Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13 Kursus i rundbordsamtale /14 Evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd omkring fleksjobkampagne /15 Evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning /16 Evaluering af brug af ergoterapeut /17 Psykologordning i forbindelse med partnerskabsaftaler /18 Optimering af virksomhedsindsatsen /19 Orientering /20 Eventuelt /21 Opslagsværk til virksomheder... 28

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 13 Åbne sager: 01/13 Kursus i rundbordsamtale J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Kursus i rundbordsamtale.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender oplægget. Sagsfremstilling: Jobcentrene anvender i stor grad rundbordssamtale som et redskab i bestræbelserne på at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet. Det kan være baggrund for at etablere et kursus i anvendelse af rundbordssamtalen. Baggrunden for at iværksætte et kursus kan eventuelt være at samle aktører fra de vigtigste aktørgrupper omkring den konkrete udmøntning af fastholdelse af mennesker på arbejdsmarkedet. Målgruppe Virksomheder/tillidsrepræsentanter, jobcentrets sagsbehandlere, læger, faglige organisationer/a-kasser. Ved at samle hele aktørkredsen i et fælles kursusforløb, vil det muliggøre at alle aktører får mulighed for at afprøve deres egen rolle, samt mulighed for at der skabes fælles konsensus omkring målet med at anvende rundbordsamtale som redskab. Kurset foreslås afholdt over 3 separate dage, med en efterfølgende opsamlingsdag. Økonomi Kurset kan eventuelt udbydes med et mindre deltagergebyr. Afvikling af kurset og opfølgningsdagen vil forventeligt beløbe sig til ca kr. Beløbet omfatter oplægsholder/underviser under forløbet udvikling af kurset, materiale, lokaler til afvikling af kurset, samt forplejning. Bilag: Folder rundbordssamtale

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 14 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Der gives tilsagn til, at der arbejdes videre med et mere konkret oplæg til kursus i rundbordssamtale. Der udarbejdes et oplæg til næste møde.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 15 02/14 Evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd omkring fleksjobkampagne J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd omkring fleksjobkampagne.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det lokale Beskæftigelsesråd godkender evaluering af fleksjobkampagne. Sagsfremstilling: Baggrund for kampagnen Såvel lokalt som nationalt oplevede kommunerne i 2006 at antallet af ledige fleksjobbere steg. I de gamle Brønderslev og Dronninglund Kommuner havde vi i foråret 2006 ca. 100 ledige fleksjobbere tilsammen. Jobcentret ønsker derfor at sætte fokus på fleksjobområdet, - både i forhold til den enkelte ledige fleksjobber og i forhold til arbejdsgivere. Effekt af kampagnen Følgende mål var opsat forud for kampagnen A. Det forventes, at ledige fleksjobbere bliver opkvalificeret i jobsøgning. B. Det forventes, at 1/3 af deltagerne (dvs. 10 personer) er i virksomhedspraktik eller fleksjob i løbet af kampagnen eller efterfølgende. Følgende resultater blev nået i 2006 Ad. A Flere af de ledige gav udtryk for at det var rart at blive klædt bedre på samt blive inddraget mere aktivt. Andre gav dog også udtryk for, at man ikke troede på idéen samt mente, at man ikke havde behov for at blive opkvalificeret i forhold til jobsøgning. Jobkonsulenterne oplevede, at de ledige deltog mere aktivt. Især var det en god proces, at de ledige fik sat ord på deres kompetencer og jobønsker ved udarbejdelsen af individuelle annoncer og ved øvelser omkring jobsamtaler. Desværre oplevede jobkonsulenterne også, at engagementet hurtigt faldt igen, når kontakten ikke var så tæt efterfølgende de indledende møder. Ad. B 7 af de 30 ledige, som deltog fra starten, er pr. 1. januar 2007 ansat i fleksjob. Yderligere 2 blev ansat i fleksjob i perioden, men er stoppet igen. Herforuden har 8 personer deltaget i en praktik i perioden.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 16 Det vil sige at 17 personer ud af de 30 fik kontakt med en arbejdsgiver og kom i praktik på en arbejdsplads (målet er hermed nået, da det var 10 personer i alt). Deraf blev 9 ansat i fleksjob, hvoraf 7 personer er fastholdt i jobbet. Andre positive effekter af kampagnen Jobkonsulenterne kom i kontakt med nye arbejdsgivere, da direct mailkampagnen blev rettet mod arbejdsgivere i kommunen, hvor vi indtil da ikke havde haft et tæt samarbejde. Flere af de jobtilbud, som kom fra arbejdsgivere pga. kampagnen, kom andre ledige til gode. Hvis vi f.eks. ikke kunne matche en af de 30 ledige fleksjobbere fra kampagnen, så tilbød vi selvfølgelig jobs til nyledige fleksjobbere eller andre ledige. Der blev oprettet en underside på kommunens hjemmeside omhandlende fleksjobs. Siden er stadig i brug, og vi kontaktes stadig af arbejdsgivere, som er interesseret i ordningen efter de har læst om de ledige fleksjobbere her. Flere ledige fleksjobbere har i perioden og efterfølgende indlagt deres egen job-søges på hjemmesiden. Der blev sat fokus på de lediges rådighed i forhold til modtagelse af tilbud om fleksjob. Flere mente ikke, at kunne klare konkrete fleksjobs (pga. fysiske, psykiske eller personlige årsager), selv om skånehensyn var overholdt. Jobkonsulenterne fik igangsat et samarbejde på tværs af de to kommuner allerede i 2006, hvilket her efter kommunesammenlægningen har vist sig frugtbart. Negative erfaringer/effekter af kampagnen Vi erfarede hurtigt, at annoncerne i aviserne ikke gav de ønskede henvendelser fra arbejdsgiverne. På annoncerne fik vi kun 7 henvendelser i første omgang. Derfor reagerede vi ved at aflyse planlagte annoncer i de 8 distriktsaviser. Nogle arbejdsgivere blev skuffet over at de personer, som de havde udset sig i annoncerne/på hjemmesiden alligevel ikke matchede deres jobtilbud. Dette forsøgte vi naturligvis at afhjælpe ved at matche en anden ledig. Bilag: Evaluering fleksjobkampagne

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 17 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Evalueringen tages til efterretning. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker en nærmere analyse af deltagerne i fleksjob kampagnen til næste møde.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 18 03/15 Evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning. Sagsfremstilling: I forbindelse med indgåelse af Partnerskabsaftale mellem AP Facader og Brønderslev Kommune, blev der via en bevilling fra LBR, igangsat en forsøgsordning vedrørende udvikling af en Sundhedsordning på virksomheden. Forsøgsordningen etableres med hensigt på at afprøve om medarbejderne vil kunne undgå eller nedbringe sygefravær ved at komme i behandling for fysiske skavanker med dags varsel. Dette til glæde for medarbejderen, virksomheden og kommunen (de to sidstnævnte sparer bl.a. udgifter til sygedagpenge). Virksomheden ønskede, at behandlingen primært skal indeholde fysioterapi. Denne behandling skal tilbydes ved Midtbyens Fysioterapi. Hvis det her vurderes (eller medarbejderen ønsker det), at behandlingen skal være kiropraktisk, kunne det henvises videre til dette tilbud. Medarbejderen henvises af sikkerhedsrepræsentanten i samråd med fysioterapeuten til behandling ved Midtbyens Fysioterapi. Foruden behandlingstilbud til den enkelte medarbejder, vil fysioterapeut fra Midtbyens Fysioterapi komme på konsulent besøg på virksomheden en gang månedlig for at tage tingene i opløbet samt synliggøre ordningen. Tidsrammen for projektet var perioden fra oktober 2006 til marts LBR bevilligede på møde den 9. september et rammebeløb på ,78 kr. Evaluering Der er i forbindelse med evaluering af forsøgsordningen afholdt et møde med Midtbyens Fysioterapi, samt virksomhedens kontaktpersoner. Tilbagemeldingerne er overvejende positive. Jobcentret har vurderet, at forsøgsordningen har været medvirkende til at medarbejderne har fået et godt udbytte af ordningen generelt trivselsmæssigt. Sygefraværet vurderes at påvirkes positivt, ved at medarbejderne tidligt har kunnet komme i behandling. Samtidigt vurderes det at have en positiv effekt, at ordningen har været uden økonomiske omkostninger for den enkelte.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 19 Projektkoordinator har i samarbejde med virksomhed og fysioterapeut udarbejdet et spørgeskema til gennemførelse en undersøgelse af de deltagende medarbejderes oplevelse af ordningen. Der er anvendt i alt ,30 kr. til forsøgsordningen. Bilag: Spørgeskema Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Projektkoordinator gennemgik evaluering, samt resultatet af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse af de deltagende medarbejderes oplevelse af ordningen. Evalueringen tages til efterretning. Det anbefales at ordningen indarbejdes i virksomhedens sundhedsordning.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 20 04/16 Evaluering af brug af ergoterapeut J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering af brug af ergoterapeut.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager den foreløbige evaluering af brug af ergoterapeut til efterretning. Jobcentret sender ny indstilling, når den endelige evaluering foreligger. Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte på møde den 7. juni 2006 et udviklingsprojekt for anvendelse af Ergoterapeut. Baggrunden for ansøgningen til LBR var en oplevelse af en stigning i antallet af nye sygedagpengesager samt en stigning i antallet af personer, som får bevilget et fleksjob. Fælles for disse to grupper er, at de har nedsat arbejdsevne. For sygedagpengemodtagere kan det være midlertidigt, men det kan blive permanent, som det er for gruppen af fleksjobbere. Idéens formål og organisering Jobkonsulenter og sagsbehandlere får mulighed for primært at trække på en ergoterapeut s faglige viden ved arbejdsfastholdelse eller ved integration på en arbejdsplads. Sekundært at trække på de andre fagpersoner (miljøkonsulent, psykolog og fysioterapeut) ved Nordjysk BST. Det forventes, at brugen af ovennævnte ydelser vil øge succesraten for en vellykket arbejdsfastholdelse og integrationsindsats. Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede kr. til forsøget. Evaluering Der arbejdes i øjeblikket på evaluering af forsøget med brug af ergoterapeut. Der har i den forbindelse været holdt møde med ergoterapeuterne. Ergoterapeuterne udtrykte, at det til tider har været vanskeligt at finde den endelige balance i udførelse af opgaven. Ergoterapeutens tilgang til afdækning af borgerens konkrete situation søges generelt ud fra en helhedsbetragtning. De opgaver, som ergoterapeuten oftest har medvirket i, er oplevet som har været mere konkrete og specifikke, hvor det ofte har handlet om hvordan det er muligt at optimere borgeren i arbejdstid.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 21 Det kunne have været hensigtsmæssigt, at der havde været en forudgående dialog med hensyn til forventningsafstemning og udformning af nogle konkrete fælles rammer vedrørende igangsættelse af opgavens udførelse. Det kunne eventuelt have været i form af en skriftlig anmodning, hvor opgavens karakter og omfang var defineret i form af en BUM model. Et forudgående møde kunne ligeledes være medvirkende til at sætte rammer for opgaven, ligesom en dialog under forløbet kunne være relevant. Ergoterapeuterne fremhæver endvidere at have oplevet en forskellighed i tilgangen til opgaven med hensyn til de to faggrupper. Der har været 7 sager i alt. 4 med Dronninglund borgere og 3 med Brønderslev borgere. Ergoterapeuternes vurdering er, at borgeren har været tilfreds. Borgerne har været åbne omkring ordningen og har været lyttende og medvirkende. Forsøget skal måles ved hjælp af spørgeskemaer til de involverede parter - arbejdstager, arbejdsgiver og jobkonsulent/sagsbehandler. Primært skal der spørges ind til deres udbytte ved brug af BST s ydelser. Der arbejdes med at udarbejde spørgeskema. Det økonomiske forbrug til projektet har været kr. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Punktet udsættes til næste møde.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 22 05/17 Psykologordning i forbindelse med partnerskabsaftaler J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Psykologordning i forbindelse med partnerskabsaftaler.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at man ikke forlænger de pågældende ordninger, men tager en dialog med virksomheden om at indarbejde ordningen under deres generelle sundhedsordninger. Sagsfremstilling: I nogle indgåede aftaler om partnerskabsaftaler med virksomheder er der som forsøgsordning etableret etårige forsøgsaftaler om anvendelse af psykolog. Ordningen er aktuelt gældende for 2 virksomheder, hvor partnerskabsaftalerne er indgået henholdsvis marts 2004 og oktober Psykologordningen har gennemgående været anvendt ca. 4 gange på virksomhederne. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne på ordningen har været, at ordningen har været medvirkende til at fastholde medarbejderne i arbejde, hvorved virksomhederne generelt er optaget af yderligere forlængelser af ordningerne. Psykologordningen har for begge virksomheders vedkommende været forlænget 2 gange. Midlerne fra Det Lokale Beskæftigelsesråd skal primært anvendes til at igangsætte og udvikle nye tiltag, og fortsat drift af ordninger, som er afprøvet, ligger måske ikke i Det Lokale Beskæftigelsesråds opgave. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Indstillingen tages til efterretning. Ordningen anbefales indarbejdet i virksomhedernes sundhedsordning.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 23 06/18 Optimering af virksomhedsindsatsen J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Optimering af virksomhedsindsatsen.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender evaluering af virksomhedsindsatsen. Sagsfremstilling: I forbindelse med oprettelsen af det nye jobcenter januar 2007 er omdrejningspunktet teamet af virksomhedsservice, som ønsker at jobcentret skal være de lokale virksomheders foretrukne samarbejdspartner, når det omhandler rekruttering, sygefravær og det rummelige arbejdsmarked. De ledige/sygemeldte skal samtidig sikres den korteste vej til job samt opleve en professionel service fra jobcentret. I processen frem til ovenstående ønskes hjælp fra ekstern konsulentvirksomhed til at kvalitetssikre arbejdsgangene i teamet af virksomhedsservice. Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilligede på møde den 7. september kr. Evaluering Inhouse Consultning skulle sammen med virksomhedskonsulenterne tilrettelægge en proces med henblik på at udarbejde et skriftligt materiale, der anviste metoder til at kvalitetssikre og optimere arbejdsgangen omkring virksomhedsservice. Inhouse Consulting skulle med den baggrund fremlægge et oplæg på hvordan processen skulle startes op. Dette oplæg ramte noget ved siden af: Virksomhedskonsulenterne havde svært ved at se den røde tråd. Der konstateres et behov for at afstemme de forventninger man havde til hinanden, og til hvordan man skulle sætte processen i gang. Den forudgående forventningsafstemning har manglet, og Inhouse Consulting har ikke været tilstrækkeligt klædt på til at løse opgaven. Det er konsulenternes efterfølgende vurdering, at Inhouse Consulting ikke haft det tilstrækkelige forudgående kendskab til AF området, som de gav udtryk for. Der har der været anvendt et akademisk sprogbrug, som virksomhedskonsulenterne havde svært ved at forholde sig til, og der har i det hele taget været en niveauforskel i tilgangen til processen. Der har været sendt meget materiale frem og tilbage fra Inhouse Consulting, som virksomhedskonsulenterne har måttet tilrette og tilbagesende, og processen har været oplevet mere kompliceret end nødvendigt.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 24 Dette udgangspunkt har ikke gjort processen lettere, idet de kommunale virksomhedskonsulenter, ligesom Inhouse Consulting, heller ikke i tilstrækkelig grad har kendt til de AF opgaver, som skulle overtages. Det har på den måde været en besværlig proces, og som det blev udtrykt, så mistede såvel Inhouse Consulting, som virksomhedskonsulenterne overblikket på processen for en kort periode. Inhouse Consulting har dog leveret den vare, der har været bestilt. Processen har ligeledes været medvirkende til, at der er taget hul på nogle ting og sat tanker i gang. Der er blevet klarlagt nogle arbejdsgange, som udtrykt billedligt illustrerer processen, ved om man er på en hovedgade, eller befinder sig på en sidegade. Der er skabt et fundament til at komme videre på. Bilag: Referat fra evalueringsmøde med jobkonsulenter Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Evalueringen tages til efterretning.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 25 07/19 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Unge Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede ved godkendelse af Strategi og handleplan for 2007, at prioritere ungeindsatsen som første prioritet. Der er indledt et arbejde med afdækning af aktuelle data for målgruppen, som kan danne baggrund for yderligere specificering af hvordan eventuelle projekter kan igangsættes. Der er i den sammenhæng indledt en dialog med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bilag: De årige i Nordjylland 2. Startrapport Jobcenter Brønderslev Bilag: Startrapport - Jobcenter Brønderslev 3. Status på jobcenterplan 4. Ny chance til alle De første resultater af den landsdækkende indsats Ny CHANCE TIL ALLE er nu offentliggjort. Bilag: Ny chance til alle 5. Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside. 6. Sunde arbejdspladser Bilag: Folder - Der er penge i sunde arbejdspladser

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side Statistikker Bilag: Virksomhedspraktik Sygedagpenge Kontanthjælp Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen 1. Lone Becker orienterede om en konkret afdækning af ungegruppen. Aktuelt fremgår det af opgørelse i februar, at der er 98 unge på offentlig forsørgelse. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker at undersøge muligheden/lovmedholdenhed med hensyn til, aktuelt at tildele økonomisk støtte i relation til en ung på lærlingeløn. Projektkoordinator undersøger dette spørgsmål til næste møde. Projektkoordinator har haft en dialog med leder af Produktionsskole og vejleder fra Ungdommens Udannelsesvejledning. Der er aktuelle planer på at afholde et temamøde, som bl.a. har til formål at etablere netværk med bl.a. uddannelsesinstitutioner Jobcenter Brønderslev og Produktionsskoler. 2. Tages til efterretning. 3. Udsættes til næste møde. 4. Tages til efterretning. 5. I forhold til restmidlerne fra 2006 har Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendt at det tilbageværende beløb af bevilling på kr. til udarbejdelse af opslagsværk til virksomheder, anvendes til udvikling og etablering af Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside. Der anvendes yderligere ca kr. af midlerne for 2007 til formålet. Tages til efterretning. 6. Emnet udskydes indtil videre. 7. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker en nærmere orientering omkring enkelte længerevarende virksomhedspraktikker. Projektkoordinator undersøger det nærmere og giver en orientering på næste møde.

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 27 08/20 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Der var ingen emner under dette punkt.

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 28 09/21 Opslagsværk til virksomheder J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Opslagsværk til virksomheder.doc ÅBEN SAG Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Opslagsværket godkendes med tilføjelse: Det Lokale Beskæftigelsesråd ønskede, at der i opslagsværket indsættes en side, hvor der orienteres om aktuelle satser for støttebeløb.

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER

SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER 2010 PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER SYGEMELDTE MED PSYKISKE FUNKTIONS NEDSÆTTELSER DEPRESSION PSYKOSER STRESS DIFFUSE SMERTER/ TRÆTHEDSSYNDROM/ FIBROMYALGI Institut for Serviceudvikling a/s (ISU) omdanner

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere