Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet"

Transkript

1 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april

2 Regionshuset Viborg Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet Grenå Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Trafikstyregruppens forslag til ændringer i det regionale rutenet. Kontaktudvalget besluttede på møde den 16. april 2010 at udsende den af Trafikstyregruppen udarbejdede rapport med forslag til ændringer i det regionale rutenet til ne. Kommunerne anmodes om at fremsende deres bemærkninger til forslaget til Region Midtjylland senest den 4. juni Høringsmaterialet består af følgende: Notat med Trafikstyregruppens anbefalinger, og hvor baggrunden for forslaget og de økonomiske konsekvenser ved dets gennemførelse er beskrevet. Dato Sagsbehandlere: Per T. Holm og Peter Hermansen Tel Sagsnr Side 1 /2 Skema som beskriver de konkrete forslag og angiver hvilke, der bliver berørt. Sammenfatning af konsulentrapport om sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel efter transport. Kortbilag med angivelse af forslagets varianter. Trafikstyregruppens kommissorium. Udover forslag til ændringer i det regionale rutenet har Trafikstyregruppen, som det fremgår af notatet, udarbejdet forslag til ændring af procedurer for økonomien mellem bestillere og Midttrafik vedrørende budgetlægning, økonomiopfølgninger og terminer for betaling af tilskud m.m. samt forslag til fremtidig rollefordeling mellem bestillerne og Midttrafik. Behandlingen af forslaget forventes gennemført efter følgende tidsplan: Den 4. juni er frist for nes fremsendelse af bemærkninger til forslaget til Region Midtjylland. Den 2. juni behandles forslaget på møde i KKR Midtjylland.

3 Den 7. juni behandler regionens rådgivende udvalg vedr. regional udvikling forslaget. Den 8. juni 2010 behandler forretningsudvalget forslaget. Den 16. juni 2010 behandler regionsrådet forslaget. Den 24. juni 2010 forelægges sagen for kontaktudvalget. Regionsrådet tager endelig stilling til forslaget i forbindelse med behandlingen af budgettet for 2011 i september måned. Region Midtjylland imødeser nes bemærkninger til forslaget, som anmodes fremsendt senest den 4. juni 2010 kl. 12. Bemærkninger kan fremsendes til: Med venlig hilsen Side 2 Bent Hansen Regionsrådsformand Kopi af brev sendt til: Midttrafik Medlemmer af Fagligt Forum

4 Kommissorium for Trafikstyregruppe Baggrund og formål Region Midtjylland har besluttet, at de planlagte besparelser på 15 mio. kr. i 2009 på det kollektive rutenet udskydes fra 2009 til 2010, idet der dog allerede i 2009, i dialog mellem ne og Region Midtjylland, kan ske en reduktion af afgange på udvalgte ruter. (De planlagte besparelser for rutenettet var i det oprindelige forslag 15 mio. kr. i 2009 (halvårsvirkning), 27 mio. kr. i 2010, 35 mio. kr. i 2011 og 43 mio. kr. i 2012). På møde i Det Regionale Kontaktudvalg den 29. august 2008, blev det besluttet nedsætte en administrativ styregruppe (herefter benævnt trafikstyregruppe) med repræsentanter fra Region Midtjylland, ne og Midttrafik, der inden 1. april 2009 skal udarbejde et samlet forslag, der imødekommer de rammer, bestillerne har angivet. Opgaven for trafikstyregruppen Trafikstyregruppen skal tilrettelægge en koordineret proces således, at der senest 1. april 2009 kan foreligge et forslag, der er koordineret mellem bestillerne med det formål at optimere det kollektive rutenet indenfor bestillernes økonomiske rammer, og er koordineret i forhold til trafikplanen for den kollektive trafik i Midtjylland. Trafikstyregruppen skal således tilrettelægge en proces, der giver bestillerne mulighed for, med bistand fra Midttrafik, at koordinere og vurdere muligheder for at optimere det kollektive rutenet indenfor de økonomiske rammer. Trafikstyregruppen har i relation hertil defineret tre centrale opgaver: 1. Skitsere forslag til tidsplan og proces for gennemførelse af optimeringen. 2. At skabe et samlet overblik over de enkelte bestilleres økonomiske rammer for den kollektive trafik 3. Drøfte bestiller- og udfører - roller for henholdsvis /region og Midttrafik Organisering Der er delt formandskab i styregruppen mellem og region. Formandskabet har det overordnede ansvar for processen og for den endelig tilbagemelding til det Regionale Kontaktudvalg. Styregruppens medlemmer har i øvrigt ansvaret for at referere tilbage til deres respektive baglande (dvs. Region Midtjylland, Kommunaldirektørnetværket og Midttrafik). Styregruppen har mulighed for at nedsætte projektgrupper med en projektleder, der refererer til formanden/andet medlem af for styregruppen. Styregruppen består af følgende personer: 1. Lasse Jacobsen, kommunaldirektør Viborg kommune 2. Flemming Juel-Nielsen, Direktør Ringkøbing-Skjern 3. Niels Schmidt, Vej og Trafikchef, Århus. 4. Lars Hansson, Direktør, Region Midtjylland 5. Henrik Brask, Afdelingschef, Region Midtjylland 6. Jens Erik Sørensen, Direktør Midttrafik 7. Henning Nielsen, Afdelingsleder Midttrafik 8. Jonna Holm Pedersen, KKR konsulent og Peter Hermansen, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland, er sekretærer for arbejdsgruppen.

5 Aktivitetsplan for trafikstyregruppen. Foreløbig aktivitetsplan for aktiviteter mellem møderne i Trafikstyregruppen, samt mødeplan Aktivitet Opgave / Ansvar 30. oktober. 1. møde, Hinnerup Brev til ne med orientering om den aftalte proces. Midttrafik udarbejder udkast hertil. Midttrafik 2. december. 2. møde i Viborg - Godkendelse af referat - Drøftelse af den igangværende unde. Oplæg ved Midttrafik. - Drøftelse af præsentation af styregruppens arbejde og processen efter den 1. april Drøftelse af kommissorium og aktivitetsplan for trafikstyregruppen Midttrafik går i gang med unden og Midttrafik. (Region Midtjylland deltager i møderne) gennemfører denne i december 2008 januar Herefter forelægges resultatet (bestillinger, økonomi, og alternativer) for styregruppen i februar måned. Tirsdag den 27. januar 2009, 3. møde i Viborg Status over unde Overblik over eventuelle "knaster" Overblik over hvilke principper der er fundet i forløbet. Råskitse/disposition til afrapportering. Oplæg om bestillerrollen (Jens Erik Sørensen) Mandag den 2. marts 2009, 4. møde i Viborg Mandag den 23. marts 2009, 5. møde i Viborg Ekstraordinært møde den 27. marts 2009 i Kommunaldirektørnetværket. Afrapportering april 2009 (medlemmer af RKU) Udkast til afrapportering Overblik over hvad der er afsluttet og hvad der skal drøftes politisk Forskellige scenarier som følge af køreplanskifte 1. januar 2010 / 1. juni 2010 Udkast til afrapportering for rku-medlemmerne Oplæg til politiske drøftelser Forskellige scenarier af køreplanskifte 1. januar 2010/1. juni 2010 Processen efter 1.april og frem til 26. juni Fremlæggelse af rapport Drøftelse af principper/særlige temaer til politisk behandling Drøftelse af proces frem til RKU mødet den 26. juni 2009.

6

7 Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau Sammenfatning Marts 2010 Dato: Udarbejdet af: LM/JaH/HMJ/SFJ Kontrolleret/godkendt: LM Filnavn: S:\ Midttrafik rutestruktur\slutrapport\sammenfatning.doc

8 1 Sammenfatning Baggrund I forbindelse med realiseringen af Strukturreformen valgte man i Midtjylland at definere forskellen mellem regionale og lokale busruter således: Regionale ruter krydser en af de nye kommunegrænser og betales af regionen Lokale ruter er kommuneinterne og betales af den kommune, den kører i Det var en praktisk og nem arbejdsdeling i relation til at fastlægge, hvem der betaler for hvilken kørsel. Men det er ikke en konsekvent arbejdsdeling, der afspejler funktionen af de enkelte ruter, herunder om busserne løser regionale eller lokale arbejdsopgaver. KKR, Regionen og Midttrafik har udarbejdet et forslag til en fremtidig rutestruktur bestående af regionalt og lokalt finansierede ruter, som i denne udredning kaldes det nye net. Forslaget, der endnu ikke er vedtaget, er begrundet i et ønske om besparelser, men har også til hensigt at opstramme betjeningsprincipper og reducere i linjer og afgange, der kun har et svagt passagerunderlag. Ændringsforslaget er blevet til ved en gennemgang af samtlige linjer og er baseret på erfaring og lokalkendskab. Der forventes en større omlægning af busbetjeningen i Århus Kommune. Denne indgår ikke fuldt ud i forslaget, men er i store træk omfattet. Med denne udredning ønsker Midttrafik at kvalificere arbejdet med det ny net ved at etablere et bedre vidensgrundlag om efterspørgslen efter persontransport. Udredningen beskriver: Efterspørgslen samlet set efter persontransport i Midtjylland Efterspørgslen efter regionalt orienteret persontransport i Midtjylland Konsekvenser for nuværende og potentielle brugere af det nye net Serviceniveauet i den kollektive transport regionalt og kommunalt I udredningen benyttes eksisterende datamateriale, og der arbejdes, så vidt det er muligt, med geografisk stedfæstede data. De data der benyttes er: bopæls- og uddannelsesadresser for unge til ungdomsuddannelser, pendlingsstatistik for personer under uddannelse eller i arbejde, goekodede turdata fra den national transportvaneundersøgelse, automatiserede opslag på Rejseplanen, GIS-kort med informationer om stoppestedslokaliseringer og linjeføringer, data fra det Centrale Virksomhedsregister samt udtræk fra Bygge- og Boligregistret. Efterspørgslen samlet set For unge som bruger kollektiv transport til ungdomsuddannelser, hvilket er størstedelen af unge som bor i en længere afstand fra uddannelsesstedet, ser man følgende rejsemønster: Der er en betydelig efterspørgsel i hele regionen efter kollektiv transport til ungdomsuddannelser Traditionelle skillelinjer mellem de gamle administrative amtsgrænser ses stadig i efterspørgselsmønstret Efterspørgslen efter kollektiv transport til ungdomsuddannelser er i vidt omfang oplandstransport til de større byer. På trods af frit valg af studiested vælger størsteparten den nærmeste ungdomsuddannelse 1

9 Den samlede transportefterspørgsel efter ungdoms- og videregående uddannelser viser følgende mønster: Efterspørgslen er naturligt nok størst i regionens østlige del, med Århus og de mange videregående uddannelsespladser her som centrale rejsemål Der er tale om en betydelig ekstern efterspørgsel i relationen mellem Ålborg og Århus samt i en korridor Århus-Vejle-Sydover Den samlede transportefterspørgsel efter arbejdsrejser viser følgende mønster: Der er en betydelig efterspørgsel overalt i regionen. Efterspørgslen er naturligt nok størst i regionens østlige dele, med Århus og de mange arbejdspladser her som en stor attraktion Der er ekstern efterspørgsel efter arbejdsrejser særligt i relationen mellem Ålborg og Århus samt i en korridor Århus-Vejle-Sydover. Relativt set er der dog ikke så stort et element af ekstern efterspørgsel efter arbejdsrejser, som der er efter uddannelsesrejser Den samlede transportefterspørgsel efter fritids- og indkøbsrejser viser følgende mønster: Fritidsrejserne giver anledning til en relativt set større efterspørgsel på det overordnede vejnet end pendlerrejserne, hvilket har en sammenhæng med at fritidsrejser oftere er lange De lange fritidsture har et samlet set større volumen end de lange arbejdsog uddannelsesrejser Der er en betydelig efterspørgsel efter eksterne fritidsrejser mod Syddanmark via Vejle og nogen efterspørgsel mod Ålborg Der er relativt mange lange fritidsrejser i den vestlige del af regionen sammenlignet med den østlige del set i relation til lokaliseringstætheden i områderne Indkøbsrejser har en betydelig lokal koncentration med mange rejser internt i de større byer samt forholdsvis korte rejser fra oplande ind til byerne. Indkøbsrejser er udpræget lokale Regional efterspørgsel Det er ikke nemt entydigt at definere, hvornår transportefterspørgslen er lokal, og hvornår den er regional. I denne udredning er det gjort ud fra en opdeling efter, hvor store byer der rejses til eller imellem. Snitfladen er defineret således: De overordnende/regionale ruter skal overvejende tage sig af rejser med relation til de større byer, her defineret som byer med eller flere indbyggere De lokale ruter skal overvejende tage sig af alle øvrige rejser enten i form af kortere lokalt orienterede rejser eller ved at føde ind til de regionale ruter Der identificeres to forskellige former for rejsestrømme, som er centrale at betjene for de regionale ruter: Mellembys: Mellem byer større end indbyggere Oplands: Fra oplandet til en by større end indbyggere Såvel oplande som byer afgrænses i udstrækningen som de gamle. 2

10 Rejsemønstret i Midtjylland er kompliceret og spredt i mange relationer og retninger. For at få et mere overordnet greb om rejserelationer er defineret 20 større byrelationer mellem 14 større byer, hvorimellem der ses nærmere på efterspørgslen. For hver byrelation er opgjort, hvor stor transportefterspørgselen er mellem korridorens større byer (>3.000 indbyggere), samt hvor stor transportefterspørgslen er fra oplandet ind til de større byer i korridoren, som udspændes af de to byer i relationens ender. Der viser sig forskelle i relationerne: De volumenmæssigt store relationer knytter sig for størstedelens vedkommende til Århus Korridorerne Viborg-Randers og Viborg-Herning skiller sig ud som dem, der har mest oplandspræget efterspørgsel og mindst ren mellembys efterspørgsel I det store billede er der ikke meget store forskelle på fordeling på efterspørgslen efter forskellige rejseformål. Det gælder både for mellembys efterspørgslen og for oplandsefterspørgslen I relationerne knyttet til Århus, mod Djursland undtaget, ser man dog et større element af arbejdsrejser end, når man komme længere vest på, hvor fritidsrejserne har en relativt set større andel af disse lange rejser Det nye net Forslaget til det nye net omfatter ændringer i den nuværende regionale rutestruktur, hvor de 107 linjer med tilsammen knap 20 millioner passagerer pr. år (i 2008) berøres således: Syv linjer med tilsammen 1% af passagererne nedlægges helt 12 linjer med tilsammen 4 % af passagererne nedlægges og samtidig sker en opgradering på andre linjer Otte linjer med tilsammen 5 % af passagererne udtyndes Seks linjer med tilsammen 12 % af passagererne udrettes 16 linjer med tilsammen 9 % af passagererne skifter ejer fra region til uden betjeningsmæssige ændringer Fem linjer med tilsammen 2 % af passagererne skifter ejer fra region til, og samtidig sker der en udtynding 49 af linjerne med tilsammen 58 % af passagerne sker der ingen ændringer med Fire linjer med tilsammen 9 % af passagererne opgraderes Forslaget er endnu ikke konsekvensbehandlet i ne. Forudsætningen om, at helt eller delvist overtager nuværende regionale ruter, kan vise sig ikke at være realistisk. Eller det kan vise sig, at nok overtager regionale ruter, men som konsekvens og for at få budgetterne til at holde reducerer andre steder fx. i bybusserne. De samlede passagermæssige konsekvenser vil så være anderledes end i denne beregning, hvor det forudsætter at helt eller delvist overtager nogle af de regionale ruter, og at det sker uden konsekvenser for udbudet at anden lokal bustransport. Med udgangspunkt i den linjevise gennemgang af forslaget til nyt regionalt rutenet er det beregnet, at konsekvenserne set fra de nuværende passager er: Negative, dvs. betyder serviceforringelse, for 8 % af de nuværende passagerer Positive, dvs. betyder serviceforbedring, for 10 % af de nuværende passagerer Både/og, dvs. serviceforringelse for nogen og serviceforbedring for andre, for 24 % af de nuværende passagerer Neutrale, dvs. ikke har betydning for 58 % af de nuværende passagerer 3

11 For den knap en tiendedel der berøres negativt, er der tale om, at deres linjer udtyndes, så der kommer færre afgange. Det giver en udfordring i, at de tilbageværende afgange meget præcist tilpasse de store rejsestrømme og deres tidsmæssige efterspørgsel. Den tiendedel af passagererne, der berøres positivt, er for størstedelen folk, som oplever at få flere busafgange og dermed flere valgmuligheder for, hvornår man vil rejse. Knap en fjerdedel af de nuværende passagerer ligger i kategorien både/og, hvor de oplever enten forringelser eller forbedringer eller for nogles vedkommende begge dele. Hvis en linje udrettes, vil nogle få længere at gå, til gengæld kommer flertallet hurtigere frem. Man kan ikke konkludere, at fordi nogenlunde lige så mange berøres negativt som positivt, så er forslaget samlet set neutralt. Blandt dem der berøres negativt er der flere som helt mister deres busbetjening, hvilket vanskeligt kan sammenlignes med dem, der får det bedre på en i forvejen højfrekvent linje. Serviceniveauer Hvilken service man lokalt ønsker at give befolkningen kan godt variere fra kommune til kommune. I udredningen foretages en kortlægning som en slags hjælp til selvhjælp for, at ne kan se, hvordan deres overordnede service er, når den måles på centrale parametre som: Afstand til stationer og stoppesteder, rejsetid og skift til centrale rejsemål samt antallet af bus- og toglinjer, der kan nås indenfor en vis afstand af boliger og arbejdspladser. Ingen af de servicemål, der opstilles, er i sig selv ideelle. Det nytter fx ikke, at man har kort gangafstand til en bus, hvis den kun kører sjældent og i den forkerte retning. Det er imidlertid ikke muligt at opstille sammensatte mål, der på én gang opfanger alle de forhold, der tilsammen giver en god service. For den samlede region finder man bl.a. følgende overordnede serviceniveauer: 89 % af alle boliger har et stoppested eller en station indenfor en rækkevidde af 600 meter i luftlinjeafstand 91 % af alle arbejdspladser har et stoppested eller en station indenfor en rækkevidde af 600 meter For ne finder man bl.a. følgende forskelle i serviceniveauer: De store by dominerer naturligt nok blandt med god tilgængelighed. I Horsens, Randers, Silkeborg, Århus, Viborg og Struer kan således mere end 85 % af arbejdspladserne nås indenfor en afstand af 400 meter Ringkøbing-Skjern Kommune er den eneste, hvor mindre end 70 % af arbejdspladserne ligger indenfor en afstand på 400 meter til den kollektive transport 4

12 98 0 (Overgangsperiode) 3. Nedlægges som regional rute/xbus 4. Kommunal finansiering (lokalrute) 5. Kommunal rute med regional financieret andel 6. Xbus udvidelse (952X 912) X Gadbjerg 907X 52 3 Ødsted Regionalruter Vorbasse Hornborg 10 Uldum 117 Bredal 8 10 Skibet Bredsten 912 X-bus Kommune Grejs Høgsholt Ny Nørup 11 Lindved Jelling Vejle Ny Højen 116 8H X 2 Hejnsvig Vandel 912 GivskudHvejsel Farre 90 8X 91 3 X Billund Ølholm Nim 108 Nordenskov Tofterup 2. Regional medfinansiering 11 7 Tørring Vonge V Brædstrup Åle Regional rute, minimum betjening X FilskovGrønbjerg Langelund Stenderup 508 Give Hedegård Grindsted Grædstrup Bryrup 0 11 blå,grøn,violet = ikke berørte strækninger Næsbjerg Thyregod Skovlund Ansager Sig Hoven Sønder Omme Gammel Ry 209 Ændringsforslag vedr. Øster Vrøgum regionalbusser og x-bus Oksbøl Janderup Bemærk farve på rutenr: Varde sort = berørte strækninger Horne Tistrup Uhre Laven 311 Them Salten 3 51 Kvong Outrup Henne Stationsby Brande 8X 90 Lunde X Hampen Ejstrupholm Blåhøj Ølgod Sønder Bork Nørre Nebel 90 7 Fasterholt Stakroge 30 7 Ådum Sønder Vium Skarrild Sønder Felding Tarm 31 2 Gludsted 11 Hårup S Linå Svejbæk Virklund Lille Hjøllund Voel Resenbro Gjessø 926X 6) Obling 61 Pårup X Gjern Grauballe 60 Kibæk Arnborg Lemming Funder Kirkeby Isenvad Troldhede Skjern Hemmet 952 Studsgård Hanning Borris 77 X 578 Vorgod (5 58 Stauning Ikast 116 Herborg Videbæk Kongensbro Silkeborg Engesvang Bording 5 Fårvang Vinderslev X 15 Kjellerup Ilskov 8X Lem 952 Barde 77 Ans Thorning Kølvrå Hv Sahl 0 96 Ølstrup Rødkærsbro Skægkær Kragelund Gullestrup Skibbild Karup Sunds Herning Spjald Ringkøbing No Timring Vildbjerg Ørnhøj Grønbjerg Hee Hvide Sande Sinding Simmelkær Aulum 55 Bjerringbro 926X Vind Velling Højmark Nymindegab 95 Sørvad 61 Sjørslev 53 Ulfborg Tim X 29 Bruunshåb Skelhøje Frederiks 95 Hamm Mollerup Ørum Vejrumbro Birgittelyst Feldborg 12 Nørre Felding Vedersø 95 2 Haderup Grønhøj Tvis 63 Viborg Sjørup 13 Holstebro Sønder Nissum Kloster 928X Mejrup Kirkeby Bur Staby Herrup Rødding Batum Ravnstrup Sjørring Vammen 21 5 Krunderup Vemb 28 Borbjerg Skave Mønsted Hvornum 64 Løvel Sparkær Stoholm 65 Bjerregrav 91 3X Linde Skals 926X Løgstrup Vridsted Hjerm Asp Thorsminde Husby 95 1X 72 Sevel 45 Bækmarksbro Mogenstrup Døs 68 Hvilsom Snæbum 68 Klejtrup Låstrup Knudby Rørbæk Nørager Møldrup Bøvlingbjerg Fly Vinderup Hald Højslev Stationsby Rønbjerg Ulbjerg 951X Skive 45 Struer Ramme Højslev Hvidbjerg Ejsing Bremdal 928 Vester Lyby 13 Gudum Rom By Fjelsø 51 Bonnet Humlum Jebjerg Hem Håsum Aalestrup 68 Gedsted 50 Lemvig Lem Ramsing Venø By Breum Rav 513 X Lihme Balling Ullits Hvalpsund 41 Uglev Nørre Nissum Lomborg Lemvig Oddense Rødding Hvidbjerg Ferring Roslev Øster Assels Thyborøn Klinkby 41 Ørding Ydby Durup Sallingsund Haverslev Ladelund Vognsild Østrup Svingelbjerg 506 Redsted Farsø Fandrup 66 Hurup Glyngøre Aars 67 Vils Karby 67 Heltborg Lødderup Havbro Strandby Selde 40 Vestervig Ertebølle 110 Nykøbing M Agger Harboøre Nederby 54 Gammel Bedsted Bedsted Suldrup Hornum Vester Hornum 209 Øster Jølby Dragstrup Erslev Tødsø Vodstrup 3 Koldby Blære Overlade 91 Svankær Bjergby Vegger 91 Hørdum Flade Sønder Dråby 45 Sundby Vilsund VestSundby H 21 9 Ø 219Da AndkærBrejning Gauerslund Skærup BørkopGårs Store Velling 1: Kilometer

13 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 11 Herning Arnborg Brande Region Midtjyllands forslag Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. Løsningsforslag Ruten fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Der bliver fra juni 2009 etableret en X-busrute 908X Herning Brande Billund Lufthavn. Kundemæssige konsekvenser Indskrænket betjening i forhold til i dag. Ca årlige rejsende mister deres bus. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Nettobesparelse ved nedlæggelse kr. Løsningen vil medføre en nettoudgift på ca kr. incl. kørsel formiddag. Samlet regional besparelse: kr. Herning: kr. Ikast-Brande: kr. Konsekvens for Evt. yderligere kørsel skal finansieres af ne. Berørte og evt. bemærkninger Herning. Ikast Brande. 14 Videbæk Fjelstervang Herning Ruten nedlægges som regionalrute. Rabatrute 578 opgraderes til lokalrute og skal sørge for at uddannelsessøgende fra området bliver befordret til/fra rute 15 i Haunstrup. Herning Kommune vil se på, om en rabatrute skal sørge for Tanderupkær. Ingen betjening Tanderupkær-Herning. Kunderne fra Fjelstervang, Rimmerhus/Vorgod Østerby får busskift og evt. ventetid. Omfatter ca årlige rejsende. Nettobesparelse på kr. Herning: kr. Ringk.-Skjern: kr. Udvidelse af rute 578 medfører en ekstraudgift på ca kr. Herning. Ringk. Skjern. 19 Herning Hammerum Brande Ruten fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Indskrænket betjening i forhold til i dag. Ca årlige rejsende mister deres bus. Nettobesparelse ved nedlæggelse kr. Løsningen vil medføre en nettoudgift på ca kr. incl. kørsel formiddag. Samlet regional besparelse kr. Evt. yderligere kørsel skal finansieres af ne. Herning. Ikast Brande. Herning: kr. Ikast-Brande: kr. 1

14 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 21 Holstebro Vildbjerg Region Midtjyllands forslag Løsningsforslag Ruten fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Kundemæssige konsekvenser Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Forventet besparelse for Regionen: kr. Nettoudgift ved minimumsbetjeningen er ca kr. Samlet regional besparelse kr. Herning kr. Holstebro kr. Konsekvens for Ved fælles finansiering mellem Herning og Holstebro kommune, bliver der følgende merudgifter ved delvis regional finansiering: Herning Kommune: ca kr. Holstebro - Kommune: Ca kr. Berørte og evt. bemærkninger Herning. Holstebro. 24 Holstebro Lemvig Det overvejes om enkelte ture skal betjene Bækmarksbro. Rute 24 bevares uændret, og der etableres tilbringerkørsel med rabatruter. Lomborg og Lemvig betjenes med yderligere en tur. Ingen konsekvenser for kunderne på rute 24. Der må forventes en merindtægt som følge af overflytning af udd. fra rute 45. Se rute 45 (Lemvig Bækmarksbro Holstebro) Gennemført Ændringer gennemføres til køreplansskift 2009 Ca kr. Lemvig: kr. Holstebro: kr. Gennemført i K Holstebro Spjald Skjern Ruten foreslås opretholdt i reduceret omfang. Midttrafik har udarbejdet udkast til opretholdelse af rute 26, dog i en noget reduceret udgave. Der er hverdage opretholdt en minimumsbetjening mellem Spjald og Skjern. Den reducerede betjening går ud over kunder mellem Spjald og Skjern. Samlet regional besparelse kr. Ringk.-Skjern: kr. Ringk. Skjern. Holstebro. I weekenden er der planlagt 2 ture i hver retning til/fra Skjern. 2

15 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 29 Holstebro Feldborg Haderup Region Midtjyllands forslag Løsningsforslag Ruten nedlægges. Der arbejdes med udvidelser af rute 140 i stedet finansieret af Herning og Holstebro Kommune. Det kan komme på tale at foretage en mindre udvidelse af rute 12. Kundemæssige konsekvenser Forringet betjening mellem Feldborg-/Hodsager og Holstebro i form af ventetid og længere køretid. Omfatter ca årlige rejsende. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Nettobesparelse ved nedlæggelse kr. Herning: kr. Holstebro: kr. Konsekvens for Udvidelse af rute 140 medfører en nettoudgift på ca kr. fordelt mellem Herning og Holstebro Kommune. Merudgift Herning Kommune: kr. Holstebro Kommune: kr. Berørte og evt. bemærkninger Herning. Holstebro. 41 Esbjerg Varde Skjern Ruten foreslås nedlagt, for så vidt angår kørsel i Region Midtjylland, og nord for Varde i Region Syddanmark Der opretholdes på hverdage en minimumsbetjening mellem Varde og Skjern, som tilgodeser uddannelsessøgende i både Varde og Skjern. Omfatter ca årlige rejsende. Kunder som skal til/fra Skjern skal måske foretage busskift. Nettobesparelse ca kr. Ringk.-Skjern: kr. Udgiften for Ringkøbing-Skjern bliver ca kr. Ringk. Skjern. Ændringen forventes gennemført fra K (98) Skive Oddense Nykøbing Ruten nedlægges som regionalrute. Rute 40 (97) ændres, således den dækker det meste af rute 41. Dette gøres ved, at køretiden forøges med ca. 10 min. pr. tur. Løsningen afhænger tillige af planer om udvidelse af X Busrute 926X. Regionen afholder omkostninger til ekstrakørslen på rute 40 (97)/926 X. NT har foreslået fælleskommunal finansiering af hensyn til uddannelsessøgende til Nykøbing. Gennemrejsende kunder nord for Oddense (1.000) vil opleve en længere rejsetid til / fra Skive. Udvidelse af 926 X tilgodeser alene kunder mellem Skive og Nykøbing. Der tilbydes også kørsel søndage. Forventet nettobesparelse for Regionen: 1.2 mio. kr. Nettoomkostning til udvidelse af rute 40 (97) kr. I alt kr. Skive: kr. Ingen. Skive. 3

16 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 45 Lemvig Bøvling Bækmarksbro Holstebro Region Midtjyllands forslag Løsningsforslag Ruten nedlægges. Lemvig Kommune etablerer tilbringerkørsel med rabatruter til rute 24. I Holstebro Kommune arbejdes med en løsning med betjening af Naur med rabatrute. Kundemæssige konsekvenser Busskift. Omfatter ca årlige rejsende. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Lemvig: kr. Holstebro: kr. Gennemført i K09 kr. Konsekvens for Udgift til mere rabatrutekørsel for Lemvig og Holstebro Kommune (fra 2009). Berørte og evt. bemærkninger Gennemført Skive Sjørup 51 Viborg Stoholm Skive Ruten foreslås nedlagt herunder også teletaxa. Ruten nedlægges som regional rute. Ruten videreføres med delt finansiering af Skive og Viborg. Se også rute 51der inddrages i en ny planlægning af kørsel i området mellem Vridsted og Skive. Lokale ruter benyttes som tilbringer i Kjeldbjerg. Ruten nedlægges som regionalrute. Ruten videreføres med delt finansiering af Skive og Viborg. Rute 45 inddrages i løsningen. Der arbejdes videre med 2 løsninger, heraf en med minimumsbetjening. Hvis Sparkær Station genåbnes, skal forslaget revurderes. Antallet af afgange tilpasses studerende. Der kan blive tale om omstigning i Kjeldbjerg. Omkring årlige rejsende skal omstige i Kjeldbjerg. Romlund med ca årlige kunder betjenes ikke fremover. Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Skive: kr. Viborg: kr. Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Skive: kr. Viborg: kr. Ruten kører alene i Viborg kommune. Omkostning ca kr. Uændret kørsel dog uden Romlund giver en nettoomkostning på kr. fordelt med 1,3 mio. kr. til Viborg Kommune og kr. til Skive Kommune. Evt. minimumskørsel giver nettoomkostning på kr. Skive. Viborg. Skive. Viborg. Kørsel Stoholm Skive via Kjeldbjerg på skoledage giver en nettoomkostning på kr. 4

17 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 54 Viborg Thorning Engesvang Region Midtjyllands forslag Løsningsforslag Ruten nedlægges som regionalrute. Der indsættes ekstrature på rute 926 X, der tilpasses studerende og arbejdsplads rejsende. Der oprettes stoppesteder ved Engesvang og Neder Hvam. Kundemæssige konsekvenser Ca årlige rejsende henvises til 926 X ved hovedvejen, tog via Silkeborg eller til lokale ruter. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Ekstrakørsel på rute 926X er ikke prissat. Løsning i sammenhæng med andre ruter kan udløse erstatning. Konsekvens for De lokale ruter syd for Viborg tilpasses de nye tider for 926 X. Berørte og evt. bemærkninger Ikast Brande. Silkeborg. Viborg. Ikast-Brande: kr. Silkeborg: kr. Viborg: kr. 55 Viborg Bjerringbro - Hammel Ruten nedlægges som regionalrute mellem Viborg og Bjerringbro. Strækningen Bjerringbro Hammel opretholdes som regionalt finansieret rute med minimumsbetjening. Viborg Kommune overvejer en model for betjening af området, set i sammenhæng med rute 61 og rute 891. Hammel Bjerringbro får færre afgange. Strækningen Viborg Bjerringbro omlægges. Det skønnes at ½ delen af netto omkostningerne kan spares. En netto besparelse til regionen på kr. Løsning i sammen hæng med andre ruter kan udløse erstatning. Favrskov: kr. Viborg: kr. Viborg kommune vil ændre kørselstilbuddet for hele området mellem Bjerringbro og Viborg. Nettoomkostning for Viborg kommune på ca kr. Favrskov. Viborg. 58 Ringkøbing Hvide Sande Nr. Nebel og 56 Ringkøbing - Skjern Nedlægges som regionalrute. Til erstatning kan rute 952X på udvalgte tidspunkter køre til/fra Hvide Sande. Standsningsmønster vurderes ud fra konkret behov. Rute 952X suppleres med lokalrute (Bjerregaard) /Hvide Sande- Ringkøbing. Strækningen Ringkøbing-Skjern betjenes af lokalrute 560. Ingen forbindelser til/fra Nr. Nebel. Ca årlige rejsende vil blive berørt, hvis der ikke etableres kørsel udover rute 952X. Nettobesparelse ved nedlæggelse af rute 58 er kr. Udgiften til udvidelse af rute 952X er ca kr. Ringk.-Skjern: kr. Nettoudgift til ny lokalrute Ringkøbing- Hvide Sande er kr. Ringk. Skjern. 5

18 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 61 Skjern Borris Sdr. Felding Region Midtjyllands forslag Løsningsforslag Nedlægges som regionalrute. Kunder Sdr. Felding-Skjern henvises til rute 81 Sdr. Felding- Kibæk samt tog Kibæk-Skjern. Kan klares med mindre justering på rute 81. Kundemæssige konsekvenser Forøgelse af køretiden med ca minutter og evt. ventetid. Berører ca årlige rejsende. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Nettobesparelse på ca kr. Herning: kr. Ringk-Skjern: kr. Konsekvens for Berørte og evt. bemærkninger Herning. Ringk. Skjern. 61 Viborg Løvskal - Randers Ruten nedlægges som regionalrute. Viborg kommune påtænker nyt samlet tilbud til kunder i området. Ruten indgår i nyt forslag til betjening af området mellem Bjerringbro og Viborg Randers kommune påtænker at betjene Ålum med bybus linje 11. Årligt rejsende. Kunder øst for Tulstrup dækkes ikke af nyt forslag til betjening. Der sikres dog korrespondancer. Forventet nettobesparelse for Regionen: kr. Løsning i sammen hæng med andre ruter kan udløse erstatning. Randers: kr. Viborg: kr. Der skal etableres kørsel i området Viborg Tapdrup Vejrumbro Løvskal med ruterne 77/55/891. Merudgifter til bybusbetjening i Randers er anslået til kr. Randers. Viborg. 63 Viborg Tjele Sjørring (Hobro) 65 Viborg Klejtrup Hobro Ruten nedlægges som regionalrute. X Bus rute 953 X suppleres med flere ture, og Foulum betjenes af 953 X. Øvrige kunder tilbydes korrespondancer med lokale rute 652 og 654 til regionalrute 62 og 64. Ruten nedlægges som regionalrute. Ruten lægges sammen med rute 66 til en ny lokalrute Klejstrup Møldrup Skals Viborg. Evt. dubleringsbehov mellem Skals og Viborg afholdes af Regionen. NT har foreslået fælles kommunal rute Viborg, Mariagerfjord årlige rejsende i området mister direkte forbindelse til Viborg. Kunder til Foulum opnår bedre forbindelser. Forbindelsen Klejtrup Hobro ophører. Der fås færre forbindelser til Viborg, (10 dobbeltture), men alle årlige rejsende har fortsat tilbud om transport. Kunder i Hobro har andre muligheder. Forventet nettobesparelse til Regionen på kr. Løsning i sammenhæng med andre ruter kan udløse erstatning. Viborg: kr. Forventet netto besparelse til Regionen: kr. (rute 65 og 66). Evt. dubleringskørsel på rute 67 er ikke prissat. Viborg: kr. De lokale ruter skal tilpasses de regionale ruter og evt. have flere afgange. Omkostning til etablering af ny rute på ca kr. ved forventet biholdelse af 70 % billetindtægt. Viborg. Viborg. 6

19 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 66 Viborg Skals - Ålestrup 68 Gedsted Ålestrup Hobro 69 Skjern Tarm Nr. Nebel 73 Randers Bjerringbro Silkeborg 77 Bjerringbro Kjellerup Region Midtjyllands forslag Delstrækningen i Region Midtjylland foreslås nedlagt. Weekendkørsel foreslås reduceret. Løsningsforslag Ruten nedlægges som regionalrute. Ruten lægges sammen med rute 65 til ny lokalrute Klejtrup Møldrup Skals Viborg. Evt. dubleringsbehov på rute 67 mellem Skive og Viborg afholdes af Regionen. Delstrækningen i Region Midtjylland nedlægges. Det meddeles NT, at Midttrafik fremover ikke vil bidrage til ruten og den ikke behøver at køre via Hvam Ruten nedlægges som regionalrute. Dog vil RM overveje at finansiere en del af ruten, da det er konstateret, at ruten løser regionale formål. Tynde ture nedlægges. Ruten fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Viborg kommune overvejer at udvide betjeningen så den tilgodeser pendlere. Silkeborg kommune ser positivt på at tilpasse rute 805 til pendler betjening mellem Kjellerup Nørskovlund - Ans. Kundemæssige konsekvenser Strækningen Møldrup Ålestrup betjenes med rute 59. Der er fortsat mulighed for betjening mellem Møldrup og Aalestrup via rute 59. Reduceret betjening til/fra Nr. Nebel. Lidt reduceret weekendbetjening på ruten Der er fortsat betjening med minimums betjening. Ca årlige rejsende der ikke er uddannelses søgende berøres af ændringen. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Konsekvens for Se rute 65. Se rute 65. Viborg. Forventet nettobesparelse til Regionen: kr. Viborg: kr. Nettobesparelse på ca kr. Ringk.-Skjern: kr. Forventet besparelse: kr. årligt Randers: kr. Favrskov: kr. Silkeborg: kr. Løsningen vil medføre en midlertidig nettoudgift på ca kr. finansieret af regionen. Den samlede nettobesparelse til Regionen: kr. Silkeborg: kr. Viborg: kr. Ingen. Udgift til lokal betjening kr. Berørte og evt. bemærkninger Viborg. Forventes gennemført Ringk. Skjern. - Randers. Favrskov. Silkeborg. Forventede merudgifter til Silkeborg Kommune på ca kr. Silkeborg. Viborg. 7

20 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 96 Grindsted Filskov Brande Region Midtjyllands forslag Sydtrafik har meddelt, at ruten forventes nedlagt allerede fra køreplanskiftet Løsningsforslag Ruten nedlægges som regionalrute. Ikast-Brande Kommune og Midttrafik kontakter Billund Kommune/Sydtrafik med henblik på fælleskommunal finansiering. Kundemæssige konsekvenser Ingen Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Nettobesparelse: ca kr. Ikast-Brande: kr. Konsekvens for Udgift på ca kr. såfremt der indgås aftale med Billund Kommune. Berørte og evt. bemærkninger Ikast Brande. 101 Skanderborg Skejby Hornslet Der skal laves en opfølgning med baggrund i de første erfaringer. Forslaget indgår som en del af arbejdet om samlet kollektiv trafikplan for Århus Kommune. Århus. Syddjurs. 103 Århus Odder Hou Foreslås forlænget til Århus N (Skejby). Forslaget indgår som en del af arbejdet om samlet kollektiv trafikplan for Århus Kommune. Århus. Odder. 104 Horsens Juelsminde Alternativt overvejes udretning af ruten, så Snaptun ikke betjenes. Ruten bevares i nuværende form, da en generel udretning af rute 104 vil medføre et større indtægtstab end besparelse. Horsens. Hedensted. 108 Horsens Vejle Ruten nedlægges i sin nuværende form. Umiddelbart vurderer Horsens Kommune ikke, at det er nødvendigt, at der etableres alternativ kørsel i Horsens mellem Horsens og Hatting, da denne fortsat er betjent af rute 117. En række forbindelser vil forsvinde, og betjeningen af mindre byer i Hedensted Kommune forringes. Forventet besparelse: ca kr. Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Besparelsen fordelt på : Medfører merudgift for Hedensted Kommune på anslået kr., naturligvis afhængig af endelige løsning. Horsens. Hedensted. Der etableres alternativ kørsel i Hedensted formentlig ind til Hedensted Station. Horsens: kr. Hedensted: kr. 8

21 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 109 Århus Hørning Skovby Galten Region Midtjyllands forslag Løsningsforslag Ruten nedlægges. Skanderborg Kommune og Midttrafik går i dialog omkring rute 109 som lokalrute i Skanderborg Kommune. Kundemæssige konsekvenser Kunder der bor mellem Hørning og Galten får vanskeligere ved at komme til Århus og Skanderborg. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Forventet besparelse: kr. årligt Århus: kr. Skanderborg: kr. Konsekvens for Afhænger af konkret løsning. Udgifter til betjening på nuværende niveau mellem Hørning og Galten vil udgøre ca. 1,2 mio. kr. Berørte og evt. bemærkninger Århus. Skanderborg. 111 Århus Foldby Hinnerup 112 Århus Sorring Silkeborg Frekvens nedsættes til timesdrift. Frigjort kapacitet anvendes på ny rute 124. Betjeningen af Toustrup st. by indskrænkes. Region Midtjylland skal fortsat betjene Toustrup St. By med 2 dobbeltture om morgenture og 3 dobbeltture om eftermiddagen til/fra Silkeborg på hverdage. De fleste kunder, herunder uddannelsessøgende vil være rimeligt dækket ind med disse ture. Forventet besparelse kr. Silkeborg: kr. Ingen ekstraudgift for kommunen. Forslag gennemført Århus. Silkeborg. 114 Horsens Tørring Betjening af Tørring Gymnasium skal dog vurderes Ruten fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. De kundemæssige konsekvenser afhænger af konkrete kommunale ønsker. Forventet besparelse ca kr. årligt Besparelsen fordelt på : Horsens: kr. Hedensted: kr. Merudgift Horsens Kommune: ca kr. årligt. Hedensted Kommune: ca kr. årligt. Regionen (overgang): kr. Ved uændret kørselsomfang. Horsens. Hedensted. 115 Århus Hinnerup Hadsten Randers Betjening af Vissing ophører. Betjening af Vissing ophører. Som et alternativ foreslår Midttrafik etableret teletaxi eller omlægning af rabatrute. Reduceret tilbud til borgere i Vissing hvor der er meget få kunder afhængig af konkret løsning. Til gengæld bedre betjening mellem Hadsten og Randers på grund af hurtigere ruteforløb. Forventet besparelse: kr. årligt Favrskov: kr. Merudgifter for Favrskov Kommune anslået: kr. årligt. Favrskov. Århus. Randers. 9

22 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 116 Århus Skovby Galten 117 Horsens Billund 119 Århus Hornslet Auning Ørsted Region Midtjyllands forslag Ruten foreslås omlagt for at betjene Sabro, som konsekvens af ændring på rute 111. Evt. koordineres med rute 114 Horsens Tørring. Ruten rettes ud, så Mørke ikke betjenes, og så Ørsted, Vivild og Gjesing ikke betjenes. Løsningsforslag Kundemæssige konsekvenser Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Konsekvens for Berørte og evt. bemærkninger Gennemført fra Muligheder undersøges. Horsens. Strækningen Ørsted Allingåbro Auning bibeholdes, men ingen kørsel via Mørke på de gennemgående ture og ingen betjening af Vivild og Gjesing da uddannelses-søgende til Randers kan benytte 213. I Mørke bibeholdes en række direkte ture på rute 119 ml. Mørke-Hornslet og Århus. Rute 217 Hornslet-Mørke- Rønde foreslås bibeholdt endvidere vil Grenaabanen også være et tilbud. Samlet set en løsning om forventes at kunne tiltrække nye kunder pga. mindre omvejskørsel. Indgår som del af Trafikplan Århus. Reduceret betjening af Vivild, Gjesing og Mørke. Forventet besparelse: kr. årligt Syddjurs: kr. Norddjurs: kr. - Syddjurs. Norddjurs. Århus. 120 Århus Rønde Kolind Grenaa 124 Hammel Hinnerup Århus N Strækningen Grenaa Kolind nedlægges som regional strækning. Ny rute foreslås etableret. Muliggøres af koordineringsforslag med rute 111 og 116. Der etableres minimumsbetjening svarende til 2 dobbeltture om morgenen og 3 om eftermiddagen. Skal ses i sammenhæng med rute 122 og Grenaabanen, som kører uændret. Reduceret betjening mellem Grenaa og Kolind. Forventet besparelse: kr. årligt Syddjurs: kr. Norddjurs: kr. Syddjurs. Norddjurs. Århus. Gennemført fra

23 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 130 Ilskov Sunds Ikast Region Midtjyllands forslag Løsningsforslag Nedlægges som regionalrute. Fælles finansiering Herning og Ikast-Brande eller forlængelse af lokalrute 17 til Ilskov og Sunds. Kundemæssige konsekvenser Nogle kunder får busskift, hvis de fortsat vælger uddannelse i Ikast. Omfatter ca årlige rejsende. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Nettobesparelse på ca kr. Herning: kr. Ikast-Brande: kr. Konsekvens for Udvidelse af lokalrute 171 koster ca kr. Berørte og evt. bemærkninger Herning. Ikast Brande. 202 Vejle Horsens Århus Flere overvejelser om mulig udvikling af ruten. Forslaget indgår som en del af arbejdet om samlet kollektiv trafikplan for Århus Kommune. Der arbejdes med forslag til ændret ruteforløb gennem Solbjerg. Evt. bedre anvendelse af ruten gennem Solbjerg, der giver bedre betjening til dele af byen. Århus. Horsens. Hedensted. 205 Vejle Juelsminde Svagt benyttede afgange nedlægges. Svagt benyttede ture nedlægges i 2009 i henhold til aftalte principper herfor. Reduceret betjening på tynde tidspunkter. Hedensted. 209 Vejle Rask Mølle Brædstrup Ruten foreslås nedlagt herunder også teletaxa mellem Rask Mølle og Brædstrup. Strækningen mellem Rask Mølle og Brædstrup nedlægges. Det foreslås at strækningen Regionsgrænsen Rask Mølle opretholdes med kommunal finansiering. Ingen betjening mellem Rask Mølle og Brædstrup. Der er meget få passagerer. Betjening mellem Vejle og Rask Mølle afhænger af endelig løsning Anslået besparelse: kr. årligt. Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Besparelsen fordelt på : Horsens: kr. Hedensted: kr. Merudgifter for Hedensted Kommune anslået: kr. årligt. Merudgifter for kørslen i Region Syd anslået: kr. årligt. Horsens. Hedensted. 211 Randers Ørsted Udbyhøj Strækningen Ørsted Udbyhøj foreslås nedlagt. Der opretholdes en minimumsbetjening svarende til 2 dobbeltture om morgenen og 3 om eftermiddagen. Vil formentlig delvist kunne integreres med nuværende rabatrutekørsel og skabe et ret fornuftigt tilbud. Reduceret betjening mellem Ørsted, Udbyhøj og Randers. Forventet besparelse: ca kr. Norddjurs: kr. Norddjurs. Randers. 11

24 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 212 Randers Ryomgaard Ebeltoft Region Midtjyllands forslag Strækningen Ryomgaard Ebeltoft foreslås nedlagt. Løsningsforslag Strækningen Ryomgaard Ebeltoft ophører som regional finansieret. Midttrafik undersøger, om rute 123 kan få bedre korrespondancer i Rønde til Randers, Ryomgaard og Kolind. Syddjurs Kommune og Midttrafik overvejer den samlede lokalrutebetjening i kommunen. Kundemæssige konsekvenser Afhænger af endelig løsning. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Forventet besparelse: ca. 1 mio. kr. Syddjurs: 1 mio. kr. Konsekvens for Ved uændret kørsel med kommunal finansiering: Udgift for Syddjurs Kommune ca. 1 mio. kr. Ved etablering af minimumsløsning: Udgift for Syddjurs Kommune ca kr. årligt. Berørte og evt. bemærkninger Syddjurs. Norddjurs. Randers. 213 Randers Fjellerup Grenaa Strækningen Fjellerup Grenaa foreslås nedlagt som regional strækning. Strækningen opretholdes som regionalt finansieret strækning. Randers. Norddjurs. 214 Randers Auning Grenaa Foreslås udrettet, så Ryomgaard ikke betjenes. Evt. X-bus betjening. Ruten kører fortsat gennem Ryomgaard. På sigt kan det overvejes, at lade enkelte ture vende i Ryomgaard. På grund af begrænset pendling vurderes der ikke grundlag for X-bus Randers Grenaa. Ingen konsekvenser. Randers. Norddjurs. 215 Vejle Silkeborg Strækningen via Gjessø foreslås nedlagt. Kørsel via Gjessø ophører ved køreplansskift Reduceret betjening af Gjessø. Gjessø har bybusbetjening i øvrigt, men forbindelse mellem Gjessø og Them forsvinder. Gennemført Randers Rønde Strækningen Hornslet Rønde foreslås nedlagt. Ruten ændres ikke Randers. Syddjurs. 12

25 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 219 Vejle Hornsyld Rårup Region Midtjyllands forslag Ruten foreslås nedlagt Løsningsforslag Ruten nedlægges som regionalrute. Mulighederne for betjening mellem Hornsyld og Stouby ved hjælp af nuværende rabatrute vurderes. Rabatrute kan i så fald evt. opgraderes til lokalrute. Fra Stouby er der videreforbindelse til Vejle. Kundemæssige konsekvenser Reduceret forbindelse fra Rårup og primært Hornsyld til Vejle. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Forventet besparelse: ca kr. Besparelsen vedrører kun kørsel i Region Midtjylland. Besparelsen fordelt på : Hedensted: Konsekvens for Evt. merudgifter til mere kørsel på rabat- /lokalrute afhænger af valgte løsning. Anslået merudgift for Hedensted Kommune ca kr. årligt Berørte og evt. bemærkninger Hedensted. 221 Randers Voldum Hornslet Ruten ophører som regional finansieret rute. Midttrafik udarbejder forslag til løsning på rute 221 med begrænset kørsel, samt forslag til mulig finansiering herunder med regional medfinansiering i en overgangsperiode af hensyn til uddannelsessøgende. Skal ses i sammenhæng med at rute 217 Hornslet-Randers fortsætter uændret Afhængig af endelig løsning, men formentlig generelt indskrænket drift. Løsning tilpasses uddannelsessøgende. Forventet årlig besparelse, hvis Region Midtjylland nedlægger kørsel 1,5 mio. kr. Region Midtjylland financierer i en overgangsperiode 3/5 af minimumsløsningen og modtager alle indtægter. Nettoudgift ved minimumsbetjening kr. Herefter bliver besparelsen på: kr. Minimumsløsning: Indtægter: kr. Udgifter: kr. Nettoudg.: kr. Kommunale udgifter ved minimumsbetjening: Randers Kommune: kr. Favrskov Kommune: kr. Syddjurs Kommune: kr. Randers. Favrskov. Syddjurs. Randers: kr. Favrskov: kr. Syddjurs: kr. 223 Randers Hammel Silkeborg Der overvejes at nedlægge ture/delstrækninger. Udsat til

26 Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer Rute 230 Randers Fårup Hobro Region Midtjyllands forslag Løsningsforslag Ruten ophører som regionalt finansieret rute. Der arbejdes videre med en model med delt finansiering mellem Randers og Mariagerfjord. Kundemæssige konsekvenser Afhænger af endelig løsning, men næppe de store konsekvenser. Konsekvens for Region Midtjylland (RM) /teknisk fordeling på Forventet årlig besparelse kr. Randers: kr. Konsekvens for Forventet merudgift for Randers Kommune: kr. Afhænger dog af konkret løsningsforslag. Berørte og evt. bemærkninger Randers. 235 Randers Mariager Hadsund 237 Randers Gjerlev Havndal Hadsund Spentrup betjenes ikke. Ruten forslås nedlagt. Ruten betjener fortsat Spentrup. Der arbejdes videre med en løsning med delt finansiering, men ellers nogenlunde samme kørselsomfang som nu. Regionen betaler kørsel nord for Spentrup og de gennemgående ture. Randers Kommune betaler kørslen Spentrup Randers. Ruten ophører som regionalt finansieret rute. Randers Kommune ønsker ruten bevaret. Region Midtjylland finansierer de 7 afgange der er på 918X. På sigt overvejes udvidet X- bus betjening. Afhængig af endelig løsning, men næppe de store konsekvenser. Afhængig af endelig løsning. Forventet årlig besparelse: kr. Randers: kr. Forventet årlig besparelse kr. Randers: kr. Forventet merudgift for Randers Kommune: 1,3 mio. kr. Forventet merudgift for Randers Kommune kr. Randers. Randers. 306 Odder Horsens Ruten betjener ikke Gylling og Falling. Gylling og Falling betjenes ikke med regionalrute. Det foreslås at der indsættes 2 ekstra ture til Odder på rabatrute. Mulighed for betjening med enkeltture søndag med regionalrute af hensyn til efterskole undersøges Reduceret betjening af Gylling og Falling, hvor der er meget få kunder. Til gengæld bedre betjening mellem Odder og Horsens på grund af hurtigere ruteforløb passagerer mister deres bus. Forventet besparelse: kr. årligt. Odder: kr. Merudgift for Odder Kommune anslået: kr. årligt. Odder. Horsens. 14

Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau

Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau Sammenfatning Marts 2010 Dato: 8.3.2010 Udarbejdet af: LM/JaH/HMJ/SFJ Kontrolleret/godkendt: LM Filnavn: S:\1520031.Midttrafik rutestruktur\slutrapport\sammenfatning.doc

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer 11 Herning Arnborg Brande Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening

Læs mere

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Viborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Region Midtjylland: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skive Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skive Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Ringkøbing-Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for -Skjern Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution

Prisliste Jysk Fynske Medier Distribution Vi kan skræddersy en løsning helt ned til en enkelt budrute, helt op til dækning af alle husstande i Danmark Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale med rabat på ovenstående priser kan kun opnås ved minimum

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog 2009 fremsender hermed forslag til projektkatalog for 2009 i høring hos kommuner

Læs mere

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Rute 11: Antallet af ture reduceres fra 9 til 3. Ruten betjener fremover strækningen Herning-Arnborg- Skarrild-Karstoft med 1 tur om tur

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Midttrafiknettet - efterspørgsel og serviceniveau

Midttrafiknettet - efterspørgsel og serviceniveau - efterspørgsel og serviceniveau Marts 2010 Midttrafiknettet -efterspørgsel og serviceniveau Marts 2010 Dato: 8.3.2010 Udarbejdet af: LM/JaH/HMJ/SFJ Kontrolleret/godkendt: LM Filnavn: S:\1520031.Midttrafik

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

3. Revideret budget 2011

3. Revideret budget 2011 4 1-21-3-09 3. Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Borgere der har fået præhospital hjælp

Borgere der har fået præhospital hjælp Borgere der har fået præhospital hjælp Aktivitet og servicemålsoverholdelse 1. kvartal 2015 Præhospitalet Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Aktivitet og servicemålsoverholdelse

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013

NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Regionshuset Århus NOTAT Borgere der har fået præhospital hjælp 1. januar 31. december 2013 Præhospitalet Olof Palmes Allé 34 DK-8200 Århus N Tel. +45 7841 4848 www.regionmidtjylland.dk I det følgende

Læs mere

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner

Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner Styrkelse af togtrafik på regional- og lokalbaner TØF konference 2012 Korsør den 1. Oktober 2012 Anders H Kaas, Banestrategi Midtjylland KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen Visionsoplæg Østjylland Hastigheder 140

Læs mere

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og : Ruteoversigt for

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland

Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Kommuner og genbrugspladser i Region Midtjylland Det er kommunerne, der har ansvaret for affaldsbehandlingen i regionen. Nedenfor kan du finde telefonnumre, hjemmesider og e- mail adresser på kommunerne

Læs mere

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND

MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND MEDIEHUSENE MIDTJYLLAND Prisliste 2015 ** Index DK/ Gallup Marketing 1H 2014 ** Dansk oplagskontrol 2H 2013 Index DK/Gallup Marketing Nu mere end 200.000 læsere gennem vores dagblade og ugeaviser Avis

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008 Punkt nr. 17 Udskrift af protokol Dagsorden til mødet i Regionsrådet den 20. februar

Læs mere

Driftsbudget for. buskørsel

Driftsbudget for. buskørsel Trafikselskab i Region Midtjylland under dannelse 1. udkast Driftsbudget 2007 for buskørsel 8. juni 2006 Version 2 Generelle bemærkninger... 1 I alt pr. bestiller... 2 Favrskov Kommune... 3 Hedensted Kommune...

Læs mere

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik

Eksisterende forhold. Kollektiv trafik 30 God sammenhæng og god service i den kollektive trafik vil gøre den mere attraktiv at benytte. Er det kollektive trafik-system attraktivt at benytte kan behovet for individuel biltrafik mindskes, hvilket

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 5560 Aarup 5610 Assens 5492 Vissenbjerg 5642 Millinge 5683 Haarby 5620 Glamsbjerg 5631 Ebberup 5690 Tommerup 7190 Billund 6682 Hovborg 7200 Grindsted 6623 Vorbasse 6823 Ansager 7260 Sønder Omme 7250 Hejnsvig

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2 Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 2 Rute Rutenavn Anslået regional besparelse Bemærkninger 2. juni 2008 Oversigt

Læs mere

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK

Herresenior C. Pulje 17 Ejsing B Hellas IF Roslev IK 2 Sallingsund FC Sydvestmors 3 Vinderup IK Veteraner Herresenior C Herresenior C Kvinder B Pulje 1 Nors B Sundby Mors IF 15/11-14 Snedsted Hallen 30/11-14 Hørdum Hallen 04/01-15 Nors Hallen 24/01-15 Hørdum Hallen Herresenior B Pulje 11 Frøstrup/Hannæs

Læs mere

opdatering Årbog for Museet for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum 2013

opdatering Årbog for Museet for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum 2013 opdatering Årbog for Museet for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum 2013 opdatering Årbog for Museet for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Forfatterne, Museet for Varde By og Omegn

Læs mere

BILAG til trafikplan for Struer Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Struer Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: oversigt for

Læs mere

ALBERTSLUND VARMEVÆRK

ALBERTSLUND VARMEVÆRK ALBERTSLUND VARMEVÆRK ANSAGER VARMEVÆRK ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

opdatering Årbog for Museet for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum 2014

opdatering Årbog for Museet for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum 2014 opdatering Årbog for Museet for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum 2014 opdatering Årbog for Museet for Varde By og Omegn & Ringkøbing-Skjern Museum 2014 Forfatterne, Museet for Varde By og Omegn

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Nå 566.000 læsere gennem Midtjyske Mediers ugeaviser + samarbejdspartnere

Nå 566.000 læsere gennem Midtjyske Mediers ugeaviser + samarbejdspartnere Ugeaviser Midtjyske Medier Prisliste 2015 Dansk Oplagskontrol 1H 2014. Index DK/Gallup Marketing HH 2013 ** Online tillæg: 95,- / Jobann. 510,- *** Online tillæg: 29,- pålægges 1. indrykning. **** Print

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010

10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og fællesaktiviteter 3 Forslag til budget

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.12 31.3.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

BILAG til trafikplan for Ikast-Brande Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Ikast-Brande Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for : Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X bus

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN

ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN ALBERTSLUND KOMMUNE ANSAGER VARMEVÆRK ASSENS FJERNVARME A.M.B.A. AUGUSTENBORG FJERNVARME A.M.B.A. AULUM FJERNVARME A.M.B.A. FJERNVARMECENTRALEN AVEDØRE HOLME BEDSTED FJERNVARME BILLUND VARMEVÆRK I/S BINDSLEV

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.7.12 30.9.12 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Nye regionale banekoncepter

Nye regionale banekoncepter Nye regionale banekoncepter Trafikdage Special session ved Jens W. Brix (Trafikstyrelsen), Jakob Møldrup Petersen (Trafikstyrelsen), Ole Kien (Rambøll), Anders Kaas (Atkins) ca. 500 mio kr/km www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010 Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland Dato 12. maj 2009 Journalnummer 1-30-75-1-23-07 Kontaktperson Poul Masud Høring om projektkatalog 2010 Midttrafik fremsender hermed forslag til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Region Midtjylland Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 28 Indkomne kommentarer

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010

Principper for natbusbetjening - Høringsudgave. Oktober 2010 Principper for natbusbetjening - Høringsudgave Oktober 2010 Høringsudgave oktober 2010 Resumé Natbuskørsel er en lille, men vigtig del af Sydtrafiks tilbud af kollektiv trafik. Knap 500 personer benytter

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Indhold Indledning og

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Rikke Strandgaard September 2012 MIDTTR FIKS PAS AGERTÆL ING 2012

Rikke Strandgaard September 2012 MIDTTR FIKS PAS AGERTÆL ING 2012 Rikke Strandgaard September MIDTTR FIKS PAS AGERTÆL ING Midttrafik Passagertælling INDHOLD Indhold... 1 Indledning... 2 Metode og beregning... 3 Datakorrektion og dataopregning... 3 Generelle kommentarer

Læs mere

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel UDFORDRINGER ØKONOMI Region Midtjylland ønsker at fastholde en maksimal ramme på ca 51 % af Regional Udviklings budget Øgede udgifter bus-tog samarbejde (flere passagerer i tog) Øgede omkostninger rejsekort

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Folketingets Uddannelsesudvalg

Folketingets Uddannelsesudvalg Folketingets Uddannelsesudvalg Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Svar på spørgsmål 54

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS JULI 2017

HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS JULI 2017 JULI 2017 HØSTINFORMATION DLG Midt- og Vestjylland Kære Kunde! SAMMEN FÅR VI HØSTEN I HUS På alle vore lokaliteter står vi klar til at betjene dig med åbningstider, der sikrer dig netop den fleksibilitet,

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almen gymnasial uddannelse (STX)

Almen gymnasial uddannelse (STX) Almen gymnasial uddannelse (STX) - analyse af søgemønstre, fremskrivninger og kapacitet på gymnasierne i Region Midtjylland 2000-2015 Regional Udvikling Rapport, november 2009 ISBN 87-7788-186-9 Region

Læs mere

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1

Møde i udvalget for Miljø og Råstoffer den 5. februar 2009 - bilag 2 til punkt 1 Indledende undersøgelser Boligundersøgelse bliver udført løbende på anmodning fra grundejere. Desuden bliver undersøgelser på yderligere en række lokaliteter i indsatsområder udført i samråd med kommuner

Læs mere

Midttrafik zoneafstands-opslagsværk til chauffører Marts 2015 ONEAFSTANDS

Midttrafik zoneafstands-opslagsværk til chauffører Marts 2015 ONEAFSTANDS Midttrafik zoneafstands-opslagsværk til chauffører Marts 2015 ONEAFSTANDS pslagsværk 1 kære chauffør eksempel 1: Dette opslagsværk kan bruges til at beregne zoneafstand ved salg af enkeltbilletter/kontantbilletter

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

RÅSTOFGRAVEOMRÅDER OG RÅSTOFINTERESSEOMRÅDER BILAG 1. Oversigt og kortbilag RÅSTOFPLAN 2012

RÅSTOFGRAVEOMRÅDER OG RÅSTOFINTERESSEOMRÅDER BILAG 1. Oversigt og kortbilag RÅSTOFPLAN 2012 BILAG 1 Oversigt og kortbilag RÅSTOFPLAN 2012 RÅSTOFGRAVEOMRÅDER OG RÅSTOFINTERESSEOMRÅDER OVERSIGT Oversigt over eksisterende og nye råstofgraveområder og råstofinteresseområder I alt Heraf ændrede og/eller

Læs mere

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel

Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Midttrafik 1. udbud 2007 Indkomne tilbud på variabel kørsel Vogn 1 1 DA-NI busser Vogngr. 20 313,63 313,63 448,40 448,40 448,40 448,40 X 2 2 2 Skanderborg Taxa Vogngr. 20 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

Læs mere