Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni Mødetidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A), Michael Blem Clausen (B), Michael Ziegler (C), Svend-Erik Hermansen (A), Thomas Bak (A) Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Foreløbigt halvårsregnskab 2012 (status juni) 2 2. Budget Administrationens budgetoplæg (incl. 6. budgetstatus) 8 3. Bevillinger og rådighedsbeløb i forbindelse med plejecenter Birkehøj Finansiel Strategi Mellemværende forsyningen Godkendelse af skema A for 5 almene familieboliger ved Taastrup Bycenter Køb af ejendom - LUKKET SAG Evt. indgåelse af partnerskab om byudvikling - LUKKET SAG 26 1

3 1. Foreløbigt halvårsregnskab 2012 (status juni) Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 12/15114 Sagsfremstilling Ifølge lov om kommunernes styrelse skal der aflægges halvårsregnskab. Loven trådte i kraft i Regnskabet udarbejdes pr. 30. juni 2012, og indeholder forbrug pr. denne dato, budget inklusiv tillægsbevillinger samt forventet årsforbrug. Denne sagsfremstilling er en udvidet budgetopfølgning, og således et foreløbigt billede af det forventede halvårsregnskab. Baggrunden for, at administrationen har udarbejdet dette skyldes kommunens økonomiske situation og således nødvendigheden af at følge kommunens økonomi tæt herunder sammenhængen mellem det forventede resultat for 2012 og udgangspunktet for budget Som styringsinstrument har halvårsregnskabet flere formål: 1. Skal sikre, at der pr følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes prognoser for regnskabsresultatet. 2. Skal understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. 3. Kan indgå i drøftelser mellem regeringen og KL. Administrationen har på denne baggrund udarbejdet en foreløbig vurdering i forhold til det forventet halvårsregnskab. Selve halvårsregnskabet forelægges i august måned Økonomiudvalget og oversendes til Byrådet. Derudover udarbejdes 3. budgetopfølgning og regnskabsprognose, der ligeledes forelægges de enkelte fagudvalg i august måned. Samlet konklusion Halvårsregnskabet viser et underskud på 32 mio. kr. på balancen, dvs. indtægter fratrukket udgifter. I forhold til det vedtagne budget forventes der et merforbrug på 52,4 mio. kr., idet der ved budgetvedtagelsen var forudsat et overskud på 20,4 mio. kr (dvs, budgettet blev vedtaget med en forventet kasseopbygning). Underskuddet kan hovedsageligt henføres til anlægsområdet, hvor der er udfordringer for 62 mio. kr. Tabel 1: Anlægsudfordringer Mio. kr. Budget 2012, afvigelse Afslutning af byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter 5,1 -købe af et restareal Afslutning af byggemodningssamarbejdet Høje-Taastrup Transportcenter 12,0 Mindreforbrug på ESCO-projekter -10,0 Taastrup Bycenter - Teknisk afsat merbudget -3,0 PCB-screening, omplacering fra drift til anlæg 3,0 Birkehøj Plejecenter 54,9 Total 62,0 2

4 I vurderingen af underskuddet på 32 mio. kr. er indregnet effekten af de nettobesparelser på 3,7 mio. kr., der blev besluttet i forbindelse med økonomisk status og udforinger april 2012, jf. tabel 2. Tabel 2: Besparelserne omfatter: Besparelser Udvidelser I alt Forbrugsbegrænsning -10,0-10,0 Nedjustering i PL -3,7-3,7 Udskydelse af anlægsaktiviteter -10,0-10,0 Merudgifter anlæg, kassefinansieret 20,0 20,0 I alt -23,7 20,0-3,7 Derudover forventer administrationen der vil være mindreudgifter til arbejdsskadesforsikring på 4 mio. kr., som Administrationen derfor har indregnet. Der er ikke indregnet en effekt af fleksible personaletilpasninger, da det er et redskab til implementering af de besparelser, der vedrører 2013 og frem, dog således at der allerede i løbet af 2012 kan ske tilpasninger ved naturlig afgang, der hvor det er muligt. Således vil der først blive realiseret en effekt i 2012 ved Byrådsbeslutninger om besparelser fremefter. Med halvårsregnskabet reduceres likviditetsopbygningen i 2012 fra 20,4 mio. kr. til et likviditetsforbrug på 32,0 mio.kr. Dette er kritisk i forhold til den likviditetsudfordring Høje-Taastrup Kommune får i 2013, hvor likviditeten fra januar vil falde med 58,7 mio. kr. i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark. Kommunen forventes at blive kompenseret med ca. 30 mio. kr. i 2013 som følge af Regeringsaftalen med KL, men dette dækker ikke det fulde likviditetstræk. Tabel 3: Høje-Taastrup Kommunes halvårsregnskab 2012 Vedtaget Korrigeret budget budget Forbrugsprocent Halvårsregnskab FV. Regnskabsafvigelse i forhold til: kr Pr vedtaget budget kor. budget Drift Økonomiudvalget 521,0 525,9 38,0% 513,3-7,7-12,6 Teknisk Udvalg 118,6 115,4 36,9% 113,3-5,3-2,1 Plan- og Miljøudvalg 9,6 8,2 20,8% 6,0-3,6-2,2 Social- og Sundhedsudvalg 608,0 616,1 36,7% 636,3 28,3 20,2 Institutions- og Skoleudvalget 1.016, ,9 37,8% 1.016,4-0,2 6,4 Fritids- og Kulturudvalg 76,5 75,2 43,6% 75,2-1,3 0,0 Borger-og Erhvervsudvalget 0,0 0,3 49,6% 0,3 0,3 0,0 Ældreudvalget 295,4 287,2 41,9% 287,2-8,2 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 423,5 438,7 40,6% 437,1 13,6-1,6 A. Driftsvirksomhed i alt 3.069, ,9 38,5% 3.085,0 15,9 8,1 Heraf serviceudgifter 2.407, ,9 38,2% 2.419,3 11,6 17,3 26 Anlæg (ekskl. forsyning og veje) -71,4-100,8 78,4% -42,2 29,2 58,6 27 Kvalitetsfond 79,2 131,2 19,9% 138,2 58,9 7,0 28 Plejecentre 55,0 42,7 5,6% -17,3-72,3-60,0 29 ESCO-projekt 38,0 38,2 10,8% 28,2-9,8-10,0 3

5 30 Trafik og grønne områder 13,4 26,0 3,8% 23,7 10,4-2,3 B. Anlægsvirksomhed i alt 114,2 137,2-33,1% 130,6 16,4-6,7 C. Renter (netto) 14,0 13,8-5,4% 13,8-0,2 0,0 D. Balanceforskydninger 13,0 13,0 75,4% 13,0 0,0 0,0 E. Afdrag på kommunens lån 42,2 42,2 27,2% 42,2 0,0 0,0 UDGIFTER i alt 3.252, ,2 35,3% 3.284,6 32,1 1,4 Optagne lån -106,0-120,0 17,7% -56,0 50,0 64,0 Tilskud og udligning (incl. beskæftigelsestilskud) , ,3 39,2% ,6-29,7-11,3 Skatter , ,0 42,7% ,0 0,0 0,0 F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver) , ,3 40,7% ,6 20,3 52,7 LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-) -20,4-22,1 32,0 52,4 54,1 Ad. A: Driftsudgifter Halvårsregnskabet udviser et merforbrug på 17,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012, og 9,7 mio. kr. i forholdt til det korrigerede budget På baggrund af KLs prognose er der indarbejdet en forventning om et beskæftigelsestilskud på 18,4 mio. kr. Når der tages højde for dette er mindreforbruget forhold til det oprindelige budget 0,9 mio. kr. i 2012, og et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget Servicerammen forventes overskredet med 4,7 mio. kr. i Herved vil Høje-Taastrup Kommune kunne blive pålagt en sanktion, såfremt landets øvrige kommuner tilsvarende bruger flere penge end aftalt med Regeringen. I budgetforslag er der indarbejdet 12,9 mio. kr. i forhold til en mulig sanktion. De væsentlige forklaringer, der er yderligere beskrevet i budgetopfølgning under de enkelte fagudvalg er: Det specialiserede voksenområde (19,1 mio. kr.) Den største afvigelse ses på området for botilbud og støtte i eget hjem, med et merforbrug på 14,0 mio. kr. Dette merforbrug består af merforbrug på følgende områder: Pleje og omsorg for ældre og handicappede (2,0 mio. kr.), Forebyggende indsats for ældre og handicappede (2,6 mio. kr.), Botilbud til længerevarende ophold (4,9 mio. kr.) og Botilbud til midlertidigt ophold (4,5 mio.kr.). Afvigelserne skal ses i lyset af, at økonomiudvalget bevilgede 7 mio. kr. den 15. maj 2012, til det samlede voksen-socialområde. Undervisning (3,2 mio. kr.) Den største afvigelse ses på området Kommunal specialskole Vidtgående specialundervisning, hvor der forventes et merforbrug i størrelsesorden 3,4 mio. kr. Politikområdet er ved at blive analyseret i en tværfaglig administrativ arbejdsgruppe med henblik på at finde besparelsespotentiale. Resultatet præsenteres for udvalget i en af de kommende månedssager. Ad. B: Anlægsudgifter 4

6 Halvårsregnskabet udviser et merforbrug 16,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2012, og et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forholdt til det korrigerede budget Dette dækker over, at der er overført en række anlægsudgifter til 2013, som er lånefinansieret. Som følge heraf er lånefinansieringen nedjusteret med 50 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 64 mio. kr. til korrigeret budget Dvs. at finansieringen ændres tilsvarende som udgifterne ændres. Nedjustering af lånefinansiering dækker over: Birkehøj Plejecenter -54 mio. kr. (konsekvens i finansieringsmuligheden, dvs. fra lån til egenfinansiering) ESCO -10 mio. kr. (konsekvens i fht. tidspunktet for låneoptag forskudt til 2013) Når dette er indregnet viser halvårsregnskabet et merforbrug på 64,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt godkendte budget 2012, og et merforbrug på 57,3 mio. kr. i forholdt til det korrigerede budget Ad. F: Finansiering Halvårsregnskabet udviser mindreindtægter for 18,7 mio. kr. kr. i forhold til det oprindeligt godkendte budget 2012, og 51,1 mio. kr. i forholdt til det korrigerede budget De forventede mindreindtægter på 51,1 mio. kr., kan hovedsageligt henføres til: Birkehøj Plejecenter ( 61 mio. kr.) Øget tilskud, som følge af HTK ikke bliver sanktioneret (-12,9 mio. kr.) Derudover skal der gøres opmærksom på, at Høje-Taastrup Kommune kan komme til at tilbagebetale et mio. beløb i forhold til ejendomsskatter, som følge af afgørelser fra skat i forhold til klagesager. Dette er ikke indregnet i halvårsregnskabet, da de endelige konsekvenser for Høje- Taastrup Kommune ikke er opgjort på nuværende tidspunkt. Det samlede beløb kendes ikke, idet det består af en række mindre kendelser på konkrete ejendomme, der afsiges løbende. Samlet vurdering i fht. likviditet Høje-Taastrup kommunes oprindelige budget indeholdt et overskud på den ordinære drift på 20,4 mio. kr., det korrigerede budget viser pr et overskud på 22,1 mio. kr. Det forventede regnskab viser et underskud på 32 mio. kr. Forbruget i årets første 5 måneder har været lavere end det forventet gennemsnitlige årlige forbrug. Med en forbrugsprocent pr på 35,3 %, er forbruget lavere end forventet. Det lavere forbrug i årets første måneder har betydet en forbedring af den aktuelle likviditet. På nuværende tidspunkt forventes forbruget i årets sidste måneder, at blive ca. 250 mio. kr. højere, hvilket vil påvirke likviditeten i Det lavere forbrug skyldes: 1. Lavere aktivitet ved indgangen til 2012, som følge af forbrugs- og ansættelsesstoppet i Det har betydet lavere lønudgifter og forbrugstilbageholdenhed i starten af året, som har påvirket likviditeten positivt. 2. Tidsmæssig forskydning i anlægsprojekter, der har betydet et lavere likviditetsforbrug i starten af Da Høje-Taastrup Kommune er kontraktlig forpligtet i forhold til de budgetlagte udgifter, vil likviditeten blive påvirket senere end forudsat. 5

7 Økonomi Ingen bemærkninger Retsgrundlag Lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at der skal aflægges halvårsregnskab. Politik/Plan Langsigtede økonomisk politik (LØP) Information Ingen bemærkninger Vurdering En overskridelse af budget 2012 er ikke acceptabel i forhold til Høje-Taastrup Kommunes nuværende økonomiske situation. En stram styring er derfor fortsat nødvendig - både af hensyn til likviditeten, men også som følge af indførelsen af sanktionsloven. Høje-Taastrup Kommune vil i 2013 blive straffet for både eget og andres merforbrug. For at undgå den kollektive sanktion har alle kommuner et fælles ansvar i forhold til overholdelse af den indgåede aftale mellem KL og Regeringen. 4-Trinmodellen tilsiger, at når et problem identificeres, udarbejder administrationen forslag til prioriteringsmuligheder inden for det pågældende politikområde til fagudvalget. Såfremt der ikke kan findes prioriteringsmuligheder inden for politikområdet, undersøges det hvilke andre prioriteringsmuligheder, der er inden for fagudvalgets samlede økonomiske ramme. Hvis en prioritering inden for fagudvalgets økonomiske ramme ikke er mulig, foretages prioritering af Økonomiudvalget. Administrationen vurderer, at de økonomiske problemer, kommer til at påvirke Høje-Taastrup Kommunes fremtidige likviditet betydeligt. Det er således afgørende, hvordan 2012 endeligt lander i fht., hvordan kommunens økonomiske situation ser ud ved starten af Såfremt der skal gennemføres besparelser i budgettet som følge af Byrådets vedtagelse af budget , kan disse få effekt i 2012 og dermed også styrke den økonomiske situation i 2012, hvis det er muligt at træffe beslutninger tidligere end ved den endelige budgetvedtagelse. Besparelser vil kunne gennemføres mere smidigt, såfremt fleksibelt personale politik bruges som redskab. Redskabet fleksible personaletilpasning vil betyde, at implementeringen af de besparelser, der vedrører 2013 og frem i langt højere grad vil kunne få helårseffekt, da mange stillinger vil kunne realiseres via naturligafgang. 6

8 Den forventede ubalance på 32 mio. kr. i 2012, indebærer der ikke sker den budgetteret likviditets forbedring på 22 mio. kr. i Administrationen arbejder på at nedbringe ubalancen på 32 mio. kr. Forledelsesarbejdet omkring Kulturhuset trækker ud, og på nuværende tidspunkt forventes der ikke brugt anlægsudgifter på 8,5 mio. kr. i 2012 dette beløb er ikke indarbejdet i tabel 3. Indstilling Administrationen indstiller, at: 1. Det foreløbige halvårsregnskab tages til efterretning, herunder at administrationen arbejder videre på reducering af merforbruget. 2. Budget til arbejdsskade nedskrives med 4 mio. kr. i 2012 og tilskrives kommunekassen 7

9 2. Budget Administrationens budgetoplæg (incl. 6. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog den proceduren for budgetlægningen af budget I den forbindelse behandlede Økonomiudvalget den administrationens budgetoplæg og 5. budgetstatus. Økonomiudvalget besluttede, at udsætte sagen til den Siden udarbejdelsen af 5. budgetstatus har KL og Regeringen den 10. juni indgået aftale om kommunernes økonomi for Kommuneaftalen forudsætter ligesom tidligere år, at kommunernes økonomi under ét vil være i balance i 2013, og dermed er der i aftalen fortsat lagt op til en stram økonomisk styring i kommunerne. Der ligger dog i aftalen et løft på 300 mio. kr. til kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats bl.a. til gavn for ældre og mennesker med kronisk sygdom. Samtidig udmøntes de 500 mio. kr., der med finanslovsaftalen for 2012 er afsat til bedre normeringer i dagtilbud. De 500 mio. kr. svarer til ca. 4,4 mio. kr. for Høje-Taastrup Kommune. De økonomiske konsekvenser af aftalen er ikke endeligt beregnede på nuværende tidspunkt, men aftalen indeholder en forbedring på ca. 3,9 mia. kr. i reelle forbedring i forhold til KL s tidligere udmeldinger omkring tilskud og udligning. Dette svarer til ca. 34 mio. kr. for Høje- Taastrup Kommune. I denne forbedring indgår, at kommuner får et ekstraordinært finansieringstilskud i Tilskuddet er et engangstilskud som er aftalt skal bruges til styrkelse af kommunekassen. Dette er med henblik på at styrke kommunernes generelle likviditet, bl.a. i forhold til Udbetaling Danmark, hvor kommunerne oplever en væsentlig likviditetsmæssig forskydning som følge af bortfald i refusioner, der nu overgår til anden myndighed. For Høje-Taastrup Kommune svarer dette tilskud til ca. 26,4 mio. kr. Såfremt tilskuddet skal bruges til styrkelse af kassebeholdningen, er den reelle forbedring af budgetunderskuddet 7,6 mio. kr. (34 mio. kr. 26,4 mio. kr.). Det skal bemærkes, at Udbetaling Danmark på nuværende tidspunkt betyder, at Høje-Taastrup Kommunes likviditet fra januar 2013 vil falde med 58,2 mio. kr. (ekskl. rentetab forbundet med en nu lavere likviditet). Høje-Taastrup Kommune bliver således underkompenseret med 31,8 mio. kr. i 2013 i forhold til finansieringstilskuddet. Der er yderligere afsat en lånepulje på 500 mio. kr. til kommuner med lav likviditet. Nyt i 2013 er endvidere, at der indføres et anlægsloft, som betyder, at kommunernes anlægsbudgetter samlet set ikke må overstige 15,5 mia. kr., svarende til ca. 135,5 mio. kr. for Høje- Taastrup Kommune. Anlægsloftet er 4,8 mia. lavere end sidste års niveau En revideret tilskudsmodel fra KL forventes først at være til rådighed for kommunerne fra den 21. juni Denne prognose hviler således på tidligere beregninger fra tilskudsmodel samt effekten af Regeringsaftalen. Nedenstående bygger derfor kun på et foreløbigt skøn i forhold til Der er ikke i forhold til fra KL udmeldt et tidspunkt for opdateringen af tilskudsmodellen. Der forelægges en opdateret budgetoversigt på selve Økonomiudvalgsmødet. 8

10 Tabel 1. Balancen for Høje-Taastrup Kommune 2013 Mio. kr. 6. budgetstatus BF2013 Drift Økonomiudvalget 569,7 Teknisk Udvalg 110,3 Plan- og Miljøudvalg 6,0 Social- og Sundhedsudvalg 624,9 Institutions- og Skoleudvalget 1.005,2 Fritids- og Kulturudvalg 75,3 Borger- og Erhvervsudvalget 0,3 Ældreudvalget 302,2 Arbejdsmarkedsudvalget 442,3 A. Driftsvirksomhed i alt 3.136,1 22 Bygninger og arealer 0,0 26 Anlæg -6,6 27 Kvalitetsfond 61,5 28 Plejecentre 30,8 29 ESCO 1,4 30 Trafik og grønne områder -2,5 B. Anlægsvirksomhed i alt 84,5 C. Renter (netto) 13,1 D. Balanceforskydninger -6,7 E. Afdrag på kommunens lån 43,8 UDGIFTER i alt 3.270,7 Optagne lån -13,0 Tilskud og udligning (incl. Beskæftigelsestilskud og ekstraordinært finansieringstilskud) ,0 Skatter ,5 F. FINANSIERING I ALT (ekskl. forbrug likvide aktiver) ,5 LIKVIDITETSUNDERSKUD (+) LIKVIDITETSOVERSKUD (-) 22,1 Ekstraordinært finansieringstilskud i 2013, der er indeholdt i ovenstående tilskud og udligning 26,4 Reelt budgetunderskud, såfremt der skal foretages en kasseopbygning på 26,4 mio. i ,5 Ovenstående viser, at Høje-Taastrup Kommune forventes at have et likviditetsunderskud i budgetoplæg 2013 på 22,1 mio. kr. I dette er dog indregnet, at de 26,4 mio. kr. der modtages i ekstraordinært finansieringstilskud i 2013, bruges til finansiering af budgetunderskuddet. Anvendes det ekstraordinære engangstilskud i 2013 på 26,4 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen, som er forudsat i aftalen, er den reelle forbedring af budgetunderskuddet 7,6 mio. kr. Dette betyder Høje-Taastrup Kommune har et budgetunderskud i budgetoplæg 2013 på 48,5 mio. kr. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der i ovenstående mangler indarbejdelsen af forskydning af Birkehøj Plejecenter samt andre forskudte anlægsprojekter. Konsekvensen vil være et større likviditetsunderskud i I forhold til 5. budgetstatus er der indarbejdet en teknisk korrektion i forhold til udgifter til arbejdsskade, hvor der forventes mindreudgifter på 4 mio. kr. i 2013 og frem. 9

11 Drift Høje-Taastrup Kommunes grundlæggende drift har de seneste par år fundet et mere stabilt niveau. I forhold til de specialiserede socialområder er der i budget 2013 fra genopretningsplanerne indregnet de indeholdte aktiviteter. Senest blev der ved budgetvedtagelsen for 2012 taget en række tiltag, der har nedbragt udgifterne og skabt rammer for en afbalanceret drift. Det vurderes dog, at der fortsat er behov for at se på både balance og kommunens driftsudgiftsniveau givet de strukturelle udfordringer kommunen står overfor herunder faldende skatteindtægter og stigende ældrebefolkning idet, der i de nuværende økonomiske rammer ikke er prioriteret midler til et balanceret anlægs/infrastrukturbudget. Anlæg Budget 2013 indeholder i udgangspunktet et relativt beskedent anlægsprogram. Kommunens andel af anlægsrammen svarer til 135,5 mio. kr., mens der i budgettet for nuværende er indarbejdet forslag for 84,5 mio. kr. Anlægsrammen, som den blev vedtaget ved budgetvedtagelsen 2012 omfatter kun et mindre beløb til renovering og vedligeholdelse. Såfremt der skal findes yderligere finansiering til andre anlægsprojekter og rammer end det, der indgår for nuværende, er det nødvendigt at foretage yderligere prioriteringer fra drift til anlæg. Dette betyder, at den strukturelle balance skal udvise et højere overskud. Den strukturelle balance viser grundlæggende hvordan balancen mellem kommunens indtægter og -udgifter er. En positiv strukturel balance i budgetsituationen betyder, at Høje-Taastrup Kommune i de kommmende år frigør midler fra driften, der skaber mulighed for at afholde blandt andet flere anlægsudgifter og renoveringsopgaver uden at kassefinansiere disse. Lånepulje Kommuneaftalen indeholder en lånepulje på 500 mio. kr. i 2013 til kommuner med en lav likviditet. Det anbefales ikke at søge denne lånepulje j.v.f. Høje-Taastrup Kommunes langsigtede politik (LØP). Kommuneaftalen indeholder endvidere, at der afsættes en lånepulje på 750 mio. kr. i 2013 målrettet medfinansiering af investeringer på Kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Lånepuljen målrettes primært kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Administrationen anbefaler, at der ansøges om finansiering til anlægsprojekter indenfor kvalitetsfondens formål samt ansøger om finansiering fra puljen til kommuner i hovedstadsområder med særlige økonomiske vanskeligheder ( 19 pulje). Prioriteringsforslag For at opnå budgetbalance i forelægger administrationen en række prioriteringsforslag samlet i et Prioriteringskatalog, som er blevet opdateret siden fremlæggelse af mødesagen Administrationens budgetoplæg (inkl. 5. budgetstatus). Det samlede prioriteringskatalog er udsendes særskilt som materiale til budgetmappen. Prioriteringsforslagene kan ligeledes findes på Byrådets BudgetWeb: Det samlede forslag til anlægsbudgettet fremgår af bilag 2 - Ejendomme i balance. Det skal dog bemærkes, at anlægsbudgettet ikke indeholder investeringer og aktiviteter i forhold til projekt Gammelsø. 10

12 I 6. budgetstatus er indarbejdet følgende elementer frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag : Status Aktivitet X Vedtagne budgetændringer siden sidste budgetvedtagelse X Demografi X Øvrige tekniske korrektioner X Pris- og lønfremskrivning X Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2010 og tidligere år. Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takst-ændringer Satsreguleringer Anlægsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt DUT-regulering Tilskud/udligning jf. udmelding fra Indenrigs- og Økonomiministeriet Selvbudgettering/statsgaranti af udskrivningsgrundlag Midler fra puljen til særligt udsatte kommuner X Vurdering af regnskabssanktion i forhold til bloktilskud 2013 X 1.budgetopfølgning for budget 2012 X 2 budgetopfølgning for budget 2012 Økonomi Jf. sagens fremstilling. Retsgrundlag Ingen bemærkninger Politik/Plan Høje-Taastrup Kommunes Langsigtede Økonomisk Politik (LØP) Information Ingen bemærkninger 11

13 Høring Ingen bemærkninger Vurdering Administrationen vil forsat arbejde med tilvejebringelsen af prioriteringsforlag frem til primo august. Det vurderes, at det foreliggende grundlag ikke er tilstrækkeligt til også at løse de udfordringer, der ligger i budgetoverslagsårene. Hertil kommer, der forelægges forslag, der tager afsæt i benchmarksammenligninger af udgiftsniveauer som kræver en konkretisering mhp. beskrivelse af de omstillinger og ændringer, der er nødvendige for at realisere potentialet. Et samlet og revideret prioriteringskatalog vil således foreligge umiddelbart forud for fremlæggelse af forslag til budget for Økonomiudvalget i august. Den strukturelle balance viser grundlæggende hvordan balancen mellem kommunens indtægter og -udgifter er. En positiv strukturel balance i budgetsituationen betyder, at Høje-Taastrup Kommune har et strukturelt overskud, hvilket skaber mulighed for at afholde blandt andet flere anlægsudgifter uden at kassefinansiere disse. Budgetforslag 2013 viser i midlertidig et lavt strukturelt overskud, hvilket er udtryk for, at der ikke er skabt et råderum, som blandt andet kan anvendes til prioritering af anlæg. Særligt renovering og vedligeholdelse af kommunens bygninger. Andre relevante dokumenter Ingen bemærkninger Indstilling Administrationen indstiller, at: budgetstatus for budget tages til efterretning. 2. Administrationen udarbejder låneansøgning i forhold til Kvalitetsfondsprojekter og itinvesteringer 3. Høje-Taastrup Kommune ansøger særtilskudspuljerne 4. Høje-Taastrup Kommune ansøger 19 puljen i forhold til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder Bilag: 1 Åben Aftale om kommunernes økonomi for /12 12

14 2 Åben Ejendom i balance strategier /12 3 Åben Likviditetsoversigt /12 4 Åben Skema renoveringsopgaver fordelt på udvalg /12 13

15 3. Bevillinger og rådighedsbeløb i forbindelse med plejecenter Birkehøj Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 12/2384 Sagsfremstilling Byrådet har den godkendt, at etablering af nyt plejecenter ved genanvendelse og ombygning af eksisterende bygningerne på Rønnevangskolen ændres til forhandlet nyopførelse. Administrationen har foretaget en grundig gennemgang af de reviderede betalingsplaner til det forhandlede nybyggeri. Konklusionen på gennemgangen er, at der er behov for at ændre på fordelingen af de budgetterede rådighedsbeløb i budgetårene fra 2012 til 2014 samt foretage en nedskrivning og tilbagebetaling af budgetterede byggekreditlån. Økonomi I 2012 nedskrives rådighedsbeløb for boligdelen med 23,0 mio. kr. og for serviceareal med 7,8 mio. kr. og beløbene overføres til indarbejdelse i investeringsoversigten til budgetforslag , jf. tabel 1. Den samlede anlægsramme, der er bevilget til det forhandlede nybyggeri, er uændret. Yderligere skal der foretages en nedskrivning af finansieringen til plejecenteret i Budgettet for byggekreditlånet nedskrives med 54,0 mio. kr. Det forventes dermed, at der i 2012 skal tilbagebetales ca. 11 mio. kr. af hjemtaget byggekreditlån til plejecenterbyggeriet. Hjemtagelse af byggekreditlånet har været baseret på afholdte udgifter til det oprindelige plejecenterprojekt. Den del af de afholdte udgifter, der ikke kan indgår i det forhandlede nybyggeri, kan ikke opretholde det allerede hjemtaget byggekreditlån. Da projektet er ændret, er der sket en forskydning i udgifterne, hvilket medfører, at det hjemtaget byggekreditlån ikke kan udnyttes fuldt ud i 2012 og forventes tilbagebetalt med ca. 11 mio. kr. Tabel 1: nedskrivning og omfordeling af budgetter til plejecenter Birkehøj (1.000 kr.) korr. Budget 2012 nedskrives /overføres nyt budget 2012 BF2013 Budgetforslag nyt BF2013 BF2014 regulering regulering nyt BF2014 Boligdelen Omkostninger inkl. Gebyr og håndværker Bolig finansiering Byggekredit Serviceareal Enterpriseudgifter Servicearealtilskud Netto påvirkning på likviditet

16 ("+": forbrug; "-": opbygning) Nedskrivning og omfordeling af budgetterne forøger likviditetstrækket i 2012 med netto 23,3 mio. kr. og i BF2013 med netto 25,2 mio. kr. I BF 2014 opbygges likviditeten med netto 7,4 mio. kr. Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering Med de indstillede flytninger af budgetterne er budgetterne flyttet til de år, hvor udgifterne forventes afholdt og budgetterne til byggekreditlån er placeret i de budgetår hvor lånene forventes hjemtaget. Andre relevante dokumenter Gennemførelse og økonomi for Plejecenter Birkehøj - dok.nr Indstilling Administrationen indstiller, at 1. anlægsbevillingen til boligdelen for plejecenter Birkehøj på politikområde 228 Plejecentre nedskrives i 2012 med 23 mio. kr. og beløbet overføres og indarbejdes til samme formål i investeringsoversigten til budgetforslag anlægsbevillingen til serviceareal for plejecenter Birkehøj på politikområde 227 Kvalitetsfond nedskrives i 2012 med kr. og beløbet overføres og indarbejdes til samme formål i investeringsoversigten til budgetforslag der gives en indtægtsbevilling i 2014 på politikområde 227 på 2,4 mio. kr. til statstilskud til servicearealet. 15

17 5. byggekredit i forbindelse med nybygning af plejecenter Birkehøj nedskrives i 2012 med kr. 6. byggekredit på 13 mio. kr. i forbindelse med nybygning af plejecenter Birkehøj indarbejdes i budgetforslag på politikområde 290 Finansiering 16

18 4. Finansiel Strategi Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 12/3144 Sagsfremstilling Sagen blev udsat på Økonomiudvalgsmøde Den finansielle strategi for Høje-Taastrup Kommune med senere revisioner er senest behandlet i Byrådet i Kommunens andel af langfristede lån med fastforrentning er i forbindelse med lånerammen 2011 faldet til under 50% og ligger nu udenfor rammerne fastsat i kommunens finansielle strategi. Byrådet har i forbindelse med behandlingen af låneramme 2011 den givet mandat til, at fravige den finansielle strategi til og med juni. Administrationen fremlægger forslag til en revideret Finansiel Strategi 2012 for Høje-Taastrup Kommune. De grundlæggende økonomiske principper og forvaltningen m.v. søges ikke ændret. Men på følgende områder findes det naturligt med opdateringer: Fastrente andel ændres fra minimum 50 pct. til 30 pct., for at kunne optimere kommunens anvendelse i samråd med kommunens finansielle rådgiver i takt med markedsudviklingen. Kommunen må ved fremtidig låneoptagelse ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro, hvormed regelændring i lånebekendtgørelsen efterleves. Endelig foreslås bestemmelsen ændret om årlig evaluering til, at evaluering skal finde sted hvert 2. år, første gang i 1. kvartal Økonomi Retsgrundlag Lånebekendtgørelsen, anbringelsesbekendtgørelsen og Byrådets beslutning. 17

19 Politik/Plan Information Høring Vurdering Den hidtidige forvaltning kan fortsætte uændret under de nye bestemmelser. Revisionen afføder således ingen umiddelbare ændringer, men præciserer rammerne for den fremtidige forvaltning. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at Finansiel strategi 2012 for Høje-Taastrup Kommune godkendes. Bilag: 1 Åben Finansiel Strategi 2012.DOC /12 18

20 5. Mellemværende forsyningen Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/33521 Sagsfremstilling Sagen blev udsat på Økonomiudvalgsmøde Udskillelse og etablering af de offentlige forsyningsselskaber HTK Forsyning, HTK Vand og HTK Kloak blev foretaget Det har siden vist sig, at en række edb-systemer ikke har været endegyldigt lukket ned, hvormed snitfladerne mellem Høje-Taastrup Kommune og de etablerede forsyningsselskaber stadig har været anvendt. Ligesom det har vist sig, at kommunens borgere fejlagtigt har foretaget indbetalinger af forbrugsafgifter til kommunens bankkonti mod rettelig de etablerede forsyningsselskabers. Derfor er der opstået et mellemværende mellem HTK Forsyning (forsyningsselskaberne) og kommunen. Økonomi og Digitaliseringscentrets har afdækket forholdet, herunder kvalificeret den endelige bodeling og udskillelsen af forsyningsselskaberne. Det er samtidig afdækket, om der i forbindelse med udskillelse af debitormassen hvor mellemværendet opstår, er tale om et fysisk mellemværende eller om der er tale om et regnskabsteknisk mellemværende. Afdækningen har vist, at bodelingen foretaget i forbindelse med udskillelsen af forsyningsselskaberne, jf. byrådssagen (vedtaget den ), er opgjort og afregnet korrekt. Det har været en omfattende opgave, at afdække indbetalinger fra kommunens borgere i forhold til korrekt fordeling mellem Høje-Taastrup Kommune og HTK Forsyning, idet indbetalingerne er sket sammen med øvrige afregninger af forbrugsafgifter. Afdækningen har indeholdt en gennemgang af kontoudtog fra såvel kommunens bankregistreringer, som HTK Forsynings bankregistreringer. Der har derudover været tekniske og systemmæssige udfordringer, der kan henføres til fakturaer og kreditnotaer mellem Høje-Taastrup Kommune og HTK Forsyning, hvor det er afklaret, hvorvidt de enkelte beløb og ydelser er blevet honoreret korrekt. Afdækningen viser nu, at der er tale om et konkret fysisk mellemværende, opgjort pr til kr ,08 i forsyningsselskabernes favør, og at beløbet består af nedenstående poster: ,17 kr. Regninger vedr. FAS-Debitor ,91 kr. Manglende afregning af FIK-KORT Økonomi Afdækningen medfører, at kommunen skylder og dermed skal betale mellemværende til HTK Forsyning. 19

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Onsdag den 13. juni Mødetid: 17:00-18:00 Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-18:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:15-17:37 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 13. december Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 10. december Mødetid: 17:00-17:55 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

ØDC Økonomistyring

ØDC Økonomistyring NOTAT ØDC Økonomistyring 05-03-2015 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Med ansvarlig økonomisk styring har Høje-Taastrup Kommune sikret en robust økonomi. Det har betydet, at det i i høj grad har været

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere