med din logbog mindst tre gange om ugen. Vejlederen vil kommentere det skrevne enten mundtligt eller skriftligt. EVALUERINGER Undervejs i praktikforløbet vil din vejleder og eventuelle kontaktpersoner fortælle dig, hvordan de mener, du arbejder i forhold til målene, hvad de oplever du er god til, og hvad du kan gøre anderledes / bedre. Denne evaluering gives for at støtte din læring undervejs. Det er væsentligt, at du selv bidrager med dine overvejelser over, hvordan du oplever, det går i forhold til dine lærings- mål beskrevet i uddannelsesplanen. Denne selvevaluering skal gøres skriftligt i logbogen, og begge evalueringer kan medføre justering af din uddannelsesplan. Hvis det viser sig, at du har vanskeligt ved at nå målene for perioden, kan der blive afholdt en helhedsevaluering. Her deltager, foruden dig, din vejleder, repræsentanter 17

18 fra den ansættende myndighed og fra skolen. Yderligere kan du tage en person efter eget valg med til at støtte dig. Ved samtalen drøftes, hvad der skal til, for at du kan fortsætte uddannelsen. PRAKTIKVEJLEDERENS ANSVAR Den praktikvejleder, du er tilknyttet, vil støtte og vejlede dig gennem hele praktikperioden. Hun planlægger dine daglige aktiviteter sammen med dig og sørger for, at du ved, hvem du arbejder sammen med. Praktikvejlederen sørger for, at du har en arbejdsplan, der tilgodeser såvel dine læringsbehov som dine overenskomstmæssige rettigheder. Dine aktiviteter skal hele tiden være afpasset efter, hvad du er i gang med at lære. Vejlederen vil således planlægge, at du deltager i arbejdsopgaver, som er relevante i forhold til din uddannelse og de forudsætninger, du har på det givne tidspunkt. Praktikvejlederen planlægger og afholder ugentlig vej- ledning, hvor I drøfter, hvordan du arbejder med målene for perioden. Her er det væsentligt, at du også selv er forberedt til at vurdere din egen indsats. DIT ANSVAR SOM ELEV Inden du starter i praktikken, skal du have læst det materiale, som omhandler perioden. Du skal selv finde oplysninger om praktikstederne på institutionernes hjemmesider. Desuden sender de fleste praktiksteder information til dig, inden du skal ud i praksisdagene. Du skal ligeledes have ajourført din personlige uddannelsesbog, da din praktikvejleder vil tage udgangspunkt i denne ved forventningssamtalen og løbende under praktikken. Hver gang der bliver lavet aftaler, som vedrører din praktik, dine læringsmål og dine evalueringer, skal du selv sørge for, at det bliver skrevet i din uddannelsesbog. Der er i det hele taget store forventninger til din egen indsats under praktikforløbet. Du skal: forberede dig skriftligt til forventningssamtalen, midtvejs- og slutevaleringen arbejde med selvevaluering skrive logbog arbejde med din personlige uddannelsesplan 18

19 være opsøgende i forhold til læringsmuligheder deltage positivt i praksisfællesskabet udfærdige en skriftlig evaluering til praktikstedet. PRAKTISKE FORHOLD I god tid inden en praktikperiode starter, vil du modtage besked om, hvor du skal møde og på hvilket tidspunkt. Der vil også være information om din tjenestetidsplan og navn på din vejleder samt andre praktiske forhold. På nogle praktiksteder vil du få udleveret en uniform. Andre steder går man i sit eget tøj, og så vil du få beklædningsgodtgørelse. Du skal følge praktikstedets politikker. RETTIGHEDER OG PLIGTER Da du er ansat som elev, har du samme rettigheder og pligter som de andre ansatte. Det betyder, at du har ret til ferie og omsorgsdage og fridage på særlige betingelser som det øvrige personale. Din ferie fremgår af skole-/praktikplanen. Du har pligt til at melde afbud til dit praktiksted ved fravær. Er du fraværende over længere tid, eller overholder du ikke de personalepolitikker, der er på arbejdspladsen, vil du blive indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor ansættelses- forholdet tages op til vurdering. Skulle det blive aktuelt med en sådan samtale, kan du tage en bisidder med til samtalen. I denne situation og i tilfælde, hvor du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, vil praktikstedets tillidsmand og dit eget fagforbund være dig behjælpelig. Mens du er elev, arbejder du under FOA s overenskomst for social- og sundhedspersonale. Her står reglerne for, hvor ofte du må arbejde aften, nat og weekender/ helligdage 1. Desuden skal du overholde 11 timers reglen i forhold til antal timer mellem to vagter. 1 Du må højst have aften- og natarbejde svarende til en tredjedel af din arbejdstid. I første periode af uddannelsen må du ikke have weekendvagt oftere end gennemsnitlig hver 4. weekend. I den anden periode må du gennemsnitligt arbejde hver 3. weekend. 19

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning.

Kriterier skal medvirke til gennemsigtighed i processen og vise grundlaget for vurderingen omkring godskrivning. Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Pædagogisk Assistent Baggrunden PASS 1 har decentraliseret beslutningen om godskrivning af praktikmål og afkortning af uddannelsestiden for bl.a. pædagogisk

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728

Social & Sundhed. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Uddannelsesmateriale, februar 2009. Dokumentnr. 515 728 Social & Sundhed 1 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Ældreområdets organisation og struktur side 5 Lovgrundlag side 5-6 Nøgletal side 6 Visioner, overordnede mål og værdier på ældreområdet side 6-7 Praktikuddannelsen

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer

Spørgeguide. I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Spørgeguide I forbindelse med realkompetencevurdering af personlige kompetencer Forudsætninger Fortæl kort om, hvad du har lavet før du startede her - fritidsaktiviteter, job, højskoleophold - opgaver

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 1 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 1 Gældende for hold optaget fra 2011 Tilrettet juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune

Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor. Uddannelseskonsulent Lone Thøsing 2010 Gladsaxe Kommune Optag, læring og kvalitet i social- og sundhedsuddannelserne i primær sektor Dette lille oplæg er en sammenfatning af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget fra mine uddannelseskonsulentkollegaer i

Læs mere

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus

Kort beskrivelse af Nystadens Børne og Ungdomshus Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Nystadens Børne- og Ungdomshus Januar 2010 Forord I Sydslesvig er der i alt 11 Fritidshjem. I dag ligger fire institutioner i Flensborg (Sortevej, Nystadens Børne-

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

Pb. Diakoni & Socialpædagogik

Pb. Diakoni & Socialpædagogik Pb. Diakoni & Socialpædagogik Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at udøve og udvikle pædagogisk socialt omsorgsarbejde

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN Dussen Gl. Hasseris Skole ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Mester Eriks vej 57 9000 Aalborg 99824000 glhasserisskole@aalborg.dk www.gammelhasserisskole.dk

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg

Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg Kvalitetsaftale om social- og sundhedselevers praktikforløb i Sundhed og Omsorg 1 Indledning Denne kvalitetsaftale fastsætter fælles retningslinjer for, hvordan praktikforløb for elever på social- og sundhedsuddannelserne

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven

Praktikstedsbeskrivelse for. Børnehaven Praktikstedsbeskrivelse for Børnehaven Udarbejdet januar 2010 Beskrivelse af praktikstedet: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og by: Hoved tlf.nr.: Institutionens E-Mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere