Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Visualiseringer af stationer"

Transkript

1 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer Metode og forudsætninger Beplantningsbælte Valg af fotopunkter Station Tolstrup Gårde Station Bjæverskov og Bjæverskov Vest Station Ishøj Station Hovegård Gennemgang af visualiseringer Station Tolstrup Gårde (forslag A) Station Bjæverskov (forslag A) Station Bjæverskov Vest (forslag B) Station Ishøj (forslag A og forslag B) Station Hovegård (forslag A og forslag B) 38

2 2 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Visualiseringer Visualiseringerne er udarbejdet for at afdække de visuelle konsekvenser af projektet omkring de mulige nye stationer og eksisterende stationer der udvides. Visualiseringerne viser i udgangspunktet en situation, hvor anlæg og omgivende beplantning har været opført i en årrække og beplantningen virker skærmende. 1.1 Metode og forudsætninger De valgte fotostandpunkter repræsenterer steder, hvor offentligheden normalt færdes og vil kunne se projektet. Flere af visualiseringerne viser projektet fra nærliggende beboelse. På hver af de valgte fotopositioner blev kameraet sat på stativ og positionen blev registreret med GPS. Desuden blev en række kontrolpunkter i billedet målt ind, så kameraets position, retning og brændvidde kunne indgå i beregningen af visualiseringerne. Der er valgt en brændvidde tæt ved det, som ofte omtales som "normalbrændvidden" (typisk mm). Denne brændvidde er anvendt for at sikre, at projektet fremstår i rette størrelsesforhold og hverken syner af mere eller mindre, end det vil komme til i virkeligheden. I nogle tilfælde er det valgt at panorere, for at kunne vise projektet i forhold til det omgivende landskab. Fotos blev taget december 2014 og marts For at kunne lave korrekte visualiseringer, er der opbygget 3D landskabsmodel af terræn og landskabsforhold ved hver af stationerne. Heri er kamerapositioner og 3D model af det givne projekt angivet. På det grundlag, er visualiseringerne blevet beregnet under hensyntagen til forhold som lys, skygge, dis og indpasning foran/bagved elementer i terrænet. Visualiseringerne i dette bilag er lavet, så den optimale betragtningsafstand svarer til normal læseafstand på 35 cm. Dog gælder dette ikke for panoramabillederne, hvor den ideelle betragtningsafstand er mindre, og læseren skal tættere på fotoet. Visualiseringer af stationerne ud fra skråfotos er udarbejdet efter et sommerscenarie, hvor træerne er grønne og har været opført i en årrække. Derfor kan beplant-

3 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 3 ningen virke mere fremtrædende end på de øvrige visualiseringer som illustrerer et vinterscenarie Beplantningsbælte Beplantningsbælter omkring stationerne er en del af projektet, og er indarbejdet for at mindske de visuelle gener. Når et nyt beplantningsbælte etableres, vil der i tiden umiddelbart efter, være indsigt til anlægget, der vil opleves som synligt og med et tydeligt teknisk udtryk. Dele af stationsanlæggene (lynfangsmaster) vil være op til 28 m og derfor være synligt gennem og over beplantningen. Med årene vokser beplantningen sig tættere og skærmer med tiden af for stationsanlægget. Hvor lang tid der vil gå, før beplantningen er tæt og dækkende i forhold til stationen, afhænger af de konkrete forhold som lys/skygge, fugtighed og alderen på de træer og buske, der plantes. Oplevelsen af anlægget vil variere hen over året i takt med at årstiderne skifter. Når træer og buske i vinterhalvåret står uden løv, vil beplantningen være mere transparent, og anlægget vil kunne skimtes igennem. Om sommeren vil blade og bevoksning i underskoven gøre, at anlægget er skærmet massivt. Beplantningsbæltet vil fremstå som et tæt hegn eller visse steder et skovbryn. Den specifikke vejrsituation vil også have en betydning. I gråvejr vil lynfangsmasterne nemmere falde ind i horisonten, mens de på en klar dag med blå himmel vil ses tydeligt. For fotostandpunkt A3 fra krydset mellem Slimmingevej og Vordingborgvej ved Tolstrup Gårde, er følgende scenarier vist: Anlægget på kort sigt umiddelbart efter opførelse, hvor beplantningen omkring stationen endnu ikke er tæt (op til 7 m høje træer og buske sommer og op til 10 m høje træer og buske vinter) Anlægget på lang sigt, hvor beplantningen er blevet højere og skærmende (op til 10 m høje træer og buske), sommer og vinter. De fire forskellige scenarier ses af Figur 1-10 til Figur Valg af fotopunkter Visualiseringerne er udarbejdet for at afdække de visuelle konsekvenser af projektet både på nært hold og på større afstand. I praksis var der udpeget et antal potentielle fotostandpunkter for hvert stationsområde hvor der er taget fotos, og på baggrund af disse fotos er de relevante punkter udvalgt. Punkterne er valgt ud fra, at de ligger nær boligbebyggelse eller er steder, hvor offentligheden normalt færdes, og hvor der er udsigt til stationsområderne. Det betyder også, at punkter hvorfra projektet ikke er synlige, er fravalgt. For hver af de fire stationsområder er der udvalgt mellem to og fem fotostandpunkter hvorfra der er udarbejdet visualiseringer. Visualiseringspunkterne er udvalgt i samarbejde mellem Energinet.dk, COWI og Naturstyrelsen.

4 4 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Station Tolstrup Gårde Figur 1-1 Kortet viser de valgte fotopunkter og stationsområdet ved Tolstrup Gårde. De hvide vinkler viser i hvilken retning fotoet er taget. I Tabel 1-1 er de enkelte fotostandpunkter anført, og det er forklaret, hvorfor punkterne er valgt. Tabel 1-1 Fotopunkter samt begrundelse for udvælgelse. Fotopunkt Hvor Begrundelse A1 A2 A3 A4 Vejkryds/bolig mod syd Vejkryds og boliger på Vordingborgvej Kryds mellem Vordingborgvej og Slimmingevej Slimmingevej ved maskinstationen Som bilist på Vordingborgvej er denne udsigt en relevant ændring, ligesom punktet repræsenterer udsigten fra samlingen af huse syd for stationsområdet Anlægget ses lige for fra dette punkt og forventes at være massivt. Svarer til udsyn fra vejkryds samt nærliggende boliger Anlægget ses fra øst, hvor det forventes at være meget synligt. Fra dette punkt er der udarbejdet eksempler på beplantningens udvikling over år Højtliggende punkt, hvor der i dag er udsigt over marker mod nord og syd A5 Bolig nord for Repræsenterer oplevelsen af anlægget set fra nord samt fra

5 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 5 projektområdet bagvedliggende bolig og gårdanlæg. Træer og læhegn forventes at begrænse projektets synlighed Station Bjæverskov og Bjæverskov Vest Figur 1-2 Kortet viser de valgte fotopunkter og det eksisterende stationsområde. Den røde firkant vest for stationen viser Bjæverskov Vest, mens den røde firkant inden for stationsområdet viser placering af ombygningen. De hvide vinkler viser, i hvilken retning fotoet er taget. I Tabel 1-2 nedenfor er de valgte fotostandpunkter listet op med nummer og placering, og det er begrundet, hvorfor punkterne er valgt. Tabel 1-2 Fotopunkter samt begrundelse for udvælgelse. Fotopunkt Hvor Begrundelse B1 Ringstedvej/boligerhverv nordvest Det nye stationsområde kan vises herfra, ligesom det vil illustrere den udsigt de mange bilister på Ringstedvej vil have B2 Bolig vest Punktet repræsenterer udsigt fra bolig tæt på stationen

6 6 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER B3 Bolig Syd Punktet repræsenterer udsigt fra bolig tæt på stationen Fokus er lagt på stationsområde for Bjæverskov Vest Station Ishøj Figur 1-3 Kortet viser de valgte fotopunkter omkring station Ishøj. De hvide vinkler viser, i hvilken retning fotoet er taget I Tabel 1-3 er de valgte fotostandpunkter listet op med nummer og placering, og det er begrundet, hvorfor punkterne er valgt. Tabel 1-3 Fotopunkter samt begrundelse for udvælgelse. Fotopunkt Hvor Begrundelse C1 Bolig nordvest Punktet repræsenterer udsigt fra bolig tæt på stationen C2 Bolig øst Punktet repræsenterer udsigt fra bolig tæt på stationen C3 Bolig syd/sydvest Punktet repræsenterer udsigt mellem to boliger syd/sydvest for stationen og udsigten fra sydvest generelt.

7 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 7

8 8 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Station Hovegård Figur 1-4 Kortet viser de valgte fotopunkter omkring station Hovegård. De hvide vinkler viser, i hvilken retning fotoet er taget I Tabel 1-4 nedenfor er de valgte fotostandpunkter listet op med nummer og placering, og det er begrundet, hvorfor punkterne er valgt. Tabel 1-4 Fotopunkter samt begrundelse for udvælgelse. Fotopunkt Hvor Begrundelse D1 Hove Landsby i syd Udkanten af Hove landsby, der ligger tæt på stationsområdet. Her er etableret en trampesti D2 Skovkant mod vest Viser situationen fra naturområdet mod vest, der støder op til fredet og kommende rekreativt område D3 Bolig, vest Det varierende terræn gør, at der på trods af den større afstand er udsigt til stationen D4 Lundevej nord for stationen Stationen set fra nord på tværs af Værebro Ådal

9 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Gennemgang af visualiseringer Visualiseringerne er vist på de følgende sider. De viser dels den nuværende situation (fotos taget december 2014 og marts 2015) og situationen, hvor projektet er gennemført. Desuden er der vist en beplantning omkring stationerne, som repræsenterer et scenarie, hvor anlæg og beplantning har været opført i en årrække. Visualiseringerne er vist på liggende A-4 side, for at kunne betragtes i naturligt størrelsesforhold ved normal læseafstand (ca. 35 cm). Visualiseringerne er desuden anvendt som grundlag for VVM-redegørelsens vurdering af påvirkninger på landskab og visuelle forhold og er delvist gengivet i baggrundsrapporten om Landskab og visuelle forhold.

10 10 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Station Tolstrup Gårde (forslag A) Figur 1-5 Illustration af ny station ved Tolstrup Gårde set fra sydøst. Figuren er baseret på 3D-model af anlægget og danner grundlag for visualiseringerne

11 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 11 Figur 1-6 Fotopunkt A1, eksisterende situation. Stationsplaceringen ved Tolstrup Gårde set fra syd ved Vordingborgvej. Terrænet er småbølget med blandet bevoksning og uden tekniske anlæg

12 12 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-7 Fotopunkt A1, visualisering. Station Tolstrup Gårde set fra syd ved Vordingborgvej. Beplantningsbæltet skærmer for de lavere dele af anlægget, mens særligt lynfangsmasterne vil være synlige og medvirke til at give landskabet et teknisk udtryk.

13 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 13 Figur 1-8 Fotopunkt A2, eksisterende situation. Stationsplaceringen ved Tolstrup Gårde set fra øst ved Vordingborgvej. Vest for motorvejen ligger et skovområde, der rejser sig som en mørkegrøn bræmme i baggrunden.

14 14 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-9 Fotopunkt A2, visualisering. Station Tolstrup Gårde set fra øst ved Vordingborgvej. Stationen skærmer for de bagvedliggende elementer, mens beplantningsbæltet omkring stationen skjuler de lavere dele af anlægget. Lynfangsmasterne ses over træerne og skaber et teknisk udtryk

15 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 15 Figur 1-10 Fotopunkt A3, eksisterende situation. Stationsplacereingen set fra øst ved krydset af Slimmingevej og Vordingborgvej. Landskabet er præget af åbne vidder og skovområder i horisonten.

16 16 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-11 Fotopunkt A3, visualisering. Station Tolstrup Gårde ses umiddelbart efter anlægsfasen. Træerne fremstår med løv og er her op til 7 m høje. I sommerhalvåret vil beplantningen virke delvist afskærmning, men anlægget vil i en årrække tydeligt kunne ses over beplantningen.

17 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 17 Figur 1-12 Fotopunkt A3, visualisering. Station Tolstrup Gårde ses få år efter anlægsfasen. Træerne fremstår uden løv og er her op til 10 m høje. Anlægget vil være synligt og give landskabet et teknisk udtryk

18 18 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-13 Fotopunkt A3, visualisering. Station Tolstrup Gårde efter en årrække. Træerne fremstår uden løv og de højeste træer er her op til 15 m høje. Træerne vil være vokset til og beplantningsbæltet vil have øget afskærmende effekt, også i vinterhalvåret. Lynfangsmaster ses over beplantningen, mens de resterende stationselementer vil være stort set skjult.

19 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 19 Figur 1-14 Fotopunkt A3, visualisering. Station Tolstrup Gårde efter en årrække. Træerne fremstår med løv og de højeste træer er her op til 15 m høje. Træerne vil være vokset til og beplantningsbæltet vil have øget afskærmende effekt, særligt i sommerhalvåret hvor træernes løv gør, at beplantning fremstår tæt og afskærmende. Lynfangsmaster ses over beplantningen, mens de resterende stationselementer vil være stort set skjult.

20 20 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-15 Fotopunkt A4, eksisterende situation. Stationsplaceringen ved Tolstrup Gårde set fra nordvest. Bevoksning på skrænten gør, at udsigten mod stationsområdet er begrænset. Figur 1-16 Fotopunkt A4, visualisering. Station Tolstrup Gårde set fra nordvest. Anlægget vil være synligt gennem beplantningen og der vil ikke længere være udsigt over de åbne markflader. De røde aftegninger markerer, hvor de fem vindmøller i Faxe Kommune vil være placeret. De vil ikke være synlige herfra.

21 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 21 Figur 1-17 Fotopunkt A5, eksisterende situation. Stationsplaceringen ved Tolstrup Gårde set fra nordøst. Forrest ses et varieret læhegnsbælte, mens der også er bevoksning omkring et bagvedliggende vandhul og langs Slimmingevej. Skovområdet vest for motorvejen rejser sig i baggrunden

22 22 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-18 Fotopunkt A5, visualisering. Station Tolstrup Gårde set fra nordøst. Skovområdet vest for motorvejen vil stadig kunne ses bag stationen. De forskellige bevoksninger i markskel, ved vejen og omkring et vandhul ligger tættere på fotostandpunktet og skærmer delvist for anlægget. Beplantningen sikrer, at stationen ikke fremstår dominerende, selvom anlægget og lynfangsmasterne giver landskabet et teknisk udtryk og det tidligere transparente præg er mindsket. Til venstre i billedet er de tre planlagte vindmøller i Faxe Kommune illustreret og kan svagt anes. Stationen vil ikke have kumulativ effekt med de op til 149,5 m høje vindmøller. Vindmøllerne er ikke opført, men forventes at være det når stationen står færdig.

23 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Station Bjæverskov (forslag A) Figur 1-19 Illustration af udbygning af station Bjæverskov set fra sydvest. De nye elementer er markeret med rødt og består af fire master (20 m), syv lynfangsmaster (28 m), skinner og andre tekniske installationer (ca. 11 m). Figuren er baseret på 3D-model af anlægget og danner grundlag for visualiseringerne

24 24 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Station Bjæverskov Vest (forslag B) Figur 1-20 Illustration af ny station Bjæverskov Vest set fra sydvest. De røde felter viser ny station Bjæverskov Vest og udbygningen. Figuren er baseret på 3Dmodel af anlægget og danner grundlag for visualiseringerne

25 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 25 Figur 1-21 Fotopunkt B1, eksisterende situation. Stationsplaceringen ved Bjæverskov Vest set fra vest ved Ringstedvej. Den eksisterende station ses kun delvist, mens luftledningen forbundet til stationen præger det visuelle udtryk.

26 26 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-22 Fotopunkt B1, visualisering. Station Bjæverskov Vest set fra vest ved Ringstedvej. Den nye station vil fra dette punkt fremstå som et stort teknisk anlæg. Bortset fra bygningen, fremstår anlægget delvist transparent. Beplantningsbæltet skærmer kun delvist af for anlægget, og særligt lynfangsmasterne vil kunne ses på afstand og nå op over træerne.

27 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 27 Figur 1-23 Fotopunkt B2, eksisterende situation. Stationsplaceringen ved Bjæverskov Vest set fra syd. Kanten af den eksisterende station ses til højre i billedet

28 28 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-24 Fotopunkt B2, visualisering. Stationen Bjæverskov Vest set fra syd. Udsynet vil være markant ændret med opførelse af den nye station, idet beplantningsbæltet skaber en visuel afgrænsning af landskabet. Det tekniske anlæg kan ses bag ved træerne, men den største ændring består i blokering af udsigten og de 28 m høje lynfangsmaster, der blander sig med luftledningerne, der er forbundet til den eksisterende station

29 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 29 Figur 1-25 Fotopunkt B3, eksisterende situation. Stationsplaceringen ved Bjæverskov Vest set fra øst. Den eksisterende station fornemmes kun svagt bag beplantningsbæltet i kraft af de tilhørende luftledninger.

30 30 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-26 Fotopunkt B3, visualisering. Station Bjæverskov Vest set fra øst. Beplantningen omkring det eksisterende stationsanlæg og den nye station forlænges og vil fremstå mere massivt. De tekniske installationer kan ses over de ca. 15 m høje træer, men opleves ikke som markante i landskabsbilledet, hvor særligt luftledningerne fanger blikket

31 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Station Ishøj (forslag A og forslag B) Figur 1-27 Illustration af station Ishøj set fra vest. De nye elementer er markeret med rødt og består af en ny reaktor ved bygningen og et nyt transformerfelt med transformer samt nye lynfangsmaster, som her bliver 15 m høje. Figuren er baseret på 3D-model af anlægget og danner grundlag for visualiseringerne

32 32 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-28 Fotopunkt C1, eksisterende situation. Station Ishøj set fra nordvest. Landskabet domineres nuværende af marker, læhegn og stationen. Master og luftledninger præger oplevelsen af landskabet.

33 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 33 Figur 1-29 Fotopunkt C1, visualisering. Station Ishøj set fra nordvest efter udbygning. Ændringen ses til venstre for bygningen. Ombygning af stationen vil ikke have væsentlige indvirkninger på landskabet, da det i forvejen præges af stationen, og ændringerne fra ombygningen kun delvist vil være synlige i vinterhalvåret.

34 34 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-30 Fotopunkt C2, eksisterende forhold. Station Ishøj set fra nordøst. Landskabet domineres af hestefoldene, læhegn og stationen i baggrunden der giver landskabet et teknisk udtryk. Især de master som er højere end beplantningen er tydelige. Det øvrige anlæg er kun visuelt i vinterhalvåret.

35 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 35 Figur 1-31 Fotopunkt C2, visualisering. Station Ishøj set fra nordøst efter udbygning. Udbygningen ses som få høje master ca midt på fotoet, der stikker op over beplantningen. Disse vil ikke have væsentlig indvirkning på det landskabelige udtryk.

36 36 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-32 Fotopunkt C3, eksisterende situation. Station Ishøj set fra sydvest mellem to boliger før ombygning. Landskabet domineres af græssede enge, marker, levende hegn, højspændingsledninger og det tekniske anlæg.

37 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 37 Figur 1-33 Fotopunkt C3, visualisering. Station Ishøj set fra sydvest mellem to boliger efter ombygning. De landskabelige ændringer som anlægget medfører, er af yderst begrænset karakter fra denne placering. Ændringerne kommer svagt til udtryk mellem læbælterne.

38 38 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Station Hovegård (forslag A og forslag B) Figur 1-34 Illustration af station Hovegård set fra sydvest. De nye elementer er markeret med rødt og ses som mørkere pæle centralt i station og udgøres af et nyt transformerfelt (som de eksisterende) og skinner op til 11 m høje. Herudover en transformer øverst i billedet. Der tilføjes ikke flere lynfangsmaster. Figuren er baseret på 3D-model af anlægget og danner grundlag for visualiseringerne

39 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 39 Figur 1-35 Fotopunkt D1, eksisterende situation. Station Hovegård set fra syd. Anlægget ses tydeligt gennem beplantningsbæltet i vinterhalvåret.

40 40 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-36 Fotopunkt D1, visualisering. Station Hovegård set fra syd. Udbygningen kan skimtes til højre i billedet som et lysegråt element. De nye elementer placeres centralt på stationsområdet og de eksisterende master mv. vil således skærme for ændringen, ligesom beplantningsbæltet fortsat vil virke afskærmende.

41 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 41 Figur 1-37 Fotopunkt D2, eksisterende situation. Station Hovegård set fra vest. Anlægget er tydeligt fra denne position, og fremstår med de mange master og kabler som et særdeles teknisk og markant anlæg.

42 42 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-38 Fotopunkt D2, visualisering. Station Hovegård set fra vest. Udbygningen kan ses mellem første og anden mast fra højre, hvor der er tilføjet nogle elementer. Udbygningen ændrer ikke ved anlæggets samlede udtryk og oplevelsen af landskabet.

43 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 43 Figur 1-39 Fotopunkt D3, eksisterende situation. Station Hovegård set fra nordvest. Fra denne position er stationselementerne stort set afskærmet af beplantningen, mens højspændingsmasterne til luftledninger fremstår som visuelt markante.

44 44 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-40 Fotopunkt D3, visualisering. Station Hovegård set fra nordvest. Udbygningen kan anes til venstre for det store træ. De nye elementer er stort set ikke synlig, men indgår visuelt som en del af det eksisterende anlæg.

45 Figur 1-41 Fotopunkt D4, eksisterende situation. Station Hovegård set fra nord ved Værebro Å. BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 45

46 46 BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER Figur 1-42 Fotopunkt D4, visualisering. Station Hovegård set fra nord. Udbygningen kan anes centralt i billedet. De nye elementer er stort set ikke synlig, men indgår visuelt også fra denne position som en del af det eksisterende anlæg.

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab 178 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 10 Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab Nøglekarakter Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK JUNI 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT LANDSKAB, KULTURHISTORIE OG VISUELLE FORHOLD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

1 Teestrup issølandskab med morænebakker

1 Teestrup issølandskab med morænebakker LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 23 1 Teestrup issølandskab med morænebakker Nøglekarakter Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED

Læs mere

Visualiseringsrapport. Danepork. St. Lihme Vejle kommune

Visualiseringsrapport. Danepork. St. Lihme Vejle kommune Visualiseringsrapport Danepork St. Lihme Vejle kommune Maj 2015 2 Forord: Nærværende rapport er udarbejdet i april/maj 2014, og revideret i maj 2015, i forbindelse med VVM og lokalplanplanlægning for udbygning

Læs mere

Visualiseringssamling

Visualiseringssamling Visualiseringssamling Syv vindmøller ved Binderup set fra Vestervangsvej og Dalbyneder kirkegård Oversigtskort med fotostandpunkter 1:12.500 / A3 Udpeget fotostandpunkt. Fra Vestervangsvej med kig i østlig

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET VEJLE ÅDAL VISUALISERINGER AF KABELOVERGANGSSTATIONER ENERGINET.DK JULI 2012

FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET VEJLE ÅDAL VISUALISERINGER AF KABELOVERGANGSSTATIONER ENERGINET.DK JULI 2012 FORSKØNNELSE AF 400 KV NETTET AF KABELOVERGANGSSTATIONER I ENERGINET.DK JULI 2012 KABELOVERGANGSSTATION, NORD Baggrund for Forskønnelsesprojekt Vejle Ådal Metode for visualisering I november 2008 indgik

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Visualiseringer af solcelleanlæg ved Dianalund

Visualiseringer af solcelleanlæg ved Dianalund Visualiseringer af solcelleanlæg ved Dianalund Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 11d, 14a, Tersløse By, Tersløse Med et samlet anlægsareal på ca. 20 hektar Med henblik på at visualisere

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune

Afgørelse i sagen om lokalplan for et nyt sommerhusområde ved Nørre Kettingskov i Sønderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. september 2008 NKN-33-01466 sni Afgørelse i sagen om lokalplan

Læs mere

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254

Projekt. Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Projekt Opførelse af arkitekttegnet funkishus Gøngehusvej 254 Beskrivelse af ønsket opførelse af enfamiliehus Oversigt over omkringliggende bebyggelse, arkitektur og landskab Projektets idé og tanke Huset:

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og statsautoriseret ejendomsmægler Anders Kokborg. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Søndervej 48, 4700 Næstved som følge af opstilling af vindmøller ved Saltø Gods i henhold til lokalplan nr. 057 for Næstved Kommune 28.

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en visualisering af de fremtidige

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken

Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 418.1 Biogasanlæg ved Åmarken Indhold Lokalplanvejledning 3 Redegørelse for lokalplantillægget 5 Bestemmelser for lokalplantillægget 12 2 Område og

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af to 11,5 m høje kornsiloer indenfor beskyttelseszonen omkring Alsted Kirke i Sorø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. februar 2003 J.nr.: 97-132/300-0057 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring.

VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. VVM Screening af husstandsvindmølle på Hæsumvej 90, 9530 Støvring. Indholdsfortegnelse 1 Projektet... 3 2 Anlæggets Karakteristika... 3 2.1 Anlæggets dimensioner... 3 2.2 Kumulation med andre projekter...

Læs mere

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1)

Område 1. (Rød 1) Område 2. (Rød 1) Område 3. (Rød 1) Område 1. (Rød 1) Et område bestående af eg, skovfyr i uklippet rough. Sidste del ved rød tee hul Rød 1, bestående af fyr med god afstand så der kan klippes imellem dem. Den første del af området fra Rød

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Damolin A/S. Visualiseringer

Damolin A/S. Visualiseringer Damolin A/S. Visualiseringer Visualiseringerne for molerindvinding ved Stærhøj er udarbejdet for Damolin A/S i programmet 3DS-Max. Dette program kan ved hjælp af koordinater og højdekurver etablere projektforslagets

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT

ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT ANMELDELSE AF VINDMØLLEPROJEKT Dato: 12.09.2013, revideret 22. oktober 2013 Projekt: Herning Varmforzinkning i Vildbjerg. Området ligger godt 1.400 meter vest/sydvest for den nærmeste vindmølle i område

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Asylvej 2, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som ændret ved lov

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851

Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12, Stevns Kommunes journal nummer 14/3851 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge Bredeløkke 6 april 2015. Sendt pr. e-mail til plan@stevns.dk og pr. post Høringssvar, lokalplan m.v. vedrørende opførelse af vindmøller på Bredeløkkevej 12,

Læs mere

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner

Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner Elinfrastrukturudvalgets hovedkonklusioner 3. april 2008 Principper for den fremtidige udbygning og kabellægning af det overordnede elnet Overordnede betragtninger - Udbygningen af elnettet skal ske gennem

Læs mere

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 Indhold Landskabelige

Læs mere

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008

Københavns Universitet. Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin. Publication date: 2008 university of copenhagen Københavns Universitet Kommuneplanlægning for fremtidens landbrugsbyggeri Nellemann, Vibeke; Karlsen, Eva Birch; Kyhn, Martin Publication date: 2008 Document Version Forlagets

Læs mere

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016

VVM-tilladelse. Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg. 12. april 2016 VVM-tilladelse Krigers Flak Havmøllepark - landanlæg 12. april 2016 1 Indhold Indhold... 2 1 VVM-tilladelse til Indsæt projektnavn... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Beskrivelse af projektet... 3 2 Vilkår for

Læs mere

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB

LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE 6 - GØRLØSE/SIGERSLEV LANDBRUGSLANDSKAB HILLERØD KOMMUNE LANDSKABSKARAKTER Karakterområdet er et højtliggende landbrugslandskab som fremstår åbent og let bølget med mellemstore

Læs mere

16. august 2010 ARØ/JLI

16. august 2010 ARØ/JLI Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. matr. nr. 44a, 44e, 44f, 98a og 98dd, Vassingerød By, Uggeløse, som følge af opstilling af vindmøller i henhold til lokalplan 3-349A for Allerød Kommune

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT

UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT 6. oktober 2016 Denne visualiseringsrapport er udført som bilag til VVM for udvidelse af Rønne Havn 2016. I rapporten redegøres for processen med at finde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. 03. 2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - BEPLANTNING FRITRUMSBESKÆRINGER BILAG 7.11 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Praktisk information

Praktisk information Hegn og Hegnsyn i Aabenraa Kommune Praktisk information Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling

Læs mere

Bilag 3 - illustrationsplan, visualiseringer

Bilag 3 - illustrationsplan, visualiseringer Bilag 3 - illustrationsplan, visualiseringer Illustrationsplan 1:10.000 (A4) N 0 m 100 m 500 m BLICHERS ALLÉ (NORD) BLICHERS ALLÉ (SYD) HØJSPÆNDINGSSTATION NØDSTRØMSANLÆG HOBRO LANDEVEJ VARMEGENVINDING

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Møborgåvej 20, 7660 Bækmarksbro som følge af opstilling af vindmøller ved Vemb i henhold til lokalplan nr. 1095 for Holstebro Kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub

Lokalplan nr. 206. Træningsanlæg ved Horsens Golklub Lokalplan nr. 206 Træningsanlæg ved Horsens Golklub TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2004 2 Lokalplan 206 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Side 4 Lokalplanens formål Side

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Nordre Kystagervej 1-7, Engstykkevej 14-23 og 43 2650 Hvidovre. Klage over anlæggelse af asfalteret kørebane i det fredede areal i Kystagerparken

Nordre Kystagervej 1-7, Engstykkevej 14-23 og 43 2650 Hvidovre. Klage over anlæggelse af asfalteret kørebane i det fredede areal i Kystagerparken Andelshaveforeningen Nordre Kystagervej 1-7, Engstykkevej 14-23 og 43 2650 Hvidovre Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby ATT. Fredningsnævnet Fremsendt via mail til: kobenhavn@fredningsnaevn.dk

Læs mere

Bilag A Kort og visualiseringer

Bilag A Kort og visualiseringer Regionplan 2001-2012 Forslag til TILLÆG 13 Bilag A Kort og visualiseringer Ændring af international containerterminal og etablering af lokalhavn ved Stigsnæs Skælskør Kommune August 2004 Bilag A Kort og

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Visualisering af solcelleprojekt ved Ottestrup Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 1m St. Frederikslund Hgd., Kindertofte Med et samlet areal på Ca. 40 hektar Med henblik på at visualiserer

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

4. PÅVIRKNING AF NABOER

4. PÅVIRKNING AF NABOER 4. PÅVIRKNING AF NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold A B Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger

Læs mere

Hegnsynet i Aabenraa Kommune

Hegnsynet i Aabenraa Kommune Hegnsynet i Aabenraa Kommune - hvis jeg vil rejse en sag for hegnsynet? Hvad er et hegnsyn? Et hegnsyn er et uafhængigt tvistnævn, der tager stilling til hegnstvister mellem private grundejere. Hegnsynet

Læs mere

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening

Udviklingsplan for. Krondal. Krondal og Omegns Borgerforening Udviklingsplan for Krondal Krondal og Omegns Borgerforening December 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 7. VVM for Måde Havnedeponi. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 7. VVM for Måde Havnedeponi. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 7 VVM for Måde Havnedeponi Juni 2013 Bilag 7 17. Maj 2013 VVM FOR MÅDE HAVNEDEPONI Visualiseringerne er udarbejdet med udgangspunkt i en fotooptagelse,

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til. Forslag til. Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark. Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 for et område til vindmøller på Barløse Mark Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg Forslag til Lokalplan nr. 1.1-2 og Kommuneplantillæg

Læs mere

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c)

HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) HVISSINGE ØST - NY bebyggelse (4a, b, c) marts 2016 Esplanaden 8C, 4. tv DK 1263 København K Tlf. +45 3318 6180 www.schonherr.dk HVISSINGE ØST - OMRÅDET Side 2 Glostrup Kommune, Bebyggelse i Hvissinge

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

7. marts 2013 LBA/HKU

7. marts 2013 LBA/HKU Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Klitvejen 30, Hjardemål, 7700 Thisted som følge af opstilling af vindmøller i Thisted Kommune i henhold til lov nr. 647 af 15. juni 2010 som

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Rudersdal kommune 22-11-2012. Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard. Hestkøbvænge 4 DK-3460 Birkerød +45 4581 7444 www.fggolf.dk kontor@fggolf.dk Rudersdal kommune 22-11-2012 Ansøgning om placering af infostander og renovering af Porten mellem golfbanen og Hestkøbgaard.

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199

Møborg Bakkeø. Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 Møborg Bakkeø L A N D S K A B S K A R A K T E R O M R Å D E L Møborg Kirke med udsigten mod nordvest. Landskabskarakteranalyse... 182-189 Landskabsvurdering... 190-199 187 Landskabets nøglekarakter Møborg

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Et harmonisk, grønt og levende bidrag til vedvarende energiforsyning af Assens Kommune

Et harmonisk, grønt og levende bidrag til vedvarende energiforsyning af Assens Kommune Projektoplæg til politisk beslutning Solcellehaver Illustration: Arkitektfirma Hasløv og Kjærsgaard Et harmonisk, grønt og levende bidrag til vedvarende energiforsyning af Assens Kommune Projektoplægget

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300

VEJ- OG STIKATALOG. Boligvænge. Boligvej. Boligvej. Boligvænge. Boligvej med plads mål 1:300 S Ø N D E R G Å R D VEJ- OG STIKATALOG Boligvej Boligvænge Boligvænge Boligvej Boligvej med plads mål 1:300 1 HAVEBOLIGOMRÅDET mellem Søndergårds Allé og søen SØNDERGÅRDS ALLE (fordelingsvej) Sydvest for

Læs mere

Landbruget i Landskabet er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland.

Landbruget i Landskabet er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Landbruget i Landskabet er støttet af Landdistriktsmidler og Region Nordjylland. Notat Videncentret for Landbrug Arkitektur og Planlægning Asdal Hovedgård, Landskab og Landbrug Ansvarlig KOB + TRE Oprettet

Læs mere

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland

Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Udbygning af naturgassystemet i Syd- og Sønderjylland Hvad vil Energinet.dk bygge? For at sikre, at danske forbrugere fortsat kan forsynes med naturgas, ønsker Energinet.dk at udbygge gastransmissionsnettet

Læs mere

From:Mogens Gundersen To:Post til KIB Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten

From:Mogens Gundersen To:Post til KIB Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten From:Mogens Gundersen Subject:Partshøring vedrørende Borupgårdscentret, Snekkersten Som en af de nærmeste naboer til det eksisterende samt kommende Borupgårdscenter som lyder godt. Men det bliver alt for

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Planudvalget v/ Formand Lars Carpens (V), lcar@furesoe.dk Hareskovby, den 30. september 2007

Planudvalget v/ Formand Lars Carpens (V), lcar@furesoe.dk Hareskovby, den 30. september 2007 Furesø Kommune, Plan og Byg v/ Geert Ahrends, geert.ahrends@furesoe.dk Hareskovby Medborgerforening (HMB) Planudvalget v/ Formand Lars Carpens (V), lcar@furesoe.dk Hareskovby, den 30. september 2007 En

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS KONSEKVENSER FOR DAGSLYS VED FORSKELLIGE VINDUES- PLACERINGER OG -UDFORMNINGER I NYT KONTORHUS. ENERGISTYRELSENS EKSEMPELSAMLING OM ENERGI SBI

Læs mere

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten

Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten Naturstyrelsen NST@NST.DK J. nr. NST-131-00171 Charlottenlund, den 23. september 2015 Indsigelse til havvindmøllepark i Sejerø Bugten På baggrund af den udsendte VVM redegørelse gøres herved indsigelse

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge

Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge Punkt 11. Godkendelse af opsamling på fordebat. Vindmøller, Nørrekær Enge 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at der i samarbejde med Vesthimmerlands

Læs mere

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup

VVM-screening. Projekt for husstandsvindmølle, Løjenkærvej 16, 8300 Odder, matr. 10 a Løjenkær By, Astrup VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere