Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2015 EAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2015 EAK"

Transkript

1 KEA Studieordning E-Designer uddannelsen - August 2015 EAK K E A K ø b e n h a v n s E r h v e r v s a k a d e m i 1

2 1. Studieordningens rammer Ikrafttrædelsesdato (F,I) Overgangsordninger (F,I) Læsevejledning 5 2. Optagelse på uddannelsen Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve 5 3. Uddannelseselementer og uddannelsens moduler Tidmæssig placering i uddannelsesforløbet Kerneområder Uddannelseselementer og uddannelsens moduler Obligatoriske uddannelseselementer og ECTS omfang Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer, praktik og prøver Designproces, -forståelse og formgivning 15 ECTS Innovation 5 ECTS Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 10 ECTS Kultur og trends 10 ECTS Kommunikation og markedsføring 15 ECTS Organisation, projektstyring og -ledelse 5 ECTS Valgfri uddannelseselementer 30 ECTS Valgfag Praktik Retningslinjer for praktik Retningslinjer for praktik på KEA e-design Undervisnings- og arbejdsformer Bøger, materialer og andet Tekster på fremmedsprog Internationalisering Dele af uddannelsen, der kan gennemføres i udlandet Aftaler om parallelforløb med udenlandske uddannelsesinstitutioner Oversigt over uddannelsens prøver Hvilke prøver, herunder delprøver, der indgår i uddannelsen. (F) Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer Deltagelsespligt og aflevering Første årseksamen Den interne prøve efter 1. semester Første års eksamen efter 2. semester Beståelse af førsteårsprøven Krav til opgaver Det afsluttende eksamensprojekt Afsluttende eksamensprojekt på KEA e-design Anvendelse af hjælpemidler Særlige prøvevilkår Syge-og omprøver Det anvendte sprog ved prøverne Studiestartprøve Brug af egne og andres arbejder Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen. 23 2

3 6.0 Andre regler for uddannelsen Regler om studieaktivitet Merit Forhåndsmerit Merit relateret til studieordningens institutionsdel Kriterier for vurdering af studieaktivitet Udskrivning ved manglende studieaktivitet Dispensation Klager 24 3

4 1. Studieordningens rammer Denne studieordning for E-Designer AK uddannelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 711 af 6. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK). Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Uddannelsen er således normeret til i alt 120 ECTS point. Gennemførelse af erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik giver ret til at anvende titlen e-designer AK. Den engelske titel er AP Graduate in e-design. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Global Entrepreneurship and Virtual Design & Logistics. For uddannelsen gælder gældende version af følgende love og bekendtgørelser: Lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven). Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEPbekendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 711 af 8. juli 2009 om erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK) (Uddannelsesbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser. Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen). Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. De gældende love og bekendtgørelser er tilgængelige på internetadressen Udbydende institutioners adresse: Erhvervsakademi Kolding Skamlingvejen Kolding Telefon: KEA Københavns Erhvervsakademi Copenhagen School of Design and Technology Guldbergsgade 29N 2200 København N Telefon: mail: 1.1 Ikrafttrædelsesdato (F,I) 4

5 Denne studieordning træder i kraft den 1. august 2015 og har virkning for alle studerende, som påbegynder uddannelsen denne dato eller senere. 1.2 Overgangsordninger (F,I) Den fælles del af studieordningen fra september 2013 ophæves med virkning fra den 31. juli Dog skal studerende, som er påbegyndt før den 1. august 2015, afsluttes efter den studieordning de er optaget efter. Omgængere overflyttes til nyeste studieordning. 1.3 Læsevejledning Al tekst med blå skrift gælder for institutionsdelen, dvs. emner der er specielt gældende for KEA. Øvrig (sort) tekst gælder for fællesdelen, dvs. samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen. 2. Optagelse på uddannelsen 2.1 Krav til uddannelse, fagfordeling samt eventuel optagelsesprøve Adgang via gymnasial eksamen: Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve Adgang via erhvervsuddannelse: Boligmonteringsuddannelsen, autosadelmager boligmonteringsuddannelsen, møbelpolstrer digital media mediegrafiker (trin 2) Specifikke adgangskrav: bestået adgangsprøve Adgang via relevant erhvervsuddannelse: Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C og bestået adgangsprøve 5

6 3. Uddannelseselementer og uddannelsens moduler 3.1 Tidmæssig placering i uddannelsesforløbet. Obligatorisk uddannelseselementer 1. Semester Idegenerering og metode 2. Semester Fra idé til virkelighed 3. Semester 4. Semester I alt Obligatoriske fag Designproces, -forståelse og -formgivning 7,5 ECTS 7,5 ECTS 15 ECTS Innovation 2,5 ECTS 2,5 ECTS 5 ECTS Virksomhedsøkonomi og forretningsplan Kultur og trends Kommunikation og markedsføring 2,5 ECTS 7,5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 7,5 ECTS 7,5 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 15 ECTS Organisation, projektstyring og ledelse 5 ECTS 5 ECTS Valgfri uddannelseselementer 30 ECTS 30 ECTS Praktik Afsluttende opgave I alt 3.2. Kerneområder 15 ECTS 15 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 15 ECTS 15 ECTS 120 ECTS Uddannelsen består af en række kerneområder, hvortil der knytter sig nogle obligatoriske uddannelseselementer. Kerneområder Global entrepreneurship (GE) Den virtuelle virksomhed (VV) Innovation (I) Design (D) 15 ects 15 ects 15 ects 15 ects 6

7 Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel logistik er, at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at udvikle, planlægge, organisere og gennemføre design- og logistikprocesser virtuelt og globalt. Den færdiguddannede indenfor global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK) forventes at have viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1. Viden Den uddannede har viden om: centrale elementer ved at arbejde med og gennemføre design og logistikprocesser virtuelt og globalt, (GE, VV, I, D) centrale teorier og metoder inden for uddannelsens kerneområder, (D, VV) kommunikationsteori, markedsføringsteori, designprocesser, idégenerering og økonomi i forbindelse med udviklingen af et produkt fra idé til færdigt produkt i en virtuel, kulturel og global sammenhæng, (G, VV, I, D) forretningsgange ved opstart af egen virksomhed og metoder til at styre disse processer i en global og virtuel sammenhæng, (GE, VV) det juridiske og organisatoriske grundlag for opstart af egen virksomhed og (GE) designtendenser i en historisk og global sammenhæng. (GE, D) Færdigheder identificere problemstillinger i forbindelse med opstart af egen virksomhed og anvende relevant teori og metoder til håndtering af disse, (GE, VV) vurdere designideer og -koncepter på et forretningsmæssigt grundlag, (I, D) identificere og beskrive relevante designproblemstillinger med anvendelse af relevante teorier og metoder samt opstille forskellige løsningsforslag, (D) tilrettelægge og udføre logistikprocesser for et givet design, (VV) indsamle kvalitative og kvantitative markedsdata og vurdere disse med henblik på designudvikling, (D) anvende markedsdata i forbindelse med produktudvikling af design til et globalt marked, (GE, D) mundtligt og skriftligt formidle og markedsføre et designprodukt, (D) vurdere et designs økonomiske forretningspotentiale, (GE, D) på baggrund af en markedsanalyse udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber til markedsføring af et givet design, (GE, D) definere, afgrænse og vurdere en designløsning til et givet marked og (D, I) kritisk vurdere en idés bæredygtighed. (D, I) Kompetencer identificere en idés markedspotentiale og håndtere igangsættelse, løbende evaluering samt styring af produktets udvikling og lancering, (GE, VV) innovativt tilpasse virksomhedens forretningsområde til nye situationer, (I) netværke og samarbejde tværfagligt ved udvikling af et produkt, (VV, I) håndtere, koordinere og organisere designopgaver i en virksomhed, (VV, I) tilegne sig supplerende viden, færdigheder og kompetencer, (GE, VV, I, D) udvikle design ud fra en kommerciel tankegang og med en forståelse for forsyningskædeledelse, kulturelle forskelle og tværfagligt samarbejde og (GE, VV, D) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. (GE, VV, I, D) 7

8 3.3 Uddannelseselementer og uddannelsens moduler Uddannelsens fire kerneområder er alle omdrejningspunkt for uddannelsens forståelse af de 6 fag der indgår i uddannelsens 2 obligatoriske uddannelseselementer Idegenerering og metoder og Fra ide til virkelighed Obligatoriske uddannelseselementer og ECTS omfang Uddannelsen indeholder følgende obligatoriske uddannelseselementer: 1. Designproces, -forståelse og formgivning (15) (I, D) 2. Innovation (5) (I) 3. Virksomhedsøkonomi og forretningsplan (10) (VV, GE) 4. Kultur og trends (10) (GE, D) 5. Kommunikation og markedsføring (15) (VV, GE) 6. Organisation, projektstyring og ledelse (5) (D, I) I alt 60 ECTS Uddannelsen indeholder følgende andre uddannelseselementer: 1. Valgfrie uddannelseselementer (30 ECTS) 2. Praktik (15 ECTS) 3. Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) I alt 60 ECTS Uddannelsen er bygget op omkring en række projektforløb, som er fordelt henover studiets to år. Uddannelsen starter med gruppeprojekter, men har ellers et fokus på individuelle muligheder ved projekt og eksamen Tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet af uddannelseselementer, praktik og prøver Designproces, -forståelse og formgivning 15 ECTS Kerneområde 1.semester 2.semester Designproces, -forståelse og formgivning 7,5 7,5 Designproces, -forståelse og formgivning Efter 1. semester Efter 2. semester Viden Den studerende opnår viden om: Viden Den studerende opnår viden om: grundlæggende designprocesser og metoder projekt- og problemorienteret samarbejde grundlæggende idégenereringsmetoder og processer grundlæggende formgivningsredskaber logbogen som dokumentation af designprocessen designopgaver, designøvelse og præsentation og til brug i portfolio. af disse. udvælgelse af relevante redskaber (teorier/faglige Færdigheder metoder) ud fra en given problem- Den studeredne kan: stilling. anvende designanalytiske, designetnografiske og designeksperimenterende metoder 8

9 Færdigheder Den studeredne kan: Anvende relevante designprocesser, herunder idégenerering, formgivning og formforståelse både online og offline. udvælge og indsamle relevant teori, metode og data forstå og udføre en designproces i forbindelse med udvikling af idé til færdigt produkt anvende fagets metoder, principper og terminologi formgivningsmæssige kompetencer på basisniveau. Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: at skelne mellem forskellige designmetoder og lave en analyse af en designopgave ud fra disse. at gøre brug af forskellige metoder til at få idéer, vurdere idéer og udvikle idéer. at skelne mellem forskellige designmetoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling. At skitsere i hånden i 2D såvel som 3D så idéer bliver illustreret på basisniveau. vurdere et designs kvalitet gennem analyser anvende teori og metode til at dokumentere projekter arbejde metodisk med logbog for at kunne dokumentere og reflektere over processer og arbejdsgange planlægge og arbejde iterativt med processer Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: At udvælge og indsamle relevant data i forhold til en given problemstilling og dokumentere dette i en logbog. At bearbejde data og analysere dem i forhold til de opstillede problemstillinger at præsentere resultater af projekter mundtligt og visuelt med henblik på et pitch eller en konceptpræsentation på et grundlæggende niveau. At arbejde i 2D og 3D programmer på basisniveau. At skabe online og offline præsentationsmateriale på basisniveau Innovation 5 ECTS Kerneområde 1.semester 2.semester Innovation 2,5 2,5 Innovation Efter 1. semester Viden: Den uddannede har viden om: Efter 2. semester Viden: Den uddannede har viden om: At skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til eksisterende problemer grundlæggende teorier og metoder indenfor innovation. Færdigheder: arbejdet med innovation i design, markedsføring, kommunikation, entreprenørskab samt innovation i forhold til økonomiske aspekter og en overordnet innovativ tilgang til projekt- og konceptudvikling. metoder til udvikling af funktionelle, bæredygtige, produkter, services eller oplevelser forklare via eksempler hvordan innovation påvirker samfunds og produktudvikling arbejde med konkrete innovationsmetoder Færdigheder: 9

10 og teknikker arbejde kreativt med innovation til konceptudvikling, projektarbejde eller hele designprocesser. Kompetencer: Kende og forstå de forskellige genrer inden for innovation. Anvende innovationsmetoder og igangsætte innovationsteknikker. Håndtere og deltage i innovative forløb og projekter. redegøre for og forklare begrebet innovation anvende forskellige teorier og metoder til arbejdet med innovation. anvende innovationsfremmende metoder til tilpasning af forretningsområder Kompetencer: Identificere og forklare innovative tiltag og tendenser i særdelshed indenfor entreprenørskab. Skelne mellem forskellige innovationsmetoder, udvælge relevante teorier og anvende disse på en konkret problemstilling. Producere bud på hvorledes forretningsområderne på en virksomhed, en organisation, et projekt eller et produkt eller kan tilpasses på en innovative måde Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 10 ECTS Kerneområde 1.semester 2.semester Virksomhedsøkonomi og forretningsplan 5 5 Virksomhedsøkonomi og forretningsplan Efter 1. semester Viden: Den uddannede har: Forståelse for hvorledes virksomheden og/eller virksomhedens produkter indgår i en forsyningskæde Viden om processerne ved opstart af en virksomhed Færdigheder Opstille og formulere forretningside til opstart af egen virksomhed. Udarbejde en grundlæggende forretningsplan for opstart af en virksomhed eller inden for rammerne af en eksisterende virksomhed Vurdere fordele og ulemper ved opstart af forskellige virksomhedsformer. Håndtere relevante grundlæggende pro- Efter 2. semester Viden: Den uddannede har: Viden om hvorledes virksomheden og produkter kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på større fortjeneste Viden om økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold ved udarbejdelsen af en forretningsplan Færdigheder Planlægge og styre forsyningskædeledelse, samt vurdere hvilke handlemuligheder virksomheden har som led i et større netværk. Vurdere en idés bæredygtighed og et designs økonomiske forretningspotentiale. Planlægge og styre relevante grundlæggende 10

11 blemstillinger inden for erhvervsjura Kvalifikationer Den uddannede er kvalificeret til at: Udarbejde en forretningsplan for egen virksomhed eller et projekt, der opstartes i en eksisterende virksomhed. Læse og forstå et årsregnskab. Analysere en virksomhedsforsyningskæde og værdikæde med henblik på at optimere virksomhedens indtjening. problemstillinger inden for virksomhedens økonomiske styring. Kvalifikationer Den uddannede er kvalificeret til at: Udarbejde budgetter til brug ved opstart af projekter, virksomheder eller drift af en virksomhed. Beregne og estimere forretningspotentiale i forskelligartede idéer, designs og koncepter. Tage forholdsregler i forhold til at undgå juridiske faldgrupper Kultur og trends 10 ECTS Kerneområde 1.semester 2.semester Kultur og trends 5 5 Kultur og trends Efter 1. semester Viden: Den uddannede har viden om: Efter 2. semester Viden: Den uddannede har viden om: Begreber og teorier inden for kulturhistorie, sociologi, filosofi, semiotik og samfundsfag Metoder til kulturanalyse, forecasting og trendspotting med henblik på forretnings og produktudvikling Færdigheder: Anvende og håndtere grundlæggende teoretisk reference- og forståelsesrammer, der gør det muligt for at se egen og andres skabende praksis i en større samfundsmæssig og kulturel sammenhæng. Formidle koncepter, forestå idéudvikling og formgive baseret historiske fortilfælde samt fremtidige, samfundsmæssige behov. Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: At identificere, afkode og beskrive hovedtræk i samfundet, som har relevans for en skabende praksis på designområdet Fænomener, teorier, trends og begivenheder i samtiden, som kan være genstand for udvikling af forretningsideer og produktudvikling Færdigheder: Anvende og håndtere begreber og teorier og metoder som anvendes i kommunikationen med de interessenter som er genstand for de udviklede design med henblik på iværksættelse. Kompetencer: Den uddannede er kvalificeret til: At placere egne og andres designprojekter i en samfundsmæssig og kulturel kontekst. At anvende et alsidigt sæt af kreative og analytiske færdigheder, til forretnings og produktudvikling, som inddrager viden om trends og megatrends 11

12 Ud fra et samfundsmæssigt/kulturelt standpunkt, at argumentere for valg og fravalg i skabende processer over for interessenter i form af aftagere og samarbejdspartnere At træffe kvalificerede konceptuelle og formgivningsmæssige beslutninger funderet i viden om samfund og kultur Kommunikation og markedsføring 15 ECTS Kerneområde 1.semester 2.semester Kommunikation og markedsføring 7,5 7,5 Kommunikation og markedsføring Efter 1. semester Viden Den uddannede har viden om: Efter 2. semester Viden Den uddannede har viden om: grundlæggende markedsførings- og kommunikationsteori med henblik på at kunne analysere og forstå virksomheder, produkter, markedet og forbrugeren relevante redskaber, teorier, begreber og faglige metoder til behandling af empiri og analyse af problemstillinger forskellige præsentationsteknikker til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter relevante teorier, begreber og metoder inden for markedsføring, som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt. Færdigheder Anvende relevant kommunikationsteori og analyse, med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside Udvælge og anvende relevant videnskabelig metode i forhold til projekter og opgaver udvælge og indsamle relevant data i forhold til markedsføring af projekter og opgaver arbejde med værktøjer og metoder til indsamling og analyse af kvalitative og kvantitative data Kompetencer Den uddannede er kvalificeret til: begreber, teorier og metoder til analyse af kommunikationssituationer, med henblik på udvikling af kommunikationsplaner, tekster og reklamer. videnskabelig metode med henblik på at kunne arbejde videnskabeligt Færdigheder Udvælge og anvende relevante markedsføringsteorier og analyse som er centrale for udviklingen af en idé til et færdigt produkt. Opstille og formulere kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, koncept eller forretningside kommunikere et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt Kompetencer Den uddannede er kvalificeret til: At tilrettelægge og gennemføre kommunikationsplaner inklusiv eksekvering, herunder udforme konkrete reklamer/tekster. At skelne mellem forskellige videnskabelige metoder og udvælge relevante teorier og metoder og anvende disse på en problemstilling. At anvende markedsdata i forbindelse med produktudvikling af design til et globalt mar- 12

13 At skelne mellem forskellige kommunikationsmodeller og analysere en kommunikationssituation At udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber At udvælge, indsamle og bearbejde, og reflektere over relevant data i forhold til en given problemstilling, herunder produkt- og eller konceptudvikling. ked. At præsentere skriftligt, mundtlig og visuelt på et grundlæggende niveau med forståelse for egen branding og kernefortælling Organisation, projektstyring og -ledelse 5 ECTS Kerneområde 1.semester 2.semester Organisation, projektstyring og - 5 ledelse Kommunikation og markedsføring Efter 1. semester Efter 2. semester Viden Den uddannede har viden om: hvordan forskellige typer af organisationer fungerer, udvikles og ændres relevante metoder og tidssvarende værktøjer til planlægning, organisering og gennemførsel af projekter, samt koordinering og styring af opgaverne organisationsteori samt modeller til intern og ekstern analyse metoder og værktøjer til problemløsning og udvikling ved løsning af designopgaver indenfor en organisation eller som fri agent i et forretningsnetværk. Færdigheder via ekstern analyse, identificere forskellige organisationsformer, med henblik på organisatorisk udvikling skelne mellem forskellige organisationsformer og identificere forskellige kulturtræk skelne mellem et projekt og almindelige driftsopgaver anvende projektstyringsværktøjer håndtere selvledelse, organisering og motivation af teams anvende styringsværktøjer til opstartspro- 13

14 cesser i nye eller eksisterende virksomheder. Kompetencer Den uddannede er kvalificeret til at: planlægge et udviklingsforløb og håndtere igangsættelsen og udførelsen af et projekt. fungere som projektdeltager eller projektleder, med fokus på at sætte egne kompetencer i spil arbejde med projektdeltagere og projektgruppens dynamik på tværs af faggrupper. identificere fordele og ulemper ved at arbejde som fri agent i et forretningsnetværk. Vælge mellem forskellige organisationsformer ved virksomhedsdrift og håndtere fordele og ulemper herved 3.4 Valgfri uddannelseselementer 30 ECTS Denne del af studieordningen vedrører de undervisningsforløb og valgfri uddannelseselementer, som kan være differentieret af den enkelte uddannelsesinstitution. I indeværende studieordning betegnes valgfri uddannelseselementer, efterfølgende som valgfag, og udgør samlet 30 ECTS-point Valgfag Efter endt 1. år med de obligatoriske uddannelseselementer har den studerende mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag inden for design, innovation og entrepreneurship. Udbuddet varierer efter relevans, sammenhæng, tendenser i samfundet og ønsker fra de studerende. Da det tilstræbes at valgfagene skal være aktuelle og relevante for uddannelsen, udvikles der løbende valgfag, der er tilpasset markedet, og der kan således ikke forventes, at de samme fag udbydes hvert år. Bedømmelse Valgfri uddannelseselementer bedømmes efter 7-trins skalaen ved intern censur. Valgfagskataloget offentligøres ultimo 2. semester og valg af valgfag foregår ultimo 2. semester. Hvis den studerende ikke inden udgangen af tilmeldingsperioden, har indgivet valgfagsønske, forbeholder KEA Design sig ret til at placere den studerende på et ledigt valgfag. KEA Design forbeholder sig ret til at aflyse gennemførelsen af et valgfag, hvis der ikke er tilstrækkeligt mange tilmeldte studerende. Antallet af pladser på det enkelte valgfag fremgår af valgfagskataloget. De studerende angiver en prioriteret rækkefølge, men ved over eller underbooking forbeholder KEA Design sig retten til at fordele de studerende på andre valgfag. Der skal vælges valgfag som sammenlagt udgør 30 ECTS. På 3. semester vil der være mulighed for at planlægge et ophold i udlandet. Kontakt venligst Global affairs for nærmere information herom allerede i løbet af 1. semester. Der er mulighed for at tage et eller flere valgfag på 3. semester i udlandet. 14

15 3.5 Praktik ECTS omfang 15 ECTS Formålet med virksomhedspraktikken er, at give den studerende mulighed for at afprøve de foregående uddannelseselementers læringsudbytte i praksis, ved at agere på joblignende vilkår i en, for professionen, relevant virksomhed og jobfunktion. Den studerendes læringsmål for praktikken er således: At få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til E-designerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet At opleve en dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode inden for professionen At arbejde med udviklingsopgaver i praksis i overensstemmelse med egne læringsmål At få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen E-design AK At få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver Herudover evt.: At få idéer til et afgangsprojekt og et muligt grundlag for det afsluttende projekt 3.6. Retningslinjer for praktik Praktikperioden er på minimum 10 uger og skal afholdes på studiets 2. år. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/ vejleder fra virksomheden. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og vejledere/kontaktperson i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede E- designer forventes at møde i sit første job. Bedømmelse Prøven er intern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Prøven består af en praktikrapport og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen Retningslinjer for praktik på KEA e-design Praktikken er placeret på 2. studieår og strækker sig over 10 sammenhængende uger, inklusiv opgaveskrivning og prøve (15 ECTS). I forbindelse med praktikforløbet vil den studerende blive tilknyttet en vejleder, som vil bistå med vejledning omkring relevante arbejdsopgaver, den studerende kan udføre under sin praktik, som er i overensstemmelse med uddannelsens mål og formål. Det forventes at den studerende selv aktivt søger relevante praktikvirksomheder. Indledende vejledning Den studerende vil blive tildelt en vejleder, som vejleder om ansøgninger, relevante arbejdsopgaver, godkender kontrakten, godkender praktikrapportens problemformulering, samt foretager virksomhedsbesøg. 15

16 Midtvejsevaluering Ca. 1 måned inde i praktikken samles de studerende til en midtvejsevaluering på skolen, hvor der samles op på erfaringer og evt. problemer drøftes. Prøveform Den studerende afleverer en rapport, baseret på kriterier beskrevet i praktik prøverammen. Prøven er intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Praktikrapporten udgør sammen med en mundtlig fremlæggelse bedømmelsesgrundlaget. Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået de aftalte læringsmål for praktikken. Praktikrapporten er individuel og skal afspejle den studerende personlige erfaringer og læring under praktikken. Den studerende modtager en skriftlig karakter for prøven. Prøven skal vise at Den studerende har gennemført sin praktik, og opnået de fastsatte læringsmål, som er anført i praktikkontrakten. Rapporten danner grundlag for en prøvning i den studerendes evne til at omsætte teoretisk undervisning til praktisk anvendelse og genkende teoretiske mønstre i virksomhedens handlemåder. Den skriftlige opgave (praktikrapporten) Praktikrapporten har et omfang på 5 A4-sider, hvor 1 normalside = anslag inkl. mellemrum/tegn. Den må gerne indeholde relevante illustrationer, billedmateriale etc., i så fald tæller dette ikke med som en del af de 5 normalsider. Opgaven skal indeholde følgende punkter: 1. Beskrivelse af praktikvirksomheden og arbejdsopgaverne (fx type af virksomhed, størrelse, kultur osv./ beskrivelse af primære arbejdsopgaver) 2. Sammenfatning af de væsentligste problemstillinger i forbindelse med praktikken (hvilke udfordringer har der været undervejs fx i forhold til konkrete arbejdsopgaver eller i forhold til samarbejdet med virksomheden) 3. Refleksion over din egen rolle i virksomheden (hvordan har du bidraget, hvordan er du indgået i konteksten) 4. Beskrivelse af hvilke elementer fra undervisningen på 1. år (teorier, modeller, værktøjer etc.) du har brugt i praktikken og hvordan, du har brugt dem 5. Beskrivelse af ny viden og nye færdigheder, du har tilegnet dig gennem praktikken 6. Refleksion over hvordan du kan bruge praktikforløbet i forhold til din efterfølgende karriere Overordnede læringsmål for praktikken er: Viden: Den studerende har: grundlæggende viden om branchen og dens arbejdsmetoder samt virksomhedens organisation forståelse for relationen mellem værdikædens forskellige led forståelse for virksomhedens konkurrencesituation forståelse for virksomhedens placering i en global kontekst Færdigheder Den studerende kan: anvende tillærte værktøjer og teorier til løsning af konkrete problemstillinger formidle konkrete, faglige problemstillinger og løsningsforslag til relevante samarbejdspartnere relatere teori til erhvervspraksis Kompetencer Den studerende kan: indgå i faglige og tværfaglige samarbejder i forbindelse med løsninger af en konkret problemstilling etablere faglige og tværfaglige netværk reflektere over egne kvalifikationer og kompetencer og identificere egne behov for supplerende læring 16

17 Karakterkrav Der gives karakter fra 7-trins skalaen. Eksaminator og censor Eksaminationen foretages af undervisere på e-design og intern censor. Praktikken er ulønnet, men med SU efter gældende regler. 3.7 Undervisnings- og arbejdsformer Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings - og arbejdsformer, fx: Traditionel klasseundervisning Gruppearbejde Case Ekskursioner Tværfaglig projektorganiseret undervisning Problembaseret læring Videndeling Undervisningsmodel: KEA Design forudsætter at nye studerende har en bærbar computer ved studiestart. Undervisningen kan således tilrettelægges ud fra, at de studerende har egen computer til rådighed. Undervisningen organiseres således, at den studerende stifter bekendtskab med forskellige undervisnings- og arbejdsformer for derigennem at udvikle selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. KEA Design tillægger det særlig stor værdi, at den enkelte studerende er aktiv under studiet, og tager et medansvar for kontinuerligt at opnå læring. Undervisningen er tilrettelagt i semesterforløb, hvor hvert semester har selvstændige overordnede læringsmål der sikrer en kontinuitet i indlæringen. Der varieres mellem forelæsning, faglige og tværfaglige projekter, klasseundervisning og problemorienterede opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. KEA Design anbefaler dog i forbindelse med individuel læring, at de studerende nedsætter studiekredse, der kan støtte den enkelte studerende i læringsforløb og opgaveløsninger. Denne varierende arbejds- og undervisningsform giver den studerende mulighed for faglig fordybelse, refleksion og selvstændigt arbejde samtidig med, at samarbejdsevne og evne til at se sammenhænge understøttes. Uddannelsen tilrettelægges som en kombination af teori og praksis. Dele af undervisningen kan tilrettelægges som virksomhedsbesøg, i det omfang at de studerende støtter op om deltagelse i besøgene. Det tilstræbes, at alle undervisningsforløb tilknyttes et værksted. Disse værksteder kan være enten på KEA eller andre adresser hvor KEA har indgået et samarbejde eller anden form for samarbejdsaftale foreligger. Eksempler på værksteder kan være; materialelab, printværksted, teknologilab eller lignende. Undervisningen er hovedsaglig på dansk. Dog kan der i tilfælde af eksterne forelæsninger/forelæsere, ved valgfagsmoduler, virksomhedsprojekter, samt samarbejder med internationale virksomheder, institutioner og studerende, gennemføres forelæsninger, undervisning og projektarbejde på engelsk. 17

18 3.7.2 Bøger, materialer og andet Den studerende må påregne udgifter til bøger, kompendier, print, materialer og andet i løbet af studiet. Undervejs i forløbet vil der blive planlagt virksomheds- og museumsbesøg og messebesøg, som vil afspejle dele af uddannelsen. Der må påregnes udgifter til dette af den studerende selv. Der kan forventes udgifter på omkring kr kr. pr. semester Tekster på fremmedsprog Tekster brugt i undervisningen kan være på andre sprog end dansk dog primært engelsk. 4.0 Internationalisering 4.1 Dele af uddannelsen, der kan gennemføres i udlandet Det er muligt for den studerende at gennemføre praktik og valgfagsmoduler på 2. studieår i udlandet. KEA Design skal godkende uddannelsesinstitution og fagligt indhold i det søgte uddannelsesforløb. KEA Design skal godkende et udenlandsk praktiksted. Se praktikguide på Fronter for yderligere information. 4.2 Aftaler om parallelforløb med udenlandske uddannelsesinstitutioner Der er pt. ikke lavet nogle aftaler om joint degree eller double degree på uddannelsen, men ved oprettelse af disse, vil det fremgå af KEA GLOBAL hjemmesidehttp:// 5. Oversigt over uddannelsens prøver Uddannelsen E-design AK indeholder to eksterne prøver, fire interne prøver samt bundne forudsætninger i form af deltagelse i projektforløb og aflevering af opgaver. Opgaver afleveret efter en oprindelig deadline modtager ikke feedback. Opgaverne skal leve op til de fastsatte form- og indholdsmæssige krav. Prøverne afholdes i henhold til KEAs eksamensreglement. Ved eksterne prøver medvirker eksterne censorer. Se desuden særskilt eksamensreglement udarbejdet for uddannelsen E-design AK, som udleveres inden eksamen. 5.1 Hvilke prøver, herunder delprøver, der indgår i uddannelsen. (F) Oversigt over alle uddannelsens prøver og de tidsmæssige placeringer Tidspunkt Prøve 120 ECTS fordelt på prøverne Bedømmelse Ved afslutningen af 1. semester 1. Ved afslutning af 1. semester Ved afslutningen af 2. semester Skriftlig 15 7 trins skala intern 2. Gruppeprøve 15 7 trins skala intern 1. årsprøve 30 7 trins skala ekstern 18

19 3. Ved afslutning af 3. semester Ved afslutningen af praktikforløbet Valgfri uddannelseselementer 30 7 trins skala intern Praktikprøve 15 7 trins skala Intern Ved afslutning af 4. semester Afsluttende eksamensprojekt 15 7 trins skala Ekstern Deltagelsespligt KEA Week: Studerende på KEA har pligt til at deltage aktivt i KEA Week, der er et årligt fællesarrangement med et tema, der er fagligt relevant for alle studerende på KEA. Studerende, der ikke deltager i hele arrangementet, skal i stedet deltage i en læringsaktivitet og gennemføre en vejledende prøve, der omhandler samme tema. Prøven er en multiple choice prøve, baseret på læsning af litteratur mv. indenfor samme tema som årets KEA Week. Prøven stilles ca. 2 uger efter KEA Weeks afslutning og efter gennemførelsen af den tilhørende læringsaktivitet. Prøven skal vise, om den studerende har tilegnet sig de centrale teorier, begreber og kompetencer indenfor KEA Weeks tema. Studerende, der hverken deltager i KEA Week eller i læringsaktiviteten med tilhørende prøve, vil ikke have opfyldt kravet om deltagelsespligt til KEA Week, og konsekvensen er, at den studerende vil have forbrugt et eksamensforsøg på førstkommende ordinære eksamen (dvs. ikke re-eksamen) på sin uddannelse. Den studerende kan ikke gå til eksamen på sin uddannelse, før den studerende har deltaget i afløsningsopgavens læringsaktivitet og den tilhørende vejledende prøve. Ovenstående gælder ikke, hvis den studerende bliver forhindret i at deltage i KEA Week og læringsaktivitet med tilhørende prøve på grund af deltagelse i praktikforløb, skrivning af afsluttende projekt, dokumenteret sygdom eller barsel Antal prøver i de obligatoriske uddannelseselementer De obligatoriske uddannelseselementer afsluttes for 1. Semesters vedkommende med 2 prøver, begge interne og 2. semester afsluttes med en prøve med ekstern censur. Se samlet oversigt over uddannelsens prøver i afsnittet Oversigt over prøverne Deltagelsespligt og aflevering Der er ikke mødepligt på uddannelsen. Den studerende er dog forpligtet til at deltage aktivt i gruppearbejde og fremlægninger. På de enkelte uddannelsesmoduler, vil der blive stillet en række obligatoriske opgaver, som er beskrevet i semesterplanen. Det er en forudsætning at alle opgaver afleveres og opfylder opgavens formelle krav, for at en studerende kan gå til eksamen i uddannelsesmodulet. Seneste aflevering af opgaverne er 14 dage inden eksamen. Aflevering senere end 14 dage før en fastsat eksamen eller aflevering af en opgave, som ikke opfylder de formelle krav, medfører at den studerende har forbrugt et eksamensforsøg. 5.2 Første årseksamen Førsteårs eksamen består af to individuelle prøver. Første prøve udprøves efter 1.semester. Anden prøve udprøves efter 2.semester og sammenlagt udgør begge prøver 1.årsprøven. 19

20 5.2.1 Den interne prøve efter 1. semester Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel multiple choice, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, der udarbejdes i grupper, men vurderes individuelt. Karakterkrav: Begge prøver skal bestås med karakteren mindst 2 efter 7-trins skalaen, for at kunne fortsætte de videre studieforløb. For yderligere information om prøven se eksamensrammen Første års eksamen efter 2. semester Synopsis-eksamen med mundtligt forsvar. Prøven finder sted efter 2. semester. Bedømmelsesgrundlaget er læringsmålene for 2.semester. Den skriftlige synopsis vægtes lavere end den mundtlige præstation, som vægtes 2/3 af bedømmelsen. Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester. Prøven bedømmes med ekstern censor. Varighed: 35 minutter inklusiv votering. Begge prøver skal bestås med minimum karakteren 02. Begge prøvekarakterer, vil fremgå af eksamensbeviset. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen. 5.3 Beståelse af førsteårsprøven Førsteårsprøven skal bestås med karakteren mindst 2 efter 7-trins skalaen, for at kunne fortsætte på uddannelsens 2. år. 5.4 Krav til opgaver Til alle prøver bliver der udleveret en eksamensramme, der nærmere beskriver formalia og kravene til opgaven. 5.5 Det afsluttende eksamensprojekt ECTS omfang 15 ECTS Krav til det afsluttende eksamensprojekt Problemstillingen, der skal være central for e-designeruddannelsen, formuleres af den studerende i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed. Alternativt kan det afsluttende eksamensprojekt tage udgangspunkt i opstart af egen virksomhed. Erhvervsakademiet skal godkende problemstillingen. Projektet munder ud i en rapport og et produkt. Formulerings- og staveevne Stave- og formuleringsevne indgår i det afsluttende eksamensprojekt. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, dog vægtes det faglige indhold tungest. Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til uddannelsen og stiles til lederen for uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. Læringsmål Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. 20

21 Målet for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en dimittend i global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK) skal opnå i uddannelsen, i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For prøveform og prøvens tilrettelæggelse mv. henvises til den institutionelle del af studieordningen Afsluttende eksamensprojekt på KEA e-design Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået. I det afsluttende eksamensprojekt skal den studerende, både skriftligt og mundtligt, dokumentere evne til systematisk og analytisk at gennemføre en problemløsning samt til at forbinde teori og praksis i et bredt, sammenhængende fagligt perspektiv. Eksamensprojektet består af en skriftlig opgave og et produkt. Produktet kan være et håndgribeligt produkt, en serviceydelse eller et uhåndgribeligt produkt. Undtagelsesvist kan produktet undlades, hvis projektets problemstilling retfærdiggør dette. Ved udeladelse skal dette altid aftales med projektvejlederen. Eksamensprojektet knyttes typisk til en konkret, eksisterende virksomhed eller i opstart af egen/iværksætter virksomhed. Alternativt kan projektet være en teoretisk behandling af relevante problemstillinger inden for uddannelsens områder. Eksamensprojektet skal være problemorienteret, det vil sige tage udgangspunkt i en eller flere relevante problemstillinger inden for global entrepreneurship, innovation, virtuel logistik og design. Der skal inddrages teorier og faglighed fra flere fagområder, der er gennemgået i undervisningen i global entrepreneurship, den virtuelle virksomhed, innovation og design og eller i forbindelse med praktikforløbet. Der kan inddrages supplerende teorier og metoder, hvis det er relevant for behandlingen af den konkrete problemstilling. Der arbejdes tværfagligt med problemstillingerne Eksamen: Prøven er individuel, og hver eksamineres enkeltvis, uanset om projektet er udarbejdet i gruppe eller alene. Prøvens varighed er bestemt til 45 min. inkl. votering. Der er i alt afsat 15 min. til en individuel indledende præsentation af projektet. Den skriftlige aflevering vægtes 2/3 af karakteren, den mundtlige eksamen vægtes 1/3. Bedømmelse Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trins skalaen. Prøven består af et projekt og en mundtlig del. Der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at praktikprøven og uddannelsens øvrige prøver er bestået. 5.6 Anvendelse af hjælpemidler Som udgangspunkt er alle hjælpemidler tilladt. Eventuelle regler for indskrænkning af brug af hjælpemidler, vil fremgå af beskrivelsen af den enkelte prøve. 21

22 5.7 Særlige prøvevilkår Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan søge om særlige prøvevilkår. Ansøgningen skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæssige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra fx tale-, høre-, ordblinde eller blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsnedsættelse. Studerende med et andet modersmål end dansk kan medbringe ordbøger til prøver, hvor ingen hjælpemidler er tilladt. Ansøgning om tilladelse til at medbringe andre hjælpemidler skal indgives til uddannelsen senest 4 uger før prøvens afvikling. 5.8 Syge-og omprøver Sygeprøve En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom får mulighed for at aflægge (syge)prøven snarest muligt. Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, får den studerende mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår (syge)prøven afvikles. Orientering om tid og sted for sygeprøver findes på Fronter og den studerende orienteres via kea-mail. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Institutionen skal senest have modtaget lægeerklæring tre hverdage efter prøvens afholdelse. Studerende, der bliver akut syge under en prøves afvikling, skal dokumentere med lægeerklæring, at vedkommende har været syg på den pågældende dag. Dokumenteres sygdom ikke efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende skal selv afholde udgiften til lægeerklæring. Omprøver Ved ikke bestået prøve eller ikke fremmøde ved prøve er den studerende automatisk tilmeldt omprøve så længe der resterer prøveforsøg. Omprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår omprøve afholdes. Orientering om tid og sted for omprøver findes på Fronter og den studerende orienteres via kea-mail. Uddannelsen kan dispensere fra den fortsatte tilmelding, når det er begrundet i usædvanlige forhold, herunder dokumenteret handicap. 5.9 Det anvendte sprog ved prøverne. Som udgangspunkt aflægges prøverne på dansk, norsk eller svensk. Hvis der er årsager, der taler herfor, kan prøverne aflægges på engelsk. I disse tilfælde skal den studerende ansøge om at aflægge prøve på engelsk senest 4 uger før eksamen Studiestartprøve Der afholdes studiestartprøve senest 8 uger efter studiestart. Prøven skal vise om den studerende reelt er startet på studiet. Prøven vurderes med bestået/ikke bestået. Studerende, der ikke består prøven har ret til et enkelt forsøg mere en omprøve. Studerende der hverken består prøven eller omprøven udskrives fra uddannelsen Brug af egne og andres arbejder. Projekter og øvrigt materiale i forbindelse med prøver skal udarbejdes af den studerende selv. 22

23 Hvis den studerende udgiver andres arbejde for at være sit eget (plagiat) eller anvender eget tidligere bedømt arbejde uden kildehenvisning, bliver den studerende bortvist fra prøven. Bortvisning kan også ske efter at prøven er afholdt. Bortvisning fra en prøve pga. snyd betyder at en eventuel givet karakter bortfalder, samt at den studerende har brugt et prøveforsøg. Om plagiat se Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen. Snyd til prøver og eksamen behandles efter reglerne i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). Hvis en studerende snyder til en prøve, bliver den studerende bortvist fra prøven. Hvis der snydes under skærpende omstændigheder, kan den studerende bortvises fra uddannelsen i en kortere eller længere periode. Med bortvisningen for snyd under skærpende omstændigheder følger en skriftlig advarsel, om at gentagelse kan medføre varig bortvisning fra uddannelsen. Snyd er eksempelvis: - Uretmæssigt at modtage hjælp under prøven - Uretmæssigt at give hjælp til andre under prøven - At udgive andres arbejde for sit eget (plagiat se - At anvende eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning - At anvende hjælpemidler, som ikke er tilladte til den pågældende prøve Bortvisning fra en prøve pga. snyd betyder at karakteren bortfalder, samt at den studerende har brugt et prøveforsøg. Hvis en studerende udviser forstyrrende adfærd under en prøve, kan institutionen bortvise den studerende fra prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel. 6.0 Andre regler for uddannelsen 6.1 Regler om studieaktivitet Det kræves, at den studerende er studieaktiv. Ved studieaktivitet forstås aktiv deltagelse i undervisning og projektarbejder, rettidig aflevering af opgavebesvarelser, kursusarbejder og andre skriftlige arbejder, jf. semesterplanerne. Såfremt den studerende ikke har været studieaktiv, bliver der givet en advarsel til den studerende samt en opfølgende samtale. Sker der herefter ingen ændring i aktivitet vil den studerende blive meldt ikke studieaktiv til SU-styrelsen. Den studerende er forpligtet til at holde sig opdateret via sin KEA mail og information på fronter. Al kommunikation vedrørende studiet foregår via disse platforme 6.2 Merit Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit. Uddannelsesinstitutionen godkender 23

24 i hvert enkelt tilfælde merit på bagrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering. 6.3 Forhåndsmerit Beståede uddannelseselementer ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. Den studerende kan ansøge om forhåndsmerit. Ved forhåndsgodkendelse af studieophold i Danmark eller udlandet har den studerende pligt til efter endt studieophold at dokumentere det godkendte studieopholds gennemførte uddannelseselementer. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Ved godkendelse af forhåndsmerit anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne om uddannelsen. 6.4 Merit relateret til studieordningens institutionsdel Der eksisterer ikke forhåndsaftaler om merit for uddannelseselementer omfattet af studieordningens institutionsdel. 6.5 Kriterier for vurdering af studieaktivitet KEA Design lægger vægt på, at den studerende tager personligt ansvar for sin uddannelse samt for egen faglig og personlig udvikling, gennem deltagelse i undervisningsforløb i samarbejde med andre studerende. Studieaktivitet vurderes i henhold til afsnit Udskrivning ved manglende studieaktivitet. Studerende kan udskrives, når de i en sammenhængende periode på 1 år ikke har bestået mindst én eksamen. 6.7 Dispensation KEA kan dispensere fra regler, i denne studieordning, der alene er fastsat af institutionerne, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 6.8 Klager Klager over bedømmelser, prøveforløb eller prøvegrundlag Proceduren for reglerne i forhold til bedømmelse, selve prøveforløbet eller prøvegrundlaget, fx spørgsmål, opgaver og lignende, er skitseret herunder. Den studerende skal indsende en skriftlig og begrundet klage senest to uger efter, at prøven har fundet sted. Klagen sendes til Indholdet i klagen vises til eksaminator og censor fra den pågældende prøve, som skal komme med en udtalelse. Her er fristen normalt to uger. Herefter får den studerende (klageren) mulighed for at kommentere udtalelserne, her er fristen en uge. På baggrund af indholdet i klagen, udtalelsen og eventuelle kommentarer træffer institutionen en afgørelse, der skal være skriftlig begrundet. Resultatet kan være, at der gives mulighed for en ny prøve, ny bedømmelse (ved skriftlige 24

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding

Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding Studieordning E Designer uddannelsen Fælles del August 2015 IBA Kolding IBA Kolding Skamlingvejen 32 6000 Kolding 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2 1.0 Studieordningens rammer 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato

Læs mere

Studieordning for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (E-designeruddannelsen, AK)

Studieordning for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (E-designeruddannelsen, AK) Studieordning for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (E-designeruddannelsen, AK) 2017 National del Godkendt af Niels Egelund August 2016 1 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby

Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Studieordning 2014-2016 Institutionsdel Vejlby Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed Bachelor in Agricultural and Environmental Management Version 1.1 Side 0 af 10 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

Institutionel del Studieordning E designer August 2015

Institutionel del Studieordning E designer August 2015 Institutionel del Studieordning E designer August 2015 University College Nordjylland 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2016 Autoteknolog AP Degree in Automotive Technology Version 1.5 Revideret 21. august 2015 Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens rammer... 3 1.1. Studieordningens

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Professionsbachelor i softwareudvikling BSc Software Development Version 1.1 Revideret september 2015 1. Indholdsfortegnelse Institutionsdel... 1 2. Studieordningens

Læs mere

Studieordning del 2-2015

Studieordning del 2-2015 Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i Webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 13 1. Indhold - Institutionsdel 1. Indhold - Institutionsdel...1

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN 2013/14

STUDIEORDNING E-DESIGN 2013/14 STUDIEORDNING E-DESIGN 2013/14 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...0 2. Tidsmæssig placering af prøverne...1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 3-2016 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 3.0 Revideret august 2016 Side 0 af 8 Indhold del 3 Valgfag 1.

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2018 Institutionsdel (AK) AP Graduate in Financial Controlling Version 1 Revideret august 2016 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens rammer... 1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning E-Designer

Studieordning E-Designer Studieordning E-Designer uddannelsen IBA Kolding 1/14 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 3.1

Læs mere

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015

Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 Studieordning for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business FÆLLES DEL Årgang 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 3 1.1

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 7/6: UDVIDET BIOKEMI OG BIOANALYSE SAMT UDVIDET HUMANBIO- LOGI OG BIOANALYSE Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014

Institutionsdel Studieordning Datamatiker 1.9.2014 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 2 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 2 2.1 Førsteårsprøven - Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Programmering, Systemudvikling,

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere.

Prøvereglement UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved. Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Prøvereglement UCSJ Campus Roskilde og Campus Næstved Gældende for prøver påbegyndt 1. september 2014 eller senere. Indhold Prøvereglement UCSJ, Campus Roskilde og Campus Næstved... 3 Gældende rammer for

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Byggekoordinator AK AP Graduate in Construction and Business, Construction Coordinator Revideret maj 2015. Indhold Institutionsdel Indhold Institutionsdel... 1 1. Studieordningens

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Institutionsdel Studieordning Datamatiker

Institutionsdel Studieordning Datamatiker Institutionsdel Studieordning Datamatiker 2016 Erhvervsakademiuddannelsen (AK) Inden for informationsteknologi AP Degree in Computer Science September 2016 Indhold 1. Tidsmæssig placering af prøverne...

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL 14: PROFESSIONSBACHELORPROJEKTET Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Studieordning del 2-2014

Studieordning del 2-2014 Studieordning del 2-2014 Institutionsdel Datamatikeruddannelsen AP Degree in Computer Science Version 2.1 Revideret august 2014 Side 0 af 18 Indhold - Institutionsdel Indhold - Institutionsdel...1 1. Studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK)

Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for produktion (produktionsteknolog AK) Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 5 2. Optagelse

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Studieordning Uddannelse Erhvervsakademi MidtVest

Studieordning Uddannelse Erhvervsakademi MidtVest Studieordning 2017-2019 Uddannelse Erhvervsakademi MidtVest d. 1. august 2017 Gl. Landevej 2 DK-7400 Herning Tlf. +45 96275700 E: eamv@eamv.dk www.eamv.dk Valdemar Poulsen Vej 4 DK-7500 Holstebro Tlf.

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2014 Institutionsdel IT-teknolog IT Network and Electronics Technology Revideret August 2014 0 Indhold 1. Studieordningens rammer...2 1.1 Studieordningens ikrafttrædelsesdato...2 1.2

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne

Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne Lokalt tillæg til studieordning - Diplomuddannelserne (jf. Eksamensbekendtgørelsen - BEK nr 1046 af 30/06/2016) Prøver og bedømmelse Alle moduler i en diplomuddannelse afsluttes med en prøve med individuel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere