Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat"

Transkript

1 Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt:

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat /45 Beskæftigelsesplan /46 Det Lokale Beskæftigelsesråds strategi og handleplan for /47 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer /48 KIA-projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune /49 Projekt for selvforsørgere /50 Projekt udredning og afklaring for flygtningekvinder /51 Evaluering af Integro forløb /52 Orientering /53 Eventuelt... 74

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 62 Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Godkendelse af referat.doc ÅBEN SAG Godkendelse af referat fra mødet den 28. juni Referat godkendt. 02/45 Beskæftigelsesplan 2008 J.nr.: P16 T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Beskæftigelsesplan 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Beskæftigelsesudvalget sender Beskæftigelsesplan 2008 til orientering i Det Lokale Beskæftigelsesråd, med mulighed for yderligere bemærkninger. Sagsfremstilling: I forbindelse med tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen for 2008 har Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse udarbejdet 2. udkast til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplanen har været til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd på mødet den 28. juni Det Lokale Beskæftigelsesråds bemærkninger til beskæftigelsesplanen er fremsendt til Beskæftigelsesudvalget i et høringssvar. Beskæftigelsesudvalget har på møde den 20. august 2007 drøftet 2. udkast til Beskæftigelsesplan Der foretages rettelser/tilføjelser og planen drøftes igen på næste møde i Beskæftigelsesudvalget. Bilag: Beskæftigelsesplan udkast Høringssvar fra LBR

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 63 Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede på mødet den 30. august 2007, 3. udkast til Beskæftigelsesplan LBR tog 3. udkast af Beskæftigelsesplan 2008 til efterretning. 03/46 Det Lokale Beskæftigelsesråds strategi og handleplan for 2008 J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds strategi og handleplan for 2008.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og godkender strategi og handleplan for Sagsfremstilling: De Lokale Beskæftigelsesråd får jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 47, hvert år tildelt en bevilling fra staten til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, herunder tværkommunale aktiviteter og initiativer, der sker i samarbejde med organisationer, der har relation til lokale forhold. Der skal foretages en evaluering og formidling, som led i aktiviteter eller initiativer efter 47. Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder indenfor de overordnede rammer i beskæftigelsesplanen jvf. Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats 23 en plan for, hvilke aktiviteter der påtænkes gennemført det kommende år. Planen sendes til høring hos de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Det er LBR der beslutter, hvilke initiativer, der skal iværksættes for puljemidlerne. Kommunen skal dog definere den overordnede ramme for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats, og det er indenfor denne ramme, initiativerne skal iværksættes. Det fremhæves i vejledningen, at midlerne ikke kan anvendes til finansiering af kommunens drift eller sekretariatsbetjening af rådet. Jobcentret har uarbejdet et udkast til strategi og handleplan for 2008.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 64 Bilag: Strategi og handleplan 2008 Overskriften ændres til Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan for Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker mere tid til at arbejde med LBR s virksomhedsrettede plan for LO medlemssiden har udarbejdet et revideret oplæg til Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan. Oplægget vil blive udsendt sammen med referatet. Det Lokale Beskæftigelsesråd beslutter, at der afsættes tid på næste møde til en nærmere drøftelse af oplægget. 04/47 Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd drøfter og godkender Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer. Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd udarbejder en plan for de særlige virksomhedsrettede initiativer for Planen indarbejdes i Jobcentrets beskæftigelsesplan for Bilag: Oplæg til LBR virksomhedsrettede plan

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 65 De Lokale Beskæftigelsesråd drøftede og godkendte oplægget til LBR s plan for de særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, med følgende ændring: Det Lokale Beskæftigelsesråds Strategi og handleplan ændres til, Det Lokale Beskæftigelsesråds virksomhedsrettede plan. 05/48 KIA-projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \KIA-projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilger kr. til KIA Pro Projektet. Sagsfremstilling: Projektet tager sit udgangspunkt i en forundersøgelse, foretaget af LO Hjørring i foråret Forundersøgelsen, der var finansieret af LBR-Hjørring, havde til hensigt at undersøge muligheden for at reducere sygefravær ved hjælp af en hurtig udredning fra et tværfagligt team i et særligt center. Det var tanken, at centret kunne etableres i et samarbejde mellem Region Nordjylland og Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner. Baggrunden var, at erfaringer fra Vejle og Silkeborg har dokumenteret, at nye behandlingsformer, hurtig udredning og en helhedsorienteret indsats kan reducere sygefraværet og øge arbejdsfastholdelsen i betydeligt omfang. LO-Hjørring fremlagde resultatet af forundersøgelsen for bl.a. borgmestre og embedsmænd fra henholdsvis Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune ved et arrangement den 11. maj Arbejdet er fortsat i regi af de tre kommuners jobcenterchefer. Der er i den forbindelse indledt et samarbejde med anden aktør, repræsenteret ved virksomheden KIApro, der har udviklet et særligt koncept til formålet, kaldet SPAR (et Systematisk Program for Arbejdsrettet Rehabilitering). Konceptet indeholder en arbejdsrettet rehabiliteringsindsats for sygemeldte med særlig risiko for langvarigt fravær (KIA = Koordineret Indsats for Arbejdsfastholdelse), herunder etableringen af et

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 66 tværfagligt team. Indsatsen er videnskabeligt dokumenteret for bevægeapparatslidelser, hvor man efter 12 måneder kunne se en gennemsnitlig reduktion af sygefraværet på 341 timer pr. sygemeldt, svarende til en relativ reduktion på 34 %. I tillæg hertil havde de sygemeldte i indsatsgruppen en væsentlig reduktion i selvopfattede smerter (37 %) og forbedring af funktionsniveauet (41 %), samt en samlet tilfredshed med forløbet på 87 % i modsætning til 41 % i kontrolgruppen. Målgruppe Den overordnede målgruppe er sygemeldte med særlig risiko for langvarigt fravær. Der fokuseres i den forbindelse på sygemeldte med lidelser i bevægeapparatet, idet effekten af den arbejdsrettede rehabiliteringsindsats er dokumenteret for denne målgruppe. Den endelige fastsættelse af målgruppen for indsatsen vil ske som følge af den analyse, som er en del af nærværende projekt. Formål Det overordnede formål med projektet er at udvikle og tilpasse KIA-konceptet efter de lokale forhold på en sådan måde, at der opnås størst mulig effekt ved implementeringen. Mål Det er målet at gennemføre en analyse af de tre kommuners sygedagpengeprofil, samt at planlægge og forberede pilotfase og driftsfase af KIA-konceptet. Projektet har desuden følgende delmål at tilvejebringe et tilstrækkeligt og sagligt grundlag for kvalificerede beslutninger vedrørende målgruppen for indsatsen, samt for organiseringen og gennemførelsen af KIA-konceptet i de tre kommuner, at sikre et solidt fagligt og administrativt grundlag for det tværkommunale samarbejde, at sikre et højt informationsniveau hos relevante aktører og samarbejdsparter. Projektperiode Analyse- og planlægningsfasen i de tre kommuner forventes at vare omkring 6 måneder, i perioden oktober 2007 til og med marts Økonomi Det samlede projekt i Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommune har en udgift på kr. Brønderslev Kommunes andel udgør kr.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 67 Der søges parallelt midler til samme projekt i Forebyggelsesfonden. Fonden har ansøgningsfrist oktober Såfremt Forebyggelsesfonden yder støtte til projektet, bortfalder eventuelt støtte fra det/de lokale beskæftigelsesråd. Bilag: Projektansøgning Budget for KIA Beskrivelse af Spar Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender projektet og bevilger det ansøgte beløb. Det Lokale Beskæftigelsesråd forventer, at såfremt projektet bliver en succes, at det så fremover indgår i jobcentrets drift. 06/49 Projekt for selvforsørgere J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projekt for selvforsørgere.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager projekt for selvforsørgere til efterretning. Sagsfremstilling: Det danske arbejdsmarked er inde i en gunstig situation, med stor travlhed og høj beskæftigelse. Virksomhederne er dog begyndt at have vanskeligheder med at rekruttere tilstrækkelig med medarbejdere med de rette kvalifikationer, og efterspørger derfor kvalificerede medarbejdere, som aldrig før. Udbud og efterspørgsel er to ender, der i øjeblikket har vanskeligheder med at nå sammen, da den tilbageværende arbejdskraftressource ikke har de fornødne ressourcer og kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 68 Derfor importeres arbejdskraft i stigende omfang fra udlandet og det synes at være et ressourcespild, hvis den eventuelt medfølgende ægtefælle ikke hjælpes til at finde job. I forbindelse med den rekrutterede arbejdskraft, kan det skabe uheldige konsekvenser, hvis ægtefællen og dermed familien ikke trives på grund af isolation og derfor vælger at rejse tilbage til hjemlandet. Det vil give en dårlig oplevelse for såvel den rekrutterede som for virksomheden. Som udgangspunkt er det fælles for de selvforsørgende, at de ikke modtager nogen forsørgelse fra det offentlige. Som udgangspunkt er kommunerne ikke forpligtet til at yde nogen hjælp til de selvforsørgende, ud over dansk og samfundsforståelse. De får ikke et automatisk tilbud om hjælp til jobsøgning, virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlæring, men i forhold til lovgivningen, er der som noget nyt i år indføjet en åbning der gør, at kommunerne kan vælge at iværksætte de nævnte arbejdsmarkedsrettede tilbud. De selvforsørgende modtager ingen form for ydelser, mens de f.eks. er i en praktik. Formål og mål Formålet med projektet er flersidigt, og vil blive fremhævet efterfølgende. Det første formål med projektet er at den enkeltes kompetencer kan anvendes ude på de nordjyske virksomheder. Det er godt for den enkelte, og vil bidrage til en hurtigere og formodentlig bedre integration. Derfor er det vigtigt, at den enkelte flygtning/indvandrer tidligt får afdækket sine kvalifikationer og kommer i en beskæftigelse, der tilgodeser den rette anvendelse af hans/hendes kompetencer. Det vil være formålstjenligt i en tid, hvor virksomhederne efterspørger arbejdskraft, at den arbejdskraft der er til rådighed anvendes optimalt. Det bærende element i projektet er, at der etableres en vejlederfunktion, som skal hjælpe den enkelte med at komme på arbejdsmarkedet, samt hjælpe med etablering og udvikling af netværk. Her tænkes både imellem de jobsøgende selv og på kontakt til frivilligorganisationer og andre, hvor der dels kan skabes kontakter i det frivillige arbejde og relevante virksomhedsnetværk og derigennem knyttes kontakter, der kunne agere som en slags frivillige mentorer. Megen rekruttering af arbejdskraft sker via netværk, hvorfor det er vigtigt at få det etableret. Det andet formål er, at gøre det lettere for virksomheder at rekruttere aktuel udenlandsk arbejdskraft samt at minimere de problemer, som de sociale og kulturelle forskelle kan give i kulturmødet. Her har vejlederen en opgave i at klæde en kontaktperson- en mentor i virksomheden på, så vedkommende ser sig i stand til at kunne hjælpe den nye kollega til rette i virksomheden. Altså en rolleafklaring. Projektet er relevant, fordi det har til hensigt at forbedre løsningen af opgaven omkring selvforsørgeres vej til arbejdsmarkedet. Deltagerne er for en stor dels vedkommende meget motiverede for at komme i arbejde, men mangler hjælp til at komme i kontakt med arbejdsmarkedet. I en tid hvor det jævnligt påpeges, at vejen til integration går via

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 69 arbejdsmarkedet, er der behov for et særligt tiltag i forhold til gruppen af selvforsørgere, som ikke er omfattet af de lovbestemte givne muligheder. Konkretisering af målgruppen lokalt i Brønderslev I Jobcenter Brønderslev er der 43 selvforsørgere med udenlandsk baggrund under Aktivloven og 18 selvforsørgere under integrationsloven. Derudover er der helt givet en hel del gamle selvforsørgere i kommunen, der ikke er kendt af systemet. En stor del af målgruppen modtager undervisning i dansk hos AOF Dronninglund. Projektets idegrundlag og indhold Projektet planlægges gennemført med følgende indsatsområder. 1. Etablering af en Vejlederfunktion som støtte for den enkelte, og støtte op omkring lokalt forankrede netværk. 2. Hjælp til afklaring af den enkeltes kompetencer, enten i en virksomhedspraktik eller på en uddannelsesinstitution. 3. Hjælp og vejledning til job. Finansiering Projektet søges finansieret gennem Integrationsministeriets puljer. Der søges om løn til vejleder samt følgeudgifter (transportudgifter, kontorhold m.m.) ca kr. årligt. Bilag: Projekt selvforsørgere Det Lokale Beskæftigelsesråd tog projektet til efterretning. 07/50 Projekt udredning og afklaring for flygtningekvinder J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Projekt udredning og afklaring for flygtningekvinder.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender projekt for udredning og afklaring for flygtningekvinder og bevilger kr. til projektet.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 70 Sagsfremstilling: På Jobcentret er der på integrationsområdet en større gruppe kvinder med mange diffuse helbredsmæssige problemer, men hvor der ikke foreligger konkrete lægelige diagnoser, eller i hvert fald ikke diagnoser som betinger de mange diffuse symptomer de angiver at have. Generelt for gruppen er, at de er meget somatiske, og flere af kvinderne er svært overvægtige og/eller i så dårlig fysisk form, at dette enten betinger de symptomer de har og/eller direkte forværrer symptomerne. Hvad angår de psykiske barrierer, er der dels manglende sprogkundskaber, uddannelse, selvtillid, arbejdsidentitet, dels negativ selvopfattelse/selvbillede, kulturelle, familiære (kønsrollerne og de mange børn) og religiøse forhold m.v., og hvor sygdom ofte bliver en undskyldning for livsforholdene, fordi den enkelte ikke magter tanken om en hverdag på det danske arbejdsmarked. Der er tale om kvinder, som næsten er umulige at aktivere, da ethvert forsøg på aktivering afstedkommer massivt fravær begrundet i det fysiske helbred. Undersøgelser viser, at gruppen af etniske kvinder med mange diffuse helbredsmæssige problemer udgør et stort og generelt problem rundt omkring i landets kommuner. Vedlagte projekt er inspireret af et forsøg fra bl.a. Odense, som viser, at der i forhold til disse kvinder er behov for en særlig indsats målrettet arbejdsmarkedet, og at indsatsen sker på baggrund af en grundig forudgående udredning- og helbredsafklaring af disse kvinder. Der etableres et kursus, der vil bestå af en vekselvirkning mellem fysisk træning (fysioterapi), støttende gruppesamtaler og enkelt-samtaler m/tilstedeværelse af tolk, hvor der er behov for det. Der vil endvidere blive indlagt ugentlige temaer med særligt fokus på den enkeltes gruppeadfærd, hvor der vil blive arbejdet m/løsning af fælles opgaver og/eller deltagelse i fælles arrangementer ud-af-huset. Motivationsarbejde og fokus på den enkeltes motivation i relation til løsning af de daglige opgaver, fremmøde, socialt sindelag mv. vil være rød tråd gennem hele kursusforløbet. For at forholde sig til denne gruppes samlede problemstillinger vil det være nødvendigt, at der sker en faglig og saglig udredning. Det skal der fagspecialister til. Det er derfor tanken at en fysioterapeut og en psykolog skal stå for denne udredning. Jobcentret har vurderet, at der er 7 aktuelle deltagere til kurset. For at sikre den ønskede effekt af forløbet, har Jobcentret vurderet, at kursusforløbet bør strække sig over 12 uger. Formålet med projektet er tosidigt 1. På den ene side afklaring og udredning, herunder at få en klar beskrivelse af den enkeltes fysiske og psykiske habitus, med fokus på barrierer, funktionsdygtighed, skånehensyn m.v. i en aktiveringssituation.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side Få klarlagt det videre forløb, det vil sige anbefalinger til en ansvarlig og fremadrettet indsats. På baggrund af ovenstående. Jobcentret forventer, at der vil ske en udredning af de 7 deltagere, som muliggør, at integrationsmedarbejderne sammen med de pågældende kvinder, kan arbejde frem mod en fremadrettet indsats. Økonomi Der søges om kr. Bilag: Udredning og afklaring for flygtningekvinder Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede, at udsætte endelig stillingtagen af projektet til næste møde i LBR. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, at der til næste møde foreligger en kort anonymiseret beskrivelse af de enkelte personer, og hvad der er forsøgt i forhold til afklaring af den enkelte. Der ønskes ligeledes en præcisering af den forventede effekt og succesrate ved gennemførelse af projektet, samt hvilken efterfølgende konsekvens der iværksættes ved utilstrækkelig medvirken. 08/51 Evaluering af Integro forløb J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering af Integro forløb.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager evaluering af Integro forløb til efterretning.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 72 Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte i møde den. 7. september 2006 et forløb for personer, der modtog sygedagpenge og ledighedsydelse. Formålet var at styrke den enkelte kursist til at opnå hel eller delvis forsørgelse, samt en afklaring af, hvad der fremtidigt vil være aktuelt og muligt rent jobmæssigt for den enkelte. Formålet har været at skaffe så mange som muligt i fleksjob og opnå afklaring til videre sagsbehandling, hos de kursister, der ikke er visiteret til fleksjob. Målgruppen Målgruppen var et blandet hold på 16 kursister, hvor 8 var på sygedagpenge og skulle afklares i forhold til fremtidig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover var der 8 kursister på ledighedsydelse og målet for denne gruppe var hjælp til afklaring til at finde et fleksjob. Aldersgruppen var fra 37 til 59 år, med en overrepræsentation af kvinder. Til at varetage opgaven er der indgået aftale med Integro. Forløbet startede op 23. oktober 2006 og havde en varighed på 12 uger. Forløbet er nu afsluttet og der foreligger en evaluering. Bilag: Evaluering Evalueringsrapport hold 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd tog evalueringen til efterretning. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker, en anonymiseret fremlæggelse af den ene deltager, som valgte ledighedsydelse fra i forløbet.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 73 09/52 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Status på økonomi. Bilag: Regnskab 2. Orientering fra koordinator. 1. Regnskab godkendt. Projektkoordinator gjorde opmærksom på, at der er et væsentlig økonomisk råderum tilbage i Orientering fra koordinator. Regionale beskæftigelsesråd Der har været en henvendelse fra Formandskabet vedrørende Det Regionale Beskæftigelsesråd. De planlægger en rundtur i Nordjylland for at få en dialog med De Lokale Beskæftigelsesråd. Efter aftale med Jytte Thisted har der været foreslået den 25. oktober eller den 29. november. Det har ikke været muligt for formandskabet i RBR at planlægge med disse datoer. For at kunne planlægge et møde i foråret 2008, vil formandskabet for Det Regionale Beskæftigelsesråd, gerne modtage mødeplan for 2008, når Det Lokale Beskæftigelsesråd har besluttet møderækken i Unge Coach Der er indkommet 58 ansøgere til stillingen som ungecoach. Tænketank Der deltager 15 personer i strategi og teambuilding seminaret den september. Herudover 2 oplægsholdere. Strategi seminaret afvikles på Dronninglund Hotel. Styregruppe På seminaret vil der blive valgt et medlem blandt deltagerne i strategiseminaret til styregruppen.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 74 Thorkild Skovrider Eriksen er udpeget til at repræsentere DA i styregruppen. Rundbordssamtale Der har været en udmærket tilbagemelding med hensyn til kurset. Både hvad angår private virksomheder, som fra offentlige. Virksomhederne udtrykker at der i øjeblikket ikke er den fornødne tid til deltagelse. Møder med a-kasser Lone Becker og Erling Bo Larsen er i gang med en besøgsrunde til a-kasserne. Formålet er at få en drøftelse af eksisterende samarbejde og forventninger til fremtidig samarbejde. Runden forventes at være afsluttet med udgangen af september. Nyhedsbrev til a-kasser Der udsendes nyhedsbrev til a-kasser månedligt. Formålet er, at orientere a- kasserne om tiltag, der kan have interesse og betydning for det fælles samarbejde. Der er ligeledes mulighed for, at a-kasserne kan fremsende aktuelle indlæg til kommende nyhedsbreve, som kan bibringe en viden af fælles interesse. Lægemøde Der afholdes fællesmøde med de praktiserende læger den 19. september /53 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Ole Andersen forespurgte til metalprojektet som CUBIC har været medvirkende til at starte op. Kent Lindberg gav en orientering om virksomhedens baggrund for at deltagelse i optræningsforløb. Et formål er at skaffe nye medarbejdere til såvel CUBIC som til PN- Beslag og Pedershåb, som er de to øvrige virksomheder der indgår i optræningsforløbet. Optræningsforløbet er kommet i stand i et samarbejde med Jobcenter Brønderslev. Britt Manniche orienterede om indsats og metode der har været anvendt med hensyn til at finde de aktuelle deltagere til forløbet.

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 30. august 2007 Side 75 Ole Andersen kunne ønske sig en tydeliggørelse af dagsordenens punkter. Det var vanskeligt, at se baggrunden og formålet med oplæg til LBR s plan for de særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, og sammenhængen med beskæftigelsesplan Ole Andersen forespurgte på jobannoncen vedrørende Ungecoach. Der har ikke været ændret væsentligt i stillingsannonce. Det Lokale Beskæftigelsesråd, havde givet tilsagn om, at der kunne anvendes økonomi til rådgivning på udarbejdelse af stillingsannonce vedrørende Ungecoach. Den aktuelle stillingsannonce levede ikke op til hans forventning. Flytning af næste møde i LBR Lone Becker er forhindret i at deltage i næste møde i LBR den 27. september Det aftales at næste møde afholdes den 3. oktober Udkast til mødeplan for 2008 sættes på dagsordenen til næste møde.

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 25. september 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-16:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 17.00-19:00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.05 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/81 Omorganisering

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 13. november 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 19.01.2010, kl. 08:30 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden...... 3 2 Udpegning af næstformand...... 4 3 Mødekalender for 2010...... 5 4

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25.08.2010 kl. 14:00 Mødelokale 1 ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 153. Bordet rundt... 3 154. LBR sammensætning...

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 13. december 2007 kl. 10.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, mødelokale 0.12 i stuen. Fraværende: Ann Pedersen og Anne

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl

Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl Referat af møde Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Torsdag den 26. marts 2009, kl. 10.30 12.00 Mødet afholdt på Cafe Danner Slotsgården 11, 3630 Jægerspris. Efter mødet var der fælles frokost

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDET Tirsdag den 28. marts 2006 I Byrådssalen på det gamle rådhus, Bysøstræde, Holbæk Mødestart: I forlængelse af det konstituerende møde med start

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor

Ansøgningskema. Projektets succeskriterier. Come-Back ApS Odense C. Mette Stryhn. Job- og sundhedsmentor Ansøgningskema Ansøger Come-Back ApS Adresse Falen 24 Post nr. / By 5000 Odense C Telefonnummer 28 10 80 53 Email Kontaktperson Projekttitel Projektresumé ms@come-back.dk Mette Stryhn Job- og sundhedsmentor

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus

Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 24.01.2008 kl. 14:00 i mødelokale 1 på Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Jesper Rasmussen og Lone Kiilerich Indholdsfortegnelse: 29. Bordet

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 26. marts 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 16.15 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Lars Juul Andersen Fraværende: Mødedeltagernes

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk.

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Ny Holbæk REFERAT FRA MØDE Torsdag den 8. juni 2006 på Holbæk Sprogcenter, Lundemarksvej 24 i Holbæk. Mødestart KL. 16.00. Side: 2 Fraværende: Muhammed Dahmani (integrionsrådet)

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl Jobcenterets mødelokale Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, Frederikssund Mandag den 17. maj 2010, kl. 16.00 18.00 Jobcenterets mødelokale Indholdsfortegnelse: Sag nr. 1 Aktuel orientering om arbejdsmarkedet i Frederikssund.

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT

Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Integrationsrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Lokale 135a på rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 11. december 2014 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Fraværende: Hazel Laura Möller Ingrid Remy Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015. 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2015 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015 Kommunen skal i 2014 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2015 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10.

Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Møde nr. 9 Mødet blev holdt torsdag den 04. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:10. Medlemmer: Formand

Læs mere