I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30"

Transkript

1 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand Bendt Rasmussen via mail/brev af 9. marts 2015 indkaldt til ordinær generalforsamling for I/S Høvelte Vandværk med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 4. Budget for det kommende år fremlægges. 5. Forslag til takstblad eller evt. ændring heraf forelægges. 6. Valg af formand i lige år punktet udgår 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år Claus Backalarz modtager genvalg Kim Graham modtager genvalg Fleming Grøfte modtager genvalg 8a. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år. Henning Blem ønsker at opstille som suppleant 8b. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år. Niels Kirkegaard genopstiller som revisor. 9. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag 10. Eventuelt De fremmødte personer blev noteret med navn og adresse. Se bilag A. 1. Valg af dirigent Niels Kirkegaard blevet valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt (mindst 7 dages varsel) og dermed var lovlig. 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år Formanden fremlagde årets beretning. Beretningen fremgår af bilag B. Der er ingen kommentarer til beretningen, som er taget til efterretning.

2 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse Det udsendte og reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt - se bilag C *) 4. Budget for det kommende år fremlægges Det udsendte budget blev fremlagt og godkendt - se bilag D *) 5. Forslag til takstblad fremlægges Det udsendte takstblad blev fremlagt og godkendt - se bilag E *) 6. Valg af formand i lige år Punktet udgår. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år Claus Backalarz modtog genvalg. Kim Gramham modtog genvalg. Fleming Grøfte modtog genvalg. 8a. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år Henning Blem - modtog valg. 8b. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år Niels Kirkegaard modtog valg som revisor. Bjørn Christensen modtog valg som revisorsuppleant. 9. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag. 10. Eventuelt Claus Backalarz fremviste dias fra vandværket og Niels Kirkegaard gennemgik leveringsområdet på dias. *) Takstblad, budget og regnskab er sendt til godkendelse hos Allerød Kommune. Takstbladet er gældende når det er godkendt hos kommunen, hvilket formodentlig sker medio april Bilag A Tilstedeværende under generalforsamlingen, d. 26. marts Bendt Rasmussen Sandersvej 2 2 Niels Kirkegaard Hesselgårdsvej 41 3 Tommy Dal Hyrebakken 13 4 Henning Blem Hesselgårdsvej 47 5 Kim Graham Sandersvej 9 6 Flemming Grøfte Kattehalevej 51 7 Claus Backalarz + Pernille Hyrebakken 14 Bidstrup 8 Ralf Vigold Sandersvej Louise og Daniel Nakskov Kattehalevej Ole Kofod Hesselgårdsvej 33

3 Bilag B Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: Bendt Rasmussen Claus Backalarz Tommy Dal Kim Graham Fleming Grøfte Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Der har været afholdt møder d konstituering Samt ekstraordinær generalforsamling d Referat fra den ekstraordinære generalforsamling kan findes på vandværkets hjemmeside. Ændringsforslagene som var til behandling blev vedtaget enstemmigt. Det betyder i korte træk, at kasserer og formand ikke længere kan være samme person, at honorar til kasserer og formand er fastsat i vedtægterne og at formanden skal vælges på generalforsamlingen i lige år. Vandforbrug Der er i 2014 oppumpet m3 og der er købt m3 hos Birkerød Vandværk. Der er anvendt anslået 250 m3 til skylning og rensning af vandtanken, så der er i alt udpumpet m3. Det aflæste forbrug har været m3. Differencen skyldes dels en utæthed ved Kattehalevej, og dels fejlaflæsninger fra tidligere år. Således har bl.a. en spejderhytte oplyst et forbrug på ca. 200m3 i 2013, hvor det reelle forbrug har ligget på 1 m3. Dette er der korrigeret for i aflæsningen for Differencen ligger inden for det acceptable niveau. Kassereren har sikret, at samtlige vandmålere i år er aflæst således at det faktiske forbrug i 2014 kendes. Vi vil opfordre alle til at sørge for aflæsning ved kalenderårets afslutning og få dette indberettet til vandværket. Vi har i år gjort det muligt, at man kan indtaste aflæsningen på vores hjemmeside. Således har 77 ud af 121 interessenter angivet måleraflæsningen via hjemmesiden.

4 Reparation af vandværket Det store indkøb af vand fra Birkerød Vandværk hænger sammen med en forurening med coliforme bakterier (jordbakterier), som blev konstateret i oktober måned. Oktober måned var meget regnfuld, og det er vores antagelse, at det stigende vandniveau i jorden har medført et pres indad på den underjordiske rentvandstank, således der kunne trænge regnvand ind i tanken. Vi lå stort set stille med egenproduktionen i oktober måned, mens der blev foretaget reparation af rentvandstanken. Reparationen udføres ved, at tanken tømmes og tørres, så det kan konstateres, hvor der siver vand ind. Dernæst injiceres et materiale i væggen, som kan forhindre vandindtrængning og til sidst skal tanken renses med klor og skylles igennem, før der igen kan leveres vand til forbrugerne. Der blev i samme anledning gravet dræn ned foran vandværket, der blev afrettet jord, således at regnvand på terræn ledes væk fra vandværket, og okkertanken blev tømt. Vores rentvandstank er 4x4x2.5 m3 og kan indeholde 40 m3 vand. Vandtanken er støbt i Der ligger billeder indefra vandtanken på vores hjemmeside. Forbrugere yderst på vores forsyningsledninger havde et mindre vandtryk end normalt i perioden, hvor vi blev forsynet fra Birkerød Vandværk. Der blev løbende på hjemmesiden informeret om dette samt om den forventede varighed af reparationen. Den samlede udgift på ca. kr ,- tages af formuen og afskrives løbende i regnskaberne. Teknisk tilsyn Der har været foretaget Teknisk tilsyn med værket. Tilsynet foretages af Allerød Kommune. Fra vandværket deltog formand og kasseren, samt Tage Bagger fra Tage Bagger VVS. Tilsynet lå samtidig med, at vi havde konstateret den tidligere nævnte forureningssag. Tilsynet medførte, at der er indkøbt en dryp-bakke som er sat under vores kompressor, samt en henstilling om, at vandhanen der anvendes til prøvetagning afgang værk blev tydeligere afmærket. Daglig drift / vandprøver Vi arbejder fortsat sammen med Tage Bagger VVS omkring den daglige drift af vandværket. Tage Bagger VVS har et indgående kendskab til både vores vandværk og til vores ledningsnet, og møder hurtigt op, når vi oplever nedbrud. Vi har haft 2 nedbrud i løbet af året. Det ene skyldtes en defekt pumpe i okkertanken, som fik HFI relæet til at slå fra, det andet skyldes lynnedslag i området, hvorved der røg et par sikringer. Vandprøver foretages fortsat af Donslab. Der har ikke været anledning til bemærkninger, når der ses bort fra ovenstående forureningssag. Resultatet af vandprøverne kan ses på vores hjemmeside.

5 Ny Blovstrød I lokalplanforslaget for Ny Blovstrød kvarteret er der indført en sætning omkring mulighed for forlængelse af vejføring til en eventuel ny station i Høvelte. Vandværket har tidligere gjort indsigelse mod udvidelsen af Høvelte Trinbræt, og vi har også gjort indsigelse mod en eventuel kommende vejføring til denne. Udlicitering af regnskaber mv. Da den nye bestyrelse tiltrådte, var det bl.a. på baggrund af et ønske om, at gøre driften af vandværket billigere. Dette skulle ske gennem nedsættelse af honorar til formand og til kasseren og gennem en udlicitering af regnskaberne til eksterne leverandører. Vandværket har gennem flere år haft et samarbejde med firmaet Foreningscentralen, som sørger for vandværkets opkrævning og årsafregning gennem Nets (tidl. PBS). Vi konstaterede, at Foreningscentralen også tilbyder en særdeles prisbillig regnskabs service. Bestyrelsen har derfor udvidet samarbejdet med Foreningscentralen således, at de nu også står for bogføring og regnskaber. Det er fortsat kun formanden og kasseren, der har fuldmagt til vores bankkonti, og alle udbetalinger fra vores konti foregår således in house. I forbindelse med samarbejdet med foreningscentralen har vi ændret på nogle enkelte regnskabsmæssige principper. Kasseren vil gennemgå dette nærmere, når regnskabet fremlægges. Budget 2015 Vores besparelsesmæssige tiltag har båret frugt, og vi er glade for, at vi i dag kan fremlægge et budget for 2015, hvor vi dels nedsætter den faste årlige afgift med kr. 250,- inkl. moms og dels nedsætter m3 prisen med kr. 2,50 inkl. moms. Budgetmæssigt vil dette for 2015 kun medføre et beskedent underskud. Det er en nedsættelse med 17% på den faste afgift og 20% på m3 prisen. Vi har valgt at nedsætte både den faste afgift og m3 prisen, således alle medlemmer, uanset forbrug, bliver tilgodeset. v/ formand Bendt Rasmussen

6 Bilag C

7

8 Bilag D

9 Bilag E

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014

Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Beretning til interessenterne på den ordinære generalforsamling den 25.03.2014 Præsentation af bestyrelsen. Bestyrelsen består af: John Lindgreen formand Nicolai Carneiro sekretær Jørgen Døssing bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN

GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN GRUNDEJERFORENINGEN SVANEN Referat af generalforsamling 25/2 2014 m/formandens beretning, oversigt over bestyrelsen pr. 1/3 2014, regnskab for 2013/budget 2014 samt foreningens gældende vedtægter Bestyrelsen

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen.

Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Bestyrelsens beretning for 1997 i Skillinge Russelbæk vandværk. Generalforsamlingen 27 marts 1998 Lillebæltshallen. Jubilæumsår: Vandværket blev sat i drift i efteråret 1948 og runder således det skarpe

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref.

VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg. Referat. Ordinær generalforsamling. Vestre Baadelaug. Torsdag 22. Marts 2012. Ref. VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag 22. Marts 2012 Ref. Solveig Lundtoft 1 Indledning: Generalforsamlingen startede klokken 19.00 med

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere