PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner."

Transkript

1 PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr Måling af støj fra vindmølle, Cirkel Energi ISKRA R9000 Side 1 af 23 sider Heraf 3 bilag Rapport nr.: P Erstatter Rapport nr.: P Århus den 17. december 2012 Århus den 12/ Sag: Klient: CIRKEL Energi Farvervej 39 DK-8800 Viborg Rekvirent: Kim Bilskov Tlf. : Udført af: Bo Søndergaard Kvalitetssikret af: Peter Henningsen Teknisk ansvarlig: Bo Søndergaard Ver PHe Resumé: Grontmij A/S lydafdeling Acoustica, har for CIRKEL Energi foretaget støjmålinger på en ISKRA R9000 vindmølle, opstillet ved Mejlby. Målinger og beregninger er foretaget efter Miljøministeriets bekendtgørelser nr af af 14. december 2006 og 1284 af 15. december 2011, dele af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 og orientering nr. 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj. Beregningerne er baseret på 10 sekunders middelvindhastigheder mellem 5,5 m/s og 6,5 m/s samt mellem 7,5 m/s og 8,5 m/s. Lydeffektniveauerne ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af nedenstående tabel. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s L WA,ref 84,9 ± 2 db re 1 pw 87,4 ± 2 db re 1 pw L WA,LF,ref 69,3 ± 2 db re 1 pw 70,6 ± 2 db re 1 pw Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i støjen i referencepositionen 25 m bag vindmøllen under målingerne. Møllen, der er målt på, er med et 18 meter højt tårn. Møllen kan også leveres med et 15 m eller et 22 m højt tårn. Ud fra en standardiseret vindhastighedsprofil og ruhedsklasse er der beregnet følgende lydeffektniveauer: Vindhastighed 6 m/s 8 m/s L WA,ref / L WA,LF,ref 15 m tårn 84,2 / 68,6 ± 2 db re 1 pw 86,5 / 69,7 ± 2 db re 1 pw L WA,ref / L WA,LF,ref 22 m tårn 85,9 / 69,9 ± 2 db re 1 pw 89,2 / 72,1 ± 2 db re 1 pw Acoustica Akustik Støj Vibrationer Dusager 12 Tlf Web CVR-nr Aarhus N Direkte tlf Danmark Mobiltlf File P ISKRA R9000 rev.1

2 Side 2 af 23 sider Denne rapport erstatter Rapport nr.: P af 12 november Rapporten er rettet på følgende punkter. I Tabellen i resumeet er Lydeffektniveauerne ændret så de er i overensstemmelse med resultaterne i Figur 8 og Tabel 4. I Tabel 2 er resultaterne ændret så de er i overensstemmelse med Figur 6 og Figur 7. I afsnit 12 er teksten ændret så det fremgår, at resultaterne er baseret på 10 sekunders middelværdier. Disse ændringer har ingen konsekvenser for de beregnede støjniveauer i bilag 3, da disse beregninger er baseret på de korrekte værdier for lydeffektniveauet.

3 Side 3 af 23 sider INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 BESKRIVELSE AF MÅLEOBJEKT 4 3 MÅLEMETODE Anvendt udstyr 5 4 MÅLEPOSITION 5 5 MÅLETIDSRUM 7 6 BAGGRUNDSSTØJ 7 7 METEOROLOGISKE FORHOLD 7 8 MÅLERESULTATER 7 9 BEREGNINGER Referencelydtrykniveau Referencelydeffektniveau Ændring af tårnhøjde Beregning af støjniveau i forskellige afstande STØJENS KARAKTER USIKKERHED KONKLUSION 17 Bilag Bilag 1 Anvendte begreber 16 Bilag 2 Specifikationer 17 Bilag 3 Støjbelastningen beregnet i forskellige afstande 18

4 Side 4 af 23 sider 1 INDLEDNING Grontmij A/S, Acoustica, er af Kim Bilskov, CIRKEL Energi blevet anmodet om at foretage bestemmelse af den udsendte lydeffekt fra en ISKRA R9000 vindmølle. Desuden skal lydtrykket beregnes i forskellige afstande, for at belyse vindmøllens støjbidrag under forskellige opstillinger. 2 BESKRIVELSE AF MÅLEOBJEKT Specifikationer for vindmøllen er vedlagt som produktblad i bilag 2. Vindmøllen er opstillet ved adressen Mejlbyvej 76, 9610 Nørager, på koordinaterne: 56º44 58,39 N og L: 9º39 55,14 Ø. Møllen er placeret i et let bakket terræn med landbrug. N Måleposition Vindmølle Vindmåler Figur 1 Luftfoto af området med omtrentlig placering af målepositioner og vindmåler.

5 Side 5 af 23 sider 3 MÅLEMETODE Den anvendte målemetode er beskrevet i følgende: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Relevante dele af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder. Orientering nr. 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj En oversigt over de anvendte begreber findes i bilag 1. Målingerne er gennemført som +6 db målinger, dvs. med mikrofonen placeret på en hård plade, der ligger direkte på jorden i forholdsvis kort af stand fra møllen. Vindhastigheden blev målt i 10 meters højde i en position, hvor vindmøllen var uden indflydelse på vindhastigheden. Der er foretaget målinger både med møllen i drift (totalstøj) og med møllen stoppet (baggrundsstøj). Der er fundet samhørende værdier af 10-sekunders perioder af støjniveauet (L Aeq ) i 1/3-oktavbånd og middelvindhastigheden. Der er endvidere foretaget frekvensanalyse i smalbånd af totalstøjen med henblik på konstatering af evt. indhold af tydeligt hørbare toner i møllestøjen. Supplerende er der foretaget analyser baseret på 1 minuts middelværdier. 3.1 Anvendt udstyr Der blev under måling og analyse anvendt følgende udstyr: Beskrivelse Fabrikat Type ACA Kalibreret Næste kal. nr. Mikrofon 1/2" BSWA Tech MPA Kalibrator Brüel & Kjær Anemometer Autohelm ZC Dataops.-software Acoustica Windturbine Dataopsamlingskort National Instr. PXI Dataopsamlingskort National Instr. PXI MÅLEPOSITION Støjen blev målt i læsiden af møllen i 25 meters afstand fra midten af møllens fundament, svarende til ca. 1 møllens navhøjde + en halv rotordiameter indenfor den tilladte afvigelse på 20 %. Vindhastigheden blev målt 10 meter over terræn, ca. 25 meter fra møllen. Positionen for vindmåleren er valgt så den bedst repræsenterer vinden ved vindmøllen. Da terrænet stiger foran vindmøllen er vindmåleren placeret til siden. Placeringerne er angivet på kort/luftfoto i afsnit 2.

6 Side 6 af 23 sider Figur 2. Foto af måleposition i retning mod vindmøllen. Figur 3 Foto af vindmåler og vindmølle

7 Side 7 af 23 sider 5 MÅLETIDSRUM Målingerne blev foretaget den 1. november 2012 mellem kl og kl BAGGRUNDSSTØJ Under målingerne var den væsentligste kilde til baggrundstøj trafikstøj fra Mejlbyvej. Perioder med høj baggrundsstøj fra trafik er udeladt fra analyserne. 7 METEOROLOGISKE FORHOLD Under målingerne var der følgende meteorologiske forhold: Middelvindretning Østsydøstlig º Vindstyrke 5-10 m/s Skydække 8/8 Nedbør Ingen Rel. Luftfugtighed 70 % Temperatur 8 C Lufttryk 98,0kPa 8 MÅLERESULTATER Måleresultaterne, givet som de ækvivalente støjniveauer, L Aeq (10 sekunder) for totalstøj og baggrundsstøj, som funktion af vindhastigheden fremgår af Figur 4 og som de ækvivalente støjniveauer, L Aeq (1 minut) i Figur 5. Kravene til fordeling af måledata ved 6 m/s og 8 m/s er overholdt både for 1 minutsværdierne og for 10 sekunders-værdierne. Forskellen på resultaterne for de 2 analyser er mindre end 1 db.

8 Sound pressure level [db re 20 upa] Miljømåling - Ekstern Støj, Bekendtgørelse 1284 Side 8 af 23 sider Cirkel Energi ISKRA R9000 A-weighted sound pressure levels vs. wind speed Total noise Background noise Figur 4. Målte værdier af L Aeq(10 sek) for totalstøj og baggrundsstøj Wind speed [m/s]

9 Sound pressure level [db re 20 upa] Miljømåling - Ekstern Støj, Bekendtgørelse 1284 Side 9 af 23 sider Cirkel Energi ISKRA R9000 A-weighted sound pressure levels vs. wind speed Total noise Background noise Figur 5. Målte værdier af L Aeq(1 min) for totalstøj og baggrundsstøj Wind speed [m/s] 9 BEREGNINGER 9.1 Referencelydtrykniveau I Bekendtgørelse 1284 sidestilles 10 sekunders data med 1 minuts data. Da der ikke er væsentlig forskel på resultaterne for de 2 datasæt er det valgt at basere analyserne på 10-sekunders-værdierne, da de bedst repræsenterer vindmøllens afhængighed af vindhastigheden med hurtige reaktioner på ændringer i vindhastigheden.

10 Side 10 af 23 sider De målte 1/3-oktavspektre er sorteret efter vindhastighed og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt. Dette er gældende for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilsvarende baggrundsstøjspektrum. I Figur 6 og Figur 7 ses de beregnede A-vægtede 1/3-oktavspektre fra 10 Hz 10 khz for referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Ved enkelte 1/3-oktavbånd er baggrundsstøjen mindre end 3 db lavere end totalstøjen. I disse 1/3-oktavbånd er baggrundsstøjskorrektionen sat til 3 db, hvorved vindmøllestøjen forventes overestimeret ved disse frekvenser. I Figur 6 og Figur 7 er disse resultater markeret med en *. Det kan ses, at vindmøllen primært genererer lyd ved frekvenser over 250 Hz. Af Tabel 1 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindhastigheder [m/s] 5,5 m/s v ref 6,5 7,5 m/s v ref 8,5 Totalstøj Baggrundsstøj Tabel 1: Antal spektre i referenceintervallerne. De midlede støjniveauer i måleafstanden 25 meter fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af Tabel 2. Vindhastighed [m/s] 6 8 Totalstøj, L A,ref [db re. 20 μpa] 51,0 53,1 Baggrundsstøj, L A,b [db re. 20 μpa] 44,0 44,5 Tabel 2: Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Baggrundsstøj og Totalstøj er målt for sammenlignelige forhold ved de 2 vindhastigheder.

11 A-weighted sound pressure level [db re 20 upa] Miljømåling - Ekstern Støj, Bekendtgørelse 1284 Side 11 af 23 sider Cirkel Energi ISKRA R9000 Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1518, Average spectra in wind class 6 [m/s] Total noise spectra: Background noise spectra: , Frequency [Hz] Total noise Backgr. noise Turbine noise Freq. [Hz] 10-2,8-4,7-5,8* 12,5 2,8 0,2-0,2* 16 7,3 4,9 4,3* 20 11,6 8,7 8,6* 25 14,1 11,4 11,1* 31,5 16,9 14,5 13,9* 40 19,1 16,4 16,1* 50 22,7 21,0 19,7* 63 27,7 25,1 24,7* 80 27,5 27,3 24,5* ,3 26,0 25,3* ,5 28,0 28, ,9 28,1 29, ,3 30,3 30, ,3 31,2 30,3* ,2 32,4 32,2* ,8 32,9 32,8* ,3 33,6 33,3* ,9 34,4 35, ,2 35,6 36, ,7 35,8 39, ,0 33,2 40, ,8 28,8 42, ,8 24,7 41, ,6 22,5 40, ,3 21,0 38, ,0 19,8 38, ,1 18,8 36, ,8 16,3 31, ,4 13,2 26, ,6 9,0 19, ,8 5,4 13,1 Total 51,0 44,0 50,0 *) Data points marked with an asterisk are corrected with -3,0 db Figur 6. Midlet A-vægtet 1/3-oktav spektrum for totalstøj og baggrundsstøj ved 6 m/s

12 A-weighted sound pressure level [db re 20 upa] Miljømåling - Ekstern Støj, Bekendtgørelse 1284 Side 12 af 23 sider Cirkel Energi ISKRA R9000 Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1518, Average spectra in wind class 8 [m/s] Total noise spectra: Background noise spectra: , Frequency [Hz] Total noise Backgr. noise Turbine noise Freq. [Hz] 10 0,0-0,4-3,0* 12,5 5,5 5,3 2,5* 16 10,6 10,5 7,6* 20 14,8 14,0 11,8* 25 17,6 17,3 14,6* 31,5 20,4 19,9 17,4* 40 22,6 21,7 19,6* 50 25,0 24,2 22,0* 63 27,2 26,4 24,2* 80 29,0 26,6 26,0* ,4 26,8 26,4* ,2 30,4 28,2* ,1 29,7 32, ,0 31,3 32, ,2 31,3 32, ,8 32,5 34, ,5 32,9 35, ,1 33,5 36, ,9 34,9 38, ,6 36,1 40, ,5 35,6 42, ,9 33,4 43, ,5 29,9 45, ,3 26,6 44, ,6 24,5 42, ,8 22,9 39, ,8 21,7 38, ,6 19,8 36, ,0 17,4 31, ,6 14,5 26, ,1 9,9 19, ,2 6,2 13,5 Total 53,1 44,5 52,5 *) Data points marked with an asterisk are corrected with -3,0 db Figur 7. Midlet A-vægtet 1/3-oktav spektrum for totalstøj og baggrundsstøj ved 8 m/s 9.2 Referencelydeffektniveau Beregningen af vindmøllens lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er foretaget ud fra den antagelse, at støjen udstråles fra en punktkilde placeret i navhøjde og formlen: R h db LWA, ref LA, ref, k 10 log 6 hvor: R = den aktuelle måleafstand mellem mikrofonen og vindmøllens fod h = vindmøllens navhøjde Der korrigeres med -6 db, da mikrofonen er placeret på en reflekterende flade. Vindmøllens lydeffektniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref og de tilhørende lavfrekvente lydeffektniveauer L WA,LF,ref, fremgår af Tabel 3.

13 A-weighted sound power level [db re 1 pw] Miljømåling - Ekstern Støj, Bekendtgørelse 1284 Side 13 af 23 sider Vindhastighed [m/s] 6 8 L WA,ref [db re. 1 pw] 84,9 87,4 L WA,LF,ref [db re. 1 pw] 69,3 70,6 Tabel 3: Lydeffektniveauer ved 6 m/s og 8 m/s I Figur 8 fremgår vindmøllens lydeffektniveau L WA,ref i 1/3- og 1/1-oktavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s Cirkel Energi ISKRA R9000 Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1518, Sound power level spectra at 6 and 8 m/s 16 31, Frequency [Hz] 6 m/s 8 m/s Freq. [Hz] 10 29,1* 31,9* 12,5 34,7* 37,4* 16 39,2* 42,5* 20 43,5* 46,7* 25 45,9* 49,5* 31,5 48,8* 52,2* 40 50,9* 54,5* 50 54,6* 56,9* 63 59,6* 59,1* 80 59,4* 60,9* ,2* 61,3* ,8 63,1* ,5 67, ,2 67, ,2* 67, ,1* 69, ,7* 70, ,2* 71, ,2 73, ,6 75, ,9 77, ,1 78, ,5 80, ,6 79, ,4 77, ,1 74, ,8 73, ,9 71, ,6 66, ,0 61, ,1 54, ,0 48,4 Total 84,9 87,4 *) Data points marked with an asterisk are corrected with -3,0 db Figur 8. A-vægtet kildestyrke i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Værdierne fra 10 Hz til 160 Hz anvendes ved beregning af lavfrekvent støj. 9.3 Ændring af tårnhøjde Den aktuelle vindmølle er med et 18 meter højt tårn. Samme maskineri kan også opstilles på et 15 meter højt tårn eller et 22 meter højt tårn. I forhold til referencevindhastighederne 6 og 8 m/s i 10 meter højde vil møllen på et 15 meter tårn støje mindre og på et 22 meter tårn støje mere.

14 A-weighted sound power level [db re 1 pw] Miljømåling - Ekstern Støj, Bekendtgørelse 1284 Side 14 af 23 sider For at vurdere effekten af navhøjden er vindhastighederne omregnet til den aktuelle navhøjde (18 m) og efterfølgende omregnet til 10 m højde på baggrund af de alternative navhøjder. Herefter er der foretaget en ny analyse af måleresultaterne. Kildedata til brug for navhøjden 15 m er vist i Figur 9 og for navhøjden 22 m i Figur 10. Som det kan ses er forskellen mellem resultaterne ved de forskellige navhøjder i dette tilfælde mindre end måleusikkerheden Cirkel Energi ISKRA R9000 Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1518, Sound power level spectra at 6 and 8 m/s 16 31, Frequency [Hz] 6 m/s 8 m/s Freq. [Hz] 10 28,5* 30,9* 12,5 34,1* 36,5* 16 38,6* 41,3* 20 42,9* 45,6* 25 45,3* 48,2* 31,5 48,2* 50,9* 40 50,4* 53,2* 50 54,0* 55,9* 63 58,7* 58,2* 80 58,8* 60,2* ,5* 60,7* ,0 62,6* ,7 65, ,7 66, ,5* 66, ,5* 68, ,2* 69, ,6* 70, ,4 72, ,6 74, ,0 76, ,3 77, ,8 79, ,9 78, ,7 76, ,5 73, ,3 73, ,3 70, ,1 66, ,5 60, ,5 54, ,3 48,0 Total 84,2 86,5 *) Data points marked with an asterisk are corrected with -3,0 db Figur 9 A-vægtet kildestyrke i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s til brug for navhøjde 15 m. Værdierne fra 10 Hz til 160 Hz anvendes ved beregning af lavfrekvent støj.

15 A-weighted sound power level [db re 1 pw] Miljømåling - Ekstern Støj, Bekendtgørelse 1284 Side 15 af 23 sider Cirkel Energi ISKRA R9000 Measured according to: Bekendtgørelse nr. 1518, Sound power level spectra at 6 and 8 m/s 16 31, Frequency [Hz] 6 m/s 8 m/s Freq. [Hz] 10 30,3* 33,4* 12,5 36,0 39,1* 16 40,4 44,2* 20 45,2 48,7* 25 47,5 51,4* 31,5 50,0* 54,0* 40 52,1 56,5* 50 55,4* 58,3* 63 60,2* 60,4* 80 59,9* 62, ,0* 62, ,1 63,8* ,5 68, ,0 69, ,9* 69, ,9* 71, ,7 72, ,1* 73, ,5 75, ,0 77, ,2 79, ,3 80, ,6 82, ,6 80, ,4 78, ,0 75, ,6 74, ,6 72, ,3 67, ,8 62, ,9 55, ,8 49,2 Total 85,9 89,2 *) Data points marked with an asterisk are corrected with -3,0 db Figur 10 A-vægtet kildestyrke i 1/3-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s til brug for navhøjde 22 m. Værdierne fra 10 Hz til 160 Hz anvendes ved beregning af lavfrekvent støj.

16 Side 16 af 23 sider 9.4 Beregning af støjniveau i forskellige afstande Lydtrykniveauet 1,5 meter over terræn L pa beregnes i henhold til Bekendtgørelse 1518 og nr af 15. december 2011 ud fra referencelydeffektniveauet som: L pa = L WA,ref 10 log(l² + h²) 11 + L g L a db hvor l = afstanden fra møllens fod til beregningspunktet h = møllens navhøjde L a = luftabsorptionen L g = terrænkorrektion (1,5 db for landbaserede vindmøller) Det lavfrekvente støjniveau der vil forekomme indendørs i en bolig i forskellige afstande er beregnet som anført i Bekendtgørelse nr af 15. december 2011 som: L pa,lf = L WA,ref.LF 10 log(l² + h²) 11 + L glf L σ L a db hvor l = afstanden fra møllens fod til beregningspunktet 11 db = korrektion for afstand, 10 x log 4π L glf = korrektion for terræn ved lave frekvenser L σ = lydisolation ved lave frekvenser L a = luftabsorption I Bilag 3 er støjbelastningen beregnet i forskellige afstande for de 2 referencevindhastigheder. Beregningerne er foretaget i 1/3-oktavbånd. 10 STØJENS KARAKTER Der er foretaget FFT-analyser af støjen fra målingerne på målepladen med henblik på at finde evt. tydeligt hørbare toner. Målingerne er analyseret for tonalitet i henhold til bekendtgørelserne nr Der er konstateret indhold af toner i støjen ved ca. 174 Hz. Toneanalysen vist i Figur 11 repræsenterer den 1-minutsperiode, hvor vindhastigheden er mellem 5,5 m/s og 8,5 m/s og hvor tonaliteten er højest. Tonaliteten L tn er i Figur 11 anført som L pt -L pn til -2,4 db. Kriteriet for tildeling af et genetillæg på 5 db er 4,5 db ved de pågældende frekvenser. Det kan konkluderes, at der ikke er tydeligt hørbare toner i støjen fra vindmøllen.

17 Side 17 af 23 sider Figur 11. Toneanalyse af støjen i referencepositionen. 11 USIKKERHED Lydeffektniveauet og støjbelastningen er bestemt med en ubestemthed på 2 db, jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 og nr af 15. december Den lavfrekvente del af støjen må dog forventes at være overestimeret, da forskellen på totalstøj og baggrundsstøj er mindre end 3 db ved et større antal 1/3-oktaver. Dette skyldes at møllen primært genererer lyd ved frekvenser over 250 Hz. 12 KONKLUSION Grontmij A/S, Acoustica, har for CIRKEL Energi foretaget støjmåling på en ISKRA R9000 vindmølle, opstillet ved Mejlby. Målinger og beregninger er foretaget efter Miljøministeriets bekendtgørelser nr af 14. december 2006 og nr af 15. december 2011, dele af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 og orientering nr. 13 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium, Måling af hørbare toner i støj. Beregningerne er baseret på 10 sekunders middelvindhastigheder mellem 5,5 m/s og 6,5 m/s samt mellem 7,5 og 8,5 m/s. Lydeffektniveauerne ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af nedenstående tabel. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s L WA,ref 84,9 ± 2 db re 1 pw 87,4 ± 2 db re 1 pw L WA,LF,ref 69,3 ± 2 db re 1 pw 70,6 ± 2 db re 1 pw Tabel 4 Lydeffektniveauer ved 6 m/s og 8 m/s

18 Side 18 af 23 sider Møllen, der er målt på, er med et 18 meter højt tårn. Møllen kan også leveres med et 15 m eller et 22 m højt tårn. Ud fra en standardiseret vindhastighedsprofil og ruhedsklasse er der beregnet følgende lydeffektniveauer: Vindhastighed 6 m/s 8 m/s L WA,ref 15 meter tårn 84,2/68,6 ± 2 db re 1 pw 86,5/69,7 ± 2 db re 1 pw L WA,ref 22 meter tårn 85,9/69,9 ± 2 db re 1 pw 89,2/72,1 ± 2 db re 1 pw Der er ikke konstateret indhold af tydeligt hørbare toner i støjen i referencepositionen under målingerne.

19 Side 19 af 23 sider BILAG 1 ANVENDTE BEGREBER L Aeq A-vægtning : Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, angivet i db med referenceværdien 20 µpa : Frekvensvægtning i frekvensområdet Hz som beskrevet i standarden DS/EN L A,ref,k : Det korrigerede referencelydtrykniveau. Det ækvivalente, A- vægtede lydtrykniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa, korrigeret for baggrundsstøj L A,ref L A,b L WA L WA,ref L pa L r L WA,LF,ref L pa,lf : Referencelydtrykniveau. Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa med vindmøllen i drift : Referencelydtrykniveau. Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa med vindmøllen standset : Det ækvivalente, A-vægtede lydeffektniveau, angivet i db med referenceværdien 1 pw : Referencelydeffektniveau. Det ækvivalente, A-vægtede lydeffektniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 1 pw : Det ækvivalente, A-vægtede lydtrykniveau, ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa, beregnet for positioner 1,5 meter over terræn i større afstande fra møllen, fx. ved nærmeste bolig : Støjbelastning, angivet i db med referenceværdien 20 µpa. Er lig med L pa medmindre støjen indeholder tydeligt hørbare toner. I så fald er L r = L pa + 5 db : Den lavfrekvente del af referencelydeffektniveauet. Det ækvivalente, A-vægtede lydeffektniveau ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 1 pw i frekvensbåndene fra 10 Hz til 160 Hz. : Den lavfrekvente del af det A-vægtede lydtrykniveau, ved en vindhastighed på 6 m/s og 8 m/s i 10 meters højde, angivet i db med referenceværdien 20 µpa, beregnet for positioner indendørs, fx. ved nærmeste bolig i frekvensbåndene fra 10 Hz til 160 Hz.

20 Side 20 af 23 sider BILAG 2 SPECIFIKATIONER

21 Side 21 af 23 sider BILAG 3. BEREGNET STØJBELASTNING STØJBELASTNINGEN BEREGNET I FORSKELLIGE AFSTANDE (NEGATIVE VÆRDIER BETYDER AT NIVEAUERNE ER MEGET LAVE) NAVHØJDE 18 M. 6 m/s 8 m/s Afstand L pa L pa,lf L pa L pa,lf m db(a) db(a) db(a) db(a) 25 45,3 13,9 47,9 15, ,1 11,7 45,7 13, ,2 9,9 43,8 11, ,6 8,4 42,2 10, ,1 7,1 40,8 9, ,9 5,9 39,5 7, ,8 4,9 38,4 6, ,8 3,9 37,4 5, ,8 3,1 36,5 5, ,0 2,3 35,7 4, ,2 1,6 34,9 3, ,5 0,9 34,2 2, ,8 0,3 33,5 2, ,1-0,2 32,8 1, ,5-0,8 32,2 1, ,9-1,3 31,7 0, ,4-1,8 31,1 0, ,9-2,2 30,6-0, ,4-2,7 30,1-0, ,9-3,1 29,6-1, ,4-3,5 29,2-1, ,0-3,8 28,7-1, ,5-4,2 28,3-2, ,1-4,5 27,9-2, ,7-4,9 27,5-2, ,4-5,2 27,1-3, ,0-5,5 26,8-3, ,6-5,8 26,4-3, ,3-6,1 26,1-4, ,9-6,4 25,7-4, ,6-6,7 25,4-4, ,3-6,9 25,1-4, ,0-7,2 24,8-5, ,7-7,4 24,5-5, ,4-7,7 24,2-5, ,1-7,9 23,9-5, ,8-8,1 23,6-6, ,5-8,4 23,3-6, ,2-8,6 23,1-6,6

22 Side 22 af 23 sider STØJBELASTNINGEN BEREGNET I FORSKELLIGE AFSTANDE (NEGATIVE VÆRDIER BETYDER AT NIVEAUERNE ER MEGET LAVE) NAVHØJDE 15 M. 6 m/s 8 m/s Afstand L pa L pa,lf L pa L pa,lf m db(a) db(a) db(a) db(a) 25 45,1 13,7 47,4 15, ,7 11,3 45,0 13, ,7 9,4 43,0 11, ,0 7,8 41,4 9, ,5 6,5 39,9 8, ,2 5,3 38,7 6, ,1 4,2 37,5 5, ,1 3,3 36,5 4, ,1 2,4 35,6 4, ,3 1,7 34,7 3, ,5 0,9 34,0 2, ,8 0,3 33,2 1, ,1-0,3 32,5 1, ,4-0,9 31,9 0, ,8-1,5 31,3 0, ,2-2,0 30,7-0, ,7-2,4 30,2-0, ,1-2,9 29,7-1, ,6-3,3 29,2-1, ,2-3,7 28,7-2, ,7-4,1 28,2-2, ,2-4,5 27,8-2, ,8-4,9 27,4-3, ,4-5,2 27,0-3, ,0-5,6 26,6-3, ,6-5,9 26,2-4, ,2-6,2 25,8-4, ,9-6,5 25,5-4, ,5-6,8 25,1-5, ,2-7,1 24,8-5, ,9-7,3 24,4-5, ,5-7,6 24,1-5, ,2-7,9 23,8-6, ,9-8,1 23,5-6, ,6-8,3 23,2-6, ,3-8,6 22,9-6, ,0-8,8 22,6-7, ,8-9,0 22,4-7, ,5-9,3 22,1-7,6

23 Side 23 af 23 sider STØJBELASTNINGEN BEREGNET I FORSKELLIGE AFSTANDE (NEGATIVE VÆRDIER BETYDER AT NIVEAUERNE ER MEGET LAVE) NAVHØJDE 22 M. 6 m/s 8 m/s Afstand L pa L pa,lf L pa L pa,lf m db(a) db(a) db(a) db(a) 25 45,6 14,1 48,9 16, ,7 12,2 47,0 14, ,9 10,6 45,3 13, ,4 9,1 43,7 11, ,0 7,8 42,4 10, ,8 6,7 41,2 9, ,7 5,7 40,1 8, ,7 4,8 39,1 7, ,8 3,9 38,2 6, ,0 3,2 37,4 5, ,2 2,5 36,6 5, ,5 1,8 35,9 4, ,8 1,2 35,3 3, ,2 0,6 34,6 3, ,6 0,1 34,0 2, ,0-0,4 33,5 2, ,4-0,9 32,9 1, ,9-1,3 32,4 1, ,4-1,8 31,9 1, ,9-2,2 31,5 0, ,5-2,6 31,0 0, ,0-2,9 30,6-0, ,6-3,3 30,2-0, ,2-3,6 29,7-0, ,8-4,0 29,4-1, ,4-4,3 29,0-1, ,1-4,6 28,6-1, ,7-4,9 28,3-2, ,3-5,2 27,9-2, ,0-5,5 27,6-2, ,7-5,7 27,3-3, ,4-6,0 26,9-3, ,0-6,3 26,6-3, ,7-6,5 26,3-3, ,4-6,8 26,0-4, ,1-7,0 25,8-4, ,9-7,2 25,5-4, ,6-7,4 25,2-4, ,3-7,7 24,9-4,9

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db

Rekvirent: Nr Senderum Modtagerum Facadelydisolation R w ; Ctr. R1 Togstøj Østbanegade 45, 5. tv - dagligstue 33 ; -7 db ± 1 db PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Bygningsakustiske målinger i EF Strandbo II, Østbanegade 45-47, 2100 København Ø. Side

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Claus Müller Risagerkær 6 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 08-01-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H)

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H) PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Fraster Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.036.12 Glostrup den 24. juli 2012 Sag: 35.3457.03

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller Lavfrekvent støj fra store vindmøller Vindmølleindustrien 1. december 2010 Kaj Dam Madsen DELTA, kdm@delta.dk Baggrund for projektet En voksende bekymring i befolkningen for, at store nye vindmøller skulle

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 41 2003 Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Viggo Lemche Motorsportens Akustiklaboratorium Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen 03-09-2008 Page 1 of 2 Ulla Merete Riel Fra: Christian Sauer [csa@vddk] Sendt: 2 juli 2008 17:51 Til: Hans Dyrby Kloch Emne: VS: målinger ved Fiskebækbroen

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Glumsø-Fensmark Jagtforening Beregning af støjbelastning fra flugtskydningsbanen for

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Testsignaler til kontrol af en målekæde

Testsignaler til kontrol af en målekæde 20. marts 2007 RL 12/07 OFC/THP/CB/lm MILJØSTYRELSENS Testsignaler til kontrol af en målekæde Resumé Der er udarbejdet testsignaler, som gør det muligt at kontrollere en samlet målekæde. Testsignalerne,

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indregulering af musikanlæg Orientering nr. 42 JEL/CB/OWN/ilk 30. juni 2010 Hvordan sikrer man, at naboen til etablissementet ikke udsættes for støj over grænseværdien?

Læs mere

Dolphin Jet I. Vurdering af lavfrekvent støj. Miljømåling- Ekstern Støj. Oktober 2012. Rapportnr. 12.3529 vers. 3. Projektnr.: 11.450080 Kattegatruten

Dolphin Jet I. Vurdering af lavfrekvent støj. Miljømåling- Ekstern Støj. Oktober 2012. Rapportnr. 12.3529 vers. 3. Projektnr.: 11.450080 Kattegatruten Dolphin Jet I Vurdering af lavfrekvent støj Miljømåling- Ekstern Støj Oktober 2012 Rapportnr. 12.3529 vers. 3 Projektnr.: 11.450080 Kunde Kattegatruten Sverigesgade 4 8000 Aarhus Att.: Flemming Skov Revision

Læs mere

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015

Early publication. for Kriegers Flak Havmøllepark. Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Kriegers Flak Havmøllepark Ekstern støj VVM-redegørelse Teknisk baggrundsrapport Januar 2015 Early publication Der tages forbehold for eventuelle ændringer af rapporten frem mod offentliggørelsen af VVMredegørelsen

Læs mere

KatExpress 1 vurdering af lavfrekvent

KatExpress 1 vurdering af lavfrekvent KatExpress 1 vurdering af lavfrekvent støj Miljømåling Ekstern Støj August 2012 Rapportnr. 12.3495 rev. 3 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane

Notat N Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane Notat N6.003.13 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5101 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Otterup Skydebane Beregning af skudstøj fra Otterup Skydebane 18. januar 2013 Projekt:

Læs mere

Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft

Ekstern støj fra Max Mols i Ebeltoft Miljømåling Ekstern Støj oktober 2012 Rapportnr. 12.3468 vers. 3 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer A 4.

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Støj fra elevator og køkkentrappe

Støj fra elevator og køkkentrappe Alevator.dk Æblegården Næstvedvej 60 4180 Sorø Att.: Nils Frederiksen Dansk Akustik Rådgivning Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf:: 58 503 620 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.:

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-vest ApS Lyngbro 7 7900

Læs mere

Rekvirent: Efterklangstid

Rekvirent: Efterklangstid PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Måling af efterklangstid med og uden AqTube Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.023.12

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Toneanalyser den danske metode Orientering nr. 47 JEL/CB/THP/ilk 16. september 2013 Resume I denne orientering gennemgås den danske toneanalysemetode Joint Nordic Method

Læs mere

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde

Mols-Linien A/S. Ny hurtigfærge Ekstern Støj. Marts 2012. Rapportnr. 12.3380 vers. 4. Projektnr.: 11.450491 Kunde Ny hurtigfærge Ekstern Støj Marts 2012 Rapportnr. 12.3380 vers. 4 Projektnr.: 11.450491 Kunde Mols-Linien Færgevejen 60 8400 Ebeltoft Att.: Thomas Bisgaard Jensen Revision Version Dato Kommentarer 1 02

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen

Københavns Skyttecenter: Beregning af støjbelastningen ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C Telefon +45 3555 7017 Telefax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Miljømåling ekstern støj Projekt: Københavns

Læs mere

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved.

Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Støjrapport Beregning af støjbelastningen af 25 m skydebane samt 100 og 200 meter bane Udført for Næstved Skytteforening: Ny præstøvej 320, 4700 Næstved. Sagsnr.: 714006-4574 Rapporten er kvalitetssikret

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a

EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a EN ANALYSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA STORE VINDMØLLER - LUND SYMPOSIUM 2011 a Af Christian Sejer Pedersen, Henrik Møller, Steffen Pedersen Akustik, Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7, B5, 9220 Aalborg

Læs mere

30-08-2013 DELTA. Test af elektronik. Støj, støjgener og helbredseffekter. Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning

30-08-2013 DELTA. Test af elektronik. Støj, støjgener og helbredseffekter. Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning Støj, støjgener og helbredseffekter Torben Holm Pedersen SenseLab, DELTA, Denmark thp@delta.dk DELTA Test af elektronik Selvejende og uafhængig* virksomhed Test, rådgivning og anvendt forskning Stiftet

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER Miljøstyrelsen Att.: Frank Pedersen og Jesper Mogensen Strandgade 29 1401 København DELTA a part of FORCE Technology Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV NORD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj (luftbåren) offshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument

Læs mere

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK

VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK Energinet.dk April 2015 VESTERHAV SYD HAVMØLLEPARK VVM -redegørelse - baggrundsrapport Ekstern støj (luftbåren) offshore PROJEKT VVM -redegørelse - baggrundsrapport Energinet.dk Projekt nr. 215170 Dokument

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik

Vejledning om måling af støj fra vejtrafik Vejledning om måling af støj fra vejtrafik Rapport 238 2002 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 41 33 33 Fax.: 33 15 63 35 Titel Vejledning om måling af støj fra

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A104606-001 EXPRESS 3 - EKSTERN STØJ Dato: 30. november 2017 Udført af: Kontroleret af: Lars Find Larsen/Louise Rebien Villefrance

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand

We help ideas meet the real world. Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand We help ideas meet the real world DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af luftlydisolation i mock-up rækkehuse i bebyggelsen Åhaven, 3650 Vallensbæk Strand Rekvirent: Skandek A/S Side 1 af 10 13.

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Måling af lydisolation af etageadskillelse på Brendstrupvej 3 Dato 5. juni 2012 Målested Rekvirent Brendstrupvej 3 st. og 1.sal, 8200 Århus N Claus Jensen, Arkitektfirma

Læs mere

Bygningsakustisk målerapport

Bygningsakustisk målerapport Bygningsakustisk målerapport Rapport titel Trinlydniveau med Knudsen lydbrik og Zylomer. Dato 27. august 2012 Målested Rekvirent Skejbygårdsvej 19-21, Bygning C, 8240 Risskov Tore Brøcker, Sahl Arkitekter,

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 9/09 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

18. sammenlignende støjmåling

18. sammenlignende støjmåling 18. sammenlignende støjmåling Rapport nr. 22 Rev. 1 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Beregning af støjbelastning

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Beregning af støjbelastning PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tradium Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling ekstern støj. Rapport nr.:

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Forslag til revideret objektiv metode til bestemmelse af tydeligheden af toner i støj Orientering nr. 31 Torben Holm Pedersen/JK/lm 2001-02-06 FORSLAG TIL REVISION AF NUVÆRENDE

Læs mere