I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer: 1 1. Efter 8 a indsættes:» 8 b. Ministeren kan indhente personoplysninger fra universitetet om universitetets studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«2. Efter 22 indsættes:» 22 a. Universitetet kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikkeindskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved universitetet pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 25. august 2014, foretages følgende ændring: 1. Efter 44 indsættes:» 44 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra erhvervsakademiet om erhvervsakademiets studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 25. august 2014, foretages følgende ændring: Efter 45 indsættes:» 45 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra professionshøjskolen om professionshøjskolens studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«4 1

2 I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, som ændret ved 3 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 39 indsættes:» 39 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra højskolen om højskolens studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«5 Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes i kapitel 6:» 14 a. Uddannelsesinstitutionen kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved institutionen pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«2. Efter 15 c indsættes:» 15 d. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om uddannelsesinstitutionens studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, 2 i lov nr. 520 af 26. maj 2014 og 4 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 6 1. I 23 b indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om uddannelsesinstitutionens studerende, elever og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes og elevers vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, foretages følgende ændring: 7 1. I 1 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.«8 2

3 Loven træder i kraft den 1. januar

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund og formål 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gennemsigtighed i valg af uddannelse Gældende ret Den foreslåede ordning 3.2. Forsikring af gæsteforskere Gældende ret Den foreslåede ordning 3.3. Krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v Gældende ret Den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 4

5 1. Indledning Det er en livsbeslutning at vælge uddannelse, og selv om uddannelsesinstitutionerne i dag gør en række oplysninger tilgængelige, så er oplysningerne svære at sammenligne. Derfor skal der fra alle videregående uddannelser indsamles en række centrale informationer, som kan præsenteres samlet på en let tilgængelig og sammenlignelig måde i et digitalt værktøj. 2. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslaget fremsættes som opfølgning på aftalen af 2. juli 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke 2014, initiativ 79. Med initiativet er det målet, at der skal skabes gennemsigtighed i den enkeltes uddannelsesvalg, således at information om kvalitet og relevans (beskæftigelsesmuligheder m.v.) reelt og aktivt kan understøtte de unges valg af videregående uddannelse positivt. Produktivitetskommissionen peger i Analyserapport 4: Uddannelse og Innovation fra december 2013 på, at danske uddannelsessøgende i stor og stigende grad har søgt ind på uddannelser med systematisk højere arbejdsløshed end andre uddannelser. En medvirkende årsag kan være, at der mangler let tilgængelig og sammenlignelig information om uddannelserne, når de unge skal vælge uddannelse. For at gøre det lettere for kommende studerende at vurdere og sammenligne videregående uddannelser med henblik på valg af uddannelse ønsker regeringen, at der bl.a. i tilknytning til UddannelsesGuiden (ug.dk) udvikles digitale redskaber med henblik på offentliggørelse af sammenlignelige og overskuelige informationer om alle de videregående uddannelser, herunder bl.a. information om ledighed, erhvervsindkomst, beskæftigelse og timetal på uddannelsen, samt studerendes og færdiguddannedes vurdering af uddannelsernes kvalitet og deres relevans for efterfølgende beskæftigelse. Der offentliggøres i dag en række informationer om uddannelser, fuldførelsesprocenter og færdiguddannedes overgang til beskæftigelse samt en række mere kvalitative beskrivelser af uddannelsernes arbejdsmarked på bl.a. UddannelsesGuiden (ug.dk). Denne information er imidlertid svær at sammenligne på tværs af uddannelser. Uddannelses- og forskningsministeren vil derfor udvikle et nyt digitalt værktøj bl.a. i tilknytning til UddannelsesGuiden (ug.dk) der gør det muligt at søge information om og sammenligne uddannelser på tværs. For at kvalificere disse informationer ønsker ministeren at udbygge de allerede tilgængelige statistiske oplysninger med studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til beskæftigelse. For at styrke de videregående uddannelsesinstitutioners mulighed for at rekruttere dygtige gæsteforskere ønsker regeringen desuden at udvide den statslige selvforsikring til også at omfatte ikkeansatte gæsteforskere, så forskelle i forsikringsdækning ikke bliver afgørende for rekruttering af udenlandske gæsteforskere. Endvidere foreslås det at give uddannelses- og forskningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om krav om oversættelse af dokumentation for udenlandske uddannelseskvalifikationer (eksamensbeviser m.v.) ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse. 3. Lovforslagets indhold 5

6 3.1. Gennemsigtighed i valg af uddannelse Gældende ret Efter de gældende regler indhenter Uddannelses- og Forskningsministeriet fra uddannelsesinstitutionerne oplysninger til budgetterings- og statistiske formål, f.eks. oplysninger om uddannelsernes undervisnings- og vejledningstimer m.v., samt bearbejder registerdata fra Danmarks Statistik vedrørende ledighed og erhvervsindkomst m.v., men ministeriet kan ikke pålægge uddannelsesinstitutionerne at udlevere kontaktoplysninger på studerende og færdiguddannede til brug for det foreslåede digitale værktøj. Uddannelsesinstitutionerne kan i dag vælge at udlevere kontaktoplysninger om de studerende og færdiguddannede til central indsamling af data, jf. 6 og 11 i lov om behandling af personoplysninger, og kapitel 13 i lov om Det Centrale Personregister, men institutionerne har ikke pligt hertil Den foreslåede ordning Med lovforslaget foreslås det, at alle de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet forpligtes til at indberette personoplysninger for relevante studerende og færdiguddannede til ministeriet til brug for den ovenfor skitserede dataindsamling. Med personoplysninger forstås kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, adresse, telefonnummer/mobil-nummer samt cpr-nummer. Der udarbejdes i samarbejde med relevante repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og Studievalg (syv regionale vejledningscentre, der alle vejleder om videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark) et digitalt værktøj til offentliggørelse bl.a. i tilknytning til UddannelsesGuiden (ug.dk), hvor potentielle ansøgere til de videregående uddannelser kan sammenligne uddannelser på tværs af flere parametre om kvalitet og relevans. I det digitale værktøj skal brugeren selv kunne definere, hvilke uddannelser der skal sammenlignes og på hvilke parametre. I det digitale værktøj skal både registerbaserede data og spørgeskemadata være tilgængelige. Det forventes, at oplysninger om ledighed og erhvervsindkomst samt oplysninger om undervisnings- og vejledningstimer m.v. vil være tilgængelige i det digitale værktøj forud for ansøgningsrunden til optagelsen i Oplysninger om undervisnings- og vejledningstimer kan alene medtages for en delmængde af uddannelserne i 2015, da 2014-dataindsamlingen er en pilotindsamling, som alene omfatter en delmængde af uddannelserne. Efterfølgende vil oplysningerne blive etableret for alle de videregående uddannelser. Det forventes, at oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til efterfølgende beskæftigelse indsamles via spørgeskemaundersøgelser, og at oplysningerne kan medtages i det digitale værktøj forud for studiestart i Information om de studerendes og færdiguddannedes vurderinger af kvalitet og relevans vil blive indsamlet centralt af ministeriet for at sikre, at data kan sammenlignes på tværs af uddannelser og institutioner. Det er vurderingen, at sammenlignelighed i data bedst sikres ved, at ministeriet har ansvaret for udvikling af spørgemetodik, indsamling og bearbejdning af data m.v. Ministeriet skal som dataansvarlig myndighed for spørgeskemaundersøgelserne overholde lov om behandling af personoplysninger, herunder bestemmelserne om indhentelse af forudgående udtalelse hos Datatilsynet, da behandlingen udelukkende finder sted i videnskabeligt eller statistisk øjemed, jf. lovens 45, stk. 1, nr Forsikring af gæsteforskere 6

7 Gældende ret Universiteterne er som statsfinansierede selvejende institutioner omfattet af statens selvforsikringsprincip, jf. Finansministeriets Budgetvejledning 2014, punkt Tilsvarende er Designskolen Kolding som selvejende institution omfattet af statens selvforsikringsprincip, mens Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som statsinstitutioner er direkte omfattet af statens selvforsikring, jf. Finansministeriets Budgetvejledning 2014, punkt Det indebærer, at institutionerne med undtagelse af enkelte forsikringstyper ikke må tegne forsikring via private udbydere uden tilladelse fra Finansministeriet. Tilladelse kan gives, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes at være økonomisk fordelagtigt for staten, eller på baggrund af særskilt hjemmel. For skader, hvor der ikke er tegnet forsikring, og som derfor er omfattet af selvforsikringsprincippet, er institutionen således henvist til selv at afholde omkostningerne til genetablering efter skaden. Er skaden forvoldt af en person, der ikke er omfattet af institutionens forsikringsansvar, følger det af almindelige budget- og bevillingsregler, at institutioner, der har et skadekrav mod en skadevolder, skal gøre forsøg på at inddrive et sådant krav. Ansatte ved institutionerne er som led i deres ansættelse omfattet af institutionens selvforsikring. Udenlandske gæsteforskere ved f.eks. et universitet er formelt set ikke ansat ved institutionen, hvorfor de som udgangspunkt ikke er omfattet af statens selvforsikring. De gældende regler for udenlandske gæsteforskere kan opsummeres således: Person- og tingsskade forvoldt af gæsteforskeren: Det offentlige er som arbejdsgiver ansvarlig for de skadevoldende handlinger og undladelser uden for kontraktforhold, som de ansatte måtte forvolde i tjenesten. Det er derfor afgørende, om en gæsteforsker kan anses for at være ansat eller ej (uanset om vedkommende formelt set er ansat eller ej). Ved vurderingen heraf er instruktions-, tilsyns- og kontrolmulighedens udstrækning afgørende. Det vil derfor i det enkelte tilfælde afhænge af en konkret vurdering, om en gæsteforsker kan anses for at være ansat eller ej, og om vedkommende dermed er omfattet af institutionens selvforsikring. Arbejdsskader: Når en gæsteforsker er i en arbejdssituation, hvor gæsteforskeren udfører arbejde for institutionen, er gæsteforskeren omfattet af lov om arbejdsskadesikring, også selvom gæsteforskeren formelt set ikke er ansat. Det er dog en forudsætning, at det er i institutionens interesse, at arbejdet udføres, og at der har været en vis instruktions- og tilsynsbeføjelse fra institutionens side. Det vil således afhænge af en konkret vurdering, om en gæsteforsker er omfattet af institutionens selvforsikring eller ej Den foreslående ordning For at fjerne tvivlen om forsikringsdækningen af de enkelte udenlandske gæsteforskere og for at fjerne behovet for, at gæsteforskerne tegner individuelle forsikringer, hvilket kan være vanskeligt og bekosteligt, foreslås det på baggrund af dialog med institutionerne at sidestille udenlandske gæsteforskere med ansatte ved institutionerne i relation til institutionens selvforsikring. En sådan hjemmel vurderes at styrke institutionernes muligheder for at tiltrække udenlandske gæsteforskere og vil efterkomme et konkret ønske fra institutionerne. Hertil kommer, at en sådan ordning vil være økonomisk mere hensigtsmæssig, da private forsikringer er bekostelige og kan være vanskelige at tegne. 7

8 Med begrebet gæsteforsker forstås ikke-ansatte og ikke-indskrevne personer, som i en kortere eller længere periode har ophold ved institutionen med henblik på at forske. Begrebet omfatter således såvel ordinære gæsteforskere som ph.d.-studerende ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, der som led i deres ph.d.-uddannelse opholder sig ved institutionen uden at være indskrevet på en fuld ph.d.-uddannelse eller dele heraf ved institutionen. Begrebet omfatter omvendt ikke gæsteforedragsholdere eller deltagere i konferencer, seminarer og lign. afholdt af institutionen. Hjemmelen vil alene skulle omfatte skader, der opstår som led i forskernes ophold ved institutionerne Krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v Gældende ret De videregående uddannelsesinstitutioner udbyder et stigende antal uddannelser, hvor der undervises på engelsk, og enhver person kan uanset nationalitet ansøge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Blandt andet derfor modtager institutionerne hvert år ansøgninger om optagelse, hvor ansøgerne medsender eksamensbeviser og anden dokumentation, der er affattet på et sprog, der kræver oversættelse, før ansøgningen kan behandles. Der er fastsat adgangskrav til hver enkelt videregående uddannelse, almindeligvis i form af en adgangsgivende uddannelse. For uddannelser i efter- og videreuddannelsessystemet er der endvidere krav om relevant erhvervserfaring efter afslutning af den adgangsgivende eksamen. Ansøgeren skal dokumentere, at vedkommende opfylder adgangskravene til den eller de søgte uddannelser ved at fremsende eksamensbeviser og andre relevante bilag. Dette sker oftest ved, at ansøgeren uploader eksamensbeviser og bilag på optagelsesportalen eller via uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Der er ikke hjemmel til at kræve, at den dokumentation, som ansøgere fremsender til en videregående uddannelsesinstitution med henblik på at dokumentere opfyldelse af adgangskravene, er udfærdiget på eller oversat til f.eks. dansk, norsk, svensk, engelsk, fransk eller tysk. Når en videregående uddannelsesinstitution modtager ansøgninger om studiepladser vedlagt eksamensbeviser og anden dokumentation, der er affattet på andre sprog, skal institutionerne derfor selv sørge for at oversætte dokumenterne i det omfang, det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. På universitetsområdet er der i dag hjemmel til, at universitetet kan opkræve et depositum af visse udenlandske ansøgere fra tredjelande for at behandle ansøgning om optagelse på en uddannelse, hvis deres adgangsgivende eksamen ikke er dansk, jf. universitetslovens 26, stk. 5. Depositummet skal fastsættes således, at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen, der bl.a. omfatter gennemgang af en række dokumenter, herunder eksamensbeviser m.m. der dokumenterer, om ansøgeren opfylder de faglige adgangskrav samt eventuelle sprogkrav, der er fastsat for den pågældende uddannelse Den foreslåede ordning Med henblik på at lette de administrative byrder for de videregående uddannelsesinstitutioner og herunder frigøre ressourcer til faglige vurderinger, foreslås det, at uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse. Der vil således kunne stilles krav om, at ansøgere til studiepladser på videregående uddannelser fremsender de anførte dokumenter i en autoriseret oversættelse til et af flere nærmere angivne sprog. 8

9 Da det foreslåede kan formindske et universitets udgifter til oversættelse af ansøgeres eksamensbeviser og anden dokumentation, vil et universitets behov for at opkræve depositum for behandling af ansøgning om optagelse på en uddannelse af visse ansøgere, jf. universitetslovens 26, stk. 5, ligeledes kunne formindskes. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslagets 1, nr. 1, 2, nr. 1, 3, nr. 1, 4, nr. 1, 5, nr. 2, og 6, nr. 1, har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. Engangsudgifterne til udvikling af et digitalt præsentationsværktøj og gennemførelse af dataindsamling afholdes inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede ramme. Afhængig af markedsprisen estimeres engangsomkostningerne til at udgøre mellem kr. og kr. Omkostninger i forhold til at gennemføre én dataindsamling af de studerendes og de færdiguddannedes vurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans estimeres til kr. Udlevering af personoplysninger på studerende og færdiguddannede vil pålægge uddannelsesinstitutionerne en mindre administrativ opgave, som finansieres inden for institutionernes samlede tilskud. Lovforslagets 7, nr. 1, vil have positive administrative konsekvenser for videregående uddannelsesinstitutioner som følge af, at der kan stilles krav om, at eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse, skal være oversat til bestemte sprog, hvorved det ikke er nødvendigt for uddannelsesinstitutionen at foretage eller få foretaget oversættelse, inden ansøgningen om studieplads kan behandles. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslagets 7, nr. 1, vil have administrative konsekvenser for personer, hvis udenlandske eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse, bliver omfattet af krav om oversættelse, der fastsættes med hjemmel i denne bestemmelse. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 5. september 2014 til den 3. oktober 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Akademikerne, Akademiraadet, Akademisk Arkitektforening, Akkrediteringsrådet, Arkitektskolen Aarhus, C3, Copenhagen Business 9

10 School Handelshøjskolen, Danish Institute for Study Abroad, Danish Society for Education and Business, Danmarks Akkrediteringsinstitution, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Innovationsfond, Danmarks Liberale Studerende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skolelederforening, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Arkitektur Center, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Kunstnerråd, Dansk Magisterforening, Dansk Sø-Restaurations Forening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Designere, Danske Erhvervsskoler, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Handicaporganisationer, Danske Kunsthåndværkere, Danske Landbrugsskoler, Danske Landskabsarkitekter, Danske Professionshøjskoler, Danske Regioner, Danske Revisorer FSR, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, DDA (Danish Design Association), De Studerendes Landsråd (DSL), Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Designskolen Kolding, Det Centrale Handicapråd, Det Frie Forskningsråd, Det Kongelig Danske Videnskabernes Selskab, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi SydVest, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademiernes Rektorkollegium, Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Erhvervsakademiet Dania, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Fagligt Fælles Forbund, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanstilsynet, Fiskeriskolen, Foreningen af private, selvejende gymnasier, studenter- og hf-kurser, Fredericia Maskinmesterskole, Frit Forum Socialdemokratiske Studerende, FTF, GTS - Godkendt Teknologisk Service, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Handelsskolernes Lærerforening, HK/kommunal, HK/Stat, Ingeniørforeningen i Danmark, IT-Universitetet i København, KL, Konservative Studerende Landsorganisationen, Kulturministeriets Rektorer (KUR), Københavns Erhvervsakademi, Københavns Maskinmesterskole, Københavns Universitet, Landbrug og Fødevarer, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lederforeningen (VUC), Lederne, LO, Lægemiddelforeningen, Lærernes Centralorganisation, Lærerstuderendes Landskreds, Maritime Studerende Danmark, Marstal Navigationsskole, MARTEC, Frederikshavn, Maskinmestrenes forening, Metal Søfart, Nordisk Konservator Forbund, Nyborg Søfartsskole, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Psykolognævnet, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Rederiforeningen af 2010, Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser, Rektorkollegiet for de maritime uddannelser, Repræsentanter for de studerende på de maritime uddannelsesinstitutioner, Repræsentanter for forstanderne for de maritime institutioner, Repræsentanter for underviserne på de maritime institutioner, Rigsrevisionen, Roskilde Universitet, Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Sektorforskningens Direktørkollegium, SIMAC, Svendborg, Skagen Skipperskole, Skoleskibet Georg Stage, Studievalg Fyn, Studievalg København, Studievalg Midt- og Vestjylland, Studievalg Nordjylland, Studievalg Sjælland, Studievalg Sydjylland, Studievalg Østjylland, Svendborg Søfartsskole, Syddansk Universitet, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Søfartens Ledere, Søværnet, Tekniq, Teknisk Landsforbund, Uddannelsesforbundet, Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser, University College Lillebælt, University College Nordjylland, University College Sjælland, University College Syddanmark, VIA University College, Aalborg Universitet, Århus Maskinmesterskole og Aarhus Universitet. 10. Sammenfattende skema 10

11 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen De videregående uddannelsesinstitutioner skal ikke foranstalte oversættelse af eksamensbeviser og anden dokumentation, inden ansøgningen om studieplads kan behandles. Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Krav om oversættelse af eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge universiteterne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, adresse, telefonnummer/mobil-nummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes universiteterne og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Det enkelte universitet vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis universitetet ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere universitetets egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere universiteternes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at universiteterne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at universitetet selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. 11

12 Til nr. 2 Med bestemmelsen foreslås det, at udenlandske gæsteforskere omfattes af universitetets forsikringsansvar. Med begrebet gæsteforsker forstås ikke-ansatte og ikke-indskrevne personer, som i en kortere eller længere periode har ophold ved universitetet med henblik på at forske. Bestemmelsen vil ligeledes omfatte ph.d.-studerende ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, der som led i deres uddannelse opholder sig ved universitetet uden at være indskrevet på en fuld ph.d.-uddannelse eller dele heraf ved universitetet. Begrebet omfatter omvendt ikke gæsteforedragsholdere eller deltagere i konferencer, seminarer og lignende afholdt af universitetet. Universitetet vil herefter kunne afholde udgifter til dækning af skader forårsaget af udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.-studerende i samme omfang som for deres ansatte personale. Hjemmelen vil alene skulle omfatte skader, der opstår i forbindelse med arbejde, der er betinget af forskernes ophold ved institutionerne. Til 2 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge erhvervsakademierne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes erhvervsakademierne og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Det enkelte erhvervsakademi vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis erhvervsakademiet ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere erhvervsakademiets egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere erhvervsakademiernes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at erhvervsakademierne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at erhvervsakademiet selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. Til 3 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge professionshøjskolerne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes professionshøjskolerne og andre relevante interessenter at blive inddraget. 12

13 Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Den enkelte professionshøjskole vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis professionshøjskolen ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere professionshøjskolens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere professionshøjskolernes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at professionshøjskolerne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at professionshøjskolen selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. Til 4 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge medie- og journalisthøjskolen at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes medie- og journalisthøjskolen og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Medie- og journalisthøjskolen vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis medie- og journalisthøjskolen ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere medie- og journalisthøjskolens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere medie- og journalisthøjskolens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at medie- og journalisthøjskolen tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at medie- og journalisthøjskolen selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. Til 5 Til nr. 1 Med bestemmelsen foreslås det, at udenlandske gæsteforskere omfattes af uddannelsesinstitutionens forsikringsansvar. Med begrebet gæsteforsker forstås ikke-ansatte og ikke-indskrevne personer, som i en kortere eller længere periode har ophold ved institutionen med henblik på at forske. Bestemmelsen vil ligeledes omfatte ph.d.-studerende ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, der som led i deres ph.d.-uddannelse opholder sig ved institutionen uden at være indskrevet på en fuld ph.d.-uddannelse eller dele heraf ved institutionen. Begrebet omfatter omvendt ikke gæsteforedragsholdere eller deltagere i konferencer, seminarer og lign. afholdt af de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 13

14 De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner vil herefter kunne afholde udgifter til dækning af skader forårsaget af udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.- studerende i samme omfang som for deres ansatte personale. Hjemmelen vil alene skulle omfatte skader, der opstår i forbindelse med arbejde, der er betinget af forskernes ophold ved institutionerne. Til nr. 2 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge uddannelsesinstitutionerne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes uddannelsesinstitutionerne og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Den enkelte uddannelsesinstitution vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis uddannelsesinstitutionen ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere uddannelsesinstitutionens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere uddannelsesinstitutionernes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at institutionerne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at institutionen selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. Til 6 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge uddannelsesinstitutionerne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende, elever og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, adresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende, eleverne og de færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes uddannelsesinstitutionerne og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende, elever og færdiguddannede via e-boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Den enkelte uddannelsesinstitution vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende, elever og færdiguddannede retur, hvis uddannelsesinstitutionen ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere institutionens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere uddannelsesinstitutionernes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at institutionerne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at institutionen selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. 14

15 Til 7 Til nr. 1 Med henblik på at lette de administrative byrder for de videregående uddannelsesinstitutioner foreslås det, at uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse. Der er ikke tilgængelig statistik om antallet af ansøgninger om studieplads på videregående uddannelser, der indeholder eksamensbeviser og anden dokumentation, der er affattet på et sprog, som kræver oversættelse. Antallet af ansøgninger er noget højere end antallet af optagne studerende, idet en del personer får afslag på deres ansøgninger. I årene blev der optaget henholdsvis 7.076, og studerende fra andre EU/EØS-lande på ordinære heltidsuddannelser (eksklusive ph.d.-uddannelser), mens der de samme år blev optaget henholdsvis 1.210, og studerende fra tredjelande (dvs. uden for EU/EØS) på de nævnte uddannelser. Det vurderes, at et behov for oversættelse hovedsageligt ses ved ansøgning om optagelse på uddannelser, hvor undervisningssproget er engelsk. Undervisningssproget er engelsk på 29 ud af 388 bacheloruddannelser, på 29 ud af 273 professionsbacheloruddannelser og på 55 ud af 218 erhvervsakademiuddannelser. På kandidatuddannelser er undervisningssproget engelsk på 238 ud af 568 uddannelser, mens undervisningssproget er engelsk på 19 ud af 115 masteruddannelser. Der er ikke på nuværende tidspunkt tilsvarende opgørelser for anden efter- og videreuddannelse eller for ph.d.-uddannelser. De videregående uddannelsesinstitutioner kan i sagens natur også modtage oversættelseskrævende eksamensbeviser og andre dokumenter ved ansøgning om studieplads på uddannelser, hvor undervisningssproget er dansk, men dette vurderes at udgøre en mindre del af det samlede antal oversættelseskrævende ansøgninger. Forslaget tilsigter ikke at ændre Danmarks forpligtelser efter Konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres sprog i et andet nordisk land, jf. bekendtgørelse nr. 16 af 10. marts 1987 af nordisk konvention af 17. juni 1981 om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. Med bestemmelsen kan ministeren fastsætte regler, således at ansøgere, der fremsender eksamensbeviser og andre dokumenter, der kræver oversættelse, skal vedlægge en autoriseret oversættelse af de omhandlede dokumenter som en betingelse for at få ansøgning om en studieplads på en videregående uddannelse behandlet. Forslaget indebærer, at det kan få processuel skadevirkning for ansøgere, der ikke efterkommer sådanne regler med krav oversættelse i form af, at institutionen på dette grundlag ikke behandler ansøgningen om en studieplads. Til 8 Det foreslås med bestemmelsen, at loven træder i kraft den 1. januar

16 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, som ændret ved 1 i lov nr. 623 af 12. juni 2013, 1 i lov nr. 898 af 4. juli i lov nr. 898 af 4. juli 2013, 1 i lov nr. 520 af 26. maj 2014 og 1 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Efter 8 a indsættes:» 8 b. Ministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra universitetet til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«2. Efter 22 indsættes:» 22 a. Universitetet kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved universitetet pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«2 I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 214 af 27. februar 2013, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 44 indsættes:» 44 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra erhvervsakademiet til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på 16

17 egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«3 I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 27. februar 2013, som ændret ved 2 i lov nr af 26. december 2013 og 1 i lov nr. 22 af 14. januar 2014, foretages følgende ændring: 1. Efter 45 indsættes:» 45 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra professionshøjskolen til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«4 I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, som ændret ved 3 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 39 indsættes:» 39 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra medie- og journalisthøjskolen til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«5 I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes i kapitel 6:» 14 a. Uddannelsesinstitutionen kan påtage 17

18 sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.- studerende, der som led i deres ophold ved institutionen pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«2. Efter 15 c indsættes:» 15 d. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra uddannelsesinstitutionen til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«6 I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, 2 i lov nr. 520 af 26. maj 2014 og 4 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 23 b. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, økonomi og udstyr m.v. til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og udarbejdelse af statistik. 1. I 23 b indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende, elever og færdiguddannede fra uddannelsesinstitutionen til brug for indsamling af oplysninger om studerendes og elevers vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«7 I lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 1 indsættes som stk. 4: 1. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser. Stk. 2. (Udelades) Stk. 3. (Udelades)»Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.«18

19 8 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november 2014 14/08289-1 miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014 1 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en

Læs mere

ErgotErapEut optagelse 2010

ErgotErapEut optagelse 2010 Ergoterapeut Optagelse 2010 Velkommen Er du interesseret i en uddannelse, som gør en forskel og bringer mennesker fremad? Som har fokus på krop og psyke? Og som sætter din personlighed og kreativitet i

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser.

Ansøgningsvejledning. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. 1. Start ansøgning Du er nu i gang med din onlineansøgning til IT-Universitetets Masteruddannelser. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, er det en god idé, at have gjort din dokumentation klar.

Læs mere

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Notat Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 for Innovation og Videregående 1. Indledning Efter Ligestillingslovens 5 stk. 4 skal den enkelte ressortminister udarbejde

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

UDKAST December 2014. Forslag. til

UDKAST December 2014. Forslag. til UDKAST December 2014 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens

Læs mere

Kommissorium for Studievalgsrådet

Kommissorium for Studievalgsrådet Dato 03. juni 2013 cheg Initialer Kommissorium for Studievalgsrådet Studieservice Koncernadministration Tagensvej 18 2200 København N Tlf. nr. 72 48 75 00 info@phmetropol.dk www.phmetropol.dk CVR. 3089

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten

Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Institution Att. XX Adresse Postnr. By 24/6-2014 Til ledelsen Indførelse af brugerbetaling for WAYF tjenesten Jeres institution er tilsluttet tjenesten WAYF, der giver brugerne på de tilsluttede institutioner

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer

Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Høringsliste Udkast til bekendtgørelse om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revsiorer Myndighed / Organisation Advokatsamfundet / advokatrådet Akademikernes Centralorganisation Arbejderbevægelsens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4

ERHVERVSAKADEMI AARHUS TALENTSTRATEGI SPROGPOLITIK. Talentstrategi. Erhvervsakademi Aarhus. Side 0 af 4 Talentstrategi Erhvervsakademi Aarhus Side 0 af 4 Baggrund og indledning Lovbekendtgørelse nr. 750 af 25. juni 2014 (Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love Initiativer for særlig

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015

Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Ansøgningsskema til fagpakken Online distanceledelse, efterår 2015 fra Master i IT, Organisation Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen

Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Status for gennemførelsen af vejledningsreformen Steffen Jensen E-post: Stjen1@uvm.dk Tlf. 3392 5135 Nationale mål I Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015

Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsskema til enkeltmodul: Strategisk indkøb og sourcing (3C), fra HD 2. del, Organisation og ledelse, forår 2015 Ansøgningsfrist 4. februar 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før

Læs mere

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Socialudvalget 2012-13 L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Fysioterapeut optagelse 2012

Fysioterapeut optagelse 2012 Fysioterapeut Optagelse 2012 Velkommen Indholdsfortegnelse Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst til en uddannelse

Læs mere