Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015"

Transkript

1 Kriegers Flak Havmøllepark Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Early publication Der tages forbehold for eventuelle ændringer af rapporten frem mod offentliggørelsen af VVMredegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark. a Energinet.dk

2 Denne rapport er udarbejdet for Energinet.dk som en del af VVM-redegørelsen for Kriegers Flak Havmøllepark. Kriegers Flak Offshore Wind Farm

3 Ekstern støj VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havmøllepark Teknisk baggrundsrapport Energinet.dk

4 Januar 2015 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af JEK Godkendt af MXJ Version: Endelig

5 Indholdsfortegnelse 1. Ikke teknisk resumé Indledning Formål Støj Projektbeskrivelse Havmøllerne Havmølleparkens layout Møllefundamenter Transformerplatforme Søkabler Demontering af havmølleparken Aktiviteter, der kan medføre en ekstern støjpåvirkning Støj fra vindmøller Støj fra bygge- og anlægsarbejder Metode og forudsætninger Anlægsfasen Driftsfasen Demonteringsfasen Eksisterende forhold Vurderinger af påvirkninger i anlægsfasen Vurderinger af påvirkninger i driftsfasen Generel ekstern støj Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen...21

6 10. Sammenfattende vurdering alternativet Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Eventuelle manglende oplysninger eller viden, der kan få betydning for vurderingen Referencer Bilag BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Støjkort anlægsarbejder på havet Støjkort, 6 MW havmøller, 6 m/s Støjkort, 6 MW havmøller, 8 m/s Støjkort, 8 MW havmøller, 6 m/s Støjkort, 8 MW havmøller, 8 m/s

7 1. Ikke teknisk resumé Denne rapport er udarbejdet af NIRAS for Energinet.dk i forbindelse med VVMredegørelse for etablering af en havmøllepark på Kriegers Flak. Rapporten omhandler ekstern støj i forbindelse med anlæg, drift og demontering af Kriegers Flak Havmøllepark samt tilhørende tekniske anlæg på havet. Formålet med rapporten er at vurdere påvirkningerne fra støjende aktiviteter og dokumentere det eksterne støjbidrag herfra i forbindelse med etablering, drift og demontering af havmølleparken. Kriegers Flak er beliggende i Østersøen ca. 15 km øst for Møn og grænser mod svensk søterritorium mod nordøst og sydøstligt mod tysk søterritorium. Projektet omhandler etablering af havmøller med en samlet kapacitet på 600 MW. Kapaciteten af de enkelte havmøller kan variere mellem 3 MW og 10 MW. I anlægsfasen vil den mest støjende aktivitet være nedramning af møllefundamenter. På grund af den store afstand til kysten vil støjen kun lige akkurat være hørbar på land og vil ligge under de vejledende støjgrænser, og påvirkningen vurderes at være ubetydelig. Når havmølleparken er i drift, vil støjen fra havmøllerne næppe være hørbar på land på grund af den store afstand til kysten. Påvirkningen af såvel støj, herunder lavfrekvent støj vurderes at være ubetydelig. Støjpåvirkninger i demonteringsfasen vurderes at være på niveau med eller mindre end påvirkningerne i anlægsfasen og derfor ubetydelig. 1

8 2. Indledning Denne baggrundsrapport er udarbejdet af NIRAS for Energinet.dk i forbindelse med VVM-redegørelse for etablering af en havmøllepark på Kriegers Flak. Rapporten omhandler luftbåren støj i forbindelse med anlæg, drift og demontering af den planlagte havmøllepark og de tilhørende tekniske anlæg på havet. Undervandsstøj er behandlet i en særskilt baggrundsrapport (NIRAS, 2015). 2.1 Formål Formålet med denne rapport er at vurdere, hvilke støjende aktiviteter, der vil være, og vurdere påvirkninger af det eksterne støjbidrag herfra i forbindelse med etableringen, driften og demonteringen af havmølleparken. 2.2 Støj Lydens styrke måles i decibel - forkortet db. Ved måling af lydens styrke bruges en særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsomhed. Når der måles på denne måde, kaldes måleenheden db(a). En stigning på 3 db svarer til en fordobling og en dæmpning på 3 db svarer til en halvering af lydstyrken. Der skal dog en stigning på 8-10 db(a) til, før det opleves som støjen er blevet fordoblet. Det menneskelige øre er følsomt for lyde inden for frekvensområdet Hz og særlig følsomt i området Hz. Hertz er en betegnelse for antal svingninger pr. sekund. Dybe toner i frekvensområdet Hz betegnes lavfrekvent støj, mens infralyd er betegnelsen for lyd i frekvensområdet under 20 Hz. Det menneskelige øre er almindeligvis ikke ret følsomt over for dybe lyde, men lyden er hørbar, hvis niveauet er højt nok, og den vil da ofte være generende. En række undersøgelser har dokumenteret, at niveauet for infralyd fra vindmøller ligger langt under den normale høretærskel selv tæt på vindmøllerne, og infralyd fra vindmøller betragtes derfor ikke som et problem. Derimod er lavfrekventstøj fra vindmøller et fokusområde, og VVM redegørelsen indeholder vurderinger af både lavfrekventstøj (10 160Hz) og almindelig støj ( Hz). 2

9 Figur 1 Sammenhæng mellem frekvenser og typer af støj. Støj fra vindmøller og anlægsarbejder vil dække hele det gule område. Det konkrete støjniveau afhænger, ud over afstanden til vindmøllerne, af de klimatiske forhold (vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed). For vindmøller gælder der både krav til støj i det normale frekvensområde, samt lavfrekvent støj. I Figur 2 og Figur 3 er der vist typiske støjniveauer for såvel ekstern støj generelt samt specifikt for lavfrekvent støj. 3

10 Figur 2 Støjbarometer - lydtrykniveau (DELTA, u.d.). 4

11 Figur 3 Støjbarometer lavfrekvent støj (DELTA, u.d.) Støj fra havmøller Støjen fra havmøllerne kan være enten aerodynamisk eller mekanisk. Den aerodynamiske støj er bredbåndet, relativt ikke-generende og fortrinsvist afhængig af vindstyrken og graden af turbulens. Det forventede lydeffektniveau for den aerodynamiske støj er db(a). 5

12 Den mekaniske støj dannes i komponenterne inde i selve nacellen og kan blive spredt gennem nacellens skal, vingerne eller tårnet. Denne type støj findes stort set ikke i den type havmøller, der vil blive installeret i Krigers Flak Havmøllepark. 6

13 3. Projektbeskrivelse Kriegers Flak ligger i Østersøen ca. 15 km øst for Møn og grænser nordøstligt op mod svensk søterritorium og sydøstligt mod tysk søterritorium, Figur 4. I umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet til Kriegers Flak Havmøllepark er havmølleparken Baltic II under konstruktion på tysk søterritorium, mens et lignende projekt er sat på standby på svensk territorium efter de indledende undersøgelser. Detailinformationer om det tekniske projekt fremgår af den tekniske projektbeskrivelse (Energinet.dk, 2014). Figur 4 Den planlagte beliggenhed af Kriegers Flak Havmøllepark (600 MW) på dansk søterritorium. Omtrent midt i undersøgelsesområdet er der et friholdelsesområde, som er udlagt til råstofindvinding. 3.1 Havmøllerne Havmøllernes samlede kapacitet vil være maksimalt 600 MW, og kapaciteten af hver enkelt havmølle vil være mellem 3 MW og 10 MW. Afhængigt af, hvilken møllestørrelse, der vælges, vil havmølleparken komme til at bestå af mellem 60 og 200 havmøller for at 7

14 nå en installeret effekt på 600 MW. Der gives desuden mulighed for at etablering af ekstra havmøller for at sikre, at en tilstrækkelig strømproduktion opretholdes i perioder, hvor havmøller er ude af drift. Ved 3 MW gives mulighed for at etablere 203 stk. havmøller, mens der ved 10 MW gives mulighed for at etablere 64 stk. havmøller. 3.2 Havmølleparkens layout Som en del af grundlaget for vurderingen af virkningerne på miljøet (VVM) er mulige og sandsynlige layouts af Kriegers Flak Havmøllepark vurderet. Mulige parklayouts for 3 MW og 10 MW havmøller fremgår af Figur 5 og Figur 6. 8

15 Figur 5 Muligt parklayout med 3 MW havmøller opdelt på den østlige (400 MW) og vestlige del (200 MW) af Kriegers Flak (lilla polygoner). I det sydøstlige hjørne af kortet vises havmøllerne i den tyske havmøllepark Baltic II. 9

16 Figur 6 Muligt parklayout med 10 MW havmøller opdelt på den østlige (400 MW) og vestlige del (200 MW) af Kriegers Flak (lilla polygoner). I det sydøstlige hjørne af kortet vises havmøllerne i den tyske havmøllepark Baltic II. 3.3 Møllefundamenter Havmøllerne installeres på fundamenter, som står fast på havbunden. Der tages i udgangspunkt i fire typer af havmøllefundamenter: Monopælfundament af stål Gravitationsfundament af beton Jacketfundament Bøttefundament 10

17 Støjbidraget vil være størst ved anlæg af monopæle, hvorfor disse indgår i det følgende som det værst tænkelige scenarie ( worst case ). Der vil ikke forekomme nævneværdig støj fra installation af de øvrige fundamenttyper Anlæg af monopæle Anlæg af monopæle vil foregå fra et jack-up-fartøj eller fra et flydende fartøj, der er udstyret med kraner og rammeudstyr. Nedramning af hver enkelt monopæl vil typisk vare fire til seks timer. Nedramning af en monopæl vil kræve omkring 200 slag pr. meter monopæl. Da en monopæl forventes at være omkring 35 m lang, vil det kræve ca slag at banke pælen ned i havbunden. Fordelt over de forventede ca. seks timers nedramningsaktivitet giver dette ca. 20 slag pr. minut. 3.4 Transformerplatforme Der vil blive etableret to HVAC-platforme for at nettilslutte havmøllerne. Fundamenterne til HVAC platformene vil være enten jacketfundamenter eller en gravitationsbaseret struktur. 3.5 Søkabler Inter array-kabler, som forbinder havmøllerne samt søkablerne til ilandføringspunktet ved Rødvig installeres enten vha. spuling eller nedgravning. 3.6 Demontering af havmølleparken Metoder for demontering af havmølleparken er endnu ikke besluttet. Demonteringen vil omfatte følgende: Havmøllerne fjernes helt. Strukturer fjernes helt eller delvist til havbundsniveau. Inter array-kabler fjernes helt (hvis de ikke er nedgravet) eller efterladt sikkert nedgravet under det naturlige havbundsniveau eller ved at beskytte det ved sten. Ilandføringskabler fjernes helt. Kabellandingen fjernes helt. Erosionsbeskyttelsen efterlades på havbunden. 11

18 4. Aktiviteter, der kan medføre en ekstern støjpåvirkning I forbindelse med anlæg, drift og demontering af havmølleparken er der forskellige aktiviteter, der kan give anledning til et eksternt støjbidrag. I Tabel 1 er der udarbejdet en oversigt over de forskellige aktiviteter, der potentielt kan give anledning til støj i anlægsfasen, driftsfasen og demonteringsfasen. For hver fase er der angivet, hvilke støjende aktiviteter, der vil være, samt hvilket regelgrundlag, der er gældende. Fase Støjkilde Bemærkning Regulering Anlæg Nedramning af pæle til møllefundamenter Impulsstøj Ingen vibrationer eller lavfrekvent støj af betydning for det eksterne miljø Undervandsstøj er beskrevet i særskilt baggrundsrapport Miljøstyrelsens vejledninger samt evt. kommunale forskrifter gælder på land. Der er ingen regulering af støj på søterritoriet Drift Støj fra havmøller Ekstern støj Lavfrekvent støj Vindmøllebekendtgørelsen samt tilhørende vejledning for havmøller. Grænseværdier gælder kun på land. Støj fra transformeranlæg. Ingen betydende støj på grund af stor afstand til land. Miljøstyrelsens vejledninger om støj fra virksomheder. Drift Støj fra sejlads/ vedligeholdelsesarbejder. Støj fra andre kilder har erfaringsmæssigt ingen betydning. Ingen regulering. Demontering Støj fra fjernelse af diverse anlæg. Det vides ikke med sikkerhed hvilke anlæg, der skal fjernes. Miljøstyrelsens vejledninger samt evt. kommunale forskrifter gælder på land. Der er ingen regulering af støj på søterritoriet. Tabel 1 Oversigt over forskellige typer af støj i anlægs-, drifts og demonteringsfasen. 12

19 Regulering af støj dette kapitel er der angivet miljømål for støj i forhold til de enkelte typer af støj samt områdeanvendelse. Der er tale om generelle danske retningslinjer udarbejdet af Miljøministeriet og Miljøstyrelsen. Der skelnes dels mellem støj fra forskellige aktiviteter og anlæg, f.eks. vindmøller og virksomheder (transformerstationer), støj fra anlægsarbejder, støj fra anlæg i drift samt typen af støj. Støj er kun reguleret på land. Dvs., at alle gældende støjgrænser gælder på land, men dækker også faste anlæg til vands (havmøller), der kan påvirke f.eks. beboelser på land. Støj fra f.eks. skibe til vands er ikke reguleret. 4.1 Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller reguleres via bekendtgørelse om støj fra vindmøller nr af den 18. december 2011 (Miljøministeriet, 2011) samt den tilhørende vejledning nr. 1 fra 2012 (Miljøstyrelsen, 2012). Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige de gældende grænseværdier ved boliger og støjfølsom arealanvendelse på land. Grænseværdier ved vindhastighederne 6 og 8 m/s fremgår af Tabel 2. Områdetype Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land 42 db(a) 44 db(a) I det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom 37 db(a) 39 db(a) 1 arealanvendelse Lavfrekvent støj (indendørs ved beboelser) 20 db(a) 20 db(a) Tabel 2 Grænseværdier for støj fra vindmøller ved vindhastighederne 6 og 8 m/s (Miljøministeriet, 2011). Grænseværdien gælder for den samlede støj fra alle vindmøller i området, dvs. hele havmølleparken, samt evt. eksisterende vindmøller på land og til vands, der kan give et kumulativt bidrag. 1 Støjfølsom arealanvendelse: Områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhuscamping- eller kolonihaveformål, eller områder som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet. 13

20 I forbindelse med nedramning af pæle vil der næsten altid skulle gives et +5 db impulstillæg til støjen. Dette vil dog afhænge af, hvor hørbar støjen er i forhold til f.eks. baggrundsstøjen Lavfrekvent støj Ud over almindlig bredspektret støj kan vindmøller udsende lavfrekvent støj. Lavfrekvent støj indeholder dybe lyde, som eksempelvis bulder fra en fyrkedel eller brum fra en transformator. Lavfrekvent støj kan opfattes som mere generende end anden støj. Derfor ser man særskilt på støjen fra dybe lyde, hvor støjens frekvenser er mellem 10 og 160 Hertz (Hz). I vindmøllebekendtgørelsen er angivet krav til lavfrekvent støj og retningslinjer i forhold til, hvordan lavfrekventstøj skal beregnes. Da grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder indendørs i boliger, tager metoden hensyn til lyddæmpningen i en typisk facade. Den samlede lavfrekvente støj fra vindmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 db ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s. Der er ingen støjregulering af lavfrekvent støj udendørs. 4.2 Støj fra bygge- og anlægsarbejder Støjen fra byggepladser i Danmark reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Hvis en aktivitet på en byggeplads medfører væsentlige gener, eksempelvis i form af støj, kan kommunalbestyrelsen med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 42 give påbud om, at forureningen (her støjulemper) skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte støjbegrænsende foranstaltninger. Et påbud om at nedbringe støjen gives undertiden i form af et påbud om, at støjende aktiviteter ikke må foregå uden for et nærmere anført tidsrum, og ikke som et påbud om at overholde visse specificerede støjgrænser. Det er væsentligt mere enkelt at føre tilsyn med og håndhæve et påbud om driftsbegrænsning end et påbud med støjgrænser. I forbindelse med større og mindre anlægsarbejder tages der ofte udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved fastsættelse af grænseværdier for anlægsarbejderne. Anlægsarbejder medfører ofte et støjniveau, der ligger over de vejledende støjgrænser, specielt i områder, hvor anlægsarbejder skal udføres tæt på boliger. Da der ofte er en samfundsmæssig interesse i at gennemføre et anlægsprojekt, er det sædvanlig praksis, at miljømyndighederne (kommunerne), ser bort fra de vejledende grænseværdier, og fastsætter lempeligere støjgrænser, hvilket sker ud fra en konkret vurdering i hvert tilfælde. Der er dog forskellig praksis for, hvorledes kravene tolkes, og i hvilket omfang der dispenseres. 14

21 I mange tilfælde gives et tillæg til de vejledende grænseværdier i dagperioden, men i aften- og natperioden fastholdes de vejledende værdier for virksomhedsstøj. Dette anses sædvanligvis for et rimeligt kompromis mellem det acceptable og det muliges kunst, og sikrer de omkringboende en uforstyrret nattesøvn. Typiske støjgrænser er: Dagperioden kl : 70 db(a) Aften/natperioden kl : 40 db(a) Der er ved vurderingerne taget afsæt i, at disse støjgrænser vil være gældende. 15

22 5. Metode og forudsætninger Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller giver nærmere retningslinjer for udførelse af støjmålinger og beregninger af støjen fra havmøllerne (Miljøministeriet, 2011). Ved støjberegningerne er der benyttet forudsætninger om kildestyrken (den mængde støj, som havmøllerne udsender) for hver havmølle ved vindhastighederne 6 og 8 m/s (se Tabel 2), idet kildestyrken er specificeret i oktavbånd fra 63 til Hz. Til støjberegningerne er anvendt programmet SoundPLAN, hvor kort med målestoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn, beregningspunkter og kildedata indlægges /digitaliseres, hvorefter SoundPLAN beregner støjen i de udvalgte punkter. Der er anvendt et 25 x 25 m net til beregning af støjen. Ud fra disse beregninger foretages en interpolation til sammenhængende isodecibellinjer. Resultatet kan herefter præsenteres i overskuelig grafisk form som et støjkort. Beregninger af virksomhedsstøj gennemføres efter den fælles nordiske beregningsmodel angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993, (Miljøstyrelsen, 1993). Beregning af lavfrekvent støj fra havmøllerne er beregnet vha. NIRAS beregningssoftware LF støj vindmøller ver.1.1, som beregner lavfrekventstøj i henhold til vindmøllebekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2011). Ifølge beregningsmetoden deles vindmøller op imellem havmøller og landbaserede vindmøller. Ved beregningerne korrigeres for terrænet mellem vindmøllerne og beregningspunktet. Ved havmøller forudsættes, at terrænet mellem havmøllerne og beregningspunkterne på land er hårdt terræn (svarende til vand). Beregningsmetoden tager således afsæt i worst case -forudsætninger, herunder også forekomst af f.eks. isdækket terræn. Terrænkorrektionen for lavfrekvent støj bestemmes iht. bilag 1 i vindmøllebekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2011). 5.1 Anlægsfasen Støj fra anlægsfasen stammer hovedsageligt fra nedramning af møllefundamenter. Støj fra skibstransporter udgør normalt ikke et eksternt støjproblem, idet den kun ganske kortvarigt foregår tæt på land. Kun støj fra skibe, der ligger til kaj, kan reguleres via miljøbeskyttelsesloven. Der er derfor ikke foretaget beregninger af støjbidraget fra skibstransporter. Støjniveauet fra de øvrige anlægsaktiviteter, såsom kabellægning, sejlads, montering af havmøller osv. vil ligge væsentligt under støjniveauet ved nedramning af møllefundamenter og vurderes ikke at have nogen betydning for den samlede eksterne støj, og der er derfor ikke foretaget støjberegninger for disse aktiviteter. Kildestyrken ved nedramning af møllefundamenter er fastsat på baggrund af bl.a. vurderinger af den slagstyrke, der skal anvendes, samt målinger på tilsvarende anlægsarbejder. Ud fra NIRAS erfaringer, herunder fra VVM-redegørelser for tre planlagte kystnære 16

23 havmølleparker, Vesterhav Syd, Vesterhav Nord og Bornholm Havmøllepark, samt worst case -betragtninger, er der forudsat en kildestyrke på L WA : 135 db(a) re 1pW (Energinet.dk, 2014) ved nedramning af monopæle. Det er forudsat, at der kun nedrammes én monopæl ad gangen, så uanset hvor mange pæle, der skal nedrammes, vil støjen være den samme, mens varigheden af støjpåvirkningen afhænger af antallet af pæle, som skal nedrammes. Hvis der bliver behov for nedramning af mere end én pæl ad gangen, skal der foretages en nærmere vurdering af, om dette kan ske, uden at de vejledende støjgrænser overholdes. Worst case er nedramning af 64 stk. 10 MW havmøller, da støjbidraget er størst fra de største havmøller. Der er for at være på den sikre side lagt et 5dB impulstillæg til alle støjberegningerne for nedramning. 5.2 Driftsfasen I driftsfasen vil støjbidraget stamme fra havmøllerne. Havmøller udsender en karakteristisk støj. Støjens styrke øges, når vindens hastighed stiger. Baggrundsstøjen stiger også med vindhastigheden, og det har betydning for, hvor generende støjen fra havmøllerne opleves. Støjberegningerne er foretaget ud fra forudsætninger om havmøllernes kildestyrke ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s og fra afstanden mellem havmøllerne og beregningspunktet på land. Der er foretaget beregninger for 200 stk. 3 MW og 75 stk. 8 MW havmøller med en kapacitet på 200 MW i den vestlige del af havmølleparken og 400 MW i den østlige del. For 10 MW havmøller findes der ingen kildedata, idet disse havmøller ikke er sat i produktion endnu. Det er derfor forudsat, at data for 8 MW havmøller vil være repræsentative for støjen fra 10 MW havmøller, idet det er forudsat, at kildestyrken fra 10 MW havmøller vil være næsten identisk med kildestyrken fra 8 MW havmøller. Ved evt. etablering af 10 MW havmøller vil 60 stk. havmøller være i drift. Der vil således være mulighed for, at kildestyrken af den enkelte havmølle i værste fald kan være højere end for 8 MW havmøller, da der etableres færre 10 MW havmøller. Kildestyrker for 3 MW havmøller er fundet i bilag til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/ 2012 (Miljøstyrelsen, 2012): Kildestyrke for 3 MW havmøller ved 6 m/s: L WA re 1pW = 105 db(a). Kildestyrke for 3 MW havmøller ved 8 m/s: L WA re 1pW = 107 db(a). 17

24 Ved 3 MW havmøller er der regnet med en kildehøjde på 81 meter. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke kildedata (målinger) for 8 MW havmøller, og der er derfor taget udgangspunkt i data, der er brugt i forbindelse med testcenter Thy (Miljøministeriet, 2010): Kildestyrke for 8 MW havmøller ved 6 m/s: L WA re 1pW = 111 db(a). Kildestyrke for 8 MW havmøller ved 8 m/s: L WA re 1pW = 113 db(a). Ved for 8 MW havmøller er der regnet med en kildehøjde på 107 meter. 5.3 Demonteringsfasen I demonteringsfasen vil støjen stamme fra diverse nedbrydningsaktiviteter, men der foreligger ingen konkrete oplysninger om støjen herfra, og der er derfor ikke foretaget beregninger af støjbidraget. 18

25 6. Eksisterende forhold Der er ingen vindmøller på land eller til vands eller andre støjkilder i området. Støj fra havmølleparkerne på den tyske og den svenske del af Kriegers Flak er vurderet under kumulative forhold i Kapitel Vurderinger af påvirkninger i anlægsfasen Støj fra anlægsarbejderne består hovedsageligt af støj fra nedramningen af monopæle. Anlægsarbejderne forventes at foregå over en periode på ca. 2 ½ år. Der arbejdes med et møllefundament ad gangen. Perioden, hvor der nedrammes møllefundamenter vil være ca. 1 år, og anlægsarbejderne vil foregå hele døgnet. En beregning af støjbidraget fra nedramning af fundamenter til de havmøller, der ligger tættest på land, viser, at der vil være en resulterende støjbelastning ved Møn på: L r = 34 db(a) Støjbelastningen er inklusiv et + 5 db impulstillæg. Det vil sige, at uanset arealanvendelsen ved kysten ved Møn vil støjbidraget ligge under de vejledende støjgrænser på 40 db(a) om natten ved boliger i det åbne land. I bilag 1 findes anlægsstøjens udbredelse som støjkonturer. Skibstransporter og øvrige anlægsarbejder ved havmølleparken vil give et væsentligt mindre bidrag end ved nedramning af møllefundamenter Det er endnu ikke besluttet, hvilken udskibningshavn, der skal benyttes. På udskibningshavnen vil der være et lager af komponenter (tårne, naceller mm.), som skal klargøres til udskibning. Støj fra disse aktiviteter vil være underlagt det kommunale tilsyn, der kan meddele påbud om overholdelse af de vejledende støjgrænser, såfremt der vurderes at være behov for dette. Der vurderes dog ikke at være specielt støjende aktiviteter i forbindelse med disse aktiviteter. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at redegøre yderligere for dette. Det vurderes dog, at det vil være muligt at tilrettelægge disse aktiviteter således, at der ikke opstår støjgener, da havne typisk har områder, der er udlagt til støjende aktiviteter. I forbindelse med valg af hvilken udskibningshavn og hvilket område på havnen, der skal anvendes bør der foretages en beregning og vurdering af de støjende aktiviteter. Samlet set vurderes anlægsaktiviteterne at have en ubetydelig påvirkning på den eksterne støj. 19

26 8. Vurderinger af påvirkninger i driftsfasen 8.1 Generel ekstern støj Den beregnede støjbelastning ved Møn fra alle havmøller på Kriegers Flak fremgår af Tabel 3. I bilag 2-5 findes udbredelse som støjkonturer for 3 MW og 8 MW havmøller ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Støjbidraget fra 10 MW havmøller er indeholdt i bidraget fra 8 MW havmøller, idet det er på samme niveau. Havmølletype Antal Støjbelastning ved 6 m/s Støjbelastning ved 8 m/s 3 MW db(a) 15 db(a) 8 MW db(a) 20 db(a) Grænseværdier 37/42 db(a) 39/44 db(a) Tabel 3 Ekstern støjbelastning ved Møn ved forskellige havmølletyper. Grænseværdier for støj fra vindmøller fremgår også af Tabel 2. De beregnede støjbidrag ligger på et niveau, der vurderes ikke at være hørbart. Der er ved beregningerne forudsat, at der ikke er tydeligt hørbare toner i støjen fra havmøllerne. Dette kan kun endeligt afklares ved konkrete målinger på stedet, når havmøllerne er sat op. På baggrund af den store afstand fra havmølleparken til land og de lave støjbidrag vurderes det dog meget usandsynligt, at der skulle forekomme toneindhold i støjen af en sådan karakter, at der skal tildeles et 5 db genetillæg. Det er vurderet, at de øvrige støjbidrag i forbindelse med vedligehold af havmøllerne ikke vil medføre betydende støjbidrag på grund af den store afstand til land. Samlet set vurderes driften af havmølleparken at medføre en ubetydelig påvirkning af den generelle eksterne støj Lavfrekvent støj Den beregnede belastning med lavfrekvent indendørs støj ved Møn fra 3 og 8 MW havmøller på Kriegers Flak fremgår af Tabel 4. Støjbidraget fra 10 MW havmøller er indeholdt i bidraget fra 8 MW havmøller, idet det er vurderet til at være på samme niveau. 20

27 Havmølletype Antal Lavfrekvent støjbelastning ved 6 m/s (L pa,lf ) Lavfrekvent støjbelastning ved 8 m/s (L pa,lf ) 3 MW 200 < 0 db < 0 db 8 MW 75 0 db 2 db Grænseværdier 20 db(a) 20 db(a) Tabel 4 Belastning med lavfrekvent indendørs støj ved Møn ved forskellige havmølletyper. Resultat af støjberegninger, havmøller Kriegers Flak. De beregnede støjbidrag ligger på et niveau, der ikke vil være hørbart på land. Der er ikke udarbejdet støjkort for den lavfrekvente støj, da denne beregnes indendørs. Samlet set vurderes driften af havmølleparken at forårsage en ubetydelig påvirkning af den lavfrekvente støj. 9. Vurdering af påvirkninger i demonteringsfasen Støjpåvirkningerne i demonteringsfasen er meget vanskelige at vurdere, da det præcise omfang af aktiviteterne ikke kendes, og støjbidraget derfor ikke kan beregnes. Påvirkningerne vurderes at være på et niveau, der er mindre end påvirkningerne i anlægsfasen, og de vil således give anledning til en ubetydelig miljøpåvirkning. 10. Sammenfattende vurdering I Tabel 5 og Tabel 6 er de samlede vurderinger af påvirkninger fra anlæg og drift på ekstern støj opsummeret. Påvirkningerne i demonteringsfasen vurderes på niveau med eller mindre end i anlægsfasen. 21

28 Støj Anlægsfase Støjkilde Grad af forstyrrelse Anlægsarbejder Lav Lokale interesser Vigtighed Sandsynlighed Varighed Påvirkningsgrad Høj Midlertidig Ubetydelig Argument Tabel 5 Selv ved de mest støjende aktiviteter (nedramning af pæle) vil støjniveauet ved kysten være mindre end 25 db(a) og næppe hørbar og langt under gældende grænseværdier Kan have betydning for beboere ved kysten Påvirkninger i anlægsfasen. Det er stor sandsynlighed for at der optræder støj ved anlægsarbejderne Påvirkningerne vil kun forekomme i anlægsperioden Støj Driftsfase Støjkilde Grad af forstyrrelse Vigtighed Sandsynlighed Varighed Påvirkningsgrad Støj fra havmøller Lav Ubetydelig Høj Permanent Ingen Argument Støjen fra havmøllerne overholder gældende grænseværdier med stor margin og vil ikke være hørbar ved kysten Der er ingen beboelser der kan blive berørt af støj Havmøller udsender støj under drift Påvirkningerne vil forekomme i hele perioden Tabel 6 Påvirkninger i driftsfasen alternativet Såfremt havmøllerne ikke etableres, sker der ingen ændringer i støjniveauet i områderne i forhold til de eksisterende forhold. 22

29 12. Kumulative effekter Der kan være en kumulativ effekt af støjen fra havmølleparken Baltic II og en evt. svensk havmølleparken på Kriegers Flak. Støjbidraget fra den danske havmøllepark ligger langt under grænseværdierne ved nærmeste landområde (Møn), og da afstanden til såvel den tyske som den svenske havmøllepark er større, vurderes der ikke at være en registrerbar kumulativ effekt. 13. Afværgeforanstaltninger Støjen fra såvel anlægsarbejder vil være af kort varighed og støjgenerne begrænsede. Der vurderes derfor ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i anlægsfasen. Støjniveauet fra havmøllerne vil være langt under gældende grænseværdier, og der vil derfor ikke være behov for afværgeforanstaltninger i driftsfasen. 14. Eventuelle manglende oplysninger eller viden, der kan få betydning for vurderingen Vurderingerne er baseret på eksisterende viden om støj fra havmøller, tekniske anlæg og anlægsaktiviteter forbundet hermed. Der er tale om aktiviteter og anlæg, der er kendte, og hvor der foreligger stort erfaringsgrundlag. Der vurderes på denne baggrund ikke at være manglende viden, der har betydning for de vurderinger, der er foretaget. 23

30 15. Referencer DELTA. (u.d.). Energinet.dk. ( ). Kriegers Flak Teknisk projektbeskrivelse for storskala havvindmølleparken (600 MW) på Kriegers Flak. Miljøministeriet. (2010). VVM redegørelse. Natioanalt testcenter for vindmøller ved Østerild - Projektændring (supplement). Miljøministeriet. (2011). Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Nr af den 15. december Miljøstyrelsen. (1993). Vejledning nr 5/1993. Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen. (2012). Støj fra vindmøller. Vejledning nr. 1. NIRAS. (2015). Underwater noise modelling. EIA - Kriegers Flak Offshore Wind Farm. Technical report. 24

31 16. Bilag BILAG 1. Støj fra anlægsarbejder på havet 25

32 BILAG 2. Støj fra drift af 3 MW havmøller ved 6 m/s 26

33 BILAG 3. Støj fra drift af 3 MW havmøller ved 8 m/s 27

34 BILAG 4. Støj fra drift af 8 MW havmøller ved 6 m/s 28

35 BILAG 5. Støj fra drift af 8 MW havmøller ved 8 m/s 29

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj (luftbåren) offshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj (luftbåren) offshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr.

Læs mere

SÆBY HAVMØLLEPARK LUFTBÅREN STØJ

SÆBY HAVMØLLEPARK LUFTBÅREN STØJ Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato 2014-08-08 SÆBY HAVMØLLEPARK LUFTBÅREN STØJ SÆBY HAVMØLLEPARK LUFTBÅREN STØJ Revision 2 Dato 2014-08-08 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen, Rasmus Stilling

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse baggrundsrapport. Ekstern støj onshore Energinet.dk Projekt nr. 215170

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Støj - onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215240409

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Kriegers Flak Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 3: Det marine miljø

Kriegers Flak Havmøllepark. VVM-redegørelse Del 3: Det marine miljø Kriegers Flak Havmøllepark VVM-redegørelse Del 3: Det marine miljø Kolofon Titel: Kriegers Flak Havmøllepark. VVM-redegørelse. Del 3 Det marine miljø. Emneord: VVM, transformerplatform, havmøller, havmøllepark,

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm.

Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed på Bornholm. Forskrift udarbejdet i henhold til 18 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om miljøregulering af visse virksomheder. Generelt 1. Forskriften gælder al restaurationsvirksomhed

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK OKTOBER 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT STØJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug. 2016 i København Mange udfordringer Hvornår er en bebyggelse støjfølsom? Hvilket støjkildetal skal vi anvende for eksisterende vindmøller? Hvilke

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger med bygninger og bevoksning. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune

Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune Forskrift for bygge- og anlægsprojekter, samt nedrivningsarbejder (støj og vibrationer) i Sønderborg Kommune 2008 Indhold Generelle bestemmelser...3 1. FORMÅL...3 2. LOVGRUNDLAG...3 3. FORSKRIFTENS OMRÅDE...3

Læs mere

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn

Afgørelse vedr. klager over støj fra Esbjerg Havn Enslydende sendt til modtagere iht. adresseliste Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. juni 2017 Sagsbehandler Dorthe H. Ibsen/HK Telefon direkte 76 16 13 56 E-mail dhs@esbjergkommune.dk Sagsid 16/25469 Afgørelse

Læs mere

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium NOTAT Projekt Mols Linien - ny Katexpress Projektnummer 3621500280 Kundenavn Emne Projektleder Kvalitetssikring Revisionsnr. Udarbejdet af Godkendt af Mols Linien Støjvurdering KatExpress 3, Århus Havn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere