Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk styring og virksomhedsanalyse 2009 Copyright Academica"

Transkript

1 Input Transformation i virksomheden Output Figur 1.1 Forenklet input-output model

2 Antal virksomheder i Enkeltmandsfirma Interessentskab Anpartsselskab Aktieselskab Øvrige Figur 1.2 Antal danske virksomheder i de forskellige ejerformer i 2006 Kilde: Danmarks Statistik > Statistikbanken > Generel erhvervsstatistik

3 Medarb. organisationer Leverandører Medarbejdere Banker Eksterne interessenter Ledelse Virksomheden som en koalition af interessenter Ejere Interne interessenter Kunder Det offentlige Konkurrenter Figur 1.3 Interessentmodel Virksomheden set som en koalition af interne og eksterne interessenter

4 3. led leverandører 2. led leverandører 1. led leverandører Kunder Kvægbrug Slagteri Lædervarefabrikant Gummi plantage Gummifabrikant Skotøjsfabrikant Grossist/ Distributør Detaillist (skotøjsbutik) Kunde Bomuldsbrug Væveri Snørebåndsfabrikant Varestrømme Betalingsstrømme Informationsstrømme Figur 2.1 Eksempel på forsyningskæden for skofabrikation

5 En vigtig erkendelse i forbindelse med styringen af forsyningskæden er, at størstedelen af forsyningskædens aktører både agerer som kunder og Varetype Eksempel Trin Varens værdi for slutkunden leverandører. Såfremt Færdigvare aktiviteterne i de Herresko enkelte led i forsyningskæden 4 Værdi er i overensstemmelse med slutmarkedets efterspørgsel, vil produktet i hvert led gennemgå en forædling, der tilfører produktet en værditilvækst for slutkunden. Med andre ord får lædervarerne og rågummiet først reel værdi for slutkunden, når Halvfabrikata Læderskind, 3 det er blevet udviklet til et par herresko. Nedenstående figur 2.2 viser, hvordan varen tilføjes værdi på gummisåler, hvert forædlingstrin i udviklingen fra råmaterialestadiet til det endelige par sko. snørebånd Halvfabrikata Metervare, kohud 2 Råvarer Rågummi, bomuld, kvæg Figur 2.2 Forædlingstrin og værdi for skoen

6 Overordnet markedsstrategi Afledte strategier inden for forsyningskæden ABC-Microsystems Kundesegment: Den prisbevidste kunde Virksomheden lever af at samle, sælge og yde support til prisfølsomme pc-købere, som kræver god, men ikke exceptionel ydelse og service. Købe komponenter hos de billigste leverandører, som netop opfylder minimale kvalitetskrav. Holde de lavest mulige lagre af hensyn til minimering af lageromkostningerne. XYZ-computers Kundesegment: Den kvalitets- og servicebevidste kunde Virksomheden lever af at samle, sælge og supportere pc er til købere, som ønsker det nyeste og ypperste inden for produkt og service, og som ser stort på prisen. Købe komponenter hos de bedste leverandører. Prisen er ikke det vigtigste. Holde lager nok til at kunne opfylde selv hasteordrer og sikre hurtig leveringstid. Ansætte supportere, som kan give kunderne en acceptabel service. Anvende landevejstransport for at holde transportomkostningerne nede. Ansætte de allerdygtigste supportere, som kan give kunderne superb service. Anvende luftfragt for at minimere leveringstid. Figur 2.3 Eksempel på sammenhænge mellem en markeds- og en forsyningskædestrategi.

7 Udvikling af virksomheden Støtteaktiviteter Primære aktiviteter Logistik indgående Ledelse, planlægning og koordinering Anskaffelse af forsyninger udefra Logistik udgående Produktion Udvikling af processer Marketing og salg Service Værdi for kunden og Overskud for virksomheden Figur 2.4 Værdikæden

8 Eksempel fra transport- og speditionsbranchen En vares vej gennem forsyningskæden består af dens samlede vej fra råvarekilde til vareproducent og videre frem til konsumenten. Speditions- og vognmandsvirksomheder har i denne kæde en vigtig funktion, idet de flytter råvarer, halvfabrikata og færdigvarer fra et sted til et andet. De aktiviteter, som det medfører, er skematisk vist i figur 2.5. Spedition: Booking, dokumenthåndtering, styring, leveringsservice Indgående transport Terminal Håndtering, lagring, styring Udgående transport Kundens ydelseskrav pris tidskrav leveringsservice mm. Cost-drivers kbm, kg, km, tid, destination antal forsendelser Omkostninger Rentabilitet Figur 2.5 Værdiskabelsen og dens omkostninger

9 Økonomisk perspektiv Kunde perspektiv Mission og strategier Interne processer Læring og innovation Figur 2.6 Balanced Scorecard de fire perspektiver

10 Det økonomiske perspektiv Fokusområde Nøgletal Fokusområde Kundeperspektiv Nøgletal Vækst Indtjeningsevne Likviditet Omsætningsstigning i % Overskudsgrad Gennemsnitlig kredittid til debitorer og kreditorer Vækst Kundetilfredshed Stigning i markedsandel Antal reklamationer Genkøbskunder Perspektiv for interne processer Perspektiv for læring og viden Fokusområde Nøgletal Fokusområde Nøgletal Antal timer produktionstid Antal afviste varer ved kontrol Produktionseffektivitet Kvalitet Produktudvikling Medarbejderudvikling Antal nye produkter Time to market Antal kursusdage pr. medarbejder Figur 2.7 Eksempel på Balanced Scorecard

11 Hvad vil vi? (Målsætning) Hvilken vej skal føre os i mål? (Handlingsprogrammet) Kontrol/revision (Faktisk/forventet) Gennemførelse (Faktiske handlinger) Figur 2.8 Det generelle styrekredsløb

12 Styringsområder Aktivitet Salg Produktion Indkøb Økonomistyringsopgaver Markedstilpasning Kundemix, sortiment Salgs-og prispolitik Distribution, salgsfremme Produkttilpasning, indkøb Kreditbetingelser, service mm. Kapaciteten Beholdninger af maskiner, bygninger, knowhow, personelle ressourcer Finansiering Finansielle beholdninger, gældsforpligtelser Udnyttelse af eksisterende kapacitet via planlægning af maskiner, bygninger, personale, knowhow mm. Investering i yderligere kapacitet Udnyttelse af eksisterende finansielle ressourcer Likviditetsstyring Låneoptagelse/-afvikling Egenkapitalfremskaffelse Figur 2.9 Økonomistyringsområder og økonomistyringsopgaver

13 Balance primo 2009 Balance ultimo 2009 (identisk med primo 2010) Balance ultimo 2010 Resultatopgørelse 2009 Resultatopgørelse 2010 Figur 3.1 Sammenhængen mellem balance og resultatopgørelse

14 Resultatopgørelse ARTSOPDELT kr. Nettoomsætning Resultatopgørelse FUNKTIONSOPDELT kr. Omkostninger til råvarer m.v. 600 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger 130 Produktionsomkostninger 805 Bruttofortjeneste 370 Bruttoresultat 295 Personaleomkostninger 200 Distributionsomkostninger 92 Afskrivninger 45 Administrationsomkostninger 78 Resultat af primær drift 125 Resultat af primær drift 125 Finansielle omkostninger netto 12 Finansielle omkostninger netto 12 Årets resultat 113 Årets resultat 113 Figur 3.2 Eksempel på artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse i beretningsform

15 Balance kr. Aktiver Passiver ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Immaterielle anlægsaktiver 70 Aktiekapital 500 Materielle anlægsaktiver 800 Overførte overskud 540 Finansielle anlægsaktiver 150 Forslag til udbytte for regnskabsåret OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 400 HENSATTE FORPLIGTELSER 100 Tilgodehavender fra salg 300 Værdipapirer 60 GÆLD/FREMMEDKAPITAL Likvide beholdninger 100 Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser 500 Gældsforpligtelser i alt 700 AKTIVER I ALT 1880 PASSIVER I ALT 1880 Figur 3.3 Eksempel på balance i kontoform

16 AKTIVER = PASSIVER Anlægsaktiver + Omsætningsaktiver = Egenkapital + Fremmedkapital (gæld) Figur 4.1 Regnskabsidentiteten

17 Omkostninger (debet) Resultatopgørelse Indtægter (kredit) Aktiver (debet) Balance Passiver (kredit) Vareforbrug Varesalg Maskiner Egenkapital Markedsføringsomk. Renteindtægter Inventar Prioritetsgæld Lokaleomkostning Biler Bankgæld Personaleomkostninger Varebeholdninger Leverandørgæld Administrationsomk. Debitorer Anden gæld Bilomkostninger Afskrivninger Renteomkostninger Figur 4.2 Kontogrupper i artsopdelt resultatopgørelse og i balance Bankindestående Kassebeholdning

18 KONTOPLAN FOR RESULTATOPGØRELSE Artsopdelt HANDELSVIRKSOMHEDER 1 Nettoomsætning 1100 Varesalg, indland 1200 Varesalg, EU 1300 Varesalg, anden eksport 2 Vareforbrug 2100 Vareforbrug 3 Andre eksterne omkostninger 3100 Salgsfremmende omkostninger 3200 Lokaleomkostninger 3300 Tab på tilgodehavender 3400 Kassedifferencer 3500 Bilers driftsomkostninger 3900 Øvrige omkostninger 4 Personaleomkostninger 4100 Gager og lønninger 4200 ATP -bidrag 5 Afskrivninger 5100 Afskrivning på udviklingsomkostninger 5200 Afskrivning på goodwill 5300 Afskrivning på bygninger 5400 Afskrivning på tekniske anlæg 5500 Afskrivning på biler 5600 Afskrivning på inventar 7 Finansielle indtægter 7100 Renteindtægter 7200 Kontantrabat fra leverandører 7600 Valutakursgevinster 8 Finansielle omkostninger 8110 Renteomkostninger 8120 Prioritetsrenter 8200 Kontantrabat til kunder 8600 Valutakurstab 9 Skat 9100 Selskabsskat Funktionsopdelt PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER 1 Nettoomsætning 1100 Varesalg, indland 1200 Varesalg, EU 1300 Varesalg, anden eksport 2 Produktionsomkostninger 2100 Variable produktionsomkostninger 2310 Lokaleomkostninger 2320 Gager 2330 Reparation og vedligeholdelse 2390 Øvrige omkostninger 2420 Afskrivning på bygninger 2430 Afskrivning på tekniske anlæg 3 Distrbutionsomkostninger 3110 Salgsprovision 3200 Salgsfremmende omkostninger 3310 Lokaleomkostninger 3320 Gager 3330 Bilens driftsomkostninger 3390 Øvrige omkostninger 3420 Afskrivning på bygninger 3440 Afskrivning på biler 4 Administrationsomkostninger 4310 Lokaleomkostninger 4320 Gager 4340 Tab på tilgodehavender 4390 Øvrige omkostninger 4410 Afskrivning på goodwill 4420 Afskrivning på bygninger 4450 Afskrivning på inventar 5 Lønafregning 5100 Lønafregning 5200 ATP-bidrag 7 Finansielle indtægter 7100 Renteindtægter 7200 Kontantrabat til leverandører 7600 Valutakursgevinster 8 Finansielle omkostninger 8110 Renteomkostninger 8200 Kontantrabat til kunder 8600 Valutakurstab 9 Skat 9100 Selskabsskat Figur 4.3 Eksempel på en kontoplan for resultatkonti for henholdsvis handels- og produktionsvirksomheder

19 KONTOPLAN FOR BALANCE AKTIVER 11 Anlægsaktiver 111 Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger Akkumulerede afskrivninger på udviklingsomkostninger Goodwill Akkumulerede afskrivninger på goodwill 112 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Akk. afskr. på bygninger Tekniske anlæg Akk. afskrivninger på tekniske anlæg Biler Akkumulerede afskrivninger på biler Inventar Akkumulerede afskrivninger på inventar 113 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datterselskaber Tilgodehavender hos datterselskaber Andre anlægsværdipapirer 12 Omsætningsaktiver 121 Varebeholdninger Varelager (handelsvirksomheder) Råvarer og hjælpemat. (produktionsvirksomheder) Varer under fremstilling (produktionsvirksomheder) Færdigvarer (produktionsvirksomheder) 121 Tilgodehavender Varedebitorer Forventet tab på varedebitorer Tilgodehavender hos datterselskaber Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 124 Likvide beholdninger Omsætningsværdipapirer Kasse Bank PASSIVER Figur 4.4 Eksempel på en kontoplan for balancekonti i et A/S eller ApS. 13 Egenkapital Selskabskapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser, grunde og bygninger Overført resultat Skyldigt udbytte 14 Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensættelser 15 Gæld Lån i ejendomme Valutalån Andre langfristede lån Kassekredit Modtagne forudbetalinger fra kunder Varekreditorer mkostningskreditorer Skyldig selskabsskat Skyldigt ATP-bidrag Skyldigt AM-og SP-bidrag Skyldig A-skat Købsmoms Energiafgift Salgsmoms Moms af EU-erhvervelser Momsafregning Skyldig told og importmoms Andre kreditorer Periodeafgræsningsposter

20 PRIMO PERIODEN Resultatopgørelsen 1/1 200x Omkostninger Indtægter Vareforbrug Lokale omk. Adm. omk. Lønninger Renter Overskud Varesalg Andre indtægter REGISTRERINGER I BOGHOLDERI I PERIODEN 1/1-31/12 200x Varesalg Vareforbr. Lokaleomk. x x x Adm. omk. Lønninger Renter x x x x = ULTIMO PERIODEN Resultatopgørelsen 1/1-31/12 200x Omkostninger Indtægter Vareforbrug Lokale omk. Adm. omk. Lønninger Renter Overskud x x x x x x xx Varesalg Andre indtægter x x Balance pr. 1/1 200x Aktiver Passiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver x x xx Egenkapital Fremmedkapital x x xx Inventar Bank Kasse + x x x x x = - Varelager Lev. gæld Momsgæld x x x x x Balance pr. 31/12 200x Aktiver Passiver Anlægs- x Egenkapital aktiver Omsætningsaktiver x x + overskud Fremmedkapital xx x x x xx Figur 5.1 Regnskabsprincippet

21 Betaling Periodisering Indbetalt før regnskabsafslutning1 Perioden efter regnskabsafslutning Periodeafgrænsning er et passiv Figur 5.2 Periodiseringsprincipper INDTÆGTER Indbetalt efter regnskabsafslutning Perioden før regnskabsafslutning Kundetilgodehavende Udbetalt før regnskabsafslutning2 Periodeafgrænsning er et aktiv UDGIFTER Udbetalt efter regnskabsafslutning Gæld

22 Beløb i 1000 kr. Saldobalance pr Kontonr. Kontonavn Debet Kredit 1101 Salg, skiudstyr Salg, dykkerudstyr Vareforbrug, skiudstyr Vareforbrug, dykkerudstyr Salgsfremmende omkostninger Lokaleomkostninger Tab på tilgodehavender 3400 Kassedifferencer Øvrige omkostninger Lønafregning ATP-bidrag AM-bidrag Kursusafgifter Afskrivning på inventar 7100 Renteindtægter Renteomkostninger Særlige poster, indtægter Særlige poster, omkostninger Inventar Akk. afskrivninger på inventar Varelager, skiudstyr Varelager, dykkerudstyr Varedebitorer Forventet tab på debitorer Periodeafgrænsningsposter Kasse Bank Egenkapital Privatforbrug Kassekredit Varekreditorer Købsmoms Salgsmoms Momsafregning Andre kreditorer 48 I alt Figur 5.3 Afslutningsskema for en handelsvirksomhed

23 Figur 5.4 Skitse af et principielt produktionsforløb

24 Beløb i 1000 kr. Saldobalance pr Kontonr. Kontonavn Debet Kredit 1100 Varesalg Varesalgets variable produktionsomkostninger Lokaleomkostninger, produktion Gager, produktion Øvrige omkostninger, produktion Afskrivning tekniske anlæg og maskiner 3110 Salgsprovision Lokaleomkostninger, distribution Gager, distribution Øvrige omkostninger, distribution Afskrivning på andre anlæg og biler 4310 Lokaleomkostninger, administration Gager, administration Øvrige omkostninger, administration Afskrivning på inventar 8110 Renteomkostninger Tekniske anlæg og maskiner Akk. afskrivninger tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg og biler Akk. afskrivninger på andre anlæg og biler Inventar Akk. afskrivninger på inventar Råvarer Varer under fremstilling Færdigvarer Varedebitorer Periodeafgrænsningsposter Kasse Aktiekapital Overførte overskud Lån i bank Kassekredit Varekreditorer Købsmoms Salgsmoms Momsafregning Andre kreditorer 252 I alt Figur 5.5 Afslutningsskema for en produktionsvirksomhed

25 Klasse D Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber Klasse C Store virksomheder (balance > 143 mio. kr., nettoomsætning >286 mio. kr. og >250 ansatte) Mellemstore virksomheder (balance mio. kr., nettoomsætning mio. kr. og ansatte) Klasse B Små virksomheder, ikke er omfattet af klasse A (balance <36 mio. kr., nettoomsætning <72 mio. kr. og <50 ansatte) Klasse A Personlige virksomheder, og meget små virksomheder (ikke små aktie- og anpartsselskaber) (balance <7 mio. kr., omsætning <14 mio. kr. og <10 ansatte) Figur 6.1 Størrelsesgrænser i Årsregnskabsloven (Byggeklodsmodellen)

26 BERETNING Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Forord Ledelsesberetning Forretningsgrundlag, strategi og afsætningsmarkeder Koncern- og ledelsesforhold Risikoforhold Corporate Govermance Aktionærforhold Bestyrelse og direktion PÅTEGNINGER Ledelsens regnskabspåtegning Den uafhængige revisors påtegning (Omslag) Figur 6.2 Indholdet af ledelsesberetningen i BoConcept 2007/08. Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

27 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN (tkr.) 1. MAJ APRIL 2007/ /07 2 Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeles således: Aktionærerne i BoConcept Holding A/S Minioritetsinteresserne Resultat pr. aktie 11 Resultat pr. aktie 19,4 17,1 Udvandet resultat pr. aktie 18,9 16,5 Figur 6.3 Resultatopgørelse for BoConcept-koncernen 2007/08 Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

28 BALANCE FOR KONCERNEN (tkr.) PR. 30. APRIL AKTIVER Goodwill Masterrettigheder Software Immaterielle aktiver i alt Grunde og bygninger Indretning lejede lokaler Teknisk anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Materielle aktiver under opførelse Materielle aktiver i alt Udskudt skat Deposita Andre langfristede aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt AKTIVER I ALT

29 PR. 30. APRIL PASSIVER Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for kursregulering Overført resultat Foreslået udbytte Aktionærerne i BoConcept Holding A/S' andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Udskudt skat Medarbejderobligationer Realkredit- og kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Realkredit- og kreditinstitutter Leverandørgæld Forudbetaling fra kunder Andre gældsforpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser 26 Valutarisiko 27 Nærtstående parter Figur 6.4 Balance for BoConcept pr. 30/ Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

30 Pengestrømsopgørelse for 2008 Resultat af primær drift Afskrivninger Ændring i varelagre Ændring i debitorer Ændring i leverandørgæld Ændring i anden kort gæld Renteomkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer Investering i maskine Finansiering Afdrag på lån Resultatudlodning Betalt udbytte Ændring i likvider Likvider primo Likvider ultimo Figur 6.5 Eksempel på indholdet i en pengestrømsopgørelse

31 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN (tkr.) 2007/ /07 Omsætning og andre driftsindtægter Driftsomkostninger Afskrivninger Ændring i driftskapital Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Salg af immaterielle aktiver 0 0 Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af virksomheder Salg af virksomheder Pengestrømme til investeringsaktivitet Pengestrømme før afdrag til kreditinstitutter Afdrag på langfristet gæld Provenu ved optagelse af langfristet gæld Medarbejderobligationer Aktionærerne: Kapitalforhøjelse/medarbejderaktier netto Fortjeneste salg egne aktier Betalt udbytte Årets pengestrøm Likvider med fradrag af kortfristet gæld til kreditinstitutter, primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Likvide beholdninger uden rådighedsbegrænsninger Kortfristet gæld til kreditinstitutter, jf. note Figur 6.6 Pengestrømsopgørelse for BoConcept 2007/08 Kilde: > Analyser og nøgletal > Årsrapporter

32 Resultatopgørelse, mio. kr. Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger mv. Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger netto Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat for fortsættende aktiviteter Årets resultat for ophørte aktiviteter Årets resultat 05/06 06/07 07/ Figur 7.1 BoConcepts koncernresultatopgørelser 2005/ /08 omformet til analysebrug Kilde:

33 Balance pr. 30/4, mio. kr. AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre langfristede aktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Værdipapirer og likvider Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Aktiekapital Forslag til udbytte for regnskabsåret Overført overskud mv. Egenkapital Hensatte forpligtelser Andre langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser PASSIVER I ALT Figur 7.2 BoConcepts koncernbalance pr. 30/ / omformet til analysebrug Kilde:

34 Afkastningsgrad 14,5 % Overskudsgrad 6,9 % X Aktivernes oms. hastighed 2,10 Resultat af primær drift 79 : Omsætning Omsætning : Gennemsnitlige aktiver 544 Bruttoresultat 456 Kapacitetsomkostninger 377 Gns. anlægsaktiver Gns. omsætningsaktiver 310 Omsætning Produktionsomkostninger 686 Gns. varebeholdning Gns. tilgodehavender Gns. likvide beholdninger 9 Aktivitet: Omsætning og resultat Investering: Aktiver Figur 7.3 Du-Pont-pyramiden med tal fra BoConcept 2007/08

35 Rentabilitetsanalyse 05/06 06/07 07/08 Afkastningsgrad 7,2 % 13,2 % 14,5 % Overskudsgrad 4,1 % 6,6 % 6,9 % Aktivernes omsætningshastighed (gange) 1,74 2,00 2,10 Egenkapitalens forrentning efter skat 12,6 % 32,8 % 28,5 % Egenkapitalens forrentning før skat 26,2 % 47,7 % 39,5 % Fremmedkapitalens forrentning 2,4 % 2,0 % 3,0 % Figur 7.4 Rentabilitetsanalyse for BoConcept 2005/ /08

36 Indtjeningsevne 05/06 06/07 07/08 Overskudsgrad Bruttomargin Indeks på omsætning Indeks på produktionsomkostninger Indeks på distributionsomkostninger Indeks på administrationsomkostninger mv. Nulpunktsomsætning (mio. kr.) Sikkerhedsmargin Kapacitetsgrad 4,1 % 41,4 % 100 % 100 % 100 % 100 % 803 % 10,0 % 1,11 % 6,6 % 40,1 % 117 % 120 % 109 % 93 % 875 % 16,4 % 1,20 % 6,9 % 39,9 % 128 % 131 % 120 % 90 % 945 % 17,3 % 1,21 % Figur 7.5 Analyse af indtjeningsevnen for BoConcept 2005/ /08

37 Dan-Ejendomme Holding 2007 mio. kr. Satair 2007/08 mio. USD Rockwool 2007 mio. kr. Nettoomsætning Vareforbrug1 Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Andre eksterne omk., afskrivninger m.v. Resultat af primær drift 257 % 0 % 257 % 174 % 52 % 31 % 423 % 327 % 96 % 42 % 21 % 33 % % % % % % % Overskudsgrad Bruttoavanceprocent Kapacitetsgrad Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin 12,1 % 100,0 % 1,1 % 226 % 12 % 7,8 % 22,7 % 1,5 % 278 % 34 % 19,2 % 55,7 % 1,5 % % 34 % Personaleudgifter i % af omsætningen 68 % 10 % 21 % 1 For Rockwool indeholder tallet foruden vareforbrug også Leveringsomkostninger og indirekte omkostninger, idet disse skønnes at være variable. Figur 7.6 Eksempel på indtjeningsevne for forskellige virksomhedstyper Kilde: De tre virksomheders hjemmesider som nævnt ovenfor.

38 Kapitaltilpasning 05/06 06/07 07/08 Aktivernes omsætningshastighed (gange) Anlægsaktivers omsætningshastighed (gange) Materielle anlægsaktivers omsætningshastighed (gange) Varelagerets omsætningshastighed (gange) Lagerdage Varedebitorernes omsætningshastighed (gange) Kreditdage Indeks på omsætning Indeks på anlægsaktiver Indeks på materielle anlægsaktiver Indeks på debitorer Indeks på produktionsomkostninger Indeks på lager Indeks på kreditorer 1,74 3,64 4,39 4, , ,00 4,55 6,20 4, , ,10 4,78 6,38 4, , Figur 7.7 Analyse af kapitaltilpasningen i BoConcept 2005/ /08

39 Soliditet og likviditet 05/06 06/07 07/08 Soliditetsgrad Likviditetsgrad I Likviditetsgrad II 21,6 % 57 % 105 % 27,0 % 62 % 115 % 36,4 % 70 % 133 % Figur 7.8 Analyse af soliditet og likviditet i BoConcept 2005/ /08

40 Corporate governance Historiske finansielle resultater Miljø Viden Fremtidens rapportering Social ansvarlighed Immaterielle rettigheder Værdiskabende faktorer Etik Figur 8.1 Virksomhedens rapporteringsområder Kilde: Wivel og Sperling. Den bevidste virksomhed, Børsen 2001

41 Mission/vision Strategi Kritiske succesfaktorer Målepunkter og mål Økonomisk perspektiv Kundeperspektiv Internt perspektiv Læring og vækstperspektiv Figur 8.2 Sammenhænge mellem mission, strategi og de fire perspektiver

42 Kundeperspektiv Restordre i pct. Indeks for kundetilfredshed Markedsandele Kundetilgang/-afgang Krydssalg Økonomisk perspektiv Egenkapitalforrentning Afkastningsgrad Pengestrøm Omsætningsvækst Markedsandeles vækst Vision og strategi Læring og vækst Antal nye patenter Medarbejderinitiativ Kvalitetsforbedringer Udviklingsomkostninger i % af omsætningen Internt perspektiv Produktudviklingstid Gennemløbstider Spildprocenter Enhedsomkostninger Teknologianvendelse Figur 8.3 Eksempler på målepunkter i de fire perspektiver

43 Videnfortælling Ledelsesudfordringer Rapportering: tal, tekst og illustrationer Figur 8.4 Videnregnskabets elementer og processer

44 Figur 8.5 Rockwools nøgletal for videnressourcer. Kilde: Rockwools Årsrapport 2007, som findes på > Om Rockwool > Finansiel information

45 Område Resultat 2006* Ny målsætning El - Reducere det forventede elforbrug i produktionen med 3 % ift Vand + Reducere det indekserede vandforbrug med 2 % ift Spildevand - Indholdet af olie/fedt i spildevandet må maksimum være 120 mg/l Kemikalieaffald + Reducere den indekserede mængde med 3 % ift Kemikalieforbrug + Reducere det indekserede forbrug med 3 % ift Termin Ulykkesfrekvens - Reducere ulykkesfrekvens til 12, Ulykkesbetinget fravær - Reducere ulykkesbetinget fravær til 1, Ensidigt gentaget arbejde + Min. 92 % af medarbejderne skal arbejde ved EGA-grønne arbejdspladser Støj + Min. 92 % af arbejdspladserne skal være grønne mht. støj, dvs. <80 db(a) * Kolonnen viser resultatet for målsætningerne for 2006: målsætningen er ikke nået + målsætningen er nået Figur 8.6 Grundfos målsætninger for produktionsrelaterede miljøforhold i uddrag Kilde: Miljøredegørelse 2006, side 8

46 Indeks Mål Figur 8.7 Indekseret vandforbrug i Grundfos-koncernen. Kilde: Bæredygtighedsrapport 2007, side 44

47 Samfundsøkonomiske og politiske faktorer Branche- og virksomhedsspecifikke forhold Virksomhedens mål og strategier Investering Finansiering Drift Figur 9.1 Model for generel virksomhedsanalyse Kilde: Elling og Christiansen: Strategisk regnskabsanalyse, 1995

48 Teknologiske forhold Demografiske forhold Konkurrenceintensiteten Adgangsbarrierer Leverandørernes styrkeforhold Kundernes styrkeforhold Substituerende produkter Økonomiske forhold Kulturelle forhold Politiske forhold Figur 9.2 Porter s Five Forces: Branchestrukturmodel

49 Kr. B Salgsindtægter Dækningsbidrag A C Introduktion Vækst Udbredelse Stagnation Tilbagegang Tid Figur 9.3 Eksempel på sammenhæng mellem salgsindtægter og dækningsbidrag i et produkts livscyklus

50 SWOT-analyse af en cykelbudvirksomhed Styrker Største cykelkurér i Danmark Stor erfaring i branchen Dynamisk ledelse Høj service og kvalitet Mange nuværende og potentielle kunder Lav kapitalbinding (Høj AOH) Bruger nyeste teknologi Hurtigste kurér Stor personaletilfredshed Svagheder Kun cykelbud Begrænset service pga. manglende overnight service Højere priser end konkurrenterne Svingende afkastnings- og overskudsgrad Stram likviditet Begrænsede ekspansionsmuligheder når biler ikke anvendes Nichevirksomhed Begrænset markedsføringserfaring Hurtig udskiftning af personale Figur 9.4 Eksempel på en SWOT-analyse Muligheder Stort marked i vækst Eksportmuligheder Stigende miljøbevidsthed Øget biltrafik besværliggør færdsel i byen Øgede afgifter på biler og brændstof Trusler Lave etableringsomkostninger Mange udbydere i branchen Bred service hos konkurrenter (biler, varevogne, over-night service) Telefax, Internet og andet kommunikationsudstyr

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C. Børkop Vandværk A.m.b.A. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk tet er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for

MB Solutions A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Intern årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 MB Solutions A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Intern årsrapport for 2012 CVR-nr. 27 42 43 17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

REVISIONSKONTORET. Årsregnskab for 2011/2012. Uldum Varmeværk. Industrisvinget 9 7171 Uldum. CVR-nr. 16500313

REVISIONSKONTORET. Årsregnskab for 2011/2012. Uldum Varmeværk. Industrisvinget 9 7171 Uldum. CVR-nr. 16500313 REVISIONSKONTORET Årsregnskab for 2011/2012 Industrisvinget 9 7171 Uldum CVR-nr. 16500313 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, den / - Dirigent: Revisionskontoret Jytte

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere