Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år."

Transkript

1 Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer. Som medlem af CCD opnår du følgende fordele: Mulighed for at deltage i mindst tre årlige træf, arrangeret af Club Corvette Denmark, og tilsvarende arrangementer i vore søsterklubber, Club Corvette Sweden og Corvette Club Norway. En opdateret medlemsliste for CCD, findes på hjemmesiden. CCD har i dag ca. 750 medlemmer og skulle du få problemer med din Corvette, er der hjælp at hente hos et eller flere af disse. Klubbladet CCD-Nyt med klubinformation, træfkalender og træfinvitationer, medlemshistorier, køb og salg, og andet Corvette-relateret. Bladet udkommer mindst 2 gange om året. Mulighed for at benytte klubbens indkøbsordninger med op til 20 % rabat hos Eckler's og rabatter hos USA Autodele og ShopUSA (shipping). Mulighed for forsikring af biler over 25 år via Alm. Brand, RUNA eller Veteranforsikring Danmark. Medlemskab i Forenede Danske Amerikanerbilklubber (www.fda-biler.dk), som er en paraplyorganisation for alle danske amerikanerbil-klubber. Dette giver mulighed for at deltage i andre danske amerikanerbiltræf samt opnåelse af rabat hos mange danske forhandlere af reservedele og andre serviceydere for amerikanerbiler. FDA repræsenterer ca medlemmer fordelt i omkring 50 amerikanerbilklubber. Medlemskab i Motorhistorisk Samråd (www.motorhistorisk.dk), der har til formål at fremme bevarelsen og anvendelsen af motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i Danmark. Samrådet varetager de tilsluttede klubbers fælles interesser, d.v.s. overordnede og generelle opgaver, over for myndigheder og inden- og udenlandske organisationer. Samrådet repræsenterer over medlemmer fordelt i 54 motorhistoriske bilklubber. Nedenfor finder du CCD's love og vedtægter til din orientering. Husk at opdatere din adresse, telefonnummer og eventuel adresse, så vi kan komme i kontakt med dig, herunder sende dig medlemsbladet m.m. Det årlige kontingent er 400,- kr. Der er intet indmeldelsesgebyr. Bemærk dog også afsnittet om kontingent i vedtægterne. Der gives rabat ved indmeldelse sent på sæsonen! Du bedes venligst indbetale kontingentet via bankoverførsel til CCD's bank: reg.nr. 0570, kontonr og du skal huske, at angive navn samt hvad du betaler for (i dette tilfælde er det "Kont. 2014"). Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Når vi har registreret din kontingentbetaling, sender vi dig dit medlemsnummer, det seneste nummer af medlemsbladet CCD-Nyt med information om hvordan du benytter indkøbsordningerne samt en Club Corvette Denmark rudesticker til din Corvette. Hvis du har yderligere spørgsmål om Club Corvette Denmark, Corvetten eller oplysningsskemaet, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte mig. Mange venlige hilsner Allan Gottlieb Madsen Club Corvette Denmark Thorstedvej 30 DK-7700 Thisted Telefon: (+45) Website:

2 Vedtægter for Club Corvette Denmark Vedtægter godkendt på generalforsamlingen 1996, og revideret senest på generalforsamlingen Foreningens navn Stk. 1 Foreningens navn er "Club Corvette Denmark" som forkortes "CCD". Stk. 2 Som binavn anvendes "Club-Corvette", herunder på foreningens webside "www.club-corvette.dk" og domain-navnet "club-corvette.dk", som foreningen er ejer af. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningen er en interesseklub for bilmærket Chevrolet Corvette. Stk. 2 Foreningens formål er at skabe et bredt samarbejde mellem danske Corvette ejere. Stk. 3 Foreningen skal fremme udbredelsen og kendskabet til Chevrolet Corvette. Stk. 4 Foreningen skal arbejde for at skabe gode forhold for danske Corvette ejere. 3 Medlemskab af foreningen Stk. 1 Anmodning om medlemskab af foreningen fremsættes skriftligt med de til enhver tid af foreningen krævede oplysninger overfor formanden, som, evt. efter forelæggelse på førstkommende bestyrelsesmøde, godkender eller afviser indmeldelsen. Stk. 2 Foreningens beslutning om at afvise medlemskab kan af ansøgeren kræves behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling. Begæring herom rettes skriftligt til formanden. Stk. 3 Foreningen har to former for medlemskab; aktivt og passivt. Aktivt medlemskab af foreningen kan kun opnås, såfremt man ejer, eller står opført som bruger af en Chevrolet Corvette. Passivt medlemskab kan søges af enhver, som endnu ikke har anskaffet sig en Chevrolet Corvette, men som aktivt søger hjælp fra klubben med dette formål for øje. Kun medlemmer, der er registreret med aktivt medlemskab, har stemmeret på generalforsamlingen. Herudover er aktive og passive medlemmer ligestillede og betaler ens foreningskontingent. Stk. 4 Hvis et medlem af foreningen ophører med at være ejer af en Chevrolet Corvette, kan aktivt medlemskab opretholdes i yderligere et år. Herefter overgår medlemmet automatisk til passivt medlemskab. Stk. 5 Et medlemskab er at opfatte som et familiemedlemskab for den/de personer, der er tilknyttet den pågældende adresse. Hvert medlemskab har 1 (en) stemme i forbindelse med afstemninger afholdt i CCD regi. Ægtefælle/samlever kan opnå selvstændigt medlemskab med stemmeret (1 stemme) mod kontingent betaling på 50% af det ordinære kontingent. 4 Generalforsamlingen Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i perioden 1.april 30.maj. Stk. 3 Indkaldelse skal ske skriftligt, bilagt foreløbig dagsorden, med mindst 21 dages varsel. Vedtægtsændrende forslag og opstilling af kandidater til valg på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar, for at kunne blive bragt i den ordinære indkaldelse til generalforsamlingen. Den endelige dagsorden, evt. bilagt forslag, uddeles på generalforsamlingen. Stk. 4 Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal beregnet ud fra de afgivne gyldige stemmer. Stk. 5 Afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning. Stk. 6 Kun medlemmer med aktivt medlemskab har stemmeret. Et aktivt medlem kan give et andet aktivt medlem fuldmagt til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen. Fuldmagtsgiveren skal orientere et af bestyrelsesmedlemmerne herom senest tre dage før generalforsamlingen. Stk. 7 Forslag, der af et medlem ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden, og skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stk. 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning

3 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, således at to er på valg i ulige år og tre er på valg i lige år, heraf mindst en repræsentant fra Sjælland og mindst en repræsentant fra Fyn/Jylland. Et medlem kan ikke vælges til eller være i bestyrelsen samt vælges til suppleant såfrem vedkommende er medlem af en anden forening eller klub i Danmark med samme hovedformål som Club Corvette Denmark. 7. Valg af revisor 8. Planlægning af kommende års aktiviteter 9. Eventuelt Stk. 9 Generalforsamlingen kan tillade at forslag stilles uden at være behørigt varslet og anført i dagsorden. Sådanne forslag kan dog ikke være vedtægtsændrende. Dirigenten fastsætter i så fald proceduren for afstemning m.m. Stk. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis 1/3 af alle aktive medlemmer stiller skriftligt krav til formanden herom, eller hvis et flertal i bestyrelsen ønsker dette. Indkaldelse skal i så fald ske med de i nærværende paragraf vedr. den ordinære generalforsamling fastsatte frister. 5 Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde Stk. 1 Efter endt generalforsamling konstituerer den valgte bestyrelse sig selv og resultatet meddeles klubbens medlemmer senest 14 dage efter via klubbens forum/næstfølgende klubblad. Bestyrelsesmedlemmer som ønsker at genopstille, opstiller på lige vilkår med øvrige kandidater. Stk. 2 Bestyrelsen består som minimum af 5 medlemmer; formanden, næstformanden, kassereren, og 2 øvrige medlemmer. Dog skal det tilstræbes, at disse 2 øvrige medlemmer, skal være én fra Østdanmark og én fra Vestdanmark. Herudover kan generalforsamlingen vælge yderligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Et medlem kan ikke vælges til, eller være i bestyrelsen samt vælges som suppleant såfrem vedkommende er medlem af en anden foreningg eller klub i Danmark med samme hovedformål som Club Corvette Denmark. Bestyrelsen fører selv tilsyn hermed og træffer afgørelse herom. Tillidsposter kan ikke besættes af personer med tilhørsforhold i en anden forening eller klub i Danmark, der har samme hovedformål som Club Corvette Denmark. Stk. 3 Foreningen tegnes af formanden udadtil. I underskriftssammenhæng tegnes foreningen af formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem. Stk. 4 Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen skal bl.a. Udarbejde beslutningsreferater med angivelse af stemmeafgivning, herunder stemmer givet ved fuldmagt Udarbejde referater af bestyrelsesmøder Udgive et medlemsblad minimun 2 gange årligt Arrangere minimum ét årligt træf, og koordinere foreningens aktiviteter Skabe samarbejdsrelationer med andre klubber med fælles interesse Hvis muligt sikre en billig og effektiv indkøbsordning af reservedele og etablering af forsikringsordning Efter bedste evne søge at efterleve generalforsamlingsbeslutninger Styre foreningens bogholderi og regnskaber Stk. 5 Formanden leder bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen mødes ved lejlighed efter egen beslutning. Stk. 6 Næstformanden træder ind med formandens beføjelser i tilfælde af formandens fravær. Stk. 7 Kassereren skal udarbejde årsregnskab for foreningen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren skal løbende lave kasserapporter og foretage afstemninger af regnskab og bankkonti. Kassereren skal i forbindelse med bestyrelsesarbejdet udvise behørig omsorg for, at det vedtagne budget holdes. Kassereren skal på den ordinære generalforsamling afgive forklaring om regnskabet og fremkomme med forslag til kontingent for det kommende år. Kasseren skal løbende have indblik med deltagelse i planlægningsmøder for de store træf (Sommertræf o.s.v.) med større tilskud fra CCD Stk. 8 Bestyrelsen skal vælge en redaktør til at forestå udgivelsen af medlemsbladet. Redaktøren rapporterer til bestyrelsen.

4 Stk. 9 Bestyrelsen skal vælge en webmaster til at forestå foreningens hjemmeside. Webmaster rapporterer til bestyrelsen. Stk. 10 Bestyrelsen er underlagt generalforsamlingens afgørelser og direktiver, men er selvstændig beslutningsdygtig i spørgsmål vedrørende den daglige ledelse. Stk. 11 Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 6 Kontingent og hæftelse Stk. 1 Foreningen opkræver 1 gang årligt kontingent hos foreningens medlemmer. Kontingentåret følger kalenderåret. Der betales fuldt kontingent ved indmeldelse i perioden 1. januar-31. juli og halvt kontingent i perioden 1. august-31. oktober. Ved indmeldelse i november/december betales 1 årskontingent, der dækker disse måneder samt det efterfølgende kalenderår. Kontingentet forfalder altid til betaling den 1. januar. Stk. 2 Kontingent fastsættes for det efterfølgende kalenderår på den ordinære generalforsamling. Stk. 3 Kassereren udsender indbetalingskort med angivelse af sidste rettidige betalingsdag primo året efter den ordinære generalforsamling. Stk. 4 Foreningens bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri, som påskønnelse af deres arbejdsindsats for foreningen. Foreningens eventuelle tillidsposter indrømmes samme kontingentfrihed Stk. 5 Ved udmeldelse i løbet af kalenderåret skal der betales kontingent jfr. stk. 1. Der tilbagebetales ikke kontingent eller del heraf ved udmeldelse. Stk. 6 Betales kontingent ikke rettidigt, ophører medlemskab uden videre varsel. Stk. 7 Medlemmerne hæfter kun med indbetalt og forfalden kontingent. Dette forhold er ufravigeligt og kan ikke ændres ved kommende vedtægtsændringer eller generalforsamlingsbeslutninger. 7 Æresmedlem Stk. 1 Generalforsamlingen kan udnævne æresmedlemmer af Club Corvette Denmark. Et æresmedlem er kontingentfri på livstid såfremt han/hun ønsker dette. Nominering af æresmedlemmer skal stiles til bestyrelsen senet 10 dage før generalforsamlingen. Udnævnelsen vedtages ved simpelt flertal på generalforsamlingen. 8 Annonceindtægter Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter annoncepriser for hhv. medlemsannoncer og kommercielle annoncer. Annonceindtægter fra medlemsbladet tilfalder foreningen Bestyrelsen skal, uanset om der er antaget en redaktør, godkende annoncerne, både hvad angår antal og hvilke produkter, der reklameres for. 9 Adfærd og opførsel Stk. 1 Ved kørsel, når foreningen eller dele heraf er samlet, skal der udvises størst mulig hensyn til den øvrige trafik. Stk. 2 I tilfælde, hvor et medlems handling på afgørende måde har eller har kunnet skade foreningen, vil eksklusion af medlemmet kunne ske. Stk. 3 Afgørelsen om eksklusion foretages af bestyrelsen, og kan efter medlemmets skriftlige begæring behandles til endelig afgørelse på en generalforsamling, hvor det enkelte medlem har mulighed for at fremføre sine synspunkter. Generalforsamlingens afgørelse kan ikke indbringes for retten. Stk. 4 I tilfælde hvor et medlem misbruger sit password til hjemmesiden ved at udleverer dette til flere medlemmer, kan formanden og webmaster i forening lukke for medlemmets adgang til hjemmesiden. 10 Opløsning af CCD Stk. 1 Opløsning af CCD kan kun ske ved beslutning herom på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Stk. 2 Den endeligt opløsende generalforsamling træffer efter indstilling fra kassereren beslutning om anvendelse af foreningens formue og aktiver efter betaling af evt. udeståender. Senest opdateret:

5

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Randers gymnastiske Forening

Randers gymnastiske Forening Vedtægter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar 1872. Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere