udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843"

Transkript

1 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG

2 HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som med få virkemidler besidder hver deres særpræg. De nuværende bygninger er opført samtidig og med en overordnet arkitektonisk identitet, for eksempel i et konsekvent brug af valmede tage og facadernes sammensætning af røde og gule tegl. Men bygningerne besidder samtidig hver deres personlige arkitektoniske særpræg og medvirker til at skolen opleves differentieret i mindre enheder og dermed i en overskuelig skala. Disse forskelle registreres ubevidst, når man som bruger bevæger sig rundt på skolen pga. variationen i skala, proportionering, lysforhold mv. Det er af en stor værdi for at føle sig velkommen og veltilpas og er virkemidler, som vi med vores udvidelse arbejder videre med. AREALER: Ny sal Indgang klasselokaler i nord øj Ialt 1280 m 2 60 m m m 2 Udvidelsen omfatter desuden ombygning af den gamle forsamlingssal samt dele af gymnastik øjene. ARKITEKTONISK IDE: Med udvidelsen bygger vi videre på arkitekt Thomas Havning arkitektoniske principper for Falkonergårdens Gymnasium og Hf-kursus. Udvidelsen består af ere decentrale volumener, der kobler sig på den eksisterende bygningsmasse og som underordner sig de eksisterende bygninger i forhold til proportionering og materialevalg. Samtidig afspejler tilbygningerne med et nutidigt formsprog de teknologiske muligheder og byggeskikke, som faget benytter i dag. sal PLACERINGER: Udvidelsen foreslås som en decentral udvidelse på to overordnede placeringer i skolen. klasselokaler De nye klasselokaler placeres i en forlængelse af nord øjens østlige ende samt i den oprindelige forsamlingssal. I gavlen af nord øjen placeres tre nye klasselokaler, et på hver etage, mens den gamle forsamlingssal rummer de sidste tre lokaler foruden bifunktioner og studiemiljø. Udvidelsen af skolen bliver dermed et synligt element i bybilledet. indgang Salen placeres mellem de eksisterende gymnastiksale. Samlingssalen er delvist gravet ned, dels for at indpasse sig skolegårdens skala og dels for at minimere salens skyggevirkninger i skolegården. En kløft igennem bygningen er salens særkende og forbinder skolegården med tag aden over salen. Der er adgang til tag aden, der kan bruges som grønt område. Salens glaspartier i øst- og vestfacaderne giver oplevelsen af en transparent bygning og sikrer visuel forbindelse mellem salen og skolegården Indgang til salen er placeret mellem den sydlige gymnastiksal og rektorboligen. Bygningen har en facade med et forbandt der changerer fra gule over i røde tegl og dermed forholder sig til gymnastiksalens gule og rektorboligens røde tegl. Døren er markant fremskudt og leder gæsterne i den rigtige retning. oprindelig grønt areal hævet grønt areal på ny sal, men ikke tilgængeligt hævet grønt areal, nu tilgængeligt med adgang via kløften eksisterende forhold v, forplads - sammenstød af bygningsvolumener i hjørnet udvidelse - nord øjen forlænges fremtidige forhold - udvidelsen synliggøres udadtil og der opnås et smukkere møde mellem bygningerne beskrivelse af projektet

3 DAGLYS: Salens glaspartier er placeret i niveau med skolegården og dermed så højt, at det bringer lys langt ind i salen. Når salen bruges til idræt kan et eksibel fresnelgardin køres ned. Fresnelgardinet re ekterer solens lys op i loftet og giver derved en ensartet belysning af banen uden blændinger. Fresnelgardinet består af et transparent plastmateriale med en prægning af vandret liggende lineære prismer der ændrer lysets retning. Dette giver mulighed for at udnytte dagslyset i modsætning til at skærme for lyset, som det ofte er tilfældet i idrætshaller. Et placeret i skolegården bidrager desuden med et diffust lys over passagen mellem den nordlige og sydlige gymnastiksal. De to eksisterende gymnastik øje får vinduer, der erstatter vinduespartierne, hvor skolens nye sal nu ligger. Gymnastiksalene beriges i stedet med ved at dele af det eksisterende tegltag erstattes med teglsten i glas. Ved at anvende glasteglsten som, bibeholdes tagenes nuværende struktur. Klimaskærmen for salene ligger i undertaget, hvor der etableres vinduespartier under glasteglene. direkte sollys ved morgensamlinger mv. afskærmning / ltrering af lyset ved idræt princip for fresnel solafskærmning FLOW & FORBINDELSER: eksisterende forhold - dele af skolen er koblet af ower fremtidige forhold - samtlige af skolens bygninger er forbundet Falkonergården blev i sin tid bygget med henblik på at tilgodese datidens undervisningsmetoder, og matcher efter vores opfattelse ikke nødvendigvis den undervisningsstruktur, Falkonergårdens Gymnasium arbejder efter i dag. Ydermere er ere funktioner ændret og erstattet. Et eksempel er Rektorboligen, der var bygget som et hjem og derfor designet med en høj grad af privathed. Bygningens nye funktion med undervisningslokaler er derfor koblet af de øvrige bygninger. Gymnasiets brede undervisningstilbud med bl.a. mange valgfag fordrer en daglig pendling mellem klasselokalerne for skolens elever og lærere. De este af skolens bygninger relaterer sig direkte til gården, ligesom størstedelen af skolens klasselokaler ligger i forbindelse hertil. Dette betyder at skolegården i alt slags vejr, dagligt krydses af lærere og elever på deres vej til skiftende lokaler. Et vigtigt fokus i vores forslag til udvidelsen har været, at nybygningerne forstærker owet i skolen og sammenbringer skolens funktioner. Vi placerer udvidelsen i mindre enheder, som alle kobles på eksisterende forbindelsesårer som trapper, gange og passager. Skolen udvides indad, koncentreres og derved bindes skolens forskellige funktioner tættere sammen. I tilknytning til den delvist nedsænkede forsamlingssal mellem gymnastik øjene etableres en underjordisk forbindelse fra nord til syd. Dermed bliver den sydlige gymnastik øj og rektorbygningen koblet på skolen ved nord øjen og den nordlige gymnastik øj. En ny bygning mellem rektorboligen og den sydlige gymnastik øj bliver hovedindgang for skolens nye sal og kobler samtidig rektorboligen på resten af skolen. De nye klasselokaler i forlængelsen af nord øjen mod øst og den gamle forsamlingssal kobler sig naturligt på den eksisterende hovedtrappe. I forbindelse med trappen i vestenden af nord øjen etableres en elevator, som servicerer alle etager inkl. den nye sal. Dermed sikres tilgængelighed til samtlige af skolens udvidelser, samtidig med at en stor del af det eksisterende byggeri også serviceres. En ny indgang fra Peter Graus Vej er handicapvenlig og sikrer tilgængelighed fra de etablerede parkeringspladser langs vejen. Elevatoren forestilles desuden anvendelig til transport af udstyr mv. ved arrangementer salen. BÆREDYGTIGHED: Tilbygningerne opnår et reduceret over adeareal i forhold til rumfang, da tilbygningerne kobler sig på og imellem skolens eksisterende bygninger og dermed deler over ader. Bygningernes energiforbrug er bl.a. bestemt af forholdet mellem rumfang og over ade, hvorfor skolen med sin udvidelse opnår et reduceret varmetab, målt pr. kvadratmeter. Teglfacaderne på indgangsbygningen og forlængelserne af nord øjen forestilles bygget op af genbrugsteglsten, der fås ved nedrivningen af gymnastiklokalernes er samt muren mellem rektorboligen og den sydlige gymnastiksal. Ved at grave salen delvist ned i terræn, udnyttes jordens gennemsnitlige temperatur på 8 grader celsius (en meter under terræn). Om vinteren drager bygningen nytte af den højere jordtemperatur, mens bygningen om sommeren køles af jorden. Skolens grønne arealer er i forvejen sparsomme, derfor har et vigtigt fokus været at give det areal tilbage, som tilbygningerne tager fra skolen. Ved at beplante tag aden af skolens sal sikres et grønt areal, ligesom græsset kan optage regnvand og har en tempererende effekt. Ved at etablere græs på tagene, opnås således en temperaturregulerende effekt. Erfaringsmæssigt kan græstaget en varm sommerdag sænke temperaturen inde i bygningen på grund af fordampningen af det vand der er bundet i jorden. Taget virker kølende om sommeren og holder godt på varmen om vinteren. Taget kan også optage store mængder nedbør og kan dermed lette presset på kloaksystemet. For at hindre, at det grønne tag tørrer ud i varme og tørre sommerperioder, anlægges der vandingsanlæg på taget. Der anvendes vand opsamlet fra taget fra gymnastiksalene. Vandet opbevares i underjordiske beholdere indtil det skal bruges. visuelle forbindelser fra skolegården ned i og igennem salen

4 08:15 Morgensamling I den nye sal sidder alle skolens elever samlet til morgensamling. Eleverne er ved at have fyldt tilskuerrækkerne, der skaber rammen for de aktiviteter, der foregår, og sikrer et godt udsyn for alle. Dagslyset, der strømmer ind i rummet, kommer både fra facaden mod skolegården og fra facaden mod vest. Loftets lyse træ ade glider let over i salens centrale element; kløften, der minder eleverne om forbindelsen mellem skolegården og tag aden ovenover salen. De este elever kalder tag aden for "Engen" pga. græsset og de vilde blomster. visualisering af salen, set fra skolegården

5 oversigtplan 1:1.000

6 8:00 Benjamin på vej i skole Benjamin parkerer sin cykel under platantræerne. Han kigger op på nord øjens forlængede gavl og kan skimte sin lærer, Eva, i musiklokalet, øverst bag den beplantede gavl. Han går ind i skolegården, på vej til morgensamling i skolens nye sal, der ligger mellem de gamle gymnastikbygninger. Han nyder, at han fra skolegården kan se ned i salen, og orienterer sig rutinemæssigt, om morgensamlingen er startet. Salens nye hovedindgang strækker sig mellem rektorboligen og den sydlige gymnastiksal, hvor en trappe fører ned til salen, der er gravet delvist ned i terrænet. Benjamin betragter indgangspartiets facade, der er en smuk fortolkning af de gamles bygningers murstensforbandt. Han synes, den nye facade med et changerende mønster af tilfældigt lagte mursten i røde og gule farver, står godt til de gamle bygninger. Benjamin smutter ind ad døren, nyder et hurtigt glimt af roserne i haven bagved, og smutter ned ad trappen. facade af nord øjens forlængelse, set fra sønderjyllands alle

7 Sønderjyllands Alle Peter Graus Vej 19 p-pladser indgang handicap indgang hovedindgang salen indgang nedsænket plateau kløften - passage til arealet over salen indgang til salen have udlæg 12 p-pladser A.D. Jørgensens Vej helhedsplan 1:500

8 14: 00 Gymnastik/idræt i salen Tanja, der har en fritime, sidder på tilskuerrækkerne og følger sin kærestes udfoldelser på banen. Han er Team Danmark elev og spiller badminton på den forreste af de tre badmintonbaner. Tanja tager et kig op mod loftet; lyset er ikke tændt. Det er udelukkende dagslyset fra vinduespartierne, der skaber de lyse forhold i salen uden at blænde spillerne. Lyset ltreres gennem et gardin mod øst og vest. Klokken ringer ind til timer, og forbindelsespassagen fyldes hurtigt med elever og lærere. Ovenlyset over passagen lader lys fra skolegården give et indirekte lys over tribunen og passagen. visualisering af salen, set fra øst

9 elevator elevator snit trappe til nord øj planudsnit af arealer under tribune snit passage snit tribune / 350 siddepladser trappe til hovedindgang passage til rektorbolig snit plan af sal, terræn 1 : 200

10 19:45 Gæsterne kommer Søren har sin handicappede lillebror, der sidder i kørestol, med. De benytter af denne grund handicapindgangen sammen med Anna og hendes bedsteforældre. Begge Annas bedsteforældre har gået på skolen. De lægger mærke til, hvordan udvidelsen bevarer skolens gamle ånd og er glade derved. De er især begejstrede for lyset i den nye sal og kløften, der gør salen unik, men samtidig løser et behov om at kunne komme op på taget. De bemærker, hvordan de nye murstensfacader med kombinationen af røde og gule tegl i et nutidigt formsprog formår at tage hensyn til de gamle bygninger. Annas bedsteforældre kan ikke dy sig for lige at tage turen op gennem kløften 20:00 Koncert i salen Eva, der er musiklærer, kigger på sit ur. Der er få minutter til, at hun skal præsentere aftenens forestilling, og de sidste tilskuere er ved at sætte sig til rette. Musikholdet spiller nemlig musikken til skolens forestiling, og hun glædes over rummets gode akustik, takket være de mange vinklede ader og kløften, som bugter sig henover loftet. Aftensolen fra vest falder smukt ind på væggen og farver lyset rødt over musikanterne. Nu starter koncerten visualisering af salen, set fra vest

11 toilet bad lærer omkl. handicap indgang gymnastiklokale gym omklædning elevator rampe wc indgang ytbar scene skolegård kløft tribune/siddepladser under tribuner hovedindgang sal trappe til sal rektorbolig KONSTRUKTION gymnastiklokale gym toilet omklædning bad lærer omkl. have Salens fundament og nedre konstruktion tænkes udført i hvid beton. Taget er en stålkonstruktion, hvilende på vinklede søjler. Undersiden af tagkonstruktionen er beklædt med akkustikregulerende birketræspaneler. Tagets overside er beplantet med græs og vilde blomster med sti forløb af græsarmering. Glaspartier udføres som structural glazing med fugede samlinger mellem elementerne. plan af sal, 1 etage 1 : 200

12 12:00 Spisefrikvarter på græsplænen Endelig bliver det spisepause, som især Anna har glædet sig til. Frokostpausen byder nemlig på solskin i 2. sals højde på græsarealet, "Engen", hvor både elever og lærere elsker at nyde deres mad i de behagelige omgivelser. Anna har købt sin mad i skolens kantine, før hun krydser skolegården og fortsætter ad sin sædvanlige rute op gennem kløften, der fører til Engen. På vejen nyder hun kigget lige igennem salen, hvor man kan se træerne, der står bag salen. Anna går op igennem kløften og kan med det samme dufte blomsterne og græsset, der vokser op ad kløftens skråninger. Anna plejer at have nogle rigtig hyggelige stunder på Engen. I dag sætter de sig på græsset længst væk fra skolegården, hvor der er udsigt over banelegemet og de små kolonihaver på hver side af banen, der strækker sig i begge retninger. Pigerne er glade for, at de bevarede deres grønne areal, som skolen i forvejen ikke havde særligt meget af. Anna og hendes veninder er især opmærksomme på dette, da de alle har biologi på højt niveau og sætter pris på at kunne sidde i et lille stykke natur. visualisering af areal over salen 1:1.000

13 eksisterende elevator i saddeltag klasseværelse udgang til tag ade beplantet tag ade værn kløften i saddeltag eksisterende plan af udeareal over salen / 1. sal nord øj, 1:200

14 hovedindgang kløften nord øjen trappe til salen opstalt af salen /snit indgang, 1:200 kløften gymnastiksal gymnastiksal tribune tværsnit gennem salen 1:200 rektorbolig hovedindgang til salen tribune længdesnit gennem salen, 1:200

15 08:45 Matematik Lisbeth, der har undervist Falkonergårdens ittige elever i matematik i mange år, sætter stor pris på de nye, lyse klasselokaler i nord øjens gavl. Lisbeth kaster et blik på espalieet ved det store vinduesparti i gavlen, hvorpå klatreplanter slynger deres stængler. Her vokser både og kaprifolie, efeu, og klatrevin der er med til at give et fantastisk lys i klasselokalet. Her i sommertiden ltreres solens stråler, mens planterne om vinteren delvist løvfælder og lader denne tids sparsomme lys trænge ind. visualisering af nyt klasselokale i forlængelsen af nord øjen

16 18:00 Caféaften Efter dagens skoletimer er der i studiemiljøet gjort klar til fredagscafé. Kim, der står og spiller bordfodbold, har et godt øje til en af pigerne, der står og følger spillet oppe fra studiemiljøet. De nyder fredagsaftenerne, hvor det efterhånden er blevet en tradition at følge de spillende drengehold. Rundt omkring på bænkene i studiemiljøet sidder eleverne og drikker te, kaffe eller varm kakao, spiller spil eller udveksler historier om ugens gang. visualisering af studiemiljøet i skolens gamle forsamlingssal

17 studiemiljø bro klasselokale studiemiljø snit KONSTRUKTION Udvidelse af nord øjen med 3 klasseværelser udføres som alm beton konstruktion med skalmur i tegl. Teglene er genbrugte tegl fra skolen i et forbandt med røde og gule tegl. Gavlen af øjen udføres som i salen med structural glazing. Et espalier af opspændte stålwirer er monteret 80 cm fra gavlen. Klasselokalerne i den gamle forsamlingssal er bygget op i en traditionel træskelet konstruktion, med birketræ som udvendige over ader og hvidmalede gipsvægge indvendig. Tagkonstruktionen blotlægges, og der monteres i klasselokaler og over studiemiljøet. Over ets udskiftes de eksisterende teglsten med glastegl. indgang 2 toiletter + handicap toilet elevlokale klasselokale klasselokale klasselokale studiemiljø klasselokale snit planer af klasselokaler, stueetage og 1. sal 1:200

18 16:30 Ophold i studiemiljøet Benjamin og hans kammerater har sat sig op i studiemiljøet, hvor folk sidder og laver lektier eller bare slapper af efter en hård dag. Heroppe kommer folk fra alle klasser og linjer, da de este synes, at det er et rigtig godt samlingssted, hvis man vil være sammen med sine venner efter skoletid og samtidig kunne arbejde. Studiemiljøet lyses op af dagslyset fra de mange tagvinduer. Fra studiemiljøet er der udsigt ned til de elever, der underholder sig med at spille bordfodbold, som arealet nedenfor især bruges til. visualisering af studiemiljø i den gamle forsamlingssal

19 snit gennem klasselokaler i den gamle forsamlingssal musiklokale planer af klasselokaler, 2. sal 1:200

20 13:00 Eftermiddag Spisefrikvarteret er ved at være slut, og elevernes eftermiddagstimer er ved at nærme sig. Eleverne, der skal til timer i den nordlige øj benytter sig af den direkte indgang fra Engen, mens de andre tager vejen ned gennem kløften. Rasmus skal undervise i de nye klasselokaler i den gamle sal. Når han kommer ind i den gamle sal, mødes han af synet af sine elever, der har fritime og nu sidder og hygger sig i studiemiljøet, hvor der er god mulighed for at få lavet lektierne. Inde i klasselokalet kommer lyset ind fra oven og siden, og Rasmus nder sine kopiark til eleverne frem. visualisering af nyt klasselokale i den gamle forsamlingssal

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet IGN s Fælleshus på Frederiksberg Attraktiv ramme om forskning og uddannelse 1 2 Indhold Donationer 6 Leverandører 7 Bygningen 8 Udearealer

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Fotograf: Paul Kozlowski

Fotograf: Paul Kozlowski 30 2014 E T M A G A S I N O M T E G L O G A N S V A R L I G A R K I T E K T U R Fotograf: Paul Kozlowski Kolumba-belægningen i sildebensmønster vokser i en blød kurve op ad det vandrette plan, hvor den

Læs mere

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder

3B s beboerblad. Musik i Folehaven 17-19. Tagboliger i Valby I Valby er en tidligere vuggestue på 3. sal lagt sammen med lejligheder 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 7 maj 2011 Musik i Folehaven 17-19 Tagboliger i Valby

Læs mere

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele.

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. 1 Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. Det er dejligt at kunne vælge frit. At tænke stort. At gøre drømmen virkelig. Også når du bygger nyt hus. 1½ Dit nye hus er mere end mursten,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk

elevblad & Årsskrift Tommerup Efterskole www.tommerup-efterskole.dk Tommerup Efterskole www.th-te.dk Udgivet af elevforeningen og Tommerup efterskole Nr. 4 december 2012 105. årgang elevblad & Årsskrift RUM rummelig rummelighed Rumme rumlig Vi vil gerne tage Jer med en

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere