Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber"

Transkript

1 Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber... 1 Bogføringsregler... 2 Regnskabsopstilling... 4 Kalkuler... 6 Likviditetsbeskrivelser... 8 Nøgletalsanalyser Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne Rentabilitet Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalens forrentning Indtjeningsevnen Overskudsgrad Bruttoavanceprocent Dækningsgrad Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin Kapacitetsgraden Indextal Finansiering og likviditet Likviditet Likviditetsgrad Soliditet og risiko Soliditet Soliditetsgrad Gældsætningsgrad Egenkapitalen i % af risikobehæftede aktiver Aktiernes indre værdi Brian Nielsen Side 1 af 16

2 Forudsætningerne for den økonomiske styring af virksomheden fremgår af kapitel 1 og 2 i bogen Økonomistyring og budgettering af Jens Ocksen Jensen og Ole Christensen. Grundlaget i opfølgning på økonomisk styring ligger i regnskabet. Regnskabet er en opnotering af alle de økonomiske konsekvenser af den gennemførte aktivitet. Regnskabet hviler på bogføringen, der de allerfleste steder baseres på det dobbelte bogholderi, der tilskrives den italienske munk Luca Pacioli, der i 1494 udgav en afhandling, der beskrev logikken og principperne i bogholderi. Principperne menes nogle steder at gå op mod år tilbage, men logikken i Paciolis værker er stadig grundlaget for bogholderiet, som vi kender det i dag. Bogføringsregler 1) Der skal altid anvendes mindst 2 konti 2) Debet og kredit skal altid balancere 3) Nedenstående regler anvendes ved bogføring Indtægter Saldo kredit forøges formindskes kredit debet Omkostninger debet forøges formindskes debet kredit Aktiver debet forøges formindskes debet kredit Passiver kredit forøges formindskes kredit debet Dette skal forstås på den måde, at der normalt vil være en kreditsaldo på en indtægtskonto. Hvis der så krediteres på kontoen vokser denne kreditsaldo. Debiteres der på kontoen mindskes kreditsaldoen. I balanceudskrifter fra fx Damgaard C5, vil en kreditsaldo blive vist med - som fortegn. Dette gør reglen om at en debitering (et + ) mindsker en kreditsaldo ( - ) mindre logisk. Det følger jo reglerne fra matematik. Brian Nielsen Side 2 af 16

3 De to dimensioner går igen i opstillingen af årsregnskabet. Årsregnskabet består af en resultatopgørelse og en balance: Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Debet Kredit Debet Kredit Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Vareforbrug Varesalg Biler Egenkapital Salgsfr. omk. Renteindtægter Inventar Kassekredit Lokaleomk. Kontantrabat fra Varelager Varekreditorer Kassedifference leverandører Varedebitorer Skyldig A-skat Øvrige omk. Kasse Skyldig ATP Lønninger Bank, folio Skyldig AM-bidrag ATP-bidrag Giro Momsgæld Afskrivninger Andre kreditorer Renteomk. Resultatopgørelsen er udtryk for hvilket økonomisk resultat vores daglige registreringer igennem året indtil nu vil give. Resultatopgørelsen er således en beskrivelse af det økonomiske resultat for alle transaktioner i løbet af en periode. Balancen derimod er en beskrivelse af tilstanden på netop det tidspunkt, hvor balancen blev lavet. Hvis balancen er pr. 31/ , vil en indbetaling fra en kunde den 2/1 jo ændre kassebeholdningen og tilgodehavender hos kunder. Balancen er derfor en tilstandsbeskrivelse. Årsregnskabet opstilles efter principper, der kan afvige fra de principper, vi gennemgår i erhvervsøkonomi. Brian Nielsen Side 3 af 16

4 Regnskabsopstilling Igen her skal det understreges, at regnskabet for et regnskabsår følger følgende skema: Åbningsbalancen er ultimobalancen for året før. Efter de daglige posteringer gennem hele året, kan man ud fra saldiene på den enkelte konto lave et årsregnskab. Resultatopgørelsen opstilles ofte således: Resultatopgørelse for 2001 Kr. Nettoomsætning Vareforbrug Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Salgsfremmende omkostninger Lokaleomkostninger Tab på tilgodehavender Øvrige omkostninger Personaleomkostninger Lønafregning Sociale ydelser Indtjeningsbidrag Afskrivninger Resultat før renter Renteindtægter Renteomkostninger Resultat før ekstraordinære poster og skat Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Balancen kan opstilles således: Brian Nielsen Side 4 af 16

5 Balance pr Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver I alt saktiver Varelager Tilgodehavender Værdipapirer Likvide midler I alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelser Vedtægtsmæssige henlæggelser Andre henlæggelser Overført overskud I alt Hensættelser Gæld Langfristet gæld Kortfristet gæld I alt Passiver i alt Brian Nielsen Side 5 af 16

6 Kalkuler Kalkuler er beskrivelser af de økonomiske konsekvenser af enten en gennemført handling(- skæde) eller en påtænkt handling(-skæde). Vedrørende det enkelte produkt opstilles der normalt en forkalkulation inden man beslutter om man vil købe produktet. I forkalkulationen indgår alle omkostninger, der har relevans for beslutningen om at købe (/fremstille) produktet. Se mere om dette i Driftsøkonomi, kapitel 8 og 9. Der er her egentligt tale om alle beslutningsrelevante omkostninger (og indtægter). Ved kalkulationer regnes der normalt eksklusiv moms, da momsen ikke vedrører virksomheden. Momsen af virksomhedens indkøb refunderes af Skat og virksomheden afregner modsat momsen af salget. Hvis en vares pris er oplyst inkl. moms, må momsen derfor trækkes ud (prisen *100 / 125). En normal opstilling i en handelsvirksomhed vil være således: Indkøbspris + hjemtagelsesomkostninger = kostpris + øvrige variable omkostninger = variable omkostninger i alt Hvis varen købes hjem flere ad gangen, fås den variable enhedsomkostning ved at dividere variable omkostninger i alt med antallet, der er købt hjem. Dækningsbidraget for den enkelte vare fås så ved: Salgspris (excl. Moms) - variable enhedsomkostninger Dækningsbidrag Bemærkninger: Indkøbsprisen kan være i fremmed valuta. Hvis dette er tilfældet, omregnes den til danske kroner for at få samme enhed på alle vores regnskabstal. Generelt omregnes alle regnskabstal til samme valuta i et hvilket som helst beslutningsgrundlag. Hjemtagelsesomkostninger Hjemtagelsesomkostninger omfatter omkostninger som fragt, forsikring, told, spedition, punktafgifter (vareafgifter) og lignende. Efter at varen så er solgt, laver man en efterkalkulation med de samme elementer (og de, der er kommet til ekstra) for at se om modellen kan bruges igen og hvilke elementer, der er forbundet med så stor usikkerhed, at der bør tages hensyn til dette ved de kommende forkalkulationer. Brian Nielsen Side 6 af 16

7 Den mest interessante af periodekalkulationerne er budgettet. I denne forbindelse henvises til bogen Økonomistyring og budgettering af Jens Ocksen Jensen og Ole Christensen, Økonomistyring og budgettering. De væsentligste af disse budgetter er: Resultatbudgettet (opstilles som resultatopgørelsen ovenfor) Balancebudgettet (opstilles som balancen ovenfor) Likviditetsbudgettet (Opstilles efter én af modellerne nedenfor) Brian Nielsen Side 7 af 16

8 Likviditetsbeskrivelser Likviditetsbeskrivelser kan enten laves på forkant som likividtetsbudgetter eller som kontrol som likviditetskontrol. Der beskrives to modeller her. I Bent Schacks bog Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. vises der fire modeller. Her beskrives beholdningsforskydningsmodellen og ind- og udbetalingsmodellen. Beholdningsforskydningsmodellen Denne model er især anvendelig til mere summariske likviditetsbudgetter og kontrol. Modellen kan anvendes generelt, hvis der er jævn aktivitet gennem året og omsætningshastighederne er konstante. Et eksempel på en likviditetsbeskrivelse efter beholdningsforskydningsmodellen: Tkr._ variable omkostninger Dækningsbidrag kontante kapacitetsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Varelager Primo Ultimo Varedebitorer Primo Ultimo Varekreditorer Primo Ultimo Moms m.v. Primo Ultimo Driftens likviditetsforskydning anlægsinvesteringer finansielle udbetalinger: Renteomkostninger 90 Afdrag på lån resultatudlodning -450 Periodens likviditetsforskydning 35 + likvide midler primo Likvide midler ultimo Hvis der er tale om et likviditetsbudget kender man ikke udviklingen i varedebitorer, varelager og varekreditorer. Man må så beregne disse ud fra omsætningshastigheder, der er gennemgået nedenfor under nøgletal. Den skyldige moms må kunne beregnes (i store træk) ud fra DB andre eksterne omk. anlægsinvesteringer, idet alle tal tages for 4 kvartal. (en fjerdedel af årets tal?). Brian Nielsen Side 8 af 16

9 Normalt medtager man hovedtallene for resultatopgørelsen (/budgettet), da disse kan bruges i tolkningen af likviditetsbeskrivelsen. Ind- og udbetalingsmodellen Også kaldet cash-flow-modellen: Opstillingen her er taget fra Budgettering og økonomistyring af Jens Ocksen Jensen og Ole Christensen LIKVIDITETSOPGØRELSE CASH-FLOW 1.KV. 2.KV. KVARTALSBASIS INDBETALINGER INDBETALINGER FRA SALGSDEBITORER FINANSIELLE INDBETALINGER IALT INDBETALINGER UDBETALINGER UDBETALINGER TIL VARELEVERANDØRER LØN OG GAGEUDBETALINGER KONTANTE KAPACITETSOMKOSTNINGER INVESTERINGSUDBETALINGER FINANSIELLE UDBETALINGER UDLODNINGER SELSKABSKAT UDBETALINGER IALT PERIODEN LIKV.BEHOV/OVERSKUD (INDB.-UDBET.) LIKVID BEHOLDNING PRIMO LIKVID BEHOLDNING ULTIMO IKKE UDNYTTET TRÆK PÅ KASSEKREDIT MAKSIMUM TRÆK : MIO.KR Brian Nielsen Side 9 af 16

10 Nøgletalsanalyser - Dækningsbidrag Variable omkostninger - Overskud Kapacitetsomkostninger : Overskudsgrad x Afkastningsgrad Likvide midler + Debitorer + Varelagre saktiver + Anlægsaktiver : Samlede aktiver Formuens omsætningshastighed Ovenfor ses den såkaldte Du-Pont-pyramide, der giver et overblik over regnskabet. Du-Pont-pyramiden er her gengivet efter Bent Schack, Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. Du-Pont-pyramiden giver et godt overblik over sammenhængen mellem de forskellige resultater og nøgletal. Brug den til årsagsforklaringer. Hvis man skal lave nøgletalsanalyser og virksomhedsbedømmelser, må Schacks ovenstående bog og Strategisk regnskabsanalyse og Virksomhedsvurdering af Jens O. Elling og Merete Christiansen, anses for at være obligatorisk litteratur. Normalt 1 deles nøgletalsanalyser op i analyse af følgende områder: Rentabilitet og indtjeningsevne Finansiering og likviditet Soliditet og risiko Denne nøgletalsanalyse omtales ofte som en ekstern regnskabsanalyse, idet den tager udgangspunkt i regnskabets tal. I driftsøkonomien kan vi tage udgangspunkt i de interne regnskabstal og vi skal således ikke lade os begrænse af, hvilke tal den eksterne regnskabslæser har adgang til. Vurderingen bør som udgangspunkt indeholde: Niveau 1 Forskellige forfattere har forskellige opdelinger på analyserne. Denne opdeling bruges blandt andet af Bent Schack Brian Nielsen Side 10 af 16

11 Udviklingsretning Udviklingshastighed Årsager/sammenhænge Analyse af rentabilitet og indtjeningsevne Rentabilitet Rentabiliteten belyses normalt ved at se på nedenstående nøgletal Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivernes omsætningshastighed Egenkapitalens forrentning Rentabiliteten viser en virksomheds evne til at forrente den investerede kapital. Afkastningsgrad Afkastningsgrad (AG) = Resultat før renter * 100% Aktiver Aktiverne er her den samlede værdi, der er investeret i virksomheden, udtrykt som aktivernes sum og kan her tages fra primobalancen, ultimobalancen eller som gennemsnittet af primo og ultimo. Hvis man vil sammenligne afkastningsgraden med en investering af et tilsvarende beløb i obligationer synes det mest naturligt at tage udgangspunkt i primobalancen, da denne kan sammenlignes med det investerede beløb man beregner afkast af. Det væsentlige er at bruge samme definition i alle analyserede år, så man får kontinuitet i analysen. Som det ses, kan afkastningsgraden forbedres ved at forbedre indtjeningen (resultat før renter) eller kapitaltilpasningen (nedbringe aktivmassen). Afkastningsgraden kan også beregnes som: AG = OG * AOH Overskudsgrad Overskudsgrad (OG) = Resultat før renter * 100% Overskudsgraden belyser indtjeningsevnen, det vil sige evnen til at skabe et overskud ud af omsætningen. Brian Nielsen Side 11 af 16

12 Aktivernes omsætningshastighed Aktivernes omsætningshastighed = Aktiver Aktivernes omsætningshastighed angives i gange pr. år. Nøgletallet viser evnen til at skabe omsætning med den investerede kapital ud fra en forudsætning om at der ikke kan skabes overskud uden at man skaber en omsætning. Aktivernes omsætningshastighed kan analyseres nærmere ved at kigge på varelagrenes omsætningshastighed, debitorernes omsætningshastighed og kreditorernes omsætningshastighed. Varelagrenes omsætningshastighed = Lagerdage = Debitorernes omsætningshastighed = Kreditdage = Vareforbrug Varelagre 360 Varelagrenes omsætningshastighed Debitorer 360 Debitorernes omsætningshastighed Ved varedebitorernes omsætningshastighed skal man være opmærksom på at en opgøres i regnskabet uden moms, mens tilgodehavendet hos kunderne (debitormassen) vises med moms. I en fuldstændig korrekt analyse vil man rense debitorerne for moms, men i en analyse af udviklingsretning vil momsen ikke give nogen forskydning. Varekreditorernes omsætningshastighed = Skylddage = Varekøb Varekreditorer 360 Varekreditorernes omsætningshastighed Varekreditorerne er inklusive moms, mens posterne til varekøbet er renset for moms. Varekøbet opgøres således: Vareforbrug + varelager ultimo - varelager primo =Varekøb Egenkapitalens forrentning Egenkapitalens forrentning (EKF) = Resultat efter renter * 100% Egenkapital Brian Nielsen Side 12 af 16

13 Egenkapitalens forrentning viser afkastet af den investerede kapital i procent. Egenkapitalens forrentning kan også beregnes med: F F EKF = r + ( r rf ) = AG + ( AG rf ) E E hvor r f = Gennemsnitlig forrentning af fremmedkapital F = Fremmedkapital E = Egenkapital Indtjeningsevnen Virksomhedens indtjeningsevne beskrives primært gennem overskudsgraden, men for at analysere indtjeningen nærmere benyttes følgende nøgletal: Overskudsgrad Bruttoavanceprocent Dækningsgrad Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin Indextal Overskudsgrad Overskudsgrad (OG) = Resultat før renter * 100% Overskudsgraden belyser indtjeningsevnen, det vil sige evnen til at skabe et overskud ud af omsætningen. Bruttoavanceprocent Bruttoavanceprocent = Bruttofortjeneste * 100% I handelsvirksomheder beregnes bruttofortjenesten/-avancen som omsætnining vareforbrug. Dækningsbidraget er så bruttofortjeneste øvrige variable omkostninger. Dækningsgrad Dækningsgrad (DG) = Dækningsbidrag * 100% Dækningsgraden viser hvor stor en procentdel, der er tilbage af omsætningen til at dække faste omkostninger og overskud. Brian Nielsen Side 13 af 16

14 Ændringer i dækningsbidrag skyldes normalt ændringer i; Salgspriser Kostpriser Variable enhedsomkostninger Produktmix (sammensætning af hvilke produkter, der sælges) Nulpunktsomsætning Nulpunktsomsætning (NPO) = Kapacitetsomkostninger inkl. salgsfr. omk. * 100% Dækningsgrad Nulpunktsomsætningen viser ved hvilken omsætning, der netop er dækning for de faste omkostninger (excl. renter, der ikke vedrører driften af virksomheden, men ejerens valg af finansiering). Sikkerhedsmargin Sikkerhedsmargin = ( Nulpunktsomsætning) * 100% Sikkerhedsmargin viser hvor mange procent den faktiske omsætning er større end nulpunktsomsætningen. Altså hvor mange procent omsætningen kan gå ned uden, at der kommer et underskud før renter. Kapacitetsgraden Kapacitetsgrad = Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger Kapacitetsomkostningerne omfatter her såvel kontante kapacitetsomkostninger som kalkulatoriske kapacitetsomkostninger (afskrivninger). En faldende kapacitetsgrad vil være et tegn på en dårligere tilpasning af de faste omkostninger til virksomhedens aktivitet. Indextal Indextal = Årets tal* 100 Basisårets tal Indextal viser hvordan to talrækker har udviklet sig i forhold til hinanden. Normalt vil man beregne på: Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger i alt Kontante kapacitetsomkostninger Brian Nielsen Side 14 af 16

15 Afskrivninger Renter, netto Årets resultat Og andre poster, der bør fremhæves efter eget skøn Ved indextal kan det være relevant at tilføje tendenslinier ved budgettering. Finansiering og likviditet Finansiering og likviditet belyses primært ved likviditetsbeskrivelser, som de er gennemgået ovenfor. Traditionelt er der beregnet likviditetsgrader til støtte for likviditetsbeskrivelserne. Likviditet Normalt belyses likviditeten ved at lave likviditetsbeskrivelserne, se ovenfor. Man kan vælge at beregne: Likviditetsgrad Likviditetsgrad I (acid test) = Likviditetsgrad II (current ratio) = Mest likvide aktiver Kortfristet fremmedkapital saktiver Kortfristet fremmedkapital Likviditetsgraden er et nøgletal, der historisk blev brugt til at belyse likviditeten, men i nyere litteratur er det en udbredt opfattelse, at nøgletallet ikke har nogen særlig værdi, blandt andet fordi det kun viser et øjebliksbillede og fordi man til en vis grad selv kan bestemme størrelsen af nøgletallet (fx ved at hæve på kassekreditten og lægge pengene i kassen). Soliditet og risiko Soliditeten har traditionelt været brugt som vurdering af hvor meget en virksomhed har at stå imod med, men ved at se på likviditetsbeskrivelserne vil det stå klart at den løbende drift hurtigt kan ændre disse øjebliksbilleder. Analyserne bør derfor underbygges med fx løftestangseffekter der viser noget om virksomhedens gearing eller likviditetsbeskrivelser med risikovurdering for udviklingen i de enkelte poster. Soliditet Soliditeten belyses ofte ved følgende nøgletal: Soliditetsgrad Brian Nielsen Side 15 af 16

16 Egenkapital i % af risikobehæftede aktiver Aktiernes indre værdi Soliditetsgrad Soliditetsgrad = Egenkapital*100% Aktiver Soliditetsgraden viser om virksomheden har en buffer til at modstå perioder med dårlige resultater. Gældsætningsgrad Eller Gældsætningsgrad = Gældsætningsgrad = Egenkapital*100% Fremmedkapital Egenkapital Aktiver Gældsætningsgraden kan bruges i stedet for soliditetsgraden. Egenkapitalen i % af risikobehæftede aktiver Egenkapital i % af risikobeh. aktiver = Egenkapital*100% Lagre og debitorer Hvis det vurderes, at der kan forekomme tab på debitorer og lagre, kan det være formålstjenligt at sammenligne disse med egenkapitalen. Nøgletallet er ikke særligt udbredt. Aktiernes indre værdi Aktiernes indre værdi = Egenkapital*Nom. værdi pr. aktie Aktiekapital I aktieselskaber består egenkapitalen af såvel aktiekapital som reserver. Dette nøgletal viser hvor store reserver, der er til den enkelte aktie. Dette nøgletal bruges blandt andet til at sammenligne den bogførte værdi af aktier i forskellige selskaber, men vær opmærksom på, at kursen er fastsat ud fra eksisterende værdier og forventninger til fremtidig udvikling. Brian Nielsen Side 16 af 16

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Saldobalancen Resultatopgørelsen Balancen Afslutning & link til video Fashion SHOE skal nu i gang med

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 26. februar 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner SIde 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 26. februar 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 opgave 5 Optimering

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Økonomiske modeller og noter JV2000

Økonomiske modeller og noter JV2000 1 Økonomiske modeller og noter JV2000 2 Idegrundlag Planlægning/planer Målsætning Budgettering Politikker Registrering Strategisk analyse Kontrol/revision Komme til / Falde bort analyse (beslutning her)

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen

Vejledende løsningsforslag til. Eksamensopgaven 25. marts 2010. i faget. Økonomistyring. på Akademiuddannelsen Emner Side 1 af 11 Vejledende løsningsforslag til Eksamensopgaven 25. marts 2010 i faget Økonomistyring på Akademiuddannelsen Emner i opgavesættet: opgave 1 opgave 2 opgave 3 opgave 4 Investering (optimal

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

1.4. Handels- og fremstillingsvirksomheder kan karakteriseres ved deres varetransaktioner... 16

1.4. Handels- og fremstillingsvirksomheder kan karakteriseres ved deres varetransaktioner... 16 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Virksomhedens regnskab som en del af en større helhed... 11 1.1. Introduktion... 11 1.2. Handlinger er bundet sammen i handlingskæder... 12 1.3. Virksomhedens grundlæggende

Læs mere

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1:

Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Opgave 4.1 Mikkels Dyrerige MIKKELS DYRERIGE Man har i Mikkels Dyrerige registreret følgende indtægter og omkostninger for år 1: Omsætning kr. 850.000 Salgsfremmende omk. kr. 20.000 Renteomkostninger kr.

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder C: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder 1100: Nettoomsætning Returvarer og returemballage Kontantsalg fra kunder salg Dekorter til kunder 2100: Vareforbrug Overførsel

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til

Udskrifter HandyMan Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til Udskrifter Kontoplan 11-02-2008 10:57:14 Side 1 Finanskonto Kontonavn Kontotype Sum fra Sum til 1 RESULTATOPGØRELSE Overskrift 1000 Nettoomsætning Overskrift 1100 Varesalg (samlekonto) Drift 2000 Vareforbrug

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2007. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2007. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2007 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S

Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S Case nr. 12: Økonomistyring / Finansiering: ROKI A/S CASE: ROKI A/S: Økonomistyring finansiering. ROKI (ROld og KIng) fremstiller styresystemer til industrielt brug. Produkterne har en kort levetid, men

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.4 balance Præsentation Uddelingskopier 3 Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 8.4 balance Foruden et resultatbudget udarbejder Fashion SHOE også en budgetteret balance. En budgetteret

Læs mere

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014

Regnskab 2014. Remy CVR: DK25006984 1. januar 2014 til 31. december 2014 Regnskab 2014 1. januar 2014 til 31. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. REGNSKAB Side 1 1.1 DRIFTSREGNSKAB Side 1 1.2 BALANCE Side 2 2. OMSÆTNING Side 3 2.1 (1001) Salg DK (med moms) Side 3 2.2 (1002)

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 8.5 Vareforbrug Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Indholdsfortegnelse Varekøb (eksempel) Varesalg (eksempel) Vareforbrug Bruttofortjeneste og bruttoavanceprocent

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau E. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Årsregnskab Side 2 Opgave 2 Registrering Side 2 Opgave 3 Likviditetsbudget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2008. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2008 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Den uafhængige revisors påtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

Undervisningsnotat til emne 5:

Undervisningsnotat til emne 5: HD-R, 5. SEMESTER 2002 ÅRSREGNSKAB Undervisningsnotat til emne 5: Årsregnskabets struktur Emnet vil blive gennemgået med udgangspunkt i den nye årsregnskabslovs skemakrav med henvisninger til lærebogens

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Erhvervsøkonomi. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052419_EØ-C 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Opdeling i varegrupper Side

Læs mere

Erhvervsøkonomi niveau C

Erhvervsøkonomi niveau C Erhvervsøkonomi niveau C Handelsvirksomheden GolfStrømmen For denne virksomhed foreligger følgende caseopgave: SYSH6. Søren Bjørn startede for ca. 2 år siden sin egen golfforretning i København. Han har

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5

Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Vejledning til grundfaget erhvervsøkonomi fagbilag 5 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning 1 2. Fagets formål og relevans for EUD 2 3. Undervisningens

Læs mere

Temadag om modeldambrug

Temadag om modeldambrug Temadag om modeldambrug Finansiering og pantsætning af biomasse v/ Poul Spencer Poulsen PwC Holstebro Finansiering og pantsætning af biomasse Agenda: Behov for fremmed finansiering i erhvervet = Øget fokus

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Virksomheders regnskaber

Virksomheders regnskaber Jan Steensen Virksomheders regnskaber - fra budget til årsregnskab Andrico 1 VIRKSOMHEDERS REGNSKABER - fra budget til årsregnskab 1. udgave, 2001 2001 af Forlaget Andrico og Jan Steensen Layout og illustrationer,

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=...

470370 - ID 4 U Bryggen ApS https://secure.e-conomic.com/secure/rapport/saldobalance.asp?noget=... 1 af 7 06-05-2015 14:02 Rapporter» Regnskab» Saldobalance for perioden 01.10.14-06.05.15 Konto: 1-26000 (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn Perioden År til dato

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com 052420_EØ-D 08/09/05 13:26 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Løn Side 1 Opgave 2 Afskrivninger

Læs mere

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30.

Foreningen Copenhagen Street Food - Stadeholderforeningen. Fremskrivning ved opstart af foreningen for perioden 1. maj 2014-30. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen Copenhagen Street

Læs mere

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet

Erhvervsøkonomi. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau E. Indhold: Kasseafstemning og likviditet De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau E Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Anlægsaktiver Vareregnskab Kasseafstemning og likviditet Årsregnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere