Oversigtskort for delstrækning 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigtskort for delstrækning 5"

Transkript

1 Oversigtskort for delstrækning 5 N N 1: 750 1:

2 Furesøvej nr. 71 (matr. 2qm, 2le og 2bg) Registrering Kystlængde: Ca.23m. Bredsikring: Rødder fra vegetativ vækst, herunder Rødel og Pil. Enkelte tværliggende træstolper i forbindelse med bådebro. Bevoksning: Stynet Rødel, græs og pil. Anlæg: Bådebro. Bevoksning: Løvfældende træer/buske samt græsflade. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Spredte fyrretræer, løvfældende buske samt græsflade. Bebyggelse: Større træhus med tilhørende terrasse. Anlæg: Ingen. 68

3 Analyse Den bugtede form understreger bevarelsen af den oprindelige kystlinie og søbredden fremstår naturlig med sin vegetative afgrænsning mellem vand og land. Helhedsindtrykket er frodigt, dog afbrudt af den beskadigede bådebro, der fremstår noget forsømt. Størstedelen af arealet er ryddet og ligger således åbent med tydelig udsyn op til større visuelt dominerende træhus/udsigtsterrasse, samt boligbebyggelsen oven for skrænten. På skrænten er der et større træhus, der med sin placering og visuelle dominans er fremtrædende. Da arealet i umiddelbar nærhed er relativt friholdt for buskbeplantning, fremstår denne skræntbebyggelse tydelig hele året rundt. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 71 Boligen er i 2 etager med fladt tag. Facaden mod søen er næsten kvadratisk med store symmetriske glaspartier på hver side af skorstenen. Murværk er pudset i lys nuance. Bygningen er opført i 1936 og ombygget i Bygningen er placeret langt tilbage på grunden. Huset ses tydeligt, dels fordi der ingen bagvedstående træer er samt husets hvide nuance og de store reflekterende vinduespartier og dels pga. den store græsflade og de få træer på skrænten. 69

4 Dybensøvej nr. 9 (matr. 2bp, 2ld og 2ql) Registrering Kystlængde: Ca.28m. Bredsikring: Rødder fra vegetativ vækst, herunder Rødel og Pil. Derudover mindre sten. Bevoksning: Stynet Pil og Rødel. Bebyggelse: Et bådehus, placeret med åbning helt ned til vandkant. Anlæg: Sliske ved bådehus. Bevoksning: Løvfældende træer/buske spredt placeret på åben bund. Bunden har karakter af eng med højt græs og engflora. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Krat og buskads, mindre løvfældende træer samt ca. 3 stk. Skovfyr placeret tæt på boligbebyggelse. Anlæg: Trappe. 70

5 Analyse Søbredden fremstår relativ frodig med få undtagelser. Marksten har antageligvis været anvendt som bredsikring tidligere, men rødder har fået lov til at overtage funktionen de fleste steder. Til trods for at bådehus er placeret helt ned til vandkant, ligger det under den bladbærende periode delvis skjult bag piletræernes grønne sommerløv. Spredte løvfældende træer står på forstranden, (samt muligvis en opstammet Guldregn) og gældende for dem alle, er at de er relative lave. Under træerne er der en naturlig vækst af engflora, der tilsammen med de førnævnte træer skaber en stemning af en grøn entré til skrænten. På skrænten er der primært løvfældende kratbevoksning, der med sin tæthed slører den anlagte trappeforbindelse. Enkelte lave løvtræer står spredt placeret op ad skrænten. fyrretræerne øverst oppe, danner en (mørke)grøn skyline året rundt. Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 9 Bygningen er ikke synlig fra vandsiden på grund af træerne på søbred og beplantningen på skrænten. 71

6 Dybensøvej nr. 10 (matr. 2qk, 2bo, 2lc og 2qi) Registrering Kystlængde: Ca.27m. Bredsikring: Sten sat i beton. Mindre fliser sat i beton. Bolværk i træ. Bevoksning: Ask, stynet Pil og Rødel. Anlæg: Bådebro samt betonanlæg. Bevoksning: Løvfældende træer/buske på yderste del af forstrand. Beplantningen på den bagerste del af forstranden er tæt og uigennemsigtig. Arter som ved søbred samt diverse andet løvfældende materiale. Bebyggelse: 3 små både/badehuse. Anlæg: Opbevaringsmateriel til kano/kajak/båd. Bevoksning: Krat og buskads, mindre løvfældende træer samt ca. 3 stk. fyrretræer placeret tæt på boligbebyggelse. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Intet identificerbart. 72

7 Analyse Søbredden fremstår gennemgående anlagt og med forskellige belægningsmaterialer hvilket efterlader forskellige visuelle udtryk. Til trods for den relative store mængde anlægsmateriale, fremstår søbredden frodig med sin kulisse af træer og buske. Bådebroen er noget forsømt og består af 2 separate dele. Tæt vegetation betyder at helhedsindtrykket forbliver frodigt, til trods for tilstedeværelsen af de røde både/badehuse. Bevoksningen op ad skrænten skjuler stort set boligbebyggelsen, dog kan der anes et rødt tegltag. En eventuel trappe/stiforbindelse mellem bolig og forstrand er ikke synlig. Den samlede artsdiversitet er ikke så høj, men den totale masse af vegetation er det til gengæld, hvilket skaber en oplevelse af tæt højskov. Ejendommen som helhed, adskiller sig ved at være en af de få på denne delstrækning, hvor der ikke findes synlige fyrretræer. Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 10 Bygningen er i 1 etage og er ikke synlig fra søsiden, bortset fra det røde tegltag. 73

8 Dybensøvej nr. 8 (matr. 2ed, 2lb og 2ra) samt Dybensøvej nr. 6 (matr. 2dc, 2la og 2qu) Note: Om registreringen og analysen skal det oplyses, at de ned til søbredsgrænsende matrikler (matr. nr. 2qu og 2ra), tydeligvis fremstår som ét område ligesom resten af forstranden og skrænten også gør. Der er derfor opstillet en fælles registrering og analyse for de 2 individuelle ejendomme. Registrering Kystlængde: Ca.16m. Bredsikring: Bolværk i træ. Enkelte foranliggende sten. Bevoksning: løvfældende klippet hæk i nordligt skel. Anlæg: Bådebro. Bevoksning: Græs samt løvfældende klippet hæk i nordligt skel. Bebyggelse: 1 både/badehus. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Buskbeplantning op ad skrænt. Skovfyr ved skrænttop. Mindre antal småtræer øverst op ad skrænt i sydligt skel. Anlæg: 2 trappeforbindelser. 74

9 Analyse Bredsikringen som der hér er gjort anvendelse af, fremstår velholdt og af nyere dato. De tværliggende træplanker er anlagt i en lige linie mellem skellene og slører således det oprindelige bugtede forløb ved en ikke anlagt søbred. Den nyere både/badebro ligger omtrentlig midt på den samlede grund. Forstranden ligger visuelt åben og har ingen rumskabende beplantning. Et træhus samt en havebænk, er de eneste elementer der bryder med den plane græsflade. Bevoksningen op ad skrænten er tæt, lav småkrat af max 1 meters højde med 2 trappeforbindelser. Netop de 2 trappeforbindelser fortæller en historie om at der oprindeligt har været en fysisk opdeling med hver sin adgang til søbredden. Bygningsbeskrivelse for Dybensøvej nr. 8 og 6 De 2 boligbebyggelser er ikke synlige fra søsiden. 75

10 Furesøvej nr. 87A (matr. 2na, 2nb, 2nc, 2ri og 2rh) Registrering Kystlængde: Ca.35m. Bredsikring: Beton ved og omkring bådehus. Enkelte steder er betonen beklædt med træplanker. Derudover rødder fra Pil. Bevoksning: Piletræer og muligvis lidt Rødel. Bebyggelse: Både/badehus. Anlæg: Både/badebro samt betonanlæg. Bevoksning: Birk, Pil og Rødel samt andet løvfældende vækst. Derudover græsflade med spredte buske, deriblandt både løvfældende og stedsegrønne. Bebyggelse: Både/badehuset er langstrakt og breder sig derfor også ind over forstrand. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Græsflade med spredte stedsegrønne og nålebærende buske. Ved skrænttop er anlagt klippet hæk i Bøg. I nordligt skel står der nåletræer/buske. Efter skrænttop og frem til boligbebyggelse står der flere spredte fyrretræer. Anlæg: Ingen. 76

11 Analyse Søbredden fremstår symmetrisk anlagt med sit både/badehus placeret midt på grunden og med store ensartede piletræer, som grønne brede søjler på hver side. Udtrykket er roligt og frodigt. Den del af forstranden som ligger i forbindelse med både/badehuset, er umiddelbart det eneste synlige stykke for søens publikum og hér er der placeret små, men virkningsfulde landskabelige elementer i form af afgrænsede pudeformede stedsegrønne og nålebærende buske. Disse står i kontrast til de andre opretvoksende løvfældende buske. Tilsammen får dette midtareal en karakter af have, kontra det vilde skovudtryk der ellers dominerer både søbred og forstrand. Skrænten fremstår åben med sin græsflade og spredte stedsegrønne beplantning Der anes en gangsti i et zigzagforløb samt at denne er befæstet med græs. Øverst oppe ved skrænttop står der en defineret Bøgepur som markerer en tydelig visuel overgang mellem den boligrelaterede have og skræntforløb. I den boligrelaterede have er der spredte Skovfyr og disse skaber en stedsegrøn horisont. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 87A Bygningen er i 1 etage med fladt tag og et relativt stort tagudhæng med mørk sternkant. Facaden mod Furesøen har et gennemløbende vinduesbånd. Huset er opført i På grund af husets placering bag skrænttop, og dets lave højde er det ikke særligt synligt fra søen og skyggerne fra fyrretræerne mindsker refleksion. 77

12 Furesøvej nr. 87B (matr. 2mæ, 2mz, 2mø, 2rg og 2rf) Registrering Kystlængde: Ca.20m. Bredsikring: Kampe/grottesten, beton og træbolværk. Bevoksning: Piletræer og andet ikke identificerbart løvfældende materiale i form af træer og buske. Anlæg: Moleanlæg. Bevoksning: Pil og Rødel samt andet løvfældende vækst i form af buske, krat og træer Anlæg: Et moleanlæg sat i kampe/grottesten samt et trædæk/terrasse. Bevoksning: Græsflade med beplantning i skel samt tæthed i buskbeplantningen oppe mod skrænttop. Solitært træ (Birk) som eneste højtvoksende beplantningsdel ude på selve skræntfladen. Umiddelbart før skrænttop findes der nålebærende buske. I nærhed af boligbebyggelsen er der enkelte spredte fyrretræer. Anlæg: Trappeforbindelse. 78

13 Analyse Søbredden fremstår tydeligt fra søsiden med sine kampe/grottesten. Ligesom andre steder langs kysten, er der hér anvendt et bredsikringsmateriale der mængdemæssigt dels er visuelt dominerende og dels overdimensioneret i forhold til det forventelige vejrlig ved og omkring en sø som Furesøen. Forstrandsstykket er relativt smalt, idet skræntfod ligger langt fremme. Arealet er primært benyttet til et mindre havneanlæg med tilhørende mole, et område hvor diverse kanoer/kajakker lægges på jord efter brug (minus opbevaringsmateriel f.eks. i form af et stativ eller A-bukke), samt et trædæk/terrasse til ophold. Selve forstranden; defineret som det relative flade areal mellem søbred og skræntfod, har sammenlagt en høj anlægsprocent. Skrænten fremstår åben med sin græsflade (ikke klippet) og spredte stedsegrønne beplantning. Der er en næsten usynlig trappeforbindelse og arealet har et gennemgående naturpræg. Birketræet står markant på skrænten og lyser op med sin hvide stamme og lette lysegrønne løv som forgrund for de bagvedliggende stedse(mørke)grønne Skovfyr. Om skræntens form kan desuden bemærkes at den har et terrænknæk lige før skrænttop, der visuelt danner en jordvoldslignende kant foran boligen. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 87B Bygningen er i 1 etage med fladt tag. Huset er opført i Boligen er placeret bag et terrænknæk lige før skrænttop hvorfor det fremstår visuelt sløret fra søsiden. 79

14 Furesøvej nr. 89 (matr. 2ad, 2kø og 2qh) Registrering Note: Under sejltur var det visuelt vanskeligt at identificerer hvor skelgrænse ind til nordligt skel ligger og vanskeligheden gør sig derfor også gældende i det indsamlede fotomateriale. Kystlængde: Ca.7m. Bredsikring: Kampe/grottesten og beton. Bevoksning: Stynet Pil. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Løvfældende lav buskbeplantning. Enkelte løvtræer samt græs. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Stedsegrøn hæk i nordligt skel og løvfældende buskads i sydligt skel. Græs mellem og langs trappetrinene. Anlæg: Trappeforbindelse. 80

15 Analyse Søbredden fremstår tydeligt fra søsiden med sine kampe/grottesten og for ca. halvdelen af arealet gælder det, at der er anlagt et betondække ovenpå stenene. En enkel stynet Pil pryder arealet. Forstrandsstykket er relativt smalt, idet skræntfod ligger langt fremme. Arealet er primært benyttet til opbevaring af diverse bygningsmaterialer og fremstår uorganiseret. Den stribe skrænt der forbinder beboerne på Furesøvej nr.89 med selve Furesøen, er ganske smal med sine ca. 3 meters bredde og benyttes udelukkende til et trappeanlæg. Kun beplantning i skellene danner lave grønne vægge. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 89 Bygningen er i 2 etager med et højt sadeltag, der er beklædt med røde teglsten. Huset er opført i Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop, og det røde tegltag fremtræder synlig dels fordi der ingen bagvedstående træer er, og dels pga. den manglende træbeplantning midt på skrænten. 81

16 Furesøvej nr. 93 (matr. 2cn, 2kz og 2qs) Registrering Note: Under sejltur var det visuelt vanskeligt at identificerer hvor skelgrænse ind til sydligt skel ligger og vanskeligheden gør sig derfor også gældende i det indsamlede fotomateriale. Kystlængde: Ca.32m. Bredsikring: Rødder fra Pil, marksten og mindre kampesten. Derudover er der anlagt et stendige. Bevoksning: Primært Pil. Vækst både som naturlig og som stynet. Derudover enkelte Rødel. Løvfældende klippet hæk i sydligt skel, anlagt mellem søbred og skrænttop. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Påbegyndt byggeprojekt vedr. en bådebro/mole ved sydligt skel. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: 2 mindre skure i plast/stål, placeret ved siden af hinanden. Anlæg: Intet identificerbart. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse ved sydligt skel. 82

17 Analyse Søbredden ligger relativ skjult bag og under piletræernes grene og netop volumen af vegetation er medvirkende til at give helhedsindtrykket et frodigt og skovagtigt præg. I sydlig ende af søbredden er der et påbegyndt byggeprojekt som formentlig er tænkt som en bådebro/mole. Da det er uklart hvorledes disse byggeplaner ender rent visuelt, kan der ikke foretages en egentlig analyse for det areal. I nordlig ende er der sat et stendige af store marksten/mindre kampesten, der rent anlægsteknisk er ganske nydeligt, men diget fremstår fremmede som bygningselement på dette sted. Forstranden ligger helt gemt væk under den tætte højskov, hvorfor der om dette areal blot kan konstateres at det fremstår grønt og skovagtigt. Bevoksningen op ad skrænten er ligeledes tæt højskov og skjuler således boligbebyggelsen. Artsdiversiteten er høj og der ses deriblandt (Søjle?)Poppel der med sin højde er en medvirkende faktor til dannelsen af en grøn horisont. Kun sydligplaceret trappeforbindelse og åbenheden ved og omkring denne, giver beskueren et reelt indtryk af skræntens stigning. Det er værd at bemærke, at vegetationen ved og omkring trappeforbindelsen skifter karakter fra det naturpræget til et haveudtryk med klippet hæk. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 93 Bygningen er ikke synlig fra søsiden på grund af den tætte højskov på skrænten. 83

18 Niels Skrivers Vej nr. 5A (matr. 2mu, 2ky og 2re) Registrering Kystlængde: Ca.5m. Bredsikring: Rødder og resten usynlig pga. foranliggende træterrasse. Bevoksning: Rødel og Pil. Anlæg: Træterrasse/ trædæk/ bådebro. Bevoksning: Græsflade med løvtræer i skellene. Anlæg: Opbevaringsmateriel til bådsportsudstyr. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse. 84

19 Analyse Søbredden ligger kun synlig i nordlig ende af arealet og hér er ingen bredsikring. Resten af søbredden ligger indenunder træterrassen og kan derfor ikke identificeres. Selve træterrassen er anlagt i forskudte kvadrater med en ekstra tilbygning der mere har karakter af bådebro. Anlægget fremstår dominerende i sit udtryk og er omfangsrigt i forhold til søbreddens kystlængde. Den omkringstående massive vegetation medvirker i høj grad til at skabe en mere grøn profil af arealet og bidrager dermed til en visuel nedtoning af anlægget. Forstranden er delvis ryddet, således at en lysning er opstået med omkringstående tæt højskov. Den yderste del af forstranden bliver benyttet til ophold og længere inde under kronernes løv benyttes arealet til opbevaring af materiel. Til trods for arealets begrænsede m² er det værd at bemærke træernes tilstedeværelse, ligesom diverse materiel tydeligvis gemmes af vejen. Selve skræntforløbet er skjult af den tætte højskov og man aner kun lige akkurat en trappeforbindelse. Sammen med den sydlige nabogrund (Furesøvej 93) fremstår dette område af delstrækning 5 som et massivt skovbryn, der med sin tæthed skaber en letgenkendelig grøn struktur selv på meget lang afstand. Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 5A Bygningen er ikke synlig fra søsiden på grund af den tætte højskov på skrænten 85

20 Niels Skrivers Vej nr. 7 (matr. 2ex, 2kx og 2rb) Registrering Kystlængde: Ca.20m. Bredsikring: Kampesten og træplanker. Bevoksning: Løn/Asp og Rødel. Anlæg: Træterrasse/ trædæk/ bådebro. Bevoksning: Engvegetation med løvtræer i skellene. Bebyggelse: Både/badehus. Anlæg: Opbevaringsmateriel til bådsportsudstyr. Bevoksning: Åben højskov mod skellene. Tættere højskov i skellene Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse. 86

21 Analyse Hele søbredden er anlagt med diverse forskellige materialer og til forskellige formål. Således er opholdsterrassen og bådebroen opført i træ, hvorimod bredden er sikret med både tværliggende træplanker (bolværk) samt med kampesten. Om specielt opholdsterrasse og bådebro kan konstateres af disse ikke er velholdte. Arealet fremstår forfaldent og efterlader et visuelt rodet udtryk. Forstranden er delvis ryddet til et centreret friholdt område og bådehus samt diverse sportsudstyr er placeret hensigtsmæssigt bag og under vegetation. Modsat søbredden, fremstår forstranden relativt velholdt. Det midterste af skrænten ligger åbent og området bærer præg af en kraftig rydning indenfor de seneste år. Udsigten fra boligbebyggelsen højere oppe ad skrænten, er prioriteret, hvorfor det er værd at bemærke at der endnu står værdifulde ældre træer, deriblandt en stor (Avn)bøg tæt ved bolig. Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 7 Huset er i 2 etager med sadeltag med høj tagrejsning. Gavlen vender ud mod Furesøen, og har store vinduespartier og sortmalet træværk. Boligen er opført i Bygningen ligger tilbagetrukket fra skrænttop. Gavlen fremtræder synlig pga. de store glaspartier. Synligheden reduceres dog af gavlens mørke nuance, og den store (Avn)bøg på skrænten afhjælper refleksionen, specielt under løvperioden. 87

22 Note: Gældende for de næste 2 grunde ned til Furesøen, er det således at begge grunde er individuelt ejet og måler ca. 5m i længden. Umiddelbart ser det ud til at de 2 forskellige grundejere, hver især benytter sit eget lille areal, hvorfor der tilsvarende er individuelle anlæg; herunder bådebroer, slisker osv. Det er dog visuelt vanskeligt at se hvor skellene ligger mellem disse små brugssteder. Niels Skrivers Vej nr. 3 (matr. 2dz, 2lg og 2qø) Registrering Kystlængde: Ca.5m. Bredsikring: Kampesten og træplanker. Bevoksning: Løn/Asp og Rødel. Anlæg: Sliske bådebro. Bevoksning: Græsbund og løvtræer. Anlæg: Træterrasse anlagt på forstrand med et forløb ind i skræntfod. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse. 88

23 Analyse Søbredden måler ca. 5m og er anlagt i det meste af sin længde med bådebro og sliske. Selve bredsikringen er således kun synlig for et mindre stykke, og dér består den af kampesten. Det samlede areal er udelukkende udlagt til sejlsportsaktivitet og fremtræder visuelt en anelse klemt; om end det jo nok ikke kan være anderledes, taget størrelsen i betragtning. Forstranden er delvis ryddet for at give plads til opbevaring af båd(e), en fortrappe samt en forhøjet træterrasse. De omkringstående løvtræer danner et flot grønt tag over de forskellige funktioner, der (naturligvis) også hér er presset sammen på et ganske lille areal. Generelt for søbred og forstrand kan det konstateres at brugen af området og de funktioner der er lagt ind, er blevet prioriteret højere end hvorledes det tager sig visuelt ud for Furesøens sejlende og besøgende publikum. Skrænten er kraftig tilvokset med tæt underskov for den nederste del og tæt højskov for den øverste del. Der hersker stor artsdiversitet og specielt de ældre bøgetræer og Skovfyr øverst på skrænten, er værd at bemærke. Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 3 Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden. 89

24 Furesøvej nr. 99 (matr. 2da og 2dæ) Registrering Kystlængde: Ca.5m. Bredsikring: Kampesten. Bevoksning: Birk og Rødel. Anlæg: Træterrasse til ophold / bådebro. Muligvis en sliske bagved foranliggende båd. Bevoksning: Græsbund og løvtræer. Anlæg: opbevaringsmateriel. Bevoksning: Tæt højskov. Bebyggelse: Intet identificerbart. Anlæg: Trappeforbindelse. Hvorvidt denne deles med nabo vides ej. 90

25 Analyse Søbredden måler ca. 5m og er primært udnyttet til anlæg af en træterrasse, der med sin beliggenhed og kvadratiske form, fremtræder markant langs kysten. Søbredden er begrænset i sin udstrækning, hvorfor anlægget forekommer dominerende. Forstranden har en identisk karakter med naboen (Niels Skrivers Vej nr. 3) og også hér bliver funktionerne prioriteret. Pladsen er trang, hvorfor både/kanoer optager det meste. Igen gælder det at den omkringstående tætte højskov, danner grønne vægge og skaber en oplevelsen af et stykke kystnær skov. Skrænten er kraftig tilvokset med tæt underskov for den nederste del og tæt højskov for den øverste del. Der hersker stor artsdiversitet og specielt de ældre bøgetræer og Skovfyr øverst på skrænten, er værd at bemærke. Bygningsbeskrivelse for Furesøvej nr. 99 Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden. 91

26 Note: Samtlige 4 ejendomme er medtaget under denne registrering og analyse, idet søbredden bærer præg af et større fælles anlæg og dermed fælles afbenyttelse. Niels Skrivers Vej nr. 8 (matr. 2dt og 2qx) og Niels Skrivers Vej nr. 6 (matr. 2du og 2qy) og Niels Skrivers Vej nr. 4 (matr. 2dv, 2kv og 2qz) og Furesøvej nr. 105 (matr. 2dx, 2ku og 2qæ) Registrering Kystlængde: Samlet ca.16m. (hvert enkelte lille stykke søbred er ca. 4m) Bredsikring: Enkelte kampesten, men primært jordkant og trærødder fra løvtræer Bevoksning: Birk, Rødel, Ask og stynet Pil. Bebyggelse: Ingen identificerbar. Anlæg: Bådebro(er), flydebro(er) og mobil sliske. Bevoksning: skovbund med græs, små buske og løvtræer. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Åben højskov. Anlæg: Flere trappeforbindelser. 92

27 Analyse Selve søbredden ligger skjult bag det langstrakte anlæg, men dér hvor den anes, fremstår den sammenhængende og ikke individuelt opdelt. Ligeledes bærer anlægget præg af fælles afbenyttelse, hvilket bidrager til et mere roligt og ensartet udtryk, frem for hvis der var 4 individuelle løsninger på bådebroer og slisker. Forstranden ligger i løvperioden delvis gemt væk af den foranstående vegetation; heriblandt stynet Pil og enkeltstående andre løvtræer der med sine nederste sidegrene bevaret, også bidrager til at skabe en atmosfære af skov. Arealet kan bedst identificeres som højskov. Arealet gør sig bemærket ved at være friholdt for bådehuse/skure til materiel. Skrænten fremstår primært som højskov og trappeforbindelserne er forholdsvis diskrete anlagt. Igen ses en del ældre enkeltstående løv- og fyrretræer der vidner om et areal der har fået lov til at stå ubenyttet hen gennem mange år. Bygningsbeskrivelse for samtlige tilhørende boligbebyggelser Ingen af boligbebyggelserne er synlige fra vandsiden. 93

28 Niels Skrivers Vej nr. 10 (matr. 2aa, 2kt, 2qg og 2qf) Registrering Kystlængde: Ca.17m. Bredsikring: Ingen anlagt. Kun jord og rødder. Bevoksning: Ask, Rødel samt stynet Poppel Bebyggelse: Bådehus. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Åben skovbund med forskelligt flora samt busketter af løvfældende materiale. Derudover spredte træer. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Åben højskov med lysninger. Bebyggelse: Boligbebyggelsen er trukket helt frem til skrænttop. Anlæg: Trappeforbindelse. 94

29 Analyse Bådehuset som er anlagt helt ned til vandet, fremstår forfaldent. Om resten af arealet, gælder det at bredden ligger uanlagt og der skabes dermed en naturlig overgang mellem vand og land. Afstanden mellem træerne og størrelsen på dem, indikerer at der hér er tale om en tidligere tæt højskov, hvoraf der nu er enkelte ældre tilbage. Det nuværende udtryk er således solitære træer/åben højskov, iblandet busketter af forskellige arter og med en skovbund af blandet flora. Op ad skrænten står der spredte løv- og fyrretræer med en bund af krat. Der anes en trappeforbindelse som muligvis deles med nabogrundene mod syd. Netop træernes alder og volumen gør at arealet fremtræder med en karakter af åben skov med lysninger, der samtidig afdækker skræntens dramatiske stigning. Bygningsbeskrivelse for Niels Skrivers Vej nr. 10 Idet den fotograferede boligbebyggelse står over for at skulle rives ned for at give plads til et nyt dobbelthus, gives der på nuværende tidspunkt ingen bygningsbeskrivelse. 95

30 Furesølund nr. 22 (matr. 2næ, 2pm og 2rk) Registrering Kystlængde: Ca.29m. Bredsikring: Primær jord og rødder. Derudover en smule marksten. Bevoksning: Ask, Rødel samt et ældre og stort Piletræ Anlæg: Ingen. Bevoksning: Spredte løvtræer, buskads og græsflade. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Småbuske, engflora og Skovfyr. Anlæg: Trappeforbindelse og et muret anlæg. 96

31 Analyse Bredsikringen langs med søbredden består overvejende af jord og rødder og er dermed ikke anlagt, hvilket afslører et oprindeligt og naturligt bugtet forløb. Et mindre område er belagt med marksten, men under hensyntagen til den oprindelige kystform. Et stort og omfangsrigt Piletræ pryder med sin hængende grenstruktur. Helhedsindtrykket for hele søbredden er visuelt roligt. Det meste af forstranden er ryddet og fremstår åben med sin græsflade, dog med undtagelse af den blandede løvfældende vegetation i sydligt skel, hvor arealet bærer præg af buskads/krat. Størstedelen af skrænten er ryddet for træer og ligger åben med lave buske/kratlignende beplantninger samt græsser/engflora, hvorfor trappeforbindelsen er relativ synlig. Længere oppe ad skrænten, er der et større anlæg, bestående af en mur med buegang og umiddelbar bag ved dette anlæg rejser sig et større antal træer, hvoraf størstedelen er fyrretræer med iblandet Taks/Thuja samt andet og mindre plantemateriale. Mængden og volumen af vegetation netop på dette sted, skaber tilsammen en frodig kulisse og skyline. Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 22 Boligbebyggelsen er ikke synlig fra vandsiden på grund af sin beliggenhed langt tilbage på grunden og bag skrænttop. 97

32 Furesølund nr. 18 (matr. 2ø, 2ks og 2qe) Registrering Kystlængde: Ca.60m. Bredsikring: Rødder fra bredvegetation med marksten imellem. Derudover en smule strandsten. Bevoksning: Rødel, Pil, Ask, Birk samt anden løvfældende materiale som buskvegetation. Bebyggelse: Både/badehus. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Spredte løvtræer, buskads og klippet græsflade. Anlæg: Ingen. Bevoksning: Småbuske (Hyben?), engflora og løvtræer. Fyrretræer bag boligbebyggelse. Bebyggelse: Boligbebyggelse. Anlæg: Trappeforbindelse og stiforbindelse med underlag af klippet græs. 98

33 Analyse Bredsikringen langs med nordlig søbred består overvejende af rødder, hvor der ind imellem disse er marksten. Vegetationen er tæt, hvilket betyder at det oprindelige bugtede kystforløb ikke ses tydeligt pga. over/udhængende grene. Området omkring både/badehuset er til gengæld ryddet for planter og en mindre strandkant er anlagt med småsten. Både/badehuset er anlagt på et betonfundament, og er særdeles tydelig med sin beliggenhed langt ude i Furesøen og sin markante bygningsstil, der dog forholder sig til den tilsvarende fremtrædende hovedbebyggelse. Selvom der skabes en arkitektonisk samhørighed/kobling i helhedsindtrykket mellem de 2 bebyggelser, er tilstedeværelsen af både/badehuset fremtrædende i landskabet. Arealet i tilknytning til strand og både/badehus er ryddet for at give plads til en klippet græsplæne og har karakter af have. Denne del af forstranden står således åben og da resten af forstranden er kraftig til/beplantet opstår der en visuel dynamik mellem det fine og det vilde udtryk. Det sydlige areal er beplantet med buske (Hyben?) og har ingen skalaformidlende træer til den meget fremtrædende og iøjnefaldende boligbebyggelse. Netop dette areal bærer præg af en tidligere rydning med en genplantning af en lavere vegetation. Det nordlige areal er derimod langt mere tilgroet og frodigt, og har karakter af tæt middelhøj skov. Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 18 Bygningen er i 2 1/2 etager med udnyttet tagetager og gavl mod Furesøen. Tagflader er beklædt med røde teglsten og facader fremstår i sort bindingsværk og malet gule. Gavl mod søen har vinduesbånd med småsprossede vinduer med undtagelse af vinduesbåndet ud mod terrassen. Huset er opført i Huset adskiller sig væsentligt fra andre huse langs Furesøkysten, da det er placeret langt nede på skrænten, hvorfor det er særdeles synligt fra størstedelen af søen. Den fremtrædende beliggenhed og husets store, markante gavl samt de store røde tagflader betyder at huset af mange af søens besøgende opleves som et landmark. 99

34 Furesølund nr. 16 (matr. 2ot, 2pæ og 2rq) Registrering Kystlængde: Ca.12m. Bredsikring: Større marksten/kampesten. Bevoksning: Rødel. Kun i skellene. Anlæg: Bådebro. Bevoksning: Græsflade. Løvfældende træer i skellene. Bebyggelse: 8-kantet pavillon. Anlæg: Ingen. 100

35 Bevoksning: Græsflade med krat/buskbeplantning. Udelukkende løvfældende. Anlæg: En ældre trappeforbindelse med passager hvor trin mangler. Analyse Søbredden fremstår ensartet i sit udtryk, dog funktions og visuelt afbrudt af udgang til bådebro. Ud for denne kyststrækning er der et væsentligt bælte af foranstående sivgræsser, hvilket medfører at den stensatte bredsikring er relativ sløret fra vandsiden i sommerhalvåret. Bevoksningen i skellene er tæt og har karakter af skovbryn/skovkant. Forstranden er i overvejende grad friholdt for buske/træer og ligger således relativ åben med sin græsflade. Den nyere 8-kantet pavillon fremstår derfor tydelig fra vandsiden. Arealet er pletvis dækket af krat/buskbeplantning og har karakter af en selvsåning efter et større (og ikke mange år gammelt) rydningsprojekt. Skræntarealet adskiller sig dermed synligt fra nabogrundene, der har en langt højere plantemasse på tilsvarende areal. Efter skrænttop anes en klippet græsflade der langsomt skråner op mod boligbebyggelsen. De spredte Skovfyr er med til at markerer haven og husets begyndelse. Bygningsbeskrivelse for Furesølund nr. 16 Huset er i 2 etager med fladt tag og hvidpudset facader. Gavl mod søen har et smalt vertikalt vinduesbånd. Opført i Fra en sydlig vinkel er huset visuelt gemt bag Furesølund 18. Huset er placeret lige over skrænttop og er delvis sløret af stammer fra de foranstående Skovfyr. Den hvide facade gør huset mere synligt. 101

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild

Forslag til ændringer i lokalplan nr. 3028 for sommerhusområde ved Saksild Dorte Marcussen Skejbytoften 144 8200 Aarhus N T: 6169 9064 E: dorte@naivisten.dk Odder Kommune Plan Rådhusgade 3 8300 Odder Aarhus 10.01.2013 Indsendt via mail til plan@odder.dk Forslag til ændringer

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12.

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. www.planethuse.dk Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. AUGUST 2012 BOLIG INDRETNING DESIGN TIPS GUIDE BREVKASSE

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område

At sikre bebyggelsens bevaringsværdier, herunder væsentlige arkitektoniske Specifikt for vores område Lokalplan / Byplanvedtægt nr. 4. / 1 Lokalplanens formål Ny/eksisterende Lov-regel Ejerlaugets kommentarer Kommunens svar 1.1 Det er lokalplanens formål: At sikre kvarterets helhedsindtryk, som det fremstår

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere