Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S"

Transkript

1 Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode december 2010

2 Udbud af stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Århus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med udbuddet ( Udbuddet ) af i alt stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 i Århus Elite A/S ( Århus Elite eller Selskabet og de pågældende aktier de Nye Aktier ). De Nye Aktier udbydes med fortegningsret for Århus Elite A/S aktionærer i forholdet 1:1 således at én eksisterende aktie, såvel en eksisterende A-aktie som en eksisterende B-aktie (til sammen Eksisterende Aktier ) giver ret til tegning af én Ny Aktie (sådanne tegningsretter betegnes Tegningsretterne ). De Nye Aktier udbydes i perioden fra den 7. til 20. december 2010, begge dage inklusive. Handel med Tegningsretter finder sted i perioden fra den 2. til 15. december 2010, begge dage inklusive. De Nye Aktier er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ) med forventet første noteringsdag senest den 27. december Tegningen af de Nye Aktier er ikke garanteret. Århus Elite A/S har modtaget bindende uigenkaldelige tegningstilsagn ( Tegningstilsagn ) for tegning af i alt stk. Nye Aktier a nominelt DKK 1, svarende til DKK 40,6 mio. i kursværdi. Af de stk. Nye Aktier som Århus Elite A/S har modtaget Tegningstilsagn for, tegnes stk. Nye Aktier af nuværende aktionærer i Århus Elite A/S. Heraf udgør tegning af Nye Aktier via udnyttelse af tildelte Tegningsretter i alt stk. Nye Aktier. Medlemmer af Århus Elite A/S Bestyrelse, Direktion samt Ledende Medarbejdere har afgivet Tegningstilsagn om tegning af i alt stk. Nye Aktier. De Nye Aktier har samme rettigheder som de Eksisterende Aktier i Århus Elite A/S og giver ret til fuldt udbytte fra og med regnskabsåret 2010/11. Registrering af de Nye Aktier på investors konto i VP SECURITIES A/S finder sted mod kontant betaling for de Nye Aktier. Aktieudbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Se afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af faktorer, der er relevante for en beslutning om investering i Århus Elite A/S. Det er ikke tilladt nogen at afgive oplysninger eller erklæringer i forbindelse med Udbuddet, bortset fra, hvad der er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger eller erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet eller på Selskabets vegne eller på vegne af Advizer. Udlevering af Prospektet på noget tidspunkt kan ikke betragtes som indeståelse for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets virksomhed eller forhold siden datoen for udarbejdelse af Prospektet, eller at oplysningerne i Prospektet er korrekte på noget tidspunkt efter datoen for udarbejdelse af Prospektet. Ændringerne i dette Prospekt, som måtte indtræde mellem tidspunktet for godkendelse og første noteringsdag, vil blive offentliggjort i henhold til reglerne i prospektbekendtgørelsen vedrørende prospekttillæg. Dette Prospekt er ikke et tilbud eller en opfordring fra Selskabet eller Advizer til køb eller tegning af Aktier i Selskabet. Udleveringen af Prospektet eller Udbuddet er i visse retsområder uden for Danmark begrænset af gældende lovgivning. Personer, der er i besiddelse af Prospektet, anmodes af Selskabet og Advizer om at indhente oplysninger om disse begrænsninger og endvidere at påse efterlevelsen deraf. Hverken Selskabet eller Advizer påtager sig noget juridisk ansvar for nogen overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne er en potentiel tegner eller køber af de Nye Aktier. De Nye Aktier er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United States Securities Act of 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en undtagelse fra, eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravet i henhold til Securities Act. Dokumenter udgivet i forbindelse med Udbuddet må ikke udleveres eller videregives til modtagere i Storbritannien eller Nordirland, medmindre disse modtagere er omfattet af en kategori beskrevet i paragraf 11(3) i Financial Services Act 1986 (Investment Advertisements), (Exemptions) Order 1996 eller modtagere, til hvem et sådant dokument i øvrigt lovligt må udleveres eller videregives. Potentielle investorer bør i øvrigt søge professionel investeringsrådgivning og undersøge de juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med erhvervelse af Aktierne. Advizer K/S Finansiel formidler Side 2 af 139

3 Generel information Fremadrettede udsagn Prospektet indeholder visse fremadrettede udsagn. Udtrykkene vurderer, mener, forventer, skønner, har til hensigt og planlægger samt tilsvarende udtryk kendetegner de fremadrettede udsagn. Disse udsagn forekommer et antal steder, herunder i afsnittene Risikofaktorer, Forretningsoversigt og Forventninger. Alle udtalelser med undtagelse af historiske kendsgerninger i Prospektet, herunder, men ikke begrænset til, udtalelser vedrørende Selskabets økonomiske stilling, investeringsstrategi, planer og mål for den fremtidige drift er fremadrettede udsagn, der indebærer kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, den udvikling eller de præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i Prospektet gælder kun pr. datoen for udarbejdelsen af Prospektet, og Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til offentligt at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn, hvad enten disse følger af nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Visse andre oplysninger Prospektet indeholder visse markeds- og brancheoplysninger for de områder, Selskabet driver eller planlægger at drive virksomhed i. Medmindre andet er angivet, er statistik og anden markedsinformation vedrørende sådanne segmenter baseret på Ledelsens interne skøn støttet af branchepublikationer og Ledelsens erfaring. Oplysninger fra branchepublikationer, undersøgelser og forventninger er korrekt gengivet, og der er efter Århus Elite A/S overbevisning ikke udeladt fakta, som kan medføre, at de i Prospektet gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. Af branchepublikationer, -oversigter og -prognoser fremgår det generelt, at de oplysninger, de indeholder, er fremskaffet fra kilder, som anses for at være troværdige. Selskabet har ikke selvstændigt verificeret disse branchepublikationer, -oversigter og -prognoser, og der kan ikke gives sikkerhed for, at sådanne oplysninger er fuldstændige eller korrekte. I Prospektet er beløb angivet i danske kroner. Hvor beløb angivet i danske kroner er omregnet fra udenlandsk valuta, er den officielle kurs pr. 22. november 2010 anvendt. Finansielle oplysninger Som omtalt i Prospektet er der i regnskabsåret 2009/10 udskilt en række aktiviteter (sportsgrene) fra koncernen, således koncernen nu er koncentreret om driften af AGF Fodbold samt faciliteten Atletion. Som følge heraf, er medtaget proforma regnskabsoplysninger i Prospektet for regnskabsåret 2009/10. Proforma regnskabsoplysningerne beskriver, hvordan koncernens økonomiske resultater ville fremstå, forudsat der i regnskabsåret 2009/10 kun havde været drift af de fortsættende aktiviteter. Proforma regnskabsoplysningerne er udarbejdet som om udskillelsen af aktiviteterne er sket før regnskabsåret 2009/10, og det fremgår dermed at udskillelsen af aktiviteterne påvirker koncernens resultatopgørelse og økonomiske stilling positivt. Det bemærkes, at proforma regnskabsoplysningerne udelukkende fremlægges med vejledende formål, og proforma regnskabsoplysningerne omhandler i sagens natur en hypotetisk situation og afspejler derfor ikke koncernens realiserede finansielle stilling eller resultater i regnskabsåret 2009/10. Finanskalender Nedenstående er Selskabets planlagte datoer for regnskabsrapportering de næste 12 måneder: Tabel 1: Finanskalender 1. halvår 2010/11 3. kvartal 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Regnskab 25. februar april september 2011 Selskabets næste ordinære generalforsamling planlægges afholdt den 28. oktober Side 3 af 139

4 Indholdsfortegnelse Generel information... 3 Indholdsfortegnelse... 4 Ansvarlige for Udbuddet Resumé Baggrund for Udbuddet Århus Elite A/S Forventninger Risikofaktorer Tegningsbetingelser Udbudsbetingelser Provenu Tegningsperiode Tilbagekaldelse af Udbuddet Minimums-/maksimumsbeløb til tegning Betaling og levering Offentliggørelse af resultat af Udbuddet Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter m.v Tegningskurs Placering og garanti Finansiel Formidler Tegnings- og Betalingssted Tegningstilsagn Forventet tidsplan Risikofaktorer Risici forbundet med konjunkturer Risici forbundet med konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdnings branchen Risici forbundet med nøglemedarbejdere Risici forbundet med sportslige resultater Risici forbundet med kontrakter mv Risici forbundet med Atletion Finansielle og kreditmæssige risici Risici forbundet med aktivernes værdi Andre risici herunder force majeure Risici vedrørende going concern Risici relateret til Udbuddet af de Nye Aktier DEL I: BESKRIVELSE AF ÅRHUS ELITE A/S Ansvarlige for Udbuddet Revisor Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om Århus Elite A/S Forretningsoversigt Beskrivelse af Århus Elites virksomhed Målsætninger for Århus Elite Målsætning for forretningsområdet Sport (AGF Fodbold) Målsætning for forretningsområdet Faciliteter & Events (Atletion) Målsætninger omkring nye forretningsområder Strategi for Århus Elite A/S Strategi for forretningsområdet Sport (AGF Fodbold) Strategi for forretningsområdet Faciliteter & Events(Atletion) Historisk udvikling frem til 2008/ Side 4 af 139

5 6.1.4 Omstruktureringer i 2009/ Århus Elite i dag Ledelse og organisation Værdier Gennemgang af forretningsområder Forretningsområdet: Sport (AGF Fodbold) Beskrivelse af forretningsområdet Organisation Trupperne AGF Talentfodbold Faciliteter AGF Fodbold værdier Økonomi Entreindtægter Sponsorindtægter TV-indtægter Transferindtægter Forretningsområdet: Faciliteter & Events (Atletion) Forretningsbeskrivelse Organisation Økonomi Afhængighed af kreditfaciliteter, patenter, licenser m.v Selskabsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr Faciliteter Ejede faciliteter Lejede faciliteter Århus Gymnastik Forening af Atletion Kontorfaciliteter NRGi Park Anlæg og udstyr Miljø Forsikring Gennemgang af drift og regnskaber Gennemgang af drift og regnskaber Primære faktorer, der har indflydelse på Århus Elites driftsresultat Indtægter Eksterne omkostninger, personaleomkostninger og af- og nedskrivninger Primært resultat før transferaktiviteter og finansielle poster Resultat af transferaktiviteter Finansielle poster Segmentgennemgang Balancen Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Kortfristede aktiver Forpligtelser Egenkapital Investeringer Pengestrømme Væsentlige begivenheder efter balancedagen Udefra kommende initiativer Kapitalressourcer Forskning, udvikling, patenter og licenser Side 5 af 139

6 12 Trendoplysninger Klubbernes spillertrupper Klubbernes økonomi Kompensation for uddannelse af unge spillere Forventninger Ledelsens erklæring om resultatforventninger til regnskabsåret 2010/11 samt finansielle målsætninger for regnskabsårene 2011/12 og 2012/ Den uafhængige revisors erklæring om undersøgelser vedrørende ledelsens konsoliderede regnskabsmæssige forventninger for 2010/11 for Århus Elite A/S Selskabets resultatforventninger & målsætning Indledning til resultatforventninger Metodik og forudsætninger for regnskabsåret 2010/ Selskabets resultatforventninger til regnskabsåret 2010/ Selskabets målsætninger for 2011/12 og 2012/ Bestyrelse, Direktion og Ledende Medarbejdere Bestyrelse Direktion Ledende Medarbejdere Erklæring om slægtskab Erklæring om tidligere levned for Bestyrelsen, Direktionen og Ledende Medarbejdere Erklæring om interessekonflikter Aflønning og goder Vederlag til Bestyrelse Vederlag til Direktion Vederlag til Ledende Medarbejdere Ledelsens arbejdspraksis Bestyrelsens arbejdspraksis Direktionens arbejdspraksis Oplysninger vedrørende Bestyrelsens og Direktionens kontraktvilkår Udvalg, herunder rådgivende udvalg Corporate Governance Beskrivelse af ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer Retningslinjer for incitamentsaflønning Personale Oversigt over ansatte Bestyrelsens, Direktionens og Ledende Medarbejderes økonomiske interesser i Århus Elite A/S Incitamentsprogram Større aktionærer Aktionærstruktur Aktionæraftaler Transaktioner mellem nærtstående parter Bestyrelse, Direktion og Ledende Medarbejdere Tilknyttede virksomheder Århus Gymnastikforening af Investorgrupper Oplysninger om Århus Elites aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater, samt udbyttepolitik og retstvister Regnskabsoplysninger Ureviderede profroma regnskabsoplysninger Ledelsespåtegnelse på ureviderede proforma regnskabsoplysninger Den uafhængige revisors erklæring om proforma regnskabsoplysninger for 2009/ Grundlag og forudsætninger Proforma tal Udbytte Rets- og voldgiftssager Side 6 af 139

7 20.5 Finansiel stilling Yderligere oplysninger Selskabets registrerede aktiekapital Stiftelsesoverenskomst og vedtægter for Selskabet Formål Resumé af bestemmelser vedrørende Bestyrelsen og Direktionen Beskrivelse af Selskabets aktier Aktiernes størrelse Navnenotering Negotiabilitet og omsættelighed Udbytte Indløsning Ejer begrænsninger Rettigheder Generalforsamlinger Bestemmelser i Selskabets vedtægter eller andre regler, som kan føre til at en ændring af kontrollen med Selskabet kan forsinkes Oplysningspligt Kursudvikling i Århus Elite-aktien Hovedbankforbindelse Væsentlige kontrakter Samarbejdsaftale med moderklubben Samarbejdsaftale med Århus Gymnastikforening af Fysiske faciliteter Atletion Århus Gymnastikforening af Sponsoraftaler Hovedsponsorat Beklædningssponsorater Navnesponsorat Øvrige væsentlige sponsoraftaler Øvrige væsentlige aftaler Beverage-aftale Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalbesiddelser DEL II: UDBUDDET Ansvarlighed Risikofaktorer Nøgleoplysninger Erklæring om arbejdskapital Kapitalisering og gældssituation Fysiske og juridiske personers interesse i Udbuddet Årsag til Udbuddet og anvendelse af provenu Oplysninger vedrørende de værdipapirer, der udbydes Værdipapirtype Tegningsretter De Nye Aktier Gældende lovgivning Registrering Valuta Rettigheder knyttet til de Nye Aktier Udbytte Stemmerettigheder Side 7 af 139

8 4.5.3 Fortegningsret Ret til andel i udbytte Ret til andel i likvidationsprovenu Indløsningsbestemmelser Ombytningsbestemmelser Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser Udstedelsesdato Tildeling af tegningsretter De Nye Aktier Omsættelighed og negotiabilitet Obligatoriske overtagelsestilbud m.v Offentlige overtagelsestilbud Skatteforhold Vilkår og betingelser for Udbuddet Udbudsbetingelser Provenu Tegningsperiode Tilbagekaldelse af Udbuddet Reduktion af tegning Minimums-/maksimumsbeløb til tegning Tilbagekaldelse af tegningsordrer Betaling og levering Offentliggørelse af resultat af Udbuddet Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter m.v Fordelingsplan Tegningskurs Kursforskel Placering og garanti Finansiel Formidler Tegnings- og Betalingssted Tegningstilsagn Forventet tidsplan Optagelse til handel og handelsaftaler Market maker aftale Stabilisering Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge Omkostninger ved Udbuddet Udvanding Yderligere oplysninger Rådgivere Finansiel Formidler Juridisk rådgiver for Århus Elite A/S Juridisk rådgiver for Finansiel Formidler Revisor for Århus Elite A/S Bestilling af Prospektet Definitioner og ordliste DEL III: BILAG Vedtægter Regnskaber Regnskabsoplysninger Krydsreferencetabel Side 8 af 139

9 Ansvarlige for Udbuddet Ansvar for Prospektet Prospektet er udarbejdet af Århus Elite A/S med henblik på at give alle væsentlige oplysninger om Århus Elite A/S i forbindelse med udbud af stk. Nye Aktier samt ansøgning om de Nye Aktiers optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke Prospektets indhold. Århus, den 22. november 2010 Bestyrelse Torben Bjerre-Madsen Bestyrelsesformand Lars Fournais Næstformand Jesper Ørskov Nielsen Jens-Olav Harmsen Michael Vad Erik Meineche Schmidt Direktion Jan Christensen Adm. direktør Torben Bjerre-Madsen er professionelt bestyrelsesmedlem samt direktør for Bjerres Bureau ApS. Jesper Ørskov Nielsen er advokat og partner hos Interlex Advokater. Jens-Olav Harmsen er koncernøkonomidirektør for Damstahl A/S. Lars Fournais er adm. direktør for Brødrene Dahl a/s. Michael Vad er managing partner hos Heidrick & Struggles. Erik Meineche Schmidt er dekan på Århus Universitet. Side 9 af 139

10 Den uafhængige revisors prospekterklæring Til aktionærer og potentielle investorer i Århus Elite A/S Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået det af ledelsen udarbejdede prospekt for Århus Elite A/S, dateret den 22. november Prospektet udarbejdes i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer samt Finanstilsynets regler. Selskabets ledelse har ansvaret for prospektet og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter i prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard RS 3000 "Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger". Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter, som vi har påset er korrekt uddraget fra de reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2007/08 og 2008/09 og koncernregnskabet og årsregnskabet for regnskabsåret 2009/10. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Vi bekræfter, at alle væsentlige forhold vedrørende Århus Elite A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsrapporterne for regnskabsårene 2007/08 og 2008/09 og koncernregnskabet og årsregnskabet for regnskabsåret 2009/10 er indeholdt i prospektet. Århus, den 22. november 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Henrik Vedel statsautoriseret revisor Jesper Jørgensen statsautoriseret revisor Side 10 af 139

11 Reference til øvrige erklæringer Årsrapporterne for 2007/08, 2008/09 og 2009/10 for Århus Elite A/S Deloitte har revideret de af Ledelsen for Århus Elite A/S aflagte og offentliggjorte årsrapporter for 2007/08 og 2008/09 og koncernregnskab og årsregnskab for 2009/10, som er indarbejdet i nærværende Prospekt ved reference, jf. afsnit 20 Udsteders Aktiver, Passiver, Finansielle stilling og Resultater. I revisionspåtegningen på årsrapporten for 2007/08 har Deloitte udtrykt en konklusion uden forbehold eller supplerende oplysninger. I revisionspåtegningen på årsrapporten for 2008/09 har Deloitte udtrykt en konklusion uden forbehold men med følgende supplerende oplysning: Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne under Likviditets- og kapitalberedskab i ledelsesberetningen, hvor forudsætningerne for den fortsatte drift og den usikkerhed, der er knyttet hertil, fremgår. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at forudsætningerne kan indfris og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf. I revisionspåtegningen på koncernregnskab og årsregnskabet 2009/10 har Deloitte udtrykt en konklusion uden forbehold, men med følgende supplerende oplysning: Supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet Uden at tage forbehold gør vi opmærksom på oplysningerne i note 2 vurdering af going concern-forudsætning, hvor forudsætningerne for den fortsatte drift og den usikkerhed, der er knyttet hertil, fremgår. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at forudsætningerne kan indfris og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi har ikke fundet grundlag for at anlægge en anden vurdering heraf. Forventninger for Århus Elite A/S for 2010/11 Deloitte har afgivet erklæring om de af Ledelsen for Århus Elite A/S udarbejdede resultatforventninger for 2010/11. Erklæringen, som fremgår af side 71 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Ureviderede proforma regnskabsoplysninger Deloitte har afgivet erklæring om de af Ledelsen opstillede ureviderede proforma regnskabsoplysninger, som udelukkende er udarbejdet til brug for nærværende Prospekt. Erklæringen, som fremgår af side 94 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til konklusionen. Erklæringen er uden forbehold eller supplerende oplysninger. Side 11 af 139

12 Finansiel Formidlers erklæring I vores egenskab af Finansiel Formidler skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Århus Elite A/S og dets revisorer. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt disse med de i prospektet indeholdte informationer og har derved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. Århus, den 22. november 2010 Advizer K/S Side 12 af 139

13 1 Resumé Nedenstående er et resumé af de mere detaljerede oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Resuméet bør læses som en indledning til Prospektet. Oplysningerne skal læses i sammenhæng med Prospektet og kan ikke påberåbes selvstændigt. Enhver beslutning om investering i de Nye Aktier bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Indbringes en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Såfremt nærværende resumé er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, kan de fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet ifalde et civilretligt erstatningsansvar. 1.1 Baggrund for Udbuddet Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre op til DKK 62,8 mio. ved Fuldtegning. Efter fradrag af forventede omkostninger afholdt i forbindelse med Udbuddet forventes Århus Elite at få tilført et nettoprovenu på DKK 59,6 mio. ved fuldtegning. Udbuddet af de Nye Aktier gennemføres for at styrke Århus Elite A/S soliditet og samtidig, sammen med øvrige omkostningsbesparende tiltag, der allerede er gennemført, sikre Århus Elite den forventede nødvendige likviditet til den fremtidige drift som beskrevet i afsnittet Forventninger. Nettoprovenuet fra Udbuddet vil således fuldt ud indgå i Selskabets likvide kapitalberedskab. 1.2 Århus Elite A/S Selskabets forretningsmæssige idégrundlag er med udgangspunkt i AGF fodbold og enkelte andre store forretningsområder relateret til Århus Elites kernekompetencer og brand, herunder Atletion, at skabe værdi for aktionærer, samarbejdspartnere, fans og tilskuere. Selskabet har inden for de seneste år ændret forretningsmodellen som tidligere omfattede en række mindre sportsselskaber og andre aktiviteter. Denne ændring gør, at virksomheden i dag fremstår væsentlig mere fokuseret og smidig end tidligere. Forretningen er funderet i et stærkt brand og væsentlig erfaring inden for drift af et fodboldselskab, AGF Fodbold, samt en langsigtet driftsrettighed og stor erfaring med drift af større faciliteter vedrørende Atletion. Således opererer Århus Elite i dag inden for to forretningsområder: Sport (AGF Fodbold) Faciliteter & Events (Atletion) Forretningsområdet Sport (AGF Fodbold) har historisk indeholdt andre sportsaktiviteter, mens forretningsområdet ved udgangen af regnskabsåret 2009/10 udelukkende omfatter AGF Fodbold. I Selskabets årsregnskaber opdeles forretningsområdet Faciliteter & Events (Atletion) i to segmenter hhv. Faciliteter og Cateringdrift/event, mens forretningsområdet Sport (AGF Fodbold) er lig segmentet Sport. Selskabet, der er beliggende i Århus, havde i regnskabsåret 2009/10 en samlet koncernomsætning på DKK 100,5 mio. I regnskabsåret 2009/10 havde Århus Elite gennemsnitligt 99 fuldtidsansatte. Århus Elite A/S er noteret på NASDAQ OMX og har ca aktionærer. Den overordnede målsætning for Århus Elite A/S er at skabe en lønsom forretning for virksomhedens investorer. Herunder er målsætningen for forretningsområdet Sport (AGF Fodbold) på sigt at blive Vestdanmarks bedste fodboldklub. For forretningsområdet Faciliteter & Events (Atletion) er målsætningen, at blive en førende udbyder af rammerne for sport, kulturelle og kommercielle aktiviteter i Østjylland. Side 13 af 139

14 1.3 Forventninger Århus Elite A/S vurderer, at AGF s nedrykning til 1. division betyder et samlet indtægtstab i 2010/11 på DKK mio. i forhold til 2009/10. Dette, i kombination med lavere transferindtægter over sommeren 2010, svagere tilskuertal og sponsortegning end forventet i starten af sæsonen, har forøget usikkerheden til årets resultat. Selskabet forventer således et resultat for 2010/11, der vil være dårligere end 2009/10, men stadig markant bedre end 2008/09. Selskabet forventer således et resultat for 2010/11 i niveauet DKK -29 til -37 mio. 1.4 Risikofaktorer Enhver investering i værdipapirer indebærer risici af både finansiel og kommerciel karakter. Således påvirkes værdien af Selskabets aktiver og passiver, betalingsstrømme samt størrelsen af den fremtidige indtjening af den generelle økonomiske udvikling, markedsforhold og sportslig performance. Århus Elite kan styre den økonomiske påvirkning af udviklingen på visse områder, hvorimod udviklingen på andre områder er underlagt faktorer uden for Selskabets kontrol. Som et led i overvejelserne om investering i Århus Elite A/S bør investorer læse afsnittet Risikofaktorer i sin helhed og i sammenhæng med den resterende del af Prospektet. Afsnittet beskriver de risikofaktorer, som Ledelsen anser for væsentlige for Selskabet. Afsnittet Risikofaktorer vil nærmere beskrive følgende risici: Risici forbundet med konjunkturer Risici forbundet med konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdningsbranchen Risici forbundet med nøglemedarbejdere Risici forbundet med sportslige resultater Risici forbundet med kontrakter mv. Risici forbundet med Atletion Finansielle og kreditmæssige risici Risici forbundet med aktivernes værdi Risici forbundet med miljø Andre risici, herunder force majeure Risici vedrørende going concern Risici relateret til Udbuddet af de Nye Aktier 1.5 Tegningsbetingelser Udbudsbetingelser Aktionærerne tildeles én tegningsret i VP SECURITIES A/S for hver Eksisterende Aktie a nominelt DKK 1, såvel Eksisterende A-aktier som Eksisterende B-aktier. For at tegne én Ny Aktie skal der anvendes én tegningsret. Retten til at tegne Nye Aktier tilkommer de Aktionærer, der 6. december 2010 ved opdatering kl. 12:30 er registreret i Selskabets ejerbog (som A-aktionær) eller VP SECURITIES A/S (som B-aktionær) i Selskabet. Eksisterende Aktier som handles efter 1. december 2010 vil blive handlet eksklusive Tegningsretter, forudsat at aktierne handles med sædvanlig valør på tre dage. Tegningsretterne har ISIN koden DK og vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i perioden fra 2. til 15. december 2010, begge dage inklusive. Såfremt Tegningsretterne ikke ønskes udnyttet, kan de overdrages og af erhververen anvendes til tegning af Nye Aktier i Selskabet. De Nye Aktier har ISIN koden DK (midlertidig fondskode). Den midlertidige fondskode skal alene anvendes til tegning af de Nye Aktier og vil ikke blive søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. De Nye Aktier forventes registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 22. december 2010, hvorefter optagelsen til handel og officiel notering af de Nye Aktier på NASDAQ OMX forventes at ske i én ISIN kode svarende til ISIN koden for de Eksisterende B-aktier, DK De Nye Aktier er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Side 14 af 139

15 Eksisterende aktionærer samt medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen samt Ledende Medarbejdere har afgivet Tegningstilsagn om tegning af i alt stk. Nye Aktier i forbindelse med Udbuddet, svarende til et samlet bruttoprovenu på ca. DKK 21,2 mio Provenu Udbuddet omfatter i alt stk. Nye Aktier á nominelt DKK 1. Bruttoprovenuet fra Udbuddet udgør op til DKK 62,8 mio. og nettoprovenuet skønnes at udgøre op til DKK 59,6 mio Tegningsperiode Tegningsperioden for de Nye Aktier løber fra 7. til 20. december 2010, begge dage inklusive Tilbagekaldelse af Udbuddet Såfremt der indtræffer helt ekstraordinære og upåregnelige omstændigheder, der efter Selskabets og/eller Finansiel Formidlers opfattelse gør gennemførelsen utilrådelig, forbeholder Århus Elite A/S sig ret til at tilbagekalde Udbuddet. Udbuddet kan tilbagekaldes til enhver tid, inden handel med Tegningsretter påbegyndes, dvs. senest den 1. december En tilbagekaldelse vil blive meddelt via NASDAQ OMX og indrykket i de dagblade, hvor Udbuddet er blevet annonceret Minimums-/maksimumsbeløb til tegning Det mindste antal Nye Aktier indehavere af Tegningsretter kan tegne er én Ny Aktie, hvortil der skal bruges én Tegningsret. Der er ikke nogen maksimumsgrænse for hvor mange Nye Aktier en indehaver af Tegningsretter kan tegne, dog er dette begrænset til det samlede antal Nye Aktier og kun såfremt indehaver besidder de nødvendige Tegningsretter hertil Betaling og levering I tegningsperioden vil de Nye B-aktier løbende blive udstedt og tildelt gennem VP SECURITIES A/S, efter betaling af Tegningskursen og udnyttelse af Tegningsretter Offentliggørelse af resultat af Udbuddet Resultatet af Udbuddet forventes offentliggjort senest to bankdage efter udløb af tegningsperioden via NASDAQ OMX, 22. december Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter m.v. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at udnytte Tegningsretter, skal gøre dette gennem eget kontoførende institut i henhold til det pågældende instituts interne retningslinjer. Efter tegningsperiodens udløb bortfalder retten til tegning af de Nye Aktier, og Tegningsretten er derfor værdiløs. Eventuelle ubenyttede Tegningsretter afregnes efter det enkelte kontoførende instituts forretningsbetingelser. Såfremt Tegningsretterne ikke ønskes udnyttet, kan disse overdrages og af erhververen anvendes til tegning af Nye Aktier i Selskabet. Handel med Tegningsretter finder sted i perioden fra 2. til 15. december 2010, begge dage inklusive. Indehaverne af Tegningsretter skal være opmærksom på, at det enkelte kontoførende institut kan have interne tidsfrister for udnyttelse af og handel med tegningsretter, der afviger fra de i Prospektet angivne tidsfrister Tegningskurs De Nye Aktier tegnes til DKK 1,35 pr. Nye Aktie a nominelt DKK 1. Side 15 af 139

16 Placering og garanti Finansiel Formidler Advizer K/S (CVR.nr ), Dalgas Avenue 48, 8000 Århus C fungerer som Finansiel Formidler for Selskabet i forbindelse med Udbuddet Tegnings- og Betalingssted Aktionærens instruks om udnyttelse af tildelte og/eller erhvervede Tegningsretter afgives til eget kontoførende institut Tegningstilsagn Tegningen af de Nye Aktier er ikke garanteret. Århus Elite A/S har modtaget Tegningstilsagn for tegning af i alt stk. Nye Aktier a nominelt DKK 1, svarende til i alt DKK 40,6 mio. i kursværdi. Af de stk. Nye Aktier som Århus Elite A/S har modtaget Tegningstilsagn for, tegnes stk. Nye Aktier af nuværende aktionærer i Århus Elite A/S. Heraf udgør tegning af Nye Aktier via udnyttelse af tildelte Tegningsretter i alt stk. Nye Aktier. Medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen samt Ledende Medarbejdere har afgivet Tegningstilsagn om tegning af i alt stk. Nye Aktier. Af de ovenfor nævnte Tegningstilsagn har de nedenfor nævnte nuværende aktionærer og/eller medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen samt Ledende Medarbejdere afgivet Tegningstilsagn for tegning af i alt stk. Nye Aktier. Afgivelsen af Tegningstilsagn er sket ud fra investeringsmæssige overvejelser. Den enkelte aktionær hæfter særskilt for eget afgivet Tegningstilsagn. Eventuelle ikke udnyttede Tegningsretter ved tegningsperiodens udløb er værdiløse. Afgiverne af Tegningstilsagn tildeles således de Nye Aktier, der ikke er blevet tegnet af de Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af tildelte Tegningsretter. Denne tildeling sker uden brug af tilsvarende antal Tegningsretter. Såfremt der ikke er tilstrækkelige ubenyttede Tegningsretter til brug for tegning af de Nye Aktier i henhold til modtagne Tegningstilsagn vil der ske en forholdsmæssig reduktion af de modtagne Tegningstilsagn. Tabel 2: Oversigt over modtagne Tegningstilsagn pr. 22. november 2010: Antal aktier (stk.) Kursværdi Ejerandel efter Stemmeandel efter B-aktier Ved tegningstilsagn Ved fuldtegning Ved tegningstilsagn Ved fuldtegning Bestyrelsen i alt DKK ,23% 2,66% 6,26% 5,21% Direktionen i alt DKK ,14% 0,12% 0,14% 0,11% Ledende Medarbejdere i alt DKK ,21% 0,18% 0,20% 0,17% Eksisterende aktionærer i alt DKK ,65% 20,29% 23,54% 19,60% Eksterne investorer i alt DKK ,80% 15,47% 17,59% 14,64% Totalt DKK ,04% 38,72% 47,73% 39,73% Side 16 af 139

17 Forventet tidsplan Tabel 3: Forventet tidsplan: Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder Skæringsdato: 1. december 2010 Ex-Tegningsretdato: 2. december 2010 Handel med Tegningsretter begynder på NASDAQ OMX: 2. december 2010 Tildelingstidspunkt i VP Securities A/S: Tegningsperioden begynder: 7. december 2010 Handel med Tegningsretter slutter: 15. december 2010 Tegningsperioden slutter: Resultat af Udbuddet offentliggøres senest: 22. december 2010 Forventet første noteringsdato for de Nye Aktier senest: 27. december december 2010 kl. 12:30. Sker via VP Securities A/S 20. december 2010 kl. 17:00 Tegningsretter, som ikke udnyttes gennem de kontoførende institutter i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og ejere af sådanne Tegningsretter vil ikke være berettiget til kompensation. Finansiel kalender Halvårsrapport 1. halvår 2010/ februar 2011 Periodemeddelelse 3. kvartal 2010/ april 2011 Årsrapport 2010/ september 2011 Ordinær generalforsamling 2010/ oktober 2011 Side 17 af 139

18 1.6 Risikofaktorer Århus Elite A/S har gennem de senere år udskiftet flere nøglepersoner i Ledelsen, herunder administrerende direktør og økonomidirektør, ændret sin forretningsmodel og gennemført en række vidtgående handlinger, bl.a. afhændelse af datterselskaber og aktiviteter med henblik på at skabe den bedst mulige platform for vækst, udvikling og fokusering af Århus Elite i fremtiden. Den langsigtede driftsmæssige effekt af de gennemførte tiltag forventes at påvirke virksomheden positivt, men de p.t. eksisterende markedsmæssige udfordringer såvel generelt som for sports- og underholdningsbranchen i særdeleshed, gør, at en investering i Aktier i Århus Elite A/S er behæftet med en betydelig risiko. Ændringen af forretningsmodellen og afhændelse af datterselskaber og aktiviteter er i væsentligt omfang gennemført af Selskabets nye ledelse. Investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier indebærer stor risiko. Følgende risikofaktorer, der af Ledelsen er vurderet som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Prospekt overvejes grundigt, inden der træffes beslutning omkring investering i Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. Dette afsnit skitserer således på statisk måde et antal risikofaktorer, som kan have indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige drift, finansielle stilling og indtjening. Afsnittet beskriver alene de risici, der efter Ledelsens opfattelse er væsentlige for Selskabet på nuværende tidspunkt, og som kan få væsentlig negativ og/eller positiv indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling, og dermed for en investering i Aktier i Århus Elite A/S. Herudover omhandler afsnittet visse risici i forbindelse med Udbuddet, som ligeledes kan have væsentlig negativ/positiv betydning for Tegningsretterne, de Udbudte Aktier eller de Eksisterende Aktier. Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Århus Elite A/S faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til de risici, som Århus Elite A/S er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt. De nedenfor nævnte risici er ikke beskrevet i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed, og de bør læses i sammenhæng med Prospektet i øvrigt. De omtalte risikofaktorer kan endvidere ikke opfattes som udtømmende. Der eksisterer således en række andre faktorer, som i mindre omfang kan have indvirkning på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling, og dermed for en investering i Århus Elite A/S, ligesom risici, som Ledelsen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, ikke er beskrevet Risici forbundet med konjunkturer Århus Elite A/S indtjening er bl.a. baseret på indtægter genereret via antallet af tilskuere og omfanget af sponsorog samarbejdsaftaler. Disse parametre er i høj grad afhængige af den generelle økonomiske situation og konjunkturerne i samfundet. Når den økonomiske situation i Århus Elites geografiske nærområde ændres markant i nedadgående retning, kan det få betydelig negativ indflydelse på Århus Elites fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling, det være sig både direkte og indirekte. En række af de følgende risici er således direkte eller indirekte relateret til den generelle økonomiske situation og konjunkturerne i samfundet Risici forbundet med konkurrence- og markedsforhold i sports- og underholdnings branchen Århus Elite A/S aktiviteter er placeret i sports- og underholdningsbranchen, og Århus Elite konkurrerer således med andre underholdningstilbud især i det østjyske område, herunder biografer, festivaler, koncerter, samt andre sportsgrene og -klubber. Fastholdelse af Århus Elite A/S konkurrenceposition afhænger således af Århus Elite A/S fortsatte evne til at udbyde underholdningstilbud, som appellerer til forbrugerne. Efterspørgslen i ovennævnte brancher afhænger af en række forskellige faktorer, herunder ændringer i den demografiske udvikling, sociale forhold, lancering af alternative underholdnings- og forbrugsmuligheder samt ændringer i økonomiske forhold. Et reduceret forbrug i sports- og underholdningsbranchen eller ændringer i forbrugerpræferencer kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Side 18 af 139

19 Ledelsen vurderer, at Atletions faciliteter og beliggenhed er attraktive, og at Århus Elite besidder særlige kompetencer i forbindelse med afholdelse af større sports- og underholdningsarrangementer. Da Århus Elites strategi ikke indebærer, at Århus Elite selv skal stå som arrangør af arrangementer, udover fodbold, er Århus Elite afhængig af andres evne og villighed til at skabe og finansiere arrangementer. Manglende interesse hos arrangører kan således få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Ledelsen har, under hensynstagen til den gældende kontrakt om drift af Atletion med Århus Kommune, specielt fokus på optimering af faciliteternes anvendelsesmuligheder og fysiske indretning, så disse lever op til kundernes og samarbejdspartnernes kvalitets- og servicekrav. Århus Elite er således i driften underlagt den til enhver tid gældende forpagtningsaftale for Atletion mellem Århus Kommune og Atletion A/S og dennes retningslinjer. Århus Elite har netop tiltrådt en ny forpagtningsaftale, der har en løbetid indtil 2020, og som indeholder færre restriktioner angående faciliteternes anvendelse og væsentlige forbedringer af faciliteterne. Aftalen indeholder alt andet lige en forøgelse af forpagtningsafgiften, hvilket kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling, såfremt Atletion A/S ikke realiserer den forventede vækst i omsætning og indtjening ved driften af Atletion Risici forbundet med nøglemedarbejdere Ledelsen og øvrige nøglemedarbejdere er et vigtigt aktiv for Århus Elite A/S, idet de besidder særlige kompetencer inden for de segmenter, hvor Århus Elite opererer, og derfor er de vigtige faktorer i gennemførelse af den lagte strategi og dermed udnyttelse af potentialet i Århus Elite A/S. En betydelig del af indtægterne stammer fra sponsor- og samarbejdsaftaler, hvis størrelse delvist afhænger af Ledelsens evne til at profilere Selskabets brand og samarbejde med og udbyde værdiskabende ydelser til regionens virksomheder og institutioner. Ledelsen er desuden ansvarlig for at spillermaterialet konstant er på det rette niveau, og i tilfælde af afgivelse af en eller flere nøglespillere at finde kvalificeret erstatning. Det tilstræbes gennem kontinuerlige og markedsmæssig konforme ansættelsesvilkår og betingelser i øvrigt at fastholde nuværende og tiltrække nye nøglepersoner i Århus Elite A/S. Manglende fastholdelse af og evne til at tiltrække nye nøglepersoner kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling Risici forbundet med sportslige resultater Århus Elite A/S indtjening og markedsværdi er i høj grad afhængig af de sportslige resultater i AGF Fodbold. En oprykning til Superligaen og eventuelle fremtidige topplaceringer i Superligaen medfører således direkte ekstraindtægter i form af øgede TV-indtægter, øgede sponsorindtægter, flere tilskuerindtægter, øget bodsalg og afledt ekstra bonus fra samarbejdspartnere. Omvendt må dårlige sportslige resultater, herunder fortsat placering i 1. division, forventes at få en væsentlig negativ effekt på disse parametre. Såfremt AGF Fodbold, mod planen, ikke kan opretholde den nuværende placering i 1. division og dermed ikke rykker op i Superligaen vil dette medføre at indtægtsgrundlaget fremover vil være på samme niveau, som indeværende regnskabsår. Givet denne situation opstår, vil Århus Elite være nødsaget til at gennemføre yderligere markante omkostningsreduktioner og/eller tilførsel af yderligere egenkapital eksempelvis via en rettet emission. Manglende topplaceringer reducerer ligeledes muligheden for at deltage i de europæiske turneringer med, hvad det indebærer af betydelige indtægtsmuligheder på førnævnte områder. Salget af merchandise påvirkes af de sportslige resultater og den generelle samfundsøkonomiske situation. Ofte bliver afsætningen af merchandise påvirket negativt, når de sportslige resultater er dårlige, eller når forbrugernes privatforbrug reduceres, hvilket kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Den væsentligste værdiskabelse i Århus Elite A/S sker med fodbold som prioriteret omdrejningspunkt. Målet for AGF Fodbold er på sigt at opnå en plads i toppen af dansk fodbold med mulighed for deltagelse i europæiske Side 19 af 139

20 klubturneringer. Der er ingen sikkerhed for, at AGF Fodbold kan indfri de sportslige ambitioner og opnå de ønskede resultater, endsige at sikre sig oprykning til Superligaen. Fortsat placering i 1. division kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Utilfredsstillende sportslige præstationer og/eller skader blandt spillere kan påvirke muligheden for at handle spillere og dermed påvirke Århus Elite A/S nettotransferindtægter. Der er ingen sikkerhed for, at Århus Elite A/S i fremtiden kan realisere nettotransferindtægter på niveau med de historisk realiserede, hvilket kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Århus Elite A/S forventer at realisere positive nettotransferindtægter fremadrettet, hvorfor udeblivelse af nettotransferindtægter kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Århus Elite A/S har for alle fodboldspillere tegnet en lovpligtig arbejdsskadeforsikring og en overenskomstmæssig forsikring, hvor spilleren er den begunstigede. Bortset fra arbejdsskader er de nævnte forsikringer relevante i det omfang en spiller erklæres uarbejdsdygtig som fodboldspiller. Den økonomiske risiko varierer fra spiller til spiller, og en spiller, der skades for en kortere eller længere periode eller erklæres uarbejdsdygtig som fodboldspiller, kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Brugen af præstationsfremmende midler er et problem i flere sportsgrene. Der har kun været et begrænset antal sager forbundet med fodbold. Dopingmistanke eller afsløringer af dopingmisbrug blandt spillere eller personer omkring Århus Elite A/S kan skade Selskabets omdømme og økonomi. Forholdet til sponsorer og andre samarbejdspartnere kan svækkes og dermed forringe Selskabets fremtidige indtjeningsmuligheder. Samtidig kan mistanke og afsløringer påvirke værdien af spillere og derigennem Århus Elite A/S økonomi. Århus Elite A/S accepterer ikke anvendelse af præstationsfremmende og ulovlige stoffer. Århus Elite A/S bakker op omkring DBU s, Team Danmarks og Danmarks Idrætsforbunds forebyggende og kontrollerende antidopingarbejde gennem organisationen Antidoping Danmark. Århus Elite A/S bakker endvidere op om antidopingorganisationen WADA. Århus Elite A/S kan dog ikke garantere, at der i strid med Århus Elite A/S politik på dopingområdet ikke kan ske overtrædelse, og at en sådan kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling Risici forbundet med kontrakter mv. Århus Elite A/S indtægter fra samarbejdspartnere (sponsorer) er primært indgået på tidsbegrænsede aftaler. Århus Elite A/S søger at indgå længerevarende samarbejdsaftaler. Århus Elite A/S muligheder for at forny de eksisterende kontrakter og/eller finde nye kommercielle samarbejdspartnere afhænger blandt andet af de sportslige resultater. En nedgang i evnen til at tiltrække og fastholde kommercielle samarbejdspartnere kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Den økonomiske afmatning har indirekte og/eller direkte haft negativ virkning på en række af Århus Elite A/S eksisterende og potentielle kommercielle samarbejdspartneres finansielle stilling, og der er derfor risici forbundet med de eksisterende kommercielle samarbejdspartneres evne til at honorere de økonomiske forpligtelser overfor Århus Elite A/S samt eksisterende og potentielle kommercielle samarbejdspartneres vilje og/eller evne til at forny henholdsvis indgå nye kommercielle samarbejdsaftaler. Såfremt eksisterende kommercielle samarbejdspartnere ikke honorerer deres økonomiske forpligtelser over for Århus Elite A/S, og/eller Århus Elite A/S ikke kan forny henholdsvis indgå nye samarbejdsaftaler med eksisterende og potentielle kommercielle samarbejdspartnere, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Århus Elite A/S kontrakter med fodboldspillere følger reglerne i deres idrætsretslige organer og er ofte af længerevarende karakter. Reglerne for indgåelse og ophør af ansættelseskontrakter inden for fodbold adskiller sig fra reglerne på det almindelige arbejdsmarked. Århus Elite A/S er således særlig afhængig af de reguleringer af reglerne, der måtte komme. Med det eksisterende transfersystem i fodbold er der fastlagt en ramme, som kommercielle virksomheder kan agere inden for. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at disse rammer ikke ændres til ugunst for Århus Elite A/S, hvilket kan få væsentlig negativ indflydelse på Århus Elite A/S fremtidige udvikling, resultater, pengestrømme og finansielle stilling. Side 20 af 139

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S

Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Prospekt til udbud af nye B-aktier i Århus Elite A/S Tegningsperiode 7. - 20. december 2010 Udbud af 46.555.398 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 1 til DKK 1,35 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Side 1 af 164 Udbud af 14.312.900 stk. nye aktier a nominelt 1 kr. til kurs 3,50 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S

Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Udbud af 279.332.388 stk. nye B-aktier a nominelt DKK 0,25 til DKK 0,30 pr. B-aktie med fortegningsret for aktionærerne i Aarhus Elite A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København Århus, den 6. oktober 2008 OMX Den Nordiske Børs København Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 10/2008 KAPITALFORHØJELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10

KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 KAPITALFORHØJELSE OG NEDJUSTERING I ÅRHUS ELITE A/S, CVR-NR. 83 83 99 10 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 10.05.2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2006 Århus Elite A/S foretager

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88

Bruuns Galleri. Værkmestergade 25. 8000 Århus C. CVR-nr. 15 47 25 88 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Århus, den 13. april 2007 Aktieudvidelse i I henhold til 4 i generelle bestemmelser og 22 vedrørende oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende:

Ved emissionen forventes AaB at få tilført et nettoprovenu på DKK 31 mio. Tidsplanen for emissionen i AaB vil i hovedtræk være følgende: Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/20 Aalborg den 29. august 2003 Aalborg Boldspilklub A/S udvider aktiekapitalen Bestyrelsen for AaB A/S ( AaB ) har på sit møde den 21. august 2003 besluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Udbud af 251.852.620 stk. Udbudte Aktier a nominelt 0,25 kr. til kurs 0,30 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S

Udbud af 251.852.620 stk. Udbudte Aktier a nominelt 0,25 kr. til kurs 0,30 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S PROSPEKT 1 Udbud af 251.852.620 stk. Udbudte Aktier a nominelt 0,25 kr. til kurs 0,30 kr. pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne i AaB A/S Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017

NPinvestor.com A/S. Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 NPinvestor.com A/S Offentligt udbud Tillægsprospekt af 18. december 2017 1 0. Indledende bemærkninger fra NPinvestor.com A/S Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere