Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica"

Transkript

1 Input Transformation i virksomheden Output Figur 1.1 Forenklet input-output model

2 Antal virksomheder i Enkeltmandsfirma Interessentskab Anpartsselskab Aktieselskab Øvrige Figur 1.2 Antal danske virksomheder i de forskellige ejerformer i 2006 Kilde: Danmarks Statistik > Statistikbanken > Generel erhvervsstatistik

3 Medarb. organisationer Leverandører Medarbejdere Banker Eksterne interessenter Ledelse Virksomheden som en koalition af interessenter Ejere Interne interessenter Kunder Det offentlige Konkurrenter Figur 1.3 Interessentmodel Virksomheden set som en koalition af interne og eksterne interessenter

4 3. led leverandører 2. led leverandører 1. led leverandører Kunder Kvægbrug Slagteri Lædervarefabrikant Gummi plantage Gummifabrikant Skotøjsfabrikant Grossist/ Distributør Detaillist (skotøjsbutik) Kunde Bomuldsbrug Væveri Snørebåndsfabrikant Varestrømme Betalingsstrømme Informationsstrømme Figur 2.1 Eksempel på forsyningskæden for skofabrikation

5 En vigtig erkendelse i forbindelse med styringen af forsyningskæden er, at størstedelen af forsyningskædens aktører både agerer som kunder og Varetype Eksempel Trin Varens værdi for slutkunden leverandører. Såfremt Færdigvare aktiviteterne i de Herresko enkelte led i forsyningskæden 4 Værdi er i overensstemmelse med slutmarkedets efterspørgsel, vil produktet i hvert led gennemgå en forædling, der tilfører produktet en værditilvækst for slutkunden. Med andre ord får lædervarerne og rågummiet først reel værdi for slutkunden, når Halvfabrikata Læderskind, 3 det er blevet udviklet til et par herresko. Nedenstående figur 2.2 viser, hvordan varen tilføjes værdi på gummisåler, hvert forædlingstrin i udviklingen fra råmaterialestadiet til det endelige par sko. snørebånd Halvfabrikata Metervare, kohud 2 Råvarer Rågummi, bomuld, kvæg Figur 2.2 Forædlingstrin og værdi for skoen

6 Overordnet markedsstrategi Afledte strategier inden for forsyningskæden ABC-Microsystems Kundesegment: Den prisbevidste kunde Virksomheden lever af at samle, sælge og yde support til prisfølsomme pc-købere, som kræver god, men ikke exceptionel ydelse og service. Købe komponenter hos de billigste leverandører, som netop opfylder minimale kvalitetskrav. Holde de lavest mulige lagre af hensyn til minimering af lageromkostningerne. XYZ-computers Kundesegment: Den kvalitets- og servicebevidste kunde Virksomheden lever af at samle, sælge og supportere pc er til købere, som ønsker det nyeste og ypperste inden for produkt og service, og som ser stort på prisen. Købe komponenter hos de bedste leverandører. Prisen er ikke det vigtigste. Holde lager nok til at kunne opfylde selv hasteordrer og sikre hurtig leveringstid. Ansætte supportere, som kan give kunderne en acceptabel service. Anvende landevejstransport for at holde transportomkostningerne nede. Ansætte de allerdygtigste supportere, som kan give kunderne superb service. Anvende luftfragt for at minimere leveringstid. Figur 2.3 Eksempel på sammenhænge mellem en markeds- og en forsyningskædestrategi.

7 Udvikling af virksomheden Støtteaktiviteter Primære aktiviteter Logistik indgående Ledelse, planlægning og koordinering Anskaffelse af forsyninger udefra Logistik udgående Produktion Udvikling af processer Marketing og salg Service Værdi for kunden og Overskud for virksomheden Figur 2.4 Værdikæden

8 Eksempel fra transport- og speditionsbranchen En vares vej gennem forsyningskæden består af dens samlede vej fra råvarekilde til vareproducent og videre frem til konsumenten. Speditions- og vognmandsvirksomheder har i denne kæde en vigtig funktion, idet de flytter råvarer, halvfabrikata og færdigvarer fra et sted til et andet. De aktiviteter, som det medfører, er skematisk vist i figur 2.5. Spedition: Booking, dokumenthåndtering, styring, leveringsservice Indgående transport Terminal Håndtering, lagring, styring Udgående transport Kundens ydelseskrav pris tidskrav leveringsservice mm. Cost-drivers kbm, kg, km, tid, destination antal forsendelser Omkostninger Rentabilitet Figur 2.5 Værdiskabelsen og dens omkostninger

9 Økonomisk perspektiv Kunde perspektiv Mission og strategier Interne processer Læring og innovation Figur 2.6 Balanced Scorecard de fire perspektiver

10 Det økonomiske perspektiv Fokusområde Nøgletal Fokusområde Kundeperspektiv Nøgletal Vækst Indtjeningsevne Likviditet Omsætningsstigning i % Overskudsgrad Gennemsnitlig kredittid til debitorer og kreditorer Vækst Kundetilfredshed Stigning i markedsandel Antal reklamationer Genkøbskunder Perspektiv for interne processer Perspektiv for læring og viden Fokusområde Nøgletal Fokusområde Nøgletal Antal timer produktionstid Antal afviste varer ved kontrol Produktionseffektivitet Kvalitet Produktudvikling Medarbejderudvikling Antal nye produkter Time to market Antal kursusdage pr. medarbejder Figur 2.7 Eksempel på Balanced Scorecard

11 Hvad vil vi? (Målsætning) Hvilken vej skal føre os i mål? (Handlingsprogrammet) Kontrol/revision (Faktisk/forventet) Gennemførelse (Faktiske handlinger) Figur 2.8 Det generelle styrekredsløb

12 Styringsområder Aktivitet Salg Produktion Indkøb Økonomistyringsopgaver Markedstilpasning Kundemix, sortiment Salgs-og prispolitik Distribution, salgsfremme Produkttilpasning, indkøb Kreditbetingelser, service mm. Kapaciteten Beholdninger af maskiner, bygninger, knowhow, personelle ressourcer Finansiering Finansielle beholdninger, gældsforpligtelser Udnyttelse af eksisterende kapacitet via planlægning af maskiner, bygninger, personale, knowhow mm. Investering i yderligere kapacitet Udnyttelse af eksisterende finansielle ressourcer Likviditetsstyring Låneoptagelse/-afvikling Egenkapitalfremskaffelse Figur 2.9 Økonomistyringsområder og økonomistyringsopgaver

13 Balance primo 2009 Balance ultimo 2009 (identisk med primo 2010) Balance ultimo 2010 Resultatopgørelse 2009 Resultatopgørelse 2010 Figur 3.1 Sammenhængen mellem balance og resultatopgørelse

14 Resultatopgørelse ARTSOPDELT kr. Nettoomsætning Resultatopgørelse FUNKTIONSOPDELT kr. Omkostninger til råvarer m.v. 600 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger 130 Produktionsomkostninger 805 Bruttofortjeneste 370 Bruttoresultat 295 Personaleomkostninger 200 Distributionsomkostninger 92 Afskrivninger 45 Administrationsomkostninger 78 Resultat af primær drift 125 Resultat af primær drift 125 Finansielle omkostninger netto 12 Finansielle omkostninger netto 12 Årets resultat 113 Årets resultat 113 Figur 3.2 Eksempel på artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse i beretningsform

15 Balance kr. Aktiver Passiver ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Immaterielle anlægsaktiver 70 Aktiekapital 500 Materielle anlægsaktiver 800 Overførte overskud 540 Finansielle anlægsaktiver 150 Forslag til udbytte for regnskabsåret OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 400 HENSATTE FORPLIGTELSER 100 Tilgodehavender fra salg 300 Værdipapirer 60 GÆLD/FREMMEDKAPITAL Likvide beholdninger 100 Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser 500 Gældsforpligtelser i alt 700 AKTIVER I ALT 1880 PASSIVER I ALT 1880 Figur 3.3 Eksempel på balance i kontoform

16 AKTIVER = PASSIVER Anlægsaktiver + Omsætningsaktiver = Egenkapital + Fremmedkapital (gæld) Figur 4.1 Regnskabsidentiteten

17 Omkostninger (debet) Resultatopgørelse Indtægter (kredit) Aktiver (debet) Balance Passiver (kredit) Vareforbrug Varesalg Maskiner Egenkapital Markedsføringsomk. Renteindtægter Inventar Prioritetsgæld Lokaleomkostning Biler Bankgæld Personaleomkostninger Varebeholdninger Leverandørgæld Administrationsomk. Debitorer Anden gæld Bilomkostninger Afskrivninger Renteomkostninger Figur 4.2 Kontogrupper i artsopdelt resultatopgørelse og i balance Bankindestående Kassebeholdning

18 KONTOPLAN FOR RESULTATOPGØRELSE Artsopdelt HANDELSVIRKSOMHEDER 1 Nettoomsætning 1100 Varesalg, indland 1200 Varesalg, EU 1300 Varesalg, anden eksport 2 Vareforbrug 2100 Vareforbrug 3 Andre eksterne omkostninger 3100 Salgsfremmende omkostninger 3200 Lokaleomkostninger 3300 Tab på tilgodehavender 3400 Kassedifferencer 3500 Bilers driftsomkostninger 3900 Øvrige omkostninger 4 Personaleomkostninger 4100 Gager og lønninger 4200 ATP -bidrag 5 Afskrivninger 5100 Afskrivning på udviklingsomkostninger 5200 Afskrivning på goodwill 5300 Afskrivning på bygninger 5400 Afskrivning på tekniske anlæg 5500 Afskrivning på biler 5600 Afskrivning på inventar 7 Finansielle indtægter 7100 Renteindtægter 7200 Kontantrabat fra leverandører 7600 Valutakursgevinster 8 Finansielle omkostninger 8110 Renteomkostninger 8120 Prioritetsrenter 8200 Kontantrabat til kunder 8600 Valutakurstab 9 Skat 9100 Selskabsskat Funktionsopdelt PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER 1 Nettoomsætning 1100 Varesalg, indland 1200 Varesalg, EU 1300 Varesalg, anden eksport 2 Produktionsomkostninger 2100 Variable produktionsomkostninger 2310 Lokaleomkostninger 2320 Gager 2330 Reparation og vedligeholdelse 2390 Øvrige omkostninger 2420 Afskrivning på bygninger 2430 Afskrivning på tekniske anlæg 3 Distrbutionsomkostninger 3110 Salgsprovision 3200 Salgsfremmende omkostninger 3310 Lokaleomkostninger 3320 Gager 3330 Bilens driftsomkostninger 3390 Øvrige omkostninger 3420 Afskrivning på bygninger 3440 Afskrivning på biler 4 Administrationsomkostninger 4310 Lokaleomkostninger 4320 Gager 4340 Tab på tilgodehavender 4390 Øvrige omkostninger 4410 Afskrivning på goodwill 4420 Afskrivning på bygninger 4450 Afskrivning på inventar 5 Lønafregning 5100 Lønafregning 5200 ATP-bidrag 7 Finansielle indtægter 7100 Renteindtægter 7200 Kontantrabat til leverandører 7600 Valutakursgevinster 8 Finansielle omkostninger 8110 Renteomkostninger 8200 Kontantrabat til kunder 8600 Valutakurstab 9 Skat 9100 Selskabsskat Figur 4.3 Eksempel på en kontoplan for resultatkonti for henholdsvis handels- og produktionsvirksomheder

19 KONTOPLAN FOR BALANCE AKTIVER 11 Anlægsaktiver 111 Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger Akkumulerede afskrivninger på udviklingsomkostninger Goodwill Akkumulerede afskrivninger på goodwill 112 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Akk. afskr. på bygninger Tekniske anlæg Akk. afskrivninger på tekniske anlæg Biler Akkumulerede afskrivninger på biler Inventar Akkumulerede afskrivninger på inventar 113 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber Tilgodehavender hos datterselskaber Andre anlægsværdipapirer 12 Omsætningsaktiver 121 Varebeholdninger Varelager (handelsvirksomheder) Råvarer og hjælpemat. (produktionsvirksomheder) Varer under fremstilling (produktionsvirksomheder) Færdigvarer (produktionsvirksomheder) 121 Tilgodehavender Varedebitorer Forventet tab på varedebitorer Tilgodehavender hos datterselskaber Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 124 Likvide beholdninger Omsætningsværdipapirer Kasse Bank PASSIVER Figur 4.4 Eksempel på en kontoplan for balancekonti i et A/S eller ApS. 13 Egenkapital Selskabskapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser, grunde og bygninger Overført resultat Skyldigt udbytte 14 Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensættelser 15 Gæld Lån i ejendomme Valutalån Andre langfristede lån Kassekredit Modtagne forudbetalinger fra kunder Varekreditorer mkostningskreditorer Skyldig selskabsskat Skyldigt ATP-bidrag Skyldigt AM-og SP-bidrag Skyldig A-skat Købsmoms Energiafgift Salgsmoms Moms af EU-erhvervelser Momsafregning Skyldig told og importmoms Andre kreditorer Periodeafgræsningsposter

20 PRIMO PERIODEN Resultatopgørelsen 1/1 200x Omkostninger Indtægter Vareforbrug Lokale omk. Adm. omk. Lønninger Renter Overskud Varesalg Andre indtægter REGISTRERINGER I BOGHOLDERI I PERIODEN 1/1-31/12 200x Varesalg Vareforbr. Lokaleomk. x x x Adm. omk. Lønninger Renter x x x x = ULTIMO PERIODEN Resultatopgørelsen 1/1-31/12 200x Omkostninger Indtægter Vareforbrug Lokale omk. Adm. omk. Lønninger Renter Overskud x x x x x x xx Varesalg Andre indtægter x x Balance pr. 1/1 200x Aktiver Passiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver x x xx Egenkapital Fremmedkapital x x xx Inventar Bank Kasse + x x x x x = - Varelager Lev. gæld Momsgæld x x x x x Balance pr. 31/12 200x Aktiver Passiver Anlægs- x Egenkapital aktiver Omsætningsaktiver x x + overskud Fremmedkapital xx x x x xx Figur 5.1 Regnskabsprincippet

21 Betaling Periodisering Indbetalt før regnskabsafslutning1 Perioden efter regnskabsafslutning Periodeafgrænsning er et passiv Figur 5.2 Periodiseringsprincipper INDTÆGTER Indbetalt efter regnskabsafslutning Perioden før regnskabsafslutning Kundetilgodehavende Udbetalt før regnskabsafslutning2 Periodeafgrænsning er et aktiv UDGIFTER Udbetalt efter regnskabsafslutning Gæld

22 Beløb i 1000 kr. Saldobalance pr Kontonr. Kontonavn Debet Kredit 1101 Salg, skiudstyr Salg, dykkerudstyr Vareforbrug, skiudstyr Vareforbrug, dykkerudstyr Salgsfremmende omkostninger Lokaleomkostninger Tab på tilgodehavender 3400 Kassedifferencer Øvrige omkostninger Lønafregning ATP-bidrag AM-bidrag Kursusafgifter Afskrivning på inventar 7100 Renteindtægter Renteomkostninger Særlige poster, indtægter Særlige poster, omkostninger Inventar Akk. afskrivninger på inventar Varelager, skiudstyr Varelager, dykkerudstyr Varedebitorer Forventet tab på debitorer Periodeafgrænsningsposter Kasse Bank Egenkapital Privatforbrug Kassekredit Varekreditorer Købsmoms Salgsmoms Momsafregning Andre kreditorer 48 I alt Figur 5.3 Afslutningsskema for en handelsvirksomhed

23 Figur 5.4 Skitse af et principielt produktionsforløb

24 Beløb i 1000 kr. Saldobalance pr Kontonr. Kontonavn Debet Kredit 1100 Varesalg Varesalgets variable produktionsomkostninger Lokaleomkostninger, produktion Gager, produktion Øvrige omkostninger, produktion Afskrivning tekniske anlæg og maskiner 3110 Salgsprovision Lokaleomkostninger, distribution Gager, distribution Øvrige omkostninger, distribution Afskrivning på andre anlæg og biler 4310 Lokaleomkostninger, administration Gager, administration Øvrige omkostninger, administration Afskrivning på inventar 8110 Renteomkostninger Tekniske anlæg og maskiner Akk. afskrivninger tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg og biler Akk. afskrivninger på andre anlæg og biler Inventar Akk. afskrivninger på inventar Råvarer Varer under fremstilling Færdigvarer Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Kasse Aktiekapital Overførte overskud Lån i bank Kassekredit Varekreditorer Købsmoms Salgsmoms Momsafregning Andre kreditorer 252 I alt Figur 5.5 Afslutningsskema for en produktionsvirksomhed

25 Klasse D Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Klasse C Store virksomheder (balance > 143 mio. kr., nettoomsætning >286 mio. kr. og >250 ansatte) Mellemstore virksomheder (balance mio. kr., nettoomsætning mio. kr. og ansatte) Klasse B Små virksomheder, ikke er omfattet af klasse A (balance <36 mio. kr., nettoomsætning <72 mio. kr. og <50 ansatte) Klasse A Personlige virksomheder, og meget små virksomheder (ikke små aktie- og anpartsselskaber) (balance <7 mio. kr., omsætning <14 mio. kr. og <10 ansatte) Figur 6.1 Størrelsesgrænser i Årsregnskabsloven (Byggeklodsmodellen)

26 BERETNING Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Forord Ledelsesberetning Forretningsgrundlag, strategi og afsætningsmarkeder Koncern- og ledelsesforhold Risikoforhold Corporate Govermance Aktionærforhold Bestyrelse og direktion PÅTEGNINGER Ledelsens regnskabspåtegning Den uafhængige revisors påtegning (Omslag) Figur 6.2 Indholdet af ledelsesberetningen i BoConcept 2007/08. Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

27 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN (tkr.) 1. MAJ APRIL 2007/ /07 2 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeles således: Aktionærerne i BoConcept Holding A/S Minioritetsinteresserne Resultat pr. aktie 11 Resultat pr. aktie 19,4 17,1 Udvandet resultat pr. aktie 18,9 16,5 Figur 6.3 Resultatopgørelse for BoConcept-koncernen 2007/08 Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

28 BALANCE FOR KONCERNEN (tkr.) PR. 30. APRIL AKTIVER Goodwill Masterrettigheder Software Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Indretning lejede lokaler Teknisk anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver i alt Udskudt skat Deposita Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

29 PR. 30. APRIL PASSIVER Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for kursregulering Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i BoConcept Holding A/S' andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Udskudt skat Medarbejderobligationer Realkredit- og kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Realkredit- og kreditinstitutter Leverandørgæld Forudbetaling fra kunder Andre gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 26 Valutarisiko 27 Nærtstående parter Figur 6.4 Balance for BoConcept pr. 30/ Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

30 Pengestrømsopgørelse for 2008 Resultat af primær drift Afskrivninger Ændring i varelagre Ændring i debitorer Ændring i leverandørgæld Ændring i anden kort gæld Renteomkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Investering i maskine Finansiering Afdrag på lån Resultatudlodning Betalt udbytte Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Figur 6.5 Eksempel på indholdet i en pengestrømsopgørelse

31 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN (tkr.) 2007/ /07 Omsætning og andre driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Ændring i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver 0 0 Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af virksomheder Salg af virksomheder Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrømme før afdrag til kreditinstitutter Afdrag på langfristet gæld Provenu ved optagelse af langfristet gæld Medarbejderobligationer Aktionærerne: Kapitalforhøjelse/medarbejderaktier netto Fortjeneste salg egne aktier Betalt udbytte Årets pengestrøm Likvider med fradrag af kortfristet gæld til kreditinstitutter, primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Likvide beholdninger uden rådighedsbegrænsninger Kortfristet gæld til kreditinstitutter, jf. note Figur 6.6 Pengestrømsopgørelse for BoConcept 2007/08 Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

32 Resultatopgørelse, mio. kr. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat for fortsættende aktiviteter Årets resultat for ophørte aktiviteter Årets resultat 05/06 06/07 07/ Figur 7.1 BoConcepts koncernresultatopgørelser 2005/ /08 omformet til analysebrug Kilde:

33 Balance pr. 30/4, mio. kr. AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført overskud mv. Egenkapital Hensatte forpligtelser Andre langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Figur 7.2 BoConcepts koncernbalance pr. 30/ / omformet til analysebrug Kilde:

34 Afkastningsgrad 14,5 % Overskudsgrad 6,9 % X Aktivernes oms. hastighed 2,10 Resultat af primær drift 79 : Omsætning Omsætning : Gennemsnitlige aktiver 544 Bruttoresultat 456 Kapacitetsomkostninger 377 Gns. anlægsaktiver Gns. omsætningsaktiver 310 Omsætning Produktionsomkostninger 686 Gns. varebeholdning Gns. tilgodehavender Gns. likvide beholdninger 9 Aktivitet: Omsætning og resultat Investering: Aktiver Figur 7.3 Du-Pont-pyramiden med tal fra BoConcept 2007/08

35 Rentabilitetsanalyse 05/06 06/07 07/08 Afkastningsgrad 7,2 % 13,2 % 14,5 % Overskudsgrad 4,1 % 6,6 % 6,9 % Aktivernes omsætningshastighed (gange) 1,74 2,00 2,10 Egenkapitalens forrentning efter skat 12,6 % 32,8 % 28,5 % Egenkapitalens forrentning før skat 26,2 % 47,7 % 39,5 % Fremmedkapitalens forrentning 2,4 % 2,0 % 3,0 % Figur 7.4 Rentabilitetsanalyse for BoConcept 2005/ /08

36 Indtjeningsevne 05/06 06/07 07/08 Overskudsgrad Bruttomargin Indeks på omsætning Indeks på produktionsomkostninger Indeks på distributionsomkostninger Indeks på administrationsomkostninger mv. Nulpunktsomsætning (mio. kr.) Sikkerhedsmargin Kapacitetsgrad 4,1 % 41,4 % 100 % 100 % 100 % 100 % 803 % 10,0 % 1,11 % 6,6 % 40,1 % 117 % 120 % 109 % 93 % 875 % 16,4 % 1,20 % 6,9 % 39,9 % 128 % 131 % 120 % 90 % 945 % 17,3 % 1,21 % Figur 7.5 Analyse af indtjeningsevnen for BoConcept 2005/ /08

37 Dan-Ejendomme Holding 2007 mio. kr. Satair 2007/08 mio. USD Rockwool 2007 mio. kr. Nettoomsætning Vareforbrug1 Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omk., afskrivninger m.v. Resultat af primær drift 257 % 0 % 257 % 174 % 52 % 31 % 423 % 327 % 96 % 42 % 21 % 33 % % % % % % % Overskudsgrad Bruttoavanceprocent Kapacitetsgrad Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin 12,1 % 100,0 % 1,1 % 226 % 12 % 7,8 % 22,7 % 1,5 % 278 % 34 % 19,2 % 55,7 % 1,5 % % 34 % Personaleudgifter i % af omsætningen 68 % 10 % 21 % 1 For Rockwool indeholder tallet foruden vareforbrug også Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger, idet disse skønnes at være variable. Figur 7.6 Eksempel på indtjeningsevne for forskellige virksomhedstyper Kilde: De tre virksomheders hjemmesider som nævnt ovenfor.

38 Kapitaltilpasning 05/06 06/07 07/08 Aktivernes omsætningshastighed (gange) Anlægsaktivers omsætningshastighed (gange) Materielle anlægsaktivers omsætningshastighed (gange) Varelagerets omsætningshastighed (gange) Lagerdage Varedebitorernes omsætningshastighed (gange) Kreditdage Indeks på omsætning Indeks på anlægsaktiver Indeks på materielle anlægsaktiver Indeks på debitorer Indeks på produktionsomkostninger Indeks på lager Indeks på kreditorer 1,74 3,64 4,39 4, , ,00 4,55 6,20 4, , ,10 4,78 6,38 4, , Figur 7.7 Analyse af kapitaltilpasningen i BoConcept 2005/ /08

39 Soliditet og likviditet 05/06 06/07 07/08 Soliditetsgrad Likviditetsgrad I Likviditetsgrad II 21,6 % 57 % 105 % 27,0 % 62 % 115 % 36,4 % 70 % 133 % Figur 7.8 Analyse af soliditet og likviditet i BoConcept 2005/ /08

40 Corporate governance Historiske finansielle resultater Miljø Viden Fremtidens rapportering Social ansvarlighed Immaterielle rettigheder Værdiskabende faktorer Etik Figur 8.1 Virksomhedens rapporteringsområder Kilde: Wivel og Sperling. Den bevidste virksomhed, Børsen 2001

41 Mission/vision Strategi Kritiske succesfaktorer Målepunkter og mål Økonomisk perspektiv Kundeperspektiv Internt perspektiv Læring og vækstperspektiv Figur 8.2 Sammenhænge mellem mission, strategi og de fire perspektiver

42 Kundeperspektiv Restordre i pct. Indeks for kundetilfredshed Markedsandele Kundetilgang/-afgang Krydssalg Økonomisk perspektiv Egenkapitalforrentning Afkastningsgrad Pengestrøm Omsætningsvækst Markedsandeles vækst Vision og strategi Læring og vækst Antal nye patenter Medarbejderinitiativ Kvalitetsforbedringer Udviklingsomkostninger i % af omsætningen Internt perspektiv Produktudviklingstid Gennemløbstider Spildprocenter Enhedsomkostninger Teknologianvendelse Figur 8.3 Eksempler på målepunkter i de fire perspektiver

43 Videnfortælling Ledelsesudfordringer Rapportering: tal, tekst og illustrationer Figur 8.4 Videnregnskabets elementer og processer

44 Figur 8.5 Rockwools nøgletal for videnressourcer. Kilde: Rockwools Årsrapport 2007, som findes på > Om Rockwool > Finansiel information

45 Område Resultat 2006* Ny målsætning El - Reducere det forventede elforbrug i produktionen med 3 % ift Vand + Reducere det indekserede vandforbrug med 2 % ift Spildevand - Indholdet af olie/fedt i spildevandet må maksimum være 120 mg/l Kemikalieaffald + Reducere den indekserede mængde med 3 % ift Kemikalieforbrug + Reducere det indekserede forbrug med 3 % ift Termin Ulykkesfrekvens - Reducere ulykkesfrekvens til 12, Ulykkesbetinget fravær - Reducere ulykkesbetinget fravær til 1, Ensidigt gentaget arbejde + Min. 92 % af medarbejderne skal arbejde ved EGA-grønne arbejdspladser Støj + Min. 92 % af arbejdspladserne skal være grønne mht. støj, dvs. <80 db(a) * Kolonnen viser resultatet for målsætningerne for 2006: målsætningen er ikke nået + målsætningen er nået Figur 8.6 Grundfos målsætninger for produktionsrelaterede miljøforhold i uddrag Kilde: Miljøredegørelse 2006, side 8

46 Indeks Mål Figur 8.7 Indekseret vandforbrug i Grundfos-koncernen. Kilde: Bæredygtighedsrapport 2007, side 44

47 Samfundsøkonomiske og politiske faktorer Branche- og virksomhedsspecifikke forhold Virksomhedens mål og strategier Investering Finansiering Drift Figur 9.1 Model for generel virksomhedsanalyse Kilde: Elling og Christiansen: Strategisk regnskabsanalyse, 1995

48 Teknologiske forhold Demografiske forhold Konkurrenceintensiteten Adgangsbarrierer Leverandørernes styrkeforhold Kundernes styrkeforhold Substituerende produkter Økonomiske forhold Kulturelle forhold Politiske forhold Figur 9.2 Porter s Five Forces: Branchestrukturmodel

49 Kr. B Salgsindtægter Dækningsbidrag A C Introduktion Vækst Udbredelse Stagnation Tilbagegang Tid Figur 9.3 Eksempel på sammenhæng mellem salgsindtægter og dækningsbidrag i et produkts livscyklus

50 SWOT-analyse af en cykelbudvirksomhed Styrker Største cykelkurér i Danmark Stor erfaring i branchen Dynamisk ledelse Høj service og kvalitet Mange nuværende og potentielle kunder Lav kapitalbinding (Høj AOH) Bruger nyeste teknologi Hurtigste kurér Stor personaletilfredshed Svagheder Kun cykelbud Begrænset service pga. manglende overnight service Højere priser end konkurrenterne Svingende afkastnings- og overskudsgrad Stram likviditet Begrænsede ekspansionsmuligheder når biler ikke anvendes Nichevirksomhed Begrænset markedsføringserfaring Hurtig udskiftning af personale Figur 9.4 Eksempel på en SWOT-analyse Muligheder Stort marked i vækst Eksportmuligheder Stigende miljøbevidsthed Øget biltrafik besværliggør færdsel i byen Øgede afgifter på biler og brændstof Trusler Lave etableringsomkostninger Mange udbydere i branchen Bred service hos konkurrenter (biler, varevogne, over-night service) Telefax, Internet og andet kommunikationsudstyr

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

1 Introduktion erhvervsøkonomiens rammer og indhold

1 Introduktion erhvervsøkonomiens rammer og indhold 1 Introduktion erhvervsøkonomiens rammer og indhold Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Forstå interessentmodellens betydning Forklare værdikædebegrebet Forstå forsyningskædeperspektivet

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter. Rapporten er primært tænkt som et

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER

STANDARDKONTOPLAN FOR CAMPINGPLADSER 998 RESULTATOPGØRELSE 1000 CAMPINGGEBYRER m.v. Overskrift 1010 Turister Resultat 1020 Fastliggere Resultat 1030 Gæster Resultat 1040 Udlejning campingvogne Resultat 1050 Udlejning hytter Resultat 1060

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 30.6 Præsentation af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 30.6 Præsentation af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 17.2 Årsregnskab Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link 17.2 Årsregnskab På

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Selskab, årsrapport ekstern (C6)

Selskab, årsrapport ekstern (C6) Selskab, årsrapport ekstern (C6) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den eksterne årsrapport for et selskab. Rapporten specificerer bruttoresultatet. Der er noter til alle

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

AA Høj kreditværdighed

AA Høj kreditværdighed Side 1 af 6 FirmaFakta 2009-05-12 Britta Bonde Jensen AVERHOFF A/S VEJLBJERGVEJ 5, 8240 RISSKOV CVR-NR. 10047196 D&B D-U-N-S NR. 30-511-8879 TLF. NR. 86-24-38-44 REGNSKAB 200812 AA Høj kreditværdighed

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Side 1 af 11 sider OMX Den Nordiske Børs A/S Meddelelse nr. 19/2008 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (F5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5)

Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Personlig virksomhed, årsrapport PSL (I5) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter personskatteloven.

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bogføringspligt ifølge bogføringsloven (BFL)

Bogføringspligt ifølge bogføringsloven (BFL) Bogføringspligt ifølge bogføringsloven (BFL) Ja Er virksomheden omfattet af statens regnskabsvæ sens eller kommunernes styrelse? Nej Er virksomheden erhvervsdrivende eller udøves erhvervsaktiviteter i

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere