Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica"

Transkript

1 Input Transformation i virksomheden Output Figur 1.1 Forenklet input-output model

2 Antal virksomheder i Enkeltmandsfirma Interessentskab Anpartsselskab Aktieselskab Øvrige Figur 1.2 Antal danske virksomheder i de forskellige ejerformer i 2006 Kilde: Danmarks Statistik > Statistikbanken > Generel erhvervsstatistik

3 Medarb. organisationer Leverandører Medarbejdere Banker Eksterne interessenter Ledelse Virksomheden som en koalition af interessenter Ejere Interne interessenter Kunder Det offentlige Konkurrenter Figur 1.3 Interessentmodel Virksomheden set som en koalition af interne og eksterne interessenter

4 3. led leverandører 2. led leverandører 1. led leverandører Kunder Kvægbrug Slagteri Lædervarefabrikant Gummi plantage Gummifabrikant Skotøjsfabrikant Grossist/ Distributør Detaillist (skotøjsbutik) Kunde Bomuldsbrug Væveri Snørebåndsfabrikant Varestrømme Betalingsstrømme Informationsstrømme Figur 2.1 Eksempel på forsyningskæden for skofabrikation

5 En vigtig erkendelse i forbindelse med styringen af forsyningskæden er, at størstedelen af forsyningskædens aktører både agerer som kunder og Varetype Eksempel Trin Varens værdi for slutkunden leverandører. Såfremt Færdigvare aktiviteterne i de Herresko enkelte led i forsyningskæden 4 Værdi er i overensstemmelse med slutmarkedets efterspørgsel, vil produktet i hvert led gennemgå en forædling, der tilfører produktet en værditilvækst for slutkunden. Med andre ord får lædervarerne og rågummiet først reel værdi for slutkunden, når Halvfabrikata Læderskind, 3 det er blevet udviklet til et par herresko. Nedenstående figur 2.2 viser, hvordan varen tilføjes værdi på gummisåler, hvert forædlingstrin i udviklingen fra råmaterialestadiet til det endelige par sko. snørebånd Halvfabrikata Metervare, kohud 2 Råvarer Rågummi, bomuld, kvæg Figur 2.2 Forædlingstrin og værdi for skoen

6 Overordnet markedsstrategi Afledte strategier inden for forsyningskæden ABC-Microsystems Kundesegment: Den prisbevidste kunde Virksomheden lever af at samle, sælge og yde support til prisfølsomme pc-købere, som kræver god, men ikke exceptionel ydelse og service. Købe komponenter hos de billigste leverandører, som netop opfylder minimale kvalitetskrav. Holde de lavest mulige lagre af hensyn til minimering af lageromkostningerne. XYZ-computers Kundesegment: Den kvalitets- og servicebevidste kunde Virksomheden lever af at samle, sælge og supportere pc er til købere, som ønsker det nyeste og ypperste inden for produkt og service, og som ser stort på prisen. Købe komponenter hos de bedste leverandører. Prisen er ikke det vigtigste. Holde lager nok til at kunne opfylde selv hasteordrer og sikre hurtig leveringstid. Ansætte supportere, som kan give kunderne en acceptabel service. Anvende landevejstransport for at holde transportomkostningerne nede. Ansætte de allerdygtigste supportere, som kan give kunderne superb service. Anvende luftfragt for at minimere leveringstid. Figur 2.3 Eksempel på sammenhænge mellem en markeds- og en forsyningskædestrategi.

7 Udvikling af virksomheden Støtteaktiviteter Primære aktiviteter Logistik indgående Ledelse, planlægning og koordinering Anskaffelse af forsyninger udefra Logistik udgående Produktion Udvikling af processer Marketing og salg Service Værdi for kunden og Overskud for virksomheden Figur 2.4 Værdikæden

8 Eksempel fra transport- og speditionsbranchen En vares vej gennem forsyningskæden består af dens samlede vej fra råvarekilde til vareproducent og videre frem til konsumenten. Speditions- og vognmandsvirksomheder har i denne kæde en vigtig funktion, idet de flytter råvarer, halvfabrikata og færdigvarer fra et sted til et andet. De aktiviteter, som det medfører, er skematisk vist i figur 2.5. Spedition: Booking, dokumenthåndtering, styring, leveringsservice Indgående transport Terminal Håndtering, lagring, styring Udgående transport Kundens ydelseskrav pris tidskrav leveringsservice mm. Cost-drivers kbm, kg, km, tid, destination antal forsendelser Omkostninger Rentabilitet Figur 2.5 Værdiskabelsen og dens omkostninger

9 Økonomisk perspektiv Kunde perspektiv Mission og strategier Interne processer Læring og innovation Figur 2.6 Balanced Scorecard de fire perspektiver

10 Det økonomiske perspektiv Fokusområde Nøgletal Fokusområde Kundeperspektiv Nøgletal Vækst Indtjeningsevne Likviditet Omsætningsstigning i % Overskudsgrad Gennemsnitlig kredittid til debitorer og kreditorer Vækst Kundetilfredshed Stigning i markedsandel Antal reklamationer Genkøbskunder Perspektiv for interne processer Perspektiv for læring og viden Fokusområde Nøgletal Fokusområde Nøgletal Antal timer produktionstid Antal afviste varer ved kontrol Produktionseffektivitet Kvalitet Produktudvikling Medarbejderudvikling Antal nye produkter Time to market Antal kursusdage pr. medarbejder Figur 2.7 Eksempel på Balanced Scorecard

11 Hvad vil vi? (Målsætning) Hvilken vej skal føre os i mål? (Handlingsprogrammet) Kontrol/revision (Faktisk/forventet) Gennemførelse (Faktiske handlinger) Figur 2.8 Det generelle styrekredsløb

12 Styringsområder Aktivitet Salg Produktion Indkøb Økonomistyringsopgaver Markedstilpasning Kundemix, sortiment Salgs-og prispolitik Distribution, salgsfremme Produkttilpasning, indkøb Kreditbetingelser, service mm. Kapaciteten Beholdninger af maskiner, bygninger, knowhow, personelle ressourcer Finansiering Finansielle beholdninger, gældsforpligtelser Udnyttelse af eksisterende kapacitet via planlægning af maskiner, bygninger, personale, knowhow mm. Investering i yderligere kapacitet Udnyttelse af eksisterende finansielle ressourcer Likviditetsstyring Låneoptagelse/-afvikling Egenkapitalfremskaffelse Figur 2.9 Økonomistyringsområder og økonomistyringsopgaver

13 Balance primo 2009 Balance ultimo 2009 (identisk med primo 2010) Balance ultimo 2010 Resultatopgørelse 2009 Resultatopgørelse 2010 Figur 3.1 Sammenhængen mellem balance og resultatopgørelse

14 Resultatopgørelse ARTSOPDELT kr. Nettoomsætning Resultatopgørelse FUNKTIONSOPDELT kr. Omkostninger til råvarer m.v. 600 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger 130 Produktionsomkostninger 805 Bruttofortjeneste 370 Bruttoresultat 295 Personaleomkostninger 200 Distributionsomkostninger 92 Afskrivninger 45 Administrationsomkostninger 78 Resultat af primær drift 125 Resultat af primær drift 125 Finansielle omkostninger netto 12 Finansielle omkostninger netto 12 Årets resultat 113 Årets resultat 113 Figur 3.2 Eksempel på artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse i beretningsform

15 Balance kr. Aktiver Passiver ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Immaterielle anlægsaktiver 70 Aktiekapital 500 Materielle anlægsaktiver 800 Overførte overskud 540 Finansielle anlægsaktiver 150 Forslag til udbytte for regnskabsåret OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 400 HENSATTE FORPLIGTELSER 100 Tilgodehavender fra salg 300 Værdipapirer 60 GÆLD/FREMMEDKAPITAL Likvide beholdninger 100 Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser 500 Gældsforpligtelser i alt 700 AKTIVER I ALT 1880 PASSIVER I ALT 1880 Figur 3.3 Eksempel på balance i kontoform

16 AKTIVER = PASSIVER Anlægsaktiver + Omsætningsaktiver = Egenkapital + Fremmedkapital (gæld) Figur 4.1 Regnskabsidentiteten

17 Omkostninger (debet) Resultatopgørelse Indtægter (kredit) Aktiver (debet) Balance Passiver (kredit) Vareforbrug Varesalg Maskiner Egenkapital Markedsføringsomk. Renteindtægter Inventar Prioritetsgæld Lokaleomkostning Biler Bankgæld Personaleomkostninger Varebeholdninger Leverandørgæld Administrationsomk. Debitorer Anden gæld Bilomkostninger Afskrivninger Renteomkostninger Figur 4.2 Kontogrupper i artsopdelt resultatopgørelse og i balance Bankindestående Kassebeholdning

18 KONTOPLAN FOR RESULTATOPGØRELSE Artsopdelt HANDELSVIRKSOMHEDER 1 Nettoomsætning 1100 Varesalg, indland 1200 Varesalg, EU 1300 Varesalg, anden eksport 2 Vareforbrug 2100 Vareforbrug 3 Andre eksterne omkostninger 3100 Salgsfremmende omkostninger 3200 Lokaleomkostninger 3300 Tab på tilgodehavender 3400 Kassedifferencer 3500 Bilers driftsomkostninger 3900 Øvrige omkostninger 4 Personaleomkostninger 4100 Gager og lønninger 4200 ATP -bidrag 5 Afskrivninger 5100 Afskrivning på udviklingsomkostninger 5200 Afskrivning på goodwill 5300 Afskrivning på bygninger 5400 Afskrivning på tekniske anlæg 5500 Afskrivning på biler 5600 Afskrivning på inventar 7 Finansielle indtægter 7100 Renteindtægter 7200 Kontantrabat fra leverandører 7600 Valutakursgevinster 8 Finansielle omkostninger 8110 Renteomkostninger 8120 Prioritetsrenter 8200 Kontantrabat til kunder 8600 Valutakurstab 9 Skat 9100 Selskabsskat Funktionsopdelt PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER 1 Nettoomsætning 1100 Varesalg, indland 1200 Varesalg, EU 1300 Varesalg, anden eksport 2 Produktionsomkostninger 2100 Variable produktionsomkostninger 2310 Lokaleomkostninger 2320 Gager 2330 Reparation og vedligeholdelse 2390 Øvrige omkostninger 2420 Afskrivning på bygninger 2430 Afskrivning på tekniske anlæg 3 Distrbutionsomkostninger 3110 Salgsprovision 3200 Salgsfremmende omkostninger 3310 Lokaleomkostninger 3320 Gager 3330 Bilens driftsomkostninger 3390 Øvrige omkostninger 3420 Afskrivning på bygninger 3440 Afskrivning på biler 4 Administrationsomkostninger 4310 Lokaleomkostninger 4320 Gager 4340 Tab på tilgodehavender 4390 Øvrige omkostninger 4410 Afskrivning på goodwill 4420 Afskrivning på bygninger 4450 Afskrivning på inventar 5 Lønafregning 5100 Lønafregning 5200 ATP-bidrag 7 Finansielle indtægter 7100 Renteindtægter 7200 Kontantrabat til leverandører 7600 Valutakursgevinster 8 Finansielle omkostninger 8110 Renteomkostninger 8200 Kontantrabat til kunder 8600 Valutakurstab 9 Skat 9100 Selskabsskat Figur 4.3 Eksempel på en kontoplan for resultatkonti for henholdsvis handels- og produktionsvirksomheder

19 KONTOPLAN FOR BALANCE AKTIVER 11 Anlægsaktiver 111 Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger Akkumulerede afskrivninger på udviklingsomkostninger Goodwill Akkumulerede afskrivninger på goodwill 112 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Akk. afskr. på bygninger Tekniske anlæg Akk. afskrivninger på tekniske anlæg Biler Akkumulerede afskrivninger på biler Inventar Akkumulerede afskrivninger på inventar 113 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber Tilgodehavender hos datterselskaber Andre anlægsværdipapirer 12 Omsætningsaktiver 121 Varebeholdninger Varelager (handelsvirksomheder) Råvarer og hjælpemat. (produktionsvirksomheder) Varer under fremstilling (produktionsvirksomheder) Færdigvarer (produktionsvirksomheder) 121 Tilgodehavender Varedebitorer Forventet tab på varedebitorer Tilgodehavender hos datterselskaber Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 124 Likvide beholdninger Omsætningsværdipapirer Kasse Bank PASSIVER Figur 4.4 Eksempel på en kontoplan for balancekonti i et A/S eller ApS. 13 Egenkapital Selskabskapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser, grunde og bygninger Overført resultat Skyldigt udbytte 14 Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensættelser 15 Gæld Lån i ejendomme Valutalån Andre langfristede lån Kassekredit Modtagne forudbetalinger fra kunder Varekreditorer mkostningskreditorer Skyldig selskabsskat Skyldigt ATP-bidrag Skyldigt AM-og SP-bidrag Skyldig A-skat Købsmoms Energiafgift Salgsmoms Moms af EU-erhvervelser Momsafregning Skyldig told og importmoms Andre kreditorer Periodeafgræsningsposter

20 PRIMO PERIODEN Resultatopgørelsen 1/1 200x Omkostninger Indtægter Vareforbrug Lokale omk. Adm. omk. Lønninger Renter Overskud Varesalg Andre indtægter REGISTRERINGER I BOGHOLDERI I PERIODEN 1/1-31/12 200x Varesalg Vareforbr. Lokaleomk. x x x Adm. omk. Lønninger Renter x x x x = ULTIMO PERIODEN Resultatopgørelsen 1/1-31/12 200x Omkostninger Indtægter Vareforbrug Lokale omk. Adm. omk. Lønninger Renter Overskud x x x x x x xx Varesalg Andre indtægter x x Balance pr. 1/1 200x Aktiver Passiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver x x xx Egenkapital Fremmedkapital x x xx Inventar Bank Kasse + x x x x x = - Varelager Lev. gæld Momsgæld x x x x x Balance pr. 31/12 200x Aktiver Passiver Anlægs- x Egenkapital aktiver Omsætningsaktiver x x + overskud Fremmedkapital xx x x x xx Figur 5.1 Regnskabsprincippet

21 Betaling Periodisering Indbetalt før regnskabsafslutning1 Perioden efter regnskabsafslutning Periodeafgrænsning er et passiv Figur 5.2 Periodiseringsprincipper INDTÆGTER Indbetalt efter regnskabsafslutning Perioden før regnskabsafslutning Kundetilgodehavende Udbetalt før regnskabsafslutning2 Periodeafgrænsning er et aktiv UDGIFTER Udbetalt efter regnskabsafslutning Gæld

22 Beløb i 1000 kr. Saldobalance pr Kontonr. Kontonavn Debet Kredit 1101 Salg, skiudstyr Salg, dykkerudstyr Vareforbrug, skiudstyr Vareforbrug, dykkerudstyr Salgsfremmende omkostninger Lokaleomkostninger Tab på tilgodehavender 3400 Kassedifferencer Øvrige omkostninger Lønafregning ATP-bidrag AM-bidrag Kursusafgifter Afskrivning på inventar 7100 Renteindtægter Renteomkostninger Særlige poster, indtægter Særlige poster, omkostninger Inventar Akk. afskrivninger på inventar Varelager, skiudstyr Varelager, dykkerudstyr Varedebitorer Forventet tab på debitorer Periodeafgrænsningsposter Kasse Bank Egenkapital Privatforbrug Kassekredit Varekreditorer Købsmoms Salgsmoms Momsafregning Andre kreditorer 48 I alt Figur 5.3 Afslutningsskema for en handelsvirksomhed

23 Figur 5.4 Skitse af et principielt produktionsforløb

24 Beløb i 1000 kr. Saldobalance pr Kontonr. Kontonavn Debet Kredit 1100 Varesalg Varesalgets variable produktionsomkostninger Lokaleomkostninger, produktion Gager, produktion Øvrige omkostninger, produktion Afskrivning tekniske anlæg og maskiner 3110 Salgsprovision Lokaleomkostninger, distribution Gager, distribution Øvrige omkostninger, distribution Afskrivning på andre anlæg og biler 4310 Lokaleomkostninger, administration Gager, administration Øvrige omkostninger, administration Afskrivning på inventar 8110 Renteomkostninger Tekniske anlæg og maskiner Akk. afskrivninger tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg og biler Akk. afskrivninger på andre anlæg og biler Inventar Akk. afskrivninger på inventar Råvarer Varer under fremstilling Færdigvarer Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Kasse Aktiekapital Overførte overskud Lån i bank Kassekredit Varekreditorer Købsmoms Salgsmoms Momsafregning Andre kreditorer 252 I alt Figur 5.5 Afslutningsskema for en produktionsvirksomhed

25 Klasse D Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Klasse C Store virksomheder (balance > 143 mio. kr., nettoomsætning >286 mio. kr. og >250 ansatte) Mellemstore virksomheder (balance mio. kr., nettoomsætning mio. kr. og ansatte) Klasse B Små virksomheder, ikke er omfattet af klasse A (balance <36 mio. kr., nettoomsætning <72 mio. kr. og <50 ansatte) Klasse A Personlige virksomheder, og meget små virksomheder (ikke små aktie- og anpartsselskaber) (balance <7 mio. kr., omsætning <14 mio. kr. og <10 ansatte) Figur 6.1 Størrelsesgrænser i Årsregnskabsloven (Byggeklodsmodellen)

26 BERETNING Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Forord Ledelsesberetning Forretningsgrundlag, strategi og afsætningsmarkeder Koncern- og ledelsesforhold Risikoforhold Corporate Govermance Aktionærforhold Bestyrelse og direktion PÅTEGNINGER Ledelsens regnskabspåtegning Den uafhængige revisors påtegning (Omslag) Figur 6.2 Indholdet af ledelsesberetningen i BoConcept 2007/08. Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

27 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN (tkr.) 1. MAJ APRIL 2007/ /07 2 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeles således: Aktionærerne i BoConcept Holding A/S Minioritetsinteresserne Resultat pr. aktie 11 Resultat pr. aktie 19,4 17,1 Udvandet resultat pr. aktie 18,9 16,5 Figur 6.3 Resultatopgørelse for BoConcept-koncernen 2007/08 Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

28 BALANCE FOR KONCERNEN (tkr.) PR. 30. APRIL AKTIVER Goodwill Masterrettigheder Software Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Indretning lejede lokaler Teknisk anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver i alt Udskudt skat Deposita Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

29 PR. 30. APRIL PASSIVER Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for kursregulering Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i BoConcept Holding A/S' andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Udskudt skat Medarbejderobligationer Realkredit- og kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Realkredit- og kreditinstitutter Leverandørgæld Forudbetaling fra kunder Andre gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 26 Valutarisiko 27 Nærtstående parter Figur 6.4 Balance for BoConcept pr. 30/ Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

30 Pengestrømsopgørelse for 2008 Resultat af primær drift Afskrivninger Ændring i varelagre Ændring i debitorer Ændring i leverandørgæld Ændring i anden kort gæld Renteomkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Investering i maskine Finansiering Afdrag på lån Resultatudlodning Betalt udbytte Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Figur 6.5 Eksempel på indholdet i en pengestrømsopgørelse

31 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN (tkr.) 2007/ /07 Omsætning og andre driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Ændring i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver 0 0 Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af virksomheder Salg af virksomheder Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrømme før afdrag til kreditinstitutter Afdrag på langfristet gæld Provenu ved optagelse af langfristet gæld Medarbejderobligationer Aktionærerne: Kapitalforhøjelse/medarbejderaktier netto Fortjeneste salg egne aktier Betalt udbytte Årets pengestrøm Likvider med fradrag af kortfristet gæld til kreditinstitutter, primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Likvide beholdninger uden rådighedsbegrænsninger Kortfristet gæld til kreditinstitutter, jf. note Figur 6.6 Pengestrømsopgørelse for BoConcept 2007/08 Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

32 Resultatopgørelse, mio. kr. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat for fortsættende aktiviteter Årets resultat for ophørte aktiviteter Årets resultat 05/06 06/07 07/ Figur 7.1 BoConcepts koncernresultatopgørelser 2005/ /08 omformet til analysebrug Kilde:

33 Balance pr. 30/4, mio. kr. AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført overskud mv. Egenkapital Hensatte forpligtelser Andre langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Figur 7.2 BoConcepts koncernbalance pr. 30/ / omformet til analysebrug Kilde:

34 Afkastningsgrad 14,5 % Overskudsgrad 6,9 % X Aktivernes oms. hastighed 2,10 Resultat af primær drift 79 : Omsætning Omsætning : Gennemsnitlige aktiver 544 Bruttoresultat 456 Kapacitetsomkostninger 377 Gns. anlægsaktiver Gns. omsætningsaktiver 310 Omsætning Produktionsomkostninger 686 Gns. varebeholdning Gns. tilgodehavender Gns. likvide beholdninger 9 Aktivitet: Omsætning og resultat Investering: Aktiver Figur 7.3 Du-Pont-pyramiden med tal fra BoConcept 2007/08

35 Rentabilitetsanalyse 05/06 06/07 07/08 Afkastningsgrad 7,2 % 13,2 % 14,5 % Overskudsgrad 4,1 % 6,6 % 6,9 % Aktivernes omsætningshastighed (gange) 1,74 2,00 2,10 Egenkapitalens forrentning efter skat 12,6 % 32,8 % 28,5 % Egenkapitalens forrentning før skat 26,2 % 47,7 % 39,5 % Fremmedkapitalens forrentning 2,4 % 2,0 % 3,0 % Figur 7.4 Rentabilitetsanalyse for BoConcept 2005/ /08

36 Indtjeningsevne 05/06 06/07 07/08 Overskudsgrad Bruttomargin Indeks på omsætning Indeks på produktionsomkostninger Indeks på distributionsomkostninger Indeks på administrationsomkostninger mv. Nulpunktsomsætning (mio. kr.) Sikkerhedsmargin Kapacitetsgrad 4,1 % 41,4 % 100 % 100 % 100 % 100 % 803 % 10,0 % 1,11 % 6,6 % 40,1 % 117 % 120 % 109 % 93 % 875 % 16,4 % 1,20 % 6,9 % 39,9 % 128 % 131 % 120 % 90 % 945 % 17,3 % 1,21 % Figur 7.5 Analyse af indtjeningsevnen for BoConcept 2005/ /08

37 Dan-Ejendomme Holding 2007 mio. kr. Satair 2007/08 mio. USD Rockwool 2007 mio. kr. Nettoomsætning Vareforbrug1 Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omk., afskrivninger m.v. Resultat af primær drift 257 % 0 % 257 % 174 % 52 % 31 % 423 % 327 % 96 % 42 % 21 % 33 % % % % % % % Overskudsgrad Bruttoavanceprocent Kapacitetsgrad Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin 12,1 % 100,0 % 1,1 % 226 % 12 % 7,8 % 22,7 % 1,5 % 278 % 34 % 19,2 % 55,7 % 1,5 % % 34 % Personaleudgifter i % af omsætningen 68 % 10 % 21 % 1 For Rockwool indeholder tallet foruden vareforbrug også Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger, idet disse skønnes at være variable. Figur 7.6 Eksempel på indtjeningsevne for forskellige virksomhedstyper Kilde: De tre virksomheders hjemmesider som nævnt ovenfor.

38 Kapitaltilpasning 05/06 06/07 07/08 Aktivernes omsætningshastighed (gange) Anlægsaktivers omsætningshastighed (gange) Materielle anlægsaktivers omsætningshastighed (gange) Varelagerets omsætningshastighed (gange) Lagerdage Varedebitorernes omsætningshastighed (gange) Kreditdage Indeks på omsætning Indeks på anlægsaktiver Indeks på materielle anlægsaktiver Indeks på debitorer Indeks på produktionsomkostninger Indeks på lager Indeks på kreditorer 1,74 3,64 4,39 4, , ,00 4,55 6,20 4, , ,10 4,78 6,38 4, , Figur 7.7 Analyse af kapitaltilpasningen i BoConcept 2005/ /08

39 Soliditet og likviditet 05/06 06/07 07/08 Soliditetsgrad Likviditetsgrad I Likviditetsgrad II 21,6 % 57 % 105 % 27,0 % 62 % 115 % 36,4 % 70 % 133 % Figur 7.8 Analyse af soliditet og likviditet i BoConcept 2005/ /08

40 Corporate governance Historiske finansielle resultater Miljø Viden Fremtidens rapportering Social ansvarlighed Immaterielle rettigheder Værdiskabende faktorer Etik Figur 8.1 Virksomhedens rapporteringsområder Kilde: Wivel og Sperling. Den bevidste virksomhed, Børsen 2001

41 Mission/vision Strategi Kritiske succesfaktorer Målepunkter og mål Økonomisk perspektiv Kundeperspektiv Internt perspektiv Læring og vækstperspektiv Figur 8.2 Sammenhænge mellem mission, strategi og de fire perspektiver

42 Kundeperspektiv Restordre i pct. Indeks for kundetilfredshed Markedsandele Kundetilgang/-afgang Krydssalg Økonomisk perspektiv Egenkapitalforrentning Afkastningsgrad Pengestrøm Omsætningsvækst Markedsandeles vækst Vision og strategi Læring og vækst Antal nye patenter Medarbejderinitiativ Kvalitetsforbedringer Udviklingsomkostninger i % af omsætningen Internt perspektiv Produktudviklingstid Gennemløbstider Spildprocenter Enhedsomkostninger Teknologianvendelse Figur 8.3 Eksempler på målepunkter i de fire perspektiver

43 Videnfortælling Ledelsesudfordringer Rapportering: tal, tekst og illustrationer Figur 8.4 Videnregnskabets elementer og processer

44 Figur 8.5 Rockwools nøgletal for videnressourcer. Kilde: Rockwools Årsrapport 2007, som findes på > Om Rockwool > Finansiel information

45 Område Resultat 2006* Ny målsætning El - Reducere det forventede elforbrug i produktionen med 3 % ift Vand + Reducere det indekserede vandforbrug med 2 % ift Spildevand - Indholdet af olie/fedt i spildevandet må maksimum være 120 mg/l Kemikalieaffald + Reducere den indekserede mængde med 3 % ift Kemikalieforbrug + Reducere det indekserede forbrug med 3 % ift Termin Ulykkesfrekvens - Reducere ulykkesfrekvens til 12, Ulykkesbetinget fravær - Reducere ulykkesbetinget fravær til 1, Ensidigt gentaget arbejde + Min. 92 % af medarbejderne skal arbejde ved EGA-grønne arbejdspladser Støj + Min. 92 % af arbejdspladserne skal være grønne mht. støj, dvs. <80 db(a) * Kolonnen viser resultatet for målsætningerne for 2006: målsætningen er ikke nået + målsætningen er nået Figur 8.6 Grundfos målsætninger for produktionsrelaterede miljøforhold i uddrag Kilde: Miljøredegørelse 2006, side 8

46 Indeks Mål Figur 8.7 Indekseret vandforbrug i Grundfos-koncernen. Kilde: Bæredygtighedsrapport 2007, side 44

47 Samfundsøkonomiske og politiske faktorer Branche- og virksomhedsspecifikke forhold Virksomhedens mål og strategier Investering Finansiering Drift Figur 9.1 Model for generel virksomhedsanalyse Kilde: Elling og Christiansen: Strategisk regnskabsanalyse, 1995

48 Teknologiske forhold Demografiske forhold Konkurrenceintensiteten Adgangsbarrierer Leverandørernes styrkeforhold Kundernes styrkeforhold Substituerende produkter Økonomiske forhold Kulturelle forhold Politiske forhold Figur 9.2 Porter s Five Forces: Branchestrukturmodel

49 Kr. B Salgsindtægter Dækningsbidrag A C Introduktion Vækst Udbredelse Stagnation Tilbagegang Tid Figur 9.3 Eksempel på sammenhæng mellem salgsindtægter og dækningsbidrag i et produkts livscyklus

50 SWOT-analyse af en cykelbudvirksomhed Styrker Største cykelkurér i Danmark Stor erfaring i branchen Dynamisk ledelse Høj service og kvalitet Mange nuværende og potentielle kunder Lav kapitalbinding (Høj AOH) Bruger nyeste teknologi Hurtigste kurér Stor personaletilfredshed Svagheder Kun cykelbud Begrænset service pga. manglende overnight service Højere priser end konkurrenterne Svingende afkastnings- og overskudsgrad Stram likviditet Begrænsede ekspansionsmuligheder når biler ikke anvendes Nichevirksomhed Begrænset markedsføringserfaring Hurtig udskiftning af personale Figur 9.4 Eksempel på en SWOT-analyse Muligheder Stort marked i vækst Eksportmuligheder Stigende miljøbevidsthed Øget biltrafik besværliggør færdsel i byen Øgede afgifter på biler og brændstof Trusler Lave etableringsomkostninger Mange udbydere i branchen Bred service hos konkurrenter (biler, varevogne, over-night service) Telefax, Internet og andet kommunikationsudstyr

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Radiometer A/S. Årsberetning 98/99

Radiometer A/S. Årsberetning 98/99 Radiometer A/S Årsberetning 98/99 Radiometer koncernen de seneste 10 år *) ***) 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 97/98 98/99 Omsætning Mkr. 883 1.026 1.156 1.579 1.705 1.707 1.657

Læs mere

2013 nye veje for vandet

2013 nye veje for vandet 2013 nye veje for vandet Herning Vand holding A/S Hoved- & nøgletal tkr. 2013 2012 2011 2010 2009 Hovedtal Nettoomsætning 129.254 139.586 135.731 127.897 26.705 Bruttoresultat 19.455 19.700 17.472 3.669

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 diagram

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere