Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol"

Transkript

1 Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13 Kursus i rundbordsamtale /14 Evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd omkring fleksjobkampagne /15 Evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning /16 Evaluering af brug af ergoterapeut /17 Psykologordning i forbindelse med partnerskabsaftaler /18 Optimering af virksomhedsindsatsen /19 Orientering /20 Eventuelt /21 Opslagsværk til virksomheder... 28

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 13 Åbne sager: 01/13 Kursus i rundbordsamtale J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Kursus i rundbordsamtale.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender oplægget. Sagsfremstilling: Jobcentrene anvender i stor grad rundbordssamtale som et redskab i bestræbelserne på at fastholde mennesker på arbejdsmarkedet. Det kan være baggrund for at etablere et kursus i anvendelse af rundbordssamtalen. Baggrunden for at iværksætte et kursus kan eventuelt være at samle aktører fra de vigtigste aktørgrupper omkring den konkrete udmøntning af fastholdelse af mennesker på arbejdsmarkedet. Målgruppe Virksomheder/tillidsrepræsentanter, jobcentrets sagsbehandlere, læger, faglige organisationer/a-kasser. Ved at samle hele aktørkredsen i et fælles kursusforløb, vil det muliggøre at alle aktører får mulighed for at afprøve deres egen rolle, samt mulighed for at der skabes fælles konsensus omkring målet med at anvende rundbordsamtale som redskab. Kurset foreslås afholdt over 3 separate dage, med en efterfølgende opsamlingsdag. Økonomi Kurset kan eventuelt udbydes med et mindre deltagergebyr. Afvikling af kurset og opfølgningsdagen vil forventeligt beløbe sig til ca kr. Beløbet omfatter oplægsholder/underviser under forløbet udvikling af kurset, materiale, lokaler til afvikling af kurset, samt forplejning. Bilag: Folder rundbordssamtale

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 14 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Der gives tilsagn til, at der arbejdes videre med et mere konkret oplæg til kursus i rundbordssamtale. Der udarbejdes et oplæg til næste møde.

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 15 02/14 Evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd omkring fleksjobkampagne J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering til Det Lokale Beskæftigelsesråd omkring fleksjobkampagne.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det lokale Beskæftigelsesråd godkender evaluering af fleksjobkampagne. Sagsfremstilling: Baggrund for kampagnen Såvel lokalt som nationalt oplevede kommunerne i 2006 at antallet af ledige fleksjobbere steg. I de gamle Brønderslev og Dronninglund Kommuner havde vi i foråret 2006 ca. 100 ledige fleksjobbere tilsammen. Jobcentret ønsker derfor at sætte fokus på fleksjobområdet, - både i forhold til den enkelte ledige fleksjobber og i forhold til arbejdsgivere. Effekt af kampagnen Følgende mål var opsat forud for kampagnen A. Det forventes, at ledige fleksjobbere bliver opkvalificeret i jobsøgning. B. Det forventes, at 1/3 af deltagerne (dvs. 10 personer) er i virksomhedspraktik eller fleksjob i løbet af kampagnen eller efterfølgende. Følgende resultater blev nået i 2006 Ad. A Flere af de ledige gav udtryk for at det var rart at blive klædt bedre på samt blive inddraget mere aktivt. Andre gav dog også udtryk for, at man ikke troede på idéen samt mente, at man ikke havde behov for at blive opkvalificeret i forhold til jobsøgning. Jobkonsulenterne oplevede, at de ledige deltog mere aktivt. Især var det en god proces, at de ledige fik sat ord på deres kompetencer og jobønsker ved udarbejdelsen af individuelle annoncer og ved øvelser omkring jobsamtaler. Desværre oplevede jobkonsulenterne også, at engagementet hurtigt faldt igen, når kontakten ikke var så tæt efterfølgende de indledende møder. Ad. B 7 af de 30 ledige, som deltog fra starten, er pr. 1. januar 2007 ansat i fleksjob. Yderligere 2 blev ansat i fleksjob i perioden, men er stoppet igen. Herforuden har 8 personer deltaget i en praktik i perioden.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 16 Det vil sige at 17 personer ud af de 30 fik kontakt med en arbejdsgiver og kom i praktik på en arbejdsplads (målet er hermed nået, da det var 10 personer i alt). Deraf blev 9 ansat i fleksjob, hvoraf 7 personer er fastholdt i jobbet. Andre positive effekter af kampagnen Jobkonsulenterne kom i kontakt med nye arbejdsgivere, da direct mailkampagnen blev rettet mod arbejdsgivere i kommunen, hvor vi indtil da ikke havde haft et tæt samarbejde. Flere af de jobtilbud, som kom fra arbejdsgivere pga. kampagnen, kom andre ledige til gode. Hvis vi f.eks. ikke kunne matche en af de 30 ledige fleksjobbere fra kampagnen, så tilbød vi selvfølgelig jobs til nyledige fleksjobbere eller andre ledige. Der blev oprettet en underside på kommunens hjemmeside omhandlende fleksjobs. Siden er stadig i brug, og vi kontaktes stadig af arbejdsgivere, som er interesseret i ordningen efter de har læst om de ledige fleksjobbere her. Flere ledige fleksjobbere har i perioden og efterfølgende indlagt deres egen job-søges på hjemmesiden. Der blev sat fokus på de lediges rådighed i forhold til modtagelse af tilbud om fleksjob. Flere mente ikke, at kunne klare konkrete fleksjobs (pga. fysiske, psykiske eller personlige årsager), selv om skånehensyn var overholdt. Jobkonsulenterne fik igangsat et samarbejde på tværs af de to kommuner allerede i 2006, hvilket her efter kommunesammenlægningen har vist sig frugtbart. Negative erfaringer/effekter af kampagnen Vi erfarede hurtigt, at annoncerne i aviserne ikke gav de ønskede henvendelser fra arbejdsgiverne. På annoncerne fik vi kun 7 henvendelser i første omgang. Derfor reagerede vi ved at aflyse planlagte annoncer i de 8 distriktsaviser. Nogle arbejdsgivere blev skuffet over at de personer, som de havde udset sig i annoncerne/på hjemmesiden alligevel ikke matchede deres jobtilbud. Dette forsøgte vi naturligvis at afhjælpe ved at matche en anden ledig. Bilag: Evaluering fleksjobkampagne

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 17 Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Evalueringen tages til efterretning. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker en nærmere analyse af deltagerne i fleksjob kampagnen til næste møde.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 18 03/15 Evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender evaluering af forsøgsordning på sundhedsordning. Sagsfremstilling: I forbindelse med indgåelse af Partnerskabsaftale mellem AP Facader og Brønderslev Kommune, blev der via en bevilling fra LBR, igangsat en forsøgsordning vedrørende udvikling af en Sundhedsordning på virksomheden. Forsøgsordningen etableres med hensigt på at afprøve om medarbejderne vil kunne undgå eller nedbringe sygefravær ved at komme i behandling for fysiske skavanker med dags varsel. Dette til glæde for medarbejderen, virksomheden og kommunen (de to sidstnævnte sparer bl.a. udgifter til sygedagpenge). Virksomheden ønskede, at behandlingen primært skal indeholde fysioterapi. Denne behandling skal tilbydes ved Midtbyens Fysioterapi. Hvis det her vurderes (eller medarbejderen ønsker det), at behandlingen skal være kiropraktisk, kunne det henvises videre til dette tilbud. Medarbejderen henvises af sikkerhedsrepræsentanten i samråd med fysioterapeuten til behandling ved Midtbyens Fysioterapi. Foruden behandlingstilbud til den enkelte medarbejder, vil fysioterapeut fra Midtbyens Fysioterapi komme på konsulent besøg på virksomheden en gang månedlig for at tage tingene i opløbet samt synliggøre ordningen. Tidsrammen for projektet var perioden fra oktober 2006 til marts LBR bevilligede på møde den 9. september et rammebeløb på ,78 kr. Evaluering Der er i forbindelse med evaluering af forsøgsordningen afholdt et møde med Midtbyens Fysioterapi, samt virksomhedens kontaktpersoner. Tilbagemeldingerne er overvejende positive. Jobcentret har vurderet, at forsøgsordningen har været medvirkende til at medarbejderne har fået et godt udbytte af ordningen generelt trivselsmæssigt. Sygefraværet vurderes at påvirkes positivt, ved at medarbejderne tidligt har kunnet komme i behandling. Samtidigt vurderes det at have en positiv effekt, at ordningen har været uden økonomiske omkostninger for den enkelte.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 19 Projektkoordinator har i samarbejde med virksomhed og fysioterapeut udarbejdet et spørgeskema til gennemførelse en undersøgelse af de deltagende medarbejderes oplevelse af ordningen. Der er anvendt i alt ,30 kr. til forsøgsordningen. Bilag: Spørgeskema Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Projektkoordinator gennemgik evaluering, samt resultatet af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse af de deltagende medarbejderes oplevelse af ordningen. Evalueringen tages til efterretning. Det anbefales at ordningen indarbejdes i virksomhedens sundhedsordning.

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 20 04/16 Evaluering af brug af ergoterapeut J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Evaluering af brug af ergoterapeut.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd tager den foreløbige evaluering af brug af ergoterapeut til efterretning. Jobcentret sender ny indstilling, når den endelige evaluering foreligger. Sagsfremstilling: Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte på møde den 7. juni 2006 et udviklingsprojekt for anvendelse af Ergoterapeut. Baggrunden for ansøgningen til LBR var en oplevelse af en stigning i antallet af nye sygedagpengesager samt en stigning i antallet af personer, som får bevilget et fleksjob. Fælles for disse to grupper er, at de har nedsat arbejdsevne. For sygedagpengemodtagere kan det være midlertidigt, men det kan blive permanent, som det er for gruppen af fleksjobbere. Idéens formål og organisering Jobkonsulenter og sagsbehandlere får mulighed for primært at trække på en ergoterapeut s faglige viden ved arbejdsfastholdelse eller ved integration på en arbejdsplads. Sekundært at trække på de andre fagpersoner (miljøkonsulent, psykolog og fysioterapeut) ved Nordjysk BST. Det forventes, at brugen af ovennævnte ydelser vil øge succesraten for en vellykket arbejdsfastholdelse og integrationsindsats. Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede kr. til forsøget. Evaluering Der arbejdes i øjeblikket på evaluering af forsøget med brug af ergoterapeut. Der har i den forbindelse været holdt møde med ergoterapeuterne. Ergoterapeuterne udtrykte, at det til tider har været vanskeligt at finde den endelige balance i udførelse af opgaven. Ergoterapeutens tilgang til afdækning af borgerens konkrete situation søges generelt ud fra en helhedsbetragtning. De opgaver, som ergoterapeuten oftest har medvirket i, er oplevet som har været mere konkrete og specifikke, hvor det ofte har handlet om hvordan det er muligt at optimere borgeren i arbejdstid.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 21 Det kunne have været hensigtsmæssigt, at der havde været en forudgående dialog med hensyn til forventningsafstemning og udformning af nogle konkrete fælles rammer vedrørende igangsættelse af opgavens udførelse. Det kunne eventuelt have været i form af en skriftlig anmodning, hvor opgavens karakter og omfang var defineret i form af en BUM model. Et forudgående møde kunne ligeledes være medvirkende til at sætte rammer for opgaven, ligesom en dialog under forløbet kunne være relevant. Ergoterapeuterne fremhæver endvidere at have oplevet en forskellighed i tilgangen til opgaven med hensyn til de to faggrupper. Der har været 7 sager i alt. 4 med Dronninglund borgere og 3 med Brønderslev borgere. Ergoterapeuternes vurdering er, at borgeren har været tilfreds. Borgerne har været åbne omkring ordningen og har været lyttende og medvirkende. Forsøget skal måles ved hjælp af spørgeskemaer til de involverede parter - arbejdstager, arbejdsgiver og jobkonsulent/sagsbehandler. Primært skal der spørges ind til deres udbytte ved brug af BST s ydelser. Der arbejdes med at udarbejde spørgeskema. Det økonomiske forbrug til projektet har været kr. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Punktet udsættes til næste møde.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 22 05/17 Psykologordning i forbindelse med partnerskabsaftaler J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Psykologordning i forbindelse med partnerskabsaftaler.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at man ikke forlænger de pågældende ordninger, men tager en dialog med virksomheden om at indarbejde ordningen under deres generelle sundhedsordninger. Sagsfremstilling: I nogle indgåede aftaler om partnerskabsaftaler med virksomheder er der som forsøgsordning etableret etårige forsøgsaftaler om anvendelse af psykolog. Ordningen er aktuelt gældende for 2 virksomheder, hvor partnerskabsaftalerne er indgået henholdsvis marts 2004 og oktober Psykologordningen har gennemgående været anvendt ca. 4 gange på virksomhederne. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne på ordningen har været, at ordningen har været medvirkende til at fastholde medarbejderne i arbejde, hvorved virksomhederne generelt er optaget af yderligere forlængelser af ordningerne. Psykologordningen har for begge virksomheders vedkommende været forlænget 2 gange. Midlerne fra Det Lokale Beskæftigelsesråd skal primært anvendes til at igangsætte og udvikle nye tiltag, og fortsat drift af ordninger, som er afprøvet, ligger måske ikke i Det Lokale Beskæftigelsesråds opgave. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Indstillingen tages til efterretning. Ordningen anbefales indarbejdet i virksomhedernes sundhedsordning.

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 23 06/18 Optimering af virksomhedsindsatsen J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Optimering af virksomhedsindsatsen.doc ÅBEN SAG Indstilling: Jobcentret foreslår, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender evaluering af virksomhedsindsatsen. Sagsfremstilling: I forbindelse med oprettelsen af det nye jobcenter januar 2007 er omdrejningspunktet teamet af virksomhedsservice, som ønsker at jobcentret skal være de lokale virksomheders foretrukne samarbejdspartner, når det omhandler rekruttering, sygefravær og det rummelige arbejdsmarked. De ledige/sygemeldte skal samtidig sikres den korteste vej til job samt opleve en professionel service fra jobcentret. I processen frem til ovenstående ønskes hjælp fra ekstern konsulentvirksomhed til at kvalitetssikre arbejdsgangene i teamet af virksomhedsservice. Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilligede på møde den 7. september kr. Evaluering Inhouse Consultning skulle sammen med virksomhedskonsulenterne tilrettelægge en proces med henblik på at udarbejde et skriftligt materiale, der anviste metoder til at kvalitetssikre og optimere arbejdsgangen omkring virksomhedsservice. Inhouse Consulting skulle med den baggrund fremlægge et oplæg på hvordan processen skulle startes op. Dette oplæg ramte noget ved siden af: Virksomhedskonsulenterne havde svært ved at se den røde tråd. Der konstateres et behov for at afstemme de forventninger man havde til hinanden, og til hvordan man skulle sætte processen i gang. Den forudgående forventningsafstemning har manglet, og Inhouse Consulting har ikke været tilstrækkeligt klædt på til at løse opgaven. Det er konsulenternes efterfølgende vurdering, at Inhouse Consulting ikke haft det tilstrækkelige forudgående kendskab til AF området, som de gav udtryk for. Der har der været anvendt et akademisk sprogbrug, som virksomhedskonsulenterne havde svært ved at forholde sig til, og der har i det hele taget været en niveauforskel i tilgangen til processen. Der har været sendt meget materiale frem og tilbage fra Inhouse Consulting, som virksomhedskonsulenterne har måttet tilrette og tilbagesende, og processen har været oplevet mere kompliceret end nødvendigt.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 24 Dette udgangspunkt har ikke gjort processen lettere, idet de kommunale virksomhedskonsulenter, ligesom Inhouse Consulting, heller ikke i tilstrækkelig grad har kendt til de AF opgaver, som skulle overtages. Det har på den måde været en besværlig proces, og som det blev udtrykt, så mistede såvel Inhouse Consulting, som virksomhedskonsulenterne overblikket på processen for en kort periode. Inhouse Consulting har dog leveret den vare, der har været bestilt. Processen har ligeledes været medvirkende til, at der er taget hul på nogle ting og sat tanker i gang. Der er blevet klarlagt nogle arbejdsgange, som udtrykt billedligt illustrerer processen, ved om man er på en hovedgade, eller befinder sig på en sidegade. Der er skabt et fundament til at komme videre på. Bilag: Referat fra evalueringsmøde med jobkonsulenter Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Evalueringen tages til efterretning.

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 25 07/19 Orientering J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Orientering.doc ÅBEN SAG 1. Unge Det Lokale Beskæftigelsesråd besluttede ved godkendelse af Strategi og handleplan for 2007, at prioritere ungeindsatsen som første prioritet. Der er indledt et arbejde med afdækning af aktuelle data for målgruppen, som kan danne baggrund for yderligere specificering af hvordan eventuelle projekter kan igangsættes. Der er i den sammenhæng indledt en dialog med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Bilag: De årige i Nordjylland 2. Startrapport Jobcenter Brønderslev Bilag: Startrapport - Jobcenter Brønderslev 3. Status på jobcenterplan 4. Ny chance til alle De første resultater af den landsdækkende indsats Ny CHANCE TIL ALLE er nu offentliggjort. Bilag: Ny chance til alle 5. Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside. 6. Sunde arbejdspladser Bilag: Folder - Der er penge i sunde arbejdspladser

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side Statistikker Bilag: Virksomhedspraktik Sygedagpenge Kontanthjælp Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen 1. Lone Becker orienterede om en konkret afdækning af ungegruppen. Aktuelt fremgår det af opgørelse i februar, at der er 98 unge på offentlig forsørgelse. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker at undersøge muligheden/lovmedholdenhed med hensyn til, aktuelt at tildele økonomisk støtte i relation til en ung på lærlingeløn. Projektkoordinator undersøger dette spørgsmål til næste møde. Projektkoordinator har haft en dialog med leder af Produktionsskole og vejleder fra Ungdommens Udannelsesvejledning. Der er aktuelle planer på at afholde et temamøde, som bl.a. har til formål at etablere netværk med bl.a. uddannelsesinstitutioner Jobcenter Brønderslev og Produktionsskoler. 2. Tages til efterretning. 3. Udsættes til næste møde. 4. Tages til efterretning. 5. I forhold til restmidlerne fra 2006 har Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendt at det tilbageværende beløb af bevilling på kr. til udarbejdelse af opslagsværk til virksomheder, anvendes til udvikling og etablering af Det Lokale Beskæftigelsesråds hjemmeside. Der anvendes yderligere ca kr. af midlerne for 2007 til formålet. Tages til efterretning. 6. Emnet udskydes indtil videre. 7. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker en nærmere orientering omkring enkelte længerevarende virksomhedspraktikker. Projektkoordinator undersøger det nærmere og giver en orientering på næste møde.

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 27 08/20 Eventuelt J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Eventuelt.doc ÅBEN SAG Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Der var ingen emner under dette punkt.

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, 29. marts 2007 Side 28 09/21 Opslagsværk til virksomheder J.nr.: T:\Sag\Det Lokale Beskæftigelsesråd\Sager\ \Opslagsværk til virksomheder.doc ÅBEN SAG Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 29. marts 2007 Fraværende: Kent Lindberg og Jørgen Madsen Opslagsværket godkendes med tilføjelse: Det Lokale Beskæftigelsesråd ønskede, at der i opslagsværket indsættes en side, hvor der orienteres om aktuelle satser for støttebeløb.

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 12. december 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Godkendelse af referat...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Opfølgning af referat. 3. Meddelelser. 4. Sager til afgørelse. 5. Sager til orientering. 6. A s s e n s Referat Nørregade 42 5620 Glamsbjerg Forum Det Lokale Beskæftigelsesråd Tel +45 64 74 70 00 Fax +45 64 45 19 47 www.jobnet.dk Tid Fredag, den 9. maj 2008, kl. 9.00-11.00 Sted Afbud: Tilstede:

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14. MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 2. 3. sal 14-04-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Arbejdsmarkedsudvalget Kl. 14.00 - Deltagere: Bente Østergaard, Jørgen Haugaard, Peter Østergaard, Aage Dahl Fraværende:

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010

EVALUERING. Projekt Ungetilbudsportal. Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 EVALUERING Projekt Ungetilbudsportal Projektperiode: 15.5.2009 31.5.2010 Maj 2010 Indholdsfortegnelse Side Sammenfatning... 2 Baggrund... 2 Formål og mål... 2 Organisation... 3 Om ungetilbud.dk... 3 Projektets

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 13-03-2012. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Flemming Hansens kontor, Rådhuset. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2012 42

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse. Projekt Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse

Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse. Projekt Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse Projekt Servicecenter for Sygdomsforebyggelse & Arbejdsfastholdelse Projektet er forankret i Jobcenter Viborg og samarbejder primært med følgende afdelinger: Sygedagpengeafdelingen Jobservice Anden aktør

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Stressreduktion med arbejdsmarkedsperspektiv Projektperiode : 11/8

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune

UDSKRIFT af protokollen fra møde i Midlertidigt Tværgående SamarbejdsUdvalg (MT-SU) for Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud

Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentret Det Fleksible Tilbud Hjerneskadecentrets Fleksible Tilbud MÅLGRUPPE Personer over 18 år i den erhvervsaktive alder, der har pådraget sig en hjerneskade som ung eller voksen, og som følge

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere