Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-03"

Transkript

1 Husforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AH-03 Gældende fra september 2010 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr

2 Fortrydelsesret, personoplysninger og aftalegrundlag Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34i kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, og bliver regnet fra den dag, du modtager policen. Hvis du f.eks. får policen mandag den 1., og du også har fået oplysning om fortrydelsesretten, kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Hvis du fortryder dit køb, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Du kan give os besked enten pr. brev eller , og du skal have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, 2630 Taastrup Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder også, at du ikke er dækket af forsikringen, hvis der sker en skade i perioden, fra du har købt forsikringen, til du fortryder købet. Personoplysninger Som kunde har du mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du blot skrive til os. Informationer fra Alka Hvis du ikke ønsker at modtage informationer om eventuelle nyheder, tilbud og fordele, skal du give os direkte besked. Så sørger vi for, at de ikke bliver sendt til dig. Aftalegrundlag Din forsikring består af din police, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Dansk lovgivning, herunder Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Forkortelse Når vi skriver Alka i betingelserne mener vi Alka Forsikring. Side 2 af 28

3 Indhold Fortrydelsesret, personoplysninger og aftalegrundlag... 2 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen? Bygninger og genstande der er omfattet af forsikringen... 5 Husforsikringen Bygningsbrand Anden bygningsskade Glas og kumme Svampe-, insekt- og rådskade Skjulte rør Stikledning Udvidet dækning Følgeudgifter Erstatningsopgørelse Husejeransvar og retshjælp Husejeransvarsforsikring Retshjælpsforsikring Bygning under opførelse eller til- og ombygning Fællesbestemmelser Opkrævning af forsikringen Indeksregulering af præmie og selvrisici Ændringer i forsikringen ud over indeksregulering Forsikringens varighed og opsigelse Hvad skal Alka have besked om? Forhold i skadetilfælde Forsikring i andet selskab Ejerskifte Krigs-, jordskælv- og atomskader Klagemuligheder Side 3 af 28

4 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Husforsikringen dækker mange af de risici, man som husejer kan blive udsat for. Som kunde er det vigtigt, at du kender den aftale du har indgået med dit forsikringsselskab. Læs derfor forsikringsbetingelserne igennem også før skaden sker. Når du læser forsikringsbetingelserne for at afgøre, om en skade er dækket, er det vigtigt at vide, om den skadede genstand er omfattet af forsikringen, herunder hvilken del af forsikringen genstanden er omfattet af, om skadebegivenheden er dækket af forsikringen. Erfaringen viser, at det især kan være vanskeligt at skaffe sig overblik over forsikringens dækning. Forsikringsbetingelserne er udformet sådan, at der under de enkelte dækninger først står nævnt alle de skadesårsager, som forsikringen dækker. Efterfølgende er der beskrevet de situationer, som forsikringen under punkt 4.1. mens alle undtagelserne er beskrevet under punkt 4.2. Side 4 af 28

5 1. Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen? 1.1 Hvem er sikret? Forsikringstageren er sikret, som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom. Forsikringstager er den person, som har indgået aftale om denne husforsikring Under husejeransvar er medhjælp, der passer ejendommen også sikret. 1.2 Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker på den adresse og det matrikelnummer, der er nævnt i policen Hvad dækker forsikringen? Forsikringen kan omfatte følgende dækninger: Bygningsbrand Anden bygningsskade Glas og kumme Svampe-, insekt- og rådskade Skjulte rør Stikledning Udvidet dækning Husejeransvar Retshjælp Det fremgår af policen, hvilke dækninger der er omfattet af forsikringen. Bygninger under opførelse eller under til- og ombygning er dækket af forsikringen jf. afsnit Bygninger og genstande der er omfattet af forsikringen 2.1 Forsikringen omfatter De bygninger der er beliggende på forsikringsstedet, herunder garager, carporte, udhuse og terrasseoverdækninger, når disse er opført på muret eller støbt fundament eller nedgravede trykimprægnerede træstolper i henhold til DS/EN Forsikringen omfatter også flagstænger, havemure, stakitter, plankeværker og hegn, havelamper og postkasse, drivhuse eksklusiv glas, legehuse, redskabsskure og pergolaer. Disse er dog kun omfattet, hvis de er opført på muret eller støbt fundament eller nedgravede trykimprægnerede træstolper i henhold til DS/EN Nedstøbte svømmebassiner og bassiner der er specielt konstrueret til nedgravning, eksklusive tildækninger af enhver art. Side 5 af 28

6 2.1.4 Faste el-installationer, herunder stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer frem til styretavle eller motorværn, lysinstallationer, herunder faste armaturer, TV -og teleinstallationer Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig karakter, herunder olie-, gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og ventilationsanlæg, sol-, jordvarme- og varmepumpeanlæg, kloakanlæg, grundvandspumper og nedsivningsanlæg, brand- og tyverisikringsanlæg, markiser, baldakiner og solafskærmninger, udendørs spa- og boblebade, hvis de er tilsluttet bygningens faste installationer, udekøkken, hvis det er tilsluttet bygningens faste installationer, hårde hvidevarer og keramiske kogeplader. glas og erstatningsmateriale for glas, håndvaske og badekar, bideter, wc-kummer og cisterner Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Antenner og parabolantenner Udvendig udsmykning på bygningen, for den håndværksmæssige værdi Når der er tale om brand, direkte følgeskade af en dækningsberettigende bygningsskade, forurening ved udstrømning fra olietank og sikrede ikke har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter, omfatter forsikringen (ud over de bygninger og genstande der er nævnt i punkt til 2.1.8) garager, carporte, udhuse, drivhuse, legehuse, redskabshuse, pergolaer og terrasseoverdækninger, flagstænger, stakitter, plankeværker og hegn, havelamper og postkasser selv om disse ikke er opført på muret eller støbt fundament eller på nedgravede trykimprægnerede træstolper i henhold til DS/EN Herudover omfatter forsikringen også haveanlæg, hvorved forstås træer, græsplæner og planter samt jord i indtil et spadestiks dybde, havebassiner, gårdbelægninger og haveskulpturer der er fast monteret på fundament Når de er anbragt på blivende plads omfatter forsikringen glas og erstatningsmateriale for glas, keramiske kogeplader, håndvaske, badekar, bideter, wc- kummer og cisterner Vindmøller, hvis dette fremgår af policen. Side 6 af 28

7 2.2. Forsikringen omfatter ikke Genstande der ikke tilhører forsikringstageren Lysstofrør og elpærer Udendørs svømmebassiner og andre bassiner, som ikke er nedstøbte eller nedgravede Genstande til erhvervsmæssig brug eller af erhvervsmæssig karakter, som f.eks. lysreklamer og lysskilte, antenner, paraboler m.v., butiksruder. Side 7 af 28

8 Husforsikringen 3. Bygningsbrand (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 3.1 Bygningsbrandforsikringen dækker den direkte skade ved Brand, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild (ildsvåde), der kan brede sig ved egen kraft. Følgende skadeeksempler er ikke brand: Svidning og forkulning, Overophedning og smeltning, Gløder fra tobaksrygning og pejs Lynnedslag, når det kan påvises, at lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller bygningen, hvor de forsikrede genstande befinder sig. Det er en forudsætning, at der kan påvises spor i form af gnist og brandmærker eller andre beskadigelser på bygningsdele Eksplosion, hvorved forstås en hurtig forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Nedstyrtet luftfartøj, hvis fartøjet, dele af det eller genstande, som falder ned fra det, rammer det forsikrede. Forsikringen dækker ikke, hvis skaden er en følge af sprængstoffer, som var med i fartøjet Tilsodning, når skaden er opstået pludseligt fra forskriftsmæssige anlæg til rumopvarmning. Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes løbesod Tørkogning af kedler, der udelukkende bliver anvendt til rumopvarmning. Forsikringen dækker ikke tørkogningsskader, der skyldes fejlinstallation eller manglende vedligeholdelse El-skade af enhver art, som f.eks. kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr), overspænding (fejl i el-forsyningen). Forsikringen dækker dog ikke el-skader på varmekabler (disse kan dækkes under dækningen Skjulte rør jf. afsnit 7), som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, som følge af forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation, som er dækket af garanti eller serviceordninger, der skyldes, at et apparat er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Redning og bevaring Skade der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed bliver påført de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de begivenheder, der er dækket under forsikringen Bortkomst. Forsikrede genstande der bortkommer under en forsikringsbegivenhed. Side 8 af 28

9 4. Anden bygningsskade (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 4.1 Anden bygningsskade dækker direkte skade ved Vand, damp, olie, kølevæske, der pludseligt strømmer ud fra røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg samt beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter. Forsikringen dækker ikke vand-, olie-, kølevæskeskade, som følge af dryp eller udsivning, påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier samt andre beholdere, opstigning af grundvand eller kloakvand, vand fra tagrender, altaner og nedløbsrør, frost i lokaler, der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Hvis man selv er skyld i manglende oliebeholdning eller energiforsyning, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen, installationsarbejde der ikke er udført fagligt korrekt Storm (mindst vindhastighed på 17,2 m pr. sekund) og skypumpe samt eventuel nedbørsskade, der opstår som en umiddelbar følge af en sådan skade på bygningen, eller afdækningsmateriale på denne, hvis afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Voldsomt sky- eller tøbrud hvor vand ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer bygningen. Ved voldsomt skybrud forstås, at nedbørsmængden som følge af en kortvarig kraftig byge er så stor, at vandet ikke kan få afløb gennem korrekt dimensionerede og vedligeholdte afløbsinstallationer (f.eks. tagrender, nedløbsrør og regnvandsafledninger). Ved voldsomt tøbrud forstås at lufttemperaturen stiger fra minusgrader til 10 plusgrader indenfor 12 timer. Forsikringen dækker ikke vandskade som følge af nedbør der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en stormskade på bygningen, der skyldes helt eller delvis tilstoppede eller tilfrosne tagrender, skotrender, nedløbsrør og kloakledninger Frostsprængning af røranlæg der tilfører bygningerne vand, røranlæg der indgår i bygningens indvendige vand-, sanitets- og afløbsinstallationer, centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler beholdere, pumper, målere og radiatorer. Forsikringen dækker ikke skade i lokaler, der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Hvis man selv er skyld i manglende oliebeholdning eller energiforsyning, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. skade på udendørs vandhaner, springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer, udgifter til optøning af rør Snetryk, når det ikke har været muligt at fjerne sneen. Side 9 af 28

10 4.1.6 Tyveri og hærværk Ved hærværk forstås skade der er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer, der ikke har lovlig adgang til ejendommen. Forsikringen dækker ikke tyveri og hærværk når ejendommen har været ubeboet i over 3 måneder, der er begået af de sikrede, medhjælp, beboere, lånere, lejere eller andre med lovlig adgang til forsikringsstedet Påkørsel der beskadiger bygninger og genstande nævnt i punkterne til Væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningen Pludselige skader, der ikke er påregnelige og som ikke er behandlet under afsnit 3 eller under punkterne Ved pludselig skade forstås skade, som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Årsag og virkning skal ske samtidig. Pludselige skader er ikke skader, der sker over et tidsrum, som f.eks.: Revnedannelser på grund af frost, Bygningens sætning, Trykprøvning, Tæring af rør, radiatorer, kedler, beholdere, m.v., Rystelser fra trafik og byggearbejde, Gener fra dyr, der gnaver eller bygger rede. Pludselige skader er heller ikke skader, der opstår ved almindelig brug, som f.eks.: Slid, Ridser, Skrammer, Tilsmudsning, Stænk og spild af fødevarer, væsker og lignende, Dryp fra malerpensler, malerbøtter og lignende. 4.2 Anden bygningsskade dækker ikke Skade som følge af stormflod, oversvømmelser fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade som følge af fejlkonstruktion, fejl ved fremstilling og fejl ved op-/udførelse, hvis forsikringstageren vidste eller burde have haft kendskab til forholdet Skade på genstande, der ikke opfylder lovgivningens regler, er ikke dækket, hvis forsikringstageren har eller burde have haft kendskab til forholdet Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse Bygningsdele, byggematerialer og andet tilbehør, når dette ikke er fastmonteret. For bygninger under opførelse eller til- og ombygning gælder særlige regler jf. afsnit Indirekte skade, som f.eks. tab af el, vand og olie. Side 10 af 28

11 5. Glas og kumme (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 5.1 Glas og kummeforsikring dækker Brud på glas og erstatningsmateriale for glas, glaskeramiske kogeplader, håndvaske, badekar, bideter, wc-kummer og cisterner. Hvis eksisterende toiletsæder og haner ikke kan anvendes af konstruktionsmæssige årsager, dækker forsikringen også nyt sæde eller nye haner i samme standard som det eksisterende Ridser, afskalning eller anden skade på wc-kummer og -cisterner, bideter, håndvaske og badekar, der har medført at genstandene er uanvendelige. 5.2 Glas og kummeforsikring dækker ikke Skade på genstande, der ikke er monteret på deres blivende plads Skade hvis genstanden fortsat kan anvendes Skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatninger eller lignende Frostsprængning i lokaler, der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Hvis man selv er skyld i manglende oliebeholdning eller energiforsyning, er der ikke tale om et tilfældigt svigt i varmeforsyningen Enhver skade på drivhuse Punktering af eller utætheder i sammensætninger af termoruder. 6. Svampe-, insekt- og rådskade (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Træ er et organisk materiale, som nedbrydes i løbet af en vis tid, hvis det udsættes for fugt. Når træ bliver anvendt til eller indgår i bygningskonstruktioner, skal det derfor beskyttes mod nedbrydning. Det er muligt at forlænge træets holdbarhed, hvis bygningskonstruktionerne er hensigtsmæssige og bliver vedligeholdt - det vil sige, at tage og inddækninger holdes tætte, tagrender og nedløbsrør holdes tætte og rensede, vinduespartier og udvendige døre forsegles med glaslister og bliver overfladebehandlet med egnede produkter efter gældende anvisninger fra producenter, leverandører og Alka, Træfacader bliver overfladebehandlet med egnede produkter efter gældende anvisninger fra producenter, leverandører og Alka, Utilsigtede åbninger og revner lukkes eller tildækkes, Nødvendige ventilationsåbninger holdes åbne og frie. Side 11 af 28

12 6.1 Svampe-, insekt og rådskadeforsikringen dækker Skade i bygningsdele af træ som følge af angreb af træødelæggende insekter, hvor træets bæreevne er svækket. Ved angreb af husbukke dækker forsikringen også udgifter til at bekæmpe disse. aktive angreb af trænedbrydende svamp, råd. Skaden skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden og indtil 6 måneder efter forsikringstidens ophør, medmindre der er tegnet en anden forsikring Udgifter til undersøgelse og opsporing, hvis der er konstateret en dækningsberettigende skade. 6.2 Svampe-, insekt og rådskadeforsikringen dækker ikke Skader forårsaget af murbier Skader der skyldes skimmelsvamp Skader som følge af mangelfuld eller forkert vedligeholdelse Skader som følge af fejl eller mangler, som forsikringstageren har eller burde have kendskab til, f.eks. via en tilstandsrapport. Det kan være fejl eller mangler i materialer, konstruktioner, udførelse eller funktioner Skader som kun har betydning for træværkets udseende f.eks. misfarvning, blåsplint, skimmelog mugbelægninger Skader i bygninger, der ikke er opført på muret eller støbt fundament, pæle af beton eller jern Udendørs trækonstruktioner - det vil sige: Verandaer, terrasser, halvtage, Altaner, balkoner, Udvendige trapper, svalegange, Flagstænger, solafskærmninger, Pergolaer, plankeværker, stakitter, Sternbeklædninger, tagudhæng, vindskeder, dæklister, træ i gavltrekanter, Spær-, bjælke- og remender, Bindingsværk Udendørs træbeklædninger samt træværk der er i kontakt med jord eller terræn Trækonstruktioner og træbeklædninger i kældre, det vil sige: Trægulve, Indfatninger og fodpaneler, Skillerum, vægge, Beklædninger Træfundamenter og træpæle ved pilotering Udgifter til forebyggelse eller generelle bygningsgennemgange. Side 12 af 28

13 7. Skjulte rør (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 7.1 Forsikring for skjulte rør omfatter Skjulte vand-, varme-, gas-, olie-, og afløbsinstallationer samt el-varmekabler som findes i de forsikrede bygninger. At installationer og el-varmekabler er skjulte vil sige, at de er skjult i vægge, mure, skunkrum, krybekældre, krybeloft, under gulv, indstøbt i gulv eller i permanent lukkede rum. Isolering alene, uanset isoleringstype, medfører ikke at installationer og el-varmekabler er skjulte. Vandinstallationer tilsluttet indbyggede hårde hvidevarer, og som befinder sig bag installationen, bliver også betragtet som skjulte. 7.2 Forsikring for skjulte rør dækker Reparation af utætheder i installationerne, fejl i el-varmekablerne Dækningen er betinget af, at skaden bliver konstateret og anmeldt i forsikringstiden Hvis der er tale om en dækningsberettigende skade, dækker forsikringen også udgifter til opsporing, hvis det er aftalt med Alka, direkte følgeskade på de forsikrede bygninger og genstande. 7.3 Forsikring for skjulte rør dækker ikke Skade på samt rør i kedler, tanke, beholdere, vaskemaskiner, opvaskemaskiner, olie- og gasfyrsunits, varmevekslere, varmepumper, solvarmeanlæg og jordvarmeanlæg Skade som følge af frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning. Hvis man selv er skyld manglende oliebeholdning eller energiforsyning, er der ikke tale om tilfældig svigtende varmeforsyning Skade af kosmetisk art samt farveforskelle mellem de erstattede genstande og de resterende genstande Skade der er omfattet af en forhandler- eller leverandørgaranti Svampe- eller rådskader Indirekte skade som f.eks. tab af el, vand og olie Udgifter til bekæmpelse af rotter. Side 13 af 28

14 8. Stikledning (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 8.1 Stikledningsforsikringen omfatter Stikledninger og rør i jorden til vand-, varme-, gas-, olie-, afløbsinstallationer og nedsivningsanlæg, el-, tv- og teleinstallationer. til de forsikrede bygninger, når man har vedligeholdelsespligten for disse Nedgravede rør der løber til de forsikrede bygninger fra svømmebassin, olietank. 8.2 Stikledningsforsikringen dækker Reparation af utætheder på rørinstallationerne, fejl i elinstallationerne Dækningen er betinget af, at skaden bliver konstateret og anmeldt i forsikringstiden Ved en dækningsberettigende skade dækker forsikringen også udgifter til opsporing, hvis det er aftalt med Alka, direkte følgeskade på de forsikrede bygninger og genstande. 8.3 Stikledningsforsikringen dækker ikke Skade på ledning til udendørs springvand Utætheder på afløbsledning, som ikke medfører funktionssvigt. Ved TVafløbsledninger - standarddefini -inspektion af Skade på drænrør, septiktanke, faskiner eller lignende Almindelig vedligeholdelse af afløbsrør, som f.eks. oprensning og rodskæring Skade, der er omfattet af forhandler- eller leverandørgaranti Svampe- eller rådskader Indirekte skade som f.eks. udgifter til at bekæmpe rotter Tab af el, olie og vand Skade på genstande, der ikke opfylder lovgivningens regler, hvis forsikringstageren har eller burde have haft kendskab til forholdet. Side 14 af 28

15 9. Udvidet dækning. (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) For Udvidet dækning gælder der altid en selvrisiko, se policen og betingelsernes afsnit om selvrisiko. 9.1 Kosmetiske forskelle Forsikringen dækker kosmetiske forskelle på gulv eller vægge i badeværelse, køkken og bryggers efter en dækningsberettigende rørskade. Forsikringen dækker udskiftning af ikke skaderamte fliser/klinker og sanitet i badeværelse, køkken og bryggers. Der ydes kun erstatning, hvis det ikke er muligt at anskaffe klinker/fliser eller sanitet som er identisk med de beskadigede. Der er kun dækning i det rum som er skaderamt Forsikringen dækker ikke ubeskadiget indmuret badekar/bidet, lovliggørelse. 9.2 Udvidet vandskade Forsikringen dækker skade som følge af nedbør, herunder fygesne, der trænger ind i bygningen, indtrængning og opstigning af grund og kloakvand, der oversvømmer bygningen, udsivning fra synlige rørinstallationer samt beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter. Det er en forudsætning for erstatning, at årsagen til skaden bliver repareret umiddelbart efter skaden. Denne udgift er ikke omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ikke årsagen til nedbørens/fygesneens indtrængning, skader der skyldes kondens og grundfugt, lugtgener, skader på bygninger under ombygning, tilbygning eller opførelse, skader som skyldes frost i lokaler der ikke er tilstrækkeligt opvarmet, med mindre skaden skyldes et tilfældigt svigt i varmeforsyningen, skader som skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 9.3 Skader forvoldt af mår og gnavere Forsikringen dækker skader på bygninger, der bliver brugt til beboelse samt bygningsdele i disse som følge af skade forvoldt af mår og gnavere, f.eks. mus og rotter Forsikringen dækker ikke udgifter til bekæmpelse af skadedyrene, f.eks. rottebekæmpelse, skader der består af lugtgener, ridser, skrammer eller andre kosmetiske skader, skader forvoldt af husdyr og insekter, eller som er forvoldt af dyr som forsikringstageren eller andre som bor på ejendommen ejer, passer eller har i sin varetægt. Heller ikke skader af dyr som andre med lovlig adkomst til ejendommen medbringer Det er en forudsætning for dækningen, at bekæmpelse og forebyggelse sker inden bygningsdelene bliver repareret/erstattet. Denne udgift er ikke omfattet af forsikringen. Side 15 af 28

16 9.4 Byggematerialer og bygningsdele Forsikringen dækker skade på byggematerialer og bygningsdele, som er indkøbt og beregnet til brug og montering i de forsikrede bygninger. De er omfattet af alle valgte dækninger på policen Det er en forudsætning for dækningen, at byggematerialer og bygningsdele befinder sig i en bygning. Det er desuden en forudsætning for tyveridækningen, at byggematerialer og bygningsdele befinder sig i en bygning som er lukket og aflåst, og at der i forbindelse med en skade er synligt tegn på opbrud af bygningen Den maksimale erstatning kan højst udgøre kr. pr forsikringsår (Beløbet bliver ikke indeksreguleret). 9.5 Tab af olie og vand I forbindelse med en dækningsberettigende skade på rør eller stikledninger, dækker forsikringen dokumenterede udgifter til tab af olie og vand, som ikke bliver refunderet af andre. 10. Følgeudgifter 10.1 I forbindelse med en dækningsberettigende skade på denne forsikring, dækkes også udgifter til: Redning og bevaring, jf. punkt Oprydning, jf. punkt Lovliggørelse, jf. punkt Flytning og huslejetab, jf. punkt Redning og bevaring Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande Oprydning Nødvendige udgifter til oprydning af de forsikrede genstande. Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan genanvendes Lovliggørelse Forøgede byggeudgifter ved istandsættelse eller genopførelse, hvis kravet er stillet af myndighederne i henhold til lovgivningen. Det er en forudsætning at udgifterne vedrører de dele af bygningen, der bliver erstattet, at det ikke er muligt at opnå dispensation fra bestemmelserne, at istandsættelse eller genopførelse finder sted, at udgifterne ikke skyldes mangelfuld vedligeholdelse, at udgifterne ikke skyldes foranstaltninger, som myndighederne har forlangt eller kunne have forlangt gennemført inden skaden skete. Erstatningen bliver beregnet til det det koster - regnet efter priserne på skadetidspunktet - at istandsætte eller genopføre det forsikrede i samme skikkelse, til samme anvendelse og på samme sted som før skaden. Erstatningen kan maximalt udgøre 10% af den beskadigede bygnings nyværdi. Side 16 af 28

17 10.5 Flytning og huslejetab I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettigende skade, dækker forsikringen dokumenteret tab af huslejeindtægt i henhold til gældende lovlig lejekontrakt, nødvendige og dokumenterede merudgifter i anledning af skaden, rimelige og nødvendige udgifter til ud og indflytning samt opmagasinering af forsikringstagerens private indbo. Erstatningen betales for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skaden er sket. Bliver skaden ikke udbedret eller bliver bygningen genopført i en anden skikkelse, beregnes erstatningen ud fra det - kortere - tidsrum, der under normale omstændigheder skal bruges til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Hvis udbedring af skaden bliver forsinket på grund af forhold, som forsikringstageren har indflydelse på, betales der ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler. Erstatning bliver betalt i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring. 11. Erstatningsopgørelse 11.1 Erstatningen bliver opgjort til nyværdi, jf. punkt 11.2, bortset fra Skade på bygninger, der henligger forladt, jf. punkt 11.3, Skade på bygninger/bygningsdele, hvor genopretning af skaden ikke finder sted, jf. punkt. 11.4, Skade på bygninger/bygningsdele der står for/er under renovering/modernisering, jf. punkt 11.5, Skade på bygninger bestemt til nedrivning, jf. punkt 11.6, Skade på haveanlæg, jf. punkt 11.7, Skader og genstande, som opgøres på baggrund af afskrivningstabeller, jf. punkt Nyværdi Skaden bliver opgjort på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted (nyværdi). Ved prisansættelsen kan der ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end de skaderamte og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet. Når erstatningen bliver fastlagt tages der hensyn til ændring af byggepriser, som finder sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet. Forsikringen erstatter ikke beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede bygningsdele og de resterende. Side 17 af 28

18 11.3 Bygninger, der henligger forladt Skade på bygninger der henligger forladt, bliver erstattet til dagsværdi Ved dagsværdi forstår vi, at skaden bliver opgjort til det beskadiges værdi umiddelbart før skaden. Fastsættelsen sker i henhold til Vejledningen omhandler forholdet mellem genstandens alder og dens forventede levetid. Når en skade bliver opgjort til dagsværdi, kan erstatningen ikke overstige den beskadigede bygning/bygningsdels handelsværdi umiddelbart før skaden sker Genopretning finder ikke sted Skade på bygninger/bygningsdele, hvor genopretning af skaden ikke finder sted, bliver erstattet til dagsværdi, jf. punkt Renovering/modernisering Bygninger eller bygningsdele, der før skaden var bestemt til renovering/modernisering eller hvor renovering/modernisering er påbegyndt, bliver opgjort efter følgende: Erstatning for bygninger/bygningsdele, der før skaden var bestemt til genanvendelse, bliver opgjort til dagsværdi, jf. punkt , For bygninger/bygningsdele, der før skaden ikke var bestemt til genanvendelse, dækker forsikringen kun udgifter til oprydning med fradrag for sparede nedrivningsomkostninger Nedrivning For bygninger/bygningsdele, der før skaden var bestemt til nedrivning, dækkes kun udgifter til oprydning med fradrag for sparede nedrivningsomkostninger. Bygningsdele som forud for skaden var bestemt til genanvendelse bliver erstattet til dagsværdi, jf. punkt , men med fradrag for sparede omkostninger til demontering Haveanlæg Haveanlæg bliver kun erstattet med udgifter til nyplantning. For buske og træer er dette planter, der ikke er over 4 år gamle. Den samlede erstatning kan ikke overstige kr. Beløbet er fastsat i 2015 og bliver indeksreguleret. Der ydes ingen erstatning, hvis reetablering ikke finder sted. Side 18 af 28

19 11.8 Afskrivningstabeller For nedenstående installationer, bygningsdele og skadetyper gælder særlige erstatningsregler: Hårde hvidevarer og eldrevne genstande. Erstatningen bliver opgjort til, hvad det koster at reparere genstanden. Erstatningen kan dog ikke overstige værdien af genstanden, beregnet efter nedenstående regler. Hvis genstanden ikke kan repareres, bliver erstatningen beregnet med udgangspunkt i prisen for en ny tilsvarende genstand. Erstatningen bliver reguleret herefter under hensyntagen til genstandens alder på skadetidspunktet på følgende vis: Alder Procent af nyværdi 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % Herefter 20 % Kedler, varmevekslere, beholdere samt olie- og gasfyr. Erstatningen bliver opgjort til, hvad det koster at reparere genstanden. Erstatningen kan dog ikke overstige værdien af genstanden, beregnet efter nedenstående regler. Hvis genstanden ikke kan repareres, bliver erstatningen beregnet med udgangspunkt i prisen for en ny tilsvarende genstand. Erstatningen bliver reguleret herefter under hensyntagen til genstandens alder på skadetidspunktet på følgende vis: Alder Procent af nyværdi 0-10 år 100 % år 70 % år 60 % år 50 % år 40 % Herefter 20 % Antenner og paraboler samt tilbehør til disse. Erstatningen bliver opgjort til, hvad det koster at reparere genstanden. Erstatningen kan dog ikke overstige værdien af genstanden, beregnet efter nedenstående regler. Hvis genstanden ikke kan repareres, bliver erstatningen beregnet med udgangspunkt i prisen for en ny tilsvarende genstand. Erstatningen bliver reguleret herefter under hensyntagen til genstandens alder på skadetidspunktet på følgende vis: Alder Procent af nyværdi 0-8 år 100 % 8-9 år 70 % 9-10 år 60 % år 50 % år 40 % Herefter 20 % Side 19 af 28

20 Tage af plast, pvc og lignende. For disse gælder følgende procentvise erstatning af den samlede udgift til udbedring af taget: Alder Procent af nyværdi 0-6 år 100 % 6-7 år 70 % 7-8 år 60 % 8-9 år 50 % 9-10 år 40 % Herefter 20 % Tage af pap. For disse gælder følgende procentvise erstatning af den samlede udgift til udbedring af taget: Alder Procent af nyværdi 0-15 år 100 % år 70 % år 50 % år 30 % Herefter 20 % Tage af strå/rør. For disse gælder følgende procentvise erstatning af den samlede udgift til udbedring af taget: Alder Procent af nyværdi 0-20 år 100 % år 70 % år 50 % år 30 % Herefter 20 % Gulvbelægninger i form af tæpper og vinyl. Erstatningen bliver opgjort til, hvad det koster at reparere genstanden. Erstatningen kan dog ikke overstige værdien af genstanden, beregnet efter nedenstående regler. Hvis genstanden ikke kan repareres, bliver erstatningen beregnet med udgangspunkt i prisen for en ny tilsvarende genstand. Erstatningen bliver reguleret herefter under hensyntagen til genstandens alder på skadetidspunktet på følgende vis: Alder Procent af nyværdi 0-5 år 100 % 5-10 år 75 % år 50 % Herefter 25 % Side 20 af 28

21 Døre, vinduer, udestuer og andre glaspartier med trærammer der dækkes jf. afsnit 6 e-, insekt-. For disse gælder følgende procentvise erstatning af den samlede udgift til udbedring af skaden: Alder Procent af nyværdi 0-10 år 100 % år 75 % år 50 % Herefter 25 % 11.9 Restværdierstatning Hvis en bygning er beskadiget mere end 50% af nyværdien, kan forsikringstageren vælge at få erstattet skaden, som om hele bygningen var ødelagt. Det er en forudsætning, at bygningen bliver genopført i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted. Restværdierstatning opgøres opgørelse af bygningsskader. Derudover erstatter forsikringen nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester, dog med fradrag af den værdi resterne har til anden side. Restværdierstatningen omfatter ikke genopførelse af bygningsbasis (kældre, fundamenter og terrændæk med installationer) hvis den kan genanvendes Erstatningens udbetaling Erstatningen udbetales, når det beskadigede er genoprettet. Hvis genopretning ikke finder sted, kan erstatningen udbetales som en kontanterstatning til fri rådighed. I disse tilfælde bliver skaden opgjort til dagsværdi, jf. punkt Det er en forudsætning for udbetaling, at forsikringstageren har indhentet skriftlig accept fra de tinglyste rettighedshavere i bygningen Selvrisiko Selvrisiko er den del af erstatningen forsikringstageren selv skal betale efter en skade. Forsikringstageren betaler selv skadeudgifter, der ikke overstiger selvrisikobeløbet. Det fremgår af policen, hvilken selvrisiko der gælder for forsikringen Uanset det selvrisikobeløb der er nævnt i policen, gælder der på Udvidet dækning, jf. afsnit 9, en selvrisiko på kr. på enhver skade. Beløbet er fastsat i 2015 og bliver indeksreguleret. På Kosmetiske skader jf. punkt 9.1, er der altid en selvrisiko på 50% af den samlede udgift. Side 21 af 28

22 Husejeransvar og retshjælp 12. Husejeransvarsforsikring (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Hvornår er man ansvarlig? Efter dansk ret er man som husejer eller bruger af en ejendom ansvarlig for en skade, når skaden skyldes fejl eller forsømmelse i forbindelse med rådigheden eller vedligeholdelsen (pasningen) af ejendommen. Hvis husejer/bruger af ejendommen er uden skyld i skaden, er den hændelig, og man er ikke erstatningsansvarlig for hændelige skader. I en sådan situation må skadelidte selv bære tabet Formål Formålet med ansvarsdækningen er at udbetale erstatning, når en sikret som husejer/bruger af ejendommen har pådraget sig et erstatningsansvar, at friholde sikrede, hvis der bliver rejst et uberettiget erstatningskrav Hvilket ansvar dækkes? Forsikringen dækker det ansvar, sikrede som husejer/bruger af ejendommen pådrager sig for skader på andre personer, andres ting og dyr Det er en forudsætning, at det ansvarspådragende forhold er sket, mens forsikringen er i kraft hos Alka (også selv om kravet først gøres gældende efter at dækningen er ophørt) Erstatningssummer Forsikringen dækker med indtil følgende summer pr. forsikringsbegivenhed kr. ved personskade, kr. ved skade på ting og dyr. Ud over forsikringssummerne dækkes omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, når det er aftalt med Alka, sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen Forsikringen dækker ikke ansvar for Skade der er opstået i forbindelse med, at der bliver drevet erhvervsvirksomhed i eller på ejendommen Skade der er opstået ved, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar, end det der gælder efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold Formuetab der ikke er en følge af en dækningsberettigende skade på person eller ting og dyr Skade på ting og dyr, som sikrede eller dennes husstand ejer, har til brug, har til lån eller leje, har til opbevaring, afbenyttelse eller befordring, har sat sig i besiddelse af, har i varetægt af anden grund. Side 22 af 28

23 Skade forvoldt med forsæt medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Skade forvoldt under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Skade forårsaget ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, sikredes brug af sprængstoffer. Skade ved jord- eller grundvandssænkning i forbindelse med de førnævnte undtagelser er heller ikke dækket Skade forvoldt af motordrevet køretøj, bortset fra haveredskaber under 15 HK. Skade på de motoriserede genstande er heller ikke dækket Skade der skyldes forurening af eller gennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting og dyr. Dog dækkes et sådant ansvar, hvis skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Særligt i skadetilfælde Alka skal have besked, så snart der er et erstatningskrav, eller der er formodning om, at et sådant krav vil blive rejst. Alka tager herefter stilling til, om der er et erstatningsansvar. Dækningen omfatter ikke erstatningsansvar, som sikrede har påtaget sig, medmindre der er et juridisk ansvar. 13. Retshjælpsforsikring (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Hvilke omkostninger dækker forsikringen? Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i egenskab af ejer eller bruger af den forsikrede ejendom i dens helhed Der gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr. af de erstatningsberettigende omkostninger De fuldstændige betingelser vedrørende Retshjælpsforsikringen kan rekvireres hos Alka. Side 23 af 28

24 14. Bygning under opførelse eller til- og ombygning 14.1 Forsikringen omfatter Bygninger der er under opførelse, tilbygning, ombygning (herunder større reparationer, som for eksempel ændring af tagdækning) Materialer, der er på byggepladsen og som skal monteres i bygningen Forsikringen dækker forsikringen: Bygningsbrand, jf. afsnit 2 og 3, Storm, jf. afsnit 2 og punkt 4.1.2, Vand i forbindelse med sky- og tøbrud, jf. afsnit 2 og punkt 4.1.3, Husejeransvar, jf. afsnit 12. Det er en betingelse for dækning at byggeprojektet opfylder bygningslovgivningens regler, at byggeprojektet er godkendt af de kompetente myndigheder, at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis Forsikringen dækker ikke Storm og vandskade på sanitet, glas, erstatningsmateriale for glas samt glaskeramiske kogeplader, før de er monteret på deres blivende plads Indirekte skade (f.eks. huslejetab eller driftstab) Selvrisiko Af policen fremgår det, hvilken selvrisiko der gælder for forsikringen Anmeldelse Alka skal have besked inden arbejdet starter, i de tilfælde der er nævnt i afsnit Alka skal have besked, når bygningerne er færdige og kan tages i brug. Side 24 af 28

25 Fællesbestemmelser 15. Opkrævning af forsikringen 15.1 Præmien Første præmie forfalder til betaling når forsikringen træder i kraft Senere præmier forfalder til betaling til de anførte forfaldsdage Præmien skal betales inden den frist, der står på opkrævningen Hvis betalingsfristen ikke overholdes, sender Alka en rykker. I rykkeren står der en ny betalingsfrist. Betales præmien ikke inden for rykkerens betalingsfrist, ophører forsikringens dækning f manglende præmiebetaling. Alka har dog panteret og kan foretage udlæg for præmien med påløbne renter og andre omkostninger Gebyrer og afgifter Alka opkræver lovbestemte afgifter og bidrag, som f.eks. stempelafgift, stormflodsafgift og bidrag til garantifond Alka kan opkræve gebyr for at udsende opkrævninger, de rykkere, som Alka har sendt ved manglende betaling, at udsende forsikringspolice, at sende beløb Opkrævningsadresse Opkrævninger sendes til den adresse forsikringstageren har oplyst. 16. Indeksregulering af præmie og selvrisici 16.1 Præmien bliver indeksreguleret hvert år ved forsikringens hovedforfald Dækningssummer indeksreguleres hvert år pr. 1. januar. Dog sker der ingen indeksregulering af dækningssummerne under Husejeransvarsforsikringen og Retshjælpsforsikringen Selvrisikobeløb bliver indeksreguleret hvert år pr. 1. januar. Dog sker der ingen indeksregulering af selvrisikobeløbet under Retshjælpsforsikringen Indeksreguleringen sker på grundlag af Summarisk lønindeks for den private sektor, som offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af Summarisk lønindeks for den private sektor kan Alka fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks statistik. Side 25 af 28

26 17. Ændringer i forsikringen ud over indeksregulering 17.1 Er indeksregulering af præmie eller selvrisiko ikke tilstrækkelig til at imødegå udviklingen i udgifterne, kan Alka ekstraordinært forhøje præmie eller ændre forsikringsdækningen. Sådanne ekstraordinære forhøjelser/ændringer kan gennemføres med virkning fra forsikringens hovedforfaldsdag, når det sker med mindst 1 måneds varsel Derudover kan Alka kræve ændret præmie eller ændret forsikringsdækning efter enhver anmeldt skade. Ændringen kan gennemføres med 14 dages varsel, og skal meddeles senest 1 måned efter, at Alka har betalt skaden eller afvist skaden. 18. Forsikringens varighed og opsigelse 18.1 Forsikringen gælder for et år ad gangen og fortsætter indtil den bliver opsagt skriftligt af forsikringstageren eller af Alka Forsikringen kan opsiges til et forsikringsårs udløb (forsikringens hovedforfaldsdag). Opsigelsen skal ske på skrift og mindst 1 måned før udløbsdatoen. Opsigelse af dæknin skal desuden følge reglerne i punkt Forsikringen kan opsiges med 14 dages varsel efter enhver anmeldt skade. Opsigelsen skal ske på skrift og senest 1 måned efter at Alka har betalt skaden eller afvist skaden. Opsigelse af 18.4 Særligt vedrørende der er en skriftlig godkendelse fra samtlige tinglyste panthavere i ejendommen, ejendommen bliver forsikret i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring, uden at panthavers retsstilling bliver forringet Alka kan til enhver tid (uanset øvrige bestemmelser i afsnit 18) opsige dækningen ører bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, bygninger, der henligger forladt. Opsigelsen kan ske med 14 dages varsel og skal meddeles både forsikringstager og panthaver. 19. Hvad skal Alka have besked om? 19.1 Alka skal have besked, hvis oplysningerne i policen er forkerte, opvarmningsformen bliver ændret, tagbeklædningen bliver ændret, bygningernes anvendelse bliver ændret helt eller delvist (f.eks. overgang til erhverv), der foretages ny-, om- eller tilbygning på forsikringsstedet. Hvis Alka ikke får besked i ovennævnte tilfælde, kan det medføre, at erstatningen nedsættes eller eventuelt bortfalder Alka er til enhver tid berettiget til at besigtige ejendommen med henblik på en vurdering af risikoforholdet. Side 26 af 28

27 20. Forhold i skadetilfælde 20.1 I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom Alka er berettiget til at foretage nødvendige foranstaltninger Enhver skade skal straks anmeldes til Alka. Tyveri- og hærværksskader skal også anmeldes til politiet Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning og/eller fjernelse af beskadigede genstande ikke finde sted, før Alka har givet sit samtykke til det. Hvis samtykke ikke er indhentet, bortfalder erstatningspligten Alka er berettiget til at anvise reparatør til udbedring af skade Ved ansvarsskade skal der straks indsendes en meddelelse til Alka, når erstatningskrav bliver rejst eller formodes at ville blive rejst. Erstatningspligt og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden samtykke fra Alka, der træffer bestemmelse om sagens behandling. 21. Forsikring i andet selskab 21.1 Er der tegnet en tilsvarende forsikring i et andet selskab og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis der er tegnet forsikring i et andet selskab, så gælder der samme forbehold for denne forsikring. Det betyder, at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne. 22. Ejerskifte 22.1 Ejerskifte skal straks meddeles til Alka Ved ejerskifte ophører dækningen og policen kan ikke overføres til ny ejer godkendelse Hvis der ikke er tegnet ny forsikring, er den nye ejer dækket af denne forsikring i indtil 1 måned fra ejerskiftedatoen. Dette gælder dog ikke for retshjælpsforsikringen som ophører pr. ejerskiftedatoen. Side 27 af 28

28 23. Krigs-, jordskælv- og atomskader Forsikringen dækker ikke skade, der direkte eller indirekte er en følge af eller står i forbindelse med: Krig, krigslignende forhold, borgerkrig, neutralitetskrænkelser, oprør eller borgerlige uroligheder. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser, udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Skader ved kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt medicinsk eller videnskabeligt formål er dog dækket, hvis anvendelsen har fulgt gældende forskrifter og ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. 24. Klagemuligheder Ankenævnet for Forsikring Hvis du ikke er tilfreds med Alkas behandling af din forsikringssag, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Ankenævnet for Forsikring kan dog kun behandle din klage, hvis du forgæves har prøvet at få en tilfredsstillende ordning med Alka eller Alka ikke har svaret på en skriftlig henvendelse indenfor 3 uger. du indsender din klage på et særligt klageskema til Ankenævnet og samtidig betaler et gebyr (som er fastsat af Ankenævnet). Klageskema og indbetalingskort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: Alka Forbrugerrådet Forsikringsoplysningen Ankenævnets sekretariat Adressen til Ankenævnet for Forsikring er: Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf.: Side 28 af 28

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra April 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra April 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra April 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Alka Kolonihavehusforsikring

Alka Kolonihavehusforsikring Alka Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser KH-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Alka Fritidshusforsikring

Alka Fritidshusforsikring Alka Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser FH-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings Aktieselskabet Alka CVR nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side

FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser 1104. Indhold Side Indhold Side FORSIKRINGSBETINGELSER EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser 1104 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg, tilstandsrapporten og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay.

Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Udlejningsforsikring For tøj, sko, tasker og smykker udlejet via Closay. Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 30. september 2016 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3.

16.3.7. Glas og sanitet 12. 16.4.8. Stikledninger 12. 16.5.9. Skjulte rør og kabler 12. 16.6.1. Svamp 13 16.6.2. Råd 13 16.6.3. Familiens bedste forsikringsselskab Aros Husforsikring Forsikringsbetingelser P19-02 For 1- og 2- familie huse Indholdsfortegnelse Fælles bestemmelser 1. Hvem er sikret 2 2. Hvor dækkes? 2 3. Hvad omfatter

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KH-01

Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KH-01 Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. KH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08

KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 KØBERFORSIKRING (Overdragelsesforsikring) Ejerlejlighed uden tilstandsrapport. Almindelige Forsikringsbetingelser nr. DBF 5.1.08 1. Sikrede 2. Forsikringens dækningsomfang 3. Hvilke forhold er dækket 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere