DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGNMANUAL FOR VARDE MIDTBY 2011"

Transkript

1 FOR 2011

2 side 2 Udarbejdet af: Poul Erik Bech Statsaut.ejendm. & Valuar, MRICS, MDE Mobil : Simon Klinkby Arkitekt MAA Mobil : Tak til: Ketty og Poul Erik Bechs Almennyttige Fond

3 INDHOLD side 3 INTRODUKTION VISIONER FOR VARDE I DAG MATERIALER FARVER BYGGESTIL BELÆGNING OG TILGÆNGELIGHED TRAFIKKEN I INDRE BY DE AFGRÆNSENDE GADER NØRREVOLD ØSTERVOLD ØSTERGADE STOREGADE SLOTSGADE VESTERVOLD KÆRVEJ BYRUMSINVENTAR DE ENKELTE GADER BROGADE NIKOLAIKIRKESTRÆDE TORVEGADE KRÆMMERGADE VESTERGADE GRYDERGADE FISKERGADE LUNDGADE NYGADE NØRREGADE RÅDHUSSTRÆDE SKOLEVEJ SPIGERBORGADE SLAGTERIGADE SMEDEGADE BELÆGNINGSFORSLAG TIL GÅGADERNE PASSAGER KUNSTEN PÅ PLADSERNE BYRUMSINVENTAR BELÆGNINGSOVERSIGT OVERSIGTSARK

4 side 4 INTRODUKTION Varde er en by med en gammel historie. På grund af en del brande i bymidten og en relativ lav historisk fokus på bevaring, har Varde imidlertid ikke en række gamle bygninger på linie med byer som Ribe, Tønder, Køge m.fl. Byen har dog enkelte markante bygninger, men er nok allerbedst karakteriseret ved et stort antal bygninger i 1 ½ plan opført fra 1800-tallet og frem. Dette er med til at give Varde en charme, som mange andre vestjyske byer ikke har. Når talen er på bevaring er spørgsmålet altid, hvorvidt der skal bygges videre i den gamle stil eller der skal indfortolkes ændringer, der i stedet viser den nye tid. Nogle af de ønsker, som her er medtaget vil selvsagt også findes i andre danske købstæder, hvilket imidlertid ikke skyldes et ønske om, at Varde skal ligne andre danske byer. Vi skal finde det særpræg, som netop Varde har. Det kommende bevaringsog byfornyelsesarbejde skal tage udgangspunkt heri, samtidig med at vi vil videreudvikle Varde bymidtes særegenhed. Målet er at skabe endnu større glæde for byens borgere, tiltrække turister og handlende, netop på grund af disse særlige bykvaliteter. Varde optræder første gang i skriftlige kilder Bønderne afbrænder Vardehus Varde by brænder. Varde by brænder Befolkningstal Varde by ca. 570 Planer for Varde Midtby For Varde midtby er der over årene udarbejdet en række forskellige oplæg blandt andet: Varde bevaringsplan og registrant 1976 Trafikplan 1983 Varde en gammel købstad 1992 (Museet) Kommuneatlas 1992 Lokalplan 677 fra 1994 Bymiljø, facader og skilte 2000 Masterplan Varde midt 2010 (Handelsskolen og Shell-grunden) Mange byer arbejder i disse år aktivt med at udvikle deres bymidter med henblik på at gøre disse attraktive ved at få skabt et mere aktivt og levende handels- og oplevelsesmiljø. Det gælder imidlertid som by om at være meget bevidst om, hvilke særlige kvaliteter og naturlige forudsætninger, som den rent faktisk besidder og kan tage udgangspunkt i frem for, hvad man kunne have af helt urealistiske ønsker for fremtiden, og som ingen uden for byen kan overbevises om. I vestjysk sammenhæng har Varde en naturlig styrke i kraft af sin historiske bymidte. Det giver byen en ganske særlig atmosfære og et godt afsæt for at videreudvikle dette i konkurrence med andre vestjyske byers by- og handelsliv. Befolkningstal Varde by ca. 690 Varde rammes af storbrand 65 gårde og bla. rådhuset i Kræmmergade brænder. Den Kampmannske Gård i Storegade opføres Befolkningstal Varde by ca Befolkningstal Varde by ca Væksten i byen tiltager og spores bla. ved nye bygninger som: Toldkammeret, Rådhuset, Tinghuset og Jernbanestationen. Gælder det fx om at konkurrere med Esbjerg, er det bymiljøet og charmen, som Varde skal udvikle til et unikt niveau. Størrelsen og antallet af butikker kan man alligevel ikke konkurrere med. Særlige udfordringer i midtbyen Som beskrevet er Varde som handelsby i konkurrence med Esbjerg, og andre vestjyske byer. Når det gælder turisme, er en by som Blåvand en stor konkurrent. Mange gader i bymidten fremstår nedslidte og med et utidssvarende design og byinventar. Dertil kommer at mange bygninger også er nedslidte eller ombygget uden respekt for bygningskulturmiljøet og arkitekturen.til skade for by- og handelsmiljøet. Flere forretningsdrivende er opmærksomme på at skulle bidrage til at skabe fundamentet for et aktivt by- og handels-liv i form af smukke og attraktive bygninger og butikker samt en passende skiltning, gadeudstilling og renholdelse af udenomsarealerne. Der skal imidlertid en mere sammenhængende indsats til fra langt flere for at komme på niveau med de bedste byer. Cafe- og restaurantlivet er blevet forbedret, men der mangler dog meget, før det er på niveau med det, som mange udenbys handlende og turister forventer, hvis Varde skal være en by, som man vil opholde sig i efter normal butikstid Gasværket De åndelige strømning er: Skolemøder, Indre Mission, Metodisterne. Jerntrådsspinderiet. Befolkningstal Varde by Privatbanen Varde- Nørre Nebel indvies. Offentligt vandværk og privat el-værk. Torvegadebroen over åen åbnes Varde kaserne. Befolkningstal efter kommunalreformen Befolkningstal Varde by Befolkningstal Varde kommune Sct. Jacobi Kirke og den nedlagte Sct. Nicolai Kirke formodes opført General Wallenstein bygger skanse Varde Bank etableres. Den Palludanske Gård opføres. Stålværket. Varde tildeles købstadsprivilegier og regnes derfra som en officel købstad. Den Schultzske Gård på Torvet opføres. Varde rammes igen af storbrand og store dele af byen nedbrænder INTRODUKTION

5 VISIONER FOR side 5 Varde midtby skal videreudvikles som en levende, mangfoldig og oplevelsesrig midtby med et stærkt handels- og oplevelsescenter. Løsningsforslaget skal ses som en underbygning og forstærkning af byens historie. Ved valget af belægninger er der søgt at skabe en helhed og sammenhæng mellem den belægningsforskel, der er i form af slidte brosten i de små beboelsesgader og de nyere sten i handelsgaderne. For begges vedkommende er der tale om løsninger, som er meget langtidsholdbare, og som også skal holde til tung trafik, hvor dette er påkrævet. Materialerne skal være af en høj kvalitet, lette at vedligeholde og foretage mindre udskiftninger af. Vi ønsker at skabe grundlaget for en mangfoldighed af oplevelser, særligt for handlende og turister i gågade- og bevaringsområdet, f.eks. ved en fortsat udvikling af områdets kulturinstitutioner, torve og arkitektur samt ved brug af kunst i byens rum. Vi ønsker at fastholde en høj andel af boliger i midtbyen og videreudvikle rammerne for midtbyen som et godt sted at bo. Derfor skal byens torve og pladser indrettes, så de kan fungere som et supplement til beboernes private udeopholdsarealer. Bevaring I Varde Bevaringsplan og Registrant fra 1976 hedder det: Varde by har ganske mange bygninger, der er opført i løbet af 1800-tallet og præget af tidens enkle, klassisk inspirerede stilarter. Kun få af disse huse kan gøre krav på en selvstændig plads i den danske bygningshistorie; men tilsammen skaber de karakteristiske helheder af stor arkitektonisk kvalitet og af tilsvarende oplevelsesværdi for Vardes borgere og gæster. Disse kvaliteter finder man især i de sekundære gader, mens bygningerne på byens hovedstrøg ofte er præget af vor tids udvalg af facadebeklædning, butiksskilte og baldakiner. I forretningstiden kan selve gaderummet på disse strøg være svært at få øje på i trængslen af udendørs stativer med tilbudsvarer. Det offentlige gadeinventar i form af lygter, bænke, skilte, blomsterkummer mv. bidrager sine steder også til at sløre de byarkitektoniske kvaliteter. En bevaringsplan betyder beskyttelse af beboerne i og ejerne af husene i bykernen. Uden en bevaringsplan kan alt ske og ske hurtigt, og bygningsmyndighederne kan ikke stille ret meget op. På andre områder, bl.a. i de nye byggeområder, sikrer vi gennem vedtægter og deklarationer, at den enkelte grundejer i sin udfoldelse skal tage hensyn til helheden i et kvarter og til sine nærmeste omgivelser. Bevaringsplanen sikrer, at der ikke kan rives ned, bygges om og bygges nyt på tomme grunde i bykernen, uden at det pågældende projekt er meget grundigt behandlet med henblik på at afstemme byggeriet efter sine nærmeste omgivelser og gadebilledet i øvrigt. De få, der i denne sammenhæng bare ønsker at mase på, kan ødelægge meget for de mange, der gerne og med begejstring går ind i bevaringsarbejdet. Vi lever i et fælles samfund, og den arv, vi har overtaget, skal forvaltes fornuftigt, ellers bliver de rester, vi har tilbage, uskønne og uden helhed. Det er f.eks. ikke lige meget, hvilke vinduer der indsættes, eller hvilken farve et hus gives, for slet ikke at komme ind på det meget vigtige at vælge den rigtige tagbelægning. Ingen af de nævnte ting er vel vigtigere end andre, alle detaljer bør gennemtænkes. Også omgivelserne ved et hus må tages med i betragtning, så som gårdbelægning, indgangstrin, skiltning og lignende. En og anden kan måske synes, at en del huse unødigt er medtaget, og det kunne ved første betragtning måske også have sin rigtighed; men flere af de måske for ringe huse har oprindelig været smukke, og om end ufornuftige ændringer er udført gennem årene, har de været med til at præge gadebilledet. En del af disse huse kan ved lettere ændringer nemt bringes i takt med det oprindelige miljø og på linje med en fornuftig anvendelse i dag. Jeg hørte engang en mand sige: Jeg har ikke forstand på musik, og jeg er ikke musikalsk, men jeg nyder alligevel at høre god musik. Dette kan overføres til arkitektur og bygningskultur, idet man ikke selv behøver at have kendskab til arkitektur, endsige være udøvende, for at glæde sig over det smukke, man møder i by og på land, for det er heldigvis sådan, at næsten alle kan se, om noget er smukt eller grimt; og det er denne opfattelse, der må ligge til grund, når vi nu går ind og betragter Varde. Ejvind Draiby. I 1992 blev der udarbejdet et Byatlas. Formålet med dette arbejde var at beskrive graden af bevaringsværdige bygninger i Varde samt at skabe en bevidsthed om at bevare og udbygge de værdier, som den gamle købstad besidder. Bevaringsarbejde, der er grebet rigtigt an, bidrager til og skaber et miljø, der er stærkt aktivitetsfremmende til glæde for byens beboere, turister, handlende og handelslivet. Varde midtby rummer kun få fredede bygninger: Den Kampmannske Gård, Storegade 33 fra 1781, Den tidligere toldkammerbyning, Storegade 1 fra 1863 og Sillasens Hus, Torvet 5 fra Kunst Tænker man på byer, der har noget helt særligt ledes tankerne næsten altid hen på byens bygninger og pladser. Byens kunst og monumenter er dog også med til at give en by dens helt særlige karakter. Varde er en vestjysk købstad, og dette særpræg skal der ikke laves om på. Kunst bør imidlertid også indgå i et vestjysk købstadsmiljø, og den gør det også i et vist omfang allerede i dag. Kunst i samspil med et godt bymiljø vil være med til at skabe noget helt særligt for Varde. Og også befordrende for mere liv og aktivitet, hvilket skaber større boglæde for beboerne og større handelsaktivitet, og dermed en på alle måder rigere by og kommune. Byrumsinventar Det viste byrumsinventar er tænkt at skulle fremstå på en måde, så der skabes sammenhæng til byrummenes særlige karakter og ånd. Cykler og cykelparkering På grund af afstandene i Vestjylland og omkring Varde er cyklen ikke som i storbyer et meget udbredt fænomen. Dette ændrer imidlertid ikke på, at flere og flere finder det attraktivt at cykle. Ønsket om at få lokalbefolkningen til i højere grad at anvende cyklen som det foretrukne transportmiddel til besøg i midtbyen, må støttes. Det er forholdsvis nemt at komme frem i Varde midtby på cykel, men det kan knibe med at få placeret cyklen på en let og hensigtsmæssig måde. Derfor skal der opsættes et antal cykelstativer på strategisk vigtige pladser. VISIONER FOR

6 side 6 VISIONER FOR Arbejdets tilrettelæggelse At forny ledninger, belysninger og belægninger i en bymidte kan selvsagt ikke ske uden, at det i perioder vil betyde en vanskeligere adgang til huse og forretninger. NØRR RR EV ØST ER V NØ RR For at mindske generne herved skal ledninger, belysninger og belægninger udføres på én gang i de berørte gader, uanset om det samlede projekt opdeles i etaper. ST OR ØS TE AD E RV OL D NØ RRE V OL D EG SPIG GAD E NØ RRE E VO LD E O IG SP VESTERPORT LUNDGADE E AD VES RG BO ER EJ K ÆR V R TE AD AD EV LD EG RR NØ OR G ØS ERB R STO Faseopdeling Det er selvsagt et stort ønske at kunne gennemføre projektet i én sammenhængende fase, men dette må naturligvis vurderes i forhold til den samlede økonomi og politiske vilje. TER E DG E GAD LUN GAD DE SME AD E VEST IRKEST SC E E AD G ER ST FOG TM AN NS ER ER T ØS E E AD DS LA P TS LD GRYDERGADE FE RT MU RG KE FIS AD EG ED SM DE GA ADE GA DE STORE RG AD S AS RP E MM E Æ KR KIRKEPLADSEN KONG SVENDS PLADS DE GA KE EN MM Æ KR FIS DS LA EP ER TORVET GADE OL SK TIN LA VESTERVOLD OTTO FRELLOS PLADS E E AD NYG DS TERG ST SKOLEVE J NYGADE PLA SLAG VE T. SMEDEGADE VE RÆD DS DE LAJK A OL NIC LA EP IRK IK NIKO AD E RG RÆD TE IRKEST NØR LD REG ADE LAJK ØS NIKO GA STORE ER V O Overordnet er det vigtigt, at der skabes en sammenhæng i fornyelsen. Hvis man vælger en faseopdeling, bør gader med slidte brosten fornyes i fase 1. Torvet og området ved Kirkepladsen er fornyet, hvilket kunne tale for, at gågaderne fornyes samlet i fase 2. OLD EG AD E NØ EVOLD D OL EN AG EN SSAG ERPA DE GA MM KRÆ RVE TO DE STRÆ HUS RÅD DEN GAMLE KIRKEGÅRD BROGADE BROGA DE G STORE E GAD SLOTS ADE ADE EG TORV NGET BROVÆ EN RD ÅGA mål 1: VARDE VISIONER FOR Å SEN LAD NEP HAV mål 1:4.000

7 - I DAG side 7 Handelslivet i Varde midtby foregår primært i de to gågader Kræmmergade og Vestergade samt på Torvet og området hertil. I Kræmmergade findes byens eneste overdækkede center: Kræmmerpassagen, der dog er et af de små af slagsen. De to store indkøbssteder Kvickly og Føtex er begge beliggende langs den ene af voldgaderne Østervold. Varde er handelscentrum for kommunen, men man har i Esbjerg en handelsmæssig storebror i regionen. Når det gælder turisthandlen, er der en betydelig konkurrence i form af butikker i turistbyer som eksempelvis Blåvand. Hvad angår kultursteder trækker især sommerspillet og Open Air i Arnbjerg et betydeligt antal besøgende. Af andre oplevelsessteder kan nævnes Smedeværkstedet på den gamle stålværksgrund samt Minibyen i Arnbjerg. Ellers præges midtbyen i høj grad af boliger. Luftfoto set fra Arnbjerg mod Torvet og Brogade. - I DAG

8 side 8 MATERIALER FARVER BYGGESTIL Varde midtby karakteriseres af et stort antal bygninger præget i den klassicistiske tradition fra begyndelsen af 1800-tallet. Hertil kommer en lang række bygninger fra 1800-tallets sidste halvdel, der er præget af strømningerne fra historicismen. Mange af Vardes ældre husrækker består af stuehus-agtige længer med facader, der er rytmisk opdelt i fag. Det typiske ældre Varde-hus er ikke en bestemt bygning, men variationer over en række temaer: Huset er grundmuret - oftest i én etage - med en facade på 3-16 fag. Muren står på en vandret markeret sokkel, den fremtræder enten som blank mur med de karakteristiske vestjyske blårøde tegl, eller den er pudset - og da ofte med en opdeling, der efterligner en kvaderstensmur. Hvor husene har én eller begge gavle stående frie, er de oftest med halvvalmet tag. Dørpartier fra Sct. Jacobi kirke. DØRE BYINVENTAR BELÆGNING Grøn Flügger 4498 Anthracit grå RAL 7016 Vingetegl De røde tage og den udbredte Vestjyske blårøde tegl her vist som blokforbandt. Galvaniseret stål Brosten Pigsten Blå Flügger S 8010-R90B Sort-grå RAL 7021 Ask Granit Chaussesten Husnr. og gade-emaljeskilte. MATERIALER FARVER BYGGESTIL

9 side 9 BELÆGNING OG TILGÆNGELIGHED Ved valget af belægninger har det været et ønske, at karakteren af belægningerne i midtbyen skal afspejle de særlige historiske kvaliteter, som bymidten har. Materialerne skal kunne holde i mange år, og kunne patinere og fortsat bevare et smukt udseende. Vedrørende holdbarhed er der lagt vægt på, at midtbyen skal kunne anvendes af og være tilgængelig også for varetransporter og tunge køretøjer. Det er meningen med dette oplæg, at alle Vardes beboere skal kunne deltage aktivt i livet omkring Varde bymidte. Derfor søger oplægget også at tilgodese mennesker med eksempelvis synshandicap, gangbesvær og kørestolsbrugere. Adgangsforholdene til de enkelte butikker søges forbedret især på gågaderne, hvor størsteparten af butikkerne er beliggende. Til butikkerne skal der være gode muligheder for vareleverancer. Det kan overvejes at regulere adgangen til gågadeområdet ved brug af bevægelige pullerter, for at gøre adgangsforholdene nemmere for eksempelvis renovations- og udrykningskøretøjer. Belægningstype A Til smalle gader som Brogade, Nikolaikirkestræde etc. Belægningstype B Torvet, foreslås til byens andre pladser Belægningstype C Passager etc. Belægningstype D Trafikerede gader. Brosten lagt i halvforbandt (14x20 cm) Pigsten Chaussesten sat i bueforbandt Bardunbånd i Granit Brosten Chaussesten Asfalt Granit Kantsten Sokkel. Mål 1:20 Mål 1:20 Mål 1:20 BELÆGNING OG TILGÆNGELIGHED

10 GRYDERGADE side 10 TRAFIKKEN I INDRE BY NØRREVOLD NØRREVOLD P ØSTERVOLD Unødig trafik i en bys midte er ikke nogen god oplevelse for hverken dens beboere eller besøgende. For de mange beboeres vedkommende er det generende med trafikstøj. Glæden ved at bo i bymidten aftager også, når der er betydelig trafik og særlig biltrafik med relativ høj fart. NØRREVOLD P NØRREGADE STOREGADE P ØSTERVOLD For turister og andre, der gerne vil opleve byen og handle heri, er biltrafik også generende. NØRREGADE SPIGERBORGADE STOREGADE ØSTERVOLD Det foreslås, at foretage nogle enkelte omlægninger af trafikken. KÆRVEJ VESTERPORT LUNDGADE SPIGERBORGADE VESTERGADE Grydergade, Nikolaikirkestræde, Spigerborgade, Fiskergade, Lundgade, Nørregade og Brogade ændres til, at alene ærindekørsel er tilladt. For så vidt angår Nørregade skal der dog for trafikken fra Vestergade være mulighed for at komme til parkeringsanlægget Fogtmanns Plads. Hvad angår Brogade skal der fra Torvegade være mulighed for at komme til og fra parkeringsanlægget bag Kræmmerpassagen. VESTERVOLD VESTERVOLD VESTERGADE NØRREGADE VESTERGADE NIKOLAJKIRKESTRÆDE NIKOLAJKIRKESTRÆDE P FOGTMANNS PLADS P P SMEDEGADE NYGADE SLAGTERGADE SCT. NICOLAI KIRKEPLADS SMEDEGADE NYGADE STOREGADE ØSTERGADE LUNDGADE ØSTERGADE P SMEDEGADE FISKERGADE P MURTFELDTS PLADS SKOLEVEJ VESTERVOLD OTTO FRELLOS PLADS KONG SVENDS PLADS P LATINSKOLEPLADSEN KIRKEPLADSEN P TORVET P KRÆMMERPASSAGEN KRÆMMERGADE FISKERGADE STOREGADE Primær trafikvej TORVEGADE Sekundær trafikvej RÅDHUSSTRÆDE P DEN GAMLE KIRKEGÅRD BROGADE BROGADE Ærindekørsel tilladt Ensrettet vej Gågade STOREGADE SLOTSGADE BROVÆNGET P Parkering TORVEGADE P ÅGARDEN HAVNEPLADSEN VARDE Å TRAFIKKEN I INDRE BY

11 DE AFGRÆNSENDE GADER side 11 Voldgaderne, Storegade, Østergade, Kærvej og Slotsgade Disse gader udgør ydergrænserne for Designmanualens område. Det er samtidig de gader, der har den helt store trafik. Generelt er voldgaderne, Østergade og Storegade præget af, at der er foretaget et relativt stort antal nedrivninger og nybyggeri over årene. Der er også en del bygninger, der trænger til at blive renoveret. Disse gader skal som i dag fortsat have en asfaltbelægning. På grund af den betydelige trafik og de mange mennesker, der starter med at opleve Varde by fra disse gader anbefales det, at give denne trafikring et designløft. Hertil kan anbefales en ny belysning. Desuden kan der gøres noget ved en del bygninger og skiltningen på samme. Generelt bør der også arbejdes med at give dette Vardes yderste visitkort et lidt grønnere præg. Storegade set fra Varde å. Østergade set fra Storegade. Østervold set fra Frisvadvej mod Nørregade. Nørrevold set ved enden til Østervold. Kærvej set mod Vestergade. Vestervold set fra Sct. Jacobi mod Slotsgade. Vestervold set fra Kærvej. Slotsgade set mod Brogade. DE AFGRÆNSENDE GADER

12 side 12 DE ENKELTE GADER NØRREVOLD NØRREVOLD NØRREVOLD NØRREVOLD Gade længde: ca. 280 meter Gade bredde: 12 meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 11 stk. Afstand mellem mast: ca. 20 meter Nørrevold Strækker sig fra Vestergade til Østervold. Gaden har en del gode repræsentanter af huse, men der er også en del nyere byggeri, dels ved enden mod Vestergade i form af boligbyggerier, dels i den anden ende mod Østervold med Mcdonalds og Føtex. VESTERGADE Man kan overveje at give Nørrevold et grønnere udtryk i form af en beplantning af træer. Desuden vil en ændring af den nuværende fortovsbelægning til chaussesten give et mere eksklusivt præg. En indsnævring af fortovs- og gadearealet til fordel for en cykelsti er også en tanke værd. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Nørrevold set fra midten mod Østervold. Nørrevold set ved enden til Østervold. Nørrevold set fra Vestbanevej mod Østervold. Nørrevold set fra Vestergade. DE ENKELTE GADER NØRREVOLD

13 side 13 DE ENKELTE GADER NØRREVOLD ØSTERVOLD ØSTERVOLD Gade længde: ca. 340 meter Gade bredde: meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 22 stk. Afstand mellem mast: ca. 25 meter ØSTERVOLD Østervold Er præget af meget nybyggeri på den side, hvor Kvickly dominerer. På den anden side af Østervold fra Lundvej til Frisvadvej er der flere fine repræsentanter for husbyggeri. Også Østervold kan tilføres et lidt grønne synsindtryk. Der er dog nogle træer ved enden mod Nørregade/Ringkøbingvej. ØSTERVOLD På den lille plads ved Lundvej og i rundkørslen ved Nørregade anbefales det, at man opstiller kunstværker. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Østervold set fra Frisvadvej mod Nørregade. Østervold set fra Nørregade. Østervold set fra Lundvej. DE ENKELTE GADER ØSTERVOLD

14 side 14 DE ENKELTE GADER Østergade En meget kort gade mellem Storegade og Østervold. På den højre side af gaden mod Østervold er der primært rødstensbyggeri i 3 etager, der herefter falder i bygningshøjde for at ende i Voldsti med de små charmerende huse. Denne side af gaden foreslås forsynet med træer. På den modsatte side begynder og slutter gaden med et smukt hus. ØSTERGADE LUNDGADE ØSTERGADE ØSTERGADE Gade længde: ca. 170 meter Gade bredde: meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 8 stk. Afstand mellem mast: ca. 20 meter Østergade set fra Lundvej. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Østergade set fra Lundvej. DE ENKELTE GADER ØSTERGADE

15 side 15 DE ENKELTE GADER STOREGADE STOREGADE STOREGADE Gade længde: ca. 680 meter Gade bredde: 8-14 meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 33 stk. Afstand mellem mast: ca meter STOREGADE Storegade Har sit forløb helt fra åen til Nørregade. Den er naturligt delt i 2 dele. Den første del fra åen til Østergade/Skansen og den anden del herfra og til Nørregade. Anført af den gamle toldbygning på venstre hånd kommer en række solide 1 ½ plan huse indtil det nyere andelsboligbyggeri, der føres videre op til Brogade i 2 ½ etage. På den modsatte side strækker Vestjysk Automobillager sig fra åen til Enghavevej. Det er oplagt at skabe noget helt særligt på denne fine grund, når denne virksomhed på et tidspunkt beslutter sig for at ændre på sin placering. På samme side fra Enghavevej til Skansen blev der for år tilbage foretaget en større nedrivning af huse for at give plads til en udvidelse af Storegade. Der er opført et typisk rødstensbyggeri i 3-3 ½ etage. Storegade præges meget af, at butikkerne i gaden har svært ved at skabe sig et eksistensgrundlag. På den modsatte side er der nogle meget dårligt vedligeholdte bygninger. Det er dog også på den side, at såvel den byfornyede ejendom i Storegade 25 tidligere Lohses boghandel samt den Kampmannske Gård befinder sig. Denne side af Storegade kan ved et større restaurerings-/byfornyelsesprojekt bidrage meget til at forbedre det indtryk, man får af Varde. Det var værd at overveje om der kunne gøres noget for at nedsætte bilernes fart i gaden. På den højre side af gaden fra Enghavevej til Skansen skal der også gøres noget for at forbedre indtrykket. Det gøres nok bedst ved at plante træer på strækningen. På strækningen fra Østergade til Nørregade er der mange udmærkede bygninger, og gaden har generel karakter af en typisk Varde-gade i indre by. Derfor skal belægning og belysning på denne del af Storegade også følge den samme stil som i de tilstødende gader. STOREGADE STOREGADE VARDE Å Fra Åen til Østergade. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Fra Østergade til og med Nørregade. Belægningstype C Passager etc. Brosten Chaussesten Storegade set fra Skansen mod åen. Storegade set fra Skansen mod Nørregade. Storegade set fra Åen. Storegade set fra KFUK mod Nørregade. DE ENKELTE GADER STOREGADE

16 side 16 DE ENKELTE GADER SLOTSGADE SLOTSGADE Gade længde: ca. 320 meter Gade bredde: meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 13 stk. Afstand mellem mast: ca. 25 meter Slotsgade Forbinder Torvegade med Vestervold. I enden mod Torvegade er der flere fine bevaringsværdige bygninger. De fleste i 1 ½ plan. Det er også i denne del af gaden, at Shell-grunden er beliggende. På denne grund foreslås indrettet en kunstplads. Den anden ende af Slotsgade udgøres på siden ned mod åen af Handelsskolens meget massive byggeri. Dette er planlagt nedrevet til fordel for et nybyggeri. Den anden side af gaden udgøres af kirkegården. Ved anlæg af kunstpladsen og et nybyggeri på handelsskolegrunden er der mulighed for at gøre Slotsgade til noget helt særligt. Der bør skabes en markant grøn gade. Fra Rådhusstræde til Vestervold. Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten På strækningen til og med Rådhusstræde. Belægningstype C Brosten Chaussesten Slotsgade set fra Handelsskolen mod Torvegade. Slotsgade set fra Torvegade. Slotsgade set ved Handelsskolen mod Vestervold. DE ENKELTE GADER SLOTSGADE

17 DE ENKELTE GADER VESTERVOLD KÆRVEJ VESTERVOLD Gade længde: ca. 430 meter Gade bredde: 12 meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 16 stk. Afstand mellem mast: ca meter side 17 Vestervold Ved enden mod Slotsgade præges Vestervold på den højre side af Sct. Jacobi-byggeriet, og på den modsatte side er der meget grønt. Det anbefales at få skabt en sammenhæng i det grønne udtryk. På den lille plads ved Slotsgade foreslås et kunstværk opstillet. SKOLEVEJ VESTERVOLD Belægningstype D Trafikerede gader. Asfalt Granit Kantsten Vestervold set fra Sct. Jacobi mod Kærvej. Vestervold set fra Skolevej mod Kærvej. Vestervold set fra Slotsgade. Vestervold set fra Kærvej. DE ENKELTE GADER VESTERVOLD

18 side 18 DE ENKELTE GADER KÆRVEJ KÆRVEJ Gade længde: ca. 90 meter Gade bredde: 12 meter Gade areal: ca m2 Antal gadelamper: 3 stk. Afstand mellem mast: ca. 28 meter Kærvej Indgår her alene med strækningen fra Vestervold til Vesterport/Vestergade. På den ene side er der tale om et nyere byggeri i 1 ½ plan. På den anden side enkelte rødstensbygninger. Det anbefales at give vejen et grønnere udtryk. Kærvej set mod Vestergade. Belægningstype D Asfalt Granit Kantsten Kærvej set mod Vestervold. DE ENKELTE GADER KÆRVEJ

19 BYRUMSINVENTAR BÆNK side 19 Uden for den bevaringsværdige del af byen foreslås Orthobænken opsat. Bænken kan indgå i samspil med såvel ældre som en mere moderne arkitektur. Produktnavn ORTHO 1800 N med trælister i ask. Tekniske specifikationer Højde 78 cm Dybde 52 cm Bredde 180 cm Stel lakeres sort-grå RAL 7021 glans 40 Trælister i oliebehandlet ask Placering og Montering Bænken placeres vandret. Bænken er nedstøbt. Drift og vedligeholdelse Afvaskning efter behov, dog mindst en gang om året med børste og varmt sæbevand, efterfulgt af afskylning med koldt vand. Ved hærværk og nedslidning kan træstykkerne udskiftes. Producent Inventarrum Håndværkervej Fredericia Sort-grå RAL 7021 Ask 1800 mm 520 mm 250 mm 440 mm 780 mm ORTHO Bænk 1800 N BYRUMSINVENTAR BÆNK

20 side 20 BYRUMSINVENTAR LÆSKÆRM Det er valgt en enkel læskærm, der harmonerer med det øvrige moderne byinventar og er i samme serie, som den før omtalte Orthobænk. Produktnavn Ortho Læskærm Tekniske specifikationer Rammen er et alu profil 80 x 80 pulverlakeret i RAL Siderne er i 10 mm hærdet glas. Tag udført i tagpap eller alu/stålplader og med lofter i hvid fibercement eller kompaktlaminat. Placering og montering Læskærm monteres til et nedstøbt betonfundament. Producent Inventarium Håndværkervej Fredericia Anthracit grå RAL mm 2876 mm 2330 mm ORTHO BYRUMSINVENTAR LÆSKÆRM

21 Filigran 3,5 m. ParkView. BYRUMSINVENTAR PARKVIEW FILIGRANMAST side 21 Til Torvet på parkeringarealer og det moderne Varde, er der valgt en skulpturel og smuk mast, der med sin uplight lyseffekt fremhæver mastens karakteristiske filigranstruktur og derved skaber en spændende lysoplevelse i byrummet. Armaturet ParkView harmonerer godt med filigran masten og lyskilden er LED. Det er derfor muligt at lave retningsstyret lys der minimerer blænding mm. og det har næsten ingen vedligeholdelse og er energibesparende. Produktnavn Filigran 3500 med uplight i bundrør. Tekniske specifikationer Konisk/cylindrisk sømløs rør med påsvejste hjørnejern og gitter. Lakeret i RAL Placering og montering Fastgøres på sokkel. Anthracit grå RAL mm ø 114 ø 89 ø 649 ParkView Producent Filigran Alfred Priess Sevelvej Vinderup Producent ParkView Philips Lightning Frederikskaj København V mm LED lys mm ø 159 FILIGRAN 3500 BYRUMSINVENTAR PARKVIEW FILIGRANMAST

22 v side 22 DE ENKELTE GADER TORVEGADE BROGADE BROGADE STOREGADE BROGADE Gade længde: ca. 134 meter Gade bredde: 5 meter Gade areal: ca. 710 m2 Antal gadelamper: 6 stk. Afstand mellem mast: ca. 20 meter Brogade Flertallet af husene i gaden består af 1 ½ -plans byhuse, men for enderne af gaden skifter bebyggelsen karakter. Her er bygningerne af yngre og højere karakter end i midten af gaden. Brogade er også karakteriseret ved en del gadebrud, da der for år tilbage er foretaget nedrivninger af bygninger. Gaden indeholder alene beboelseslejligheder. Gaden, der har ensrettet trafik fra Storegade mod Torvegade, har nogen gennemkørende trafik. Der er også lidt trafik til parkeringspladserne bag Kræmmerpassagen. Denne trafik forekommer overflødig, idet trafikanterne i stedet kan benytte Torvegade. Det foreslås, at trafikken ikke gøres gennemkørende, men forbeholdes personer med ærinde i gaden, herunder til Kræmmerpassagen, men alene for sidstnævntes vedkommende med indkørsel fra Torvegade. Gaden er belagt med asfalt og belysning i form af høje el-master. Brogade fra Torvegade mod Storegade. Brogade fra Storegade mod Torvegade. Gaden tænkes brolagt med belægningstype A, evt. med et bardunbånd i granit. Forsynet med Vardelampen i form af en mast og en vægudgave. Brosten lagt i halvforbandt Pigsten Bardunbånd i Granit Brogade set fra Torvegade. Brogade set fra Storegade. DE ENKELTE GADER BROGADE

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

DESIGN-MANUAL FOR BYINVENTAR

DESIGN-MANUAL FOR BYINVENTAR DESIGN-MANUAL FOR BYINVENTAR ODDER KOMMUNE MANUAL FOR BYINVENTAR Manualen er en del af den planlægning af Byens Rum, som er foregået i forbindelse med projektet om helhedsorienteret byfornyelse af Odder

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink

TAG- OG FACADESYSTEMER. tag- og facadesystem. - klassisk nytænkning i zink TAG- OG FACADESYSTEMER tag- og facadesystem - klassisk nytænkning i zink - en smagfuld løsning VMZ Adeka er en ny stilfuld mulighed for tag og facade til både ny og bestående arkitektur. På grund af dens

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004

for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål Varde Kommune Plan- og Teknikafdelingen december 2004 LOKALPLAN 07.D23.01 for et område ved Lundvej til offentlige formål, hotelog restaurationsvirksomhed og boligformål HYLDESTI BØGEVEJ FRISVADVEJ STAUSVEJ AAVANGEN ARNESTEDET STERVOLD BASTRUPSVEJ ØSTERVOLD

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik

Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Bilag nr. 6: Notat med behandling af høringssvar Fordebat om arkitekturpolitik Fordebatten om arkitekturpolitikken har foregået fra den 23. november til den 20. december 2013. Høringssvar I offentlighedsperioden

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Vestergade 51, Aarhus C

Vestergade 51, Aarhus C Vestergade 51, Aarhus C Velrenommeret restaurant Marco Polo til afståelse Samlet etageareal: 237 m² - heraf 172 m² restaurant og 65 m² kælder Klar til brug restaurant i Aarhus C Beliggende i gåafstand

Læs mere

ODDER SET MED NYE ØJNE

ODDER SET MED NYE ØJNE ODDER SET MED NYE ØJNE Peter Olesen i Pakhuset Tirsdag den 14. april 2015 havde Odder besøg af kulturformidler, foredragsholder og debattør Peter Olesen -mangeårig journalist i Danmarks Radio. Uddrag af

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse

Byen og stedet. Byomdannelse. Gågadens forlængelse Byen og stedet Pladsdannelser i tilknytning til gågaden: 1) Klostertorv, 2) Lilletorv, 3) Kirketorvet, 4) Rådhustorvet, 5) N. A. Christensens Plads og 6) Støberitorvet. Byomdannelse Morsø Jernstøberi forlod

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune

Skilte og facader. - i Ringe Kommune. Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune Skilte og facader - i Ringe Kommune Vejledning og retningslinier for skilte og facader i Ringe Kommune INDHOLD Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Indledning side 4 Afgrænsning side 6 Facader side 8 Skilte

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097

SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 097 Storegade 38, 6740 Bramming Solid og præsentabel rødstensbygning i centrum Pris kontant kr. 3.750.000 Stueplan 276 kvm. 1.sal 276 kvm. Kælder 130 kvm. Jernbanegade

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune

Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune V / formanden Hans Jørgen Jensen Sletten 3 9270 Klarup Tlf. : 9813 7075 Mail: hhjj@it.dk Energistyrelsen Mail ens@ens.dk Klarup den 22.

Læs mere

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE

B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE B ELÆGNINGSTEGL FRA FALKENLØWE T ERRASSER OG GÅRDHAVER Belægningstegl skaber miljø. I samråd med erfarne arkitekter danner den slidstærke og frostsikre tegl grundlag for uanede muligheder, når der etableres

Læs mere