Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat /45 Beskæftigelsesplan /46 Det Lokale Beskæftigelsesråds strategi og handleplan for /47 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer /48 KIA-projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune /49 Projekt for selvforsørgere /50 Projekt udredning og afklaring for flygtningekvinder /51 Evaluering af Integro forløb /52 Orientering /53 Eventuelt... 74

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 62 Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG Godkendelse af referat fra mødet den 28. juni Referat godkendt. 02/45 Beskæftigelsesplan 2008 J.nr.: P16 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Beskæftigelsesplan 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Beskæftigelsesudvalget sender Beskæftigelsesplan 2008 til orientering i Det Lokale Beskæftigelsesråd, med mulighed for yderligere bemærkninger. Sagsfremstilling: I forbindelse med tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2008 har Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse udarbejdet 2. udkast til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen har været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd på mødet den 28. juni Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til beskæftigelsesplanen er fremsendt til Beskæftigelsesudvalget i et høringssvar. Beskæftigelsesudvalget har på møde den 20. august 2007 drøftet 2. udkast til Beskæftigelsesplan Der foretages rettelser/tilføjelser og planen drøftes igen på næste møde i Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Beskæftigelsesplan udkast Høringssvar fra LBR

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 63 Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på mødet den 30. august 2007, 3. udkast til Beskæftigelsesplan LBR tog 3. udkast af Beskæftigelsesplan 2008 til efterretning. 03/46 Det Lokale Beskæftigelsesråds strategi og handleplan for 2008 J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds strategi og handleplan for 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og godkender strategi og handleplan for Sagsfremstilling: De Lokale Beskæftigelsesråd får jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47, hvert år tildelt en bevilling fra staten til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation til lokale forhold. Der skal foretages en evaluering og formidling, som led i aktiviteter eller initiativer efter 47. Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23 en plan for, hvilke aktiviteter der påtænkes gennemført det kommende år. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Det er LBR der beslutter, hvilke initiativer, der skal iværksættes for puljemidlerne. Kommunen skal dog definere den overordnede ramme for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, og det er indenfor denne ramme, initiativerne skal iværksættes. Det fremhæves i vejledningen, at midlerne ikke kan anvendes til finansiering af kommunens drift eller sekretariatsbetjening af rådet. Jobcentret har uarbejdet et udkast til strategi og handleplan for 2008.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 64 Bilag: Strategi og handleplan 2008 Overskriften ændres til Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker mere tid til at arbejde med LBR s virksomhedsrettede plan for LO medlemssiden har udarbejdet et revideret oplæg til Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan. Oplægget vil blive udsendt sammen med referatet. Det Lokale Beskæftigelsesråd beslutter, at der afsættes tid på næste møde til en nærmere drøftelse af oplægget. 04/47 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og godkender Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer. Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder en plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer for Planen indarbejdes i Jobcentrets beskæftigelsesplan for Bilag: Oplæg til LBR virksomhedsrettede plan

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 65 De Lokale Beskæftigelsesråd drøftede og godkendte oplægget til LBR s plan for de særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, med følgende ændring: Det Lokale Beskæftigelsesråds Strategi og handleplan ændres til, Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan. 05/48 KIA-projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \KIA-projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilger kr. til KIA Pro Projektet. Sagsfremstilling: Projektet tager sit udgangspunkt i en forundersøgelse, foretaget af LO Hjørring i foråret Forundersøgelsen, der var finansieret af LBR-Hjørring, havde til hensigt at undersøge muligheden for at reducere sygefravær ved hjælp af en hurtig udredning fra et tværfagligt team i et særligt center. Det var tanken, at centret kunne etableres i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner. Baggrunden var, at erfaringer fra Vejle og Silkeborg har dokumenteret, at nye behandlingsformer, hurtig udredning og en helhedsorienteret indsats kan reducere sygefraværet og øge arbejdsfastholdelsen i betydeligt omfang. LO-Hjørring fremlagde resultatet af forundersøgelsen for bl.a. borgmestre og embedsmænd fra henholdsvis Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune ved et arrangement den 11. maj Arbejdet er fortsat i regi af de tre kommuners jobcenterchefer. Der er i den forbindelse indledt et samarbejde med anden aktør, repræsenteret ved virksomheden KIApro, der har udviklet et særligt koncept til formålet, kaldet SPAR (et Systematisk Program for Arbejdsrettet Rehabilitering). Konceptet indeholder en arbejdsrettet rehabiliteringsindsats for sygemeldte med særlig risiko for langvarigt fravær (KIA = Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse), herunder etableringen af et

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 66 tværfagligt team. Indsatsen er videnskabeligt dokumenteret for bevægeapparatslidelser, hvor man efter 12 måneder kunne se en gennemsnitlig reduktion af sygefraværet på 341 timer pr. sygemeldt, svarende til en relativ reduktion på 34 %. I tillæg hertil havde de sygemeldte i indsatsgruppen en væsentlig reduktion i selvopfattede smerter (37 %) og forbedring af funktionsniveauet (41 %), samt en samlet tilfredshed med forløbet på 87 % i modsætning til 41 % i kontrolgruppen. Målgruppe Den overordnede målgruppe er sygemeldte med særlig risiko for langvarigt fravær. Der fokuseres i den forbindelse på sygemeldte med lidelser i bevægeapparatet, idet effekten af den arbejdsrettede rehabiliteringsindsats er dokumenteret for denne målgruppe. Den endelige fastsættelse af målgruppen for indsatsen vil ske som følge af den analyse, som er en del af nærværende projekt. Formål Det overordnede formål med projektet er at udvikle og tilpasse KIA-konceptet efter de lokale forhold på en sådan måde, at der opnås størst mulig effekt ved implementeringen. Mål Det er målet at gennemføre en analyse af de tre kommuners sygedagpengeprofil, samt at planlægge og forberede pilotfase og driftsfase af KIA-konceptet. Projektet har desuden følgende delmål at tilvejebringe et tilstrækkeligt og sagligt grundlag for kvalificerede beslutninger vedrørende målgruppen for indsatsen, samt for organiseringen og gennemførelsen af KIA-konceptet i de tre kommuner, at sikre et solidt fagligt og administrativt grundlag for det tværkommunale samarbejde, at sikre et højt informationsniveau hos relevante aktører og samarbejdsparter. Projektperiode Analyse- og planlægningsfasen i de tre kommuner forventes at vare omkring 6 måneder, i perioden oktober 2007 til og med marts Økonomi Det samlede projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune har en udgift på kr. Brønderslev Kommunes andel udgør kr.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 67 Der søges parallelt midler til samme projekt i Forebyggelsesfonden. Fonden har ansøgningsfrist oktober Såfremt Forebyggelsesfonden yder støtte til projektet, bortfalder eventuelt støtte fra det/de lokale beskæftigelsesråd. Bilag: Projektansøgning Budget for KIA Beskrivelse af Spar Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender projektet og bevilger det ansøgte beløb. Det Lokale Beskæftigelsesråd forventer, at såfremt projektet bliver en succes, at det så fremover indgår i jobcentrets drift. 06/49 Projekt for selvforsørgere J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projekt for selvforsørgere.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager projekt for selvforsørgere til efterretning. Sagsfremstilling: Det danske arbejdsmarked er inde i en gunstig situation, med stor travlhed og høj beskæftigelse. Virksomhederne er dog begyndt at have vanskeligheder med at rekruttere tilstrækkelig med medarbejdere med de rette kvalifikationer, og efterspørger derfor kvalificerede medarbejdere, som aldrig før. Udbud og efterspørgsel er to ender, der i øjeblikket har vanskeligheder med at nå sammen, da den tilbageværende arbejdskraftressource ikke har de fornødne ressourcer og kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 68 Derfor importeres arbejdskraft i stigende omfang fra udlandet og det synes at være et ressourcespild, hvis den eventuelt medfølgende ægtefælle ikke hjælpes til at finde job. I forbindelse med den rekrutterede arbejdskraft, kan det skabe uheldige konsekvenser, hvis ægtefællen og dermed familien ikke trives på grund af isolation og derfor vælger at rejse tilbage til hjemlandet. Det vil give en dårlig oplevelse for såvel den rekrutterede som for virksomheden. Som udgangspunkt er det fælles for de selvforsørgende, at de ikke modtager nogen forsørgelse fra det offentlige. Som udgangspunkt er kommunerne ikke forpligtet til at yde nogen hjælp til de selvforsørgende, ud over dansk og samfundsforståelse. De får ikke et automatisk tilbud om hjælp til jobsøgning, virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlæring, men i forhold til lovgivningen, er der som noget nyt i år indføjet en åbning der gør, at kommunerne kan vælge at iværksætte de nævnte arbejdsmarkedsrettede tilbud. De selvforsørgende modtager ingen form for ydelser, mens de f.eks. er i en praktik. Formål og mål Formålet med projektet er flersidigt, og vil blive fremhævet efterfølgende. Det første formål med projektet er at den enkeltes kompetencer kan anvendes ude på de nordjyske virksomheder. Det er godt for den enkelte, og vil bidrage til en hurtigere og formodentlig bedre integration. Derfor er det vigtigt, at den enkelte flygtning/indvandrer tidligt får afdækket sine kvalifikationer og kommer i en beskæftigelse, der tilgodeser den rette anvendelse af hans/hendes kompetencer. Det vil være formålstjenligt i en tid, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft, at den arbejdskraft der er til rådighed anvendes optimalt. Det bærende element i projektet er, at der etableres en vejlederfunktion, som skal hjælpe den enkelte med at komme på arbejdsmarkedet, samt hjælpe med etablering og udvikling af netværk. Her tænkes både imellem de jobsøgende selv og på kontakt til frivilligorganisationer og andre, hvor der dels kan skabes kontakter i det frivillige arbejde og relevante virksomhedsnetværk og derigennem knyttes kontakter, der kunne agere som en slags frivillige mentorer. Megen rekruttering af arbejdskraft sker via netværk, hvorfor det er vigtigt at få det etableret. Det andet formål er, at gøre det lettere for virksomheder at rekruttere aktuel udenlandsk arbejdskraft samt at minimere de problemer, som de sociale og kulturelle forskelle kan give i kulturmødet. Her har vejlederen en opgave i at klæde en kontaktperson- en mentor i virksomheden på, så vedkommende ser sig i stand til at kunne hjælpe den nye kollega til rette i virksomheden. Altså en rolleafklaring. Projektet er relevant, fordi det har til hensigt at forbedre løsningen af opgaven omkring selvforsørgeres vej til arbejdsmarkedet. Deltagerne er for en stor dels vedkommende meget motiverede for at komme i arbejde, men mangler hjælp til at komme i kontakt med arbejdsmarkedet. I en tid hvor det jævnligt påpeges, at vejen til integration går via

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 69 arbejdsmarkedet, er der behov for et særligt tiltag i forhold til gruppen af selvforsørgere, som ikke er omfattet af de lovbestemte givne muligheder. Konkretisering af målgruppen lokalt i Brønderslev I Jobcenter Brønderslev er der 43 selvforsørgere med udenlandsk baggrund under Aktivloven og 18 selvforsørgere under integrationsloven. Derudover er der helt givet en hel del gamle selvforsørgere i kommunen, der ikke er kendt af systemet. En stor del af målgruppen modtager undervisning i dansk hos AOF Dronninglund. Projektets idegrundlag og indhold Projektet planlægges gennemført med følgende indsatsområder. 1. Etablering af en Vejlederfunktion som støtte for den enkelte, og støtte op omkring lokalt forankrede netværk. 2. Hjælp til afklaring af den enkeltes kompetencer, enten i en virksomhedspraktik eller på en uddannelsesinstitution. 3. Hjælp og vejledning til job. Finansiering Projektet søges finansieret gennem Integrationsministeriets puljer. Der søges om løn til vejleder samt følgeudgifter (transportudgifter, kontorhold m.m.) ca kr. årligt. Bilag: Projekt selvforsørgere Det Lokale Beskæftigelsesråd tog projektet til efterretning. 07/50 Projekt udredning og afklaring for flygtningekvinder J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projekt udredning og afklaring for flygtningekvinder.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender projekt for udredning og afklaring for flygtningekvinder og bevilger kr. til projektet.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 70 Sagsfremstilling: På Jobcentret er der på integrationsområdet en større gruppe kvinder med mange diffuse helbredsmæssige problemer, men hvor der ikke foreligger konkrete lægelige diagnoser, eller i hvert fald ikke diagnoser som betinger de mange diffuse symptomer de angiver at have. Generelt for gruppen er, at de er meget somatiske, og flere af kvinderne er svært overvægtige og/eller i så dårlig fysisk form, at dette enten betinger de symptomer de har og/eller direkte forværrer symptomerne. Hvad angår de psykiske barrierer, er der dels manglende sprogkundskaber, uddannelse, selvtillid, arbejdsidentitet, dels negativ selvopfattelse/selvbillede, kulturelle, familiære (kønsrollerne og de mange børn) og religiøse forhold m.v., og hvor sygdom ofte bliver en undskyldning for livsforholdene, fordi den enkelte ikke magter tanken om en hverdag på det danske arbejdsmarked. Der er tale om kvinder, som næsten er umulige at aktivere, da ethvert forsøg på aktivering afstedkommer massivt fravær begrundet i det fysiske helbred. Undersøgelser viser, at gruppen af etniske kvinder med mange diffuse helbredsmæssige problemer udgør et stort og generelt problem rundt omkring i landets kommuner. Vedlagte projekt er inspireret af et forsøg fra bl.a. Odense, som viser, at der i forhold til disse kvinder er behov for en særlig indsats målrettet arbejdsmarkedet, og at indsatsen sker på baggrund af en grundig forudgående udredning- og helbredsafklaring af disse kvinder. Der etableres et kursus, der vil bestå af en vekselvirkning mellem fysisk træning (fysioterapi), støttende gruppesamtaler og enkelt-samtaler m/tilstedeværelse af tolk, hvor der er behov for det. Der vil endvidere blive indlagt ugentlige temaer med særligt fokus på den enkeltes gruppeadfærd, hvor der vil blive arbejdet m/løsning af fælles opgaver og/eller deltagelse i fælles arrangementer ud-af-huset. Motivationsarbejde og fokus på den enkeltes motivation i relation til løsning af de daglige opgaver, fremmøde, socialt sindelag mv. vil være rød tråd gennem hele kursusforløbet. For at forholde sig til denne gruppes samlede problemstillinger vil det være nødvendigt, at der sker en faglig og saglig udredning. Det skal der fagspecialister til. Det er derfor tanken at en fysioterapeut og en psykolog skal stå for denne udredning. Jobcentret har vurderet, at der er 7 aktuelle deltagere til kurset. For at sikre den ønskede effekt af forløbet, har Jobcentret vurderet, at kursusforløbet bør strække sig over 12 uger. Formålet med projektet er tosidigt 1. På den ene side afklaring og udredning, herunder at få en klar beskrivelse af den enkeltes fysiske og psykiske habitus, med fokus på barrierer, funktionsdygtighed, skånehensyn m.v. i en aktiveringssituation.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side Få klarlagt det videre forløb, det vil sige anbefalinger til en ansvarlig og fremadrettet indsats. På baggrund af ovenstående. Jobcentret forventer, at der vil ske en udredning af de 7 deltagere, som muliggør, at integrationsmedarbejderne sammen med de pågældende kvinder, kan arbejde frem mod en fremadrettet indsats. Økonomi Der søges om kr. Bilag: Udredning og afklaring for flygtningekvinder Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at udsætte endelig stillingtagen af projektet til næste møde i LBR. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, at der til næste møde foreligger en kort anonymiseret beskrivelse af de enkelte personer, og hvad der er forsøgt i forhold til afklaring af den enkelte. Der ønskes ligeledes en præcisering af den forventede effekt og succesrate ved gennemførelse af projektet, samt hvilken efterfølgende konsekvens der iværksættes ved utilstrækkelig medvirken. 08/51 Evaluering af Integro forløb J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering af Integro forløb.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager evaluering af Integro forløb til efterretning.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 72 Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte i møde den. 7. september 2006 et forløb for personer, der modtog sygedagpenge og ledighedsydelse. Formålet var at styrke den enkelte kursist til at opnå hel eller delvis forsørgelse, samt en afklaring af, hvad der fremtidigt vil være aktuelt og muligt rent jobmæssigt for den enkelte. Formålet har været at skaffe så mange som muligt i fleksjob og opnå afklaring til videre sagsbehandling, hos de kursister, der ikke er visiteret til fleksjob. Målgruppen Målgruppen var et blandet hold på 16 kursister, hvor 8 var på sygedagpenge og skulle afklares i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover var der 8 kursister på ledighedsydelse og målet for denne gruppe var hjælp til afklaring til at finde et fleksjob. Aldersgruppen var fra 37 til 59 år, med en overrepræsentation af kvinder. Til at varetage opgaven er der indgået aftale med Integro. Forløbet startede op 23. oktober 2006 og havde en varighed på 12 uger. Forløbet er nu afsluttet og der foreligger en evaluering. Bilag: Evaluering Evalueringsrapport hold 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd tog evalueringen til efterretning. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, en anonymiseret fremlæggelse af den ene deltager, som valgte ledighedsydelse fra i forløbet.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 73 09/52 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Status på økonomi. Bilag: Regnskab 2. Orientering fra koordinator. 1. Regnskab godkendt. Projektkoordinator gjorde opmærksom på, at der er et væsentlig økonomisk råderum tilbage i Orientering fra koordinator. Regionale beskæftigelsesråd Der har været en henvendelse fra Formandskabet vedrørende Det Regionale Beskæftigelsesråd. De planlægger en rundtur i Nordjylland for at få en dialog med De Lokale Beskæftigelsesråd. Efter aftale med Jytte Thisted har der været foreslået den 25. oktober eller den 29. november. Det har ikke været muligt for formandskabet i RBR at planlægge med disse datoer. For at kunne planlægge et møde i foråret 2008, vil formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd, gerne modtage mødeplan for 2008, når Det Lokale Beskæftigelsesråd har besluttet møderækken i Unge Coach Der er indkommet 58 ansøgere til stillingen som ungecoach. Tænketank Der deltager 15 personer i strategi og teambuilding seminaret den september. Herudover 2 oplægsholdere. Strategi seminaret afvikles på Dronninglund Hotel. Styregruppe På seminaret vil der blive valgt et medlem blandt deltagerne i strategiseminaret til styregruppen.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 74 Thorkild Skovrider Eriksen er udpeget til at repræsentere DA i styregruppen. Rundbordssamtale Der har været en udmærket tilbagemelding med hensyn til kurset. Både hvad angår private virksomheder, som fra offentlige. Virksomhederne udtrykker at der i øjeblikket ikke er den fornødne tid til deltagelse. Møder med a-kasser Lone Becker og Erling Bo Larsen er i gang med en besøgsrunde til a-kasserne. Formålet er at få en drøftelse af eksisterende samarbejde og forventninger til fremtidig samarbejde. Runden forventes at være afsluttet med udgangen af september. Nyhedsbrev til a-kasser Der udsendes nyhedsbrev til a-kasser månedligt. Formålet er, at orientere a- kasserne om tiltag, der kan have interesse og betydning for det fælles samarbejde. Der er ligeledes mulighed for, at a-kasserne kan fremsende aktuelle indlæg til kommende nyhedsbreve, som kan bibringe en viden af fælles interesse. Lægemøde Der afholdes fællesmøde med de praktiserende læger den 19. september /53 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Ole Andersen forespurgte til metalprojektet som CUBIC har været medvirkende til at starte op. Kent Lindberg gav en orientering om virksomhedens baggrund for at deltagelse i optræningsforløb. Et formål er at skaffe nye medarbejdere til såvel CUBIC som til PN- Beslag og Pedershåb, som er de to øvrige virksomheder der indgår i optræningsforløbet. Optræningsforløbet er kommet i stand i et samarbejde med Jobcenter Brønderslev. Britt Manniche orienterede om indsats og metode der har været anvendt med hensyn til at finde de aktuelle deltagere til forløbet.

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 75 Ole Andersen kunne ønske sig en tydeliggørelse af dagsordenens punkter. Det var vanskeligt, at se baggrunden og formålet med oplæg til LBR s plan for de særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, og sammenhængen med beskæftigelsesplan Ole Andersen forespurgte på jobannoncen vedrørende Ungecoach. Der har ikke været ændret væsentligt i stillingsannonce. Det Lokale Beskæftigelsesråd, havde givet tilsagn om, at der kunne anvendes økonomi til rådgivning på udarbejdelse af stillingsannonce vedrørende Ungecoach. Den aktuelle stillingsannonce levede ikke op til hans forventning. Flytning af næste møde i LBR Lone Becker er forhindret i at deltage i næste møde i LBR den 27. september Det aftales at næste møde afholdes den 3. oktober Udkast til mødeplan for 2008 sættes på dagsordenen til næste møde.

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK

E BLIV KLOG PÅ G A D BESKÆFTIGELSES A M E POLITIK T E M A D A G E BLIV KLOG PÅ BESKÆFTIGELSES POLITIK Bliv klogere på det beskæftigelsespolitiske område og bliv bedre til at udnytte din viden, erfaringer og kompetencer til fordel for medlemmerne og arbejdsmarkedets

Læs mere

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem:

Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd. Billede: Mand og dame giver håndtryk. Udarbejdet i samarbejde mellem: 1 Billede: Mand og dame giver håndtryk. Anbefalinger til det lokale beskæftigelsesråd Udarbejdet i samarbejde mellem: Logo for LO Logo for FTF Logo for DA Logo for DH Logo for KL 2 Anbefalinger til det

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt SDA Et projekt rettet mod sygemeldte personer med stress,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere