Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,"

Transkript

1 Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1

2 Den bedste grund til at starte en organisation er at skabe mening - at skabe et produkt eller en tjeneste til at gøre verden til et bedre sted - Guy Kawasaki, iværksætter, investor, forfatter Fejl nederlag tabere, fiasko inspirerer vindere - Robert T. Kiyosaki, forfatter, iværksætter, investor Under forberedelsen til kamp har jeg altid fundet, at planer er ubrugelige, men planlægningen er uundværlig - Dwight D. Eisenhower, den amerikanske præsident Nogle mennesker drømmer om store resultater, mens andre holde sig vågen og gør dem - Anonym An entrepreneur tends to bite off a little more than he can chew hoping he'll quickly learn how to chew it - Roy Ash, co-founder of Litton Industries Genius is 1% inspiration, and 99% perspiration - Thomas Edison, inventor and scientist 2

3 Indholdsfortegnelse 1.1 Hvad er en studieordning og studieplan? Uddannelsens navn og dimittendernes titel KEA design/business er en del af Københavns Erhvervsakademi Uddannelsens opbygning og sammenhæng Uddannelsen består af Varighed Adgangskrav Uddannelsens kerneområder og læringsmål Obligatoriske områder Institutionsdel Indhold Praktik Undervisningsmæssig opbygning Uddannelsens opbygning Undervisnings- og arbejdsformer Studieaktivitet Projektundervisning Introduktion, studietur og ekskursioner Introduktionsforløb Studietur Ekskursioner/virksomhedsbesøg/museumsbesøg Bøger, materialer og andet Eksamen Interne prøver Eksterne prøver Formkrav til det afsluttende eksamensprojekt 12 3

4 10.0 Merit, overflytning, orlov og udlandet Merit Overflytning Orlov Uddannelse i udlandet Øvrige regler Sygeeksamen og reeksamination Klage Dispensation fra regler i studieordningen Afsluttende bemærkning De studerendes råd 13 Bilag 1 oversigt over uddannelsen 14 4

5 Studieordning for E-design 1.1 Hvad er en studieordning og studieplan? Studieordningen er en overordnet beskrivelse af uddannelsen: målsætning, indhold, eksamen, jobmuligheder og fremtidsperspektiv m.v., og hvor man kan finde de generelle bestemmelser, der gælder for gennemførelse af uddannelsen. Studieordningen træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Studieordningen er reguleret af følgende love og regler: Erhvervsakademiloven: Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Bekendtgørelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nr. 636 af 29. juni Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for global entrepreneurship og virtuel design og logistik (e-designer AK). Nr. 711 af 6. juli Kvaltetsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 635 af 30. juni 2000 om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne. Adgangsbekendtgørelsen: Bekedntgørelse nr. 106 af 9. februar 2009 om adgang, indskrivning og orlov mv. ved visse videregående uddannelser. Eksamensbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 782 af 17. august 2009 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Karakterbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Åben Uddannelse: Lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, som ændret senest ved 77 i lov nr. 562 af 6. juni Lovene og bekendtgørelserne er tilgængelige på Undervisningsministeriets hjemmeside og 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes titel Erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel logistik giver ret til at anvende titlen E-designer AK. Den engelske titel er AP Graduate in E-design. Uddannelsens engelske betegnelse er Academy Profession Degree Programme in Global Entrepreneurship and Virtual Design & Logistics. 1.3 KEA design/business er en del af Københavns Erhvervsakademi KEA design/business er en del af Københavns Erhvervsakademi, der foruden de kortere videregående uddannelser også udbyder Professionsbacheloruddannelser. E-designuddannelsen foregår på KEA design/business i Landskronagade på Østerbro. Skolen har en mangeårig tradition for udbydelse af videregående uddannelser inden for tekstil, beklædning og design. 2.0 Uddannelsens opbygning og sammensætning Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for global entrepreneurship og virtuel logistik er, at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at udvikle, planlægge, organisere og gennemføre design og logistikprocesser virtuelt og globalt. Omdrejningspunktet er entrepreneurship, genstandsområdet er livsstil og design, og arbejdsformen er innovativ og skabende. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 120 -point. 60 -point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. 2.1 Uddannelsen består af: Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 60 point. Praktik med et samlet omfang på 15 -point. Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 30 -point. Afsluttende eksamensprojekt på 15 -point. 5

6 Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder: 1) Global entrepreneurship 2) Den virtuelle virksomhed 3) Innovation 4) Design 2.2 Varighed Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (-point). Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. Institutionen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra. 2.3 Adgangskrav En gymnasiel uddannelse (studentereksamen, HF, HTX, HHX eller tilsvarende) med niveau C i matematik og engelsk. En relevant erhvervsuddannelse inden for f.eks. it, grafik, design, medie, handel eller kontor, samt niveau C i matematik og engelsk. 2.4 Uddannelsens kerneområder og læringsmål Formålet med studiet er, at de studerende selvstændigt kan varetage arbejde med at udvikle, planlægge, organisere og gennemføre design- og logistikprocesser virtuelt og globalt - enten som selvstændig, fri agent eller som kreativ ildsjæl i en virksomhed eller i en organisation. Mål for læringsudbyttet for uddannelsen: Viden Den uddannede har viden om centrale elementer ved at arbejde med og gennemføre design- og logistikprocesser virtuelt og globalt centrale teorier og metoder inden for uddannelsens kerneområder kommunikationsteori, kulturteori, trendteori, markedsføringsteori, designprocesser, idégenerering og økonomi i forbindelse med udviklingen af et produkt fra idé til færdigt produkt i en virtuel, kulturel og global sammenhæng forretningsgange ved opstart af egen virksomhed og metoder til at styre disse processer i en global og virtuel sammenhæng det juridiske og organisatoriske grundlag for opstart af egen virksomhed og designtendenser i en historisk og global sammenhæng Færdigheder Den uddannede kan identificere problemstillinger i forbindelse med opstart af egen virksomhed og anvende relevant teori og metoder til håndtering af disse vurdere designidéer og -koncepter på et forretningsmæssigt grundlag identificere og beskrive relevante designproblemstillinger med anvendelse af relevante teorier og metoder samt opstille forskellige løsningsforslag tilrettelægge og udføre logistikprocesser for et givent design indsamle kvalitative og kvantitative markedsdata og vurdere disse med henblik på designudvikling anvende markedsdata i forbindelse med produktudvikling af design til et globalt marked mundtligt, skriftligt og visuelt formidle og markedsføre et designprodukt vurdere et designs økonomiske forretningspotentiale på baggrund af en markedsanalyse udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber til markedsføring af et givet design definere, afgrænse og vurdere en designløsning til et givent marked og kritisk vurdere en idé s bæredygtighed Kompetencer Den uddannede kan identificere en idé s markedspotentiale og håndtere igangsættelse, løbende evaluering samt styring af produktets udvikling og lancering innovativt tilpasse virksomhedens forretningsområde til nye situationer netværke og samarbejde tværfagligt ved udvikling af et produkt håndtere, koordinere og organisere designopgaver i en virksomhed tilegne sig supplerende viden, færdigheder og kompetencer udvikle design ud fra en kommerciel tankegang og med en forståelse for forsyningskædeledelse, kulturelle forskelle, markedets tendenser og tværfagligt samarbejde deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 6

7 3.0 Obligatoriske områder Uddannelsens obligatoriske områder, som er fælles for alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder E-designuddannelsen, fordeler sig på emnerne: Global entrepreneurship, Den virtuelle virksomhed Innovation Design Disse fire temaer er alle i større eller mindre grad omdrejningpunktet for vores forståelse af de 6 fag der undervises i på 1. og 2. semester, hvor entrepreneurship indgår i alle fag. Fag: Designproces, -forståelse & -formgivning Innovation Virksomhedsøkonomi & forretningsplan Kultur og Trend Kommunikation og markedsføring Organisation, projektledelse og styring. De merkantile fag skal sikre, at designprocesserne sker på et forretningsmæssigt og teoretisk forsvarligt grundlag Beskrivelser af fagene Designproces, -forståelse & - formgivning Faget introducerer den studerende til grundlæggende designproces- og ide genereringsmetoder med henblik på at anvende disse i en given designopgave, -øvelse og at præsentatere disse. Den studerende bliver introduceret til at arbejde projekt- og problemorienteret og den studerende skal afprøve at udvælge relevante redskaber (teorier/faglige metoder) ud fra en given problemstilling, og den studerende bliver introduceret til logbogen. Innovation Faget introducerer den studerende til grundlæggende teorier og metoder indenfor innovation, herunder arbejde med innovation i design, innovation i markedsføring og innovation i forhold til økonomiske aspekter. Virksomhedsøkonomi og forretningsplan Faget forretningsplan og virksomhedsøkonomi har til formål at give den studerende indsigt i, hvordan virksomhedens økonomi hænger sammen. Det gøres ved at gennemgå de forskellige styringsredskaber såsom budget og regnskab, sammen med virksomhedens øvrige elementer af økonomistyring. Ydermere er det hensigten at give den studerende en forståelse for hvorledes virksomheden, eller virksomhedens produkter, er en del af en større forsyningskæde, som kan påvirkes, designes eller optimeres med henblik på at opnå en større fortjeneste. Udover virksomhedens overordnede økonomiske styring, vil der også være fokus på de processer der er i at opstarte en virksomhed, opsamlet i en forretningsplan, hvor både økonomiske, juridiske og organisatoriske forhold behandles i undervisning og som led i udarbejdelsen af forretningsplanen. I forretningsplanen vil den studerende også integrere viden fra fagene markedsføring og kommunikation, innovation, designproces, -forståelse og formgivning og organisation, projektstyring og ledelse. Se yderligere beskrivelser og læringsmål i bilag 4. Fagbeskrivelse af faget virksomhedsøkonomi og forretningsplan. Kultur og Trend Faget Kultur og trend har til formål at introducere forskellige kulturteorier til analyse og klarlæggelse af samfundstendenser samt integreringen af disse i designmæssig sammenhæng. Faget har ydermere til hensigt at give de studerende en bred indføring i designtendenser i en historisk og global sammenhæng. Formålet vil være dels at give de studerende et sprog til at sammenkoble samfundsvidenskabelige discipliner (kulturanalyse og sociologi) med merkantile fag (virksomhedsøkonomi og markedsføring) således at den studerende aktivt kan bruge kulturanalyse og trendanalyse i udviklingen af nye forretningsidéer og nyt design. Kommunikation og markedsføring Faget introducerer den studerende til grundlæggende markedsførings- 7

8 og kommuni-kationsteorier og metoder med henblik på at kunne analysere en kommunikations-situation og at kunne arbejde projektorienteret og videnskabeligt, herunder at lave problemformulering, udvælge relevante redskaber (teorier/begreber/faglige metoder) og empiri og at analysere problemstillinger ud fra disse. Markedsføringsmæssigt behandles relevante områder som er centrale for udviklingen af et produkt fra idé til færdigt produkt. Herefter introduceres den studerende til grundlæggende narrative teorier (storytelling) og grundlæggende virksomhedskommunikation (herunder kommunikationsplaner) samt grundlæggende teori om visuel kommunikation (semiotik og billedanalyse i en kommuni-kationskontekst). Desuden arbejder den studerende videre med den personlige præsen-tation, herunder den personlige branding og udviklingen af en personlig kernefortælling og basal stemmebrug. Der arbejdes videre med analyser af kommunikationssituationer med henblik på at kunne udvikle simple kommunikationsplaner, tekster og reklamer. Organisation, projektstyring og - ledelse Faget organisation, projektstyring- og ledelse har til formål at give den studerende en viden om hvordan forskellige typer af organisationer fungerer, udvikles og ændres. Dette gøres ved at gennemgå den basale organisationsteori sammenholdt med cases for? forskellige typer af virksomheder. Ydermere introduceres forskellige tilgange til projektstyring og ledelse i form af værktøjer og metoder til at arbejde med designopgaver indenfor en organisation eller som fri agent i et forretningsnetværk. 4.0 Institutionsdel Denne del af studieordningen vedrører de undervisningsforløb og valgfri uddannelseselementer, som kan være differentieret af den enkelte uddannelsesinstitution. I inde-værende studieordning betegnes valgfag, som udgør 30 -point. 4.1 Indhold Efter endt 1. år med de obligatoriske uddannelseselementer har den studerende mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag indenfor design, innovation og entrepreneurship. Udbuddet varierer efter relevans, sammenhæng, tendenser i samfundet og ønsker fra de studerende. (DET KAN IKKE FORVENTES AT DE SAMME FAG UDBYDES HVERT ÅR, DA VI TILSTRÆBER AT UDVIKLE NYE OG AKTUELLE FAG DER ER TILPASSET MARKED) Eksempler på mulige valgfag: Rum forståelse Kulturanalyse Oplevelsesøkonomi Industrielt design Rum & indretning Branding Stemningsdesign Mellem-Rum Events og markedsføring Innovation i praksis Markedsføring Serigrafi Opstart af egen virksomhed Grafisk design online Grafisk design Offline Kommunikation Samt andre relevante emner der ligger indenfor eller i forlængelse af uddannelsens 4 kerneområder. Hvert valgfag fylder cirka 10 point og der skal vælges 3 valgfag i semesteret så det tilsammen kommer til at udgøre 30. PÅ 3. SEMESTER VIL DER VÆRE MULIGHED FOR AT PLANLÆGGE ET OPHOLD I UDLANDET. KONTAKT VENLIGST INTERNATIONAL KOORDINATOR ELLER STUDIELEDER FOR NÆRMERE INFORMATION HEROM ALLEREDE I LØBET AT 1. SEMESTER. 4.2 Praktik Som et led i uddannelsen indgår en praktikperiode, som skal sikre sammenhæng mellem den studerendes teoretiske undervisning og professionens praktiske virke. Dette udmønter sig i en praktikperiode, hvor den studerende ud fra en række opstillede mål gennemfører en virksomhedspraktik. PRAKTIKKEN KAN MED STOR FORDEL PLANLÆGGES I UDLANDET. KONTAKT INTERNATIONAL KOORDINATOR ELLER STUDIELEDER FOR MERE INFORMA-TION HEROM. Praktikforløb (15 ) 8

9 I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende er under praktikken knyttet til en eller flere virksomheder. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og skal kunne danne grundlaget for den studerendes afgangsprojekt. Praktikken placeres efter 1. studieår. Læringsmål for praktik Formålet med virksomhedspraktikken er, at give den studerende mulighed for at afprøve de foregående uddannelseselementers læringsudbytte i praksis, ved at agere på joblignende vilkår i en, for professionen, relevant virksomhed og jobfunktion. Den studerendes læringsmål for praktikken er således: At få indsigt i de krav og forventninger virksomhederne har til E-designerens viden, færdigheder og holdninger til arbejdet At opleve en dagligdag og arbejdsopgaver gennem en længere periode inden for professionen At arbejde med udviklingsopgaver i praksis i overensstemmelse med egne læringsmål At få afprøvet den viden og de færdigheder i praksis, der er opnået på uddannelsen E- design Ak At få erfaring med andre arbejdsmetoder og arbejdsredskaber til løsning af konkrete arbejdsopgaver Herudover evt.: At få idéer til et afgangsprojekt og et muligt grundlag for det afsluttende projekt Retningslinjer for praktik Praktikperioden er på minimum 10 uger og skal afholdes inden for uge 51 til og med uge 10. I virksomhedspraktikken har den studerende en praktikvejleder fra uddannelsen og en kontaktperson/vejleder fra virksomheden. Med udgangspunkt i institutionens læringsmål for praktikken, fastlægger den studerende og vejledere/kontaktperson i fællesskab mål for den studerendes læringsudbytte af praktikperioden. Dette er efterfølgende retnings-givende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Virksomhedspraktikken er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede E-designer forventes at møde i sit første job. Praktikforløbet evalueres. Praktikperioden er SU-berettiget 5.0 Undervisningsmæssig opbygning Uddannelsen er opbygget således, at den studerende gennemgår forskellige undervisningsmetodikker, som både hver for sig og samlet set underbygger den viden og de færdigheder og kompetencer, den studerende erhverver sig gennem studiet til E-design AK. Undervisningsmetodikker og metoder er valgt på baggrund af deres anvendelighed i forhold til professionen. Uddannelsens projektfokus Uddannelsen er bygget op omkring en række projektforløb, som er fordelt henover studiets to år. Uddannelsen starter med gruppeprojekter, men har ellers et fokus på individuelle muligheder ved projekt og eksamen. På uddannelsens 1. semester vil der være fokus på at udvikle evnen til at studere. Der vil være teoriundervisning i de enkelte fag samt en række workshops og bundne opgaver. Semestret afsluttes med et projektforløb i grupper, hvori man skal til intern prøve med karaktergivning. På uddannelsens 2. semester vil der være fokus på at omsætte idéer til virkelighed. Der vil være teoriundervisning i de enkelte fag samt en række workshops og bundne opgaver. Semestret afsluttes med et projektforløb, hvori man skal til ekstern prøve med karaktergivning. Uddannelsens 3. semester består af undervisning inden for de valgte fag, hvor form og indhold er afgørende for undervisningsformen. Strukturen blive planlagt således, at der med fordel kan samarbejdes med studerende på andre hold, men med hver sit fokus. Uddannelsens 4. semester består af et praktikophold der afsluttes med en intern prøve og et afsluttende eksamensprojekt, med ekstern censor. 9

10 Semestret stiller store krav til selvstændighed, der gives overordnede rammer, som fordrer, at den studerende vælger, tilrettelægger og planlægger inden for den profil og de interessesfærer han/hun måtte have. 6.0 Uddannelsens opbygning Temaet på 1. semester er idégenerering og metoder, hvor undervisning og projekter belyser arbejdsprocesser og værktøjer ved idé- og designprocessen og projektskrivningsprocessen. Desuden fokuseres der på teambuilding, gruppeprocesser og netværk. OBS - I løbet af semestret stilles der en række bundne opgaver. Opgaverne skal afleveres for at kunne fortsætte på studiet. Temaet på 2. semester er Fra idé til virkelighed, hvor der fokuseres på design som en kompetence, som skal formidles (markedsføres, distribueres og kommunikeres). OBS - I løbet af semestret stilles der en række bundne opgaver. Opgaverne skal afleveres for at kunne fortsætte på studiet. Temaet på 3. semester er specialisering, hvor der fokuseres på de fag og fagligheder som den studerende har valgt at specialisere sig indenfor. Temaet på 4. semester er praktik og det afsluttende eksamensprojekt, hvor der fokuseres på valg af eget fokus og fremtidig profil som AK i Design & Entrepreneurship. 7.0 Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen organiseres således, at den studerende stifter bekendtskab med forskellige undervisnings- og arbejdsformer for derigennem at udvikle selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. Undervisningen er tilrettelagt i modulforløb, hvor hvert modul har selvstændige overordnede kvalifikationsmål, der sikrer en progression i indlæringen. Der varieres mellem forelæsning, tværfaglige projekter, klasseundervisning, workshops og problemorienterede opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper. På 1. år arbejdes der med projekter skiftevis individuelt og i grupper. Se skema afsnit 4 for uddannelsens struktur. mulighed for faglig fordybelse, refleksion og selvstændigt arbejde samtidig med, at samarbejdsevne og evne til at se sammenhænge understøttes. Dele af undervisningen kan tilrettelægges som virksomhedsbesøg/virksomheds forlagt undervisning, messebesøg og ophold i udlandet. 7.1 Studieaktivitet KEA design/business lægger vægt på, at den studerende tager personligt ansvar for egen uddannelse samt faglige og personlige udvikling, gennem deltagelse i under-visningsforløb i samarbejde med undervisere og andre studerende. Den studerende skal gennemføre samtlige interne prøver, bundne opgaver, projektforløb, workshops og opgaver gennem studietiden (2 år) for at blive indstillet til den afsluttende eksamen. Den studerende indgår en kontrakt i samarbejde med underviserne, heri indgår også opgaver og projekter, som skal være løst for, at den studerende kan påbegynde et nyt semester. I tilfælde af dispensation fra kontraktens indhold kan skolen stille en afløsningsopgave, eller studielederen kan i samråd med underviser og koordinator indgå særlige aftaler med den studerende, som skal løses for at kunne fortsætte på studiet. Det er således et krav, at den studerende er studieaktiv. Hvis underviserne skønner, at en studerende ikke er studieaktiv, vurderer og afgør studielederen, om den studerende kan indstilles til eksamen. 7.2 Projektundervisning Uddannelsens dominerende undervisningsform er den problem- og projektorienterede undervisningsform. Igennem praksisnære problemstillinger opbygges et undervisningsforløb med udgangspunkt i de studerende. Der vil både være gruppeprojekter og individuelle projekter, der inddrager flere fagområder, og som tager udgangspunkt i at arbejde mod et specifikt mål et mål der vælges af de studerende i overensstemmelse med retningslinjer fra skolen. Der vil i høj grad blive brugt projektarbejde i samarbejde med eller i relation til branchen. Denne varierende arbejds- og undervisningsform giver den studerende 10

11 8.0 Introduktion, studietur og ekskursioner Igennem studiet vil der blive planlagt ud-afhuset aktiviteter af forskellig art, som er selvbetalt af den studerende, og som er obligatoriske at deltage i. 8.1 Introduktionsforløb Der arrangeres i begyndelsen af studiet en rustur samt introduktionsforløb. Dele af dette forløb vil være studenterplanlagt og selvbetalt. Særskilt program udleveres ved studiestart. 8.2 Studietur I studiets 2. semester tilrettelægges en studierejse af ca. 1-2 uges varighed. Rejsen, som kan være i Danmark eller udlandet, skal give den studerende mulighed for at sætte sin viden om branchen i relief, og at se koblinger mellem teori og praksis i udvalgte virksomheder/lande eller et studieophold ved en anden uddannelsesinstitution. Rejsens faglige og kulturelle indhold tilrettelægges af de studerende i samarbejde med KEA design/business. Rejse og ophold finansieres af den studerende selv. Ydermere er der mulighed for at tage et eller flere valgfag på 3. semester i udlandet. 8.3 Ekskursioner/virksomhedsbesøg/ museumsbesøg Undervejs i forløbet vil der blive planlagt virksomheds- og museumsbesøg og messebesøg, som vil afspejle dele af uddannelsen. Der må påregnes udgifter til dette af den studerende selv. i projektforløb og aflevering af diverse opgaver) De eksterne eksamener er fastsat i Bekendtgørelsen om eksamen ved visse videre-gående uddannelser. Eksamen afholdes i henhold til KEA design/business eksamens- reglement. Til eksterne eksamener medvirker eksterne censorer. Se desuden særskilt eksamensreglement udarbejdet for uddannelsen E-design AK af KEA design/business. 9.1 Interne prøver Alle prøver skal bestås med mindst karakteren 02 eller i tilfælde af, at det er en: Bestået / Ikke bestået eksamen, så skal denne være bestået. Såfremt den studerende ikke består den enkelte prøve, skal der laves en ny intern prøve, som aftales individuelt med uddannelseslederen på uddannelsen. Den Interne prøve efter 1. semester Mundtlig tværfaglig prøve inden for temaet: idegenerering og metoder. Prøven tager udgangspunkt i væsentlige områder inden for 1. semesters undervisning. For den enkelte studerende vil eksaminationen bestå af tre dele: et projekt, et mundtligt gruppeforsvar og en mundtlig opponering. Karakterkrav Prøven vurderes ved godkendt / ikke godkendt. Den Interne prøve efter profilforløbet Portefølje eksamen. Mundtlig prøvning. Karakterkrav Prøven vurderes ved godkendt / ikke godkendt. 8.4 Bøger, materialer og andet Den studerende må påregne udgifter til bøger, kompendier, print, materialer og andet i løbet af studiet. Der kan forventes udgifter på omkring kr pr. semester. Det forventes desuden, at den enkelte studerende har en bærbar computer til Rådighed med relevant software. 9.0 Eksamen Uddannelsen E-design AK indeholder to eksterne eksamener, tre interne prøver samt bundne forudsætninger (bl.a. deltagelse Den Interne prøve efter praktikopholdet Mundtlig/skriftlig eksamen inden for de mål og formål der er aftalt med praktikstedet og vejlederen. Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger ved introduktion til praktikforløbet i løbet af 3. semester. Karakterkrav Prøven vurderes ved bestået / ikke bestået. 11

12 9.2 Eksterne prøver Uddannelsen omfatter to eksterne prøver: 1. års eksamen efter 2. semester Synopsis-eksamen med mundtligt forsvar. Der tages udgangspunkt i 1. års pensum. Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester. Ekstern censur Karakter - Den eksterne prøve skal bestås med karakteren mindst 02 efter 7-trins skalaen. For yderligere information om eksamen se eksamensreglement. Prøven i det Afsluttende eksamensprojekt Prøven afslutter uddannelsen og dækker hele uddannelsens pensum. Det Afsluttende eksamensprojekt består af et projekt og en mundtlig fremlæggelse, og der gives en samlet karakter. Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger inden start af Afsluttende projekt. Ekstern censor Karakter - Den eksterne prøve skal bestås med karakteren mindst 02 efter 7-trins skalaen. For yderligere information om eksamen, se eksamensreglement. 9.3 Formkrav til det afsluttende eksamensprojekt Prøven i det Afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere at: Den studerende, på et analytisk og metodisk grundlag, kan bearbejde en kompleks problemstilling i relation til den konkrete opgave, og at den studerende kvalificeret kan bearbejde centrale problemstillinger inden for design, global entrepreneurship og logistik i forbindelse med formgivning, design, produktion eller handel. Projektet skal have et omfang svarende til 15 -point. Den studerende skal kunne gennemføre det afsluttende eksamensprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen. Det Afsluttende eksamensprojekt skal sammen med de interne prøver dokumentere, at uddannelsens slutniveau er opnået. Emnet for det Afsluttende eksamensprojekt formuleres af den studerende i samråd med institutionen og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Institutionen godkender opgavens formulering. Prøven i det afsluttende eksamensprojekt består af et projekt og en mundtlig del. Der gives en samlet karakter Merit, overflytning, orlov og udlandet 10.1 Merit Studerende, der har anden videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer inden for design, logistik og entrepreneurship, f.eks. erhvervet i udlandet, kan ved studiestart søge om meritoverførsel. Merit for dele af uddannelsen kan ansøges skriftligt til KEA design/business. Ansøgeren kan blive indkaldt til en samtale, hvor hun/han skal dokumentere sine færdigheder. Afgørelse om merit træffes af KEA design/business ledelse Overflytning Ansøgning om overflytning skal ske skriftligt til den ønskede uddannelsesinstitution med anbefaling gennem den institution, hvor ansøgeren er indskrevet. Såfremt fællesdelen ikke er bestået på ansøgningstidspunktet, skal der foreligge dokumentation fra den afgivende institution for, at den studerende kan indstilles til eksamen. Optagelsen er betinget af, at eksamen bestås, og at der er ledige studiepladser på den modtagende uddannelsesinstitution. Aktuelle spørgsmål om overflytning kan ske ved henvendelse til studievejlederen Orlov Ansøgning om orlov søges skriftligt og begrundet til KEA design/business, og afgørelsen træffes af institutionens ledelse. Orlov bevilges normalt først, når den studerende har bestået 1. års eksamen efter det første år, med mindre ansøgningen er begrundet i barsel eller adoption. Orlov kan bevilges i op til 1 år ad gangen Uddannelse i udlandet Studerende, der ønsker at give deres e- designer uddannelse et internationalt præg, opfordres til at benytte sig af muligheden for at tage den obligatoriske 10 ugers praktik i en udenlandsk virksomhed. Uddannelsens korte varighed og struktur favoriserer denne form for udlandsophold 12

13 frem for studieophold på udenlandske institutioner. Forhåndsmerit for studieforløb på udenlandske institutioner ansøges fra modtagerinstitutionen. KEA design/business skal godkende uddannelsesinstitution og fagligt indhold i det søgte uddannelsesforløb. KEA design/business skal godkende et udenlandsk praktiksted Øvrige regler 11.1 Sygeeksamen og reeksamination Studerende, der har afbrudt eksamen på grund af sygdom, dokumenteret ved lægeattest, skal til sygeeksamen. Dato for sygeeksamen fastsættes af KEA design/ business. Studerende, der ikke består eksamen har adgang til reeksamination. Dato for reeksamination fastsættes af KEA design/business. En studerende kan højst indstille sig til samme eksamen 3 gange, medmindre yderligere dispensation gives. skriftligt vedlagt relevant uddannelsesdokumentation 11.2 Klage Eventuel klage over eksamen skal ske skriftligt til KEA design/business senest 2 uger efter eksamensresultatet foreligger for den studerende Dispensation fra regler i studieordningen KEA design/business kan, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, som alene er fastsat af akademiet Afsluttende bemærkning Der tages forbehold for løbende ændringer i ovenstående studieordning De studerendes råd De Studerendes Råd (DSR) er stedet, hvor de studerende på tværs af årgange og linjer har mulighed for at hjælpe hinanden, diskutere forskellige forhold samt komme med nye forslag. DSR er også de studerendes fælles talerør i forhold til administration og ledelse. DSR er repræsenteret i skolens bestyrelse. 13

14 Bilag 1 oversigt over uddannelsen ENTREPRENEURSHIP som omdrejningspunkt Designproces, -forståelse & formgivning 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Idégenerering og metoder Fra idé til virkelighed Specialisering Praktik + afsluttende projekt 7,5 7,5 15 Innovation 2,5 2,5 5 Virksomhedsøkonomi & forretningsplan 2,5 7,5 10 Kultur, værdifilosofi og trend Kommunikation og markedsføring Organisation, projektstyring og -ledelse ,5 7, Valgfag Praktik Afsluttende projekt I alt

Studieordning for Designteknolog (AK)

Studieordning for Designteknolog (AK) for Designteknolog (AK) Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for tekstil, beklædning, design og business Årgang 2010 Studieordningens fælles del - v/landsnetværket for Designteknolog, september 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK)

AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Studieordning for uddannelsen AUTOMATIONSTEKNOLOG (AK) Erhvervsakademi Dania Hadsten August 2014 Studieordning for uddannelsen til Automationsteknolog (AK) ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af Rektor

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2010-2012 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2010 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog

Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi. Studieordning for Autoteknolog Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for autoteknologi Studieordning for Autoteknolog ErhvervsAkademi Sjælland Campus Næstved Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2014-2016 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2014 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

Studieordning August 2014

Studieordning August 2014 Studieordning August 2014 Indhold 1 Studieordningens rammer... 3 1.1 Ikrafttrædelsesdato... 4 1.2 Overgangsordninger... 4 1.3 Læsevejledning... 4 2 Optagelse på uddannelsen... 5 2.1 Krav til uddannelse,

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt

Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015. Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt Studieordning for uddannelsen til HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Erhvervsakademierne Dania Sjælland Copenhagen Business Lillebælt September 2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning SERVICEØKONOM (AK) Studieordning 2015 til 2017 Vinter Januar 2015 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer INDHOLDFORTEGNELSE 1 Studieordningens indhold... 5 UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 5

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2012-2014. Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for erhvervsakademiuddannelse inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2012-2014 Academy Profession Degree Programme in financial management, accounting, auditing

Læs mere