Ansvarsforsikring for erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarsforsikring for erhverv"

Transkript

1 L * *.-i' POLICE Ansvarsforsikring for erhverv Policenummer: november Brøndby Stadion 20 Forsikringstager: Brøndby Stadion 20 Policen gælder fra: 1. december Policen er nytegnet. Retroaktivdato: Forsikringen dækker ikke skade eller trab konstrateret før den 1. december Præmien forfalder: 1. december Dækningsomfang: Foruden policens tekst gælder Trygs betingelser for Kombineret Erhvervs- og produktansvar nr Disse er vedlagt. Tildenne police knytter sig endvidere "Særlige betingelser". Policen er udstedt: Ballerup, den 18. november 2011 Stempelafgiften berigtiges efter stempellovens 70. Tryg Forsikring A/S, cvr-nr Side lwww.tryg.dk Tryq Forsikrinq A,/S I CVR-nr

2 Supplerende E rhve rvsa n sva rsfo rsi kri n g Forsikringstager ldrættens Hus, Brøndby Stadion 20 Policenr Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet krub eller privat ejet selskab. Det er en forudsætning at forening eller ejer har medlemskab af DGU. Golfspil omfatter såvel opvarmning/træning på de dertil indrettede områder som spil på selve banen. Forsikringen dækker ikke: skader forårsaget af golfspillere iforbindelse med modtagelse af undervisning, såfremt en professionel PGAtræner (eller anden erhvervsudøvende person) kan gøres erstatningsansvarlig for skaden, skader forårsaget i forbindelse med professionelle golfspilleres udøvelse af deres erhverv, men dog er professionelle golfspilleres turneringsdeltagelse omfattet af forsikringen (i h.t. forsikringens øvrige betingelser), såfremt turneringen afvikles på level 3 niveau eller dårligere, arrangøransvar ved professionelle turneringer, uanset hvem der et arfangøf, gentagne skader på samme skadelidte. Gentagne skader defineres som flere end 2 skader der rammer samme skadelidte (herunder samme ting eller ejendom) og dette skyldes en uhensigtsmæssig indretning af golfanlægget, som ejer, driftsansvarlig eller golfklub kan gøres erstatningsansvarlig for, skader forvoldt ved anvendelse af motordrevne køretøier, herunder eldrevne golfvogne. Skader forvoldt ved golfspillerens brug af elektrisk trolley er ikke omfattet af nærværende undtagelse. Dækningssum Pr. forsikrinqsbeqivenhed Personskade Tingskade IL I Tryq Forsikring A,/S I CVR-nr

3 supp,"m E rhve rvsa n sva rsfo rsi kri ng Policenr Maksimal dækninossum For alle erstatningskrav rejst indenfor det enkelte forsikringsår er den højeste grænse for Trygs forpligtelse dog Geografisk område Danmark, Grønland og Færøerne Selvrisiko Kr. 0 af enhver forsikringsbegivenhed. Retroaktiv dato Forsikri ngen dækker ikke skader/ta b konstate ret f ør Forsi kringsbetingelser sta nda rdforsikri ngsbetingelser for Kom bi neret E rhvervs- og produ ktansvar nr samt særlige betingelser er gældende. Særlige betingelser Klausul 0001 Klausul 0002 Produktansvar Forsikringen omfatter ikke produktansvar. Forsikringsbetingelserne pkt. 3 gælder ikke for Erhvervsansvar Forsikringsbetingelserne pkt. 2 gælder som udgangspunkt ikke for Forsikringen omfatter ikke erhvervsansvar, herunder hus- og grundejeransvar samt ansvar for skade forvoldt af eventuelt dyrehold. Forsikringen omfatter alene sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af beskrivelsen i "Forsikret risiko". Det skal præciseres, at forsikringen ikke dækker ansvar for skade på ting: a) tilhørende forsikringstageren, b) som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af lwww.tryg.dk Tryg Forsikring A,/S I CVR-nr

4 policetekst E rhvervsa nsva rsfo rsi kri n g Policenr Klausul 0003 Klausul 0004 Subsidiær forsikrinq Nærværende forsikring dækker subsidiært iforhold til en enhver anden teg net ansva rsforsikri ng, fx spi I lerens privatansva rsforsi kri ng samt klu bber og ejeres erhvervsa nsvarsforsikri ng. Obiektivt ansvar Uanset almindelige erstatningsretlige regler behandler Tryg de anmeldte skader og erstatninger udbetales på objektivt ansvarsgrundlag. Det betyder at Trygs erstatningspligt alene er betinget af, at sikrede og/eller skadelidte overfor Tryg kan sandsynliggøre, at der eksisterer en direkte årsagssammenhæng mellem den skadegørende handling og den indtrådte skade, samt at sidstnævnte har ramt en lovlig og værnet interesse som kan opgøres i penge. Klausul 0005 Fast præmie Uanset forsikringsbetingelsernes afsnit om præmieregulering gælder følgende for forsikringen: Forsikringen er tegnet med fastpræmie, hvorfor der ikke fremsendes reguleringsskema ved hovedforfald. Fastpræmien indeksreguleres dog på grundlag af det af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte indeks. Klausul 1702 Overqanosbestemmelse oo forsikrinostid Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder (skader eller tab) konstateret forud for den på policeforsiden anførte dato ( ). Dog dækker nærværende forsikring skader konstateret forud for den på følgende 6 betingelser, der alle skal være opfyldt: 1. Sikrede har i tiden umiddelbart forud for ikrafttrædelsen af nærværende forsikring været forsikret mod samme risiko i andet selskab. 2. Skader skal være konstateret i forsikringstiden for den umiddelbart forud for nærværende police gældende erhvervs- og produktansvarspolice. 3. Skaden er ikke anmeldt inden for den udgåede forsikrings frist for anmeldelse af skader. 70 li I wr w.tryg.dk Tryg Forsikring A,/5 I CVR-nr

5 Erhvervsansva Policenr lkraftrædelsesdato: 1. december sikrede skal sandsynliggøre, at han ikke havde kendskab til omstændigheder, der muliggjorde anmeldelse til den udgåede forsikring inden udløb af dennes 24 måneders anmeldelsesfrist. 5. sikrede skal dokumentere, at skaden havde været dækket i henhold til vilkårene for den udgåede forsikring gærdende i det år, skaden er konstateret (beti ngelser ved rø rende geog raf isk om råde, dækkede produkter, aktiviteter og øvrige vilkår). 6. Der skal være dækning for skaden i henhold til den nugærdende forsikrings betingelser og vilkår. Klausul 0006 Klausul 0007 Klausul 0008 Klausul 0009 Klausul 0010 De sikrede Uanset forsikringsbetingelserne pkt. 1 dækker forsikringen forsikringstager og golfspillere, som nævnt i Forsikret risiko. Afuærqelse af skade Forsikringsbetingelsernes pkt. 4.2 og pkt. 4.3 er ikke gældende for Aftaler om ansvar oq erstatnino Forsikringsbetingelsernes pkt. 5.2 og pkt. 5.3 er ikke gældende for Geografisk dækninosområde Forsikringsbetingelsernes pkt. 6.2 og pkt. 6.3 er ikke gældende for Forsæt, qrov uaqtsomhed Forsikringsbetingelsernes pkt. 8.3 er ikke gældende for Tryg I Klausdalsbrovej 60I I 2750 Ballerup 70 Il Tryg ForsikringAy'S I CVR-nr

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1.

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1. Police DIF og DGI c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald:

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp Forsikringstager DGI og DIF Medforsikrede I DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DDS - De Danske Skytteforeninger, som har en associeringsaftale med DGI. DIF - Danmarks Idrætsforbund II Amtsforeninger

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere