Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat /45 Beskæftigelsesplan /46 Det Lokale Beskæftigelsesråds strategi og handleplan for /47 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer /48 KIA-projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune /49 Projekt for selvforsørgere /50 Projekt udredning og afklaring for flygtningekvinder /51 Evaluering af Integro forløb /52 Orientering /53 Eventuelt... 74

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 62 Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG Godkendelse af referat fra mødet den 28. juni Referat godkendt. 02/45 Beskæftigelsesplan 2008 J.nr.: P16 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Beskæftigelsesplan 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Beskæftigelsesudvalget sender Beskæftigelsesplan 2008 til orientering i Det Lokale Beskæftigelsesråd, med mulighed for yderligere bemærkninger. Sagsfremstilling: I forbindelse med tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2008 har Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse udarbejdet 2. udkast til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen har været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd på mødet den 28. juni Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til beskæftigelsesplanen er fremsendt til Beskæftigelsesudvalget i et høringssvar. Beskæftigelsesudvalget har på møde den 20. august 2007 drøftet 2. udkast til Beskæftigelsesplan Der foretages rettelser/tilføjelser og planen drøftes igen på næste møde i Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Beskæftigelsesplan udkast Høringssvar fra LBR

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 63 Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på mødet den 30. august 2007, 3. udkast til Beskæftigelsesplan LBR tog 3. udkast af Beskæftigelsesplan 2008 til efterretning. 03/46 Det Lokale Beskæftigelsesråds strategi og handleplan for 2008 J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds strategi og handleplan for 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og godkender strategi og handleplan for Sagsfremstilling: De Lokale Beskæftigelsesråd får jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47, hvert år tildelt en bevilling fra staten til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation til lokale forhold. Der skal foretages en evaluering og formidling, som led i aktiviteter eller initiativer efter 47. Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23 en plan for, hvilke aktiviteter der påtænkes gennemført det kommende år. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Det er LBR der beslutter, hvilke initiativer, der skal iværksættes for puljemidlerne. Kommunen skal dog definere den overordnede ramme for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, og det er indenfor denne ramme, initiativerne skal iværksættes. Det fremhæves i vejledningen, at midlerne ikke kan anvendes til finansiering af kommunens drift eller sekretariatsbetjening af rådet. Jobcentret har uarbejdet et udkast til strategi og handleplan for 2008.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 64 Bilag: Strategi og handleplan 2008 Overskriften ændres til Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker mere tid til at arbejde med LBR s virksomhedsrettede plan for LO medlemssiden har udarbejdet et revideret oplæg til Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan. Oplægget vil blive udsendt sammen med referatet. Det Lokale Beskæftigelsesråd beslutter, at der afsættes tid på næste møde til en nærmere drøftelse af oplægget. 04/47 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og godkender Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer. Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder en plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer for Planen indarbejdes i Jobcentrets beskæftigelsesplan for Bilag: Oplæg til LBR virksomhedsrettede plan

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 65 De Lokale Beskæftigelsesråd drøftede og godkendte oplægget til LBR s plan for de særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, med følgende ændring: Det Lokale Beskæftigelsesråds Strategi og handleplan ændres til, Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan. 05/48 KIA-projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \KIA-projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilger kr. til KIA Pro Projektet. Sagsfremstilling: Projektet tager sit udgangspunkt i en forundersøgelse, foretaget af LO Hjørring i foråret Forundersøgelsen, der var finansieret af LBR-Hjørring, havde til hensigt at undersøge muligheden for at reducere sygefravær ved hjælp af en hurtig udredning fra et tværfagligt team i et særligt center. Det var tanken, at centret kunne etableres i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner. Baggrunden var, at erfaringer fra Vejle og Silkeborg har dokumenteret, at nye behandlingsformer, hurtig udredning og en helhedsorienteret indsats kan reducere sygefraværet og øge arbejdsfastholdelsen i betydeligt omfang. LO-Hjørring fremlagde resultatet af forundersøgelsen for bl.a. borgmestre og embedsmænd fra henholdsvis Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune ved et arrangement den 11. maj Arbejdet er fortsat i regi af de tre kommuners jobcenterchefer. Der er i den forbindelse indledt et samarbejde med anden aktør, repræsenteret ved virksomheden KIApro, der har udviklet et særligt koncept til formålet, kaldet SPAR (et Systematisk Program for Arbejdsrettet Rehabilitering). Konceptet indeholder en arbejdsrettet rehabiliteringsindsats for sygemeldte med særlig risiko for langvarigt fravær (KIA = Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse), herunder etableringen af et

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 66 tværfagligt team. Indsatsen er videnskabeligt dokumenteret for bevægeapparatslidelser, hvor man efter 12 måneder kunne se en gennemsnitlig reduktion af sygefraværet på 341 timer pr. sygemeldt, svarende til en relativ reduktion på 34 %. I tillæg hertil havde de sygemeldte i indsatsgruppen en væsentlig reduktion i selvopfattede smerter (37 %) og forbedring af funktionsniveauet (41 %), samt en samlet tilfredshed med forløbet på 87 % i modsætning til 41 % i kontrolgruppen. Målgruppe Den overordnede målgruppe er sygemeldte med særlig risiko for langvarigt fravær. Der fokuseres i den forbindelse på sygemeldte med lidelser i bevægeapparatet, idet effekten af den arbejdsrettede rehabiliteringsindsats er dokumenteret for denne målgruppe. Den endelige fastsættelse af målgruppen for indsatsen vil ske som følge af den analyse, som er en del af nærværende projekt. Formål Det overordnede formål med projektet er at udvikle og tilpasse KIA-konceptet efter de lokale forhold på en sådan måde, at der opnås størst mulig effekt ved implementeringen. Mål Det er målet at gennemføre en analyse af de tre kommuners sygedagpengeprofil, samt at planlægge og forberede pilotfase og driftsfase af KIA-konceptet. Projektet har desuden følgende delmål at tilvejebringe et tilstrækkeligt og sagligt grundlag for kvalificerede beslutninger vedrørende målgruppen for indsatsen, samt for organiseringen og gennemførelsen af KIA-konceptet i de tre kommuner, at sikre et solidt fagligt og administrativt grundlag for det tværkommunale samarbejde, at sikre et højt informationsniveau hos relevante aktører og samarbejdsparter. Projektperiode Analyse- og planlægningsfasen i de tre kommuner forventes at vare omkring 6 måneder, i perioden oktober 2007 til og med marts Økonomi Det samlede projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune har en udgift på kr. Brønderslev Kommunes andel udgør kr.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 67 Der søges parallelt midler til samme projekt i Forebyggelsesfonden. Fonden har ansøgningsfrist oktober Såfremt Forebyggelsesfonden yder støtte til projektet, bortfalder eventuelt støtte fra det/de lokale beskæftigelsesråd. Bilag: Projektansøgning Budget for KIA Beskrivelse af Spar Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender projektet og bevilger det ansøgte beløb. Det Lokale Beskæftigelsesråd forventer, at såfremt projektet bliver en succes, at det så fremover indgår i jobcentrets drift. 06/49 Projekt for selvforsørgere J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projekt for selvforsørgere.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager projekt for selvforsørgere til efterretning. Sagsfremstilling: Det danske arbejdsmarked er inde i en gunstig situation, med stor travlhed og høj beskæftigelse. Virksomhederne er dog begyndt at have vanskeligheder med at rekruttere tilstrækkelig med medarbejdere med de rette kvalifikationer, og efterspørger derfor kvalificerede medarbejdere, som aldrig før. Udbud og efterspørgsel er to ender, der i øjeblikket har vanskeligheder med at nå sammen, da den tilbageværende arbejdskraftressource ikke har de fornødne ressourcer og kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 68 Derfor importeres arbejdskraft i stigende omfang fra udlandet og det synes at være et ressourcespild, hvis den eventuelt medfølgende ægtefælle ikke hjælpes til at finde job. I forbindelse med den rekrutterede arbejdskraft, kan det skabe uheldige konsekvenser, hvis ægtefællen og dermed familien ikke trives på grund af isolation og derfor vælger at rejse tilbage til hjemlandet. Det vil give en dårlig oplevelse for såvel den rekrutterede som for virksomheden. Som udgangspunkt er det fælles for de selvforsørgende, at de ikke modtager nogen forsørgelse fra det offentlige. Som udgangspunkt er kommunerne ikke forpligtet til at yde nogen hjælp til de selvforsørgende, ud over dansk og samfundsforståelse. De får ikke et automatisk tilbud om hjælp til jobsøgning, virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlæring, men i forhold til lovgivningen, er der som noget nyt i år indføjet en åbning der gør, at kommunerne kan vælge at iværksætte de nævnte arbejdsmarkedsrettede tilbud. De selvforsørgende modtager ingen form for ydelser, mens de f.eks. er i en praktik. Formål og mål Formålet med projektet er flersidigt, og vil blive fremhævet efterfølgende. Det første formål med projektet er at den enkeltes kompetencer kan anvendes ude på de nordjyske virksomheder. Det er godt for den enkelte, og vil bidrage til en hurtigere og formodentlig bedre integration. Derfor er det vigtigt, at den enkelte flygtning/indvandrer tidligt får afdækket sine kvalifikationer og kommer i en beskæftigelse, der tilgodeser den rette anvendelse af hans/hendes kompetencer. Det vil være formålstjenligt i en tid, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft, at den arbejdskraft der er til rådighed anvendes optimalt. Det bærende element i projektet er, at der etableres en vejlederfunktion, som skal hjælpe den enkelte med at komme på arbejdsmarkedet, samt hjælpe med etablering og udvikling af netværk. Her tænkes både imellem de jobsøgende selv og på kontakt til frivilligorganisationer og andre, hvor der dels kan skabes kontakter i det frivillige arbejde og relevante virksomhedsnetværk og derigennem knyttes kontakter, der kunne agere som en slags frivillige mentorer. Megen rekruttering af arbejdskraft sker via netværk, hvorfor det er vigtigt at få det etableret. Det andet formål er, at gøre det lettere for virksomheder at rekruttere aktuel udenlandsk arbejdskraft samt at minimere de problemer, som de sociale og kulturelle forskelle kan give i kulturmødet. Her har vejlederen en opgave i at klæde en kontaktperson- en mentor i virksomheden på, så vedkommende ser sig i stand til at kunne hjælpe den nye kollega til rette i virksomheden. Altså en rolleafklaring. Projektet er relevant, fordi det har til hensigt at forbedre løsningen af opgaven omkring selvforsørgeres vej til arbejdsmarkedet. Deltagerne er for en stor dels vedkommende meget motiverede for at komme i arbejde, men mangler hjælp til at komme i kontakt med arbejdsmarkedet. I en tid hvor det jævnligt påpeges, at vejen til integration går via

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 69 arbejdsmarkedet, er der behov for et særligt tiltag i forhold til gruppen af selvforsørgere, som ikke er omfattet af de lovbestemte givne muligheder. Konkretisering af målgruppen lokalt i Brønderslev I Jobcenter Brønderslev er der 43 selvforsørgere med udenlandsk baggrund under Aktivloven og 18 selvforsørgere under integrationsloven. Derudover er der helt givet en hel del gamle selvforsørgere i kommunen, der ikke er kendt af systemet. En stor del af målgruppen modtager undervisning i dansk hos AOF Dronninglund. Projektets idegrundlag og indhold Projektet planlægges gennemført med følgende indsatsområder. 1. Etablering af en Vejlederfunktion som støtte for den enkelte, og støtte op omkring lokalt forankrede netværk. 2. Hjælp til afklaring af den enkeltes kompetencer, enten i en virksomhedspraktik eller på en uddannelsesinstitution. 3. Hjælp og vejledning til job. Finansiering Projektet søges finansieret gennem Integrationsministeriets puljer. Der søges om løn til vejleder samt følgeudgifter (transportudgifter, kontorhold m.m.) ca kr. årligt. Bilag: Projekt selvforsørgere Det Lokale Beskæftigelsesråd tog projektet til efterretning. 07/50 Projekt udredning og afklaring for flygtningekvinder J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projekt udredning og afklaring for flygtningekvinder.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender projekt for udredning og afklaring for flygtningekvinder og bevilger kr. til projektet.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 70 Sagsfremstilling: På Jobcentret er der på integrationsområdet en større gruppe kvinder med mange diffuse helbredsmæssige problemer, men hvor der ikke foreligger konkrete lægelige diagnoser, eller i hvert fald ikke diagnoser som betinger de mange diffuse symptomer de angiver at have. Generelt for gruppen er, at de er meget somatiske, og flere af kvinderne er svært overvægtige og/eller i så dårlig fysisk form, at dette enten betinger de symptomer de har og/eller direkte forværrer symptomerne. Hvad angår de psykiske barrierer, er der dels manglende sprogkundskaber, uddannelse, selvtillid, arbejdsidentitet, dels negativ selvopfattelse/selvbillede, kulturelle, familiære (kønsrollerne og de mange børn) og religiøse forhold m.v., og hvor sygdom ofte bliver en undskyldning for livsforholdene, fordi den enkelte ikke magter tanken om en hverdag på det danske arbejdsmarked. Der er tale om kvinder, som næsten er umulige at aktivere, da ethvert forsøg på aktivering afstedkommer massivt fravær begrundet i det fysiske helbred. Undersøgelser viser, at gruppen af etniske kvinder med mange diffuse helbredsmæssige problemer udgør et stort og generelt problem rundt omkring i landets kommuner. Vedlagte projekt er inspireret af et forsøg fra bl.a. Odense, som viser, at der i forhold til disse kvinder er behov for en særlig indsats målrettet arbejdsmarkedet, og at indsatsen sker på baggrund af en grundig forudgående udredning- og helbredsafklaring af disse kvinder. Der etableres et kursus, der vil bestå af en vekselvirkning mellem fysisk træning (fysioterapi), støttende gruppesamtaler og enkelt-samtaler m/tilstedeværelse af tolk, hvor der er behov for det. Der vil endvidere blive indlagt ugentlige temaer med særligt fokus på den enkeltes gruppeadfærd, hvor der vil blive arbejdet m/løsning af fælles opgaver og/eller deltagelse i fælles arrangementer ud-af-huset. Motivationsarbejde og fokus på den enkeltes motivation i relation til løsning af de daglige opgaver, fremmøde, socialt sindelag mv. vil være rød tråd gennem hele kursusforløbet. For at forholde sig til denne gruppes samlede problemstillinger vil det være nødvendigt, at der sker en faglig og saglig udredning. Det skal der fagspecialister til. Det er derfor tanken at en fysioterapeut og en psykolog skal stå for denne udredning. Jobcentret har vurderet, at der er 7 aktuelle deltagere til kurset. For at sikre den ønskede effekt af forløbet, har Jobcentret vurderet, at kursusforløbet bør strække sig over 12 uger. Formålet med projektet er tosidigt 1. På den ene side afklaring og udredning, herunder at få en klar beskrivelse af den enkeltes fysiske og psykiske habitus, med fokus på barrierer, funktionsdygtighed, skånehensyn m.v. i en aktiveringssituation.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side Få klarlagt det videre forløb, det vil sige anbefalinger til en ansvarlig og fremadrettet indsats. På baggrund af ovenstående. Jobcentret forventer, at der vil ske en udredning af de 7 deltagere, som muliggør, at integrationsmedarbejderne sammen med de pågældende kvinder, kan arbejde frem mod en fremadrettet indsats. Økonomi Der søges om kr. Bilag: Udredning og afklaring for flygtningekvinder Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at udsætte endelig stillingtagen af projektet til næste møde i LBR. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, at der til næste møde foreligger en kort anonymiseret beskrivelse af de enkelte personer, og hvad der er forsøgt i forhold til afklaring af den enkelte. Der ønskes ligeledes en præcisering af den forventede effekt og succesrate ved gennemførelse af projektet, samt hvilken efterfølgende konsekvens der iværksættes ved utilstrækkelig medvirken. 08/51 Evaluering af Integro forløb J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering af Integro forløb.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager evaluering af Integro forløb til efterretning.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 72 Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte i møde den. 7. september 2006 et forløb for personer, der modtog sygedagpenge og ledighedsydelse. Formålet var at styrke den enkelte kursist til at opnå hel eller delvis forsørgelse, samt en afklaring af, hvad der fremtidigt vil være aktuelt og muligt rent jobmæssigt for den enkelte. Formålet har været at skaffe så mange som muligt i fleksjob og opnå afklaring til videre sagsbehandling, hos de kursister, der ikke er visiteret til fleksjob. Målgruppen Målgruppen var et blandet hold på 16 kursister, hvor 8 var på sygedagpenge og skulle afklares i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover var der 8 kursister på ledighedsydelse og målet for denne gruppe var hjælp til afklaring til at finde et fleksjob. Aldersgruppen var fra 37 til 59 år, med en overrepræsentation af kvinder. Til at varetage opgaven er der indgået aftale med Integro. Forløbet startede op 23. oktober 2006 og havde en varighed på 12 uger. Forløbet er nu afsluttet og der foreligger en evaluering. Bilag: Evaluering Evalueringsrapport hold 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd tog evalueringen til efterretning. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, en anonymiseret fremlæggelse af den ene deltager, som valgte ledighedsydelse fra i forløbet.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 73 09/52 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Status på økonomi. Bilag: Regnskab 2. Orientering fra koordinator. 1. Regnskab godkendt. Projektkoordinator gjorde opmærksom på, at der er et væsentlig økonomisk råderum tilbage i Orientering fra koordinator. Regionale beskæftigelsesråd Der har været en henvendelse fra Formandskabet vedrørende Det Regionale Beskæftigelsesråd. De planlægger en rundtur i Nordjylland for at få en dialog med De Lokale Beskæftigelsesråd. Efter aftale med Jytte Thisted har der været foreslået den 25. oktober eller den 29. november. Det har ikke været muligt for formandskabet i RBR at planlægge med disse datoer. For at kunne planlægge et møde i foråret 2008, vil formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd, gerne modtage mødeplan for 2008, når Det Lokale Beskæftigelsesråd har besluttet møderækken i Unge Coach Der er indkommet 58 ansøgere til stillingen som ungecoach. Tænketank Der deltager 15 personer i strategi og teambuilding seminaret den september. Herudover 2 oplægsholdere. Strategi seminaret afvikles på Dronninglund Hotel. Styregruppe På seminaret vil der blive valgt et medlem blandt deltagerne i strategiseminaret til styregruppen.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 74 Thorkild Skovrider Eriksen er udpeget til at repræsentere DA i styregruppen. Rundbordssamtale Der har været en udmærket tilbagemelding med hensyn til kurset. Både hvad angår private virksomheder, som fra offentlige. Virksomhederne udtrykker at der i øjeblikket ikke er den fornødne tid til deltagelse. Møder med a-kasser Lone Becker og Erling Bo Larsen er i gang med en besøgsrunde til a-kasserne. Formålet er at få en drøftelse af eksisterende samarbejde og forventninger til fremtidig samarbejde. Runden forventes at være afsluttet med udgangen af september. Nyhedsbrev til a-kasser Der udsendes nyhedsbrev til a-kasser månedligt. Formålet er, at orientere a- kasserne om tiltag, der kan have interesse og betydning for det fælles samarbejde. Der er ligeledes mulighed for, at a-kasserne kan fremsende aktuelle indlæg til kommende nyhedsbreve, som kan bibringe en viden af fælles interesse. Lægemøde Der afholdes fællesmøde med de praktiserende læger den 19. september /53 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Ole Andersen forespurgte til metalprojektet som CUBIC har været medvirkende til at starte op. Kent Lindberg gav en orientering om virksomhedens baggrund for at deltagelse i optræningsforløb. Et formål er at skaffe nye medarbejdere til såvel CUBIC som til PN- Beslag og Pedershåb, som er de to øvrige virksomheder der indgår i optræningsforløbet. Optræningsforløbet er kommet i stand i et samarbejde med Jobcenter Brønderslev. Britt Manniche orienterede om indsats og metode der har været anvendt med hensyn til at finde de aktuelle deltagere til forløbet.

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 75 Ole Andersen kunne ønske sig en tydeliggørelse af dagsordenens punkter. Det var vanskeligt, at se baggrunden og formålet med oplæg til LBR s plan for de særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, og sammenhængen med beskæftigelsesplan Ole Andersen forespurgte på jobannoncen vedrørende Ungecoach. Der har ikke været ændret væsentligt i stillingsannonce. Det Lokale Beskæftigelsesråd, havde givet tilsagn om, at der kunne anvendes økonomi til rådgivning på udarbejdelse af stillingsannonce vedrørende Ungecoach. Den aktuelle stillingsannonce levede ikke op til hans forventning. Flytning af næste møde i LBR Lone Becker er forhindret i at deltage i næste møde i LBR den 27. september Det aftales at næste møde afholdes den 3. oktober Udkast til mødeplan for 2008 sættes på dagsordenen til næste møde.

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 12. november 2014 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Holst Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen

Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Evaluering af projekt Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Resultater af Projektcenter Sønderjyllands socialfondsprojekt i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner Evaluering af projekt Sygefravær og

Læs mere