Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101. Albertslund Kommune. Februar"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Albertslund Kommune Februar 2009

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING LOVGRUNDLAG MÅLGRUPPE SAMT FORMÅL MED BEHANDLINGEN DEN ORGANISATORISKE STRUKTUR VISITATIONSPROCEDUREN ALBERTSLUND KOMMUNES BEHANDLINGSTILBUD OG INDSATSEN PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET DE SOCIALE BEHANDLINGSTILBUD: DE LÆGELIGE BEHANDLINGSTILBUD SÆRLIGE BEHOV HOS STOFBRUGERE MED BØRN BEHANDLINGSGARANTI MULIGHED FOR FRIT VALG HANDLEPLANER DEN KOMMUNALE HANDLEPLAN BEHANDLINGSPLANER I KABS HVORDAN BRUGERINDDRAGELSEN SIKRES REGLERNE FOR BETALING AF KOST OG LOGI MV KLAGEADGANG KLAGE OVER DEN SOCIALE BEHANDLING KLAGE OVER DEN LÆGELIGE BEHANDLING PERSONALETS FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG KOMPETENCEUDVIKLING MONITORERING/OVERVÅGNING AF INDSATSEN

3 1. Indledning I henhold til Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006 skal kommunalbestyrelsen fastsætte kvalitetsstandarder for kommunens tilbud om social behandling for stofmisbrug efter lov om social service 101 (herefter benævnt: Serviceloven) Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes standarder for social behandling af stofmisbrugere. Standarderne er en samlet information over de tilbud og ydelser, kommunen tilbyder borgere, der ønsker behandling for stofmisbrug. Standarden beskriver således det serviceniveau, borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er et udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, som ligger til grund for indsatsen. Kvalitetsstandarden er især tiltænkt at give oplysninger til stofbrugere, til pårørende og til samarbejdspartnere. Albertslund Kommune har i forbindelse med tilrettelæggelsen af den sociale behandling for stofmisbrug efter Serviceloven og den lægelige behandling efter Sundhedsloven valgt at samarbejde med KABS, som er en institution under Glostrup Kommune. Borgeren har dog ret til at vælge et andet kommunalt, regionalt eller godkendt privat tilbud, der kan levere den samme behandling, som det kommunen har visiteret til. 2. Lovgrundlag Servicelovens 101 fastlægger kommunernes pligt til at tilbyde behandling af stofmisbrug til deres borgere, herunder behandling af unge under 18 år. Kommunen har pligt til at iværksætte et tilbud senest 14 dage efter første henvendelse (behandlingsgaranti, se afsnit 9). Som led i behandlingen udarbejdes iht. Servicelovens 141 en behandlingsplan i samarbejde med borgeren. En person, der visiteres til behandling, kan vælge at blive behandlet i et offentligt behandlingstilbud eller et godkendt behandlingstilbud med et tilsvarende behandlingstilbud som det, der er visiteret til. Den lægelige behandling er bestemt af 142 i Sundhedsloven. Regler og standarder for den medicinske behandling herunder substitutionsbehandling med metadon og buprenorphin er indgående beskrevet i Sundhedsstyrelsens cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler og om substitutionsbehandling af personer med opioidafhængighed Juni 2007). 3. Målgruppe samt formål med behandlingen Målgruppen for Albertslund Kommunes indsats er borgere med brug eller misbrug af euforiserende stoffer samt familie og pårørende til stofmisbrugere. Tilbuddene gælder også for borgere indsat i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse under deres afsoning. Formålet med Albertslund Kommunes indsats på stofmisbrugsområdet er overordnet: at forebygge og behandle misbrugsrelaterede sygdomme 2

4 at give tilbud, som er afpasset til den enkelte borgers behov at give den enkelte mulighed for at få kontrol over sit stofbrug og om muligt at ophøre med sit forbrug af illegale stoffer at standse den sociale og helbredsmæssige deroute, som er knyttet til et stofbrug at øge den enkeltes livskvalitet Behandlingsarbejdet er baseret på en række værdier: Frivillighed - forstået som forudsætningen for motivation og dermed den enkelte borgers evne til at engagere sig i sine mål for behandlingen. Tilgængelighed - forstået således, at der findes synlige og rummelige tilbud, der fungerer uden unødig ventetid og som klart signalerer, at borgeren er velkommen. Værdighed forstået som respekt for den enkelte borger, nedtoning af den sociale kontrol og undgåelse af krænkende og ydmygende rutiner som fx overvågede urinprøver. Individets ret og selvbestemmelse forstået som en uvildig information og inddragelse af den enkelte i beslutningerne om indsatser og mål i behandlingen. 4. Den organisatoriske struktur Behandlingstilbud for stofmisbrugere hører organisatorisk under Sundheds- og socialforvaltningen, Socialafdelingen. Der er ansat to sagsbehandlere, der har ansvaret for at give råd og vejledning til misbrugere og pårørende. De har endvidere myndighedsansvaret i forhold til at bevillige ambulant behandling. I samråd med den fagansvarlige har de myndighedsansvaret i forhold til at bevillige døgnbehandling. Desuden er der ansat to udkørende medarbejdere(skp ere), hvis opgave er at være opsøgende og tage kontakt til bl.a. misbrugere for at støtte dem og motivere dem til at komme i behandling. 5. Visitationsproceduren Som misbruger eller pårørende kan du henvende dig: Direkte til kommunen: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf.: eller Direkte til KABS: KABS Nordre Ringvej Glostrup Tlf.: Visitationsproceduren løber over de første 14 dage efter den første henvendelse og munder ud i et egentligt behandlingstilbud. Perioden bruges til: 3

5 Udredning af misbrugets omfang Afdækning af behandlingsbehov og motivation Rådgivning vedrørende behandlingsmuligheder Udarbejdelse af en foreløbig behandlingsplan Visitation til behandlingstilbud Iværksættelse af det valgte tilbud Eventuelt indledende medicinsk behandling 6. Albertslund Kommunes behandlingstilbud og indsatsen på stofmisbrugsområdet Afgørelsen om, hvilken behandling der tilbydes, sker ud fra en konkret og individuel vurdering i hvert tilfælde. Den tilbudte behandling tilrettelægges ud fra princippet om at søge at iværksætte den mindst indgribende foranstaltning for den enkelte borger. Behandlingen er hermed først og fremmest af ambulant karakter. Der vil ske en tæt opfølgning på behandlingen fra kommunens side, hvor fokus blandt andet vil være på at minimere behandlingstiden hvor det er muligt, uden at behandlingen forringes for borgeren. Kun i særlige tilfælde tilbydes døgnbehandling. KABS eller det pågældende behandlingssted kan indstille til døgnbehandling, og det er Albertslund Kommune som træffer afgørelse om bevilling. Døgnbehandling tilbydes som udgangspunkt i 3 måneder med mulighed for forlængelse. Ydelserne i behandlingsindsatsen omfatter: 6.1 De sociale behandlingstilbud: Rådgivning af stofmisbrugere og pårørende samt institutioner og myndigheder. Ambulant social behandling som har forskellig intensitet (herunder lejlighedsvis i form af dagbehandling) og varetages primært af tre regionale afdelinger beliggende i henholdsvis Gentofte, Glostrup og Hvidovre Kommune. Er typisk integreret med den lægelige behandling (se nedenfor). Familiebehandling via FamilieVinklen som er et specialiseret tilbud rettet mod gravide stofmisbrugere og familier med misbrugsproblemer. Behandlingen kan pågå selvstændigt og som et tværgående supplement i en anden afdelings behandling. Misbrugspsykiatrisk behandling af borgere med psykisk sygdom og et svært misbrug af heroin varetages af ambulatoriet for psykisk syge stofmisbrugere KASA. Ndr. Ringvej 69, Bolig 29-30, 2600 Glostrup. Behandling af børn og unge op til 25 år, som varetages af Rusnavigatørerne, Teglgårdsstræde 13 A, Baghuset, 1452 København K. Behandling i det udkørende team (DUT), hvor behandlingen for misbruget retter sig mod borgere, som skal behandles i hjemmet eller på botilbud som følge af deres adfærd, handicaps eller sygdom. 4

6 Døgnbehandling, som dækker over intensive behandlingsforløb, foregår oftest i private behandlingsinstitutioner. Døgnbehandlingen er rettet mod borgere, der ikke kan profitere af en ambulant behandling. Det er kommunen, der træffer afgørelse om døgnbehandling på baggrund af oplæg fra KABS eller andet godkendt behandlingssted. Iværksættelse af et døgnbehandlingsforløb forudsætter, at der er lagt en plan for det videre forløb efter døgnbehandlingens ophør. Det kan være dagbehandling, ambulant behandling, efterværn og meget mere. De benyttede tilbud kan ses på: 6.2 De lægelige behandlingstilbud Lægelig behandling med substitutionsbehandling, som retter sig mod borgere med et misbrug af opioider og hvor medicinsk substitutionsbehandling med fordel kan iværksættes. Den lægelige behandling med substitutionsbehandling varetages af de regionale afdelinger, KASA, Socialmedicinsk klinik samt DUT. Hvor forholdende taler herfor kan substitutionsbehandlingen delegeres til en praktiserende læge. Lægelig behandling uden substitutionsbehandling som retter sig mod borgere med et misbrug af stoffer, hvor det vurderes at lægelig behandling retter sig mod somatisk og psykiatrisk behandling, og hvor der ikke anvendes medicinsk substitutionsbehandling. 7. Særlige behov hos stofbrugere med børn Opgaven på stofmisbrugsområdet er at varetage den voksne forældres misbrugsbehandling men også at sikre, at behandlingen koordineres med kommunens handleplan for barnet. Hermed rettes opmærksomheden også på de forhold, som eventuelle hjemmeboende børn af stofbrugere lever under. Hvis der er hjemmeboende børn af stofmisbrugende forældre er der en særlig skærpet opmærksomhed på disse børns vilkår, og der vil foregå et samarbejde på tværs af forvaltningerne for at sikre børnenes levevilkår. 8. Behandlingsgaranti I lov om Social Service 101 stk. 2 er der fastsat en behandlingsgaranti på 14 dage. Dette betyder, at der højest må gå 14 dage fra borgeren har henvendt sig til kommunen eller behandlingsstedet med ønske om behandling, til behandlingen iværksættes. 5

7 9. Mulighed for frit valg Muligheden for frit valg er bestemt i Servicelovens 101 stk. 4: En person, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud eller godkendt privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter som, der er visiteret til efter stk. 1. Dette betyder, at stofmisbrugeren har en ret til at vælge alternativt behandlingssted, som opfylder og kan levere det behandlingstilbud, der er visiteret til. I denne situation kan behandlingsgarantien på de 14 dage fraviges. Dette gælder dog kun indenfor samme behandlingsform som kommunen tilbyder. Der kan for eksempel ikke vælges døgnbehandling, hvis kommunen tilbyder dagbehandling. 10. Handleplaner 10.1 Den kommunale handleplan Efter servicelovens 141, stk. 1 og 2 skal Albertslund Kommune tilbyde at udarbejde en handleplan til personer, når hjælpen ydes til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller til borgere med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opretholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Handleplanen skal angive formålet med indsatsen og hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå målene. Dertil skal handleplanen angive den forventede varighed af indsatsen samt andre særlige forhold omkring boform, beskæftigelse, personlig hjælp og behandling, hjælpemidler m.v. Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne Behandlingsplaner i KABS Ved behandling i KABS udarbejdes en behandlingsplan i tæt samarbejde med borgeren, som efter behov og omstændigheder vil være en del af den kommunale handleplan. Behandlingsplanen er en rettesnor for indsatsen og beskriver: kortsigtede mål, som er de mål, der er vigtigst for borgeren i de nærmeste 3 6 måneder. langsigtede mål, som rummer mål for borgerens ønsker på længere sigt. metoder opgavefordeling tidsplan Behandlingsplanen revideres jævnligt, og mål og indsats følges løbende og justeres efter behov. Den sociale behandlingsplan koordineres med borgerens plan for lægelig behandling for stofmisbrug (substitutionsbehandling eller stoffri behandling). 6

8 11. Hvordan brugerinddragelsen sikres Brugerinddragelse er et vigtigt element i behandlingen. Det kommer til udtryk ved, at borgeren inddrages i tilrettelæggelse af egen behandling gennem udarbejdelsen af behandlingsplaner. Borgeren søges endvidere inddraget gennem de brugermøder, brugerråd og brugerkonferencer som afholdes i KABS regi. 12. Reglerne for betaling af kost og logi mv. For borgere, der har fast bopæl (folkeregisteradresse) i Albertslund Kommune er social behandling for stofmisbrug et gratis tilbud. Som udgangspunkt skal borgeren dog selv betale for kost og logi i forbindelse med døgnbehandling. Betalingen sker direkte til behandlingsstedet. Den konkrete egenbetaling fastsættes efter en individuel økonomisk beregning, hvorved det sikres, at borgeren under behandlingen har et rimeligt økonomisk råderum. Kørselsudgifter til ambulantbehandling skal afholdes af borgeren. 13. Klageadgang En borger kan både klage over kommunens afgørelser vedrørende behandling og over selve behandlingen. Det er som udgangspunkt kun den borger, afgørelsen eller behandlingen retter sig mod, der kan klage Klage over den sociale behandling Klager over den sociale behandling eller at et tilbud om behandling ikke er iværksat senest 14 dage efter henvendelse til kommunen/kabs indgives til: Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Socialafdelingen Nordmarks Allé 2620 Albertslund. Tlf En klage kan fremsættes skriftligt såvel som mundtligt til kommunen, som genvurderer sagen. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er blevet modtaget. Kommunen genvurderer afgørelsen på baggrund af klagen. Fastholdes afgørelsen fremsendes klagen og sagens akter til behandling i Det Sociale Nævn med kopi til borgeren Klage over den lægelige behandling Klager over den lægelige behandling herunder dosisstørrelse, medicinsk behandling eller udlevering af medicin m.m. indgives til: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 7

9 Frederiksborggade København K Tlf Klagen skal være indsendt inden 2 år efter det tidspunkt, hvor borgeren første gang fik mistanke om, eller burde have fået mistanke om, at borgeren kan have modtaget en forkert behandling, dog senest 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. 14. Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling De behandlende faggrupper på KABS omfatter læger (speciallæger i almen medicin), sygeplejersker (nogle med specialuddannelse i psykiatri), pædagoger, socialrådgivere, psykologer, SOSU-assistenter, DAC ere (kort misbrugsuddannelse) samt psykiatrisk speciallægekonsulent. Flere medarbejdere har tillige en terapeutisk efteruddannelse eller en pædagogisk diplomuddannelse. Udover uddannelseskurser modtager medarbejdere med behandlingsansvar løbende sagssupervision. 15. Monitorering/overvågning af indsatsen Dokumentation af behandlingsindsatsen og dennes resultater er en forudsætning for fortsat kvalitetsudvikling af behandlingen. Albertslund Kommune indberetter til Styrelsen for Social Service (VBGS) vedr. overholdelse af behandlingsgarantien. Behandlingsstederne indberetter desuden til Sundhedsstyrelsens register over stofmisbrugere i behandling (SIB), til Danmarks Statistik (ressourceopgørelser) og andre instanser. Alle registreringer af behandlingsindsatsen og borgerne samt dokumentation heraf er omfattet af bestemmelserne og Persondataloven. 8

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere