Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber"

Transkript

1 Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber... 1 Bogføringsregler... 2 Regnskabsopstilling... 4 Kalkuler... 6 Likviditetsbeskrivelser... 8 Nøgletalsanalyser Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne Rentabilitet Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalens forrentning Indtjeningsevnen Overskudsgrad Bruttoavanceprocent Dækningsgrad Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin Kapacitetsgraden Indextal Finansiering og likviditet Likviditet Likviditetsgrad Soliditet og risiko Soliditet Soliditetsgrad Gældsætningsgrad Egenkapitalen i % af risikobehæftede aktiver Aktiernes indre værdi Brian Nielsen Side 1 af 16

2 Forudsætningerne for den økonomiske styring af virksomheden fremgår af kapitel 1 og 2 i bogen Økonomistyring og budgettering af Jens Ocksen Jensen og Ole Christensen. Grundlaget i opfølgning på økonomisk styring ligger i regnskabet. Regnskabet er en opnotering af alle de økonomiske konsekvenser af den gennemførte aktivitet. Regnskabet hviler på bogføringen, der de allerfleste steder baseres på det dobbelte bogholderi, der tilskrives den italienske munk Luca Pacioli, der i 1494 udgav en afhandling, der beskrev logikken og principperne i bogholderi. Principperne menes nogle steder at gå op mod år tilbage, men logikken i Paciolis værker er stadig grundlaget for bogholderiet, som vi kender det i dag. Bogføringsregler 1) Der skal altid anvendes mindst 2 konti 2) Debet og kredit skal altid balancere 3) Nedenstående regler anvendes ved bogføring Indtægter Saldo kredit forøges formindskes kredit debet Omkostninger debet forøges formindskes debet kredit Aktiver debet forøges formindskes debet kredit Passiver kredit forøges formindskes kredit debet Dette skal forstås på den måde, at der normalt vil være en kreditsaldo på en indtægtskonto. Hvis der så krediteres på kontoen vokser denne kreditsaldo. Debiteres der på kontoen mindskes kreditsaldoen. I balanceudskrifter fra fx Damgaard C5, vil en kreditsaldo blive vist med - som fortegn. Dette gør reglen om at en debitering (et + ) mindsker en kreditsaldo ( - ) mindre logisk. Det følger jo reglerne fra matematik. Brian Nielsen Side 2 af 16

3 De to dimensioner går igen i opstillingen af årsregnskabet. Årsregnskabet består af en resultatopgørelse og en balance: Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Debet Kredit Debet Kredit Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Vareforbrug Varesalg Biler Egenkapital Salgsfr. omk. Renteindtægter Inventar Kassekredit Lokaleomk. Kontantrabat fra Varelager Varekreditorer Kassedifference leverandører Varedebitorer Skyldig A-skat Øvrige omk. Kasse Skyldig ATP Lønninger Bank, folio Skyldig AM-bidrag ATP-bidrag Giro Momsgæld Afskrivninger Andre kreditorer Renteomk. Resultatopgørelsen er udtryk for hvilket økonomisk resultat vores daglige registreringer igennem året indtil nu vil give. Resultatopgørelsen er således en beskrivelse af det økonomiske resultat for alle transaktioner i løbet af en periode. Balancen derimod er en beskrivelse af tilstanden på netop det tidspunkt, hvor balancen blev lavet. Hvis balancen er pr. 31/ , vil en indbetaling fra en kunde den 2/1 jo ændre kassebeholdningen og tilgodehavender hos kunder. Balancen er derfor en tilstandsbeskrivelse. Årsregnskabet opstilles efter principper, der kan afvige fra de principper, vi gennemgår i erhvervsøkonomi. Brian Nielsen Side 3 af 16

4 Regnskabsopstilling Igen her skal det understreges, at regnskabet for et regnskabsår følger følgende skema: Åbningsbalancen er ultimobalancen for året før. Efter de daglige posteringer gennem hele året, kan man ud fra saldiene på den enkelte konto lave et årsregnskab. Resultatopgørelsen opstilles ofte således: Resultatopgørelse for 2001 Kr. Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Salgsfremmende omkostninger Lokaleomkostninger Tab på tilgodehavender Øvrige omkostninger Personaleomkostninger Lønafregning Sociale ydelser Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteomkostninger Resultat før ekstraordinære poster og skat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Balancen kan opstilles således: Brian Nielsen Side 4 af 16

5 Balance pr Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver I alt saktiver Varelager Tilgodehavender Værdipapirer Likvide midler I alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Vedtægtsmæssige henlæggelser Andre henlæggelser Overført overskud I alt Hensættelser Gæld Langfristet gæld Kortfristet gæld I alt Passiver i alt Brian Nielsen Side 5 af 16

6 Kalkuler Kalkuler er beskrivelser af de økonomiske konsekvenser af enten en gennemført handling(- skæde) eller en påtænkt handling(-skæde). Vedrørende det enkelte produkt opstilles der normalt en forkalkulation inden man beslutter om man vil købe produktet. I forkalkulationen indgår alle omkostninger, der har relevans for beslutningen om at købe (/fremstille) produktet. Se mere om dette i Driftsøkonomi, kapitel 8 og 9. Der er her egentligt tale om alle beslutningsrelevante omkostninger (og indtægter). Ved kalkulationer regnes der normalt eksklusiv moms, da momsen ikke vedrører virksomheden. Momsen af virksomhedens indkøb refunderes af Skat og virksomheden afregner modsat momsen af salget. Hvis en vares pris er oplyst inkl. moms, må momsen derfor trækkes ud (prisen *100 / 125). En normal opstilling i en handelsvirksomhed vil være således: Indkøbspris + hjemtagelsesomkostninger = kostpris + øvrige variable omkostninger = variable omkostninger i alt Hvis varen købes hjem flere ad gangen, fås den variable enhedsomkostning ved at dividere variable omkostninger i alt med antallet, der er købt hjem. Dækningsbidraget for den enkelte vare fås så ved: Salgspris (excl. Moms) - variable enhedsomkostninger Dækningsbidrag Bemærkninger: Indkøbsprisen kan være i fremmed valuta. Hvis dette er tilfældet, omregnes den til danske kroner for at få samme enhed på alle vores regnskabstal. Generelt omregnes alle regnskabstal til samme valuta i et hvilket som helst beslutningsgrundlag. Hjemtagelsesomkostninger Hjemtagelsesomkostninger omfatter omkostninger som fragt, forsikring, told, spedition, punktafgifter (vareafgifter) og lignende. Efter at varen så er solgt, laver man en efterkalkulation med de samme elementer (og de, der er kommet til ekstra) for at se om modellen kan bruges igen og hvilke elementer, der er forbundet med så stor usikkerhed, at der bør tages hensyn til dette ved de kommende forkalkulationer. Brian Nielsen Side 6 af 16

7 Den mest interessante af periodekalkulationerne er budgettet. I denne forbindelse henvises til bogen Økonomistyring og budgettering af Jens Ocksen Jensen og Ole Christensen, Økonomistyring og budgettering. De væsentligste af disse budgetter er: Resultatbudgettet (opstilles som resultatopgørelsen ovenfor) Balancebudgettet (opstilles som balancen ovenfor) Likviditetsbudgettet (Opstilles efter én af modellerne nedenfor) Brian Nielsen Side 7 af 16

8 Likviditetsbeskrivelser Likviditetsbeskrivelser kan enten laves på forkant som likividtetsbudgetter eller som kontrol som likviditetskontrol. Der beskrives to modeller her. I Bent Schacks bog Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. vises der fire modeller. Her beskrives beholdningsforskydningsmodellen og ind- og udbetalingsmodellen. Beholdningsforskydningsmodellen Denne model er især anvendelig til mere summariske likviditetsbudgetter og kontrol. Modellen kan anvendes generelt, hvis der er jævn aktivitet gennem året og omsætningshastighederne er konstante. Et eksempel på en likviditetsbeskrivelse efter beholdningsforskydningsmodellen: Tkr._ variable omkostninger Dækningsbidrag kontante kapacitetsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Varelager Primo Ultimo Varedebitorer Primo Ultimo Varekreditorer Primo Ultimo Moms m.v. Primo Ultimo Driftens likviditetsforskydning anlægsinvesteringer finansielle udbetalinger: Renteomkostninger 90 Afdrag på lån resultatudlodning -450 Periodens likviditetsforskydning 35 + likvide midler primo Likvide midler ultimo Hvis der er tale om et likviditetsbudget kender man ikke udviklingen i varedebitorer, varelager og varekreditorer. Man må så beregne disse ud fra omsætningshastigheder, der er gennemgået nedenfor under nøgletal. Den skyldige moms må kunne beregnes (i store træk) ud fra DB andre eksterne omk. anlægsinvesteringer, idet alle tal tages for 4 kvartal. (en fjerdedel af årets tal?). Brian Nielsen Side 8 af 16

9 Normalt medtager man hovedtallene for resultatopgørelsen (/budgettet), da disse kan bruges i tolkningen af likviditetsbeskrivelsen. Ind- og udbetalingsmodellen Også kaldet cash-flow-modellen: Opstillingen her er taget fra Budgettering og økonomistyring af Jens Ocksen Jensen og Ole Christensen LIKVIDITETSOPGØRELSE CASH-FLOW 1.KV. 2.KV. KVARTALSBASIS INDBETALINGER INDBETALINGER FRA SALGSDEBITORER FINANSIELLE INDBETALINGER IALT INDBETALINGER UDBETALINGER UDBETALINGER TIL VARELEVERANDØRER LØN OG GAGEUDBETALINGER KONTANTE KAPACITETSOMKOSTNINGER INVESTERINGSUDBETALINGER FINANSIELLE UDBETALINGER UDLODNINGER SELSKABSKAT UDBETALINGER IALT PERIODEN LIKV.BEHOV/OVERSKUD (INDB.-UDBET.) LIKVID BEHOLDNING PRIMO LIKVID BEHOLDNING ULTIMO IKKE UDNYTTET TRÆK PÅ KASSEKREDIT MAKSIMUM TRÆK : MIO.KR Brian Nielsen Side 9 af 16

10 Nøgletalsanalyser - Dækningsbidrag Variable omkostninger - Overskud Kapacitetsomkostninger : Overskudsgrad x Afkastningsgrad Likvide midler + Debitorer + Varelagre saktiver + Anlægsaktiver : Samlede aktiver Formuens omsætningshastighed Ovenfor ses den såkaldte Du-Pont-pyramide, der giver et overblik over regnskabet. Du-Pont-pyramiden er her gengivet efter Bent Schack, Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. Du-Pont-pyramiden giver et godt overblik over sammenhængen mellem de forskellige resultater og nøgletal. Brug den til årsagsforklaringer. Hvis man skal lave nøgletalsanalyser og virksomhedsbedømmelser, må Schacks ovenstående bog og Strategisk regnskabsanalyse og Virksomhedsvurdering af Jens O. Elling og Merete Christiansen, anses for at være obligatorisk litteratur. Normalt 1 deles nøgletalsanalyser op i analyse af følgende områder: Rentabilitet og indtjeningsevne Finansiering og likviditet Soliditet og risiko Denne nøgletalsanalyse omtales ofte som en ekstern regnskabsanalyse, idet den tager udgangspunkt i regnskabets tal. I driftsøkonomien kan vi tage udgangspunkt i de interne regnskabstal og vi skal således ikke lade os begrænse af, hvilke tal den eksterne regnskabslæser har adgang til. Vurderingen bør som udgangspunkt indeholde: Niveau 1 Forskellige forfattere har forskellige opdelinger på analyserne. Denne opdeling bruges blandt andet af Bent Schack Brian Nielsen Side 10 af 16

11 Udviklingsretning Udviklingshastighed Årsager/sammenhænge Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne Rentabilitet Rentabiliteten belyses normalt ved at se på nedenstående nøgletal Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalens forrentning Rentabiliteten viser en virksomheds evne til at forrente den investerede kapital. Afkastningsgrad Afkastningsgrad (AG) = Resultat før renter * 100% Aktiver Aktiverne er her den samlede værdi, der er investeret i virksomheden, udtrykt som aktivernes sum og kan her tages fra primobalancen, ultimobalancen eller som gennemsnittet af primo og ultimo. Hvis man vil sammenligne afkastningsgraden med en investering af et tilsvarende beløb i obligationer synes det mest naturligt at tage udgangspunkt i primobalancen, da denne kan sammenlignes med det investerede beløb man beregner afkast af. Det væsentlige er at bruge samme definition i alle analyserede år, så man får kontinuitet i analysen. Som det ses, kan afkastningsgraden forbedres ved at forbedre indtjeningen (resultat før renter) eller kapitaltilpasningen (nedbringe aktivmassen). Afkastningsgraden kan også beregnes som: AG = OG * AOH Overskudsgrad Overskudsgrad (OG) = Resultat før renter * 100% Overskudsgraden belyser indtjeningsevnen, det vil sige evnen til at skabe et overskud ud af omsætningen. Brian Nielsen Side 11 af 16

12 Aktivernes omsætningshastighed Aktivernes omsætningshastighed = Aktiver Aktivernes omsætningshastighed angives i gange pr. år. Nøgletallet viser evnen til at skabe omsætning med den investerede kapital ud fra en forudsætning om at der ikke kan skabes overskud uden at man skaber en omsætning. Aktivernes omsætningshastighed kan analyseres nærmere ved at kigge på varelagrenes omsætningshastighed, debitorernes omsætningshastighed og kreditorernes omsætningshastighed. Varelagrenes omsætningshastighed = Lagerdage = Debitorernes omsætningshastighed = Kreditdage = Vareforbrug Varelagre 360 Varelagrenes omsætningshastighed Debitorer 360 Debitorernes omsætningshastighed Ved varedebitorernes omsætningshastighed skal man være opmærksom på at en opgøres i regnskabet uden moms, mens tilgodehavendet hos kunderne (debitormassen) vises med moms. I en fuldstændig korrekt analyse vil man rense debitorerne for moms, men i en analyse af udviklingsretning vil momsen ikke give nogen forskydning. Varekreditorernes omsætningshastighed = Skylddage = Varekøb Varekreditorer 360 Varekreditorernes omsætningshastighed Varekreditorerne er inklusive moms, mens posterne til varekøbet er renset for moms. Varekøbet opgøres således: Vareforbrug + varelager ultimo - varelager primo =Varekøb Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning (EKF) = Resultat efter renter * 100% Egenkapital Brian Nielsen Side 12 af 16

13 Egenkapitalens forrentning viser afkastet af den investerede kapital i procent. Egenkapitalens forrentning kan også beregnes med: F F EKF = r + ( r rf ) = AG + ( AG rf ) E E hvor r f = Gennemsnitlig forrentning af fremmedkapital F = Fremmedkapital E = Egenkapital Indtjeningsevnen Virksomhedens indtjeningsevne beskrives primært gennem overskudsgraden, men for at analysere indtjeningen nærmere benyttes følgende nøgletal: Overskudsgrad Bruttoavanceprocent Dækningsgrad Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin Indextal Overskudsgrad Overskudsgrad (OG) = Resultat før renter * 100% Overskudsgraden belyser indtjeningsevnen, det vil sige evnen til at skabe et overskud ud af omsætningen. Bruttoavanceprocent Bruttoavanceprocent = Bruttofortjeneste * 100% I handelsvirksomheder beregnes bruttofortjenesten/-avancen som omsætnining vareforbrug. Dækningsbidraget er så bruttofortjeneste øvrige variable omkostninger. Dækningsgrad Dækningsgrad (DG) = Dækningsbidrag * 100% Dækningsgraden viser hvor stor en procentdel, der er tilbage af omsætningen til at dække faste omkostninger og overskud. Brian Nielsen Side 13 af 16

14 Ændringer i dækningsbidrag skyldes normalt ændringer i; Salgspriser Kostpriser Variable enhedsomkostninger Produktmix (sammensætning af hvilke produkter, der sælges) Nulpunktsomsætning Nulpunktsomsætning (NPO) = Kapacitetsomkostninger inkl. salgsfr. omk. * 100% Dækningsgrad Nulpunktsomsætningen viser ved hvilken omsætning, der netop er dækning for de faste omkostninger (excl. renter, der ikke vedrører driften af virksomheden, men ejerens valg af finansiering). Sikkerhedsmargin Sikkerhedsmargin = ( Nulpunktsomsætning) * 100% Sikkerhedsmargin viser hvor mange procent den faktiske omsætning er større end nulpunktsomsætningen. Altså hvor mange procent omsætningen kan gå ned uden, at der kommer et underskud før renter. Kapacitetsgraden Kapacitetsgrad = Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostningerne omfatter her såvel kontante kapacitetsomkostninger som kalkulatoriske kapacitetsomkostninger (afskrivninger). En faldende kapacitetsgrad vil være et tegn på en dårligere tilpasning af de faste omkostninger til virksomhedens aktivitet. Indextal Indextal = Årets tal* 100 Basisårets tal Indextal viser hvordan to talrækker har udviklet sig i forhold til hinanden. Normalt vil man beregne på: Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Kontante kapacitetsomkostninger Brian Nielsen Side 14 af 16

15 Afskrivninger Renter, netto Årets resultat Og andre poster, der bør fremhæves efter eget skøn Ved indextal kan det være relevant at tilføje tendenslinier ved budgettering. Finansiering og likviditet Finansiering og likviditet belyses primært ved likviditetsbeskrivelser, som de er gennemgået ovenfor. Traditionelt er der beregnet likviditetsgrader til støtte for likviditetsbeskrivelserne. Likviditet Normalt belyses likviditeten ved at lave likviditetsbeskrivelserne, se ovenfor. Man kan vælge at beregne: Likviditetsgrad Likviditetsgrad I (acid test) = Likviditetsgrad II (current ratio) = Mest likvide aktiver Kortfristet fremmedkapital saktiver Kortfristet fremmedkapital Likviditetsgraden er et nøgletal, der historisk blev brugt til at belyse likviditeten, men i nyere litteratur er det en udbredt opfattelse, at nøgletallet ikke har nogen særlig værdi, blandt andet fordi det kun viser et øjebliksbillede og fordi man til en vis grad selv kan bestemme størrelsen af nøgletallet (fx ved at hæve på kassekreditten og lægge pengene i kassen). Soliditet og risiko Soliditeten har traditionelt været brugt som vurdering af hvor meget en virksomhed har at stå imod med, men ved at se på likviditetsbeskrivelserne vil det stå klart at den løbende drift hurtigt kan ændre disse øjebliksbilleder. Analyserne bør derfor underbygges med fx løftestangseffekter der viser noget om virksomhedens gearing eller likviditetsbeskrivelser med risikovurdering for udviklingen i de enkelte poster. Soliditet Soliditeten belyses ofte ved følgende nøgletal: Soliditetsgrad Brian Nielsen Side 15 af 16

16 Egenkapital i % af risikobehæftede aktiver Aktiernes indre værdi Soliditetsgrad Soliditetsgrad = Egenkapital*100% Aktiver Soliditetsgraden viser om virksomheden har en buffer til at modstå perioder med dårlige resultater. Gældsætningsgrad Eller Gældsætningsgrad = Gældsætningsgrad = Egenkapital*100% Fremmedkapital Egenkapital Aktiver Gældsætningsgraden kan bruges i stedet for soliditetsgraden. Egenkapitalen i % af risikobehæftede aktiver Egenkapital i % af risikobeh. aktiver = Egenkapital*100% Lagre og debitorer Hvis det vurderes, at der kan forekomme tab på debitorer og lagre, kan det være formålstjenligt at sammenligne disse med egenkapitalen. Nøgletallet er ikke særligt udbredt. Aktiernes indre værdi Aktiernes indre værdi = Egenkapital*Nom. værdi pr. aktie Aktiekapital I aktieselskaber består egenkapitalen af såvel aktiekapital som reserver. Dette nøgletal viser hvor store reserver, der er til den enkelte aktie. Dette nøgletal bruges blandt andet til at sammenligne den bogførte værdi af aktier i forskellige selskaber, men vær opmærksom på, at kursen er fastsat ud fra eksisterende værdier og forventninger til fremtidig udvikling. Brian Nielsen Side 16 af 16

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 17.2 Årsregnskab Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 17.2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link 17.2 Årsregnskab På

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Erhvervsøkonomiske grundbegreber

Erhvervsøkonomiske grundbegreber Brian-Nielsen-;-Faktura 98000Hjørring CVR0nr. Fakturanr. 14001 Fakturadato: 7.0juli02014 Fakturer0til: Adresse: Telefon: EEmail: Kunden Kundens0adresse Adresse02 Postnr.0Og0By Beskrivelse Styk Pris-pr.-styk

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008 Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi jan 2008 Generelt Dette løsningsforslag indeholder veje til løsning af opgaverne. Generelle analyser uden relation til de stillede opgaver skal kun

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 18. januar 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Vareflow i en handelsvirksomhed

Vareflow i en handelsvirksomhed Vareflow i en handelsvirksomhed Leverandør Handelsvirksomhed Kunde Varer Lager Betaling Kreditor Varesalg Varer Faktura Vareforbrug Debitor Betaling Vareflow i en produktionsvirksomhed Leverandør Produktionsvirksomhed

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse n Afslutning af: Resultatopgørelsen Balancen Afslutning Fashion SHOE skal nu udarbejde årsregnskab for

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen VEJL. LSN Denne 3-timers

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING

VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING VIRKSOMHEDENS ØKONOMISTYRING LEKTION 3 Likviditetsbudgettering LIKVIDITETSBUDGETTERING Økonomistyring Lektion 3, Likviditetsbudgettering 2 1 LIKVIDITET OG BUDGETTERING LIKVIDITET er en vigtig forudsætning

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 23.4 Opstilling af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 23.4 Opstilling af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2008

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2008 Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2008 Generelt Dette løsningsforslag indeholder veje til løsning af opgaverne. Generelle analyser uden relation til de stillede opgaver skal kun

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB

ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB ET FORENKLET REGNSKABSFORLØB B A P P E N D I X I appendix A har du lært bogføringsreglerne, og hvordan der dagligt føres regnskab på konti på baggrund af bilag. I dette kapitel vil vi via et forenklet

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5)

Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Personlig virksomhed, årsrapport virksomhedsdel DRØ (H5) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet virksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13

ERHVERVSØKONOMI. Hjemmeopgave #2. Foråret 2010. Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 ERHVERVSØKONOMI Hjemmeopgave #2 Foråret 2010 Af Kirstine, Johan, Andreas og Kristoffer Afleveres uge 13 Spørgsmål 1 Soliditet vil sige en virksomheds evne til at bære tab, herunder risikoen for, at der

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2009

Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2009 Rettevejledning til Regnskabslære/virksomhedsøkonomi juni 2009 Generelt Dette løsningsforslag indeholder veje til løsning af opgaverne. Generelle analyser uden relation til de stillede opgaver skal kun

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

AA Høj kreditværdighed

AA Høj kreditværdighed Side 1 af 6 FirmaFakta 2009-05-12 Britta Bonde Jensen AVERHOFF A/S VEJLBJERGVEJ 5, 8240 RISSKOV CVR-NR. 10047196 D&B D-U-N-S NR. 30-511-8879 TLF. NR. 86-24-38-44 REGNSKAB 200812 AA Høj kreditværdighed

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7)

Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Interessentskab, årsrapport DRØ (H7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for et interessentskab med op til 10 interessenter. Rapporten er primært tænkt som et

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

OPGAVE På adr. finder du

OPGAVE På adr.  finder du CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: C DATO: 13. juni 2016 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2016/ finder du INDHOLD Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

Kapitel 5 - Registrering i virksomheder

Kapitel 5 - Registrering i virksomheder Kapitel 5 - Registrering i virksomheder Opgave 5.1 1. Udfor hver af nedenstående regnskabskonti skal du sætte 2 krydser. Et kryds, hvor du angiver, om kontoen er en omkostning, en indtægt, et aktiv eller

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

1.4. Handels- og fremstillingsvirksomheder kan karakteriseres ved deres varetransaktioner... 16

1.4. Handels- og fremstillingsvirksomheder kan karakteriseres ved deres varetransaktioner... 16 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Virksomhedens regnskab som en del af en større helhed... 11 1.1. Introduktion... 11 1.2. Handlinger er bundet sammen i handlingskæder... 12 1.3. Virksomhedens grundlæggende

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 30.6 Præsentation af årsregnskabet Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 30.6 Præsentation af årsregnskabet Indholdsfortegnelse Resultatopgørelsen Balancen Afslutning

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger

Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder. 1100 Nettoomsætning. 2100 Vareforbrug. 3100 Salgsfremmende omkostninger Appendix B Niveau C Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100 Nettoomsætning notaer til kunder: Returvarer og returemballage Dekorter Kontantsalg Faktura til kunder:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Kapitel 8 Vareregnskabet

Kapitel 8 Vareregnskabet Kapitel 8 Vareregnskabet Varekøb Opgave 8.1 1. Registrer følgende bilag for Emil: 12110 Varelager 14261 Købsmoms 12310 Kasse Bilag 212 11.000 2.750 13.750 12110 Varelager 14261 Købsmoms 142203 Computergrossisten

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere