I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer: 1 1. Efter 8 a indsættes:» 8 b. Ministeren kan indhente personoplysninger fra universitetet om universitetets studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«2. Efter 22 indsættes:» 22 a. Universitetet kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikkeindskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved universitetet pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 25. august 2014, foretages følgende ændring: 1. Efter 44 indsættes:» 44 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra erhvervsakademiet om erhvervsakademiets studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 25. august 2014, foretages følgende ændring: Efter 45 indsættes:» 45 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra professionshøjskolen om professionshøjskolens studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«4 1

2 I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, som ændret ved 3 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 39 indsættes:» 39 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra højskolen om højskolens studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«5 Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes i kapitel 6:» 14 a. Uddannelsesinstitutionen kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved institutionen pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«2. Efter 15 c indsættes:» 15 d. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om uddannelsesinstitutionens studerende og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, 2 i lov nr. 520 af 26. maj 2014 og 4 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 6 1. I 23 b indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger fra uddannelsesinstitutionen om uddannelsesinstitutionens studerende, elever og færdiguddannede til brug for indsamling af oplysninger om studerendes og elevers vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, foretages følgende ændring: 7 1. I 1 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.«8 2

3 Loven træder i kraft den 1. januar

4 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund og formål 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gennemsigtighed i valg af uddannelse Gældende ret Den foreslåede ordning 3.2. Forsikring af gæsteforskere Gældende ret Den foreslåede ordning 3.3. Krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v Gældende ret Den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 4

5 1. Indledning Det er en livsbeslutning at vælge uddannelse, og selv om uddannelsesinstitutionerne i dag gør en række oplysninger tilgængelige, så er oplysningerne svære at sammenligne. Derfor skal der fra alle videregående uddannelser indsamles en række centrale informationer, som kan præsenteres samlet på en let tilgængelig og sammenlignelig måde i et digitalt værktøj. 2. Lovforslagets baggrund og formål Lovforslaget fremsættes som opfølgning på aftalen af 2. juli 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke 2014, initiativ 79. Med initiativet er det målet, at der skal skabes gennemsigtighed i den enkeltes uddannelsesvalg, således at information om kvalitet og relevans (beskæftigelsesmuligheder m.v.) reelt og aktivt kan understøtte de unges valg af videregående uddannelse positivt. Produktivitetskommissionen peger i Analyserapport 4: Uddannelse og Innovation fra december 2013 på, at danske uddannelsessøgende i stor og stigende grad har søgt ind på uddannelser med systematisk højere arbejdsløshed end andre uddannelser. En medvirkende årsag kan være, at der mangler let tilgængelig og sammenlignelig information om uddannelserne, når de unge skal vælge uddannelse. For at gøre det lettere for kommende studerende at vurdere og sammenligne videregående uddannelser med henblik på valg af uddannelse ønsker regeringen, at der bl.a. i tilknytning til UddannelsesGuiden (ug.dk) udvikles digitale redskaber med henblik på offentliggørelse af sammenlignelige og overskuelige informationer om alle de videregående uddannelser, herunder bl.a. information om ledighed, erhvervsindkomst, beskæftigelse og timetal på uddannelsen, samt studerendes og færdiguddannedes vurdering af uddannelsernes kvalitet og deres relevans for efterfølgende beskæftigelse. Der offentliggøres i dag en række informationer om uddannelser, fuldførelsesprocenter og færdiguddannedes overgang til beskæftigelse samt en række mere kvalitative beskrivelser af uddannelsernes arbejdsmarked på bl.a. UddannelsesGuiden (ug.dk). Denne information er imidlertid svær at sammenligne på tværs af uddannelser. Uddannelses- og forskningsministeren vil derfor udvikle et nyt digitalt værktøj bl.a. i tilknytning til UddannelsesGuiden (ug.dk) der gør det muligt at søge information om og sammenligne uddannelser på tværs. For at kvalificere disse informationer ønsker ministeren at udbygge de allerede tilgængelige statistiske oplysninger med studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til beskæftigelse. For at styrke de videregående uddannelsesinstitutioners mulighed for at rekruttere dygtige gæsteforskere ønsker regeringen desuden at udvide den statslige selvforsikring til også at omfatte ikkeansatte gæsteforskere, så forskelle i forsikringsdækning ikke bliver afgørende for rekruttering af udenlandske gæsteforskere. Endvidere foreslås det at give uddannelses- og forskningsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om krav om oversættelse af dokumentation for udenlandske uddannelseskvalifikationer (eksamensbeviser m.v.) ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse. 3. Lovforslagets indhold 5

6 3.1. Gennemsigtighed i valg af uddannelse Gældende ret Efter de gældende regler indhenter Uddannelses- og Forskningsministeriet fra uddannelsesinstitutionerne oplysninger til budgetterings- og statistiske formål, f.eks. oplysninger om uddannelsernes undervisnings- og vejledningstimer m.v., samt bearbejder registerdata fra Danmarks Statistik vedrørende ledighed og erhvervsindkomst m.v., men ministeriet kan ikke pålægge uddannelsesinstitutionerne at udlevere kontaktoplysninger på studerende og færdiguddannede til brug for det foreslåede digitale værktøj. Uddannelsesinstitutionerne kan i dag vælge at udlevere kontaktoplysninger om de studerende og færdiguddannede til central indsamling af data, jf. 6 og 11 i lov om behandling af personoplysninger, og kapitel 13 i lov om Det Centrale Personregister, men institutionerne har ikke pligt hertil Den foreslåede ordning Med lovforslaget foreslås det, at alle de videregående uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet forpligtes til at indberette personoplysninger for relevante studerende og færdiguddannede til ministeriet til brug for den ovenfor skitserede dataindsamling. Med personoplysninger forstås kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, adresse, telefonnummer/mobil-nummer samt cpr-nummer. Der udarbejdes i samarbejde med relevante repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og Studievalg (syv regionale vejledningscentre, der alle vejleder om videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark) et digitalt værktøj til offentliggørelse bl.a. i tilknytning til UddannelsesGuiden (ug.dk), hvor potentielle ansøgere til de videregående uddannelser kan sammenligne uddannelser på tværs af flere parametre om kvalitet og relevans. I det digitale værktøj skal brugeren selv kunne definere, hvilke uddannelser der skal sammenlignes og på hvilke parametre. I det digitale værktøj skal både registerbaserede data og spørgeskemadata være tilgængelige. Det forventes, at oplysninger om ledighed og erhvervsindkomst samt oplysninger om undervisnings- og vejledningstimer m.v. vil være tilgængelige i det digitale værktøj forud for ansøgningsrunden til optagelsen i Oplysninger om undervisnings- og vejledningstimer kan alene medtages for en delmængde af uddannelserne i 2015, da 2014-dataindsamlingen er en pilotindsamling, som alene omfatter en delmængde af uddannelserne. Efterfølgende vil oplysningerne blive etableret for alle de videregående uddannelser. Det forventes, at oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til efterfølgende beskæftigelse indsamles via spørgeskemaundersøgelser, og at oplysningerne kan medtages i det digitale værktøj forud for studiestart i Information om de studerendes og færdiguddannedes vurderinger af kvalitet og relevans vil blive indsamlet centralt af ministeriet for at sikre, at data kan sammenlignes på tværs af uddannelser og institutioner. Det er vurderingen, at sammenlignelighed i data bedst sikres ved, at ministeriet har ansvaret for udvikling af spørgemetodik, indsamling og bearbejdning af data m.v. Ministeriet skal som dataansvarlig myndighed for spørgeskemaundersøgelserne overholde lov om behandling af personoplysninger, herunder bestemmelserne om indhentelse af forudgående udtalelse hos Datatilsynet, da behandlingen udelukkende finder sted i videnskabeligt eller statistisk øjemed, jf. lovens 45, stk. 1, nr Forsikring af gæsteforskere 6

7 Gældende ret Universiteterne er som statsfinansierede selvejende institutioner omfattet af statens selvforsikringsprincip, jf. Finansministeriets Budgetvejledning 2014, punkt Tilsvarende er Designskolen Kolding som selvejende institution omfattet af statens selvforsikringsprincip, mens Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering som statsinstitutioner er direkte omfattet af statens selvforsikring, jf. Finansministeriets Budgetvejledning 2014, punkt Det indebærer, at institutionerne med undtagelse af enkelte forsikringstyper ikke må tegne forsikring via private udbydere uden tilladelse fra Finansministeriet. Tilladelse kan gives, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes at være økonomisk fordelagtigt for staten, eller på baggrund af særskilt hjemmel. For skader, hvor der ikke er tegnet forsikring, og som derfor er omfattet af selvforsikringsprincippet, er institutionen således henvist til selv at afholde omkostningerne til genetablering efter skaden. Er skaden forvoldt af en person, der ikke er omfattet af institutionens forsikringsansvar, følger det af almindelige budget- og bevillingsregler, at institutioner, der har et skadekrav mod en skadevolder, skal gøre forsøg på at inddrive et sådant krav. Ansatte ved institutionerne er som led i deres ansættelse omfattet af institutionens selvforsikring. Udenlandske gæsteforskere ved f.eks. et universitet er formelt set ikke ansat ved institutionen, hvorfor de som udgangspunkt ikke er omfattet af statens selvforsikring. De gældende regler for udenlandske gæsteforskere kan opsummeres således: Person- og tingsskade forvoldt af gæsteforskeren: Det offentlige er som arbejdsgiver ansvarlig for de skadevoldende handlinger og undladelser uden for kontraktforhold, som de ansatte måtte forvolde i tjenesten. Det er derfor afgørende, om en gæsteforsker kan anses for at være ansat eller ej (uanset om vedkommende formelt set er ansat eller ej). Ved vurderingen heraf er instruktions-, tilsyns- og kontrolmulighedens udstrækning afgørende. Det vil derfor i det enkelte tilfælde afhænge af en konkret vurdering, om en gæsteforsker kan anses for at være ansat eller ej, og om vedkommende dermed er omfattet af institutionens selvforsikring. Arbejdsskader: Når en gæsteforsker er i en arbejdssituation, hvor gæsteforskeren udfører arbejde for institutionen, er gæsteforskeren omfattet af lov om arbejdsskadesikring, også selvom gæsteforskeren formelt set ikke er ansat. Det er dog en forudsætning, at det er i institutionens interesse, at arbejdet udføres, og at der har været en vis instruktions- og tilsynsbeføjelse fra institutionens side. Det vil således afhænge af en konkret vurdering, om en gæsteforsker er omfattet af institutionens selvforsikring eller ej Den foreslående ordning For at fjerne tvivlen om forsikringsdækningen af de enkelte udenlandske gæsteforskere og for at fjerne behovet for, at gæsteforskerne tegner individuelle forsikringer, hvilket kan være vanskeligt og bekosteligt, foreslås det på baggrund af dialog med institutionerne at sidestille udenlandske gæsteforskere med ansatte ved institutionerne i relation til institutionens selvforsikring. En sådan hjemmel vurderes at styrke institutionernes muligheder for at tiltrække udenlandske gæsteforskere og vil efterkomme et konkret ønske fra institutionerne. Hertil kommer, at en sådan ordning vil være økonomisk mere hensigtsmæssig, da private forsikringer er bekostelige og kan være vanskelige at tegne. 7

8 Med begrebet gæsteforsker forstås ikke-ansatte og ikke-indskrevne personer, som i en kortere eller længere periode har ophold ved institutionen med henblik på at forske. Begrebet omfatter således såvel ordinære gæsteforskere som ph.d.-studerende ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, der som led i deres ph.d.-uddannelse opholder sig ved institutionen uden at være indskrevet på en fuld ph.d.-uddannelse eller dele heraf ved institutionen. Begrebet omfatter omvendt ikke gæsteforedragsholdere eller deltagere i konferencer, seminarer og lign. afholdt af institutionen. Hjemmelen vil alene skulle omfatte skader, der opstår som led i forskernes ophold ved institutionerne Krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v Gældende ret De videregående uddannelsesinstitutioner udbyder et stigende antal uddannelser, hvor der undervises på engelsk, og enhver person kan uanset nationalitet ansøge om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark. Blandt andet derfor modtager institutionerne hvert år ansøgninger om optagelse, hvor ansøgerne medsender eksamensbeviser og anden dokumentation, der er affattet på et sprog, der kræver oversættelse, før ansøgningen kan behandles. Der er fastsat adgangskrav til hver enkelt videregående uddannelse, almindeligvis i form af en adgangsgivende uddannelse. For uddannelser i efter- og videreuddannelsessystemet er der endvidere krav om relevant erhvervserfaring efter afslutning af den adgangsgivende eksamen. Ansøgeren skal dokumentere, at vedkommende opfylder adgangskravene til den eller de søgte uddannelser ved at fremsende eksamensbeviser og andre relevante bilag. Dette sker oftest ved, at ansøgeren uploader eksamensbeviser og bilag på optagelsesportalen eller via uddannelsesinstitutionens hjemmeside. Der er ikke hjemmel til at kræve, at den dokumentation, som ansøgere fremsender til en videregående uddannelsesinstitution med henblik på at dokumentere opfyldelse af adgangskravene, er udfærdiget på eller oversat til f.eks. dansk, norsk, svensk, engelsk, fransk eller tysk. Når en videregående uddannelsesinstitution modtager ansøgninger om studiepladser vedlagt eksamensbeviser og anden dokumentation, der er affattet på andre sprog, skal institutionerne derfor selv sørge for at oversætte dokumenterne i det omfang, det er nødvendigt for at kunne behandle ansøgningen. På universitetsområdet er der i dag hjemmel til, at universitetet kan opkræve et depositum af visse udenlandske ansøgere fra tredjelande for at behandle ansøgning om optagelse på en uddannelse, hvis deres adgangsgivende eksamen ikke er dansk, jf. universitetslovens 26, stk. 5. Depositummet skal fastsættes således, at der opnås fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med sagsbehandlingen, der bl.a. omfatter gennemgang af en række dokumenter, herunder eksamensbeviser m.m. der dokumenterer, om ansøgeren opfylder de faglige adgangskrav samt eventuelle sprogkrav, der er fastsat for den pågældende uddannelse Den foreslåede ordning Med henblik på at lette de administrative byrder for de videregående uddannelsesinstitutioner og herunder frigøre ressourcer til faglige vurderinger, foreslås det, at uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse. Der vil således kunne stilles krav om, at ansøgere til studiepladser på videregående uddannelser fremsender de anførte dokumenter i en autoriseret oversættelse til et af flere nærmere angivne sprog. 8

9 Da det foreslåede kan formindske et universitets udgifter til oversættelse af ansøgeres eksamensbeviser og anden dokumentation, vil et universitets behov for at opkræve depositum for behandling af ansøgning om optagelse på en uddannelse af visse ansøgere, jf. universitetslovens 26, stk. 5, ligeledes kunne formindskes. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslagets 1, nr. 1, 2, nr. 1, 3, nr. 1, 4, nr. 1, 5, nr. 2, og 6, nr. 1, har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. Engangsudgifterne til udvikling af et digitalt præsentationsværktøj og gennemførelse af dataindsamling afholdes inden for Uddannelses- og Forskningsministeriets samlede ramme. Afhængig af markedsprisen estimeres engangsomkostningerne til at udgøre mellem kr. og kr. Omkostninger i forhold til at gennemføre én dataindsamling af de studerendes og de færdiguddannedes vurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans estimeres til kr. Udlevering af personoplysninger på studerende og færdiguddannede vil pålægge uddannelsesinstitutionerne en mindre administrativ opgave, som finansieres inden for institutionernes samlede tilskud. Lovforslagets 7, nr. 1, vil have positive administrative konsekvenser for videregående uddannelsesinstitutioner som følge af, at der kan stilles krav om, at eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse, skal være oversat til bestemte sprog, hvorved det ikke er nødvendigt for uddannelsesinstitutionen at foretage eller få foretaget oversættelse, inden ansøgningen om studieplads kan behandles. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgere Lovforslagets 7, nr. 1, vil have administrative konsekvenser for personer, hvis udenlandske eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse, bliver omfattet af krav om oversættelse, der fastsættes med hjemmel i denne bestemmelse. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 5. september 2014 til den 3. oktober 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Akademikerne, Akademiraadet, Akademisk Arkitektforening, Akkrediteringsrådet, Arkitektskolen Aarhus, C3, Copenhagen Business 9

10 School Handelshøjskolen, Danish Institute for Study Abroad, Danish Society for Education and Business, Danmarks Akkrediteringsinstitution, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Innovationsfond, Danmarks Liberale Studerende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skolelederforening, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Arkitektur Center, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Kunstnerråd, Dansk Magisterforening, Dansk Sø-Restaurations Forening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Designere, Danske Erhvervsskoler, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Handicaporganisationer, Danske Kunsthåndværkere, Danske Landbrugsskoler, Danske Landskabsarkitekter, Danske Professionshøjskoler, Danske Regioner, Danske Revisorer FSR, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, DDA (Danish Design Association), De Studerendes Landsråd (DSL), Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Designskolen Kolding, Det Centrale Handicapråd, Det Frie Forskningsråd, Det Kongelig Danske Videnskabernes Selskab, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi MidtVest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi SydVest, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademiernes Rektorkollegium, Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Erhvervsakademiet Dania, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Fagligt Fælles Forbund, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanstilsynet, Fiskeriskolen, Foreningen af private, selvejende gymnasier, studenter- og hf-kurser, Fredericia Maskinmesterskole, Frit Forum Socialdemokratiske Studerende, FTF, GTS - Godkendt Teknologisk Service, Gymnasiernes Bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Handelsskolernes Lærerforening, HK/kommunal, HK/Stat, Ingeniørforeningen i Danmark, IT-Universitetet i København, KL, Konservative Studerende Landsorganisationen, Kulturministeriets Rektorer (KUR), Københavns Erhvervsakademi, Københavns Maskinmesterskole, Københavns Universitet, Landbrug og Fødevarer, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lederforeningen (VUC), Lederne, LO, Lægemiddelforeningen, Lærernes Centralorganisation, Lærerstuderendes Landskreds, Maritime Studerende Danmark, Marstal Navigationsskole, MARTEC, Frederikshavn, Maskinmestrenes forening, Metal Søfart, Nordisk Konservator Forbund, Nyborg Søfartsskole, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Psykolognævnet, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Rederiforeningen af 2010, Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser, Rektorkollegiet for de maritime uddannelser, Repræsentanter for de studerende på de maritime uddannelsesinstitutioner, Repræsentanter for forstanderne for de maritime institutioner, Repræsentanter for underviserne på de maritime institutioner, Rigsrevisionen, Roskilde Universitet, Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Sektorforskningens Direktørkollegium, SIMAC, Svendborg, Skagen Skipperskole, Skoleskibet Georg Stage, Studievalg Fyn, Studievalg København, Studievalg Midt- og Vestjylland, Studievalg Nordjylland, Studievalg Sjælland, Studievalg Sydjylland, Studievalg Østjylland, Svendborg Søfartsskole, Syddansk Universitet, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Søfartens Ledere, Søværnet, Tekniq, Teknisk Landsforbund, Uddannelsesforbundet, Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser, University College Lillebælt, University College Nordjylland, University College Sjælland, University College Syddanmark, VIA University College, Aalborg Universitet, Århus Maskinmesterskole og Aarhus Universitet. 10. Sammenfattende skema 10

11 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen De videregående uddannelsesinstitutioner skal ikke foranstalte oversættelse af eksamensbeviser og anden dokumentation, inden ansøgningen om studieplads kan behandles. Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen Ingen Ingen Ingen Krav om oversættelse af eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge universiteterne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, adresse, telefonnummer/mobil-nummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes universiteterne og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Det enkelte universitet vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis universitetet ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere universitetets egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere universiteternes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at universiteterne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at universitetet selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. 11

12 Til nr. 2 Med bestemmelsen foreslås det, at udenlandske gæsteforskere omfattes af universitetets forsikringsansvar. Med begrebet gæsteforsker forstås ikke-ansatte og ikke-indskrevne personer, som i en kortere eller længere periode har ophold ved universitetet med henblik på at forske. Bestemmelsen vil ligeledes omfatte ph.d.-studerende ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, der som led i deres uddannelse opholder sig ved universitetet uden at være indskrevet på en fuld ph.d.-uddannelse eller dele heraf ved universitetet. Begrebet omfatter omvendt ikke gæsteforedragsholdere eller deltagere i konferencer, seminarer og lignende afholdt af universitetet. Universitetet vil herefter kunne afholde udgifter til dækning af skader forårsaget af udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.-studerende i samme omfang som for deres ansatte personale. Hjemmelen vil alene skulle omfatte skader, der opstår i forbindelse med arbejde, der er betinget af forskernes ophold ved institutionerne. Til 2 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge erhvervsakademierne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes erhvervsakademierne og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Det enkelte erhvervsakademi vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis erhvervsakademiet ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere erhvervsakademiets egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere erhvervsakademiernes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at erhvervsakademierne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at erhvervsakademiet selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. Til 3 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge professionshøjskolerne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes professionshøjskolerne og andre relevante interessenter at blive inddraget. 12

13 Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Den enkelte professionshøjskole vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis professionshøjskolen ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere professionshøjskolens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere professionshøjskolernes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at professionshøjskolerne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at professionshøjskolen selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. Til 4 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge medie- og journalisthøjskolen at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes medie- og journalisthøjskolen og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Medie- og journalisthøjskolen vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis medie- og journalisthøjskolen ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere medie- og journalisthøjskolens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere medie- og journalisthøjskolens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at medie- og journalisthøjskolen tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at medie- og journalisthøjskolen selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. Til 5 Til nr. 1 Med bestemmelsen foreslås det, at udenlandske gæsteforskere omfattes af uddannelsesinstitutionens forsikringsansvar. Med begrebet gæsteforsker forstås ikke-ansatte og ikke-indskrevne personer, som i en kortere eller længere periode har ophold ved institutionen med henblik på at forske. Bestemmelsen vil ligeledes omfatte ph.d.-studerende ved udenlandske uddannelsesinstitutioner, der som led i deres ph.d.-uddannelse opholder sig ved institutionen uden at være indskrevet på en fuld ph.d.-uddannelse eller dele heraf ved institutionen. Begrebet omfatter omvendt ikke gæsteforedragsholdere eller deltagere i konferencer, seminarer og lign. afholdt af de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 13

14 De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner vil herefter kunne afholde udgifter til dækning af skader forårsaget af udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.- studerende i samme omfang som for deres ansatte personale. Hjemmelen vil alene skulle omfatte skader, der opstår i forbindelse med arbejde, der er betinget af forskernes ophold ved institutionerne. Til nr. 2 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge uddannelsesinstitutionerne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, e- mailadresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende og færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes uddannelsesinstitutionerne og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende og færdiguddannede via e- boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Den enkelte uddannelsesinstitution vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende og færdiguddannede retur, hvis uddannelsesinstitutionen ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere uddannelsesinstitutionens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere uddannelsesinstitutionernes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at institutionerne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at institutionen selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. Til 6 Til nr. 1 Med bestemmelsen får ministeren mulighed for at pålægge uddannelsesinstitutionerne at udlevere kontaktinformationer på alle studerende, elever og færdiguddannede i form af bl.a. navn, adresse, adresse, telefonnummer/mobilnummer samt cpr-nummer, således at ministeriet kan kontakte de studerende, eleverne og de færdiguddannede i forbindelse med den skitserede dataindsamling. Der henvises til de almindelige bemærkninger under afsnit I forhold til udarbejdelsen af det skitserede spørgeskema forventes uddannelsesinstitutionerne og andre relevante interessenter at blive inddraget. Det skitserede spørgeskema forventes at blive udsendt til studerende, elever og færdiguddannede via e-boks, idet det bliver obligatorisk at modtage digital post via e-boks fra offentlige myndigheder den 1. november Den enkelte uddannelsesinstitution vil få mulighed for at få de indsamlede data på egne studerende, elever og færdiguddannede retur, hvis uddannelsesinstitutionen ønsker dette. Disse data vil f.eks. kunne erstatte eller supplere institutionens egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser. For at understøtte muligheden for at lade denne nye centrale dataindsamling erstatte eller supplere uddannelsesinstitutionernes egne dimittend- og tilfredshedsundersøgelser forventes dataindsamlingen tilrettelagt sådan, at institutionerne tilbydes en mulighed for at tilføje egne spørgsmål som tillæg til de centralt definerede spørgsmål, dog sådan at institutionen selv afholder den marginale udgift forbundet hermed. 14

15 Til 7 Til nr. 1 Med henblik på at lette de administrative byrder for de videregående uddannelsesinstitutioner foreslås det, at uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser og anden dokumentation, der fremsendes i forbindelse med ansøgning om studieplads på en videregående uddannelse. Der er ikke tilgængelig statistik om antallet af ansøgninger om studieplads på videregående uddannelser, der indeholder eksamensbeviser og anden dokumentation, der er affattet på et sprog, som kræver oversættelse. Antallet af ansøgninger er noget højere end antallet af optagne studerende, idet en del personer får afslag på deres ansøgninger. I årene blev der optaget henholdsvis 7.076, og studerende fra andre EU/EØS-lande på ordinære heltidsuddannelser (eksklusive ph.d.-uddannelser), mens der de samme år blev optaget henholdsvis 1.210, og studerende fra tredjelande (dvs. uden for EU/EØS) på de nævnte uddannelser. Det vurderes, at et behov for oversættelse hovedsageligt ses ved ansøgning om optagelse på uddannelser, hvor undervisningssproget er engelsk. Undervisningssproget er engelsk på 29 ud af 388 bacheloruddannelser, på 29 ud af 273 professionsbacheloruddannelser og på 55 ud af 218 erhvervsakademiuddannelser. På kandidatuddannelser er undervisningssproget engelsk på 238 ud af 568 uddannelser, mens undervisningssproget er engelsk på 19 ud af 115 masteruddannelser. Der er ikke på nuværende tidspunkt tilsvarende opgørelser for anden efter- og videreuddannelse eller for ph.d.-uddannelser. De videregående uddannelsesinstitutioner kan i sagens natur også modtage oversættelseskrævende eksamensbeviser og andre dokumenter ved ansøgning om studieplads på uddannelser, hvor undervisningssproget er dansk, men dette vurderes at udgøre en mindre del af det samlede antal oversættelseskrævende ansøgninger. Forslaget tilsigter ikke at ændre Danmarks forpligtelser efter Konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres sprog i et andet nordisk land, jf. bekendtgørelse nr. 16 af 10. marts 1987 af nordisk konvention af 17. juni 1981 om nordiske statsborgeres ret til at anvende deres eget sprog i et andet nordisk land. Med bestemmelsen kan ministeren fastsætte regler, således at ansøgere, der fremsender eksamensbeviser og andre dokumenter, der kræver oversættelse, skal vedlægge en autoriseret oversættelse af de omhandlede dokumenter som en betingelse for at få ansøgning om en studieplads på en videregående uddannelse behandlet. Forslaget indebærer, at det kan få processuel skadevirkning for ansøgere, der ikke efterkommer sådanne regler med krav oversættelse i form af, at institutionen på dette grundlag ikke behandler ansøgningen om en studieplads. Til 8 Det foreslås med bestemmelsen, at loven træder i kraft den 1. januar

16 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, som ændret ved 1 i lov nr. 623 af 12. juni 2013, 1 i lov nr. 898 af 4. juli i lov nr. 898 af 4. juli 2013, 1 i lov nr. 520 af 26. maj 2014 og 1 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Efter 8 a indsættes:» 8 b. Ministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra universitetet til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«2. Efter 22 indsættes:» 22 a. Universitetet kan påtage sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.-studerende, der som led i deres ophold ved universitetet pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«2 I lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 214 af 27. februar 2013, som ændret ved 1 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 44 indsættes:» 44 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra erhvervsakademiet til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på 16

17 egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«3 I lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 215 af 27. februar 2013, som ændret ved 2 i lov nr af 26. december 2013 og 1 i lov nr. 22 af 14. januar 2014, foretages følgende ændring: 1. Efter 45 indsættes:» 45 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra professionshøjskolen til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«4 I lov om medie- og journalisthøjskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 27. februar 2013, som ændret ved 3 i lov nr af 26. december 2013, foretages følgende ændring: 1. Efter 39 indsættes:» 39 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra medie- og journalisthøjskolen til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«5 I lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret ved 3 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer: 1. Efter 14 indsættes i kapitel 6:» 14 a. Uddannelsesinstitutionen kan påtage 17

18 sig forsikringsansvaret for udenlandske gæsteforskere og ikke-indskrevne gæste-ph.d.- studerende, der som led i deres ophold ved institutionen pådrager sig skade eller påfører skade på ting eller andre personer.«2. Efter 15 c indsættes:» 15 d. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende og færdiguddannede fra uddannelsesinstitutionen til brug for indsamling af oplysninger om studerendes vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«6 I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, 2 i lov nr. 520 af 26. maj 2014 og 4 i lov nr. 750 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 23 b. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, økonomi og udstyr m.v. til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og udarbejdelse af statistik. 1. I 23 b indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan indhente personoplysninger på studerende, elever og færdiguddannede fra uddannelsesinstitutionen til brug for indsamling af oplysninger om studerendes og elevers vurdering af uddannelseskvalitet på egne uddannelser og færdiguddannedes vurdering af deres uddannelses relevans i forhold til deres beskæftigelse.«7 I lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. I 1 indsættes som stk. 4: 1. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser. Stk. 2. (Udelades) Stk. 3. (Udelades)»Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.«18

19 8 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Forslag. Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2014-15 Fremsat den 10. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående

Læs mere

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer:

I lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelser foretages følgende ændringer: 6. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ( krav om prækvalifikation af nye uddannelser, som er fremkommet ved sammenlægning af eksisterende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love 2014/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse)

Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse) 1 Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse) 1 I lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 69 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser. Lovforslag nr. L 69 Folketinget Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Ulla Tørnæs) Forslag til Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser 2016/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 16/048703

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 42 Offentligt Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2015-16 Fremsat den [dato] 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 39 Offentligt UDKAST. UDS, CFJ, den 12. december til

Forslag. Uddannelses- og Forskningsudvalget UFU Alm.del Bilag 39 Offentligt UDKAST. UDS, CFJ, den 12. december til Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 39 Offentligt UDS, CFJ, den 12. december 2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 138 Folketinget Fremsat den 22. februar 2017 af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind) til

Forslag. Lovforslag nr. L 138 Folketinget Fremsat den 22. februar 2017 af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind) til Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Udkast December 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser (Målretning af befordringsrabatordningen) 1 I lov om befordringsrabat til studerende

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til

2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Forslag. til 2014/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/018392

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder. Forslag. til Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 465 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsminister Bertel Haarder Forslag til Lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

HØRINGSLISTE. Advokatrådet. Advokatsamfundet. Akademikerne. AK-samvirke. Aktive Modstandsfolk. Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation HØRINGSLISTE 3F Advokatrådet Advokatsamfundet Akademikerne AK-samvirke Aktive Modstandsfolk Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation Ankenævnet for Statens uddannelsesstøtteordninger Ankestyrelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2014-15 FIV Alm.del Bilag 170 Offentligt Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den [XX 2015] af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven

Læs mere

Forslag. til. (Erhvervskandidatuddannelse)

Forslag. til. (Erhvervskandidatuddannelse) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven (Erhvervskandidatuddannelse) 1 I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige uddannelseslove

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik-

Danske Gymnasier Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Danske Handicaporganisationer (DH) Danske Landbrugsskoler Danske Landbrugsskoler Danske Musik- Høringsliste Bestyrelsesforeningen for Social- og Sundhedsskolerne Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) Børnerådet Børnesagens Fællesråd Børns Vilkår Center

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet

4. I 26, stk. 3, indsættes efter»supplerende uddannelsesaktivitet«:»samt til ekstra uddannelsesaktivitet Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget

Forslag. Lovforslag nr. L 36 Folketinget Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Fremsat den 24. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15. Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15. Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse BEK nr 847 af 23/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/028262 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget L 69 Bilag 1 Offentligt Forskningsudvalget 2016-17 L 69 Bilag 1 Offentligt Notat Modtager(e): Forskningsudvalget Kommenteret høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Læs mere

UDKAST, 4. september 2014

UDKAST, 4. september 2014 UDKAST, 4. september 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser 2015/1 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af universitetsloven

Udkast til Forslag. Lov om ændring af universitetsloven Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 64 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af universitetsloven (Bedre rammer for ledelse) I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af SU-loven og forskellige andre love 2012/1 LSF 91 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 18. marts 2015, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 26 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om ændring af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Forslag. til. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag. til. Uddannelses- og Forskningsministeriet Forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. (Befordringsrabat og -godtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16. Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) til Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af uddannelses- og forskningsministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig studiestart Beslutningsforslag nr. B 22 Folketinget 2012-13 Fremsat den 2. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus ved tidlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen)

Forslag. Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) til. (Forenkling af SVU-ordningen) Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den 00. december 2014 af uddannelses- og forskningsministeren (Sofie Carsten Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

NOTAT. I. Generelt. II. Væsentlige bemærkninger til udkastet. Uddannelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt

NOTAT. I. Generelt. II. Væsentlige bemærkninger til udkastet. Uddannelsesudvalget L 59 Bilag 1 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 L 59 Bilag 1 Offentligt OTAT Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (Stipendium til visse uddannelsessøgende under 18 år, automatisk

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 121 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2017-18 Fremsat den 30. november 2017 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.)

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder (Konsekvensændringer m.v.) 1 I lov nr. 442 af 7. juni 2001 om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder, som ændret ved lov nr.

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 LSF 90 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 14/020120

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser

Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser Til adressater på vedlagte høringsliste (bilag B) Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 22.02.2016 Høring over udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Forslag. Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser 2011/1 LSF 97 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love 2013/1 LSF 188 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om frikommuner. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget) Enhed ADMPOL Sagsbehandler HVJ Koordineret med Sagsnr. 2014-15730 Doknr. 140340 Dato 23-06-2014 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøget)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse CBS cbs@cbs.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af CBS ansøgning om godkendelse af ny uddannelse, truffet følgende udkast

Læs mere