Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø"

Transkript

1 August 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelse af unge i uddannelse i

2 INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4 Overblik over fastholdelsesindsats tre modeller i samme ramme... 4 Lær af projektet 7 Samarbejde om de kritiske momenter i de unges forløb... 7 Udvikling af samarbejdet mellem jobcenter og UU...10 Udvikling af samarbejdet mellem jobcenter, UU og uddannelsesinstitutioner...10 Case: Forebyggelse af frafald via information om konsekvenser...11 Resultater og læring...13 Dette er et læringspapir for projektet Fastholdelse af unge i uddannelse et projekt i puljen Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse, der er igangsat af Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Læringspapiret formidler erfaringer og resultater i projektet. Først præsenteres projektet kort med fokus på, hvad der er udviklet og afprøvet og hvad, der har vist sig at virke, og der gøres status på projektets lærings- og resultatmål. Herefter følger en detaljeret beskrivelse af de modeller, aftaler, metoder og koncepter, der er arbejdet med, og de erfaringer, der er gjort. Læringspapiret bygger på: Projektbeskrivelse (ansøgning) og projektskema (overblik over projektet) Projektets selvevalueringer af hhv. udviklings- og afprøvningsfaserne Fokusgruppeinterview med projektleder, repræsentanter fra Jobcenter Faxe, Jobcenter Sorø og Jobcenter Ringsted og repræsentanter fra UU-Sjælland Syd og UU- Vestsjælland efter projektets udviklingsfase Fokusgruppeinterview med projektleder, repræsentanter fra Jobcenter Faxe og Jobcenter Sorø samt repræsentanter fra UU-Sjælland Syd og UU-Vestsjælland efter projektets afprøvningsfase Produkter fra projektet (samarbejdsmodeller) - 2 -

3 Kort om projektet Jobcentrene i Faxe, Sorø og Ringsted er gået sammen med UU-Sjælland Syd, UU- Vestsjælland og fire lokale erhvervsuddannelsesinstitutioner (EUC Sjælland, ZBC Næstved, Selandia og ZBC Ringsted) i et projekt, der skulle udvikle og afprøve et tværgående samarbejde, der adresserer alle kritiske tidspunkter fra når unge søger kontanthjælp og får uddannelsespålæg, til de har gennemført en uddannelse. Hvad er udviklet og afprøvet Projektet har udviklet og afprøvet 3 lokalt tilpassede samarbejdsmodeller mellem de 3 jobcentre, UU og lokale erhvervsuddannelser. Modellerne ligger indenfor én aftalt overordnet ramme for det tværgående samarbejde. Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål Læringsmål Projektet havde opsat to læringsmål: Udvikling af en samarbejdsmodel til samarbejde om fastholdelse mellem jobcenter, UU, EUD og virksomheder i 3 kommuner og i tæt sammenhæng med udvikling af metode til fastholdelse. Læringsmålene er nået. Der er udviklet en ramme for en samarbejdsmodel og fastholdelsesmetode, med 3 lokale model-variationer tilpasset de tre kommuners lokale forhold. Modellerne ligner hinanden meget i opbygning, men har skullet afprøves forskelligt, fordi kommunernes udgangspunkter for udvikling af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne var meget forskelligt fra start. I Faxe og Sorø skulle samarbejdet opbygges, mens det i Ringsted allerede var veletableret og blot skulle videreudvikles. Udgangspunktet var, at man ville inddrage lokale virksomheder i udviklingen af samarbejdsmodellen, men da jobcentrene var på meget forskellige stadier i udviklingen af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne, var det vanskeligt at inddrage virksomhederne i modellen. Udfordringen bestod i, at der var for mange nye samarbejdsparter i en så kort periode som udviklingsfasen var. Derfor valgte man i første omgang at fokusere på samarbejdet mellem jobcenter, UU og uddannelsesinstitutioner og inddrog virksomhederne gennem en mere uformel dialog. Det lykkedes dog at få inddraget lokale virksomheder gennem netværkssamarbejde i projektets afsluttende fase. Samarbejdsaftalerne beskrives i læringspapiret. Resultatmål Projektet havde opsat tre resultatmål: Gennemførelse af tværkommunal workshop i udviklingsfasen, udvikling og afprøvning af metode til fastholdelse i uddannelse og effektmål for de tre kommuner der skulle fastsættes senest januar 2013 ifm. ministermål 1 i Beskæftigelsesplanerne

4 De første to resultatmål er nået. Hvad angår effektmål, blev dette fastsat som en målsætning om, at 90% skulle fastholdes i den valgte uddannelse eller via omvalg. Målgruppen for effektmålet var unge, der havde fået uddannelsespålæg i perioden august 2012 januar/februar Resultatet var for Sorø på 91 % fastholdelse, Faxe 100 % fastholdelse og Ringsted har 90 % fastholdelse. Overblik: Hvad har virket Projektets erfaringer med de udviklede og afprøvede elementer er positive, hvad angår udvikling og afprøvning af samarbejdsmodeller mellem jobcenter, UU og EUD i de tre kommuner. Samarbejdet mellem jobcentre, UU og uddannelsesinstitutionerne er kvalitativt bedre, der er nu en mere håndholdt indsats omkring den unge og gennem samarbejdsmodellen har man forpligtet hinanden på at yde en ekstra indsats ift. tidligere. Man har ønsket at metodeafprøve en samarbejdsform på en mindre gruppe unge for at kunne tilrette og anvende metoden til en større gruppe unge. Udviklingen af modellerne fortsætter udover projektperioden ud fra de erfaringer afprøvningen har givet. Projektets aktører vurderer, at følgende virker i indsatsen for at fastholde unge med uddannelsespålæg i uddannelse 1 : samarbejdsmodellen mellem jobcentrets ungeindsats og UU det generelle samarbejde mellem aktørerne (netværk og relationer) der er udviklet via projektsamarbejdet om fastholdelsesmodellen Modellen nedenfor viser, hvordan de udviklede og afprøvede indsatsmodeller, samarbejdsaftaler, metoder og/eller koncepter i projektet indgår i indsatsen for at fastholde unge i uddannelse fra de unge modtager uddannelsespålæg med frist til at komme med forslag til uddannelse, til de har gennemført uddannelsen. Dermed gives samtidig et billede af, hvordan de enkelte elementer bidrager til puljens overordnede formål om at fremme et holdbart valg af uddannelse samt få de unge til at påbegynde og gennemføre uddannelsen. Overblik over fastholdelsesindsats tre versioner af samme model I projektet nåede aktørerne indledningsvist frem til, at der ikke kunne udvikles én fælles model, men at der var behov for lokale model-variationer, der dog kunne udvikles indenfor én fælles ramme. Den fælles ramme, der blev aftalt, var, at de lokale modeller alle skulle 1 Vurderingen af hvad der virker er baseret på projekternes kvalitative erfaringer og aktørernes egne vurderinger. For flertallet af projekterne i puljen Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse gælder, at det endnu ikke er muligt at opgøre de kvantitative fastholdelsesresultater ift. projekternes resultatmål. Dels er det generelt ikke muligt at tilvejebringe et sammenligningsgrundlag idet der ikke, forud for projektperioden, er sket en systematisk registrering af fx antallet af unge der har modtaget uddannelsespålæg med/uden bekymring og antallet af unge med uddannelsespålæg, der påbegynder uddannelse

5 adressere de kritiske momenter aktørerne så i de unges forløb, hvor et tværgående samarbejde ville kvalificere den samlede indsats. Momenterne var/er: Når den unge søger kontanthjælp og får uddannelsespålæg Når den unge skal vælge uddannelse og søge optagelse Når den unge skal påbegynde uddannelse Hvis den unge får problemer med at følge uddannelsen Hvis den unge bliver færdig på grundforløb og ikke får praktikplads Nedenfor følger de tre model-versioner: - 5 -

6 - 6 -

7 Lær af projektet Her beskrives indsatser o.a., der er udviklet og afprøvet mere grundigt. Ved evalueringen af afprøvningsfasen var det de to jobcentre, der ikke forud for projektet havde etableret et samarbejde med EUD (Faxe og Sorø), der deltog i fokusgruppeinterviewet. Det er derfor primært deres erfaringer, der er i fokus i læringspapiret. Du kan læse om: den fælles ramme for samarbejdet mellem jobcenter, UU og uddannelsesinstitutioner om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse - og de tre lokale modeller erfaringer og læring fra udvikling og afprøvning af samarbejdsmodel(lerne) Samarbejde om de kritiske momenter i de unges forløb Jobcenter, UU-Vestsjælland, UU-Sjælland Syd og erhvervsuddannelserne i de tre kommuner har sat ind mod frafald fra erhvervsuddannelserne ved at udvikle samarbejdsflader i forhold til de kritiske momenter i de unges uddannelsesforløb hvor der er erfaring for, at frafaldsrisikoen er størst

8 Udvikling af samarbejde fra bunden I Faxe og Sorø har de ikke tidligere haft tæt dialog eller samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i området, og der er kun i få tilfælde udvekslet informationer. UU har ikke tidligere vidst hvilke unge, der fik uddannelsespålæg, og de fik heller ikke information om, at unge havde problemer på uddannelsesinstitutionerne, før de unge var faldet fra og kom tilbage på kontanthjælp. Fra projektets start valgte man derfor at afgrænse det til kun at omhandle de uddannelser, der var på Campus Haslev i Faxe Kommune, ZBC Ringsted og Selandia, der ligger i Slagelse Kommune, men som er nærmeste erhvervsuddannelsesinstitution for Sorø. Det var vigtigt for parterne at få nogle erfaringer med det tværgående samarbejde og udviklingen af en model og metode i mindre skala også selvom det reelt ville være en lille målgruppe af unge, der ville starte i uddannelse på lige netop de valgte uddannelsesinstitutioner. Den første læring i projektet var, at det var nødvendigt for parterne at få bedre kendskab til hinandens arbejdsopgaver, perspektiver og erfaringer med målgruppen af unge med uddannelsespålæg for at kunne udvikle en god metode. Intentionen med projektet var, at man ønskede at optimere processen omkring de unge ved at trække samarbejdspartnerne tættere på. Man gik i gang med at udvikle en model og metode, der på tværs af kommunegrænser og institutioner kan fastholde unge i erhvervsuddannelserne. Udgangspunktet for modellen blev, at den skulle adressere de kritiske momenter i forhold til den unges frafaldsrisiko, fra når den unge søger kontanthjælp og modtager et uddannelsespålæg, til den unge har gennemført sin uddannelse. De kritiske momenter blev identificeret det var (og er) når den unge skal træffe beslutning om uddannelsesretning, når der er overgange og hvis der opstår problemer med at følge uddannelsen. De kritiske momenter projektet har fokuseret på, fremgår af nedenstående model. Samarbejdsmodel omkring de kritiske momenter 2 Parterne startede således med at blive enige om rammerne for udviklingsarbejdet. Udover at samarbejdsmodellen skulle adressere de kritiske momenter i de unges forløb, skulle den også tydeliggøre samarbejdspartnernes roller og opgaver, ansvarsfordeling, kommunikati- 2 Modellen stammer fra arbejdsgruppernes kommissorium

9 onsveje, overgivelse af stafetten undervejs og muligheder for at søge støtte til de unge i de forskellige systemer. Kravene til modellen var, at den skulle give svar på, hvordan man sikrer løbende kommunikation og koordinering, hvordan man udveksler information om de unge og herunder om frafaldsrisiko til uddannelsesinstitutionen, så unge får den nødvendige støtte, hvis de har særlige behov. Sidst skulle modellen give svar på hvordan man samarbejder ved truende frafald og om afslutning af grundforløbet, hvis den unge ikke har praktikplads. Herefter lå udviklingsarbejdet i lokale arbejdsgrupper, så løsningen kom til at passe ind i de lokale behov og eventuelle skabeloner for arbejdsgangsbeskrivelser o.a.. Fra én fælles model til 3 lokale variationer tilpasset lokale forhold Udgangspunktet for arbejdet med samarbejdsmodellen var én model for alle tre kommuner. Men gennem den indledende workshop, hvor rammerne skulle fastlægges, og de første arbejdsgruppemøder nåede aktørerne i projektet frem til, at man i de 3 kommuner var på forskellige stadier i samarbejdet mellem jobcentre, UU og uddannelsesinstitutioner. Lokal organisering gjorde også, at der var behov for forskellige modeller, eksempelvis er UU s rolle forskellig i de tre kommuner. I Ringsted er der en samlet ungeenhed, hvor UU sidder sammen med sagsbehandlerne og UU sidder også på Campus. I Faxe sidder UU tre dage om ugen i jobcentret. I Sorø ringer UU og jobcentret blot sammen. Derfor valgte man at udvikle 3 modeller, der ligner hinanden i opbygning men er tilpasset kommunale lokale forhold. Undervejs er modellerne dog kommet til at ligne hinanden mere, end parterne forventede: - Som arbejdet er skredet frem med modellerne, er de kommet til at ligne hinanden mere og mere, da vi er blevet inspireret af hinandens modeller. Blandt andet i forhold til at have UU-vejledere siddende på Campus, fortæller projektleder Mette Frederiksen fra Jobcenter Faxe. Fælles for de tre model-variationer er, at det er UU s ansvar at dele informationer med de andre aktører og have en tidlig kontakt med de unge. UU skal være tovholder. En udfordring har her været, at det kræver, at uddannelsesinstitutionerne opdrages til at involvere og underrette UU tidligt, således at det er muligt at skabe videndeling til jobcentret og være opmærksom på den unge. Inddragelse af virksomheder i udviklingsarbejdet Jobcentrenes forskellige udgangspunkter og det forhold, at samarbejdet i to ud af tre jobcentre skulle bygges op fra bunden, vanskeliggjorde realiseringen af projektets indledende ambition om at inddrage lokale virksomheder i udviklingen af samarbejdsmodellen. Det viste sig, at være nødvendigt, at jobcenter, UU og uddannelsesinstitutioner først nåede til enighed om en fastholdelsesmetode, inden der blev inddraget yderligere parter i projektet: - I forhold til at inddrage virksomhederne har udfordringen været, at der har været for mange samarbejdsparter at inddrage i så kort en periode. Vi har derfor valgt at tage det i faser. Vi har koncentreret os om at få samarbejdet mellem jobcentret, UU og uddannelsesinstitutionerne til at fungere bedre omkring fastholdelse. Og så har vi ind

10 draget virksomhederne i en mere uformel dialog først og håber på længere sigt at inddrage dem i højere grad end det har været muligt for os i projektet, siger projektleder Mette Frederiksen. Inddragelsen af virksomhederne skete på et netværksmøde hvor projektets parter og 7 udvalgte virksomheder delte erfaringer om mødet med unge i projektets målgruppe. Efter mødet blev en af uddannelsesinstitutionerne kontaktet af en af virksomhederne, et supermarked, der gerne ville have et tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionen. Det resulterede i et konkret samarbejde om et forløb for ZBC Næstveds HG klasse på Campus Haslev i supermarkedet. En vigtig læring var, at det kan lade sig gøre, at få skabt forbindelse mellem virksomhed og uddannelsesinstitution. Udvikling af samarbejdet mellem jobcenter og UU Før projektet oplevede jobcentrene i Faxe og Sorø, at unge med uddannelsespålæg ofte afbrød deres uddannelse. For at mindske frafaldet ønskede man at styrke det tværgående samarbejde. Gennem projektsamarbejdet blev der skabt en mere nuanceret forståelse af frafaldsproblematikken og af, hvor der skulle sættes ind. En vigtig læring for jobcentrene var, at de unge med uddannelsespålæg skulle klædes endnu bedre på til valget af uddannelse: - Vi var ikke klar over, at de unge særligt på de merkantile fag var så uvidende om, hvad deres uddannelse kunne bruges til efterfølgende,, når de begyndte på skolerne. Det var virkelig godt at blive opmærksomme på den problemstilling. Der er jo ikke noget at sige til, at de unge falder fra, hvis de ikke ved, hvad kan bruge uddannelsen til efterfølgende, siger projektleder Mette Frederiksen om et af resultaterne af den indledende erfaringsudveksling om målgruppen af unge i projektet. Jobcentrene og UU udvidede på den baggrund samarbejdet om uddannelsesvejledning af de unge for at kvalificere uddannelsesvalget. Selvom man havde uddannelsesrettede vejledningsforløb i alle kommuner, blev parterne opmærksomme på, at de unge skulle have mere viden om de forskellige uddannelser og evt. mulighed for at besøge uddannelserne inden opstart. Senere har man i Faxe også taget fat på at udbygge samarbejdet mellem jobcenter og uddannelsesinstitutionerne om vejledning fra jobcentret til unge, der var tæt på at afbryde deres uddannelse om konsekvenserne af at afbryde uddannelse og søge kontanthjælp. Udvikling af samarbejdet mellem jobcenter, UU og uddannelsesinst i- tutioner Der er gjort forskellige erfaringer med udvikling af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i de tre kommuner. Efter den fælles workshop hvor rammerne blev fastlagt, har man i Faxe udviklet samarbejdet via jævnlige arbejdsgruppemøder mellem jobcentrets ungeindsats, UU og erhvervsuddannelserne på Campus Haslev. Møderne er foregået på Campus og oplevelsen i jobcentret er, at der har været meget benarbejde ift. uddannelserne med at opbygge relationer helt fra bunden

11 Erfaringen er, at det at starte samarbejdet med at opbygge personlige relationer mellem jobcenter, UU og uddannelsesinstitutioner har virket godt: - Vi mødtes hver tredje uge og gennemgik hvilke unge der var problemer med og vi fik lært hinanden at kende på den måde. Vi gjorde meget ud af at opbygge kontakt og relationer til uddannelsesstedet. De så vejlederen fra UU og konsulenten fra vores ungeindsats og kunne også se, at det var dér, de unge ryger hen, når de ryger ud. Erfaringen er, at der er 100% fastholdelse af de unge, der har haft uddannelsespålæg i afprøvningsperioden. Og vi vurderer, at nogle af de unge ikke ville være blevet fastholdt uden samarbejdet, hvor de har fået længere snor på skolen og mere hjælp på vejen i kraft af samarbejdet, fortæller projektleder Mette Frederiksen. I UU er man enig. Udgangspunktet var at de unge skulle opleve en mere håndholdt indsats, og det er implementeret. Projektet har betydet, at UU er i tættere dialog og meget hurtigere på, fortæller han. Det giver bedre muligheder for fastholdelse på den valgte uddannelse eller et hurtigt omvalg til en anden uddannelse, så den unge bliver i uddannelsessystemet. Sagsbehandler Ann Bengtsén fra Jobcenter Faxe supplerer: - Det tillidsforhold vi har bygget op, har betydet rigtig meget sammenlignet med situationen inden projektet, hvor uddannelsesinstitutionerne ikke ville tale med os om de elever, de havde. Måske fordi de ikke var klar over, hvad vi ville bruge den viden til og hvad vores hensigt var. Meldingen var altid, at det hele gik fint. Nu holder vi møder og taler om de unge og de problemer, der er. Case: Forebyggelse af frafald via information om konsekvenser I løbet af projektets levetid er der opbygget et netværk mellem ungemedarbejdere i Jobcenter Faxes ungeindsats og vejledere og lærere på Campus Haslev, der giver nye muligheder for et fleksibelt samarbejde om at forebygge frafald. Denne case er fortalt af en sagsbehandler i jobcentrets ungeindsats her fik man forebygget, at det overhovedet blev nødvendigt at give en ung et uddannelsespålæg: - Vi havde en ung mand, der var udfordret med hensyn til tilstedeværelse en ung murer på grundforløbet. Han havde fået lang snor, og det var nået til, at han røg ud, hvis ikke han lavede det projekt, han var i gang med, færdigt. Siden han næsten aldrig kom, så det ikke ud til, at han ikke ville nå det gulv, væg, fliser og det hele. Da vi holdt møde på Campus i arbejdsgruppen, spurgte hans lærer, om jeg havde tid til at gå ud og snakke med ham, nu jeg alligevel var der. Læreren mente ikke, eleven vidste noget om uddannelsespålæg eller i det hele taget noget om, hvad der ville ske, hvis han røg ud og skulle på kontanthjælp. - Så gik jeg ud og snakkede med ham, og han tænkte da helt tydeligt, at hvorfor kommer hun her Men jeg fortalte ham, hvad der ville ske, hvis ikke han tog sig sammen og ansøgte om kontanthjælp så ville han få et uddannelsespålæg og skulle starte forfra. Så gik han i gang med sit projekt. Det var mandag morgen kl. 9, og onsdag var han færdig med projektet, og gennemførte altså

12 For parterne i Sorø har forløbet været et andet. Fælles var dog det indledende benarbejde i forhold til overhovedet at få et samarbejde i gang. Det har været vanskeligt at få aftalen med Selandia på plads, og udviklingen af samarbejdet er gået trægt. I jobcenter Sorø vurderer man, at en væsentlig årsag er, at Selandia ikke ligger i Sorø Kommune, men i Slagelse, samt at unge med uddannelsespålæg fra Sorø kun er en meget lille gruppe på Selandia. Det lykkedes dog via projektmedarbejderens netværk at få skabt en relation og en indgang til Selandia og opnå tilslutning til at afprøve den udviklede model. Samarbejdet om de unge er foregået skriftligt, fordi Selandia er så stort. Jobcentret har sendt Selandia lister over hvilke unge, der er givet udannelsespålæg, og listen er fordelt ud til de forskellige vejledere, der har skullet melde tilbage i tilfælde af problemer. Det har der været i to konkrete tilfælde, og begge gange er de unge fastholdt. Så konklusionen i Sorø er, at modellen er god nok, men der skal findes en anden administrativ løsning. I daglig drift kan man ikke have en liste på en opslagstavle på så stor en uddannelsesinstitution, og man er også nødt til at finde en fælles model hvor unge fra Slagelse er med. Ringsted havde i forvejen udviklet et samarbejde, der blot skulle bygges videre på. Modellen for samarbejdet var meget den samme, som de allerede havde, nu blot nedskrevet og formaliseret og udbygget med ekstra tiltag. Først og fremmest blev projektet brugt til at få indarbejdet jobcentrets og UU s tilstedeværelse på Campus Ringsted. UU var og er tilstede på ZBC en dag om ugen og her samarbejdes om eventuelle frafaldstruede elever. Målgruppen for samarbejdet er alle frafaldstruede elever, dvs. ikke kun dem, som har uddannelsespålæg med fra Jobcentret. Da UU i forvejen også er en del af Ungeenheden i Ringsted, har UU uden at involvere beskæftigelsesmedarbejderen adgang til at benytte Ringsted Kommunes støttetiltag, som fx en frivillig mentor eller samtaler hos den i Ungeenheden tilknyttede psykolog. Såfremt UU har vurderet, at det var nødvendigt at involvere beskæftigelsesmedarbejderen, fx ved bevillingssager (enkeltydelser), andre økonomiske forhold, eller andet, er dette sket. I en afgrænset periode har UU haft tilknyttet en Ungekonsulent, betalt af Ungepakke 2- midlerne. Ungekonsulenten har haft en særlig opsøgende funktion i forhold til unge, som ikke var i gang med ungdomsuddannelse og unge, som var frafaldstruede fra ZBC. Ungekonsulenten var derfor også til stede en dag om ugen på ZBC og har her haft meget gode resultater med at gøre en ekstra, opsøgende indsats i forhold til frafaldstruede unge. Erfaringen er, at frafaldstruede unge ofte har flere andre problemstillinger end blot at være i tvivl om uddannelsesvalget og her har Ungekonsulenten og UU-vejlederen samarbejdet tæt med Ungeenheden og ZBC ved for eksempel at oprette særlige, korte praktikforløb hos en arbejdsgiver, hjælpe med at søge økonomisk enkelteydelse og meget andet socialt arbejde. Efter ophør af Ungekonsulent-funktionen er UUs indsats blevet lidt mindre opfølgende, men det tætte samarbejde på ZBC en dag om ugen fortsætter ligesom det nu er UU-vejlederen, som er bindeleddet til Ungeenheden i fuldt omfang. Der er endvidere lavet en aftale mellem UU Sjælland Syd og UU Vestsjællands filialer i Sorø og Ringsted om, at UUs Ringsted-filial også tager sig af den første kontakt med frafaldstruede elever fra Sorø og Faxe, som går på ZBC og endnu ikke er faldet fra uddannelsen. Aftalen fun

13 gerer på den måde, at UU-vejlederen i Ringsted følger op med informationer og kontakt til kontaktpersoner i UU Sjælland Syd og UUs Sorø-filial om konkrete unge. Resultater og læring I projektet har de haft fokus på at skabe større ejerskab til egen uddannelse hos de unge (gennem bedre vejledning om uddannelsesvalg). Og der er skabt samarbejde på tværs af jobcentret, UU og de lokale erhvervsuddannelser. Projektsamarbejdet har tydeliggjort, at der på nogle områder eksisterede en kulturforskel mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Uddannelserne havde før projektet en forventning om, kun at skulle modtage unge, der ved påbegyndelse af uddannelsen havde de rette kompetencer og ressourcer til at gennemføre uddannelsen og honorere erhvervslivets ønsker og krav og var motiverede for uddannelse. Jobcentrene havde derimod en forventning om et større socialt engagement fra uddannelserne og mente, at uddannelserne skulle påtage sig ansvaret for at hjælpe de unge, der fra start manglede eller havde forholdsvis svage forudsætninger for at gennemføre uddannelsen til undervejs at erhverve sig de rette kompetencer. Nu er forventningerne bedre afstemt. Samarbejdet har medført, at indsatsen for unge med uddannelsespålæg nu gribes an på en anden måde. Der er faste kontaktpersoner, så henholdsvis jobcentrene, UU og uddannelsesinstitutionerne har en nem indgang til hinanden og erfaringen er, at det letter kommunikationen meget. Samtidig er det nu beskrevet, hvilke forventninger parterne kan have til hinanden. Det fremhæver projektets aktører som vigtigt, da parternes daglige mål er forskellige. Projektleder Mette Frederiksen konkluderer: - Vi har en mere håndholdt indsats omkring de unge og gennem samarbejdsmodellen forpligter vi hinanden til at yde en større indsats end før. Det er startet med netværksarbejde, men videre udvikling ønskes Projektleder Mette Løth Frederiksen fortæller om den læring, afprøvningen af samarbejdsmodellen har givet: - I starten har det været meget netværksarbejde her i Faxe, og det var også den måde, man endelig fik en aftale på plads med Selandia i Sorø jobcentermedarbejdernes kontakter. I Faxe har vi samme udfordring som Sorø: Campus Haslev er kun et lille uddannelsessted, og ikke hovedaftager af vores unge. Vi er en lille brik i et stort spil, så vi skal lave samarbejdsaftaler med andre kommuner også, og der skal vi bruge vores erfaringer her som afsæt. Vi skal se på, hvordan vi kan implementere de gode erfaringer og tanker der er udviklet her i et større samarbejde med ZBC og EUC i Næstved, hvor vi er en lille kommune. Dermed er det én vigtig erfaring, at man som mindre kommune skal have et samarbejde med større kommuner i nærheden i gang. Her er det personlige netværk ikke vejen frem, vurderer de i projektet. Det har været en fordel i starten, men for følsomt på den lange bane

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø

Fastholdelse af unge i uddannelse i Faxe, Ringsted og Sorø August 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelse af unge i uddannelse i INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Fælles udfordring fælles løsning i Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Lyngby

Fælles udfordring fælles løsning i Gladsaxe, Gentofte, Herlev og Lyngby August 2013 LÆRINGSPAPIR Fælles udfordring fælles løsning i INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet?... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket?

Læs mere

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød

Fastholdelsespakken i Køge, Greve, Stevns og Solrød august 2013 LÆRINGSPAPIR Fastholdelsespakken i Køge, Greve, INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Projekt fastholdelse i Kalundborg

Projekt fastholdelse i Kalundborg August 2013 LÆRINGSPAPIR Projekt fastholdelse i Kalundborg INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket 4

Læs mere

Projekt Fastholdelse Indrestyring og motivation i Halsnæs og Hillerød

Projekt Fastholdelse Indrestyring og motivation i Halsnæs og Hillerød August 2013 LÆRINGSPAPIR Projekt Fastholdelse Indrestyring og motivation i Halsnæs og Hillerød INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

BRHS Udviklingsprojekter i forhold til unge v/ Birte Dreyer Kristensen Netværk for Teamledere for unge-området maj 2013

BRHS Udviklingsprojekter i forhold til unge v/ Birte Dreyer Kristensen Netværk for Teamledere for unge-området maj 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland BRHS Udviklingsprojekter i forhold til unge v/ Birte Dreyer Kristensen Netværk for Teamledere for unge-området maj 2013 Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter

Læs mere

Uddannelsesporten på Bornholm

Uddannelsesporten på Bornholm August 2013 LÆRINGSPAPIR Uddannelsesporten på Bornholm INDHOLD Kort om projektet 3 Hvad er udviklet og afprøvet... 3 Opsamling på projektets læringsmål og resultatmål 3 Overblik: Hvad har virket? 4 Overblik

Læs mere

Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken

Køge Bugt-samarbejdet. Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg. Fastholdelsespakken Køge Bugt-samarbejdet 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Fastholdelsespakken 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. MÅLGRUPPEN... 3 3. MODEL FOR SAMARBEJDET OM DE FRAFALDSTRUEDE... 3 3.1.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Aktørerne i projektet vurderer, at udviklingsprocessen overordnet er forløbet godt, og at der er kommet gode produkter ud af udviklingsfasen.

Aktørerne i projektet vurderer, at udviklingsprocessen overordnet er forløbet godt, og at der er kommet gode produkter ud af udviklingsfasen. 26. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet Performance Management Vi gør en forskel i Roskilde Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Formålet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Maj 2013 Debatoplæg 5 temaer om fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Læring fra 7 projekter i puljen Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse igangsat af Beskæftigelsesregion

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version

Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version Handleplan for ungeindsatsen i Halsnæs Kommune Version 21.11.2011 1. Indledning Indeværende handleplan er den indledende skitse omkring ungeindsatsen med særligt fokus på tematikker opsat på mål og målopfyldelse.

Læs mere

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune

Jobcenter Brøndby 2010 Koordinering og udvikling af ungeindsatsen i Brøndby kommune Jobcenter Brøndby 2010 Aktører Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Relevante uddannelsesinstitutioner Jobcentret Børneforvaltningen Mål/succeskriterier Formål 1. Der mangler gennemsigtighed ift. de forskellige

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Bilag til ansøgningen: Regneark budget_application.xls til detaljeret budget

Bilag til ansøgningen: Regneark budget_application.xls til detaljeret budget Ansøgningsskema II Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Udvikling af den tidlige tværfaglige og virksomhedsrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere i match 2 Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Ansøgningsskema for Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Finanslovskonto 17.46.43.30 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Seniorvikar

Læs mere

Fra øvelse til mester

Fra øvelse til mester Fra øvelse til mester Fritidsjob og virksomhedspraktik med et uddannelsesperspektiv Information til ungeaktørerne på Frederiksberg Kort om projektet Jobcenter Frederiksberg har igangsat et nyt ungeprojekt,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Langeland Kommune Overordnede informationer Projektets titel: Håndholdt uddannelsesvejledning Projektperiode: 1. september 2013 31. marts 2014

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde

Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde Opsamling fra gruppearbejde på omstillingsgruppens 3. møde 13. maj 2014 Vi arbejdede i de samme 3 grupper som sidst, ud fra så vidt muligt at diskutere alle de 5 temaer som nævnt nedenfor: 1. En indgang

Læs mere

Input til drøftelse af indhold i projekt Ungeindsats Aalborg 2015 s ansøgning til Socialfonden

Input til drøftelse af indhold i projekt Ungeindsats Aalborg 2015 s ansøgning til Socialfonden Input til drøftelse af indhold i projekt Ungeindsats Aalborg 2015 s ansøgning til Socialfonden Seniorkonsulent Jesper Pedersen Styregruppemøde, Aalborg, 5/3 2015 Temadag Jesper Pedersen Den tværfaglige

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Anbefalinger: Virksomhedsvejen

Anbefalinger: Virksomhedsvejen Anbefalinger: Virksomhedsvejen I Holbæk Kommune har Kommunalbestyrelsen valgt at nedsætte et politisk projektudvalg (et såkaldt 17, stk 4- udvalg) som frem til sommeren 2019 skal arbejde med implementering

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd

En mentor. har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG. Vestsjælland Syd En mentor har store ører og hjertet på rette sted VEJLEDNING TIL DIG Vestsjælland Syd En mentor kan hjælpe en ung på rette vej... MENTOR I RINGSTED Frafaldet på ungdomsuddannelserne er for stort. Alt for

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

En helhedsorienteret ungeindsats. - ungestrategi for Silkeborg Kommune

En helhedsorienteret ungeindsats. - ungestrategi for Silkeborg Kommune 8. september 2011 En helhedsorienteret ungeindsats - ungestrategi for Silkeborg Kommune Indledning...2 Vision...3 Mission...4 Målgruppen...4 Mål og indsatser...5 Organisering...5 Implementering...7 Niels

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011

Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Ansøgning til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2011 Dette ansøgningsskema skal bruges ved ansøgning om midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Ansøgning og budget er sendt til: Uddannelse.regionaludvikling@regionsyddanmark.dk.

Læs mere

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune

1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune Side1/5 Fællessekretariatet Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.:65151543 bjy@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 9-09-2010 1. Projektets titel Vi sætter skub i samarbejdet om EGU i Kerteminde Kommune 2.

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg

Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg 2012 Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg Samarbejdsprojekt mellem jobcentrene i Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, UU Center syd, og uddannelsesinstitutionerne: TEC, Cph West, Sosu C 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: Ansøgnings- og evalueringsskema

Emne: Ansøgnings- og evalueringsskema Notatark Emne: Ansøgnings- og evalueringsskema 24. maj 2018 - Sagsnr. 17/17661- Løbenr. 114872/18 Den store projektopgave Offentlig institution/privat Kolding Kommune, Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Indsatsplan for KUU Vestsjælland

Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplan for KUU Vestsjælland Indsatsplanen er baseret på kvalitetsmål for KUU Vest Q og er fortsat i proces. KUU Vestsjælland er baseret på en fælles tro på værdien af den særlige indsats for den enkelte

Læs mere

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Centerrådet for UU-Center Sydfyn's møde Mandag den 31-03-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Mette Kristensen, Jakob Holm, Søren Sønderlund Hansen, Lisa

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik Udkast

Arbejdsmarkedspolitik Udkast Arbejdsmarkedspolitik Udkast 2018-2021 1 Indledning Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er, at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

UU-Vestegnen Strategioplæg

UU-Vestegnen Strategioplæg UU-Vestegnen Strategioplæg 2017-2019 27.04. 2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning har siden starten i 2004 haft til opgave at vejlede de unge i deres valg af ungdomsuddannelse og i den forbindelse at have

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger

Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU, uddannelsesinstitutioner og forvaltninger OCC, torsdag den 5.november 2009 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Ungeområdet i krydsfeltet mellem jobcenter, UU,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge 16-25-årige i uddannelse Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Flere unge 16 25-årige i uddannelse. Bilag

Læs mere

Præsentation Ungekontakten og Frikommuneforsøg

Præsentation Ungekontakten og Frikommuneforsøg Præsentation Ungekontakten og Frikommuneforsøg Ungekontakten 8. februar 2018 Afdelingsleder Keziban Bilal Aydin Baggrund for Ungekontakten I Frederikssund Kommune er der politisk, ledelsesmæssigt og blandt

Læs mere

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Faglige pejlemærker. for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Faglige pejlemærker for den tidlige og forebyggende indsats i PPR Baggrund Som led i projektet Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR er der udviklet faglige pejlemærker for den tidlige

Læs mere

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje Ansøgningsskema for Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje 17.46.43.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen Ansøger Kommune Jobcenter Randers

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Get2Ed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Rasmus Brandt Lauridsen E-mail: rabla@aarhus.dk Telefon: 41857299 Arbejdssted:

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Aktivitetsnavn: Trappen. Indhold (aktivitetsbeskrivelse):

Aktivitetsnavn: Trappen. Indhold (aktivitetsbeskrivelse): Aktivitetsnavn: Trappen Indhold (aktivitetsbeskrivelse): Trappen er en fremskudt beskæftigelsesindsats, der løber i perioden 2016-2020. Aktiviteten er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommunes Jobcenter

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Projektplan for projekt uddannelsesambassadør - Jobcenter Kolding. 1. Baggrund for deltagelse i projekt uddannelsesambassadør... 2

Projektplan for projekt uddannelsesambassadør - Jobcenter Kolding. 1. Baggrund for deltagelse i projekt uddannelsesambassadør... 2 Projektplan for projekt uddannelsesambassadør - Jobcenter Kolding 31. maj 2017 Indhold 1. Baggrund for deltagelse i projekt uddannelsesambassadør... 2 2. Formålet med projektplanen for projekt uddannelsesambassadør...

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Formål: Projektet skal medvirke til at opnå regeringens og regionernes målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. I øjeblikket er tallet for Region Syddanmark 77 %, og for Region

Læs mere

Oplæg til Temadag i Ungenetværket 6. Juni 2015. www.silkeborgkommune.dk

Oplæg til Temadag i Ungenetværket 6. Juni 2015. www.silkeborgkommune.dk Oplæg til Temadag i Ungenetværket 6. Juni 2015 Ungeområdet 2013 Alle borgere match 1 blev sagsbehandlet på Fokuscentret Alle borgere match 2 og 3 blev sagsbehandlet i jobcentret på 2. sal UU var placeret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGES VEJLEDNINGSINDSATS

BRUG FOR ALLE UNGES VEJLEDNINGSINDSATS BRUG FOR ALLE UNGES VEJLEDNINGSINDSATS Foreløbige erfaringer fra vejledningsindsatser rettet mod ikkeuddannelsesparate unge (i udskolingen) Mette Pless, mep@learning.aau.dk 1 Brug for alle unge (BFAU)

Læs mere