TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant genoptræning Handicap- og Psykiatricenter Udviklende hjemmevejledningsforløb Bevarende hjemmevejledning Kontaktperson Bostøtte Borgerstyret personlig assistance (BPA) Ledsagerordning Kontaktperson til døvblinde Støtte til merudgifter Social behandling af stofmisbrug Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Aktivitetscentret Midlertidig ophold i boform Midlertidig boform Televænget Midlertidig boform Jershøj Midlertidig boform Jershøj - Sluseforløb Midlertidig boform Falhøj Længerevarende botilbud Forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater Specialundervisning for voksne Ældrecenter Rengøring alm. og hovedrengøring Tøjvask i hjemmet Tøjvaskeordning

3 Indkøbsordning Mad og drikke Personlig pleje Selvvalgt hjælper Madservice Bank Apotek Generel sygepleje Medicinadministration Pleje af døende Døgnrehabiliterings- og vurderingspladser Hverdagsrehabilitering Handicapbolig / Ældrebolig Aflastningsophold Daghjem Plejebolig Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Plejevederlag, døende Omsorgstandpleje

4 Forord Som formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget er jeg glad for at kunne præsentere kommunen nye kvalitetsstandarder for Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for den støtte der ydes til borgerne i Tårnby Kommune. På vegne af Sundheds- og Omsorgsudvalget Camilla Schwalbe Formand 4

5 Tandplejen Børne- og Unge tandpleje Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven LBK nr. 913 af 13/07/2010, afsnit IX kapitel 37; om Kommunal tandpleje Tandpleje til børn og unge. Ændring af bekendtgørelse af Sundhedsloven iflg lov LBK nr af 12/18/2012 og BEK nr af 18/12/2012. Sundhedsloven: Afsnit III kap.5; om Patienters retsstilling herunder informeret samtykke. Autorisationsloven: kap. 11, 21 og 22. Journalføringsbekendtgørelse BEK nr.3 af 02/01/2013. Tandplejebekendtgørelsen nr.179 af 28.februar 2012 incl. Ovennævnte ændring af 18/12/2012. Vejledning af 30.juni 2006: Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje samt tillæg til denne vejledning af 26/03/2012. Hvilket behov dækker ydelsen? Forebyggende og behandlende tandpleje for børn og unge 0-17 år i Tårnby kommune Hvad er formålet med ydelsen? Tandplejen skal sikre, at børn og unge ved en god hjemmetandpleje og et sammenhængende tilbud om forebyggelse og behandling kan udvikle hensigtsmæssige tandplejevaner samt sunde tænder, mund og kæber og bevare disse i funktionsdygtig stand gennem hele livet Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Individuel, almen forebyggelse Undersøgelse og behandling af sygdomme i tænder, mund og kæber. Indkaldeintervaller tilrettelagt efter individuelle behov Undersøgelsesintervaller ca mdr. Ved behov tilbud om tandregulering efter visitationskriterier for udvælgelse til ortodontisk behandling. Kriterierne er fastlagt af Sundhedsstyrelsens regler om risikovurdering Ved behov henvisning til Regionstandplejen Ved behov henvisning til Specialtandplejen I helt særlige tilfælde henvisning for tandbehandling under narkose Akutte patienter ydes nødhjælp snarest muligt Uopsættelig nødbehandling udenfor den kommunale tandplejes åbningstid og i ferier udføres af privatpraktiserende tandlæge eller hos 5

6 Tandlægevagten (Oslo Plads) Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Kosmetisk tandpleje Hvem kan modtage ydelsen? Ydelsens omfang? Hvilke valgmuligheder er der m.h.t. leverandør? Kompetencekrav til udførelsen? Alle børn og unge under 18 år, som har folkeregisteradresse i Tårnby kommune. Forebyggende og behandlende tandpleje i henhold til gældende lovgivning år: Tårnby Kommunes kommunale tandpleje år: kan med fuld kommunal betaling vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge. Påbegyndt behandling skal være afsluttet, inden et sådant valg kan foretages. Valget gælder det samlede tilbud. Tandplejen skal kontaktes og aftale med den enkelte tandlæge skal indgås, inden der kan ydes dækning af udgifter til tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæge. Dette gælder dog ikke i forbindelse med nødhjælpsbehandling udenfor Tandplejens åbningstid. Basistandpleje: Tandlæger, tandplejere og tandklinikassistenter. Tandregulering: specialtandlæger, tandplejere og tandklinikassistenter Leverandøren har ansvaret for, at hjælperne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer. Hvilke forpligtigelser har borgeren? Tandplejen forventer at: Forældrene sørger for, at barnet får børstet tænderne helt rene mindst en gang dagligt Forældrene er med til at gøre tandplejebesøget til en tryg oplevelse for barnet Tandplejen får besked, hvis barnet / den unge ikke kan komme til en aftalt tid Hvad koster ydelsen? Gratis ved valg af kommunal tandpleje. Egenbetaling på 100 % ved valg af privatpraktiserende tandlæge for de 0-15 årige. 6

7 Unge år har valgfrihed mellem kommunal og privatpraktiserende tandlæge uden egenbetaling (for uddybning; se dog også Hvilke valgmuligheder er der m.h.t. leverandør? ) Der ydes ikke tilskud til transport til Tandplejen. Hvad er kommunens kvalitetsmål? At borgere, der tilhører målgruppen, modtager regelmæssige tandeftersyn og relevant behandling. At Tårnby kommunale Tandpleje er det selvklare valg for brugerne Det tilstræbes, at alle behandlinger gennemføres smertefrit og med den for behandlingen nødvendige pædagogiske og psykologiske forberedelse Hvordan følges op på ydelsen? Årlig indrapportering af børns tandsundhed til Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register Er der særlige forhold at tage hensyn til? Tavshedspligt Ankevejledning Klager over patientbehandling skal i første omgang sendes til: Tårnby kommunale Tandpleje, Att. Overtandlægen, Amager Landevej 67-69, 2770 Kastrup Hvis der ikke opnås enighed, skal der klages til: Patientombuddet, Finsensvej Frederiksberg Klager over serviceniveauet kan fremsendes til: Amager Landevej Kastrup 7

8 Telefon:

9 Sundhedscenter Hverdagsrehabilitering Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 86 Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og kommunaløkonomiske hensyn. Hvilket behov dækker ydelsen? Træning og vedligeholdelse af fysiske, psykiske og sociale færdigheder, som er nedsat på grund af medfødt handicap, sygdom, tilskadekomst og/eller alderdomsbetinget svækkelse. Hvad er formålet med ydelsen? At styrke borgerens muligheder for helt eller delvist selv at klare personlig pleje og praktiske opgaver i hverdagen. At bevare og/eller højne borgerens selvhjulpenhed og medvirke til at øge borgerens livskvalitet At forebygge hospitalsindlæggelse og behov for plejebolig og hjemmeplejeydelser. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Funktionstræning: Gang- og trappetræning Forflytninger Styrketræning Balance- og koordinationstræning Bevægelighed og konditionstræning ADL-træning: Vask og påklædning Spise og drikke Rengøring Indkøb Madlavning Tøjvask Brug af offentlige transportmidler Kognitiv træning: Initiativ Hukommelse Orientering 9

10 Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Sygeplejeydelser Struktur Afprøvning af og indlæring i brug af hjælpemidler. Individuel træning og instruktion i egentræning Træningen foregår i og omkring borgerens hjem. Hvem kan modtage ydelsen, og hvordan bliver man visiteret? Borgere, som har bopæl i Tårnby Kommune, der søger hjemmehjælp/øget hjemmehjælp efter 83 i Serviceloven, kan visiteres til hverdagsrehabilitering. Ydelsens omfang? Hverdagsrehabilitering kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for træning, støtte og vejledning. Støtte, vejledning og træning i forhold til praktisk hjælp gives dog i hverdage i dagtimer. Hverdagsrehabilitering er altid tidsbegrænset, og har altid afgrænsede mål. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Kompetencekrav til udføreren? Hverdagsrehabiliteringen varetages af Tårnby Kommune. Ydelsen udføres af fysio- og/eller ergoterapeut, træningsassistent, hjemmetrænere samt andet relevant sundhedspersonale. Tårnby Kommune har ansvaret for at medarbejderne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer Hvilke forpligtelser har borgeren? Borgeren har pligt til at deltage aktivt i hverdagsrehabiliteringen og udføre eventuelle hjemmeøvelser på egen hånd eller i samarbejde med personalet Borgeren har pligt til at oplyse leverandør om forhold, herunder sygdom og lidelser, der fordrer særlige hensyn til tilrettelæggelsen af hverdagsrehabiliteringen og medarbejderens sikkerhed Der er rygeforbud i det tidsrum medarbejderen opholder sig i boligen jf. gældende lovgivning herom 10

11 Hvad koster ydelsen? Et hverdagsrehabiliteringsforløb er gratis for borgeren. Evt. transportudgifter betales af borgeren Hvad er kommunens kvalitetsmål? Konkrete færdigheds- og funktionsmål fastsættes individuelt i samarbejde med borgeren. Mål for hverdagsrehabiliteringen er, i det omfang det er muligt, at nå det fastsatte mål. Der henvises i øvrigt til sagsbehandlingstiderne på Hvordan følges op på ydelsen? Effekt af hverdagsrehabiliteringen vurderes af fysio- og/eller ergoterapeut og hjemmetrænere i samråd med borgeren og beskrives i slutstatus. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdets udførelse, hvad enten det udføres i borgerens hjem, på offentlig vej, eller på kommunens træningscentre. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Ankevejledning Afgørelser efter Lov om Social Service 86 kan indbringes for Ankestyrelsen indenfor 4 uger efter modtagelse. Anken fremsendes eller indtelefoneres til: Tårnby Kommune Amager Landevej Kastrup Telefon: Kommunen revurderer sagen med henblik på vurdering af, om der skal træffes en ny afgørelse eller om den oprindelige 11

12 afgørelse skal fastholdes. Hvis borgeren ikke får fuldt medhold indbringes sagen uden videre for Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen. 12

13 Ambulant genoptræning 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 86. Alle afgørelser træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 2. Hvilket behov dækker ydelsen? Træning af fysisk og psykisk færdigheds- og funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, tilskadekomst og/eller aldersbetinget svækkelse. 3. Hvad er formålet med ydelsen? At bringe borgeren tilbage på samme funktionsniveau som før sygdommen, i det omfang det er muligt. At undgå vedvarende eller yderligere svækkelse. At forebygge at der opstår behov for øget hjælp eller sygehusindlæggelse. 4. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Funktionstræning: Gang- og trappetræning Forflytninger Styrketræning Balance- og koordinationstræning Bevægelighed og konditionstræning ADL træning: Brug af offentlige transportmidler Indkøb Vask- og påklædning Spise og drikke Kognitiv træning: Initiativ Hukommelse Orientering Afprøvning af og indlæring i brug af hjælpemidler. Individuel træning og holdtræning Træningen kan efter aftale gennemføres i sundhedscentret eller i borgerens hjem (gælder også plejebolig/plejehjem). 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Sygeplejeydelser Lægekontrol 6. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med behov for træning af fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor der af terapeuterne vurderes at 13

14 være et genoptræningspotentiale. Visitation til træning finder sted ved henvendelse til visitationen i borgerens hjemkommune. 7. Ydelsens omfang? Som udgangspunkt bevilges op til 3 måneders træning. Træningsforløbet kan forlænges, så længe der er progression i træningen. 8. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandør? Træningen varetages af Tårnby Kommune, Sundhedscenter Tårnby og Pleje- og daghjemmet Travbanehuset. 9. Kompetencekrav til udfører? Ydelsen udføres af fysio- og/eller ergoterapeut. Relevant sundhedspersonale kan i et vist omfang bidrage ved gennemførelse af træningen. Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderne har de fornødne faglige og personlige kvalifikationer 10. Hvilke forpligtelser har borgeren? Borgeren skal deltage aktivt i træningen og udføre eventuelle hjemmeøvelser på egen hånd. Borger skal selv sørge for transport. Borgeren har pligt til at oplyse kommunen om forhold, herunder sygdom og lidelser, der fordrer særlige hensyn til tilrettelæggelsen af træningen og medarbejdernes sikkerhed. Der er rygeforbud i det tidsrum borgeren deltager i træning uanset om det er i træningshal eller i eget hjem jf. gældende lovgivning herom. 11. Hvad koster ydelsen? Et træningsforløb er gratis for borgeren. 12. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Konkrete færdigheds- og funktionsmål fastsættes individuelt i samarbejde med borger. Mål for træningen er, i det omfang det er muligt, at nå de fastsatte mål. Det er et mål at visitation til træning finder sted senest 2 uger efter, at ansøgningen er modtaget, såfremt sagen er fuldt belyst, og at træningen starter op senest 2 uger efter bevilling. 13. Hvordan følges op på ydelsen? Effekt af træningen vurderes: af fysio- eller ergoterapeut i samråd med borgeren af visitator i forbindelse med revisitation af eventuel hjælp til praktiske opgaver eller personlig pleje. 14

15 14. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven under arbejdets udførelse hvad enten det udføres i sundhedscentret, på offentlig vej eller i borgerens hjem. Loven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 15. Ankevejledning Afgørelser efter lov om social service 44 og 86 kan indbringes for Ankestyrelsen indenfor 4 uger efter modtagelse. Anken fremsendes eller indtelefoneres til borgers hjemkommune: Dragør Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Kirkevej Dragør Telefon: eller Tårnby Kommune Amager Landevej Kastrup Telefon: Afgørelsen revurderes herefter med henblik på om afgørelsen skal fastholdes eller om der skal træffes en ny afgørelse. Hvis borgeren ikke får fuldt medhold, indbringes sagen uden videre for Ankestyrelsen. 15

16 Handicap- og Psykiatricenter Ydelser i Handicap- og Psykiatricenter tilrettelægges i samarbejde med den enkelte ud fra en konkret og individuel vurdering af pågældendes behov og forudsætninger. Afgørelser træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 85 Udviklende hjemmevejledningsforløb Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker ydelsen? 85 i Lov om social service Ydelsen dækker et let til svært støttebehov som følge af betydelig nedsat funktionsevne, hvor det vurderes, at den nedsatte funktionsevne kan udvikles. Udviklingsbehovet har ofte betydning for borgerens evne til at mestre tilværelsen i egen bolig og lokalsamfundet. Ydelsen kan være et længerevarende udviklingsforløb, hvor borgeren i samarbejde med hjemmevejlederen udvikler sine færdigheder inden for praktiske opgaver i hjemmet, egenomsorg og det sociale liv. Ydelsen kan vare op til 6 måneder med mulighed for forlængelse, men vurderes konkret og individuelt. Hvad er formålet med ydelsen? Ydelsen har til formål at udvikle den nedsatte funktionsevne, således at borgeren kan mestre tilværelsen i egen bolig tilstrækkeligt og gøre brug af nødvendige tilbud i lokalsamfundet. Ydelsen har ofte et særligt fokus på specifikke daglige gøremål, sociale kompetencer eller at introducere til etablerede tilbud i lokalsamfundet, som har særlig betydning for borgerens tilværelse. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? - Undervisning og læring i selvstændig udførelse af daglige opgaver - Guidning, træning og rådgivning i opretholdelse af sociale netværk - Oplæring og mestring til at administrere personlige forhold - Læring om og mestring af konfliktsituationer - Guidning og oplæring i tilrettelæggelsen af egen økonomi, så det bliver overskueligt for 16

17 Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? vedkommende - Oplæring i mestring af indkøb - Træning i at transportere sig selv til behandling og lægebesøg - Oplæring i håndtering og læsning af post evt. vha. digitale elektroniske hjælpemidler - Undervisning i konkrete redskaber til at klare dagligdagen - At yde motiverende samtaler og udvikle borgerens kommunikative evner - Social træning i at indgå i netværk I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp samt rehabilitering ( 83), genoptræning ( 86) eller ledsagelse ( 97). Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagerens deltagelse. Udføreren yder ikke oplæring i madlavning. Som udgangspunkt ydes der ikke 85 til hjemmevejledning, når borger bor i forældrehjem. Hvem kan modtage ydelsen? Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for socialpædagogisk bistand til at udvikle færdigheder. Ydelsen kan bevilges til personer med et moderat og svært støttebehov, som vurderes at profitere af et udviklingsforløb. Borgeren skal være motiveret for at deltage og som udgangspunkt have egen bolig. Ydelsens omfang? Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Kompetencekrav til udføreren? Hvilke forpligtigelser har borgeren? Kvad koster ydelsen? Vurderes konkret og individuelt. Støtten leveres af Tårnby Kommunes egne støttekorps. Afhænger af opgaven. Borgeren skal samarbejde med hjemmevejlederen om formålet med ydelsen og indgår aktivt i eget udvikling. Der er ikke brugerbetaling på socialpædagogisk støtte. 17

18 Hvad er kommunens kvalitetsmål? Sagen behandles indenfor for de besluttede sagsbehandlingstider. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen minimum en gang årligt. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ankevejledning Anke over afgørelse efter 85 skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen. Anken fremsendes eller indtelefoneres til: Amager Landevej Kastrup Telefon:

19 85 Bevarende hjemmevejledning Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker ydelsen? 85 i Lov om social service Ydelsen dækker et let til svært støttebehov som følge af betydelig nedsat funktionsevne, hvor det umiddelbart vurderes, at den nedsatte funktionsevne ikke kan udvikles ved andre indsatser eller tilbud. Behovet for at bevare funktionsevnen har ofte betydning for borgerens evne til at mestre tilværelsen i egen bolig og lokalsamfundet. Ydelsen kan være længerevarende, hvor hjemmevejlederen i samarbejde med borgeren hjælper og støtter borgeren i egen bolig og lokalsamfundet, så borgeren kan mestre egen tilværelse tilstrækkeligt. Hvad er formålet med ydelsen? Ydelsen har til formål at bevare funktionsevnen, således at borgeren kan mestre tilværelsen i egen bolig tilstrækkeligt og gøre brug af nødvendige tilbud i lokalsamfundet. Ydelsen har ofte fokus på specifikke daglige gøremål, sociale kompetencer eller etablerede tilbud i lokalsamfundet, som har særlig betydning for borgerens tilværelse. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? - Mestring af personlige forhold - Guiding og vejledning i personlige netværk - Mestring af konfliktsituationer - Guidning i selvstændig udførelse af daglige opgaver - Fastholde relevante og nødvendige mestringsstrategier - Fastholde konkrete redskaber til at håndtere dagligdagen Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp samt rehabilitering ( 83), genoptræning ( 86) eller ledsagelse ( 97). Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagerens deltagelse. Udføreren yder ikke oplæring i madlavning. Som udgangspunkt ydes der ikke 85 til hjemmevejledning, når borger bor i forældrehjem. 19

20 Hvem kan modtage ydelsen? Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for socialpædagogisk bistand, hvor det vurderes muligt at bevare et tilstrækkeligt funktionsniveau. Ydelsen kan bevilges til personer med et let til svært behov som følge af betydelig nedsat funktionsevne. Borgerens udviklingsmuligheder skal som udgangspunkt hovedsageligt være at fastholde nuværende funktionsevne. Behovet skal ikke kunne tilgodeses ved andre tilbud eller indsatser, som f.eks. rehabiliteringsforløb, personlig og praktisk hjælp, regionale behandlingstilbud eller etablerede tilbud i lokalsamfundet. Ydelsens omfang? Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Kompetencekrav til udføreren? Hvilke forpligtigelser har borgeren? Kvad koster ydelsen? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Vurderes konkret og individuelt. Støtten leveres af Tårnby Kommunes egne støttekorps. Afhænger af opgaven. Borgeren skal samarbejde med hjemmevejlederen om formålet med tilbuddet og indgår aktivt med formålet med ydelsen. Der er ikke brugerbetaling på pædagogisk støtte. Sagen behandles indenfor for de besluttede sagsbehandlingstider. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen minimum en gang årligt. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ankevejledning Anke over afgørelse efter 85 skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen. 20

21 Anken fremsendes eller indtelefoneres til: Amager Landevej Kastrup Telefon:

22 85 Kontaktperson Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? 85 i Lov om social service Ydelsen dækker et let og sporadisk behov som følge af betydelig nedsat funktionsevne. Behovet kan ofte tilgodeses via telefonisk støtte og vejledning ved midlertidigt opståede behov, suppleret med korte og få hjemmebesøg. At tilgodese et let og sporadisk behov for støtte, omsorg eller vejledning, enten pr. telefon eller ved få og aftalte hjemmebesøg. Guide og mestring ved midlertidige opståede problemer som f.eks.: - Læring om og mestring af konfliktsituationer - At yde motiverende samtaler og udvikle borgerens kommunikative evner - Social træning i at indgå i netværk I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp samt rehabilitering ( 83), genoptræning ( 86) eller ledsagelse ( 97). Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagerens deltagelse. Udføreren yder ikke oplæring i madlavning. Som udgangspunkt ydes der ikke 85 til botræning, når borger bor i forældrehjem. Hvem kan modtage ydelsen? Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for socialpædagogisk bistand som: - Har et let og sporadisk støttebehov - Vurderes at profitere af etablerede systemer, og som har eller ukompliceret kan få kontakt hertil. - Udgangspunkt har gennemgået et forløb efter SEL

23 Ydelsens omfang? Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Kompetencekrav til udføreren? Hvilke forpligtigelser har borgeren? Vurderes konkret og individuelt. Støtten leveres af Tårnby Kommunes egne støttekorps. Afhænger af opgaven. Borgeren skal samarbejde med hjemmevejlederen om formålet med tilbuddet og indgår aktivt med formålet med ydelsen. Kvad koster ydelsen? Der er ikke brugerbetaling på socialpædagogisk støtte. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Sagen behandles indenfor for de besluttede sagsbehandlingstider. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen minimum en gang årligt. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ankevejledning Anke over afgørelse efter 85 skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen. Anken fremsendes eller indtelefoneres til: Amager Landevej Kastrup Telefon:

24 85 Bostøtte Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? 85 i Lov om social service Støtte, vejledning og optræning til at klare sig selv i hverdagen og selvhjælp til dagligdags funktioner. Støtte og hjælp til udvikling til at skabe en konstruktiv livsførelse. Støtte til at fastholde aftaler i forhold til alkoholeller misbrugsbehandling. Støtte og optræning til egenomsorg, indkøb, husførelse m.v. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Alkohol- og stofmisbrugsbehandling indgår ikke som en del af ydelsen. Behandling der jf. sektoransvarligheden varetages af andre instanser indgår ikke i ydelsen. I ydelsen indgår ikke personlig og praktisk hjælp samt rehabilitering ( 83), genoptræning ( 86) eller ledsagelse ( 97). Udføreren udfører ikke opgaver uden modtagerens deltagelse. Udføreren yder ikke oplæring i madlavning. Som udgangspunkt ydes der ikke 85 til botræning, når borger bor i forældrehjem. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med særlige sociale problemer herunder kriminalitets- og misbrugstruede og som samtidig kan have en psykisk funktionsnedsættelse. Borgerne kan have omfattende sociale problemer og deraf behov for støtte til at overkomme barrierer for at opnå en konstruktiv udvikling i tilværelsen. Støtten efter 85 gives i egen hybel/lejlighed tildelt af Tårnby Kommune eller i allerede eksisterende bolig. 24

25 Såfremt en borgers behov kan tilgodeses med mindre omfattende foranstaltninger, vil der blive visiteret til denne ydelse. Ydelsens omfang? Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til leverandører? Kompetencekrav til udføreren? Hvilke forpligtigelser har borgeren? Vurderes konkret og individuelt Støtten leveres af Tårnby Kommunes egne støttekorps. Afhænger af opgaven Borgeren skal samarbejde med hjemmevejlederen om formålet med tilbuddet og indgår aktivt med formålet med ydelsen. Hvor borgeren ikke har egen bolig, har borger selv ansvaret for at lade sig skrive op i boligselskaber og aktivt søge bolig. Kvad koster ydelsen? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Der er ikke brugerbetaling på socialpædagogisk støtte. Sagen behandles indenfor for de besluttede sagsbehandlingstider. Hvordan følges op på ydelsen? Kommunen revisiterer og følger op på ydelsen minimum en gang årligt. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Ankevejledning Anke over afgørelse efter 85 skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen er modtaget. Afgørelsen vil herefter blive revurderet. Får du ikke fuldt ud medhold i din anke, vil sagen blive videresendt til Ankestyrelsen. Anken fremsendes eller indtelefoneres til: Amager Landevej Kastrup 25

26 Telefon:

27 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Hvad er ydelsens lovgrundlag? Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? 96 i Lov om social service At borgeren får nødvendig hjælp til pleje, praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse. At fastholde eller opbygge et selvstændigt liv Økonomisk dækning af udgifter til ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Økonomisk dækning til udgifter til dækning af arbejdsgiveropgaven til forening eller privat virksomhed. Økonomisk dækning til lønadministration ved servicefirma. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Behandling, som ydes via sygehus f.eks. respirationsinsufficiens og deraf følgende ydelser. Bevillingen omfatter ikke ret til at medbringe hjælpere under hospitalsindlæggelse, men skal vurderes konkret. Ydelser der tilbydes fra en forening eller privat virksomhed der ikke vedrører arbejdsgiveransvaret. Personlig assistance på arbejdspladsen, dvs. praktisk hjælp ved løsning af arbejdsopgaver Personlig assistance på videregående uddannelse (SPS-ordningen) dvs. praktisk hjælp i forbindelse med studiet Kommunen har ikke arbejdsgiveransvar overfor hjælperne og ikke ansvarlig for ansættelse, afskedigelse og oplæring af hjælperne. Servicelovens 96 stk. 3 bringes ikke i anvendelse Hvem kan modtage ydelsen? Personer med, betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde 27

28 denne ganske særlige støtte. Ved betydelig nedsat funktionsevne forstås: Personer hvor funktionsevnen gør, at vedkommen kun i begrænset omfang eller slet ikke kan bevæge sig og udføre sædvanlige dagligdags funktioner, og i udstrakt grad er afhængig af andre i forbindelse med disse funktioner og som ikke kan få behovet for pleje, overvågning eller ledsagelse dækket ved almindelig omsorg efter SEL og 95 og 97 på grund af hjælpens personlige eller mere vidtstrakte karakter, hjælpemidler mv. og med et behov der er tæt på døgndækning, ca. 20 timer i døgnet personer der har et større ledsagerbehov end det kan dækkes efter 97 i lov om social service Det er en betingelse, at personer kan fungere som, arbejdsleder for hjælperne arbejdsgiver over for hjælperne med mindre borger overgiver arbejdsgiveransvaret til en nærstående, en forening eller en privat virksomhed Ydelsens omfang? Op til 24 timer i døgnet, men vurderes ud fra en konkret individuel vurdering. Ferie og weekender: Som udgangspunkt op til 2 uger årligt med behov for rådighedsvagt udover de udmålte timer. Timerne kan ikke opspares og kan ikke overføres fra et kalenderår til et andet. I forbindelse med BPA ordningen, dækkes udgifter til nødvendige arbejdsredskaber. Hvilke valgmuligheder er der med hensyn til Borgeren ansætter selv sine hjælpere, evt. i samarbejde med nærtstående, forening eller privat 28

29 leverandører? Kompetencekrav til udføreren? Hvilke forpligtigelser har borgeren? virksomhed. Hjælperne skal være fyldt 18 år. Skal kunne varetage arbejdsgiver- og arbejdslederrollen. Kun arbejdsgiverrollen kan overgives til nærstående, forening, privat virksom, som kan udfører opgaven indenfor det udmålte budget. Borger eller privat firma, skal indsende regnskabsopgørelse. Kvad koster ydelsen? Hvad er kommunens kvalitetsmål? Hvordan følges op på ydelsen? Ydelsen er som udgangspunkt gratis for borgeren. Hvis borgeren er tilkendt bistands- og plejetillæg skal dette inddrages helt eller delvis. Sagen behandles indenfor for de besluttede sagsbehandlingstider. Ydelsen revurderes en gang årligt, eller tidligere i de tilfælde hvor der er sket væsentlige ændringer. Borgeren har pligt til at informere, hvis der sker ændringer i borgerens hjælpebehov i perioden mellem hver opfølgning Kommunen skal løbende vurdere, om borgeren kan varetage arbejdsleder- og evt. arbejdsgiverrollen. Er der særlige forhold at tage hensyn til? Borgeren har pligt til at tegne ansvarsforsikring for sine hjælpere. Kommunen har ingen forpligtigelser overfor hjælpernes ansættelsesforhold. Ordning kan efter forudgående aftale medtages midlertidigt til udlandet, jf. bekendtgørelse om midlertidigt ophold i udlandet. har udarbejdet en udførlig vejledning om de konkrete ansættelsesforhold i BPA-ordningen. Du kan finde vejledningen her. Ankevejledning Anke over afgørelse efter 96 skal være Tårnby Kommune i hænde senest 4 uger efter at afgørelsen 29

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Handicap- og Psykiatricenter Ydelser i Handicap- og Psykiatricenter tilrettelægges i samarbejde med den enkelte ud fra en konkret og individuel vurdering af pågældendes behov og forudsætninger. Afgørelser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2016

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2016 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Ambulant genoptræning... 9 Handicap-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2016

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2016 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Ambulant genoptræning... 9 Handicap- og Psykiatricenter...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2017

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2017 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2017 Indholdsfortegnelse Forord...4 Tandplejen...5 Børne- og Unge tandpleje...5 Sundhedscenter...9 Ambulant genoptræning...9 Forebyggende

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 2 3. MÅLGRUPPE

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Genoptræning Tårnby dok.nr. 2024239 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard - Rehabiliteringsophold. At borgeren genskaber et så godt hverdagsliv som muligt.

Kvalitetsstandard - Rehabiliteringsophold. At borgeren genskaber et så godt hverdagsliv som muligt. - KVS - Rehabiliteringsophold SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Hører til journalnummer: 7.36.00-P3--5 Kvalitetsstandard - Rehabiliteringsophold Lovgrundlag: Hvilke behov skal ydelsen dække: Hvad er formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud

Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Ydelsesbeskrivelse Bocentret, Bytoften længerevarende botilbud Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer

Læs mere