Oversigtskort for delstrækning 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtskort for delstrækning 5"

Transkript

1 Oversigtskort for delstrækning 5 N N 1: 750 1:

2 Furesøvej nr. 71 (matr. 2qm, 2le og 2bg) Registrering Kystlængde: Ca.23m. Bredsikring: Rødder fra vegetativ vækst, herunder Rødel og Pil. Enkelte tværliggende træstolper i forbindelse med bådebro. Bevoksning: Stynet Rødel, græs og pil. Anlæg: Bådebro. Bevoksning: Løvfældende træer/buske samt græsflade. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Spredte fyrretræer, løvfældende buske samt græsflade. Bebyggelse: Større træhus med tilhørende terrasse. Anlæg: Ingen. 68

3 Analyse Den bugtede form understreger bevarelsen af den oprindelige kystlinie og søbredden fremstår naturlig med sin vegetative afgrænsning mellem vand og land. Helhedsindtrykket er frodigt, dog afbrudt af den beskadigede bådebro, der fremstår noget forsømt. Størstedelen af arealet er ryddet og ligger således åbent med tydelig udsyn op til større visuelt dominerende træhus/udsigtsterrasse, samt boligbebyggelsen oven for skrænten. På skrænten er der et større træhus, der med sin placering og visuelle dominans er fremtrædende. Da arealet i umiddelbar nærhed er relativt friholdt for buskbeplantning, fremstår denne skræntbebyggelse tydelig hele året rundt. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 71 Boligen er i 2 etager med fladt tag. Facaden mod søen er næsten kvadratisk med store symmetriske glaspartier på hver side af skorstenen. Murværk er pudset i lys nuance. Bygningen er opført i 1936 og ombygget i Bygningen er placeret langt tilbage på grunden. Huset ses tydeligt, dels fordi der ingen bagvedstående træer er samt husets hvide nuance og de store reflekterende vinduespartier og dels pga. den store græsflade og de få træer på skrænten. 69

4 Dybensøvej nr. 9 (matr. 2bp, 2ld og 2ql) Registrering Kystlængde: Ca.28m. Bredsikring: Rødder fra vegetativ vækst, herunder Rødel og Pil. Derudover mindre sten. Bevoksning: Stynet Pil og Rødel. Bebyggelse: Et bådehus, placeret med åbning helt ned til vandkant. Anlæg: Sliske ved bådehus. Bevoksning: Løvfældende træer/buske spredt placeret på åben bund. Bunden har karakter af eng med højt græs og engflora. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Krat og buskads, mindre løvfældende træer samt ca. 3 stk. Skovfyr placeret tæt på boligbebyggelse. Anlæg: Trappe. 70

5 Analyse Søbredden fremstår relativ frodig med få undtagelser. Marksten har antageligvis været anvendt som bredsikring tidligere, men rødder har fået lov til at overtage funktionen de fleste steder. Til trods for at bådehus er placeret helt ned til vandkant, ligger det under den bladbærende periode delvis skjult bag piletræernes grønne sommerløv. Spredte løvfældende træer står på forstranden, (samt muligvis en opstammet Guldregn) og gældende for dem alle, er at de er relative lave. Under træerne er der en naturlig vækst af engflora, der tilsammen med de førnævnte træer skaber en stemning af en grøn entré til skrænten. På skrænten er der primært løvfældende kratbevoksning, der med sin tæthed slører den anlagte trappeforbindelse. Enkelte lave løvtræer står spredt placeret op ad skrænten. fyrretræerne øverst oppe, danner en (mørke)grøn skyline året rundt. Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 9 Bygningen er ikke synlig fra vandsiden på grund af træerne på søbred og beplantningen på skrænten. 71

6 Dybensøvej nr. 10 (matr. 2qk, 2bo, 2lc og 2qi) Registrering Kystlængde: Ca.27m. Bredsikring: Sten sat i beton. Mindre fliser sat i beton. Bolværk i træ. Bevoksning: Ask, stynet Pil og Rødel. Anlæg: Bådebro samt betonanlæg. Bevoksning: Løvfældende træer/buske på yderste del af forstrand. Beplantningen på den bagerste del af forstranden er tæt og uigennemsigtig. Arter som ved søbred samt diverse andet løvfældende materiale. Bebyggelse: 3 små både/badehuse. Anlæg: Opbevaringsmateriel til kano/kajak/båd. Bevoksning: Krat og buskads, mindre løvfældende træer samt ca. 3 stk. fyrretræer placeret tæt på boligbebyggelse. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Intet identificerbart. 72

7 Analyse Søbredden fremstår gennemgående anlagt og med forskellige belægningsmaterialer hvilket efterlader forskellige visuelle udtryk. Til trods for den relative store mængde anlægsmateriale, fremstår søbredden frodig med sin kulisse af træer og buske. Bådebroen er noget forsømt og består af 2 separate dele. Tæt vegetation betyder at helhedsindtrykket forbliver frodigt, til trods for tilstedeværelsen af de røde både/badehuse. Bevoksningen op ad skrænten skjuler stort set boligbebyggelsen, dog kan der anes et rødt tegltag. En eventuel trappe/stiforbindelse mellem bolig og forstrand er ikke synlig. Den samlede artsdiversitet er ikke så høj, men den totale masse af vegetation er det til gengæld, hvilket skaber en oplevelse af tæt højskov. Ejendommen som helhed, adskiller sig ved at være en af de få på denne delstrækning, hvor der ikke findes synlige fyrretræer. Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 10 Bygningen er i 1 etage og er ikke synlig fra søsiden, bortset fra det røde tegltag. 73

8 Dybensøvej nr. 8 (matr. 2ed, 2lb og 2ra) samt Dybensøvej nr. 6 (matr. 2dc, 2la og 2qu) Note: Om registreringen og analysen skal det oplyses, at de ned til søbredsgrænsende matrikler (matr. nr. 2qu og 2ra), tydeligvis fremstår som ét område ligesom resten af forstranden og skrænten også gør. Der er derfor opstillet en fælles registrering og analyse for de 2 individuelle ejendomme. Registrering Kystlængde: Ca.16m. Bredsikring: Bolværk i træ. Enkelte foranliggende sten. Bevoksning: løvfældende klippet hæk i nordligt skel. Anlæg: Bådebro. Bevoksning: Græs samt løvfældende klippet hæk i nordligt skel. Bebyggelse: 1 både/badehus. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Buskbeplantning op ad skrænt. Skovfyr ved skrænttop. Mindre antal småtræer øverst op ad skrænt i sydligt skel. Anlæg: 2 trappeforbindelser. 74

9 Analyse Bredsikringen som der hér er gjort anvendelse af, fremstår velholdt og af nyere dato. De tværliggende træplanker er anlagt i en lige linie mellem skellene og slører således det oprindelige bugtede forløb ved en ikke anlagt søbred. Den nyere både/badebro ligger omtrentlig midt på den samlede grund. Forstranden ligger visuelt åben og har ingen rumskabende beplantning. Et træhus samt en havebænk, er de eneste elementer der bryder med den plane græsflade. Bevoksningen op ad skrænten er tæt, lav småkrat af max 1 meters højde med 2 trappeforbindelser. Netop de 2 trappeforbindelser fortæller en historie om at der oprindeligt har været en fysisk opdeling med hver sin adgang til søbredden. Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 8 og 6 De 2 boligbebyggelser er ikke synlige fra søsiden. 75

10 Furesøvej nr. 87A (matr. 2na, 2nb, 2nc, 2ri og 2rh) Registrering Kystlængde: Ca.35m. Bredsikring: Beton ved og omkring bådehus. Enkelte steder er betonen beklædt med træplanker. Derudover rødder fra Pil. Bevoksning: Piletræer og muligvis lidt Rødel. Bebyggelse: Både/badehus. Anlæg: Både/badebro samt betonanlæg. Bevoksning: Birk, Pil og Rødel samt andet løvfældende vækst. Derudover græsflade med spredte buske, deriblandt både løvfældende og stedsegrønne. Bebyggelse: Både/badehuset er langstrakt og breder sig derfor også ind over forstrand. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Græsflade med spredte stedsegrønne og nålebærende buske. Ved skrænttop er anlagt klippet hæk i Bøg. I nordligt skel står der nåletræer/buske. Efter skrænttop og frem til boligbebyggelse står der flere spredte fyrretræer. Anlæg: Ingen. 76

11 Analyse Søbredden fremstår symmetrisk anlagt med sit både/badehus placeret midt på grunden og med store ensartede piletræer, som grønne brede søjler på hver side. Udtrykket er roligt og frodigt. Den del af forstranden som ligger i forbindelse med både/badehuset, er umiddelbart det eneste synlige stykke for søens publikum og hér er der placeret små, men virkningsfulde landskabelige elementer i form af afgrænsede pudeformede stedsegrønne og nålebærende buske. Disse står i kontrast til de andre opretvoksende løvfældende buske. Tilsammen får dette midtareal en karakter af have, kontra det vilde skovudtryk der ellers dominerer både søbred og forstrand. Skrænten fremstår åben med sin græsflade og spredte stedsegrønne beplantning Der anes en gangsti i et zigzagforløb samt at denne er befæstet med græs. Øverst oppe ved skrænttop står der en defineret Bøgepur som markerer en tydelig visuel overgang mellem den boligrelaterede have og skræntforløb. I den boligrelaterede have er der spredte Skovfyr og disse skaber en stedsegrøn horisont. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 87A Bygningen er i 1 etage med fladt tag og et relativt stort tagudhæng med mørk sternkant. Facaden mod Furesøen har et gennemløbende vinduesbånd. Huset er opført i På grund af husets placering bag skrænttop, og dets lave højde er det ikke særligt synligt fra søen og skyggerne fra fyrretræerne mindsker refleksion. 77

12 Furesøvej nr. 87B (matr. 2mæ, 2mz, 2mø, 2rg og 2rf) Registrering Kystlængde: Ca.20m. Bredsikring: Kampe/grottesten, beton og træbolværk. Bevoksning: Piletræer og andet ikke identificerbart løvfældende materiale i form af træer og buske. Anlæg: Moleanlæg. Bevoksning: Pil og Rødel samt andet løvfældende vækst i form af buske, krat og træer Anlæg: Et moleanlæg sat i kampe/grottesten samt et trædæk/terrasse. Bevoksning: Græsflade med beplantning i skel samt tæthed i buskbeplantningen oppe mod skrænttop. Solitært træ (Birk) som eneste højtvoksende beplantningsdel ude på selve skræntfladen. Umiddelbart før skrænttop findes der nålebærende buske. I nærhed af boligbebyggelsen er der enkelte spredte fyrretræer. Anlæg: Trappeforbindelse. 78

13 Analyse Søbredden fremstår tydeligt fra søsiden med sine kampe/grottesten. Ligesom andre steder langs kysten, er der hér anvendt et bredsikringsmateriale der mængdemæssigt dels er visuelt dominerende og dels overdimensioneret i forhold til det forventelige vejrlig ved og omkring en sø som Furesøen. Forstrandsstykket er relativt smalt, idet skræntfod ligger langt fremme. Arealet er primært benyttet til et mindre havneanlæg med tilhørende mole, et område hvor diverse kanoer/kajakker lægges på jord efter brug (minus opbevaringsmateriel f.eks. i form af et stativ eller A-bukke), samt et trædæk/terrasse til ophold. Selve forstranden; defineret som det relative flade areal mellem søbred og skræntfod, har sammenlagt en høj anlægsprocent. Skrænten fremstår åben med sin græsflade (ikke klippet) og spredte stedsegrønne beplantning. Der er en næsten usynlig trappeforbindelse og arealet har et gennemgående naturpræg. Birketræet står markant på skrænten og lyser op med sin hvide stamme og lette lysegrønne løv som forgrund for de bagvedliggende stedse(mørke)grønne Skovfyr. Om skræntens form kan desuden bemærkes at den har et terrænknæk lige før skrænttop, der visuelt danner en jordvoldslignende kant foran boligen. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 87B Bygningen er i 1 etage med fladt tag. Huset er opført i Boligen er placeret bag et terrænknæk lige før skrænttop hvorfor det fremstår visuelt sløret fra søsiden. 79

14 Furesøvej nr. 89 (matr. 2ad, 2kø og 2qh) Registrering Note: Under sejltur var det visuelt vanskeligt at identificerer hvor skelgrænse ind til nordligt skel ligger og vanskeligheden gør sig derfor også gældende i det indsamlede fotomateriale. Kystlængde: Ca.7m. Bredsikring: Kampe/grottesten og beton. Bevoksning: Stynet Pil. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Løvfældende lav buskbeplantning. Enkelte løvtræer samt græs. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Stedsegrøn hæk i nordligt skel og løvfældende buskads i sydligt skel. Græs mellem og langs trappetrinene. Anlæg: Trappeforbindelse. 80

15 Analyse Søbredden fremstår tydeligt fra søsiden med sine kampe/grottesten og for ca. halvdelen af arealet gælder det, at der er anlagt et betondække ovenpå stenene. En enkel stynet Pil pryder arealet. Forstrandsstykket er relativt smalt, idet skræntfod ligger langt fremme. Arealet er primært benyttet til opbevaring af diverse bygningsmaterialer og fremstår uorganiseret. Den stribe skrænt der forbinder beboerne på Furesøvej nr.89 med selve Furesøen, er ganske smal med sine ca. 3 meters bredde og benyttes udelukkende til et trappeanlæg. Kun beplantning i skellene danner lave grønne vægge. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 89 Bygningen er i 2 etager med et højt sadeltag, der er beklædt med røde teglsten. Huset er opført i Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop, og det røde tegltag fremtræder synlig dels fordi der ingen bagvedstående træer er, og dels pga. den manglende træbeplantning midt på skrænten. 81

16 Furesøvej nr. 93 (matr. 2cn, 2kz og 2qs) Registrering Note: Under sejltur var det visuelt vanskeligt at identificerer hvor skelgrænse ind til sydligt skel ligger og vanskeligheden gør sig derfor også gældende i det indsamlede fotomateriale. Kystlængde: Ca.32m. Bredsikring: Rødder fra Pil, marksten og mindre kampesten. Derudover er der anlagt et stendige. Bevoksning: Primært Pil. Vækst både som naturlig og som stynet. Derudover enkelte Rødel. Løvfældende klippet hæk i sydligt skel, anlagt mellem søbred og skrænttop. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Påbegyndt byggeprojekt vedr. en bådebro/mole ved sydligt skel. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: 2 mindre skure i plast/stål, placeret ved siden af hinanden. Anlæg: Intet identificerbart. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse ved sydligt skel. 82

17 Analyse Søbredden ligger relativ skjult bag og under piletræernes grene og netop volumen af vegetation er medvirkende til at give helhedsindtrykket et frodigt og skovagtigt præg. I sydlig ende af søbredden er der et påbegyndt byggeprojekt som formentlig er tænkt som en bådebro/mole. Da det er uklart hvorledes disse byggeplaner ender rent visuelt, kan der ikke foretages en egentlig analyse for det areal. I nordlig ende er der sat et stendige af store marksten/mindre kampesten, der rent anlægsteknisk er ganske nydeligt, men diget fremstår fremmede som bygningselement på dette sted. Forstranden ligger helt gemt væk under den tætte højskov, hvorfor der om dette areal blot kan konstateres at det fremstår grønt og skovagtigt. Bevoksningen op ad skrænten er ligeledes tæt højskov og skjuler således boligbebyggelsen. Artsdiversiteten er høj og der ses deriblandt (Søjle?)Poppel der med sin højde er en medvirkende faktor til dannelsen af en grøn horisont. Kun sydligplaceret trappeforbindelse og åbenheden ved og omkring denne, giver beskueren et reelt indtryk af skræntens stigning. Det er værd at bemærke, at vegetationen ved og omkring trappeforbindelsen skifter karakter fra det naturpræget til et haveudtryk med klippet hæk. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 93 Bygningen er ikke synlig fra søsiden på grund af den tætte højskov på skrænten. 83

18 Niels Skrivers Vej nr. 5A (matr. 2mu, 2ky og 2re) Registrering Kystlængde: Ca.5m. Bredsikring: Rødder og resten usynlig pga. foranliggende træterrasse. Bevoksning: Rødel og Pil. Anlæg: Træterrasse/ trædæk/ bådebro. Bevoksning: Græsflade med løvtræer i skellene. Anlæg: Opbevaringsmateriel til bådsportsudstyr. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse. 84

19 Analyse Søbredden ligger kun synlig i nordlig ende af arealet og hér er ingen bredsikring. Resten af søbredden ligger indenunder træterrassen og kan derfor ikke identificeres. Selve træterrassen er anlagt i forskudte kvadrater med en ekstra tilbygning der mere har karakter af bådebro. Anlægget fremstår dominerende i sit udtryk og er omfangsrigt i forhold til søbreddens kystlængde. Den omkringstående massive vegetation medvirker i høj grad til at skabe en mere grøn profil af arealet og bidrager dermed til en visuel nedtoning af anlægget. Forstranden er delvis ryddet, således at en lysning er opstået med omkringstående tæt højskov. Den yderste del af forstranden bliver benyttet til ophold og længere inde under kronernes løv benyttes arealet til opbevaring af materiel. Til trods for arealets begrænsede m² er det værd at bemærke træernes tilstedeværelse, ligesom diverse materiel tydeligvis gemmes af vejen. Selve skræntforløbet er skjult af den tætte højskov og man aner kun lige akkurat en trappeforbindelse. Sammen med den sydlige nabogrund (Furesøvej 93) fremstår dette område af delstrækning 5 som et massivt skovbryn, der med sin tæthed skaber en letgenkendelig grøn struktur selv på meget lang afstand. Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 5A Bygningen er ikke synlig fra søsiden på grund af den tætte højskov på skrænten 85

20 Niels Skrivers Vej nr. 7 (matr. 2ex, 2kx og 2rb) Registrering Kystlængde: Ca.20m. Bredsikring: Kampesten og træplanker. Bevoksning: Løn/Asp og Rødel. Anlæg: Træterrasse/ trædæk/ bådebro. Bevoksning: Engvegetation med løvtræer i skellene. Bebyggelse: Både/badehus. Anlæg: Opbevaringsmateriel til bådsportsudstyr. Bevoksning: Åben højskov mod skellene. Tættere højskov i skellene Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse. 86

21 Analyse Hele søbredden er anlagt med diverse forskellige materialer og til forskellige formål. Således er opholdsterrassen og bådebroen opført i træ, hvorimod bredden er sikret med både tværliggende træplanker (bolværk) samt med kampesten. Om specielt opholdsterrasse og bådebro kan konstateres af disse ikke er velholdte. Arealet fremstår forfaldent og efterlader et visuelt rodet udtryk. Forstranden er delvis ryddet til et centreret friholdt område og bådehus samt diverse sportsudstyr er placeret hensigtsmæssigt bag og under vegetation. Modsat søbredden, fremstår forstranden relativt velholdt. Det midterste af skrænten ligger åbent og området bærer præg af en kraftig rydning indenfor de seneste år. Udsigten fra boligbebyggelsen højere oppe ad skrænten, er prioriteret, hvorfor det er værd at bemærke at der endnu står værdifulde ældre træer, deriblandt en stor (Avn)bøg tæt ved bolig. Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 7 Huset er i 2 etager med sadeltag med høj tagrejsning. Gavlen vender ud mod Furesøen, og har store vinduespartier og sortmalet træværk. Boligen er opført i Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop. Gavlen fremtræder synlig pga. de store glaspartier. Synligheden reduceres dog af gavlens mørke nuance, og den store (Avn)bøg på skrænten afhjælper refleksionen, specielt under løvperioden. 87

22 Note: Gældende for de næste 2 grunde ned til Furesøen, er det således at begge grunde er individuelt ejet og måler ca. 5m i længden. Umiddelbart ser det ud til at de 2 forskellige grundejere, hver især benytter sit eget lille areal, hvorfor der tilsvarende er individuelle anlæg; herunder bådebroer, slisker osv. Det er dog visuelt vanskeligt at se hvor skellene ligger mellem disse små brugssteder. Niels Skrivers Vej nr. 3 (matr. 2dz, 2lg og 2qø) Registrering Kystlængde: Ca.5m. Bredsikring: Kampesten og træplanker. Bevoksning: Løn/Asp og Rødel. Anlæg: Sliske bådebro. Bevoksning: Græsbund og løvtræer. Anlæg: Træterrasse anlagt på forstrand med et forløb ind i skræntfod. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse. 88

23 Analyse Søbredden måler ca. 5m og er anlagt i det meste af sin længde med bådebro og sliske. Selve bredsikringen er således kun synlig for et mindre stykke, og dér består den af kampesten. Det samlede areal er udelukkende udlagt til sejlsportsaktivitet og fremtræder visuelt en anelse klemt; om end det jo nok ikke kan være anderledes, taget størrelsen i betragtning. Forstranden er delvis ryddet for at give plads til opbevaring af båd(e), en fortrappe samt en forhøjet træterrasse. De omkringstående løvtræer danner et flot grønt tag over de forskellige funktioner, der (naturligvis) også hér er presset sammen på et ganske lille areal. Generelt for søbred og forstrand kan det konstateres at brugen af området og de funktioner der er lagt ind, er blevet prioriteret højere end hvorledes det tager sig visuelt ud for Furesøens sejlende og besøgende publikum. Skrænten er kraftig tilvokset med tæt underskov for den nederste del og tæt højskov for den øverste del. Der hersker stor artsdiversitet og specielt de ældre bøgetræer og Skovfyr øverst på skrænten, er værd at bemærke. Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 3 Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden. 89

24 Furesøvej nr. 99 (matr. 2da og 2dæ) Registrering Kystlængde: Ca.5m. Bredsikring: Kampesten. Bevoksning: Birk og Rødel. Anlæg: Træterrasse til ophold / bådebro. Muligvis en sliske bagved foranliggende båd. Bevoksning: Græsbund og løvtræer. Anlæg: opbevaringsmateriel. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse. Hvorvidt denne deles med nabo vides ej. 90

25 Analyse Søbredden måler ca. 5m og er primært udnyttet til anlæg af en træterrasse, der med sin beliggenhed og kvadratiske form, fremtræder markant langs kysten. Søbredden er begrænset i sin udstrækning, hvorfor anlægget forekommer dominerende. Forstranden har en identisk karakter med naboen (Niels Skrivers Vej nr. 3) og også hér bliver funktionerne prioriteret. Pladsen er trang, hvorfor både/kanoer optager det meste. Igen gælder det at den omkringstående tætte højskov, danner grønne vægge og skaber en oplevelsen af et stykke kystnær skov. Skrænten er kraftig tilvokset med tæt underskov for den nederste del og tæt højskov for den øverste del. Der hersker stor artsdiversitet og specielt de ældre bøgetræer og Skovfyr øverst på skrænten, er værd at bemærke. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 99 Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden. 91

26 Note: Samtlige 4 ejendomme er medtaget under denne registrering og analyse, idet søbredden bærer præg af et større fælles anlæg og dermed fælles afbenyttelse. Niels Skrivers Vej nr. 8 (matr. 2dt og 2qx) og Niels Skrivers Vej nr. 6 (matr. 2du og 2qy) og Niels Skrivers Vej nr. 4 (matr. 2dv, 2kv og 2qz) og Furesøvej nr. 105 (matr. 2dx, 2ku og 2qæ) Registrering Kystlængde: Samlet ca.16m. (hvert enkelte lille stykke søbred er ca. 4m) Bredsikring: Enkelte kampesten, men primært jordkant og trærødder fra løvtræer Bevoksning: Birk, Rødel, Ask og stynet Pil. Bebyggelse: Ingen identificerbar. Anlæg: Bådebro(er), flydebro(er) og mobil sliske. Bevoksning: skovbund med græs, små buske og løvtræer. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Åben højskov. Anlæg: Flere trappeforbindelser. 92

27 Analyse Selve søbredden ligger skjult bag det langstrakte anlæg, men dér hvor den anes, fremstår den sammenhængende og ikke individuelt opdelt. Ligeledes bærer anlægget præg af fælles afbenyttelse, hvilket bidrager til et mere roligt og ensartet udtryk, frem for hvis der var 4 individuelle løsninger på bådebroer og slisker. Forstranden ligger i løvperioden delvis gemt væk af den foranstående vegetation; heriblandt stynet Pil og enkeltstående andre løvtræer der med sine nederste sidegrene bevaret, også bidrager til at skabe en atmosfære af skov. Arealet kan bedst identificeres som højskov. Arealet gør sig bemærket ved at være friholdt for bådehuse/skure til materiel. Skrænten fremstår primært som højskov og trappeforbindelserne er forholdsvis diskrete anlagt. Igen ses en del ældre enkeltstående løv- og fyrretræer der vidner om et areal der har fået lov til at stå ubenyttet hen gennem mange år. Bygningsbeskrivelse for samtlige tilhørende boligbebyggelser Ingen af boligbebyggelserne er synlige fra vandsiden. 93

28 Niels Skrivers Vej nr. 10 (matr. 2aa, 2kt, 2qg og 2qf) Registrering Kystlængde: Ca.17m. Bredsikring: Ingen anlagt. Kun jord og rødder. Bevoksning: Ask, Rødel samt stynet Poppel Bebyggelse: Bådehus. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Åben skovbund med forskelligt flora samt busketter af løvfældende materiale. Derudover spredte træer. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Åben højskov med lysninger. Bebyggelse: Boligbebyggelsen er trukket helt frem til skrænttop. Anlæg: Trappeforbindelse. 94

29 Analyse Bådehuset som er anlagt helt ned til vandet, fremstår forfaldent. Om resten af arealet, gælder det at bredden ligger uanlagt og der skabes dermed en naturlig overgang mellem vand og land. Afstanden mellem træerne og størrelsen på dem, indikerer at der hér er tale om en tidligere tæt højskov, hvoraf der nu er enkelte ældre tilbage. Det nuværende udtryk er således solitære træer/åben højskov, iblandet busketter af forskellige arter og med en skovbund af blandet flora. Op ad skrænten står der spredte løv- og fyrretræer med en bund af krat. Der anes en trappeforbindelse som muligvis deles med nabogrundene mod syd. Netop træernes alder og volumen gør at arealet fremtræder med en karakter af åben skov med lysninger, der samtidig afdækker skræntens dramatiske stigning. Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 10 Idet den fotograferede boligbebyggelse står over for at skulle rives ned for at give plads til et nyt dobbelthus, gives der på nuværende tidspunkt ingen bygningsbeskrivelse. 95

30 Furesølund nr. 22 (matr. 2næ, 2pm og 2rk) Registrering Kystlængde: Ca.29m. Bredsikring: Primær jord og rødder. Derudover en smule marksten. Bevoksning: Ask, Rødel samt et ældre og stort Piletræ Anlæg: Ingen. Bevoksning: Spredte løvtræer, buskads og græsflade. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Småbuske, engflora og Skovfyr. Anlæg: Trappeforbindelse og et muret anlæg. 96

31 Analyse Bredsikringen langs med søbredden består overvejende af jord og rødder og er dermed ikke anlagt, hvilket afslører et oprindeligt og naturligt bugtet forløb. Et mindre område er belagt med marksten, men under hensyntagen til den oprindelige kystform. Et stort og omfangsrigt Piletræ pryder med sin hængende grenstruktur. Helhedsindtrykket for hele søbredden er visuelt roligt. Det meste af forstranden er ryddet og fremstår åben med sin græsflade, dog med undtagelse af den blandede løvfældende vegetation i sydligt skel, hvor arealet bærer præg af buskads/krat. Størstedelen af skrænten er ryddet for træer og ligger åben med lave buske/kratlignende beplantninger samt græsser/engflora, hvorfor trappeforbindelsen er relativ synlig. Længere oppe ad skrænten, er der et større anlæg, bestående af en mur med buegang og umiddelbar bag ved dette anlæg rejser sig et større antal træer, hvoraf størstedelen er fyrretræer med iblandet Taks/Thuja samt andet og mindre plantemateriale. Mængden og volumen af vegetation netop på dette sted, skaber tilsammen en frodig kulisse og skyline. Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 22 Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden på grund af sin beliggenhed langt tilbage på grunden og bag skrænttop. 97

32 Furesølund nr. 18 (matr. 2ø, 2ks og 2qe) Registrering Kystlængde: Ca.60m. Bredsikring: Rødder fra bredvegetation med marksten imellem. Derudover en smule strandsten. Bevoksning: Rødel, Pil, Ask, Birk samt anden løvfældende materiale som buskvegetation. Bebyggelse: Både/badehus. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Spredte løvtræer, buskads og klippet græsflade. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Småbuske (Hyben?), engflora og løvtræer. Fyrretræer bag boligbebyggelse. Bebyggelse: Boligbebyggelse. Anlæg: Trappeforbindelse og stiforbindelse med underlag af klippet græs. 98

33 Analyse Bredsikringen langs med nordlig søbred består overvejende af rødder, hvor der ind imellem disse er marksten. Vegetationen er tæt, hvilket betyder at det oprindelige bugtede kystforløb ikke ses tydeligt pga. over/udhængende grene. Området omkring både/badehuset er til gengæld ryddet for planter og en mindre strandkant er anlagt med småsten. Både/badehuset er anlagt på et betonfundament, og er særdeles tydelig med sin beliggenhed langt ude i Furesøen og sin markante bygningsstil, der dog forholder sig til den tilsvarende fremtrædende hovedbebyggelse. Selvom der skabes en arkitektonisk samhørighed/kobling i helhedsindtrykket mellem de 2 bebyggelser, er tilstedeværelsen af både/badehuset fremtrædende i landskabet. Arealet i tilknytning til strand og både/badehus er ryddet for at give plads til en klippet græsplæne og har karakter af have. Denne del af forstranden står således åben og da resten af forstranden er kraftig til/beplantet opstår der en visuel dynamik mellem det fine og det vilde udtryk. Det sydlige areal er beplantet med buske (Hyben?) og har ingen skalaformidlende træer til den meget fremtrædende og iøjnefaldende boligbebyggelse. Netop dette areal bærer præg af en tidligere rydning med en genplantning af en lavere vegetation. Det nordlige areal er derimod langt mere tilgroet og frodigt, og har karakter af tæt middelhøj skov. Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 18 Bygningen er i 2 1/2 etager med udnyttet tagetager og gavl mod Furesøen. Tagflader er beklædt med røde teglsten og facader fremstår i sort bindingsværk og malet gule. Gavl mod søen har vinduesbånd med småsprossede vinduer med undtagelse af vinduesbåndet ud mod terrassen. Huset er opført i Huset adskiller sig væsentligt fra andre huse langs Furesøkysten, da det er placeret langt nede på skrænten, hvorfor det er særdeles synligt fra størstedelen af søen. Den fremtrædende beliggenhed og husets store, markante gavl samt de store røde tagflader betyder at huset af mange af søens besøgende opleves som et landmark. 99

34 Furesølund nr. 16 (matr. 2ot, 2pæ og 2rq) Registrering Kystlængde: Ca.12m. Bredsikring: Større marksten/kampesten. Bevoksning: Rødel. Kun i skellene. Anlæg: Bådebro. Bevoksning: Græsflade. Løvfældende træer i skellene. Bebyggelse: 8-kantet pavillon. Anlæg: Ingen. 100

35 Bevoksning: Græsflade med krat/buskbeplantning. Udelukkende løvfældende. Anlæg: En ældre trappeforbindelse med passager hvor trin mangler. Analyse Søbredden fremstår ensartet i sit udtryk, dog funktions og visuelt afbrudt af udgang til bådebro. Ud for denne kyststrækning er der et væsentligt bælte af foranstående sivgræsser, hvilket medfører at den stensatte bredsikring er relativ sløret fra vandsiden i sommerhalvåret. Bevoksningen i skellene er tæt og har karakter af skovbryn/skovkant. Forstranden er i overvejende grad friholdt for buske/træer og ligger således relativ åben med sin græsflade. Den nyere 8-kantet pavillon fremstår derfor tydelig fra vandsiden. Arealet er pletvis dækket af krat/buskbeplantning og har karakter af en selvsåning efter et større (og ikke mange år gammelt) rydningsprojekt. Skræntarealet adskiller sig dermed synligt fra nabogrundene, der har en langt højere plantemasse på tilsvarende areal. Efter skrænttop anes en klippet græsflade der langsomt skråner op mod boligbebyggelsen. De spredte Skovfyr er med til at markerer haven og husets begyndelse. Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 16 Huset er i 2 etager med fladt tag og hvidpudset facader. Gavl mod søen har et smalt vertikalt vinduesbånd. Opført i Fra en sydlig vinkel er huset visuelt gemt bag Furesølund 18. Huset er placeret lige over skrænttop og er delvis sløret af stammer fra de foranstående Skovfyr. Den hvide facade gør huset mere synligt. 101

Oversigtskort for delstrækning 3

Oversigtskort for delstrækning 3 Oversigtskort for delstrækning 3 1: 2000 41 Furesøvænget nr. 7 (matr. 28g) Registrering Kystlængde: Ca.30m. Bredsikring: Mark-, kampe- og grottesten. Bevoksning: Stynet pil samt løvfældende hæk- og buskbeplantning.

Læs mere

Oversigtskort for delstrækning 7 1: 750

Oversigtskort for delstrækning 7 1: 750 Oversigtskort for delstrækning 7 1: 750 1: 2000 109 Furesøvej nr. 135 (matr. 2cs, 2kk og 2qt) Registrering Note: Registreringen af søbred og forstrand er vanskeliggjort af et foranliggende havneanlæg.

Læs mere

Furesøkysten. Registrering og analyse af landskabet mellem Frederiksdals Jorde og Kaningården. 1. februar 2007. Lyngby-Taarbæk Kommune

Furesøkysten. Registrering og analyse af landskabet mellem Frederiksdals Jorde og Kaningården. 1. februar 2007. Lyngby-Taarbæk Kommune Furesøkysten Registrering og analyse af landskabet mellem Frederiksdals Jorde og Kaningården 1. februar 2007 Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Indledning s. 3 Delstrækning 1: s. 7 Delstrækning

Læs mere

Oversigtskort for delstrækning 2

Oversigtskort for delstrækning 2 Oversigtskort for delstrækning 2 1: 2000 35 Furesøvej nr. 37 (matr. 29b) samt Furesøparken (matr. 29c) Registrering Note: For delstrækning 2, gælder det at Lyngby-Taarbæk Kommune ejer området og at begge

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover

Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Pleje og vedligeholdelsesplan for Vesthegnet mellem Dambakken og parkarealet ved Langedam nu og fremover Udarbejdet på baggrund af vurderingsrapporten; Dambakken, 3 og 6. aug. 2009 ved Marianne Lyhne.

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

Studietur til Århus/Odder

Studietur til Århus/Odder Studietur til Århus/Odder Teknik- og miljøudvalget onsdag d. 1. oktober 2003 kl. 8.30 - ca. 16 Århus: Emiliedalen Sandbakken Søsterhøj Ny Moesgårdvej Holme Parkvej Odder: Stampmølleparken Søkrogen Emiliedalen

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt

Indsatsområder i prioriteret rækkefølge tidsmæssigt FREDENSBJERGPARKEN GENEREL PLEJE Klipning af pur mellem boligblokke. Beskæring af beplantninger frem til renovering eller udskiftning. Vedligeholdelse af nyplantninger efter 3 års etableringspleje. 11.

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 18 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Beplantning: Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET KRAT KLIPPET

Læs mere

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte

Græs klippet. MATERIELGÅRDEN Innovative, effektive, gode til at lytte Græs klippet 2016 - plejeniveau 3 Græsset er i god vækst og ikke højere end 8 cm med 3,5 cm klippehøjde, dog 15 cm tæt ved genstande og øvrige elementer. Plænen fremstår som en overordnet jævn flade. Der

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Elementbeskrivelser - Beplantning

Elementbeskrivelser - Beplantning Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 15 Elementbeskrivelser - Beplantning Overstregede elementer indgår ikke i denne entreprise. Element PRYDBUSKE BUNDDÆKKENDE BUSKE BUSKET FRUGTBUSKE KRAT BUSKET MED

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Projekt Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Beskrivelse af ønsket opførelse af enfamiliehus Oversigt over omkringliggende bebyggelse, arkitektur og landskab Projektets idé og tanke Huset:

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271

Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Vejen 01.05 2015 Til Vejen Kommune Rådhuspassagen 3,6600 Vejen e- mail: teknik@vejen.dk Indsigelse mod Udkast til Lokalplan 271 Indsigelsen fremsendes af Knud Fensteen Madsen og Susanne Ida Sofie Pedersen

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th).

Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Christiansminde set fra anløbsbroen (tv) og fra den offentlige sti (th). NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Området ligger ned til Svendborg Sund med udsigt til Vindebyøre,

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

1. Skyggepåvirkningen især i vintermånederne

1. Skyggepåvirkningen især i vintermånederne 21-05-2016/Birthe F Rasmussen, Bækkelundsvej 43B, 8240 Risskov, medlem af bestyrelsen for Bækkelundsvej Øst. I forlængelse af tidligere indsendt høringssvar fra Bækkelundsvej 43B understreges her, at der

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst

8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 141 8 Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst Nøglekarakter Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole.

EGENARTSANALYSE. Bilag 2 Udvikling af villaområder. Københavns villaområder. Villa. Villa. Villa. Rækkehus. Villa. Rækkehus. Skole. Kolonihave Kolonihave EGENARTSANALYSE Bilag 2 Udvikling af villaområder Rækkehus Skole Rækkehus Dobbelthus Dobbelthus Engvej, Amager øst Københavns villaområder Københavns villaområder er placeret i udkanten

Læs mere

Naturplan Granhøjgaard marts 2012

Naturplan Granhøjgaard marts 2012 1 Naturplan Granhøjgaard marts 2012 Jørgen & Kirsten Andersen Udarbejdet af skovrider Søren Paludan, Paludan Skov og Naturkonsulent Landbrug Landskab Natur Jagt Park 2 Indhold Sammendrag... 3 Rydning af

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 To alternative forslag til kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Solhøjgårds (Skolelandbrugets) jord Byrådet vil gerne give borgere og

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 41, 7830 Vinderup

Klage over afslag på ansøgning om skovrejsning, Nautrupvej 41, 7830 Vinderup Holstebro Kommune Att. Byggeri og ejendomme Rådhuset Kirkestræde 11 7500 Holstebro - sendt på email: teknik.miljoe@holstebro.dk Steffen Vestergaard Nautrupvej 41 7830 Vinderup Mobil 23 74 27 84 Steffenvestergaard@live.dk

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven

Hvor? Problem Hvad gør vi? Bestyrelsens beslutning Æbletræer på trekanten v. stien til skoven Noter fra havevandring på Terrasserne 14. september 2015.09.15 Vi havde en rigtig fin vandring sammen med Allan. 10 12 medlemmer trodsede udsigten til regn og deltog nogle stødte til, andre faldt fra.

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

HØJAGERPARKEN 1 - FRIAREALER Registrering, områdeinddeling og pleje-start

HØJAGERPARKEN 1 - FRIAREALER Registrering, områdeinddeling og pleje-start PLANTER og RUMKatrine Thuesen landskabsarkitekt MDL Sandbjergvej 3, 2970 Hørsholm Tlf. 4542 0204-2679 2850 www.planterogrum.dk HØJAGERPARKEN 1 - FRIAREALER Registrering, områdeinddeling og pleje-start

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN

Gladsaxe kommune, Nordvand. Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Gladsaxe kommune, Nordvand Renovering af Værebro Bassin RYDNINGSPLAN Rekvirent Rådgiver Anja Friis-Christensen Orbicon A/S Ringstedvej

Læs mere

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 OPFATTELSER OG OPFORDRINGER VEDRØRENDE REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 28. JUNI 2015 1 INDLEDNING Formålet med den nugældende lokalplan 316.2 og tidligere 316 lokalplaner

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

Sommerhuse på klitten INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING - GOD BYGGESKIK -

Sommerhuse på klitten INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING - GOD BYGGESKIK - Sommerhuse på klitten INSPIRATION TIL BEVARING OG FORBEDRING - GOD BYGGESKIK - 1 LANDSKABET BEVARING AF KLITLANDSKABETS SÆRPRÆG, KRÆVER AT HUSE OG OMGIVELSER VEDLIGEHOLDES MED RESPEKT FOR NATURENS SÆRPRÆG

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring

Byggeri og anlæg på Klitten. anbefalinger til bevaring og forbedring Byggeri og anlæg på Klitten anbefalinger til bevaring og forbedring 1 Grundens indretning Områdets naturpræg bevares ved at vælge elementer med mindst mulig villapræg og ved at minimere belægningerne,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKETOPPEN BESTYRELSEN Kommunalbestyrelsen 14. marts 2013 Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 242 for Bakketoppen Grundejerforeningen Bakketoppen holdt den 7. marts 2013 ekstraordinær generalforsamling for at drøfte

Læs mere

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013

Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Bilag 2 ændringsforslag til Fingerplan 2013 Spor 1 Område Ny anvendelse Nuværende Begrundelse Problemstilling Bjergvej 145 boliger. Området forventes planlagt til 2 grupper af klyngehuse. Klyngehusene

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN Bilag 3 REGISTRERING OG ANALYSE MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE AARHUS KOMMUNE, Center for Byudvikling og Mobilitet i samarbejde med OPDRAG

Læs mere

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37

Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Multihuset Kultur, Miljø & Vækst Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att. Anne Mette Lassen Hvidovre den 14 juli 2016 Vedr. Naboorientering for matr. Nr. 20hu, Hvidovre By, Risbjerg, Strøbyvej 37 Vi har modtaget

Læs mere

FURESØKYSTEN. Idèer til bevaring og forbedring af kystlandskabet mellem Frederikdals jorder og Kaningården

FURESØKYSTEN. Idèer til bevaring og forbedring af kystlandskabet mellem Frederikdals jorder og Kaningården FURESØKYSTEN Idèer til bevaring og forbedring af kystlandskabet mellem Frederikdals jorder og Kaningården 2 INDHOLD FORORD 3 SØEN OG KYSTEN 4 MÅL FOR FURESØKYSTEN 5 UDSIGT OVER FURESØEN 6 HAVEPLAN - LANDSKABSPLAN

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen

Natur og arkitektur. - værdier i Fredensborg Søpark. Af Verner Thomsen Natur og arkitektur - værdier i Fredensborg Søpark Af Verner Thomsen Beliggenhed Når man går en tur i Søparken, møder man ofte naboer og genboer, som udtrykker stor glæde over at bo i området, uden at

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat:

Kommende 3 områder Af lokalplanens afsnit om Ubebyggede arealer fremgår: Citat: Evaluering af generalforsamlingens reaktion den 23.05.09 på bestyrelsens ændringsforslag til ordensreglement i henhold til dagsordenens pkt. 5 - samt bestyrelsens videre tiltag i forbindelse med håndhævelsen

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMEN T SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI BEPLANTNINGER BILAG 7.12 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk 5798000893450

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld.

Den aktuelle bygning, som er opført for direktørboligen for Codan-fabrikken, er udpeget som arkitektonisk og kulturhistorisk værdifuld. NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan Vurdering af om der bør gives dispensation fra lokalplan 2-46 Plan har modtaget en ansøgning om udbygning af Villa Søvang, Galoche Allé 1, således at den oprindelige

Læs mere

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt

Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Landskabskarakterområde 3, Hegnede Bakke og kystlandskabet ud mod Stege Bugt Foto 1: Ulvshalevej løber langs overgangen mellem den let skrånende landbrugsflade og rørsumparealerne ud mod Stege Bugt. Til

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Beplantninger Beplantnings--faggruppen UDBUD 2012 B01 Prydbuske. Prydbuske bruges solitært (= enkeltstående) eller i grupper. Oplevelsen sker primært i kraft af buskenes blomstring, løv, høstfarve, frugter eller anden særlig karakter. Den enkelte plantes

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S

F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S F O R S L A G T I L N Y B O L I G - S T R A N D K R O G E N 1 7, S U N D S Kik fra søen NY BOLIG - STRANDKROGEN 17, SUNDS Denne mappe indeholder et skitseforslag til, hvordan en ny bolig på Strandkrogen

Læs mere

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN

Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst. Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ R DOVRE MOTORRING 3 BYSTIEN Glostrup Kommune OXBJERGVEJ SORTEVEJ SKOVSLETTEN SORTEVEJ BYSTIEN MOTORRING 3 R DOVRE BIRKESKOVEN BYSTIEN FRALIGSVEJ PAUL BERGS ES VEJ MOTORRING 3 Lokalplan HL10 for et nyt boligområde i Hvissinge Øst

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender Lokalplan 230 Boliger ved Søbjergvej Haralsted Sø. Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Faktaark. Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet. Solitærtræer. Store naturværdier i de gamle træer. Understøtter og forstærker landskabet

Faktaark. Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet. Solitærtræer. Store naturværdier i de gamle træer. Understøtter og forstærker landskabet Faktaark Januar 2013 Solitærtræer og remisser i produktionslandskabet Solitærtræer Dette faktaark sætter fokus på bevarelsen og nyskabelse af solitærtræer (enkeltstående træer) i landskabet. Mange landmænd

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby

Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby Drøftelse af lokalplan for Vellerup Sommerby NOTAT Bilag 1: Baggrundsviden om udvikling i sommerhusområder Bilag 1 har til formål, at redegøre for den udvikling, som finder sted i sommerhusområder. Redegørelsen

Læs mere

Rapport Registreringer på Eternitten i Aalborg

Rapport Registreringer på Eternitten i Aalborg Rapport Registreringer på Eternitten i Aalborg Adresse: Matr. nr.: Eternitgrunden 9000 Aalborg Dele af Sohngaardsholm Hgd, Aalborg Jorder DGE-sag: S-1304253 Udarbejdet af: Hanne Sadolin Jensen, Kim Haagensen

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere