DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS"

Transkript

1 Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens

2 Samarbejde på tværs Uddrag af forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Et forløbsprogram for patienter med demens Denne pjece indeholder en kort præsentation af et forløbsprogram for patienter med demens på hospitaler, i almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Pjecen henvender sig til fagfolk, beslutningstagere og andre, som møder og arbejder med mennesker med demens. Forløbsprogrammet er udarbejdet af en tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe på baggrund af en model, som kommuner, almen praksis og hospitaler har udarbejdet i fællesskab. Et forløbsprogram er en beskrivelse af den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats for patienter med en kronisk sygdom i denne sammenhæng demens. Forløbsprogrammet bygger på konkrete erfaringer fra Region Hovedstaden. De tidligere samarbejdsmodeller på demensområdet danner således grundlag for forløbsprogrammet. Patienter og pårørende Den samlede indsats i forhold til patienter med demens i kommuner, almen praksis og hospitaler er funderet i henholdsvis Sundhedsloven og Lov om Social Service. De to love retter sig mod forskellige praksisser og anvender derfor forskellige begreber, som refererer til forskellige positioner og roller. I forløbsprogram for demens er valgt at anvende begrebet patient, selvom en patient med demens også har roller som bruger og borger i sygdomsforløbet. egrebet pårørende anvendes om den person, patienten selv udpeger som sin nærmeste og inddrager i sit sygdomsforløb. Det kan være en partner, en ægtefælle, et familiemedlem, en ven eller bekendt. Se hele forløbsprogrammet på 2 3

3 Demens er en folkesygdom Demens er en folkesygdom. Det skønnes, at der er ca personer med demens i Region Hovedstaden. På grund af et stigende antal ældre i befolkningen forventes det, at antallet af demente vil vokse. I 2030 forventes det således, at der er sket en fordobling af antallet af mennesker med demens i Region Hovedstaden. De hyppigste demenssygdomme er: lzheimers sygdom (D), som står for halvdelen af tilfældene Frontotemporal demens (FTD) Lewy ody Demens (DL) Vaskulær demens (VaD) De fleste demenssygdomme er fremadskridende og medfører gradvist tab af funktionsevne og evnen til at klare sig selv. For yderligere information om demens se: 4 5

4 Formål med et forløbsprogram for demens Demens er en kompleks sygdom Patienten og de pårørende i centrum Forløbsprogrammet for patienter med demens skal sikre, at patienter og pårørende oplever en sammenhængende indsats i forløbet med demens. Det skal sikres ved, at alle aktører i sundhedsvæsenet har patienten og de pårørende i centrum for at tilgodese relevante sundhedsfaglige og sociale behov. Forløbsprogrammet skal ligeledes understøtte: Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde nvendelse af evidensbaserede anbefalinger for indsatsen Fælles målsætning for indsatsen t personalet har de nødvendige kompetencer Øget opmærksomhed på tidlig opsporing fstigmatisering af sygdommen demens En hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne. Opsporing og udredning Forløbsprogrammet fokuserer på: Opsporing og udredning af patienter, hvor der er mistanke om demens De sociale og sundhedsfaglige indsatser for patienter, som har fået stillet en demensdiagnose, eller som har forstadier til demens. Mister evnen til at definere behov Demens er en kompleks sygdom og forbundet med særlige udfordringer for både pårørende og fagpersoner. Demens svækker hjernens funktioner og fører til nedsat funktionsevne i dagligdagen. Hukommelsen svigter, og patienten får problemer med sprog og tænkning, mister overblik og dømmekraft. Mange ændrer adfærd og personlighed, og demens kan være ledsaget af psykiske symptomer som angst, depression, vrangforestillinger og hallucinationer. Patienter med demenssygdomme mister gradvist evnen til at tage vare på sig selv og definere egne behov. Mange patienter med demens kan derfor ikke selv bidrage til koordinering af indsatsen, men er helt afhængig af hjælp fra andre. Hyppigt er det nære pårørende, som skal sikre, at patientens behov tilgodeses, når sygdommen forværres, og der opstår komplikationer. Juridiske problemstillinger Svær demens er forbundet med særlige juridiske problemstillinger. Der er særlige udfordringer, når der skal indhentes samtykke til undersøgelse, behandling og sociale tiltag, og når magtanvendelse i helt specielle tilfælde kan være nødvendigt. Forløbsprogrammet beskriver, hvilke aktører der har ansvaret for indsatsen og sammenhængen i forløbet, både i udredningsfasen og i den opfølgende behandling og sociale indsats. Patienter, der ikke har nære pårørende, som hjælper dem, er meget sårbare og udgør en særlig udfordring for aktørerne i forløbsprogrammet. 6 7

5 Omgivelserne skal inddrages Tidlig opsporing er vigtig Pårørende er også målgruppe Mange patienter med demens er afhængige af støtte fra pårørende og andre i deres omgivelser. For aktørerne i forløbsprogrammet betyder det, at de pårørende skal inddrages mest muligt. Det betyder også, at de pårørende selv er målgruppe for indsatsen. Forskning viser nemlig, at pårørende til mennesker med demens er særligt udsatte for at få en depression og andre sygdomme som følge af den belastning, de er udsat for. Pårørende har særlige behov ktørerne i forløbsprogrammet skal være opmærksomme på de pårørendes behov. De kan fx have behov for: Undervisning for bedre at kunne forstå sygdommen og hjælpe den demente Rådgivning, aflastning i dagligdagen Fællesskab med andre pårørende i en lignende situation. Kend de tidlige tegn Jo tidligere sygdommen opdages, des bedre er mulighederne for at vælge behandlingsmetoder, planlægge den sociale indsats og samarbejdet med pårørende. Det skønnes, at mindre end halvdelen af demente i Danmark har fået en demensudredning. Det skyldes blandt andet: Manglende opmærksomhed i befolkningen om symptomer og muligheder for behandling t sygdommen er tabubelagt og forbundet med stigmatisering Manglende kompetencer blandt professionelle aktører. Tidlige tegn Det er vigtigt, at aktørerne i forløbsprogrammet er opmærksomme på at opspore demens tidligt, og at fagpersonerne i social- og sundhedsvæsenet generelt kender til tidlige tegn på demens. Det kan være tegn som: Hukommelsessvækkelse Taleproblemer Problemer med at orientere sig Depression og ængstelighed Ændret adfærd. Ved mistanke om demenssygdom skal situationen og muligheder for udredning drøftes med patienten og de pårørende, og udredning skal iværksættes så hurtigt som muligt. 8 9

6 Udredning i to trin Kommunikation mellem aktørerne Er der tale om demens? Det primære formål med en udredning er at afgøre, om der er tale om en demenssygdom, og hvis der er, planlægge behandling og social indsats. Udredning for demens foregår i to trin: Trin 1 er en indledende udredning. Den foregår som regel i almen praksis og omfatter: Oplysninger fra patient og pårørende (anamnese) Kognitiv vurdering Psykisk vurdering Objektiv somatisk og neurologisk undersøgelse Vurdering af funktionsniveau Laboratorieundersøgelser Vurdering af mulige diagnoser. Hvis lægen vurderer, at det er sandsynligt, at patienten har en mild hukommelsessvækkelse (Mild Cognitive Impairment, MCI) eller en demenssygdom henvises patienten videre til trin 2. Trin 2 er en supplerende udredning, som foregår i en demensenhed. Den omfatter: Oplysninger fra patient og pårørende (anamnese) Objektiv lægeundersøgelse Kognitive test lodprøver og CT- eller MR-scanning af hjernen Kortlægning af andre sygdomme, komplikationer og risikofaktorer Stillingtagen til diagnose Plan for information, behandling, opfølgning og social støtte Information til patient og pårørende. I forbindelse med udredningen kan det være nødvendigt at henvise patienten til undersøgelse hos specialister inden for psykiatri eller neurologi. I så fald henvises patienten til afdelinger med regionsfunktion. Udredning af demens er i øvrigt beskrevet i: Demens i almen praksis. Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning. Klinisk vejledning. Dansk Selskab lmen Medicin, Demens udredning og medicinsk behandling 2009, Demensrådet, Region Hovedstaden. Henvisning og epikrise For at sikre sammenhæng i indsatsen er kommunikation mellem de forskellige aktører i forløbet vigtig. De væsentligste elementer heri er Den gode henvisning fra almen praksis til demensenheden og Den gode epikrise fra demensenheden til almen praksis. Den gode henvisning indeholder: Kort resumé af tidligere sygdomme med relevans for patientens aktuelle situation Kort resumé af aktuelle symptomer Svar på laboratorieprøver Medicinstatus Patientdata og oplysninger om eventuelle pårørende. Den gode epikrise indeholder: Diagnose med kode Kort resumé af sygehistorie og undersøgelser Sygdommens betydning for patientens funktionsniveau Oplysninger om information til patienten og eventuelle pårørende Oplysninger om indsats, behandling og medicinstatus Plan for opfølgning Oplysninger om niveau for behandling, tovholder og forløbskoordinator. Se side 15. Demensenheder i Region Hovedstaden Hillerød Hospital (planområde Nord) Herlev Hospital (planområde Midt) Glostrup Hospital (planområde Syd) Rigshospitalet i samarbejde med ispebjerg Hospital (planområde yen) ornholm med konsulentfunktion fra Rigshospitalet 10 11

7 ehandling efter behov Sygdom og ressourcer Tre niveauer For at sikre den enkelte patient den bedst mulige behandling og pleje fordeles patienterne på tre forskellige niveauer i forhold til behov for behandling og risiko for, at sygdommen forværres. Niveau 1 er et grundforløb for patienter med: Ukompliceret lzheimers sygdom (D) Ukompliceret vaskulær demens (VaD) Fremskreden demens uanset type. Patienterne har en stærk ressourceprofil og ikke behov for særlig social indsats. Niveau 2 er et overgangsforløb, der skal sikre sammenhæng i indsatsen ved overgang mellem niveau 1 og niveau 3. Niveau 2 kan ligeledes anvendes i situationer, hvor en patient ikke skal flyttes fra niveau 1 til niveau 3, men hvor den praktiserende læge skønner, at der er behov for at revurdere et enkelt spørgsmål. Niveau 3 er et grundforløb for patienter med: Kompliceret lzheimers sygdom (D) Kompliceret vaskulær demens (VaD) Lewy ody demens (DL) Frontotemporal demens (FTD) Hukommelsessvigt, Mild Cognitive Impairment (MCI) Sjælden eller arvelig sygdom Uafklaret diagnose. Patienterne har en svag ressourceprofil og behov for særlig social indsats. Forløbsprogrammet for demens har en checkliste til brug for den årlige kontrol. Se forlobsprogrammer Kompleksitet og ressourcer En forudsætning for at placere patienten på rette niveau er, at patienten er udredt og diagnosticeret, og at sygdommens kompleksitet og patientens sociale ressourceprofil er vurderet. Sygdommens kompleksitet vurderes på baggrund af sygdommens art og stadium, aktuelle symptomer og eventuelt andre sygdomme. Den sociale ressourceprofil er en vurdering af patientens evne til egenomsorg, kvaliteten af patientens sociale netværk og økonomiske forhold. En patient med en stærk ressourceprofil har et velfungerende socialt netværk. En patient med en svag ressourceprofil har et svagt socialt netværk. Sygdom og ressourcer Skemaet til højre beskriver demenssygdommen i tre niveauer ud fra: Sygdommens kompleksitet Patientens sociale ressourcer ehov for særlig vurdering. Patienter skal opfylde alle kriterier for at blive placeret på (stratificeret til) niveau 1. Patienter skal blot opfylde ét kriterium for at blive placeret på niveau 3. ehov ændrer sig Patientens situation kan ændre sig. Tilstanden kan forværres, stabiliseres eller forbedres, afhængig af sygdommens sværhedsgrad, eventuelt andre sygdomme eller sociale begivenheder i patientens liv. Niveaudelingen er derfor et dynamisk redskab, så patienterne kan skifte fra det ene niveau til det andet. Placeringen foretages typisk i forbindelse med diagnosticering af sygdommen og ved årlige kontroller hos den praktiserende læge eller på en demensenhed. Sygdom og ressourcer Stratificering af indsatsen Forløbstype Sygdomskompleksitet Diagnose og stadium dfærdsforstyrrelser med behov for ny behandlingsplan på specialistniveau Særlige ledsagesymptomer Tvivl om behandling med antidemens medicin Tvivl om diagnosen Ressourceprofil Netværk/pårørende ehov for særlig social indsats (erhvervsaktiv patient eller patient har børn/unge under 18 år) ndet Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Grundforløb Ukompliceret D eller VaD * eller Fremskreden demens uanset type (hvor der ikke er behov for lægefaglig specialbistand) Nej Nej Nej Nej Stærk (modtager eventuelt daglig kommunal pleje/omsorg) Nej Overgangsforløb mellem niveau 1 og niveau 3 Grundforløb Kompliceret D eller VaD DL FTD nden mere sjælden eller arvelig sygdom Uafklaret diagnose MCI Ja nfaldsfænomener evægeforstyrrelser Taleproblemer Ja Ja Svag Ja 12 ehov for særlig vurdering i demensenhed af anden grund** Nej Ja

8 Organisering og ansvar Indsats på tre niveauer Tovholder og forløbskoordinator For at sikre sammenhæng i indsatsen for patienter og pårørende er organisering og ansvar for indsatsen beskrevet for de tre niveauer, som patienterne fordeles efter, afhængigt af sygdommens stadie og sværhedsgrad. Forløbskoordinator Forløbskoordinatoren skal sikre, at den tværfaglige og tværsektorielle indsats i forhold til sygdommen er koordineret, sikre sammenhæng i indsatsen og understøtte patientens muligheder for egenomsorg. Niveaudeling af indsatsen Lægefaglig/tværfaglig opfølgning Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 lmen praksis > 2 gange årligt lmen praksis > 2 gang årligt Demensenhed > 2 gange årligt Patienter på niveau 1 og 2 behandles i almen praksis. Patienter på niveau 3 behandles på en demensenhed. Det er enten en tovholder eller en forløbskoordinator, der har ansvaret for, at indsatsen hænger sammen i hele forløbet. Tovholder Tovholderen skal sikre, at behandlingen er koordineret på tværs af sektorerne. Tovholderen skal desuden sikre, at patientens helbred løbende vurderes, og at behandlingen fastlægges i forhold til, hvor alvorlig og kompleks sygdommen er på det aktuelle tidspunkt. En tovholder er altid lægefagligt uddannet, og det er som regel patientens praktiserende læge, der har funktionen. Forløbskoordinatoren kan komme fra en demensenhed på hospitalet, fra almen praksis eller fra kommunen. Det er patientens situation, eventuelle tilknytning til kommunale tilbud og niveau for behandling der afgør, hvor ansvaret for koordinationen af forløbet placeres. Hvis forløbskoordinatoren er kommunalt ansat, vil det typisk være en demenskonsulent, demenskoordinator, visitator, hjemmesygeplejerske eller social- og sundhedsassistent. Den kommunale forløbskoordinator vil ligeledes være vidensperson i forhold til kommunens tilbud over for patienten og pårørende. Hvis forløbskoordinatoren er tilknyttet demensenheden på hospitalet, vil opgaven typisk varetages af en sygeplejerske i ambulatoriet. Tovholder (generel) Tovholder (demens) Har ansvaret for proaktiv opfølgning af demenssygdom Forløbskoordinator Hyppigere, mellemliggende besøg ved behov i almen praksis lmen praksis lmen praksis lmen praksis, klinikpersonale eller kommunal demenskoordinator/ kontaktperson Ét besøg i demensenhed lmen praksis lmen praksis lmen praksis, klinikpersonale eller kommunal demenskoordinator/ kontaktperson Hyppigere, mellemliggende besøg ved behov i demensenhed lmen praksis Læge ved demensenhed Demensenhed (kontaktsygeplejerske/ eller -terapeut) eller kommunal demenskoordinator/ kontaktperson Skemaet viser, hvem der har ansvar for koordineringen af forløbet på tre niveauer

9 Den samlede indsats for patienter med demens ehandling og opfølgning Den samlede sundheds- og socialfaglige indsats for patienter med diagnosticeret demens består af behandling, opfølgning og forebyggelse af komplikationer og social støtte. ehandling Den sundhedsfaglige behandling omfatter: Specifik medicinsk behandling af demenssygdomme, hvor det er muligt ehandling af eventuelt andre sygdomme Justering og behandling af eventuelle risikofaktorer ehandling af komplikationer og tilstødende sygdomme og adfærdsforstyrrelser. Opfølgning og forebyggelse For at sikre en sammenhængende god behandling, forebygge unødvendige indlæggelser og socialt sammenbrud, bør alle patienter tilbydes en proaktiv sundhedsfaglig opfølgning, mindst to gange årligt. Opfølgningen kan foregå enten i demensenheden på hospitalet (niveau 3) eller hos den praktiserende læge (niveau 1). I begge tilfælde kan det eventuelt foregå i patientens eget hjem eller plejebolig. Opfølgningen skal indeholde: Status for sygdommens forløb Evaluering og revurdering af den fælles målsætning med indsatsen Kontrol af medicinsk behandling Vurdering af behov for social støtte Rådgivning af patient og pårørende. Social støtte De socialfaglige tilbud til patienter med demens og eventuelle pårørende ydes i henhold til Lov om Social Service. Patienterne skal individuelt vurderes og visiteres til tilbuddene, som skal være målrettet den enkelte patient. Tilbuddene kan omfatte: Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp flastning af pårørende Vedligeholdelse af fysiske og psykiske færdigheder ktivitets- og samværstilbud Midlertidige ophold otilbud. Organisering af den samlede indsats Skemaet på de følgende sider viser, hvordan den sundhedsfaglige og sociale indsats er organiseret i forhold patienternes behov for behandling, opfølgning og social støtte

10 Tabel 4: Organisering af den sundhedsfaglige og sociale indsats efter stratificeringsniveau (indsatsen på niveau 2 overgangsfasen placeres på samme måde som ved niveau 1) se også tabel 5 Koordination Niveau 1 Tovholder generel Tovholder demens Forløbskoordinator for patienter med ingen eller mindre kontakt til kommunen lmen praksis (klinikpersonale) Forløbskoordinator for patienter med tæt kontakt til kommunen (hjælp i hjemmet eller bor i plejebolig) Kommune: demenskoordinator eller anden kontaktperson Sundhedsfaglig behandling og opfølgning Niveau 1 Information om diagnose og rådgivning om lokale sociale og sundhedsfaglige tilbud og patientforeningstilbud til (nye) patienter og pårørende Proaktiv sundhedsfaglig opfølgning af patienter med demensdiagnose Medicinsk (anti-demens) behandling herunder vurdering af virkning og bivirkninger, justering af behandling, ansøgning om tilskud Generel fysisk/psykisk helbredsstatus med screening for eventuel co-morbiditet og komplikationer til demenssygdom ehandling af depressive symptomer og anden psykiatrisk co-morbiditet ehandling af særlige ledsagesymptomer (bevægeforstyrrelser, taleproblemer, anfald) ehandling og pleje af adfærdsforstyrrelser og kommune Status demenssygdommens udvikling Ernæringsvejledning eller kommune Rådgivning vedrørende (og evt. forbud mod) bilkørsel, våbentilladelse, m.m. Niveau 3 Speciallæge (neurologi, psykiatri eller geriatri) i hospitalets demensenhed Sygeplejerske (eller terapeut) i hospitalets demensenhed Kommune: demenskoordinator eller anden kontaktperson Niveau 3 Læge og tværfagligt team i hospitalets demensenhed Læge og tværfagligt team i hospitalets demensenhed Læge i hospitalets demensenhed Læge og tværfagligt team i hospitalets demensenhed Læge og tværfagligt team i hospitalets demensenhed eller ældrepsyk. team Læge og tværfagligt team, hospitalets demensenhed Læge og tværfagligt team, hospitalets demensenhed og kommune eller ældrepsykiatrisk Team og kommune Læge og tværfagligt team i hospitalets demensenhed Læge/sygeplejerske/terapeut i hospitalets demensenhed eller kommune Speciallæge i hospitalets demensenhed

11 Tabel 4: Organisering af den sundhedsfaglige og sociale indsats efter stratificeringsniveau (indsatsen på niveau 2 overgangsfasen placeres på samme måde som ved niveau 1) se også tabel 5 Social indsats og opfølgning Niveau 1 Vejledning om sociale tilbud til nye patienter og/eller kommune Vurdering af behov for ny eller revideret social indsats (på foranledning af patient, pårørende, kommunalt personale, almen praksis eller hospitalsenhed) og visitation Kommune: visitator Opfølgning: regelmæssig kontakt med henblik på vurdering af behov for social indsats Kommune Vejledning om sociale tilbud til særlige grupper af patienter med demens: Yngre med demens Etniske minoriteter med demens Udviklingshæmmede med demens lmen praksis i samarbejde med kommune Palliativ indsats til den døende patient med demens Kommune og almen praksis Opfølgende samtale til pårørende efter den dementes død: patienter uden kontakt til kommune før døden lmen praksis patienter med nær kontakt til kommune før døden Kommune Rådgivning, undervisning og indsats for pårørende Niveau 1 Generel sundhedsfaglig rådgivning som led i opfølgningen lmen praksis Rådgivning om sikkerhedsmæssige og juridiske aspekter af demenssygdom lmen praksis/kommune Rådgivning til patienter/pårørende i krise lmen praksis Rådgivning om særlige sociale forhold hos erhvervsaktive patienter og patienter med mindreårige børn Undervisningstilbud (kurser) for patienter Undervisningstilbud (kurser) for pårørende til nydiagnosticerede patienter Professionelt ledede pårørendegrupper Kommune Pårørendegrupper (selvhjælpsgrupper) Patientforeninger Niveau 3 Tværfagligt team i hospitalets demensenhed og evt. kommune Kommune: visitator Kommune Tværfagligt team i hospitalets demensenhed i samarbejde med kommune Tværfagligt team i hospitalets demensenhed Kommune Niveau 3 Hospitalets demensenhed Socialrådgiver/tværfagligt team i hospitalets demensenhed Psykolog/tværfagligt team i hospitalets demensenhed Socialrådgiver/tværfagligt team i hospitalets demensenhed, sagsbehandler i kommune Hospitalets demensenhed Hospitalets demensenhed Hospitalets demensenhed eller kommune Patientforeninger

12 Minimumsstandarder for demens Tabel 5: Minimumsstandarder for demens : Minimumsstandard; : nbefales. Se også tabel 4. Forløbsprogram for demens Sundhedsfaglige og sociale indsatser Kommunerne Hospitalerne lmen praksis Indledende diagnosticering og stratificering Opfølgende diagnosticering og stratificering Udpegning af tovholder Udpegning af forløbskoordinator Information og rådgivning om diagnose og tilbud til nydiagnosticeret patient med pårørende Standardiseret sundhedsfaglig behandling og opfølgning af patienter med demensdiagnose Kontakt ved kommunal demenskoordinator/visitator til alle nydiagnosticerede med henblik på vejledning om sociale tilbud Regelmæssig kontakt med henblik på vurdering af behov for social indsats ved kommunal demenskoordinator Regelmæssigt udbudte undervisningstilbud til patienter og pårørende Information om tilbud til pårørende Indsatser rettet mod de pårørende efter den dementes død Indsatser rettet mod yngre demente, udviklingshæmmede med demens og demente fra etniske minoriteter Indsatser rettet mod urolige eller adfærdsforstyrrede patienter med demens Redaktion Region Hovedstaden, januar 2011 Grafisk design FinnNygaard.com Tryk Nofoprint stk

13 Forløbsprogram for patienter med demens Denne pjece indeholder en kort præsentation af et forløbsprogram for patienter med demens på hospitaler, i almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Pjecen henvender sig til fagfolk, beslutningstagere og andre, som møder og arbejder med mennesker med demens. Læs hele forløbsprogrammet på Pjecen er udgivet i et samarbejde mellem hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, januar 2011.

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011

Implementering af forløbsprogrammer. Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Implementering af forløbsprogrammer for kronisk sygdom Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, april 2011 Indledning Udviklingsgruppen vedrørende patientrettet forebyggelse

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Forløbsprogram for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for KOL Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Baggrund...5 2.1 Kronisk obstruktiv lungesygdom...7 3. Definition

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden

Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Forløbsprogram for lænderyglidelser Hospitaler, almen praksis og kommunerne i Region Hovedstaden Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget marts 202 Forløbsprogram for lænderyglidelser maj 202 2 3 Indhold

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. Oplæg til en styrket rehabiliteringsindsats for borgere med kræft i Gentofte, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner. December 2011 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Formål....4 Organisering... 4 Samarbejdspartnere...4

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere