3. Revideret budget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Revideret budget 2011"

Transkript

1 Revideret budget 2011 Resumé Administrationen har udarbejdet forslag til revideret budget for 2011 for busdriften. På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkeligt grundlag for en revision af budgettet for togdriften. Bestyrelsen orienteres efterfølgende om forudsætningerne og udviklingen på togdriften. Herudover vil der senere blive indarbejdet en forventet merudgift på administrationen i forbindelse med Bektra-samarbejdet om koordineret kørsel på ca. 5,0 mio. kr. i Sagsfremstilling Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet 1 måned før bestillerne. Dette betyder, at der kan opstå behov for revision af Midttrafiks budget blandt andet på baggrund af den politiske behandling i kommunerne og regionen../. På baggrund af en vurdering af effekten af en række forhold vedrørende busdriften, foreslås en række konkrete ændringer indarbejdet, jf. det vedlagte Notat om indtægter fra busdrift i I hovedtræk drejer det sig om følgende områder : Regionale og kommunale effektiviseringer Trafikplan Aarhus Resterende korrektioner vedr. cross border leasing Effekten af øvrig ændret kørsel iværksat efter september 2010 (udbud, omlægninger m.v.) Korrektioner som følge af ændret betaling for uddannelseskort Effekten af det endelige regnskab for 2010 Samlet set foreslås indarbejdet en netto mindreudgift på 23,7 mio. kr. i busbudgettet. Ændringen består af dels mindreudgifter på 23,0 mio. kr. i alt, og en samlet forøgelse af indtægterne på 0,7 mio. kr. Fordelingen af de indarbejdede ændringer på de enkelte bestillere varierer en del, og er nærmere beskrevet i vedlagte notat. De foreslåede ændringer beror på den viden, administrationen har på nuværende tidspunkt. Der vil blive fulgt op på udviklingen i forbindelse med den løbende budgetopfølgning. Bestyrelsen for Midttrafik 8. april 2011

2 5 Vedrørende togdriften vurderes det, at det ikke giver mening at komme med et revideret budget på nuværende tidspunkt, idet der fortsat er store usikkerhedsmomenter forbundet med såvel driften som anlægssiden. Bestyrelsen vil senere på året blive nærmere orienteret om den økonomiske situation på området. Vedrørende udgifter til Bektrasamarbejdet om koordineret kørsel forventes ikkebudgetterede merudgifter på ca. 5,0 mio. kr. i Merudgifterne for den enkelte bestiller beregnes for indeværende, og den endelige opgørelse forelægges Bestyrelsen på mødet 17. juni Direktøren indstiller, at det reviderede budgetforslag for 2011 for busdriften godkendes. Bilag reviderede budget for 2011 for busdriften Bestyrelsen for Midttrafik 8. april 2011

3 Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 31. marts Niels H. Næsselund Revideret Budget 2011 Revideret budget for 2011 På Bestyrelsens møde 28. januar 2011 meddelte administrationen i Midttrafik, at der til mødet i april ville blive forelagt et justeret budget for togdriften og for busdriften. Budgettet for 2011, som blev vedtaget af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010, skulle revideres, idet der var en række uklarheder og ukendte forhold, der har stor indflydelse på de forventede udgifter og indtægter i På busdriften drejer det sig især om en større omlægning af kørslen i forbindelse med regionens effektivisering, ligesom effekten af Køreplan Aarhus var ukendt i september Herudover resterede der en endelig opgørelse af effekten af regelændringen vedrørende cross border leasing. Vedrørende togdriften var der i september 2010 stor usikkerhed omkring primært investeringsbudgetterne for 2011 og efterfølgende år. Administrationen har udarbejdet et revideret budget for busdriften, mens det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at udarbejde et mere retvisende budget vedrørende togdriften på grund af den kommende samdrift mellem Odder- og Grenåbanen. I forbindelse med det forventede regnskab for 1. halvår 2011 vil der blive redegjort nærmere for effekten af ændringerne vedrørende togdriften. Der henvises til uddybende afsnit senere i notatet. På direktørmødet 15. marts 2011 i Bektra-samarbejdet om koordineret kørsel blev der forelagt et justeret budget for Midttrafik forventer en merudgift på ca. 5,0 mio. kroner i 2011 på baggrund af ændret opgavefordeling og etablering af et strengt nødvendigt serverrum i Bektra i Aalborg. Midttrafik har ikke indarbejdet beløbet i budgettet for 2011, og er i øjeblikket i gang med at klarlægge, hvordan merudgiften skal fordeles mellem bestillerne. Merudgiften vil belaste både udgifterne til administration af handicapkørsel og administrationsudgifterne til kan-kørslen. Fordelingen af merudgifterne vil være færdigberegnet ultimo april 2011, og forelægges Bestyrelsen på mødet 17. juni Generelt skal bemærkes, at revisionen af budgettet for busdriften stadig er forbundet med en stor usikkerhed. Det er dog administrationens opfattelse, at Midttrafik også henset til bestillernes indbetalinger af acontobeløb for 2011 ikke kan afvente yderligere afklaringer. Det ville betyde, at budgettet for 2011 først kunne fastlægges sent i indeværende år, hvilket er uhensigtsmæssigt for alle parter. I forbindelse med den løbende budgetopfølgning det forventede regnskab vil der blive fulgt op på udviklingen i udgifter og indtægter, så der løbende kan gives et mere sikkert bud på det forventede regnskabsresultat for 2011.

4 Busdrift Med forbehold for usikkerheden og bestillernes endelige, politiske beslutninger omkring bl.a. effekten af regionens effektiviseringer, er der foretaget følgende ændringer i budgettet for busdriften for Tabel 1 Samlet ændring af budget til busdrift (1.000 kr.) Udgiftsændring Indtægtsændring Netto effekt Regionens effektivisering Trafikplan Aarhus Cross border leasing (rest) Ændret kørsel m.v Ændrede regler uddannelseskort Effekt af regnskab I alt Bem. - = mindreudgift eller merindtægt De foreslåede justeringer af busdriften kan overordnet opdeles i 6 delelementer : effekten af regionale og kommunale effektiviseringer effekten af Trafikplan Aarhus resterende korrektioner vedrørende cross border leasing effekten af øvrig ændret kørsel iværksat efter september 2010 effekten af ændret betaling for uddannelseskort effekten af det endelige regnskabsresultat for I muligt omfang er der i det følgende foretaget en opdeling af budgetjusteringen i de enkelte elementer. En skarp opdeling vanskeliggøres betydeligt af, at der i visse tilfælde budgetmæssigt er en sammenblanding af f.eks. effekten af regionens effektiviseringer og effekten af et gennemført udbud i en kommune. Fordelingen af delelementerne på de enkelte bestillere er vist i de vedlagte tabeller. Regionale effektiviseringer De regionale effektiviseringer indebærer en række omlægninger af kørslen på de (tidligere) regionale ruter. Visse ruter nedlægges helt, andre ruter fortsætter mere eller mindre uændret i kommunal regi. I visse tilfælde overdrages en rute af regionen til flere kommuner, som deler nettoudgiften til kørslen. I henhold til den arbejdsplan, administrationen i Midttrafik arbejder ud fra, vil effekten af omlægningerne i forbindelse med regionens effektiviseringer samlet blive en netto mindreudgift på 8,4 mio. kroner i Forudsætningerne bag de viste budgetmæssige ændringer er på ruteniveau vist sidst i notatet i tabel 2. Den bestillerfordelte opgørelse er vist i tabel 3. Et særskilt problem vedrører de situationer, hvor region Midtjylland giver et tilskud til en eller flere kommuner for at videreføre en busrute. Region Midtjylland undersøger for indeværende muligheden for at tilskuddet gives direkte fra regionen til de relevante kommuner. Det er i dette budgetforslag forudsat, at tilskudsbetalingen ikke indgår i Midttrafiks budget. Såfremt denne forudsætning viser sig ikke at holde, foretages en justering på den baggrund. Trafikplan Aarhus Der vil ske massive omlægninger af kørslen i Aarhus Kommune i forbindelse med implementeringen af Trafikplan Aarhus. Effekten vil kun berøre Aarhus Kommune. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke endelige detailopgørelser, der kunne ligge til grund 2

5 for budgettet for De forudsatte, budgetmæssige ændringer er i alt på netto i alt 8,1 mio. kr. i mindreudgifter kr. i Forudsætningerne tager udgangspunkt i den sagsfremstilling og det beslutningsoplæg, byrådet i Aarhus Kommune har vedtaget. Cross border leasing Langt hovedparten af effekten af regelændringen vedrørende cross border leasing kendes nu. På den baggrund foreslås indarbejdet en samlet korrektion på 3,7 mio. kroner i mindreudgifter. Effekten for den enkelte bestiller er vist i tabel 4. Konkrete ændringer for enkelte bestillere I perioden fra september 2010 til marts 2011 er der vedtaget ændringer i kørsel, finansiering og lignende i de enkelte kommuner, som har betydning for budgettet for Det foreslås at disse ændringer indarbejdes nu i forbindelse med det reviderede budget for Ændringerne vedrører følgende : Herning Køreplanændring for Herning Bybusser med virkning fra februar Bybusserne var oprindeligt budgetteret til 27,0 mio. kr. Omlægningen medfører årlige mindreudgifter på 1,7 mio. kr. med effekt i Som en konsekvens af køreplanændringen er der tillige budgetteret med en indtægtsnedgang på 0,7 mio. kr. Horsens Konsekvens af Midttrafiks 20. udbud fra køreplanskiftet i 2011 er indregnet. Der er årlige besparelser på 3,5 mio. kr. med effekt fra medio august Størstedelen af besparelsen er opnået via en stor omlægning af Horsens bybusser. Udbuddet træder i kraft medio august hvorfor der kommer en dobbelt betaling af faste busudgifter i en del af august måned, da faste busudgifter i Midttrafiks kontrakter afregnes på dagsbasis og ikke månedsbasis som i de gamle kontrakter. Herudover er der i budgettet afsat 0,1 mio. kr. til en ekstra morgentur. Samlet besparelse i 2011 bliver således 0,7 mio. kr. Som en konsekvens af køreplanændringen er der budgetteret med en indtægtsnedgang på 0,2 mio. kr. Lemvig Konsekvens af 23. udbud fra køreplanskiftet i 2011 er indregnet. Årlig besparelse 0,6 mio. kr. med halvårseffekt på 0,3 mio. kr. i 2011 Odder Skolekortindtægter budgetteres til 0,6 mio. Fra sommeren 2011 udsteder Midttrafik skolekortene til folkeskoleeleverne i Odder kommune. Der skønnes en ½ årlig virkning på ca. 0,4 mio. kr. Hertil kommer privatskolernes køb af skolekort i Midttrafik. Disse kort benyttes i høj grad på lokalruterne og indtægten skal tilfalde Odder kommune. Denne skønnes til 0,2 mio. Randers Omlægning af Randers Bybusser fra køreplanskiftet i Årlig besparelse på 1,8 mio. kr. med halvårseffekt på 0,9 mio. kr. i Som en konsekvens af køreplanændringen er der budgetteret med en indtægtsnedgang på 0,2 mio. kr. Ringkøbing-Skjern I budgettet for 2011 var der indregnet oprettelse af en ny rute 8. Det er besluttet at nedlægge ruten i december 2010, hvorfor budgettet reduceres med den indregnede udgift på 0,5 mio. kr. Silkeborg Omlægning af Silkeborg Bybusser. En årlig besparelse på 4,2 mio. kr. og en forventet indtægtsnedgang på 0,2 mio. kr. fra køreplanskiftet i Den nye køreplan for bybusserne 3

6 træder i kraft 28. august 2011, hvorfor ændringen skal beregnes med 1/3 effekt i Det svarer til en mindreudgift på ca. 1,3 mio. kr. I det oprindelige budget for 2011 var der indregnet en samlet besparelse på 2,0 mio. kr. Korrektion i det reviderede budget bliver således på udgiftssiden en merudgift på godt 0,6 mio. kr. mens indtægterne er reduceret med 0,1 mio. kr. Midttrafiks 22. udbud af lokalruter i Silkeborg giver en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra køreplanskiftet i Besparelsen er indregnet med halv effekt i det reviderede budget. Skanderborg Konsekvens af Midttrafiks 20. udbud fra køreplanskiftet i Der er opnået en årlig besparelse 1,7 mio. kr. med halvårseffekt i Effekten af udbuddet giver en svag prisstigning mens reduktion i kørselsomfang giver besparelsen på 1,7 mio. kr. Som en konsekvens af køreplanændringen er der budgetteret med en indtægtsnedgang på 0,4 mio. kr. Syddjurs Konsekvens af Midttrafiks 24. udbud på rabatruter og nyudbudt telekørsel er indregnet. Bestyrelsen for Midttrafik behandler udbuddet under et andet dagsordenpunkt. Det er i budgettet forudsat at indstillingen godkendes. Den nyudbudte telekørsel koster 3,6 mio. kr. årligt og træder i kraft 1. juni 2011, hvilket vil sige at effekten på budgettet for 2011 bliver 2,1 mio. kr. Der er årlig besparelse på rabatrutekørslen på 1,2. mio. kr. med effekt fra køreplanskiftet i Det vil sige en samlet årlig merudgift på 2,4 mio. kr. med en effekt på 1,5 mio. kr. i Viborg Konsekvens af Midttrafiks 21. udbud fra køreplanskiftet i 2011 på oprindelige lokalruter (rute 601 og 71). Den årlig merudgift er 0,2 mio. kr. og der er regnet med halvårseffekt i det reviderede budget. Øvrige ændringer som følge af udbuddet er indregnet under effekterne af de regionale effektiviseringer, hvor der i konsekvensberegningerne er taget udgangspunkt i de nye afregningspriser. Omlægning af en række rabatruter til lukkede skoleruter ved køreplanskiftet i 2010, hvor kommunen selv overtog afregningen. Der er indregnet en besparelse på 2,0 mio. kr. i det reviderede budget. Omlægning af rabatrute 781 til lukket skolerute ved køreplanskiftet i Årlig besparelse 0,6 mio. kr. med halvårseffekt på 0,3 mio. kr. i Højere udgifter end oprindeligt budgetteret til teletaxa på rute 716. Der er indregnet en merudgift på 0,2 mio. kr. Den samlede besparelse på udgiftssiden i 2011 bliver på 2,0 mio. kr. Indførelsen af billigere billetter i Viborg Kommune betyder færre passagerindtægter. Der er i revideret budget indregnet en indtægtsnedgang på 2,8 mio. kr. Region Midtjylland Konsekvens af 21. udbud fra køreplanskiftet i Effekten af udbuddet i pakkerne 2-4 er en årlig merudgift på 3,6 mio. kr. med halvårseffekt på 1,8 mio. kr. i Øvrige ændringer som følge af udbuddet er indregnet under effekterne af de regionale effektiviseringer, hvor der i konsekvensberegningerne er taget udgangspunkt i de nye afregningspriser. Der er i det revideret budget for 2011 indregnet merudgifter ved omlægning af rute 100, 302 og 903X på 0,6 mio. kr. En opsummering af ovenstående er vist i tabel 5. 4

7 Ændrede regler vedr. uddannelseskort Fra 2011 er egenbetalingen for elever i ungdomsuddannelserne steget markant. Som følge af de ændrede regler, må der påregnes en nedgang i salget på området. Dette opvejes kun delvist af, at brugerne vil gå over til at købe almindelige kort og billetter. Det er vanskeligt uden erfaringstal at give et bud på effekten, men den bedste vurdering er, at der samlet vil være en nedgang i salget af uddannelseskort på 24,5. mio. kroner. Substitutionen over på almindelige billetter og kort er vurderet til at udgøre 8,5 mio. kr. i Med disse forudsætninger, kan forventes en samlet nedgang i indtægterne på 16,0 mio. kroner i Effekten for de enkelte bestillere er vist i tabel 6. I den forbindelse skal bemærkes, at eventuelle merindtægter i forbindelse med indførelse af Hyper-card ikke er indregnet i der reviderede budget. Der er på nuværende tidspunkt ingen beregning af, hvilken effekt indførelsen pr. 1. august 2011 vil få for økonomien i Midttrafik. Effekt af regnskab 2010 Den nuværende budgetteringsmetode tager udgangspunkt i den kendte kørsel fra det foregående år. Det betyder, at budgettet for 2011 tager udgangspunkt i den i september forventede kørsel for hele I september, hvor budgettet for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen i Midttrafik, foreligger kun et forventet resultat for På nuværende tidspunkt er det faktiske resultat for 2010 kendt, og det foreslås, at denne viden indarbejdes i budgettet for 2011 både for udgifter og for indtægter. Vedrørende indtægtsforventningerne i 2011 er det her forudsat, niveauet for passagerindtægterne ligger på niveau med det resultat, der blev realiseret i Der er på nuværende tidspunkt ikke baggrund for at forvente større afvigelser i forhold til 2010 på dette område, men udviklingen i passagerindtægterne følges nøje. Det skal bemærkes, at der også som følge af regnskabet for 2010 er foretaget mindre justeringer hovedsagligt vedrørende takstsamarbejdet med DSB/Arriva-tog idet der forventes en indtægtsfremgang på området på ca. 1,6 mio. kroner. Effekten af regnskabsresultatet for 2010 på de enkelte bestillere er gengivet i tabel tabel 7. Som nævnt er der stadig usikkerhed omkring forudsætningerne for Det er dog administrationens forventning, at det reviderede budget for busdriften vil ligge noget tættere på den faktiske udvikling i 2011, end det oprindeligt vedtagne budget fra september Den samlede effekt i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2011 er for hver bestiller vist i tabel 8 bagerst i notatet. Togdrift Midttrafiks budget for togdrift skal revideres, som følge af at DSB, Region Midtjylland og Midttrafik har indgået en aftale om samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Samdriften gennemføres fuldt ud inden udgangen af Administrationen forslår, at revision af budgettet for togdrift udsættes, indtil der er endelig klarhed over de kontrakter, der skal indgås. Der mangler fortsat elementer i kontrakten mellem Midttrafik og DSB og i kontrakten mellem DSB og Midtjyske Jernbaner. Det er aftalt, at administrationen færdigforhandler den endelige kontrakt mellem DSB og Midttrafik. Herefter forelægges den for Bestyrelsen for Midttrafik. Midttrafik indgår en bruttodriftskontrakt med DSB om trafikdriften på Odderbanen og samtidig udvides trafikken på Odderbanen med 10% og togdriften gennemføres med DSB s nye og mere miljøvenlige Desirotog. Alle passagerindtægter tilfalder Midttrafik. 5

8 Midtjyske Jernbaners budget efter DSB s overtagelse vil fortsat dække infrastrukturdrift på Odderbanen og Lemvigbanen, samt trafikdrift på Lemvigbanen. Økonomien i forbindelse med togdriften vedrører kun Region Midtjylland, og det foreslås, at der grundet usikkerheden ikke indarbejdes ændringer i det oprindelige budget fra september 2010, men at udmøntning af aftaler indarbejdes i det forventede regnskab, efter aftale med Regionen. 6

9 Tabel 2 Forudsætninger i f.m. regionens effektiviseringer rutefordelt Rute Strækning Ny beregnet besparelse til RM Ændring for ny kommunal løsning Ændring fordelt på kommuner Udgiftsændring Nettoændring Nettoændring Indtægtsændring Køreplantimeændring Udgiftsændring Indtægtsændring Køreplantimeændring Udgiftsændring 11 Herning Arnborg Brande Fortsætter som regional rute 14 Videbæk Fjelstervang Herning Ringkøbing-Skjern 100% 19 Herning Hammerum Brande Fortsætter som regional rute 21 Holstebro Vildbjerg Fortsætter som regional rute 26 Holstebro Spjald Skjern Holstebro Feldborg Haderup Fortsætter som regional rute, med tilkøb fra Holstebro kommune 41 Esbjerg Varde Skjern Ringkøbing-Skjern 100% 41 (98) Skive Oddense Nykøbing Skive 100 % 45 Skive Sjørup Viborg 83 % Skive 17 % 51 Viborg Stoholm Skive Viborg 83 % Skive 17 % 54 Viborg Thorning Engesvang Viborg 100 % 55 Bjerringbro-Hammel regionalrute 0 55 Viborg Bjerringbro lokal rute Viborg 100 % 58 Ringkøbing Hvide Sande Nr. Nebel Ringkøbing-Skjern 100% 61 Skjern Borris Sdr. Felding Ringkøbing-Skjern 58% Herning 42% 61 Viborg Løvskal - Randers Viborg 100 % 61 (Viborg-Løvskal-Randers) Ny bybus i Randers Viborg Tjele Sjørring (Hobro) Viborg 100 % 65 Viborg Klejtrup Hobro Viborg Skals - Ålestrup Viborg 100 % 69 Skjern Tarm Nr. Nebel Bjerringbro Kjellerup Regionalrute Grindsted Filskov Brande Forsætter som regional kørsel i Ikast-Brande Kommune 108 Horsens Vejle % Hedensted Kommune 109 Århus Hørning Skovby Galten % Skanderborg Kommune 112 Århus Sorring Silkeborg Horsens Tørring % Horsens og 66% hedensted

10 Tabel 2 Forudsætninger i f.m. regionens effektiviseringer rutefordelt (fortsat) Rute Strækning Ny beregnet besparelse til RM Ændring for ny kommunal løsning Ændring fordelt på kommuner 120 Århus Rønde Kolind Grenå Udgiftsændring Nettoændring Nettoændring Indtægtsændring Køreplantimeændring Udgiftsændring Indtægtsændring Køreplantimeændring Udgiftsændring 130 Ilskov Sunds Ikast Fortsætter som regional rute 209 Vejle Rask Mølle Brædstrup % Hedensted Kommune 211 Randers Ørsted Udbyhøj Randers Ryomgård Ebeltoft Vejle Hornsyld Rårup % Hedensted Kommune 221 Randers Voldum Hornslet Randers Fårup Hobro Randers Mariager Hadsund Randers Gjerlev Havndal Hadsund % Randers Kommune 306 Odder Horsens % Odder Kommune - teletaxi 307 Vejle-Sdr. Omme-Skjern Ringkøbing-Skjern 100% 311 Silkeborg Ry Skanderborg % Skanderborg Kommune 312 Ejstrupholm Silkeborg Hornslet Auning Ørsted Skanderborg Odder Ryomgaard Bønnerup Grenå % Norddjurs Kommune 502 Brædstrup Skanderborg Tørring Jelling Thyregod - Tørring % Hedensted Kommune 509 Ejstrupholm Brædstrup Vejle Tørring (Brædstrup) Alle hele K11 Total i K11 (helårseffelkt) Alle i 2011 Total i 2011 (halvårseffekt)

11 Tabel 3 Effekten af regionens effektiviseringer (1.000 kr.) Regionens effektivisering Udgifter Indtægter Netto Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Region Midtjylland I alt Bem. - = mindreudgift eller merindtægt

12 Tabel 4 Effekten af resterende del af cross border leasing (1.000 kr.) Cross border leasing (rest) Udgifter Indtægter Netto Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Region Midtjylland I alt Bem. - = mindreudgift eller merindtægt 10

13 Tabel 5 Ændret kørsel, udbud m.v. (1.000 kr.) Ændret kørsel m.v. Udgifter Indtægter Netto Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Region Midtjylland I alt Bem. - = mindreudgift eller merindtægt 11

14 Tabel 6 Ændrede regler for uddannelseskort (1.000 kr.) Ændrede regler uddannelseskort Udgifter Indtægter Netto Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Region Midtjylland I alt Bem. - = mindreudgift eller merindtægt 12

15 Tabel 7 Revision på baggrund af realiseret regnskab 2010 (1.000 kr.) Indtægter er negative (dvs + = mindreindtægter Effekt af regnskab 2010 Udgifter Indtægter Netto Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Region Midtjylland I alt Bem. - = mindreudgift eller merindtægt 13

16 Tabel 8 Samlet revideret budget for busdriften for 2011 (1.000 kr.) Oprindelige Budget 2011 Effekt af revision i alt Revideret Budget 2011 Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Netto Udgifter Indtægter Netto Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Ikast-Brande Kommune Lemvig Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Samsø Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Skive Kommune Struer Kommune Syddjurs Kommune Viborg Kommune Århus Kommune Region Midtjylland I alt Bem. - = mindreudgift eller merindtægt

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

Budget 2013 til politisk høring

Budget 2013 til politisk høring Budget 2013 til politisk høring Region Midtjylland Budget 2013 Busdrift (bilag 1) Udgifter 467.384.000 (bilag 2) Indtægter -270.018.000 Regionalt tilskud 7.375.000 Netto 204.741.000 "Kan-kørsel" (bilag

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

Forslag til Budget 2011 til politisk høring

Forslag til Budget 2011 til politisk høring Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2010 1-21-3-09 Niels H. Næsselund nsn@midttrafik.dk 87408239 Forslag til Budget 2011 til politisk høring Budgetprocessen for Budget 2011 I henhold til

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog 2009 fremsender hermed forslag til projektkatalog for 2009 i høring hos kommuner

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Praksisplan for almen læge området

Praksisplan for almen læge området Praksisplan for almen læge området Region Midtjylland Primær Sundhed !" # % %& '%( %' )* + & &, "-.) /(+0' 0(') 0 (' '0 0 )0" &() "3)' '! )" '#!)" ',)" '!! )" ''#!& !"# % & ' % % ( ( % % ( % )**% +, +

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765.

Sagsbehandler. Telefon 9. juni 2011. Tine Jørgensenn. Forslag til budget Busdrift Udgifte r. 1.417.781.000 Indtægter. -674.765. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-21-2-10 Tine Jørgensenn tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til Budget 20122 til politisk høring Budgetprocessen for Budgett 2012 I henhold til

Læs mere

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer 11 Herning Arnborg Brande Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Forventet regnskab 2. kvartal 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 4. september 2014 1-22-1-14 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 2. kvartal 2014 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Aarhus, 13. marts 2015

Aarhus, 13. marts 2015 Aarhus, 13. marts 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 20. marts 2015 kl. 9.30 MCH - Messecenter Herning Kongrescenter Vardevej 1, 7400 Herning Dato Journalnr

Læs mere

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen

3 Strategi for kvalitetsopfølgning over for busselskaberne i Midttrafik 1. Punkt 12 fra Midttrafiks A-kontrakt vedr. modregning i betalingen Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. forslag til Budget 2013 til 1. behandling 2 Arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013 1. arbejdsprogram

Læs mere

Forventet regnskab 3. kvartal 2010

Forventet regnskab 3. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. oktober 2010 1-22-1-10 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 regnskab 3. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012

2 Ændring af takster fra 15. januar 2012 1. notat med taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2012 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2012 1. notat med sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. Budget 2012 2. forslag til Budget 2012 2

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

1. Driftsregnskab 2010

1. Driftsregnskab 2010 1 1-22-1-10 1. Driftsregnskab 2010 Resumé På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010. Sagsfremstilling./. I det følgende

Læs mere

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. september 2013 1-21-1-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Budget 2014 til 2. behandling Budgetprocessen for Budget 2014 Det foreliggende oplæg til

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011

Bilagsoversigt. 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Driftsregnskab 2010 1. Midttrafiks driftsregnskab 2010 2. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 3. notat om togdrift 2010

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Forventet regnskab 2. kvartal 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27. august 2015 1-22-1-15 Alexander Tranberg Jensen atj@midttrafik.dk 87408205 kvartal 2015 Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010

10 Emner til det ordinære møde i Repræsentantskabet for Midttrafik og efterfølgende politisk konference 5. november 2010 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og fællesaktiviteter 3 Forslag til budget

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Driftsregnskab for 2012

Driftsregnskab for 2012 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. marts 2013 1-22-1-12 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Drifts for Det samlede sresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet oversigt, I

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel

9 Udbud af bybuskørsel i Århus Kommune (Midttrafiks 25. udbud) 1. notat om valg af tildelingskriterium og udbudsform ved 2. udbud af bybuskørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Forventet regnskab 2. kvartal 2010 1. notat om forventet regnskab for 2010 2 Besparelser i Midttrafiks administration og

Læs mere

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011

Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Nordjyllands Trafikselskab juni 2011 Budgetopfølgning 2011 Økonomirapport, 1. kvartal 2011, incl. prognose for budgetåret Buskørsel / Samordnet kørsel Økonomirapporten for 1. kvartal udviser for buskørslen

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET NUVÆRENDE VARMEFORSYNINGSSTRUKTUR I REGION MIDTJYLLAND BILAGSRAPPORT TIL INSPIRATIONSKATALOG DECEMBER 2014 REGION

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014 regnskab 2013, regnskab 2013, 3. kvartal Regnskab 2013 Difference budget minus regnskab Ringkøbing-Skjern Kommune Budget 2013 Busdrift (bilag

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Regionshuset Viborg Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet 3 8500 Grenå Regional

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Pkt. Tekst Side. 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 1. 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. november 2011 kl. 12.30 Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 3.06, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Tegningsberettigede

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.753.000 25.322.000-431.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015, juni Budget 2015, sept Difference Lemvig Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 7.874.042 7.784.000

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Forslag til Budget Administrativ høring

Forslag til Budget Administrativ høring Forslag til Budget - Administrativ høring Herning Kommune Regnskab 2016 Budget Budget Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers

5 Evaluering af forsøget med mobilbilletter i Randers 1. Rapport om kendskab til billetapplikation til bybusserne i Randers Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Finansiel politik 1. Forslag til finansiel politik 2 Optagelse af lån til finansiering af rejsekortet 3 Driftsregnskab

Læs mere

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016

Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Aarhus Kommune Aarhus Kommune, Foreløbigt regnskab 2016 Budget 2016 Forventet regnskab, 3. kvartal 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Regnskab minus budget Buskørsel Kørselsudgifter 472.639.658 420.895.000

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, 16. maj 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag 23. maj 2008 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 2 Bilag nr. 1 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel

7 Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Tegningsberettigede i Midttrafik 2 Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v. 1. Notat

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk.

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk. avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Skive Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 28.682.085 29.063.000 28.991.000

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Forslag til Budget behandling

Forslag til Budget behandling Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere