VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK"

Transkript

1 Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj (luftbåren) offshore

2 PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr Dokument nr Version 2 Udarbejdet af HAG/JEK Kontrolleret af HKD Godkendt af HKD NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks Aarhus C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E:

3 INDHOLD 1 Sammenfatning Indledning Formål Støj Projektbeskrivelse Anlæg på havet Baggrund Metode Regelgrundlag/lovgivning Støj fra havmøller Anlægsstøj Beregningsforudsætninger Anlægsfasen Driftsfasen Afviklingsfasen alternativ Eksisterende forhold Vurdering af påvirkningerne i anlægsfasen Samlet påvirkning Vurdering af påvirkningerne i driftsfasen Støj fra havmøllerne Lavfrekvent støj Samlet påvirkning Vurdering af påvirkningerne i afviklingsfasen Samlet påvirkning Kumulative effekter Afværgeforanstaltninger Overvågning Eventuelle manglende oplysninger eller viden, der kan få betydning for vurderingerne Konklusion (af samlet påvirkning) Referencer... 23

4 INDHOLD 15 Bilag støjkort og kildestyrker... 24

5 1 SAMMENFATNING Formålet med denne rapport er at vurdere, hvilke støjende aktiviteter, der vil være og dokumentere det eksterne støjbidrag herfra, i forbindelse med etableringen, driften og afviklingen af s aktiviteter off shore for så vidt angår luftbåren støj. Projektet omhandler etablering af havmøller inden for et 60 km² stort undersøgelsesområde, der ligger ca. 4 km fra kysten nord for Hvide Sande. Parken kan komme til at bestå af op til 66 stk. 3MW havmøller med en navhøjde på 81 meter eller 20 stk. 10 MW havmøller med en navhøjde på 125 meter, eller andre mølletyper, der i antal og kapacitet ligger derimellem. Den samlede installerede effekt vil væren maksimalt 200 MW. Vurderingerne af støj er foretaget med udgangspunkt i de eksisterende regler og vejledninger omkring beregning og vurdering af ekstern støj. I anlægsfasen vil anlægsarbejderne kunne medføre støj, der vil kunne høres svagt ved de nærmeste beboelser på land. Det er specielt støj fra ramning af fundamenterne til havmøllerne, der vil kunne foregå hele døgnet. Støjbelastningen forventes at ligge under de vejledende grænseværdier for ekstern støj i dagperioden. Hvis der etableres 10 MW havmøller vil der i natperioden kunne forekomme enkelte tilfælde hvor den vejledende grænseværdi ved nærmeste bolig overskrides et par db. De øvrige anlægsaktiviteter vil ikke give betydende støjbidrag på land. Påvirkningerne i anlægsfasen vil være kortvarige og kun påvirke nærområdet og samlet set vil dette give anledning til en mindre påvirkning. Hvis der anlægges 10 MW havmøller vil enkelte boliger kunne blive påvirket af støj i natperioden fra etablering af de 2 til 3 nærmeste havmøller ved Søndervig kyst. I driftsfasen vil gældende støjgrænser blive overholdt for den nye havmøllepark, og der vil samlet være tale om en ubetydelig påvirkning. Påvirkningerne i afviklingsfasen vil være af samme størrelse eller forventeligt mindre end ved anlægsfasen og vil ligeledes give anledning til en ubetydelig påvirkning. 1

6 2 INDLEDNING Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perioden Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energiforsyning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark. Den 28.november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen 6 områder for kystnære havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for i alt 450 MW produktionsmøller samt planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Energistyrelsen står for udbuddet af de 450 MW på de seks kystnære havmølleområder. Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende plandokumenter samt udkast til miljørapport for de seks udpegede områder. Arbejdet vil omfatte vurderinger af anlæg og installationer såvel på søterritoriet som på land. Denne rapport omhandler luftbåren støj i forbindelse med anlæg og drift af havmøllepark ved Vesterhav Syd. Støj fra on shore anlæg (aktiviteter på land) samt undervandsstøj er behandlet i to særskilte baggrundsrapporter (NIRAS, 2015a) og (NIRAS, 2015b). 2.1 Formål Formålet med denne rapport er at vurdere støjen fra aktiviteterne off shore i forbindelse med etableringen, driften og afviklingen af havmølleparken. Denne rapport vedrører udelukkende støj, der kan påvirke mennesker. 2.2 Støj Lydens styrke måles i decibel - forkortet db. Ved måling af lydens styrke bruges en særlig metode, som efterligner det menneskelige øres følsomhed. Når der måles på denne måde, kaldes måleenheden db(a). En stigning på 3 db svarer til en fordobling og en dæmpning på 3 db svarer til en halvering af lydstyrken. Der skal dog en stigning på 8-10 db til, før det opleves som støjen er blevet fordoblet. Det menneskelige øre er følsomt for lyde indenfor frekvensområdet Hz og særlig følsomt i området Hz. Hertz er en betegnelse for antal svingninger pr. sekund. Dybe toner i frekvensområdet Hz betegnes lavfrekvent støj, mens infralyd er betegnelsen for lyd i frekvensområdet under 20 Hz. Det menneskelige øre er almindeligvis ikke ret følsomt overfor dybe lyde, men lyden er hørbar, hvis niveauet er højt nok, og den vil da ofte være generende. 2

7 Figur 1 Typiske støjkilders frekvenssammensætning samt definition af forskellige støjtyper. Støj fra havmøller og anlægsarbejderne vil dække hele det gule område Det konkrete støjniveau afhænger, udover afstanden til støjkilderne, af de klimatiske forhold (vindens retning, hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed). Ved havmøller gælder der både krav til støj i det normale frekvensområde, samt lavfrekvent støj. 3

8 3 PROJEKTBESKRIVELSE omfatter etablering af en havmøllepark med tilhørende ilandføringsanlæg inklusiv anlæg for nettilslutning på land. Den samlede anlægsperiode forventes at strække sig over en periode på ca. 3½ år fra medio 2016 til ultimo 2019, og havmølleparken forventes i drift sat i 2020 med en forventet levetid på ca. 30 år. Det samlede undersøgelsesområde fremgår af Figur 2. Figur 2: Samlet undersøgelsesområde for inkl. Havmøllepark, søkabelkorridor til havmøllepark og undersøgelsesområde landanlæg. 4

9 3.1 Anlæg på havet skal placeres inden for et ca. 60 km² stort undersøgelsesområde, der dækker et område fra ca. 4 9 km fra kysten nordvest fra Hvide Sande. Vanddybderne i området varierer fra m. Havmølleparken kan etableres med en kapacitet på op til 200 MW og kan fylde op til 44 km 2 af undersøgelsesområdet. Fakta om projektet på havet Kapacitet Max. 200 MW Møllestørrelser Møllestørrelsen kan variere fra 3 til 10 MW. Miljøvurderingerne udføres på den møllestørrelse som er mest kritisk i forhold til den enkelte miljøparameter. Turbinekapacitet Rotordiameter Totalhøjde Navhøjde Maks. antal 3 MW 112 m 137 m 81 m 66 stk. 10 MW 190 m 220 m 125 m 20 stk. Søkablerne fra havmølleparken til land kan føres ind til kysten i to ca. 500 m brede korridorer, der går fra havmølleparken til kysten ved hhv. Klegod og Tyvmose. Projekt- og anlægsbeskrivelse for onshore anlæg er beskrevet i en særskilt rapport. (Energinet.dk, 2015). Der er udarbejdet et opstillingsmønster for havmøllerne for hhv. 3 og 10 MW. Dette fremgår af nedenstående Figur 3 og Figur 4. 5

10 Figur 3 Møllelayout for 3 MW møller 6

11 Figur 4 Møllelayout for 10 MW møller 7

12 4 BAGGRUND I forbindelse med anlæg og drift af havmølleparken er der forskellige aktiviteter, der kan give anledning til et eksternt støjbidrag. I Tabel 1 er der udarbejdet en oversigt over de forskellige aktiviteter, der potentielt kan give anledning til støj i såvel anlægsfasen, driftsfasen og afviklingsfasen. For hver fase er der angivet hvilke støjende aktiviteter, der vil være, samt hvilket regelgrundlag, der er gældende. Fase Støj Bemærkning Regulering Anlæg Nedramning af pæle til møllefundamenter Impulsstøj Ingen vibrationer eller lavfrekvent støj af betydning for det eksterne Miljøstyrelsens vejledninger samt evt. kommunale forskrifter gælder på land. Der er ingen regulering af støj på søterritoriet miljø Undervandsstøj er beskrevet i særskilt baggrundsrapport Anlæg Andre anlægsarbejder på havet end nedramning (montering af havmøller osv., nedlægning af kabler) Støj fra andre kilder har erfaringsmæssigt ingen betydning. Der er ingen regulering af støj på søterritoriet Miljøstyrelsens vejledninger Sejlads fra udskibningshavn til projektområdet Drift Støj fra havmøller Ekstern støj Lavfrekvent støj Vindmøllebekendtgørelsen samt tilhørende vejledning for vindmøller. Grænseværdier gælder kun på land. Drift Støj fra sejlads/ vedligeholdelsesarbejder Støj fra andre Ingen regulering kilder har erfa- ringsmæssigt ingen betydning Afvikling Støj fra fjernelse af diverse anlæg Det vides ikke med sikkerhed hvilke anlæg, der skal fjernes. Miljøstyrelsens vejledninger samt evt. kommunale forskrifter gælder på land. Der er ingen regulering af støj på søterritoriet. Tabel 1 Oversigt over forskellige typer af støj fra anlægs- og driftsfasen 8

13 4.1 Metode Til beregningerne af ekstern støj er anvendt programmet SoundPLAN, hvor kort med målestoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn, beregningspunkter og kildedata indlægges /digitaliseres, hvorefter SoundPLAN beregner støjen i de udvalgte punkter. Der er anvendt et 25 x 25 m net til beregning af støjen. Ud fra disse beregninger foretages en interpolation til sammenhængende isodecibellinjer. Resultatet kan herefter præsenteres i overskuelig grafisk form som et støjkort. Alle støjkort er vedlagt i bilag til denne rapport. Foruden udarbejdelse af støjkort er der foretaget beregninger i de mest støjbelastede punkter ved nærmeste beboelsesområde/sommerhusområde ved kysten. Beregningspunkterne er markeret på oversigtskortene i bilag 7 og bilag 8. Beregning af lavfrekvent støj fra vinmøller er foretaget vha. NIRAS beregningssoftware LF støj vindmøller ver.1.1. Beregningsprogrammet beregner lavfrekventstøj fra vindmøller i henhold til vindmøllebekendtgørelsen (Miljøministeriet, 2011). Vurderinger af påvirkninger er foretaget med udgangspunkt i Vurderingsmetode VVM Kystnære Havmølleparker (NIRAS, 2014). 4.2 Regelgrundlag/lovgivning I dette afsnit er der angivet miljømål for støj i forhold til de enkelte typer af støj. Der skelnes mellem støj fra anlægsarbejdet og fra havmøllerne i drift Støj fra havmøller Støj fra havmøller reguleres via bekendtgørelse om støj fra vindmøller. (Miljøministeriet, 2011) samt den tilhørende vejledning nr. 1 fra 2012 (Miljøstyrelsen, 2012). Havmøllestøj reguleres ved, at støjen ved bestemte vindhastigheder ikke må overstige faste grænseværdier ved boliger og støjfølsom arealanvendelse på land. Der benyttes ved beregningerne forudsætninger om kildestyrken af hver havmølle ved vindhastighederne 6 og 8 m/s, idet kildestyrken er specificeret i oktavbånd fra 63Hz til 8kHz. Bekendtgørelsen giver nærmere retningslinjer for udførelse af støjmålinger og beregninger af støjen fra møllen. Ifølge beregningsmetoden deles vindmøller op imellem havmøller og landbaserede vindmøller. Ved havmøller forudsættes, at terrænet mellem møllerne og beregningspunkterne er hårdt terræn (svarende til vand). Beregningsmetoden 9

14 tager således afsæt i worst case forudsætninger, herunder også forekomst af f.eks. isdækket terræn. Den samlede støjbelastning fra vindmøller må iht. bekendtgørelsen ikke overstige følgende grænseværdier: Områdetype I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra beboelse i det åbne land I det mest støjbelastede punkt i områder til støjfølsom arealanvendelse Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s 42 db(a) 44 db(a) 37 db(a) 39 db(a) Tabel 2 Grænseværdier for støj fra vindmøller (Miljøministeriet, 2011) Grænseværdien gælder for den samlede støj fra alle møller i området, dvs. hele havmølleparken samt evt. eksisterende møller, der kan give et kumulativt bidrag. Støj fra havmøller omfatter til en vis grad også lavfrekvent støj. Lavfrekvent støj indeholder dybe lyde, som eksempelvis bulder fra en fyrkedel eller brum fra en transformator. Lavfrekvent støj er mere generende end anden støj. Derfor ser man særskilt på støjen fra dybe lyde, hvor støjens frekvenser er angives i 1/3 oktav bånd i området 10 og 160 Hz. Terrænkorrektionen for lavfrekvent støj bestemmes iht. bilag 1 i vindmøllebekendtgørelsen. Terrænkorrektionen afhænger af hvor langt beregningspunkter befinder sig fra kysten. I dette tilfælde er worst case beregnet ved en placering på kysten, derfor er anvendt terrænkorrektionen for havmøller. Den samlede lavfrekvente støj fra havmøller må indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 20 db ved en vindhastighed på 8 m/s og 6 m/s. Der er ingen støjregulering af lavfrekvent støj udendørs Anlægsstøj Støjen fra byggepladser i Danmark reguleres i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Hvis en aktivitet på en byggeplads medfører væsentlige gener, eksempelvis i form af støj, kan kommunalbestyrelsen med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 42 give påbud om, at forureningen (her støjulemper) skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte støjbegrænsende foranstaltninger. Et påbud om at nedbringe støjen gives undertiden i form af et påbud om, at støjende aktiviteter ikke må foregå uden for et nærmere anført tidsrum, og ikke som et påbud om at overholde visse specificerede støjgrænser. Det er væsentligt mere enkelt at føre tilsyn med og håndhæve et påbud om driftsbegrænsning end et påbud med støjgrænser. 10

15 I forbindelse med større og mindre anlægsarbejder tages der ofte udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj ved fastsættelse af grænseværdier for anlægsarbejderne. Anlægsarbejder medfører ofte et støjniveau, der ligger over de vejledende støjgrænser, specielt i områder, hvor anlægsarbejder skal udføres tæt på boliger. Da der ofte er en samfundsmæssig interesse i at gennemføre et anlægsprojekt, er det sædvanlig praksis, at miljømyndighederne (kommunerne), ser bort fra de vejledende grænseværdier, og fastsætter lempeligere støjgrænser, hvilket sker ud fra en konkret vurdering i hvert tilfælde. Der er dog forskellig praksis for, hvorledes kravene tolkes, og i hvilket omfang der dispenseres. I mange tilfælde gives et tillæg til de vejledende grænseværdier i dagperiode, men i aften- og natperioden fastholdes de vejledende værdier for virksomhedsstøj. Dette anses sædvanligvis for et rimeligt kompromis mellem det acceptable og det muliges kunst, og sikrer de omkringboende en uforstyrret nattesøvn. Typiske støjgrænser er: Dagperioden kl : 70 db(a) Aften/natperioden kl : 40 db(a) Der er ved vurderinger taget afsæt i, at disse støjgrænser vil være gældende. 4.3 Beregningsforudsætninger Anlægsfasen Støj fra anlægsfasen stammer primært fra skibstransporter og etablering af havmøllefundamenter. Støj fra skibstransporter er ikke reguleret, og udgør derudover normalt ikke noget eksternt støjproblem, idet den kun ganske kortvarigt foregår tæt på land. Kun støj fra skibe, der ligger til kaj, kan reguleres via miljøbeskyttelsesloven. Anlægsstøjen stammer primært fra etablering af fundamenterne til havmøllerne. Den endelige metode er ikke fastlagt endnu, men der er som worst case taget udgangspunkt i nedramning af pælefundamenter. Ud fra NIRAS erfaringsdatabase og worst case betragtninger og den tekniske anlægsbeskrivelse (Energinet.dk, 2015), er der forudsat en kildestyrke på: L WA : 135 db(a) re. 1pW ved nedramning af fundamenter til 10 MW havmøller og L WA : 125 db(a) re. 1pW ved nedramning af fundamenter til 3 MW havmøller. 11

16 Kildestyrken ved ramning af 10 MW møller er fastsat på baggrund af bl.a. vurderinger af den slagstyrke, der skal anvendes, da der ikke foreligger målinger for sådanne fundamenter. Det er forudsat, at der kun rammes en pæl af gangen, så uanset hvor mange pæle, der rammes, vil støjen være den samme, mens tidsperioden forlænges. Hvis der bliver behov for nedramning af mere end én pæl ad gangen skal der foretages en nærmere vurdering af om dette kan ske uden at de vejledende støjgrænser overholdes. I forbindelse med nedramning af pæle vil der næsten altid skulle gives et +5 db impulstillæg til støjen. Dette afhænger dog af, hvor hørbar støjen er i forhold til f.eks. baggrundsstøj. Der er dog i alle resultaterne af støjen fra nedramning tillagt 5 db. Støj fra øvrige anlægsaktiviteter, såsom kabellægning, sejllads, montering af havmøller osv., vil ligger væsentligt under støjen fra nedramning, og vurderes ikke at have nogen betydning for den samlede eksterne støjbidrag i anlægsfasen Driftsfasen Havmøller udsender en karakteristisk støj. Støjens styrke øges, når vindens hastighed stiger. Baggrundsstøjen stiger også med vindhastigheden, og det har betydning for, hvor generende støjen fra havmøller er. Støjberegningerne er foretaget ud fra forudsætninger om havmøllernes kildestyrke (den støjmængde, havmøllerne udsender) ved de to vindhastigheder, og fra afstanden mellem havmøllen og beregningspunktet ved naboerne. Der er taget udgangspunkt i, at havmølleparken skal producere en samlet effekt på 200 MW. Dette kan ske ved enten 66 stk. 3 MW møller eller 20 stk. 10 MW møller. Beregningerne omfatter alle de opsatte havmøller. Der kan dog også vælges andre møllestørrelser, og antallet skal afpasses således, at den samlede kapacitet ikke overstiger 200 MW. Kildestyrken for 3 MW havmøller er bestemt med afsæt i bilag til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/ 2012 (Miljøstyrelsen, 2012) og derefter indregnet en sikkerhedsmargen på 2 db, der er indregnet i nedenstående kildestyrker. I ovenstående vejledning er der kildedata for havmøller op til og med 2 MW. Der er på baggrund af tilgængelige måleresultater samt leverandørdata på større møller ikke fundet, at kildestyrken ændres væsentligt fra 2 MW til 3 MW møller. Derimod er 12

17 der i vejledningen detaljerede oplysninger om frekvensfordeling, herunder også for lavfrekvent støj. Kildestyrke 3 MW ved 6 m/s: L WA re 1pW = 107 db(a). Kildestyrke 3 MW ved 8 m/s: L WA re 1pW = 109 db(a). Ved 3 MW havmøller er der regnet med en kildehøjde på 81 meter, svarende til navhøjden. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke kildedata (målinger) for 10 MW havmøller og der er derfor taget udgangspunkt i data, der er brugt i forbindelse med testcenter Thy (Miljøministeriet, 2010). Også her er der indregnet en sikkerhedsmargen på 2 db. Kildestyrke 10 MW ved 6 m/s: L WA re 1pW = 113 db(a). Kildestyrke 10 MW ved 8 m/s: L WA re 1pW = 115 db(a). Ved 10 MW havmøller er der regnet med en kildehøjde på 125 meter, svarende til navhøjden. Kildestyrken for lavfrekvent støj er på tilsvarende vis fastsat til: Kildestyrke 3 MW ved 6 m/s: L WA, LF re 1pW = 95 db(a). Kildestyrke 3 MW ved 8 m/s: L WA, LF re 1pW = 98 db(a). Kildestyrke 10 MW ved 6 m/s: L WA, LF re 1pW = 101 db(a). Kildestyrke 10 MW ved 8 m/s: L WA, LF re 1pW = 104 db(a). Frekvensfordelingen af de anvendte kildestyrker fremgår af Bilag Afviklingsfasen I afviklingsfasen vil støjen stamme fra diverse nedbrydningsaktiviteter. Støjen i afviklingsfasen vil forventeligt være på niveau eller mindre end støjen fra anlægsfasen, men der foreligger ingen konkrete oplysninger om støjen herfra alternativ For at kunne lave en vurdering er det nødvendigt med et sammenligningsgrundlag. I vurderingerne sammenlignes med 0-alternativet, der defineres som den situation, hvor havmølleparken ikke etableres. Såfremt projektet ikke gennemføres vil der ikke være støj i området fra havmøllerne og dermed ingen miljøpåvirkning. 13

18 5 EKSISTERENDE FORHOLD Havmølleparken etableres ud for kysten i et område fra Søndervig til Hovvig i syd. Langs kysten findes rekreative områder samt bebyggelser bl.a. større sommerhusområdet ved bl.a. Klegod og Søndervig. Se Figur 5. Figur 5 Kort, der viser arealanvendelse langs kysten, herunder placering af eksisterende og planlagte vindmøller i området I området findes enkelte vindmøller, der alle med undtagelse af en vindmøllepark ved Hvide Sande, jf. Figur 5 - er placeret meter eller mere fra kysten. Disse øvrige møller vil ikke give noget betydende støjbidrag ved kysten, hvor støjpåvirkningen fra de nye møller vil være størst. Langs kysten er der herudover ikke lokaliseret støjende anlæg af betydning. Støjen fra møllerne ved Hvide Sande vil sammen med i området omkring Hvide Sande kunne give et betydende bidrag til det samlede støjniveau. Derfor skal der foretages en beregning af om de 2 projekters samlede bidrag overholder støjgrænserne i vindmøllebekendtgørelsen. 14

19 6 VURDERING AF PÅVIRKNINGERNE I ANLÆGSFASEN Støj fra anlægsarbejderne består primært af støj fra nedramningen af pæle ved havmølleparken. Anlægsarbejderne forventes at foregå over en periode på ca. 2 år, men perioden, hvor der foretages nedramning, vil kunne forekomme over en periode på ca. 9 måneder. Det vil tage ca. 1 døgn at foretage nedramning af et fundament. Dette er inkl. forberedelse m.m. Selve nedramningen vil typisk tage ca. timer 6 per mølle under forudsætning om gunstige vejrforhold. Dette betyder at den samlede tid der vil være støj fra nedramning vil være mellem 120 og 400 timer afhængig af møllestørrelse, fordelt over en periode på ca. 9 måneder. Der er foretaget en beregning af støjbidraget ved etablering af den mølle, der ligger tættest på land, dvs. den sydøstligste havmølle. Herfra er afstanden til land (Søndervig Strand, hvor der bl.a. findes et sommerhusområde) ca. 4 km ved 3 MW havmøller og ca. 5 km. ved 10 MW havmøller. Anlægsarbejderne vil kunne foregå hele døgnet. Der er beregnet følgende resulterende støjbelastning ved følgende steder (Kort med placering af beregningspunkter findes i bilag 7): Beregningspunkt Anlægsstøj 3 MW L r db(a) Anlægsstøj 10 MW L r db(a) 1 Sommerhusområde ved Hovvig Sommerhusområde ved Søndervig Sommerhusområde ved Klegod Boligområde ved Hvide Sande Nord Tabel 3 Støj fra anlægsarbejder (nedramning) Ved beregning af støjbidraget fra nedramning på land skal der tages hensyn til hvor der er hårdt terræn(befæstede arealer, vand mm.). Støjbidraget lokalt er meget afhængig af terrænets beskaffenhed.. Det valgt at foretage beregninger for en worst case situation, hvor alt terræn betragtes som hårdt. Herved fås de største støjbidrag, som kan forekomme i området. Støjbidraget vil, hvis der udelukkende er blødt terræn på land, være op til 7 db(a) lavere. Støjbelastningen er inklusiv et + 5 db impulstillæg. Hvorvidt der vil være hørbare impulser i støjen kan kun afgøres ved vurderinger på stedet i forbindelse med anlægsarbejderne. Dvs. at uanset arealanvendelsen ved kysten vil støjbidraget fra ramning af havmøllerne ligge under de vejledende støjgrænser (70 db(a) i dagperioden). Støj- 15

20 grænsen på 40 db(a) i natperioden overskrides ved 10 MW møllerne med op til 13 db og ved 3 MW møllerne med op til 4 db. Ved nedramning af 10 MW møller overholdes støjgrænse på 40 db(a) om natten i afstande på ca. 10 km eller mere. Lydudbredelsesforholdene på så store afstande, som der her er tale om (flere km) er meget afhængig af vejforholdene (skydække, vindretning mm.). Derfor vil der i perioder med fralandsvind kunne være støjniveauer, der næppe er hørbare på land. I bilag 1 og 2 findes anlægsstøjens udbredelse som støjkonturer. Ved nedramning andre steder en vist på kortene vil støjniveauerne i beregningspunkterne ændres, dog vil de ikke overstige ovenstående værdier, idet afstanden til kysten vil være større. Øvrige anlægsarbejder ved havmølleparken vil give et væsentligt mindre bidrag end ved nedramning af fundamenter, og vil ikke kunne høres på land. 6.1 Samlet påvirkning Samlet set vurderes den luftbårne støj i forbindelse med anlæg af havmølleparken på havet, at have en middel grad af forstyrrelse, men af kort varighed og dermed en mindre negativ påvirkning ved anlæggelse af 10 MW møller. Ved anlæggelse af 3 MW møller vil der være tale om en ubetydelig påvirkning, idet de beregnede støjbidrag ligger tæt på eller under støjgrænserne i alle punkter. 16

21 7 VURDERING AF PÅVIRKNINGERNE I DRIFTSFASEN 7.1 Støj fra havmøllerne Beregning af støj fra havmøllerne er udført efter retningslinjerne i vindmøllebekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indeholder et nøje regelsæt for, hvordan støjberegninger for havmølleprojekter udregnes og opstiller specifikke krav til overholdelse af støjkrav i forhold til beregningsmetoden. Der er gennemført beregninger for 2 scenarier: Der opstilles 66 stk. 3 MW havmøller. Der opstilles 20 stk. 10 MW havmøller. For begge scenarier er der gennemført beregninger for både 6 m/s og 8 m/s. Der er beregnet følgende resulterende støjbelastning ved land fra alle havmøller på : Beregningspunkt 3 MW L r db(a) 6 m/s / 8 m/s 10 MW L r db(a) 6 m/s / 8 m/s 1 Sommerhusområde ved Hovvig 30 / / 36 2 Sommerhusområde ved Søndervig 27 / / 33 3 Sommerhusområde ved Klegod 29 / / 35 4 Boligområde ved Hvide Sande Nord 27 / / 33 Vilkår: Støjfølsom arealanvendelse 15 meter fra beboelse i det åbne land 37 / / / 39 42/44 Tabel 4 Resultat af støjberegninger, De beregnede støjbidrag ligger på et niveau, der er væsentligt under de vejledende vilkår for vindmøllestøj. Der er ved beregningerne forudsat, at der ikke er tydeligt hørvare toner i støjen fra havmøllerne. Dette kan kun endeligt afklares ved konkrete målinger på stedet når møllerne er sat op. På baggrund af bl.a. den store afstand og de lave støjbidrag vurderes det dog meget usandsynligt, at der skulle forekomme toneindhold i støjen af en sådan karakter, at der skal tildeles et 5 db genetillæg. I bilag 3-6 findes udbredelse som støjkonturer for 3 og 10 MW møller ved hhv.6 og 8 m/s. I modsætning til støjkortene for anlægsstøj ændrer støjudbredelsen ikke karakter ved kysten fordi land og vand i dette tilfælde regnes som akustisk hårdt. Det er vurderet, at de øvrige støjbidrag i forbindelse med driften af havmøllerne f.eks. fra vedligehold af møllerne, på grund af den store afstand til land, ikke vil medføre betydende støjbidrag og ikke vil være hørbare på land. 17

22 Der er foretaget en beregning af det samlede støjniveau fra Vesterhav Syd Havmøllepark og 3 eksisterende vindmøller ved Hvide Sande. Placeringen af de tre eksisterende vindmøller fremgår af Figur 6. Figur 6 Område for placering af 3 stk. 3 MW møller på Hvide Sande Nordhavn (Ringkøbing - Skjern Kommune, 2010) Ved beregningspunkt 4 ved Hvide Sande giver begge mølleparker et bidrag til det samlede støjniveau. 18

23 Beregningspunkt 3 MW L r db(a) 6 m/s / 8 m/s 10 MW L r db(a) 6 m/s / 8 m/s 1 Sommerhusområde ved Hovvig 30 / / 36 2 Sommerhusområde ved Søndervig 27 / / 33 3 Sommerhusområde ved Klegod 29 / / 35 4 Boligområde ved Hvide Sande Nord 35 / /38 Vilkår: Støjfølsom arealanvendelse 15 meter fra beboelse i det åbne land 37 / / / 39 42/44 Tabel 5 Beregning af de kumulative støjbidrag fra og eksisterende vindmøller ved Hvide Sande Nordhavn I bilag 9-12 findes udbredelse som støjkonturer for 3 og 10 MW møller inkl. møller ved Hvide Sande ved hhv.6 og 8 m/s. Samlet set vurderes den luftbårne støj i forbindelse med driften af havmølleparken på havet, at have en ubetydelig negativ påvirkning. 7.2 Lavfrekvent støj Ud over støj i det normale frekvensområde som beregnet ovenfor, kan havmøller også udsende lavfrekvent støj i området 10 Hz 160 Hz. I vindmøllebekendtgørelsen er angivet krav til lavfrekventstøj og retningslinjerne i forhold til, hvordan lavfrekventstøj skal beregnes. Da grænseværdierne for lavfrekvent støj gælder indendørs i boliger, tager metoden hensyn til lyddæmpningen i en typisk facade. Der er gennemført beregninger for 2 scenarier: Der opstilles 66 stk. 3 MW havmøller. Der opstilles 20 stk. 10 MW havmøller. For begge scenarier er der gennemført beregninger for vindstyrker på både 6 m/s og 8 m/s. Der er foretaget beregninger ved Beregningspunkt 3 (sommerhusområdet ved Klegod), som er det punkt, hvor den lavfrekvente støj vil være størst. Der er beregnet følgende resulterende støjbelastning ved land (indendørs i boliger) fra alle havmøller på : 19

24 Mølletype Antal Lavfrekvent støjbelastning ved 6 m/s Lavfrekvent støjbelastning ved 8 m/s L pa,lf L pa,lf 3 MW 66 < 13 db(a) < 16 db(a) 10 MW 20 < 13 db(a) < 16 db(a) Vilkår 20 db(a) 20 db(a) Tabel 6 Resultat af støjberegninger, Vesterhav nord havmøllepark, lavfrekvent støj Der er ikke foretaget beregninger i specifikke boliger, men støjbidraget er beregnet ved nærmeste punkt ved kysten (BP3), og støjgrænsen vil således ikke overskrides ved boliger og vil være væsentligt under ovenstående værdier ved boliger på land. Der er ikke udarbejdet støjkort for den lavfrekvente støj, da denne beregnes indendørs. De beregnede støjbidrag ligger væsentligt under grænseværdierne. Havmølleparken vil ikke give anledning til et støjbidrag, der har betydning for det samlede lavfrekvente støjbidrag ved møllerne ved Hvide Sande, idet de vil give et bidrag < 10 db(a). 7.3 Samlet påvirkning Samlet set vurderes den luftbårne lavfrekvente støj i forbindelse med driften af havmølleparken på havet, at have en ubetydelig negativ påvirkning. 20

25 8 VURDERING AF PÅVIRKNINGERNE I AFVIKLINGSFASEN Støjpåvirkningerne i afviklingsfasen er meget vanskelige at vurdere på, da det præcise omfang af aktiviteterne ikke kendes. Påvirkningerne vurderes at være på et niveau og omfang, der en mindre end påvirkningerne i anlægsfasen. 8.1 Samlet påvirkning Samlet set vurderes den luftbåren lavfrekvent støj i forbindelse med afvikling af havmølleparken på havet, at have en ubetydelig negativ påvirkning. 9 KUMULATIVE EFFEKTER Der er ikke kendskab til projekter, der kan give anledning til kumulative effekter. Den nærmeste planlagte havmøllepark befinder sig ved Thyborøn ca. 50 km fra området og vurderes pga. af den store afstand ikke at have betydning for det samlede støjbidrag i området. 10 AFVÆRGEFORANSTALTNINGER Støj fra anlægsarbejderne vil være af kort varighed og samlet set give en mindre miljøpåvirkning. Der vil derfor ikke være behov for afværgeforanstaltninger. Støj fra havmøllerne vil ligge under gældende grænseværdier og der vil derfor ikke være behov for afværgeforanstaltninger. 11 OVERVÅGNING Der vurderes ikke at være behov for overvågning af de støjende aktiviteter off shore i anlægs- drifts- og afviklingsfasen, idet der samlet set forventes at være tale om en mindre/ubetydelig påvirkning. 12 EVENTUELLE MANGLENDE OPLYSNINGER ELLER VIDEN, DER KAN FÅ BETYDNING FOR VURDERINGERNE Vurderingerne er baseret på eksisterende viden omkring støj fra havmøller, tekniske anlæg og anlægsaktiviteter forbundet hermed. For specielt de store havmøller (10 MW) er der ikke detaljeret kendskab til kildestyrken af såvel anlægsarbejderne som af støjen fra driften. Der er indregnet en sikkerhedsmargin på 2 db for driften af havmøllerne således, at vurderingerne skulle være på den sikre side. De beregnede støjbidrag ligger ligeledes under de gældende støjgrænser med god margin. Der vurderes herudover ikke at være manglende viden, der har betydning for de vurderinger, der er foretaget. 21

26 13 KONKLUSION (AF SAMLET PÅVIRKNING) En samlet konklusion på den samlede påvirkning. I nedenstående tabeller er de samlede vurderinger for 3 MW og 10 MW havmøller opsummeret. Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning Offshore aktiviteter Anlæg Lav Ubetydelig Drift Lav Ubetydelig Afvikling Lav Ubetydelig Tabel 7 Vurderinger af off shore støj påvirkningen 3 MW havmøller Emne Fase Forstyrrelse Påvirkning Offshore aktiviteter Anlæg Middel Mindre Drift Lav Ubetydelig Afvikling Lav Ubetydelig Tabel 8 Vurderinger af offshore støjpåvirkning 10 MW havmøller 22

27 14 REFERENCER Energinet.dk. (2015). Technical Project Description For Offshore Wind Farms (200 MW). Offshore Wind Farms at Vesterhav Nord, Vesterhav Syd, Sæby, Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Appendix 1: Vesterhav Syd Offshore Wind Farm - Technical description, Offshore. Miljøministeriet. (2010). VVM redegørelse. Natioanalt testcenter for vindmøller ved Østerild - Projektændring (supplement). Miljøministeriet. (2011). Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Nr af den 15. december Miljøstyrelsen. (2012). Støj fra vindmøller. Vejledning nr. 1. NIRAS. (2014). Vurderingsmetode VVM Kystnære Havmølleparker. NIRAS. (2015a)., Støj Onshore. NIRAS. (2015b). Vesterhav Syd Off Shore Wind Farm, Underwater Noise Modelling. Ringkøbing - Skjern Kommune. (2010). Lokalplan 249b. For et område til vindmøller ved Hvide Sande Nordhavn. 23

28 15 BILAG STØJKORT OG KILDESTYRKER Bilagsoversigt Bilag 1 : Anlægsstøj fra ramning af fundamenter til 3 MW vindmøller Bilag 2: Anlægsstøj fra ramning af fundamenter til 10 MW vindmøller Bilag 3: Støj i driftsfasen fra 3 MW vindmøller ved 6 m/s Bilag 4: Støj i driftsfasen fra 10 MW vindmøller ved 8 m/s Bilag 5: Støj i driftsfasen fra 3 MW vindmøller ved 6 m/s Bilag 6: Støj i driftsfasen fra 10 MW vindmøller ved 8 m/s Bilag 7: Oversigtskort med beregningspunkter 3 MW vindmølle Bilag 8: Oversigtskort med beregningspunkter 10 MW vindmølle Bilag 9: Kumulativ støj i driftsfasen fra 3 MW vindmøller ved 6 m/s Bilag 10: Kumulativ støj i driftsfasen fra 3 MW vindmøller ved 8 m/s Bilag 11: Kumulativ støj i driftsfasen fra 10 MW vindmøller ved 6 m/s Bilag 12: Kumulativ støj i driftsfasen fra 10 MW vindmøller ved 8 m/s Bilag 13: Kildestyrker 24

29 25

30 26

31 27

32 28

33 29

34 30

35 31

36 32

37 33

38 34

39 35

40 36

41 BILAG 13 - kildestyrker 6 m/s Frekvens Hz 10 12, , #### LWA LWA,LF 3 MW 51,1 54,8 58,9 62,6 66,5 70,0 74,3 77,9 80,8 82,8 84,7 88,8 87,8 88,8 91,6 93,3 92,5 94,8 95,1 95,1 96,8 93,6 93,1 92,3 91,1 90,0 88,6 85,8 81,8 77,1 69,9 105,1 93,2 3 MW+2dB 53,1 56,8 60,9 64,6 68,5 72,0 76,3 79,9 82,8 84,8 86,7 90,8 89,8 90,8 93,6 95,3 94,5 96,8 97,1 97,1 98,8 95,6 95,1 94,3 93,1 92,0 90,6 87,8 83,8 79,1 71,9 107,1 95,2 10 MW 57,1 60,8 64,9 68,6 72,5 76,0 80,3 83,9 86,8 88,8 90,7 94,8 93,8 94,8 97,6 99,3 98,5 100,8 101,1 101,1 102,8 99,6 99,1 98,3 97,1 96,0 94,6 91,8 87,8 83,1 75,9 111,1 99,2 10 MW+2dB 59,1 62,8 66,9 70,6 74,5 78,0 82,3 85,9 88,8 90,8 92,7 96,8 95,8 96,8 99,6 101,3 100,5 102,8 103,1 103,1 104,8 101,6 101,1 100,3 99,1 98,0 96,6 93,8 89,8 85,1 77,9 113,1 101,2 8 m/s Frekvens Hz 10 12, , #### LWA LWA,LF 3 MW 50,5 54,7 59,3 63,5 68,0 71,8 76,4 81,0 83,9 86,1 87,9 90,5 89,8 90,2 93,0 94,5 94,3 96,0 96,4 96,3 97,5 95,9 95,8 95,7 95,1 93,7 91,4 89,0 84,5 78,5 73,2 107,0 95,5 3 MW+2dB 52,5 56,7 61,3 65,5 70,0 73,8 78,4 83,0 85,9 88,1 89,9 92,5 91,8 92,2 95,0 96,5 96,3 98,0 98,4 98,3 99,5 97,9 97,8 97,7 97,1 95,7 93,4 91,0 86,5 80,5 75,2 109,0 97,5 10 MW 56,5 60,7 65,3 69,5 74,0 77,8 82,4 87,0 89,9 92,1 93,9 96,5 95,8 96,2 99,0 100,5 100,3 102,0 102,4 102,3 103,5 101,9 101,8 101,7 101,1 99,7 97,4 95,0 90,5 84,5 79,2 113,0 101,5 10 MW+2dB 58,5 62,7 67,3 71,5 76,0 79,8 84,4 89,0 91,9 94,1 95,9 98,5 97,8 98,2 101,0 102,5 102,3 104,0 104,4 104,3 105,5 103,9 103,8 103,7 103,1 101,7 99,4 97,0 92,5 86,5 81,2 115,0 103,5 37

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj (luftbåren) offshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument

Læs mere

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Kriegers Flak Havmøllepark Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Early publication Der tages forbehold for eventuelle ændringer af rapporten frem mod offentliggørelsen af VVMredegørelsen

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

BORNHOLM HAVMØLLEPARK

BORNHOLM HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 BORNHOLM HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Version 1 Dokument nr.

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj onshore PROJEKT VVM -redegørelse baggrundsrapport. Ekstern støj onshore Energinet.dk Projekt nr. 215170

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Støj - onshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215240409

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

SÆBY HAVMØLLEPARK LUFTBÅREN STØJ

SÆBY HAVMØLLEPARK LUFTBÅREN STØJ Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato 2014-08-08 SÆBY HAVMØLLEPARK LUFTBÅREN STØJ SÆBY HAVMØLLEPARK LUFTBÅREN STØJ Revision 2 Dato 2014-08-08 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen, Rasmus Stilling

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Radar og radiokæder PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215231165

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København

Støj fra vindmøller - udfordringer. Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug i København Oplæg ved Jens Pouplier, Miljøvurderingsdag 16, 25. aug. 2016 i København Mange udfordringer Hvornår er en bebyggelse støjfølsom? Hvilket støjkildetal skal vi anvende for eksisterende vindmøller? Hvilke

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium

BP Støjmåling v/ Bjørn Petersen, Certificeret laboratorium NOTAT Projekt Mols Linien - ny Katexpress Projektnummer 3621500280 Kundenavn Emne Projektleder Kvalitetssikring Revisionsnr. Udarbejdet af Godkendt af Mols Linien Støjvurdering KatExpress 3, Århus Havn

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK OKTOBER 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT STØJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Radar og radiokæder PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument nr. 1215181893

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger T: +45 4810 4200. D: 4810 4613 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Orbicon A/S VVM OMFARTSVEJ OMKRING AARS Baggrundsrapport - Trafikstøjberegninger 5. marts 2013 Projekt nr. 210554 Version 3 Dokument nr. 126325925 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af HKD Godkendt

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Vesterhav Nord Til Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk, teknik@lemvig.dk, Kirsten.eldon@lemvig.dk Att: Kirsten Eldon Struer Kommune teknisk@struer.dk, struer@struer.dk Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk, teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase

Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Velkommen til borgermøde i 2. offentlighedsfase Bornholm Havmøllepark og anlæg til nettilslutning Radisson Blu, Fredensborg Hotel den 7. maj 2015 1 Dagsorden 19:00 Præsentationer Velkomst v/marian Kaagh,

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved naboboliger med bygninger og bevoksning. Til brug for vurderingen er der udarbejdet en

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby

Anmeldelse af landanlæg for kystnære havmøllepark ved Sæby Til Frederikshavn Kommune post@frederikshavn.dk; lemr@frederikshavn.dk Att: Lene Morthensen Kopi til: Naturstyrelsen (nst@nst.dk, Birgitte Wendelboe) Energistyrelsen (ens@ens.dk Therese Kofoed Jensen)

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere