Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13 Kursus i rundbordsamtale /14 Evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd omkring fleksjobkampagne /15 Evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning /16 Evaluering af brug af ergoterapeut /17 Psykologordning i forbindelse med partnerskabsaftaler /18 Optimering af virksomhedsindsatsen /19 Orientering /20 Eventuelt /21 Opslagsværk til virksomheder... 28

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 13 Åbne sager: 01/13 Kursus i rundbordsamtale J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Kursus i rundbordsamtale.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender oplægget. Sagsfremstilling: Jobcentrene anvender i stor grad rundbordssamtale som et redskab i bestræbelserne på at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet. Det kan være baggrund for at etablere et kursus i anvendelse af rundbordssamtalen. Baggrunden for at iværksætte et kursus kan eventuelt være at samle aktører fra de vigtigste aktørgrupper omkring den konkrete udmøntning af fastholdelse af mennesker på arbejdsmarkedet. Målgruppe Virksomheder/tillidsrepræsentanter, jobcentrets sagsbehandlere, læger, faglige organisationer/a-kasser. Ved at samle hele aktørkredsen i et fælles kursusforløb, vil det muliggøre at alle aktører får mulighed for at afprøve deres egen rolle, samt mulighed for at der skabes fælles konsensus omkring målet med at anvende rundbordsamtale som redskab. Kurset foreslås afholdt over 3 separate dage, med en efterfølgende opsamlingsdag. Økonomi Kurset kan eventuelt udbydes med et mindre deltagergebyr. Afvikling af kurset og opfølgningsdagen vil forventeligt beløbe sig til ca kr. Beløbet omfatter oplægsholder/underviser under forløbet udvikling af kurset, materiale, lokaler til afvikling af kurset, samt forplejning. Bilag: Folder rundbordssamtale

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 14 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Der gives tilsagn til, at der arbejdes videre med et mere konkret oplæg til kursus i rundbordssamtale. Der udarbejdes et oplæg til næste møde.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 15 02/14 Evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd omkring fleksjobkampagne J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd omkring fleksjobkampagne.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det lokale Beskæftigelsesråd godkender evaluering af fleksjobkampagne. Sagsfremstilling: Baggrund for kampagnen Såvel lokalt som nationalt oplevede kommunerne i 2006 at antallet af ledige fleksjobbere steg. I de gamle Brønderslev og Dronninglund Kommuner havde vi i foråret 2006 ca. 100 ledige fleksjobbere tilsammen. Jobcentret ønsker derfor at sætte fokus på fleksjobområdet, - både i forhold til den enkelte ledige fleksjobber og i forhold til arbejdsgivere. Effekt af kampagnen Følgende mål var opsat forud for kampagnen A. Det forventes, at ledige fleksjobbere bliver opkvalificeret i jobsøgning. B. Det forventes, at 1/3 af deltagerne (dvs. 10 personer) er i virksomhedspraktik eller fleksjob i løbet af kampagnen eller efterfølgende. Følgende resultater blev nået i 2006 Ad. A Flere af de ledige gav udtryk for at det var rart at blive klædt bedre på samt blive inddraget mere aktivt. Andre gav dog også udtryk for, at man ikke troede på idéen samt mente, at man ikke havde behov for at blive opkvalificeret i forhold til jobsøgning. Jobkonsulenterne oplevede, at de ledige deltog mere aktivt. Især var det en god proces, at de ledige fik sat ord på deres kompetencer og jobønsker ved udarbejdelsen af individuelle annoncer og ved øvelser omkring jobsamtaler. Desværre oplevede jobkonsulenterne også, at engagementet hurtigt faldt igen, når kontakten ikke var så tæt efterfølgende de indledende møder. Ad. B 7 af de 30 ledige, som deltog fra starten, er pr. 1. januar 2007 ansat i fleksjob. Yderligere 2 blev ansat i fleksjob i perioden, men er stoppet igen. Herforuden har 8 personer deltaget i en praktik i perioden.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 16 Det vil sige at 17 personer ud af de 30 fik kontakt med en arbejdsgiver og kom i praktik på en arbejdsplads (målet er hermed nået, da det var 10 personer i alt). Deraf blev 9 ansat i fleksjob, hvoraf 7 personer er fastholdt i jobbet. Andre positive effekter af kampagnen Jobkonsulenterne kom i kontakt med nye arbejdsgivere, da direct mailkampagnen blev rettet mod arbejdsgivere i kommunen, hvor vi indtil da ikke havde haft et tæt samarbejde. Flere af de jobtilbud, som kom fra arbejdsgivere pga. kampagnen, kom andre ledige til gode. Hvis vi f.eks. ikke kunne matche en af de 30 ledige fleksjobbere fra kampagnen, så tilbød vi selvfølgelig jobs til nyledige fleksjobbere eller andre ledige. Der blev oprettet en underside på kommunens hjemmeside omhandlende fleksjobs. Siden er stadig i brug, og vi kontaktes stadig af arbejdsgivere, som er interesseret i ordningen efter de har læst om de ledige fleksjobbere her. Flere ledige fleksjobbere har i perioden og efterfølgende indlagt deres egen job-søges på hjemmesiden. Der blev sat fokus på de lediges rådighed i forhold til modtagelse af tilbud om fleksjob. Flere mente ikke, at kunne klare konkrete fleksjobs (pga. fysiske, psykiske eller personlige årsager), selv om skånehensyn var overholdt. Jobkonsulenterne fik igangsat et samarbejde på tværs af de to kommuner allerede i 2006, hvilket her efter kommunesammenlægningen har vist sig frugtbart. Negative erfaringer/effekter af kampagnen Vi erfarede hurtigt, at annoncerne i aviserne ikke gav de ønskede henvendelser fra arbejdsgiverne. På annoncerne fik vi kun 7 henvendelser i første omgang. Derfor reagerede vi ved at aflyse planlagte annoncer i de 8 distriktsaviser. Nogle arbejdsgivere blev skuffet over at de personer, som de havde udset sig i annoncerne/på hjemmesiden alligevel ikke matchede deres jobtilbud. Dette forsøgte vi naturligvis at afhjælpe ved at matche en anden ledig. Bilag: Evaluering fleksjobkampagne

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 17 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Evalueringen tages til efterretning. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker en nærmere analyse af deltagerne i fleksjob kampagnen til næste møde.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 18 03/15 Evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning. Sagsfremstilling: I forbindelse med indgåelse af Partnerskabsaftale mellem AP Facader og Brønderslev Kommune, blev der via en bevilling fra LBR, igangsat en forsøgsordning vedrørende udvikling af en Sundhedsordning på virksomheden. Forsøgsordningen etableres med hensigt på at afprøve om medarbejderne vil kunne undgå eller nedbringe sygefravær ved at komme i behandling for fysiske skavanker med dags varsel. Dette til glæde for medarbejderen, virksomheden og kommunen (de to sidstnævnte sparer bl.a. udgifter til sygedagpenge). Virksomheden ønskede, at behandlingen primært skal indeholde fysioterapi. Denne behandling skal tilbydes ved Midtbyens Fysioterapi. Hvis det her vurderes (eller medarbejderen ønsker det), at behandlingen skal være kiropraktisk, kunne det henvises videre til dette tilbud. Medarbejderen henvises af sikkerhedsrepræsentanten i samråd med fysioterapeuten til behandling ved Midtbyens Fysioterapi. Foruden behandlingstilbud til den enkelte medarbejder, vil fysioterapeut fra Midtbyens Fysioterapi komme på konsulent besøg på virksomheden en gang månedlig for at tage tingene i opløbet samt synliggøre ordningen. Tidsrammen for projektet var perioden fra oktober 2006 til marts LBR bevilligede på møde den 9. september et rammebeløb på ,78 kr. Evaluering Der er i forbindelse med evaluering af forsøgsordningen afholdt et møde med Midtbyens Fysioterapi, samt virksomhedens kontaktpersoner. Tilbagemeldingerne er overvejende positive. Jobcentret har vurderet, at forsøgsordningen har været medvirkende til at medarbejderne har fået et godt udbytte af ordningen generelt trivselsmæssigt. Sygefraværet vurderes at påvirkes positivt, ved at medarbejderne tidligt har kunnet komme i behandling. Samtidigt vurderes det at have en positiv effekt, at ordningen har været uden økonomiske omkostninger for den enkelte.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 19 Projektkoordinator har i samarbejde med virksomhed og fysioterapeut udarbejdet et spørgeskema til gennemførelse en undersøgelse af de deltagende medarbejderes oplevelse af ordningen. Der er anvendt i alt ,30 kr. til forsøgsordningen. Bilag: Spørgeskema Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Projektkoordinator gennemgik evaluering, samt resultatet af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse af de deltagende medarbejderes oplevelse af ordningen. Evalueringen tages til efterretning. Det anbefales at ordningen indarbejdes i virksomhedens sundhedsordning.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 20 04/16 Evaluering af brug af ergoterapeut J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering af brug af ergoterapeut.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager den foreløbige evaluering af brug af ergoterapeut til efterretning. Jobcentret sender ny indstilling, når den endelige evaluering foreligger. Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte på møde den 7. juni 2006 et udviklingsprojekt for anvendelse af Ergoterapeut. Baggrunden for ansøgningen til LBR var en oplevelse af en stigning i antallet af nye sygedagpengesager samt en stigning i antallet af personer, som får bevilget et fleksjob. Fælles for disse to grupper er, at de har nedsat arbejdsevne. For sygedagpengemodtagere kan det være midlertidigt, men det kan blive permanent, som det er for gruppen af fleksjobbere. Idéens formål og organisering Jobkonsulenter og sagsbehandlere får mulighed for primært at trække på en ergoterapeut s faglige viden ved arbejdsfastholdelse eller ved integration på en arbejdsplads. Sekundært at trække på de andre fagpersoner (miljøkonsulent, psykolog og fysioterapeut) ved Nordjysk BST. Det forventes, at brugen af ovennævnte ydelser vil øge succesraten for en vellykket arbejdsfastholdelse og integrationsindsats. Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede kr. til forsøget. Evaluering Der arbejdes i øjeblikket på evaluering af forsøget med brug af ergoterapeut. Der har i den forbindelse været holdt møde med ergoterapeuterne. Ergoterapeuterne udtrykte, at det til tider har været vanskeligt at finde den endelige balance i udførelse af opgaven. Ergoterapeutens tilgang til afdækning af borgerens konkrete situation søges generelt ud fra en helhedsbetragtning. De opgaver, som ergoterapeuten oftest har medvirket i, er oplevet som har været mere konkrete og specifikke, hvor det ofte har handlet om hvordan det er muligt at optimere borgeren i arbejdstid.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 21 Det kunne have været hensigtsmæssigt, at der havde været en forudgående dialog med hensyn til forventningsafstemning og udformning af nogle konkrete fælles rammer vedrørende igangsættelse af opgavens udførelse. Det kunne eventuelt have været i form af en skriftlig anmodning, hvor opgavens karakter og omfang var defineret i form af en BUM model. Et forudgående møde kunne ligeledes være medvirkende til at sætte rammer for opgaven, ligesom en dialog under forløbet kunne være relevant. Ergoterapeuterne fremhæver endvidere at have oplevet en forskellighed i tilgangen til opgaven med hensyn til de to faggrupper. Der har været 7 sager i alt. 4 med Dronninglund borgere og 3 med Brønderslev borgere. Ergoterapeuternes vurdering er, at borgeren har været tilfreds. Borgerne har været åbne omkring ordningen og har været lyttende og medvirkende. Forsøget skal måles ved hjælp af spørgeskemaer til de involverede parter - arbejdstager, arbejdsgiver og jobkonsulent/sagsbehandler. Primært skal der spørges ind til deres udbytte ved brug af BST s ydelser. Der arbejdes med at udarbejde spørgeskema. Det økonomiske forbrug til projektet har været kr. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Punktet udsættes til næste møde.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 22 05/17 Psykologordning i forbindelse med partnerskabsaftaler J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Psykologordning i forbindelse med partnerskabsaftaler.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at man ikke forlænger de pågældende ordninger, men tager en dialog med virksomheden om at indarbejde ordningen under deres generelle sundhedsordninger. Sagsfremstilling: I nogle indgåede aftaler om partnerskabsaftaler med virksomheder er der som forsøgsordning etableret etårige forsøgsaftaler om anvendelse af psykolog. Ordningen er aktuelt gældende for 2 virksomheder, hvor partnerskabsaftalerne er indgået henholdsvis marts 2004 og oktober Psykologordningen har gennemgående været anvendt ca. 4 gange på virksomhederne. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne på ordningen har været, at ordningen har været medvirkende til at fastholde medarbejderne i arbejde, hvorved virksomhederne generelt er optaget af yderligere forlængelser af ordningerne. Psykologordningen har for begge virksomheders vedkommende været forlænget 2 gange. Midlerne fra Det Lokale Beskæftigelsesråd skal primært anvendes til at igangsætte og udvikle nye tiltag, og fortsat drift af ordninger, som er afprøvet, ligger måske ikke i Det Lokale Beskæftigelsesråds opgave. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Indstillingen tages til efterretning. Ordningen anbefales indarbejdet i virksomhedernes sundhedsordning.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 23 06/18 Optimering af virksomhedsindsatsen J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Optimering af virksomhedsindsatsen.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender evaluering af virksomhedsindsatsen. Sagsfremstilling: I forbindelse med oprettelsen af det nye jobcenter januar 2007 er omdrejningspunktet teamet af virksomhedsservice, som ønsker at jobcentret skal være de lokale virksomheders foretrukne samarbejdspartner, når det omhandler rekruttering, sygefravær og det rummelige arbejdsmarked. De ledige/sygemeldte skal samtidig sikres den korteste vej til job samt opleve en professionel service fra jobcentret. I processen frem til ovenstående ønskes hjælp fra ekstern konsulentvirksomhed til at kvalitetssikre arbejdsgangene i teamet af virksomhedsservice. Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilligede på møde den 7. september kr. Evaluering Inhouse Consultning skulle sammen med virksomhedskonsulenterne tilrettelægge en proces med henblik på at udarbejde et skriftligt materiale, der anviste metoder til at kvalitetssikre og optimere arbejdsgangen omkring virksomhedsservice. Inhouse Consulting skulle med den baggrund fremlægge et oplæg på hvordan processen skulle startes op. Dette oplæg ramte noget ved siden af: Virksomhedskonsulenterne havde svært ved at se den røde tråd. Der konstateres et behov for at afstemme de forventninger man havde til hinanden, og til hvordan man skulle sætte processen i gang. Den forudgående forventningsafstemning har manglet, og Inhouse Consulting har ikke været tilstrækkeligt klædt på til at løse opgaven. Det er konsulenternes efterfølgende vurdering, at Inhouse Consulting ikke haft det tilstrækkelige forudgående kendskab til AF området, som de gav udtryk for. Der har der været anvendt et akademisk sprogbrug, som virksomhedskonsulenterne havde svært ved at forholde sig til, og der har i det hele taget været en niveauforskel i tilgangen til processen. Der har været sendt meget materiale frem og tilbage fra Inhouse Consulting, som virksomhedskonsulenterne har måttet tilrette og tilbagesende, og processen har været oplevet mere kompliceret end nødvendigt.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 24 Dette udgangspunkt har ikke gjort processen lettere, idet de kommunale virksomhedskonsulenter, ligesom Inhouse Consulting, heller ikke i tilstrækkelig grad har kendt til de AF opgaver, som skulle overtages. Det har på den måde været en besværlig proces, og som det blev udtrykt, så mistede såvel Inhouse Consulting, som virksomhedskonsulenterne overblikket på processen for en kort periode. Inhouse Consulting har dog leveret den vare, der har været bestilt. Processen har ligeledes været medvirkende til, at der er taget hul på nogle ting og sat tanker i gang. Der er blevet klarlagt nogle arbejdsgange, som udtrykt billedligt illustrerer processen, ved om man er på en hovedgade, eller befinder sig på en sidegade. Der er skabt et fundament til at komme videre på. Bilag: Referat fra evalueringsmøde med jobkonsulenter Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Evalueringen tages til efterretning.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 25 07/19 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Unge Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede ved godkendelse af Strategi og handleplan for 2007, at prioritere ungeindsatsen som første prioritet. Der er indledt et arbejde med afdækning af aktuelle data for målgruppen, som kan danne baggrund for yderligere specificering af hvordan eventuelle projekter kan igangsættes. Der er i den sammenhæng indledt en dialog med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bilag: De årige i Nordjylland 2. Startrapport Jobcenter Brønderslev Bilag: Startrapport - Jobcenter Brønderslev 3. Status på jobcenterplan 4. Ny chance til alle De første resultater af den landsdækkende indsats Ny CHANCE TIL ALLE er nu offentliggjort. Bilag: Ny chance til alle 5. Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside. 6. Sunde arbejdspladser Bilag: Folder - Der er penge i sunde arbejdspladser

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side Statistikker Bilag: Virksomhedspraktik Sygedagpenge Kontanthjælp Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen 1. Lone Becker orienterede om en konkret afdækning af ungegruppen. Aktuelt fremgår det af opgørelse i februar, at der er 98 unge på offentlig forsørgelse. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker at undersøge muligheden/lovmedholdenhed med hensyn til, aktuelt at tildele økonomisk støtte i relation til en ung på lærlingeløn. Projektkoordinator undersøger dette spørgsmål til næste møde. Projektkoordinator har haft en dialog med leder af Produktionsskole og vejleder fra Ungdommens Udannelsesvejledning. Der er aktuelle planer på at afholde et temamøde, som bl.a. har til formål at etablere netværk med bl.a. uddannelsesinstitutioner Jobcenter Brønderslev og Produktionsskoler. 2. Tages til efterretning. 3. Udsættes til næste møde. 4. Tages til efterretning. 5. I forhold til restmidlerne fra 2006 har Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendt at det tilbageværende beløb af bevilling på kr. til udarbejdelse af opslagsværk til virksomheder, anvendes til udvikling og etablering af Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside. Der anvendes yderligere ca kr. af midlerne for 2007 til formålet. Tages til efterretning. 6. Emnet udskydes indtil videre. 7. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker en nærmere orientering omkring enkelte længerevarende virksomhedspraktikker. Projektkoordinator undersøger det nærmere og giver en orientering på næste møde.

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 27 08/20 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Der var ingen emner under dette punkt.

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 28 09/21 Opslagsværk til virksomheder J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Opslagsværk til virksomheder.doc ÅBEN SAG Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Opslagsværket godkendes med tilføjelse: Det Lokale Beskæftigelsesråd ønskede, at der i opslagsværket indsættes en side, hvor der orienteres om aktuelle satser for støttebeløb.

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 13. november 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 12. maj 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Driftssituationen i Jobcentret...2 3. Konference psykisk arbejdsmiljø...3 4. Evaluering af Unge-projekt...4

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 17.00-19:00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Godkendelse af referat...

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 20 Evaluering af arbejdsprøvning i eget regi 443867 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af arbejdsprøvningsprojektet til efterretning,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden for kommunen. Driftsstrategi på fleksjobområdet Dato: 1. november 2014 1. Strategisk driftsmål 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke vores brand uden

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2011 27 2.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 17. marts 2011, kl. 12.00 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Meddelelser 2 3. Driftssituationen i Jobcentret 3 4. Konference psykisk arbejdsmiljø 4 5.

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Sygedagpengereformen

Sygedagpengereformen På Preben Thomsen 4199 8456 Sygedagpengereformen 2014-2015 Beskæftigelsesudvalget d. 24.03.15 Anni Martens Hovedpunkter Ændring af varighedsbegrænsningen Indførelse af jobafklaringsforløb Fast Track Mestringskursus

Læs mere

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal?

Virksomhedscenter Generation 2. Gal eller normal? Virksomhedscenter Generation 2 Gal eller normal? Hvad er et Virksomhedscenter? Virksomhedscenter En fast aftale mellem et jobcenter og en virksomhed, hvor virksomheden stiller et antal pladser til rådighed

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet Notat Sagsnr.: 2013/0006166 Dato: 20. april 2014 Titel: Virksomhedskonsulenternes arbejde Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Henriette Poulsen Arbejdsmarkedschef Teamkoordinator Virksomhedsteamet I Jobcenter

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol

Integrationsrådet. Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol Dato: 29. oktober 2008 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 12. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Per Dissing

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projekt Aktiv Sygemeldt Projektperiode : 1.august 2009 31. juli 2009.

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere