FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011"

Transkript

1 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

2 [Tom side]

3 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Thomas Eske Holm 2 1 Amphi Consult 2 Aarhus Universitet, Institut for Bioscience AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

4 Datablad Serietitel og nummer: Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 14 Titel: Forekomst af ynglefugle i Skjern Enge projektområde i 2011 Forfattere: Ole Amstrup 1, Mogens Bak 1 & Thomas Eske Holm 2 Institutioner: 1 Amphi Consult. 2 Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Udgiver: Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi URL: Udgivelsesår: December 2012 Redaktion afsluttet: November 2012 Redaktion: Tommy Asferg Faglig kommentering: Thomas Bregnballe Finansiel støtte: Bedes citeret: 15. juni Fonden Amstrup, O., Bak, M. & Holm, T.E Forekomst af ynglefugle i Skjern Enge projektområde i Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse Sammenfatning: Emneord: Layout: Foto forside: Danmarks Miljøundersøgelser (nu Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi) foretog i perioden 2003 og 2006 en monitering af ynglefuglene i Skjern Enge. For stadig at følge udviklingen i antallet af ynglefugle efter restaureringen af Skjern Enge blev der i 2011 med støtte fra 15. juni Fonden gennemført en optælling efter samme metoder som i 2003 og For vandfuglene var der i 2011 sket en stigning i antallet af ynglende knopsvane, troldand, rørhøg, vandrikse, rødben, hættemåge og fjordterne. Antallet af toppet lappedykker, grågås, knarand, taffeland, vagtel og dobbeltbekkasin var uændret, mens der for 15 arter var sket et fald i antallet af ynglepar, bl.a. vibe, klyde, lille præstekrave, rørdrum, spidsand, atlingand og skeand. Der blev ikke registreret sikre ynglefund af brushane, engryle, stor kobbersneppe, sortterne og dværgmåge, som alle tidligere ynglede i Skjern Enge, før den store afvanding i Skjern Enge, ynglefugle Grafisk Værksted, AU Silkeborg Ynglende hættemåger. Foto: Thomas Eske Holm ISBN: ISSN (elektronisk): X Sideantal: 28 Internetversion: Rapporten er tilgængelig i elektronisk format (pdf) som

5 Indhold Sammenfatning 5 1 Indledning 6 2 Undersøgelsesområde 7 3 Metoder 8 4 Særlige forhold vedr. registreringer af enkelte arter 9 5 Prædatorer 11 6 Forekomst af ynglefugle i Konklusion 23 8 Referencer 24 Appendiks 1. Dato og tidsforbrug for natlytteture. 25 Appendiks 2. Dato og tidsforbrug for fjernkortlægning af gråand, vibe mm. 26 Appendiks 3. Dato og tidsforbrug for fjernkortlægning af lappedykkere og øvrige svømmeænder 27 Appendiks 4. Dato og tidsforbrug for enggennemgang 28

6 [Tom side]

7 Sammenfatning Danmarks Miljøundersøgelser (nu Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi) foretog i perioden 2003 og 2006 en monitering af ynglefuglene i Skjern Enge. For stadig at følge udviklingen i antallet af ynglefugle efter restaureringen af Skjern Enge, blev der i 2011 med støtte fra 15. juni Fonden gennemført en optælling efter samme metoder som i 2003 og For vandfuglene var der i 2011 sket en stigning i antallet af ynglende knopsvane, troldand, rørhøg, vandrikse, rødben, hættemåge og fjordterne. Antallet af toppet lappedykker, grågås, knarand, taffeland, vagtel og dobbeltbekkasin var uændret, mens der for 15 arter var sket et fald i antallet af ynglepar, bl.a. vibe, klyde, lille præstekrave, rørdrum, spidsand, atlingand og skeand. Der blev ikke registreret sikre ynglefund af brushane, engryle, stor kobbersneppe, sortterne og dværgmåge, som alle tidligere ynglede i Skjern Enge, før den store afvanding i

8 1 Indledning I midten af 1960erne blev Skjern Å rettet ud og inddiget på strækningen fra Borris til å-mundingen i Ringkøbing Fjord og ha enge og våde områder blev omdannet til agerjord. I 1998 besluttede Folketinget, at den nedre del af Skjern Åens løb skulle føres tilbage til sit oprindelige løb, og at vådområder skulle retableres. I årene fra 1999 til slutningen af 2003 blev der genskabt omkring ha naturområde præget af den nu slyngede å samt lavvandede søer og sumpede områder (Andersen 2005). For at overvåge virkningerne af naturgenopretningsprojektet i Skjern Å dalen har Danmarks Miljøundersøgelser (nu Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi) i 2003 og 2006 undersøgt forekomsten af ynglefugle i det område, som dækkes af Skjern Å projektområde (Amstrup m.fl. 2005, Andersen 2005, Amstrup m.fl. 2007). Undersøgelserne har blandt andet haft til formål at tilvejebringe viden om ynglefuglenes antal og fordeling i projektområdet før og efter naturgenopretningen. I forbindelse med projektet Evidensbaseret naturgenopretning, støttet af 15. juni Fonden, har Aarhus Universitet videreført overvågningen og indsamlet viden om forekomsten af ynglefugle i Ved valget af kortlægningsmetoder og -datoer blev der taget udgangspunkt i de metoder, som er blevet anvendt ved yngleoptællinger i Skjern Enge i 2003 (Amstrup m.fl. 2005). 6

9 2 Undersøgelsesområde Aarhus Universitets optællinger af ynglefugle i 2011 dækker hele Skjern Å projektområde, hvis areal udgør ca ha. Afgrænsningen af projektområdet fremgår af Fig. 1. Området består hovedsageligt af et mosaiklandskab af slynget å, søer, afgræssede og tilgroede enge, rørsumpe og rørskove. I forbindelse med optællingerne udført i 2011 har vi anvendt den samme inddeling af projektområdet i delområder, som blev anvendt under ynglefugleoptællingen i 2003 og 2006 (Fig. 1B). Naturtyper Vandløb Permanent vand Sump Vedplanter Tørt land Nedlagte vandløb A Borris Vorgod Å Skjern Borriskrog Bro Skjern Å Lønborgvej Ganer Å Jernbane Albæk Kodbøl Gjaldbæk Bro A11 Vester Enge Hestholm Sø Sønderskov Bro Kalvholm Skjern Å Tarm Bybæk Omme Å Ringkøbing Fjord Lønborg Tarm Gundesbøl Å km B Figur 1. A viser projektområdets afgrænsning samt udbredelsen af områder med vand, sump og land. B viser delområdernes navne og afgrænsning. 7

10 3 Metoder Forekomsten af ynglefugle i Skjern Å projektområde blev i 2011 opgjort ved at anvende en kombination af metoder, der primært sigtede mod at opgøre antallet af ynglende vandfugle, omfattende artsgrupper som lappedykkere, svaner, gæs, ænder, vandhøns, vadefugle, terner og måger. Øvrige ynglende engfuglearter blev også registreret. Ved valget af kortlægningsmetoder og -datoer blev der taget udgangspunkt i de metoder, som tidligere er blevet anvendt ved yngleoptællinger i Skjern Enge (Amstrup m.fl. 2005). Til kortlægningen af ynglefugle benyttedes fire metoder: Natlytteture. På flere nætter med svag vind undersøgtes området ved at cykle eller køre i bil og foretage stop for at lytte efter nataktive arter. Metoden er især egnet til rørdrum, vandrikse, plettet rørvagtel, grønbenet rørhøne samt forskellige sangere. Der blev gennemført 1-3 natlytteture i hvert delområde (Appendiks 1). Fjernkortlægning. Ved brug af teleskop fra (så vidt muligt) høje punkter i landskabet (bakker, diger, pumpehuse m.m.), eller fra ladet på en pickup truck, blev områder set igennem for tilstedeværelse af hhv. territoriehævdende fugle, rugende fugle og par. Disse blev indtegnet på detaljerede kort. Metoden var især egnet til at finde ynglende viber, lappedykkere og svømmeænder (Appendiks 2 og 3). Enggennemgang. I starten af juni undersøgtes det meste af området til fods for forekomst af bl.a. ynglende vadefugle (rødben og evt. brushøne og alm. ryle, gul vipstjert, se Appendiks 4). Alle fugtige områder besøgtes og alle forhold vedrørende ynglefugle blev noteret på kort. De benyttede ruter blev angivet på kort. Dato for enggennemgangene i hvert delområde er givet i Appendiks 4. Kortlægning af ungeførende par. En række arter er vanskelige at registrere som ynglefugle ved territoriekortlægninger. For nogle af disse arter kan der med fordel gennemføres en kortlægning af ungeførende par. Kortlægning af par med unger er især egnet til grågås, gravand og dykænder (Appendiks 4). Alle optællinger blev foretaget af Amphi Consult (Ole Amstrup & Mogens Bak). Modsat tidligere år blev det store område i Skjern Å-deltaet inkl. Kalvholm undersøgt for ynglefugle, da områderne i 2011 nu var tilgængelige med to trækfærger. 8

11 4 Særlige forhold vedr. registreringer af enkelte arter For nogle arter var der særlige forhold som gjorde sig gældende vedr. den anvendte fremgangsmåde til optællingerne. Disse særlige forhold er beskrevet nedenfor. Sorthalset lappedykker. Alle sete fugle, par og enlige blev kortlagt flere gange i løbet af maj og juni. Toppet lappedykker. Forekomsten af ynglefugle blev kortlagt hovedsageligt i perioden primo maj - medio juni ved at registrere de fugle, som observeredes på vandfladerne, samt de reder, som kunne ses. Kortlægningen inkluderede således tydelige par og enlige fugle i nærheden af rørbræmmer samt redefund, mens fugle ude midt på vandfladerne blev medtaget som usikre par. Knopsvane. Antallet af reder og til dels ungeførende par blev kortlagt løbende i perioden ultimo april - medio juni. Knarand. To kortlægninger af alle hanner/par gennemførtes i perioden maj. Gråand. En kortlægning af alle hanner/par gennemførtes i perioden april. Atlingand. Der blev foretaget 3-4 kortlægninger i hvert delområde i perioden 5. maj juni. Enkeltiagttagelser af hanner eller par indikerede usikre par, mens gentagne iagttagelser af hanner /par repræsenterede sikre ynglepar. Skeand. To kortlægninger i hvert delområde i perioden maj. Taffeland og troldand. Under kortlægningen i maj noteredes kun par. Da der formodes at være et overskud af hanner blev disse ikke talt. Eventuel forekomst af ungefamilier blev registreret i juli. Blishøne. Denne art var vanskelig at optælle. I hvert delområde optaltes antallet af fugle og reder ved fjernobservationer. Da blishønsenes reder ofte var skjulte, blev antallet af par vurderet ud fra antal fugle set i yngletiden og antal redefund. Grønbenet rørhøne. På grund af artens skjulte levevis, var det rimeligt at antage, at en enkelt observation repræsenterede et ynglepar. Klyde. I maj blev der gennemført jævnlige optællinger af reder med teleskop i kolonier i Hestholm. Antal fugle i alt og antal rugende fugle blev optalt med teleskop på m afstand. Vibe. Vibeterritorier (hanner og par) blev fjernkortlagt ved brug af teleskop. Rugende fugle blev også registreret. Kortlægningen blev udført en enkelt gang i perioden april dækkende alle delområder. I områder, hvor vegetationen var høj, blev der gennemført en gennemgang til fods. 9

12 Dobbeltbekkasin. Spillende fugle, der blev registreret en enkelt eller flere gange, blev antaget at repræsentere et ynglepar. Det blev tilstræbt at foretage disse registreringer på stille aftener. Hættemåge. Antallet af fugle i kolonierne blev forsøgt opgjort, når fuglene blev opskræmt af rovfugle, eller når en enggennemgang fandt sted. Antallet af par blev estimeret ved at gange antallet af optalte fugle i kolonierne med 0,7 (jf. Hälterlein m.fl. 1995). 10

13 5 Prædatorer Jordrugende fugle i åbent terræn kan være meget følsomme over for prædatorer både i deres valg af ynglested og mht. deres ynglesucces (Thorup 1998). Omfanget af prædation blev ikke fulgt systematisk. Forekomsten af pattedyr-prædatorer såsom ræv, mink eller ilder kan være vanskelige at opgøre. De er ofte skjult af vegetation, og de er hovedsageligt nataktive, hvorved chancerne for at registrere dem i dagtimerne er lav. Dog blev der set adskillige ræve i yngletiden løbe rundt på de lavvandede områder i Hestholm, Vesterenge, Kalvholm og ved Præstholm. Endvidere blev der set en grævling og tre oddere. Disse arter præderer også jordrugende fuglearters reder. I undersøgelsesområdet ynglede 3 par rørhøge. Omfanget af deres prædation er givetvis ikke uvæsentlig for nogle af de jordrugende fuglearters ynglesucces. Desuden må krager også formodes at være en betydningsfuld prædator i området. 11

14 6 Forekomst af ynglefugle i 2011 I det følgende er ynglefuglene gennemgået artsvis med hovedvægten lagt på arter, som er tilknyttet enghabitaten i yngletiden. En del almindelige småfuglearter, som ikke er typiske engfugle, er ikke optalt. Der er kun inddraget oplysninger fra øvrige år for arter, hvor vi vurderede, at de anvendte metoder til optælling af arten og dækningen af området var tilstrækkeligt god til at muliggøre en sammenligning med opgørelserne fra 2003 og I 2006 var det kun udvalgte arter, der blev talt. Lille lappedykker Tachybaptus ruficollis Ynglebestand 2003: 6-7 par Ynglebestand 2011: 0 par. Flere par kan være blevet overset i de mange tilgroede småsøer. Toppet lappedykker Podiceps cristatus Ynglebestand 2003: par Ynglebestand 2006: par Ynglebestand 2011: par. Hovedområderne var Lønborggård/Stavsholm, Præstholm, Vesterenge og Hestholm inkl. Øster Hestholm. Gråstrubet lappedykker Podiceps grisegena Ynglebestand 2003: 8-9 par Ynglebestand 2006: 0-2 par Ynglebestand 2011: 0 par Sorthalset lappedykker Podiceps nigricollis Ynglebestand 2003: par Ynglebestand 2006: par Ynglebestand 2011: 6-7 par. De sorthalsede lappedykkere forsøgte at yngle flere steder i april, bl.a. i hættemågekolonierne i Vesterenge og Øster Hestholm. Disse forsvandt/opgav, men 6-7 par dukkede op i maj/juni i Præstholm. Ingen unger set. Skarv Phalacrocorax carbo Ynglebestand 2003: 3 par Ynglebestand 2006: 34 par Ynglebestand 2011: 0 par. Arten har tidligere ynglet i Øster Hestholm. 12

15 Skestork Platalea leucorodia Arten har siden 2002 ynglet lige uden for projektområdet på Høje Sande, men i 2011 var der en rævefamilie på øen, så skestorkene forsvandt ret hurtigt. I 2010 var der 44 par på Høje Sande. Rørdrum Botaurus stellaris Ynglebestand 2003: 4 par Ynglebestand 2006: 6 par Ynglebestand 2011: 2 par. Desuden var der et territorium lige nord for å- mundingen, dvs. uden for projektområdet. En god dækning, da antallet af nætter med gode lytteforhold var optimale. To hårde vintre i træk har nok været hård ved bestanden. Sangsvane Cygnus cygnus Den 17. april sås to fugle i Skænken Sø. Den 21. april blev der kun set én. Det er usikkert om fuglene har gjort yngleforsøg. Knopsvane Cygnus olor Ynglebestand 2003: 19 par Ynglebestand 2006: 23 par Ynglebestand 2011: 66 par. I alt fandtes 66 reder. De potentielle yngleområder blev dækket fra forskellige vinkler, så det samlede antal af oversete reder vurderes at være få. Knopsvane ynglede med 66 par i Foto: Thomas Eske Holm. 13

16 Grågås Anser anser Ynglebestand 2003: minimum 2 par Ynglebestand 2011: 3-4 par. To par med hhv. 4 og 5 gæslinger blev observeret i Præstholm, og ét ungeførende par med 3 gæslinger blev set i Albæk Fælled. Desuden blev der observeret en vogtehan i Gjaldbæk-Borris. Arten ynglede sandsynligvis kun i de tilgroede områder. Nilgås Alopochen aegypticus Ynglebestand 2003: 2 par Ynglebestand 2011: 0 par. Op til tre fugle blev set i april, men herefter blev de ikke længere observeret. Gravand Tadorna tadorna Ynglebestand 2003: 7-8 par Ynglebestand 2011: 0-24 par. Da arten som regel yngler i gamle rævegrave, blev antallet af ynglende gravænder forsøgt opgjort ved at registrere antallet af familier med unger, men ingen ællinger blev set. Ved opgørelse over hanner/par fås 24 par. Pibeand Anas penelope Ingen tegn på yngleaktivitet. Krikand Anas crecca Ingen tegn på yngleaktivitet. Knarand Anas strepera Ynglebestand 2003: par Ynglebestand 2011: 17 par. Der blev udført to gennemgange. Gråand Anas platyrhynchos Ynglebestand 2003: par Ynglebestand 2011: 180 par. Den anvendte metode (fjernkortlægning af par og hanner) var den samme som i Det er dog ikke den bedste metode til registrering af antal ynglepar, men det er den mindst ressourcekrævende, hvorudfra vi kan se, hvor mange fugle der er til stede i yngletiden. Det er usikkert, om alle par blev fundet, om alle hanner var ventehanner, og om alle par ynglede. Der blev optalt maksimum 180 hanner. Nogle få ungekuld blev set i undersøgelsesperioden. Spidsand Anas acuta Ynglebestand 2003: 1-5 par Ynglebestand 2011: 0 par. Ingen fugle set i yngletiden. 14

17 Atlingand Anas querquedula Ynglebestand 2003: par Ynglebestand 2011: 15 par. Kortlægningsmetoden var rimelig god til en vurdering af, hvor mange fugle der var til stede i yngletiden. Der udførtes 3-4 kortlægninger af arten, idet erfaringer viser, at ynglefugle kan være vanskelige at registrere, fordi de gemmer sig i vegetationen. Ynglefugle af arten kan derved let overses, men antallet af ynglepar kan også overvurderes, idet der i Danmark formodes at opholde sig en pulje af ikke-ynglende fugle (Thorup 1998). Skeand Anas clypeata Ynglebestand 2003: par Ynglebestand 2011: par. Stor usikkerhed ved første kortlægning (9-12. maj), da der tilsyneladende var en del hanner samlet ved Præstholm. Derfor blev der foretaget en ekstra kortlægning den 18. maj, hvilket gav et bedre billede af antal ynglefugle. Taffeland Aythya ferina Ynglebestand 2003: 6 par Ynglebestand 2011: 8 par. Ingen ungekuld set. Troldand Aythya fuligula Ynglebestand 2003: 3 par Ynglebestand 2011: 17 par. Ingen ungekuld set. Stor skallesluger Mergus merganser Et par sås ved å-mundingen den 12. maj. Det er usikkert om de ynglede. Rørhøg Circus aeruginosus Ynglebestand 2003: 1 par Ynglebestand 2006: 0 par Ynglebestand 2011: 3 par. Det er muligt at parrene fra Høje Sande var flyttet til projektområdet, da der i optællingsperioden var konstateret ræv på øen. Tårnfalk Falco tinnunculus Ynglebestand 2003: 0 par Ynglebestand 2011: 0 par. Som i 2003 forsøgte et par at yngle ved Pumpestation Øst lige uden for projektområdet. Agerhøne Perdix perdix Ynglebestand 2003: 5 par 15

18 Ynglebestand 2011: Ikke talt Vagtel Coturnix coturnix Ynglebestand 2003: 0 par Ynglebestand 2011: 0-1 par. Arten hørtes en enkelt gang inden for Skjern Å projektområde, men der hørtes over fem fugle lige nord for området. Fasan Phsianus colchicus Ynglebestand 2003: 8 par Ynglebestand 2011: Ikke optalt, men adskillige fugle blev set og hørt inden for projektområdet. Vandrikse Rallus aquaticus Ynglebestand 2003: 14 par Ynglebestand 2011: 19 par. I forhold til 2003 var der færre fugle i Vesterenge, sandsynligvis fordi rørskovsområderne i dette område var reduceret. Plettet Rørvagtel Porzana porzana Ynglebestand 2003: 7-9 par Ynglebestand 2006: 4 par Ynglebestand 2011: 4 par. Den anvendte metode, hvor der lyttes efter territoriehævdende fugle om natten, vurderes at være god. I løbet af ynglesæsonen blev der registreret territorier fem forskellige steder, men det er sandsynligt at en piftende fugl flyttede over et døgn, så nok kun fire forskellige territorier. Dog blev ingen faste territorier registreret. Engsnarre Crex crex 2003: 0 par 2011: 0 par Grønbenet rørhøne Gallinula chloropus Ynglebestand 2003: par Ynglebestand 2011: 7 par. Da arten lever meget skjult, blev der givetvis overset nogle territorier. Flere af territorierne blev således kun registreret, fordi der blev gennemført natlytteture. Blishøne Fulica atra Ynglebestand 2000: 5 par Ynglebestand 2003: par 16

19 Blishøne ynglede med par i Foto: Thomas Eske Holm. Ynglebestand 2011: par. Det opgjorte antal ynglepar er et forsigtigt skøn ud fra det observerede antal fugle og reder. Det mest optimale ville have været at gennemgå alle rørbræmmer for reder, men denne metode var for tidskrævende. I alt blev der observeret fugle svarende til mindst 66 par, men dette er absolut et minimumstal, så derfor skønnes det, at der ynglede par. Strandskade Haematopus ostralegus Ynglebestand 2003: 5 par Ynglebestand 2011: 1 par. Parret ynglede i en fangefold i Vesterenge på grænsen til Amholm. I reden var der 3 æg, som senere blev præderet. Klyde Recurvirostra avosetta Ynglebestand 2003: 85 par Ynglebestand 2006: 19 par Ynglebestand 2011: 28 par. Metodikken med adskillige optællinger af rugende fugle i Hestholm var dækkende, og det skønnes, at ingen par blev overset. De 15 par i den nordlige del af Hestholm Sø måtte opgive pga. oversvømmelse. I perioder med østenvind dukker der nogle fine sandøer frem. Disse er attraktive for klyden, men når vinden vender til vestlige retninger, stiger vandstanden igen, og rederne bliver oversvømmet. Ingen unger blev registreret. Lille præstekrave Charadrius dubius Ynglebestand 2003: 7-8 par Ynglebestand 2011: 0 par. En spillende fugl sås den 25. maj i området Gjaldbæk-Borris, men det vurderes, at der ikke var tale om en ynglefugl. 17

20 Vibe Vanellus vanellus Ynglebestand 2000: 74 par Ynglebestand 2003: par Ynglebestand 2011: 106 par. Det vurderes, at den anvendte metode resulterede i en rimelig dækning. På trods af at der var områder med høj vegetation, skønnes det, at mindst 95% af vibeterritorierne blev registreret. I forhold til 2003 var der langt færre viber i områderne øst for A11. I 2003 var hovedparten af disse områder nysået med græs og derved attraktive for arten. Ynglesuccesen var meget forskellig i de forskellige delområder. Under enggennemgangen i juni blev der set mange ungevarslende fugle i Vesterenge, mens der kun var få i områderne øst for A11, Øster Hestholm, Lønborggård/Stausholm. Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago Ynglebestand 2003: 14 par Ynglebestand 2011: 13 par. I alt blev der registreret 13 territorier. Brushane Philomachus pugnax Ynglebestand 2011: 0-3 ynglehunner. Ingen sikre ynglebeviser i form af rede eller nervøs hun. Den 18. maj blev der set 1 han og 1 hun på Vesterenge. Under gennemgangene i juni blev der set 2 hunner, også på Vesterenge samt en hun på Kalvholm. Begge områder er oplagte ynglehabitater for arten, og de 3 hunner kan have ynglet. Rødben Tringa totanus Ynglebestand 2003: 2-3 par Ynglebestand 2011: 14 par. Under enggennemgangen i juni blev der registreret 14 par. Hovedområderne var Vesterenge, Amholm og Kalvholm. Hættemåge Larus ridibundus Ynglebestand 2003: 735 par Ynglebestand 2006: 1460 par Ynglebestand 2011: 1532 par. Der var kolonier i tre områder. Den største blev etableret på Præstholm, hvor der som maksimum taltes 1757 fugle, hvilket svarer til ca par, når der ganges med en faktor 0,7 (Hälterlein m.fl. 1995). På Vesterenge taltes 422 fugle i kolonien, hvilket svarer til ca. 295 par. Derudover blev der optalt 10 yngleaktive fugle i den vestlige del af Hestholm, hvilket svarer til 7 par. 18

21 Hættemåge ynglede i tre kolonier med tilsammen par i Her ses kolonien på Præstholm hvor par blev registreret. Foto: Ole Amstrup. Stormmåge Larus canus Ynglebestand 2003: 1 par Ynglebestand 2011: 0-2 par Fjordterne Sterna hirundo Ynglebestand 2003: 1 par Ynglebestand 2006: 4 par Ynglebestand 2011: 8 par. Ca. 7 par forsøgte at yngle på en ø i den vestlige del af Hestholm Sø, men de opgav. Derefter flyttede fuglene til en pold i Vesterenge, hvor de ynglede. Derudover var der et par i den østlige ende af Hestholm Sø. Ingen unger blev set. Gøg Cuculus canorus Ynglebestand 2003: 10 hanner Ynglebestand 2011: 23 hanner Isfugl Alcedo atthis 2003: 1 par 2011: 0 par 19

22 Almindelig gul vipstjert Motacilla flava flava Ynglebestand 2003: 13 par Ynglebestand 2011: 83 par. Gulhovedet gul vipstjert Motacilla flava flavissima Ynglebestand 2011: 1 par. 1 han i par (hunnen sås ikke godt) ynglede på Vesterenge. Yderligere en han i par blev set nord for projektområdet tæt ved Falbækvej. Gulhovedet gul vipstjert ynglede med et par i Foto: Ole Amstrup. Nattergal Luscinia luscinia Ynglebestand 2003: 1 par Ynglebestand 2011: 0 par Sydlig blåhals Luscinia svecica cyanecula Ynglebestand 2006: 0 par Ynglebestand 2011: 8 par. Arten blev registreret for første gang inden for projektområdet i 2007, og siden er der etableret en fast bestand ved Skænken Sø. Bynkefugl Saxicola rubetra Ynglebestand 2003: 12 par Ynglebestand 2011: 17 par. Arten blev set især i de tilgroede områder øst for Skjern-Tarm vejen. 20

23 Græshoppesanger Locustella naevia Ynglebestand 2003: 2 par Ynglebestand 2011: 11 par. Desuden en del syngende fugle omkring projektområdet. Savisanger Locustella luscionides Ynglebestand 2003: 0 par Ynglebestand 2011: 1 par. Samme sted i Skænken Sø også en syngende han i Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus Ynglebestand 2003: Minimum 14 par Ynglebestand 2011: 120 par. På flere af natlytteturene i maj og enggennemgangene i juni blev arten talt. En rimelig god dækning. Kun de sydvestligste områder af Skjern Å-delta blev ikke dækket optimalt. Optællingen er ikke sammenlignelig med 2003, hvor dækningen ikke var så god pga. områdets utilgængelighed (Amstrup m.fl. 2005) Kærsanger Acrocephalus palustris Ynglebestand 2003: 5 par Ynglebestand 2011: 14 par. Arten var jævnt spredt i områder med lave buske. Rørsanger Acrocephalus scirpaceus Ynglebestand 2003: Minimum 45 par Ynglebestand 2011: 90 par. Inden for Skjern Å projektområde blev der registreret der 90 syngende rørsangere i 2011, og antallet af ynglepar vurderer vi til at have været minimum 90 par. Når dette antal er et minimumsantal, skyldes det, at nogle rørskovsområder ikke blev dækket mht. forekomsten af ynglende rørsanger, eksempelvis rørbræmmerne langs åerne. Sydlig fyrremejse Parus montanus kleinsmidti Ynglebestand 2003: 0 par Ynglebestand 2011: 3-4 par. Arten registreredes første gang inden for projektområdet i Holder især til ved Skænken Sø. Halemejse Aegithalos caudatus Ynglebestand 2003: 0 par Ynglebestand 2011: 1 par. 1 par med min. 8 unger blev set i kratbevoksningen ved Fandens Eng. 21

24 Skægmejse Panurus biarmicus Ynglebestand 2003: 1-2 par Ynglebestand 2011: 1 par Pungmejse Remiz pendulinus Ynglebestand 2003: 0 par Ynglebestand 2011: 0 par. I årene har der ynglet op til 2 par ved Skænken Sø, men ingen fugle blev noteret i Stor Tornskade Lanius excubitor Ynglebestand 2003: 1 par Ynglebestand 2011: 0 par Øvrige småfugle En række øvrige almindelige arter af småfugle registreredes som ynglende eller som sandsynligt ynglende inden for Skjern Å projektområde i Af tidsmæssige årsager blev disse arter ikke optalt. Det drejer sig om landsvale (Hirundo rustica), bysvale (Delichon urbica), digesvale (Riparia riparia), sanglærke (Alauda arvensis), engpiber (Anthus pratensis), skovpiber (Anthus trivialis), hvid vipstjert (Motacilla alba), rødhals (Erithacus rubecula), solsort (Turdus merula), havesanger (Sylvia borin), munk (Sylvia atricapilla), gærdesanger (Sylvia curruca), tornsanger (Sylvia communis), gransanger (Phylloscopus collybita), løvsanger (Phylloscopus trochilus), musvit (Parus major), blåmejse (Parus caeruleus), husskade (Pica pica), gråkrage (Corvus corvix), bogfinke (Fringilla coelebs), tornirisk (Carduelis cannabina), lille gråsisken (Carduelis cabaret), gulspurv (Emberiza citrinella), rørspurv (Emberiza schoeniclus) og bomlærke (Miliaria calandra). 22

25 7 Konklusion For de arter, hvor der kunne laves sammenligninger, var optællingsmetoderne og indsatsen i felten de samme i 2011 som i tidligere år. For vandfuglene var der i 2011 sket en stigning i antallet af ynglende knopsvane, troldand, rørhøg, vandrikse, rødben, hættemåge og fjordterne. Antallet af toppet lappedykker, grågås, knarand, taffeland, vagtel og dobbeltbekkasin var uændret, mens der for 15 arter var sket et fald i antallet af ynglepar, bl.a. vibe, klyde, lille præstekrave, rørdrum, spidsand, atlingand og skeand. Der er ikke registreret sikre ynglefund af brushane, engryle, stor kobbersneppe, sortterne og dværgmåge, som alle tidligere ynglede i Skjern Enge, før den store afvanding i (Ferdinand 1971). 23

26 8 Referencer Amstrup, O., Bregnballe, T. & Nitschke, M. 2005: Forekomst af ynglefugle i Skjern Å projektområde i 2000 og Danmarks Miljøundersøgelser. 54 s. Arbejdsrapport fra DMU nr Amstrup, O., Bregnballe, T. & Bundgaard, P. 2007: Forekomst af yngle- og trækfugle i Skjern Å projektområde i Danmarks Miljøundersøgelser. 22 s. Arbejdsrapport fra DMU nr Andersen, J.M. (red.) 2005: Restaurering af Skjern Å. Sammenfatning af overvågningsresultater Danmarks Miljøundersøgelser. 96 s. Faglig rapport fra DMU nr Ferdinand, L Større danske fuglelokaliteter. 1.del. Dansk Ornitologisk Forening. 221 s. Hälterlein, B., Fleet, D.M., Henneberg, H.R., Mennebäck, T., Rasmussen, L.M., Südbeck, P., Thorup, O. & Vogel, R Vejledning i optælling af ynglefugle i Vadehavet. Wadden Sea Ecosystem No. 3, Common Wadden Sea Secretariat, Trilateral Monitoring and Assessment Group & Joint Monitoring Group for breeding birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven. Thorup, O. 1998:Ynglefuglene på Tipperne Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 92:

27 Appendiks 1. Dato og tidsforbrug for natlytteture. Dato Start Slut Delområder Timer i alt 16-apr Poldene, Lønborggård, Kalvholm, Præstholm, Amholm, Vesterenge 6 19-apr Øster Hestholm 2,7 20-apr Damsø Enge, Albæk Fælled, Fandens Eng 21-apr Skænken Sø 5 22-apr Øster Enge, Hestholmslyngen 4 22-apr Kalvholm, Skjern Ådelta 2,7 22-apr Hestholm Nord 0,4 18-maj Klinkerne+Poldene 2 18-maj SkjernÅdelta langs norddige 4,2 27-jun Alt øst for A jul Alt vest for Lønborgvej 4,2 05-jul Skænken Sø 1,5 06-jul Hestholm 1,5 25

28 Appendiks 2. Dato og tidsforbrug for fjernkortlægning af gråand, vibe mm. Dato Start Slut Delområder Timer i alt 23-apr Pumpestation Øst, Damsø, Albæk Fælled 5,2 23-apr Albæk-Borris+Omme/Gundesbøl 5,2 24-apr Hestholm Midt, Øster Enge 4,5 27-apr Amholm, Præstholm, Lønborggård 6 27-apr Hestholm Midt 5,5 27-apr Vesterenge 2,7 28-apr Øster Enge,Kalvholm 6,8 28-apr Vesterenge 2,5 28-apr Lønborggård 3 26

29 Appendiks 3. Dato og tidsforbrug for fjernkortlægning af lappedykkere og øvrige svømmeænder F=Fjernkortlægning, G=Gennemgang Dato Start Slut Delområder Aktivitet Timer i alt 09-maj Damsø, Albæk Fælled, Votkær,Stoustrup Enge FG 4,8 11-maj Øster Hestholm, Hestholm F 5,2 11-maj Amholm, Vesterenge, Kalvholm F 5,2 11-maj Skænken Sø, Øster Hestholm Syd, Hestholmslyngen FG 5,8 11-maj Øster og Lønborg Enge F 1 11-maj Lønborggård, Præstholm F 3,2 12-maj Præstholm, Lønborggård, Poldene G 3,7 12-maj Skjern ÅDelta G 3 18-maj Lønborggård, Præstholm F 1,5 18-maj Øster Enge F 0,2 18-maj Hestholm, Amholm, Vesterenge F 1,3 18-maj Damsø Råddensig FG 1,2 18-maj Skjern ÅDelta F 4 25-maj Damsø, Albæk Fælled F 1,3 25-maj Gjaldbæk-Borris FG 1,4 25-maj Stoustrup Enge F 0,7 25-maj Skænken Sø, Øster Hestholm, Hestholm Midt F 2,5 25-maj Vesterenge F 1,8 25-maj Hestholmslyngen, Øster og Lønborg Enge F 3,5 26-maj Lønborggård, Præstholm F 3 28-maj Skænken Sø F 1,6 27

30 Appendiks 4. Dato og tidsforbrug for enggennemgang Dato Start Slut Delområder Timer i alt 01-jun Gundesbøl Å, Stoustrup Enge 4,5 01-jun Gjaldbæk-Borris 4,5 02-jun Kodbøl-Floriggård 4,5 03-jun Fandens Eng, Votkær Fælled 4,5 07-jun Damsø og Råddensig 6,9 07-jun Albæk Fælled, Stoustrup Enge 4 08-jun Hestholmslyngen, Øster og Lønborg Enge 5,3 08-jun Øster Hestholm, Hestholm Midt 5,4 09-jun Amholm, Vesterenge 4,7 10-jun Poldene, Lønborggård,Præstholm 4,9 11-jun Kalvholm 4,7 11-jun Hestholm N 1,5 11-jun Vesterenge N 1,6 11-jun Hestholm V 1,3 28

31 [Tom side]

32 FOREKOMST AF YNGLEFUGLE I SKJERN ENGE PROJEKTOMRÅDE I 2011 Danmarks Miljøundersøgelser (nu Aarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi) foretog i perioden 2003 og 2006 en monitering af ynglefuglene i Skjern Enge. For stadig at følge udviklingen i antallet af ynglefugle efter restaureringen af Skjern Enge blev der i 2011 med støtte fra 15. juni Fonden gennemført en optælling efter samme metoder som i 2003 og For vandfuglene var der i 2011 sket en stigning i antallet af ynglende knopsvane, troldand, rørhøg, vandrikse, rødben, hættemåge og fjordterne. Antallet af toppet lappedykker, grågås, knarand, taffeland, vagtel og dobbeltbekkasin var uændret, mens der for 15 arter var sket et fald i antallet af ynglepar, bl.a. vibe, klyde, lille præstekrave, rørdrum, spidsand, atlingand og skeand. Der blev ikke registreret sikre ynglefund af brushane, engryle, stor kobbersneppe, sortterne og dværgmåge, som alle tidligere ynglede i Skjern Enge, før den store afvanding i ISBN: ISSN: X

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Forekomst af ynglefugle i Skjern Å projektområde i 2000 og 2003

Forekomst af ynglefugle i Skjern Å projektområde i 2000 og 2003 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forekomst af ynglefugle i Skjern Å projektområde i 2000 og 2003 Arbejdsrapport fra DMU, nr. 203 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Forekomst

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011

UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 2002-2011 UDVIKLINGEN I FOREKOMSTEN AF VANDFUGLE I SKJERN ENGE I EFTERÅRENE 22-211 Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2016

Ynglefuglene på Tipperne 2016 Ynglefuglene på Tipperne 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. august 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Styrelsen

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Keldsnor Fuglestation 2006

Keldsnor Fuglestation 2006 Ringmærkningen på Keldsnor Fuglestation 2006 Hele syv Skovsangere blev mærket i 2006, denne er fra 20. august. Foto: Erhardt Ecklon. 2006 var 13. år i træk med ringmærkning i efterårsmånederne på Sydlangeland.

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen

Fuglene omkring. Danfoss Universe. Februar - september 2008. af Bjarne Nielsen Fuglene omkring Danfoss Universe Februar - september 2008 af Bjarne Nielsen Langesø, 1. oktober 2008 Euring-nr. dansk navn, latinsk navn (antal observationer, antal observerede individer, formodet antal

Læs mere

Vandfugle i Skjern Enge

Vandfugle i Skjern Enge Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Vandfugle i Skjern Enge 2002-2004 Forekomst i træktiden og forsøg med reguleret jagt Arbejdsrapport fra DMU, nr. 218 2. udgave [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA. nr.: A154 Version: 2 Oprettet: 06.03.2017 Gyldig fra:

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2017

Ynglefuglene på Tipperne 2017 Ynglefuglene på Tipperne 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. august 2017 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Miljøstyrelsen

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning.

Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen Listen er fra  samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Alle fuglearter (173 i alt) set i Porsemosen 1966-2013. Listen er fra www.dofbasen.dk samt Høje- Taastrup og Egedal Kommuners naturovervågning. Dansk navn Latinsk navn Antal gange/antal individer Lille

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter

FUGLE I BYEN. Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN Guide til 25 fuglearter FUGLE I BYEN rummer 25 af de mest almindelige fuglearter i Botanisk Have i København. Hæftet er velegnet til bestemmelse af fuglearter i de fleste bymiljøer. Fuglene

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet

Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet 1 Fuglelivet i Forsøgscenteret/Sagnlandet Dokumentation 1997-2015 Af Bent Bardtrum Indhold Baggrund Tællingerne En fugletur igennem Sagnlandet Redekasserne Artslisterne 1997-2015 Baggrund I efteråret 1997

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S

Ynglende fugle i Porsemosen 2013. Med forslag til naturpleje. Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Med forslag til naturpleje Rapport til Egedal og Høje-Taastrup kommuner fra Orbicon A/S Rekvirent Rådgiver Egedal og Høje-Taastrup kommuner v/rikke Storm-Ringström & Henriette Voigt Orbicon, Ringstedvej

Læs mere

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005

Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet. Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 2005 Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 25 Af Ole Amstrup (trækfugle) og Ole Thorup (ynglefugle) Arbejdsprogrammet for Tipperne 25 Fra slutningen af april til og med november blev der udført

Læs mere

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013

Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Fugle, padder og krybdyr pa Amager Fælled 2013 Biomedia Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen og Anders N. Michaelsen Antal sider: 45 December 2013 Datablad Titel: Fugle, padder

Læs mere

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK

STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK STØRRELSE OG UDVIKLING AF FUGLEBESTANDE I DANMARK Artikel 12 rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 176 2015 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Titel: Overvågning af kystnære ternearter

Titel: Overvågning af kystnære ternearter Titel: Overvågning af kystnære ternearter Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: A181 1 Gyldig fra: 01.04.2017

Læs mere

Ynglefuglene i danske småbiotoper

Ynglefuglene i danske småbiotoper Ynglefuglene i danske småbiotoper Hans Meltofte, Michael B. Grell, Peer L. Lindballe og Timme Nyegaard (With a summary in English: The breeding bird fauna on small biotopes in Denmark) Indledning To tredjedele

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

Fuglelivet på Christianshavns Vold

Fuglelivet på Christianshavns Vold Fuglelivet på Christianshavns Vold Fugletælling 2000-2001 Vej & Park, Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet af biolog Ayla S.N. Elkjær Fuglelivet på Christianshavns Vold Baggrund I efteråret 2000

Læs mere

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser

Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser Ynglende fugle 2014 Snoldelev, Gammel Havdrup og Ramsø Moser (Fuglebeskyttelsesområderne 103 og 104) Rapport fra Orbicon A/S til Roskilde og Solrød Kommuner Rekvirent Roskilde og Solrød Kommuner, Morten

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2009 - med forslag til naturpleje Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660 Stenløse Telefon 46 30 03 10 Telefon:

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner

Ynglende fugle i Roskilde Fjord Med registrering af naturforhold. Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Med registrering af naturforhold Rapport fra Orbicon A/S til Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner Rekvirent Rådgiver Frederikssund, Roskilde og Lejre Kommuner v/troels Karlog, Morten Vincents & Søren

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Overvågning af fugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord 24 Af Ole Thorup (ynglefugle Tipperne), Ole Amstrup (ynglefugle Ringkøbing Fjord,

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017

Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Damhusengen og Damhussøen Fugle og forvaltning 2017 Rapport til Københavns Kommune Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen September 2017 Datablad Titel: Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG 5700-6300 2013 (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK 200-300 Sangsvane YS/VG 3 2012 (+)Indvandring

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, /06/07/08/09: John Bang Jørgensen, /06/07/08/09: Karsten Christoffersen 16/5, 19/5 1996 11/6 2/4, 19/5 delvis

Læs mere

Natur- og miljøeffekter af Skjern Å restaureringen

Natur- og miljøeffekter af Skjern Å restaureringen Natur- og miljøeffekter af Skjern Å restaureringen Genopretning af Skjern ådalen har ført til, at området allerede i løbet af få år har fået en stor naturmæssig værdi. Tabel 1. Udgifter ved Skjern Å restaureringsprojektet

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

0 Indhold. Titel: Overvågning af splitterne som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning

0 Indhold. Titel: Overvågning af splitterne som ynglefugl. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning af splitterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version:

Læs mere

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 09-013 RØRHØG CIRCUS AERUGINOSUS MARSH HARRIER ROHRWEIHE Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 af Benth Micho Møller Indledning. Census-undersøgelse

Læs mere

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009

Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 Ynglende fugle i Roskilde Fjord 2009 - med registrering af naturforhold Rekvirenter Rådgiver Frederikssund Kommune Orbicon A/S Torvet 2 Ringstedvej 20 3600 Frederikssund 4000 Roskilde Tlf. 47 35 10 00

Læs mere

Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord Jens Overgaard Christensen & Egon Østergaard

Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord Jens Overgaard Christensen & Egon Østergaard Ynglende kyst- og engfugle ved Nissum Fjord 1983-21 Jens Overgaard Christensen & Egon Østergaard Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 16 nr 4 212 Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 16, nr 4, 212

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2008

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2008 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2008 - med forslag til naturpleje Rørhøg (Jens Kristian Kjærgaard) Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej 20 Rådhustorvet 2 4000 Roskilde 3660

Læs mere

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007

Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra DMU nr. 242, 2008 Overvågning af ynglefugle i Vejlerne, 2007 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Arbejdsrapport fra

Læs mere

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^"^""^

Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^-^^^ Ynglefugle i enge og moser langs S u så e n^^^^^"^""^ STORSTRØMS AMT L/ ]jl^i Teknik og Miljøforvaltningen Ynglefugle i enge og moser langs Susåen Udgivet af Storstrøms Amt Teknik og Miljøforvaltningen

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2015 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos og billedredaktion: Karin Gustausen (med mindre andet

Læs mere

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2007

YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2007 YNGLENDE FUGLE I PORSEMOSEN 2007 - med forslag til naturpleje Klarvandet tørvegrav i Porsemosen syd for Nybølle Å (Foto: E.M. Jacobsen). Kunde Rådgiver Egedal Kommune Orbicon A/S Natur og Miljø Ringstedvej

Læs mere

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken

Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i Tøndermarsken Vurdering af konsekvenser for vandfugle ved forskellig regulering af offentlig færdsel i Margrethe Kog i øndermarsken Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. januar 216 Karsten Laursen

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Moniteringsrapport. LIFE-Engfugleprojektet LIFE/NAT/DK/158. (Restoration of Meadow Bird Habitats REMAB)

Moniteringsrapport. LIFE-Engfugleprojektet LIFE/NAT/DK/158. (Restoration of Meadow Bird Habitats REMAB) Moniteringsrapport LIFE-Engfugleprojektet 2006- LIFE/NAT/DK/158 (Restoration of Meadow Bird Habitats REMAB) Indledning For at kunne dokumentere effekten af de gennemførte tiltag i LIFE Engefugleprojektet

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen

Fuglene på Filsø. Årsrapport Filsøgruppen Fuglene på Filsø Årsrapport 2014 Filsøgruppen Forfattere: Jens Rye Larsen (red.), Ole Hansen, Peter Rasmussen, Sven Bødker, Søren Peder Nielsen Fotos: Karin Gustausen (med mindre andet er nævnt under foto)

Læs mere

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark

Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5 Punkttællingsprojektet - Årsrapport for 7 af Henning Heldbjerg Titel: Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-5. Forfatter: Henning

Læs mere