B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter."

Transkript

1 Ændret Ændret Ændret Ændret Pr. December 2007 B-HUSET Forening for Udøvende Kunstneres Aktive værksteder og Aktiviteter. Vedtægter 1.0 Foreningens navn Foreningens navn er B-HUSET. Foreningen er stiftet d Foreningen er en ikke profitgivende institution, og hæfter kun med de til enhver tid indestående midler. 1.1 Foreningens hjemsted Ejendommen H.C. Ørstedsvej 65, baghuset m2 1.2 Lejekontrakt Foreningen har tidsbegrænset lejekontrakt indtil Foreningens formål Foreningens formål er at skabe rammer om udøvende kunst og kunstpraksis. Derudover er foreningens formål: At skabe rammer om et undersøgelses -og produktionsmiljø for kunstnere, som helt eller delvis arbejder som udøvere af kunst. At være generator for netværk, samarbejder og kunstrelaterede arrangementer. At blivende et seriøst arbejdende fællesskab i et professionelt miljø. Foreningen kan indgå samarbejde med andre kunstorienterede foreninger. 3 Betingelse for medlemskab Alle kan blive medlem såfremt der kan opnås enighed om det i bestyrelsen, og såfremt der er plads. Der er ingen venteliste, kun en interesseliste. Medlemmer vurderes af bestyrelsen, og bestyrelsen beslutter ved flerstemmighed hvem der optages som medlemmer. Medlemmer betaler en måneds leje samt 3 måneders husleje eksklusiv forbrugsudgifter i depositum, som indsættes på foreningens konto før indflytning. Nøgler gives først når det fulde beløb er betalt. Leje udgør husleje + forbrug (kontingent, varme, el, internet, renovation).

2 Husleje betales pr. d. 30. i måneden fra en fast bankoverførsel med lejers navn som afsender. En sådan bankaftale skal kunne vises v. forespørgsel fra Bestyrelsen. Forsinket betaling ilægges bøde på 300 kr. efter 3. forsinkelse, og hver gang derefter. Bøder betales med næste husleje eller trækkes fra depositum v. opsigelse. 4.0 Medlemmer Foreningen har tre slags medlemmer: A-medlemmer (aktive medlemmer) er udøvende kunstnere, der har retten til egen værkstedplads, til at bruge foreningens fællesarealer, leje evt. udstyr samt ansøge om at benytte projektrummet. Alle kan søge om A-medlemskab ved at indsende et CV til bestyrelsen 14 dage inden et bestyrelsesmøde. A-medlemmer har nøgle og betaler kontingent månedsvis. Kontingent er inkluderet i leje og forbrug og udgør 10 kr. om måneden. Ingen medlemmer må overdrage nøgle eller udlåne udstyr til andre. Dog kan bestyrelsen give tilladelse til, at et medlem har fotograf eller lignende ansat på produktionen ved samarbejdsprojekter. Manglende indbetaling af leje (husleje+forbrug) kan medføre tab af medlemskab, A-medlemmer har stemmeret på medlemsmøder og er valgbare til bestyrelsen. Fremlejemedlemmer Fremlejemedlemmer er midlertidige medlemmer ønsket ind af et A-medlem til fremleje af medlemmets enhed/deling af en enhed. A-medlemmet fremlægger fremlejemedlemmets CV til godkendelse i bestyrelsen. Godkendelse afgøres ved almindeligt flertal i bestyrelsen. A-medlemmet er fortsat ansvarlig for betaling af sin egen leje, og må selv aftale internt med fremlejemedlemmet om afregning. Efter 6 måneder genansøges der om fremlejemedlemskab. Fremlejemedlemmet kan ansøge om Amedlemskab på lige vilkår med andre ansøgere. Page 1 of 4

3 Ændret Ændret Ændret Ændret Støttemedlemmer kan være personer, foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder som ved økonomisk eller praktisk bistand medvirker til at opfylde foreningens formål, eller som på anden måde støtter formålet. Støttemedlemmer modtager information fra foreningen via og inviteres til arrangementer og ferniseringer. Kontingentet for støttemedlemskab fastsættes ved forhandling mellem det enkelte medlem og bestyrelsen, men kan ikke være mindre end 300 kr., der opkræves en gang årligt. Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Kontingentets størrelse for de forskellige medlemskategorier fastsættes af foreningen på den årlige ordinære generalforsamling. 4.1 Nye medlemmer optages ved førstkommende bestyrelsesmøde. Alle kan ansøge om medlemskab ved at indsende et CV til bestyrelsen. Som nyt medlem er der 3 mdr. prøvetid, hvor bestyrelsen vurderer om medlemskabet skal være permanent. Rettigheder og pligter for medlemsgrupperne defineres i husreglerne. 4.2 Udmeldelse af foreningen sker ved at give meddelelse til kassereren eller formanden og har virkning fra det følgende kvartal. Der er 3 måneders opsigelse af medlemskab pr. d. 1. i måneden. Forudbetalt leje tilbagebetales ikke. Udmeldelse kan ikke ske, før eventuelle restancer er betalt. Depositum tilbagebetales efter medlemskabets ophør. Finder medlemmet et nyt medlem til overtagelse af pladsen, kan udmeldelsen godkendes af bestyrelsen indenfor de 3 måneders opsigelse. 4.3 Udmeldelse I den sidste periode af lejekontrakten Lejekontrakten til H. C Ørstedsvej 65, Baghuset, er tidsbegrænset fra For at sikre stedets økonomi i den sidste periode, eller i en situation hvor 50% af medlemmerne siger op samtidigt, binder medlemmer sig for 6 måneder op til slutdato. Denne paragraf ophører Eksklusion Ifald et medlem ikke betaler leje rettidigt, kan vedkommende efter én skriftlig advarsel ekskluderes. Pladsen kan, af bestyrelsen, opsiges med en måneds varsel til d. 1. i måneden. Medlemmer har 3 måneders opsigelse af sin plads og skal hjælpe med at skaffe et nyt medlem til

4 overtagelse af pladsen. Overtrædelse af husregler eller manglende indbetaling af brugerbetaling kan medføre tab af medlemskab og eksklusion. Bestyrelsen kan til hver en tid ekskludere et medlem, hvis det hærger eller er til gene for flertallet. Husregler udarbejdes af bestyrelsen og hænger som opslag i Køkkenet. 5 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt i marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen annonceres senest 8 uger før at generalforsamlingen afholdes. Punkter til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 uger før at Generalforsamlingen afholdes. Dagsorden til generalforsamlingen inkl. indkomne forslag til behandling sendes til foreningens medlemmer senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. 6 Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Medlemmernes beretning. 4. Godkendelse af regnskabet. 5. kontingent-fastsættelse. 6. Ændringer til vedtægterne. Page 2 of 4

5 Ændret Ændret Ændret Ændret Valg af bestyrelse. 8. Valg af regnskabsansvarlig 9. Diverse forslag 10. Evt. 7 Procedure for vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan vedtages med stemmeflertal til generalforsamlingen 8 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamlingen skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne eller flertallet af bestyrelsen forlanger det. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt senest 1 måned før afholdelse. Punkter til dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen. 9.0 Bestyrelsen Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den årlige generalforsamling med fordeling af Bestyrelsens ansvar. Bestyrelsen varetager den daglige drift af B-HUSET i henhold til formålet. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt 9.1 Bestyrelsen konstituerer sig som følger: Formand Kasser Ansvarlig for nye medlemmer Ansvarlig for olie og varme Vicevært og ansvarlig for internet 9.2 Løn for arbejde udført for foreningen Bestyrelsen og den daglige leder kan udbetale løn for arbejde udført for foreningen. 10 Tegningsret for foreningen Foreningen tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem. 11 Bestyrelsesmøder

6 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte bestyrelsesmedlemmerne finder det fornødent. Bestyrelsen beslutter de økonomiske investeringer ved simpelt flertal Regnskab og Revision Regnskabet revideres af generalforsamlingen. Foreningens regnskabsår løber fra 1/1 til 31/ Regnskabs-og formueforhold Leje og dermed medlemskab af foreningen er beregnet ud fra enhedernes/rummenes størrelse samt forbrug. Lejen kan kun ændres ved generalforsamlingen. Der betales depositum på 3 mdrs. husleje, disse tilbagebetales ved fraflytning ifald pladsen afleveres i god stand. Ved fraflytning gennemgår bestyrelsen eventuelle skader og mangler I enheden/rummet og laver en vurdering. Bestyrelsen kan bruge af depositum til at udbedre fejl og mangler, og til betaling af lejerestance til foreningen Forsikring Foreningen tegner I opstarten ikke forsikring for tyveri, ulykker el. lign men overholder de foreskrevne brandinstrukser. Forsikring af de enkelte enheder/rum påhviler medlemmerne. Bestyrelsen kan tegne forsikring for foreningen for bestyrelsesansvar Varmeforbrug Foreningen varmekilde er oliefyr, og beløbet for forbrug er derfor svingende. I sommer halvåret er der slukket for varmen. Page 3 of 4

7 Ændret Ændret Ændret Ændret Forbruget bliver beregnet som aconto varme fordelt på antal kvadratmeter Betaling Betaling skal tilmeldes bankens faste indbetalingsservice. Leje indsættes på foreningens konto d. 1. i hver måned eller førstkommende hverdag Foreningen kan optage lån Foreningen kan optage lån til indkøb af udstyr til gavn for foreningens medlemmer. Disse lån skal godkendes på en varslet Generalforsamling. Den projektansvarlige varetager foreningens kommunikation overfor fx. Kulturministeriet og er ikke personlig ansvarlig for foreningens økonomi. Ansvar påhviler foreningens bestyrelse ihh. til vedtægterne. Medlemmer af foreningen må ikke tilføje foreningen økonomisk underskud Anvendelse af foreningens evt. formue Evt. formue kan benyttes til huslejereduktion, indretning og indkøb af udstyr, samt til uforudsete udgifter Foreningen hæfter alene med sin formue Foreningen hæfter alene med sin formue i forhold til forpligtelser som foreningen påtager sig. Er der underskud i foreningen pga. et medlems manglende betaling, hæves huslejen for de resterende Anvendelse af foreningens evt. formue ved ophør af lejekontrakt Ved ophør af lejekontrakten kan evt. formue/underskud ved flerstemmighed på generalforsamling besluttes at føres over i nyt lejemål. Opløses foreningen ved lejekontraktens ophør fordeles evt. overskud mellem foreningens enheder efter kvadratmeter. Restrerende beløb på B-hustets konto efter endt lejemål, fordeles mellem A- medlemmerne i huset. 13 Foreningens opløsning eller omdannelse skal forelægges på ordinær, eller ekstraordinær generalforsamling, på hvilken, for at gyldig beslutning kan tages, skal være 3/4 flertal af fremmødte.

8 14 Ved foreningens opløsning Ved foreningens opløsning fordeles evt. overskud mellem foreningens enheder efter kvadratmeter Pladserne B-HUSET har 12/15 enheder/rum samt fælles køkken-alrum. Rummene bliver fordelt af bestyrelsen Opsigelse af plads Bliver en enhed opsagt varetages fordeling af pladsen af bestyrelsen Priser på rum Priser på rum er sat individuelt ud fra en vurdering af størrelse, lys, egnethed og forbrug. Lejen fra medlemmerne sættes således at der beregnes i lille overskud til dækning af uforudsete udgifter. Lejen kan reguleres på generalforsamlingen ud fra en vurdering af udgifter på bl.a. el og varme. Vedtægter er godkendt af Advokatfirmaet Michael Knop advokatfuldmægtig Jens Bygum Knudsen Vedtaget og underskrevet af Bestyrelsen d. formand kasserer bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Page 4 of 4

9

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Bilag til dagsordenens pkt. 4.a Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Vedtægter for grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201 Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere